kako su političari pojeli 300.000 radnih mesta · pdf filekako su političari pojeli 300.000...

Click here to load reader

Post on 31-Jan-2018

216 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Kako su politiari pojeli 300.000 radnih mesta !

  Napisao ivojinVujanovi

  Projekat:

  KAKO SPREITI PARTISKO ZAPOLJAVANJE ?

  ( Kako su politiari pojeli 300.000 radnih mesta ! )

  Ovaj projekat pokazuje, koliku ekonomsku tetu Srbiji prave politiki lideri koji zapoljavajusvoje lanove na izmiljena radna mesta, u javnim preduzeima i dravnu administraciju, i nudireenje kako ovaj politiki kriminal i korupciju zaustaviti.

  Zapoljavajui svoje lanove partije, na izmiljena radna mesta u javnim preduzeima i dravnojadministraciji, politiki lideri za 10 godina pojeli su 293.352 ( trista hiljada ) radnih mesta, ili 12.223kilometra asfaltnog putairine 6m, ili 14.667 kilometara kanalizacije, ili 2.933.526 m2 novog poslovnog prostora kola, bolnica, obdanita itd.

  Da bih bolje razumeli ovaj projekat Kako su politiari pojeli 300.000 radnih mesta ,postavljamo dva pitanja, odnosno navodim dva primera stranakog kriminala i korupcije !

  Privrednici Srbije pitaju ?

  1 / 8

 • Kako su politiari pojeli 300.000 radnih mesta !

  Napisao ivojinVujanovi

  Kakva je razlika, izmeu politiara koji namesti posao svom prijatelju u vrednosti od 10 milionadinara ipolitiara koji zaposli samo jednog lana svoje partije, na izmiljeno radno mesto, u JP ili u dravnoj administraciji?

  U prvom sluaju, politiar je uzeo proviziju od 1 milion dinara za nametanje tendera pridobijanju odreenog posla i tako je otetio dravu za jedan milion dinara,a u drugom sluaju, kad politiar zaposli samo jednog svog lanapartijena izmiljeno radno mesto, u JP ili dravnu administraciju, on napravi tetu dravi u iznosu od 12 miliona dinara. ( 100.000 bruto plata x 12 meseci x 10 godina = 12.000.000dinara )

  Iz prikazanog primera vidi se da politiari koji zapoljavaju svoje stranake kolege, na izmiljenaradna mesta, prave dravi - narodu daleko veu tetu od onih politiara koji uzimaju samo mito.Zapoljavanje partiski drugova na izmiljena radna mesta, u JP i dravnu administraciju, minazivamo, stranaki kriminal i korupcija.

  2 / 8

 • Kako su politiari pojeli 300.000 radnih mesta !

  Napisao ivojinVujanovi

  Da su nae tvrdnje i raunica tana o tome, koliko su politiari pojeli radnih mesta, primajuistranake drugove na izmiljena radna mesta, pokazujemo kroz primere iz Beeja.

  Primer 1. Sportski centar Mladost u Beeju !

  U Sportskom centru Mladost u Beeju zaposleno je 22 radnika, a ne treba da bude zaposlenovie od 5 radnika, to znai da u Sportskom centru Mladost u Beeju ima 17 radnika viezaposleno, a to znai da su lokalni politiari napravili tetu graanima Beeja u iznosu od 213.900.000dinaraili 1.927.027 euraza 10 godina. Ako ovu tetu pretvorimo u radna mesta, kilometre puta, kanalizacije ili m2 novih objekata, ondasu lokalni politiari pojeli: 200 radnih mestalil 10 km kanalizacije, ili 8,3 km puta irine 6m, ili 2.000 m2 novih kola ili bolnica, samo u ovoj ustanovi.

  Primer 2. Turistika agencija Beej !

  3 / 8

 • Kako su politiari pojeli 300.000 radnih mesta !

  Napisao ivojinVujanovi

  Turistika agencija Beej ima 5 zaposlenih, nikakvih radnih rezultata nema, za ovaj posao kojiobavljau, dovoljno pola radnika, to znai da u turistilpj agenciji ima 4,5 radnika viezaposleno.

  Primer 3. Centar za socijalni rad Beej !

  Centar za socijalni rad optine Beej ima 14 zaposlenih radnika i za njihove plate i materijalnetrokove, poreski obveznici izdvajaju 15.238.000 dinara, a za socijalnu pomo ugroenim licima izdavaja 7.000.000 dinara. ( Ovi podatci su skinuti sa zvaninog sajta optine Beej. )

  injenica da se za plate radnika i njihove trokove izdvaja 2.18 puta vie nego za pomougroenim graanami, govori o politiarima i njihovom neznanju, neodgovornosti, politikomkriminalu - korupciji i potvruje nau tvrdnju da su u JP i dravnim institucijama vie od 50%radnih mesta izmiljeno.

  4 / 8

 • Kako su politiari pojeli 300.000 radnih mesta !

  Napisao ivojinVujanovi

  Vidi slubeni sajt : http://www.becej.rs/rsLAT/cent_za_soc_rad.jsp

  Citat Zrd zpslnih i mtrilni trkvi u Cntru z scilni rd B finnsiru s izbudt Rpublik Srbi prk inistrstv rd, zplvnj i sciln plitik. Z 2012.gdinu z v nmn plnirn 12.477.000,00 dinr i t: z zrd zpslnih11.216.000.00 dinr z mtriln trkv 1.261.000,00 dinr. Zrd 2 zpsln i mtrilni trkvi u Cntru z scilni rd B finnsiru s i izbudt lkln smuprv. Prv iz blsti prirn sