lumea credintei feb2012

Download Lumea Credintei Feb2012

Post on 11-Aug-2015

69 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LUMEA CREDINTEI-FEB2012.Athosul sub prigoana:incercarile staretului EfremIcoana Macii Domnului-Biserica Icoanei-facatoare de minuniDespre ratacirea catolica "Filioque"

TRANSCRIPT

PR. MIHAIMITEA

Repofiajr Incendiula Biserica Sf. Pantelimon Bucuresti din Mirturii: minunerecentii O a Sfinfilor Reportaj: TimketFestival - Boboteaz[ etiopiand

Popasuri duhovniregti: Dervent Interviu: poetulIon Mircea cu Mihai Eminescu 33 - trecdtoarea cer (I) spre despre

53 "Degi autonomd fa+fr de Stat (ConstituliaRomdniei, art. 29, alin. 5) qi neutrddin punct de vederepolitic, totugi Biserica nu poate fi indiferenti fafi de suferinfa poporului pe care il plstoregte pe calea mintuirii. Prin urmare,eatrebuie sd-giexercite, acelagi in timp, vocafiade factoral pdcii sociale(Legea cultelor, art. l, alin. 1) gi de apdrdtoare a demnitifii umane, atunci c6nd aceasta umiliti din cauzanedreoeste gi tdlilorsociale, sdrdciei neajutorda rii". se sounein ComunicafulBiroului de Presd Patnarhiei al Romdne de la sfirgit de ianuarie. atituCe sdfi motivato asemenea dine publicd din parteaBisericii Ortodoxe Romdne?Nimic altcevadecdt girul de manifestalii din PiajaUniversitdliigi din alteorage RomAniale ei. Oameniiau ieqitin stradd, strigdndu-gi nemulfumirea.Era un lucru natural ca Bisericas[ fie aldturi de cei necdjili,dar9i ca impreund puterea cu politic[ s5 cauteo solu{iepentrudepdgirea gi precum a crizeieconomice, celeipolitice. Numele este pacea qi echilibrul. $i aqava fi totdeauna, in lumeardsdriteand. Exemplesuntmulte qi recente: plind crizd economiin cd, Sinodulgrec chemapopulaf,ala la la un act de metanoia, cumpdtare, propriilor greqelicomrecunoagterea portamentale: hofie,credulildcomie, Patriarhia Moscoveilantate.Recent, t[ios puterii premisaun avertisment erului Putin sd nu ignore manifestaliile de straddale opozifiei.Biserica OrtdoxdSdrbd, asemenea, prode s-a nunjat nu o dati impotriva gregelilor claseipolitice de la Belgrad,careau Este atras Serbiei suferinle. Ortodoxd Roclar cd nici mAndnu poateticea, nu poate rlmdne neimplicati in generarea dialogului social earene priveqtepe tofi, de la vlddicdla opincd.Bisericaestelara - in marea ei oarte -. iar tara suferd. Cum sdtaci, cum s[ nu te implicit? RdmAnede vdzut dacd gi clasa politicd va rdspunde invitaliei Patriarhiei la dialogsincer. dacdacest vid $i generalizat, adus de imensa dezarndgke cawatA de politicieni, se poate umple cu increderea infuzatdde rug6ciunile, dar gi de solu{iilepragmatice pe careBisericale poateoferi. Ca fiind ceamai vecheinstituliea romAnilor, cea mai matur[, mai trecuti prin qi toatdistoria 15rii a Europei. Bisericaestemaicaneamuluiropolitici o vor mdnesc. Oare.oamenii agresa,o vor ignora sau o vor pdcbli gi pe aceasta?I-UMEA CREDINIEI/februarie2o12 3

duhovnicqti: Athosul prigoand: Popasud Demistifidri: sub Chemarea 38 Voronei cazuistarefului Efrem 5E Vrbji, vrijitoare, Pe umele Sfinlilor: FotiecelMare, Teologie sociali: zz vrlieli 46 PatriarhulConstantinopolului 64

Razvan

Bucuroiu

MAtpuflil utfA -t(t sii rur sr irtilnple, libt(i-ne si nustt"ilitn. Cliniut NEI?4, priwa diuiri rte raruptrare a bohnuiktr ie tanrtr. I)oteazii 2 Eu.ro prin SMS ln

890silil Pe uttuut. c lin i can eia. ro

,rft

'

nEcUpEnAnE oilCOt OGtCri

, " , i ; ; : : , ' ^ " # l i l l ? : ' , ,,,,,, ':1;,1 im"n 6 , 0 h F , d " r e " , " vry,iloh,, ilft:",",,, .-/A rmifr n, iif iffrgcint"i I !r!r rwww.lumea(redintei.com I t-LiN4LrA C'RIlt)iN--EI / februarie 2012 5

Muncitorii inqinerului Cliserri acoperind $tefan cutabli golullisatde a turlacare cdzul

Filmul foc de altristului evenimentPe pdrinteleBogdan-Aurel Teleanuil gtiu de multd vreme. In prezenteste slujitor la Sfdntul Pantelimon(pdrinte oarohfiind Marian Constantinescu), indragita bisericd bucuregteand care a trecut prin foc ai apd la inceputul anului. Pdrintele Teleanu este un om de mare fine{e sufleteasc6,iubitor de culturd induhovnicitE, atent la nevoile celorlalli.Aqa il gtiam de pe vremea cdnd trudea la Biroul de Pres5al Patriarhiei,pe vremea Patriarhului Teoctist. Tot aqa l-am gdsit qi acum, insdin curtea a rdvdsitd bisericii. chiardacdpulin mai ostenit. mai plin de funingine. mai tracasat.El m-a condus prin toate cotloanelelocagului, in casaparohiald(undeau

depozitato seamdde odoare, cdr{i gi icoane),apoi in paraclisul transformat el in deEi pozit ad-hoc.Pdrintele paroh indurerat, preocupat, muntimo de 72 cind literalmente de ore, neintrerupt,cot la cot gi cu muncilorii cu parohienii devotali. a avuttimp de innu terviu sau discufii suplimentare. De altfel, parohul de la Sfintul Pantelimoneste unul dintre cei mai indrdgi{i sacerdoli bucuregteni, dovaddfiind ataqamenful unui numdr mare de credinciogi, care ,,ar sdri gi in foc pentru el". Faptul cd aici s-a constiruito comunitate liturgicd de nezdruncinat este meritul acestui om, aldturi de harul sfinfitor al moagtelor medicului mucenic Pantelimon. Totul a inceput in seara zilei de 9 ianuarie,pe la ora 20, atvnci cAnd pdrintele cel

focul s-a intins cu mare repeziciune.Cauzele:strucfurade lemn uscata turlei qi acoperigulu^i, cares-aaprinsrapid. Intre timp. pompierii au fost avertizali 9i au ajuns in cdteva minute. Au manevrat destul de greu maginile, c6ci nu au putut intra in cuftea lar-

96 a bisericii. In acest timp, oamenii cartierului au sdrit, cu mic, cu mare, gi au ajutat dupd puteri, intr-o formidabild ac{iunede solidaritatecu slEnrullocaq.Pesteun timP turla de lemn invelit5 in tabld s-a prdbugit,in mare parte induntrul bisericii. A antre-

tAndr a simlit ci miroase a ars. Chiar a iegit din casaparohiald, care se afld in curtea bisericii, pe partea dreaptd, gi s-auitat la bisericd nu a vdzut nimic. Ghinionul a fbcut ca focul s[ fi izbucnit pe partea st6ngda bisericii, la imbinareacelei de-a douaturle cu acoperigul,intr-un spafiu ingust,ferit de orice privire. Pdrintele a intrat in casd.oentru ca numai pestecatevaminute sd audd strigdtegi pe cineva zgAl(6indu-i uga: ,,PdrinAcestea te, ardebiserica!". au fost cuvintelerostilecu spaimd de cdtreneaVasile,un veplimba la aceaord cin care-gi

nat in cddere marele candelabru, care a fost distrus, gi o micd parte din catapeteasm6. in parteade sus. Icoanele au sidpat ca prin minune, la fel gi moaqtele Sfbntului Pantelimon.Pompierii au fbcut tot efortul posibil qi, sub ochii pnmarului Nicolae Ontanu,au reugitsd localizezegi sd stingd,dupd 3 ore de luptI, vdlv6taia. Un adevdrat cogmar! $i in timpul incendiului, gi apoi, toati noapteaoamenii, aldturi de preofi, au c5rat afard din biserica arzAnd5, apoi inundati, lucrurile de pre!. Le-au pus pe unde s-a putut, iar dimineafalocul ardta sinistru. Miros persistent funingide lemn carbonizat. ne pestetot, covoareleintinse la uscatpe garduri, stranele prin cur1e, bisericaschiloditb de-oturl6. In acestdezaswww.lumeacredintei.(om I tl\,llrA ( Rt:l)hvTEl / februatie2Ol2 7

6 februa.ie 2012 / LUMEA CI{IiDlN'l'til

www.lumea(redintei.con

tru, singura veste bund, care acestprilej intAistdtitorul Bii-a gi mobilizat, a fost anun{a- sericii Orlodoxe Rom6ne,intaprezen[d a Patriarhului Da- curajAndu-i cei prezenfi.$i pe n i e lc h i a rl a s l u j b a e d u m i n i d ca, pentru binecuvdntarea lucrarilorde relacere bisericii a avariate. "Suferin{a il scoate pe om din neutralitate, poail te apropiade Dumnezeu mai mult sau il poate indepdrta de Dumnezeu. Unii se smeresc, iar allii se revoltd in timp de incercare,sufenn{d qi necaz. De aceea. depindede noi ce sensddm incerc[rii. Dacd incercarea, boala,suferin{a,necazul, paguba devin apel sau chemare tainicl a lui Dumnezeu la o intdrire in credin[a.la o exprimare milostenia ei qi intrajutordrii mai intensd, atunci suferin(a se transformd in biruinf5", a spuscu8 fEbrUAriE 2OI2 / LLJMTJA CREDINI'EI

ca sd nu fie doar o mdngAiere verbald.Patriarhul insuqia donat sumade 50.000de lei.

apd, Cutremur, focDa, biserica inchtnatd Sfbntului Pantelimonnu a

fost feriti, in istoria ei multi- in Primul RdzboiMondial, de secular6,de aceste catastro- cdtre armatagermanS,de clofe. Mai mult, a fost 9i jefuit5 potul mare de bronz. Tdrziu de-abia,in1943, acestaa fost pus la loc, in tur16.$tim cd in 1790 biserica de lemn aflati pe acest amplasamenta fost inlocuiti cu una de piatrd, ridicat?i de preotul Ivan de la Silvestru. conform pisaniei. Tot acestaa pictat gi icoana Maicii Domnului qi a Mdntuitorului nostru Iisus Hristos, precum gi o cutie de lemn ce conline 11 iconi(e praznicale. Cutremurul din 1838 a avariat grav aqezdmAntul.Drept urrnare, afl6m din istoricul bisericii c6: "Piatra de temeliea actualeibiserici a fost pusdin datade 22 mai 7812,lucrdile de construc{ie fiind executate dupi planurile arhitectuLUMEA CREDINTEI / februarie 2012 9

www.lumeacredintei.con

wwwlumea(tedintei.com

lui Nae Cucu. Biserica a fost pictati de G. Stoenescu, un elev al lui Gh. Tdtirescu.AtAt tAmpla- lucrati de sculptorul PetreBabic - cdt gi amvonul, jilfurile qi o masd de ofrande

dateazd din anul 1873. Poleiful tamplei gi amvonuluia fost executatin anul 1875 de Franz Ferdinandy.Construclia bisericii a fost finalizati in datade I I aprilie1876". Interesanteste cE: "lntre anii 1839-1895. -care in iurul bisericii, existau chilii se inchiriausau erau locuite de cei careldsaubisericii,

dupd moarte, bunurile lor. In preajmabisericiia existat cAndvaun cimitir, de la care s au mai pdstratnumai doud cruci de piatr6. Pe lingd bisericd a existat gi o gcoald de invamrurdpentru copiii mahalalei, condusd la anul 1863 de cdntdreful Radu Simionescu,ajutat de paraclisierul Enache Teodorescu.

care, ajungAndgi el cdntdre!, conduce qcoala mai departe pdndcdtreanul 1900". din Cutremurul 9 noiembrie 1940 aavarrat srav biserica, qi aceasta fosilegati cu a fier; alte avarii serioase alut a g i l a c e ld i n 4 m a r t i e1 9 1 7i.n gocuriisprezenl. dupdatAtea torice, biserica este asiguraE cdci paza bund treceprimejdia rea! $i totugi,ce a cauzatacest violent incendiu?Din onmele cercetdri ale pompierilor reiesefaptul cd doud suntposibilele surse:un cablu electric care alim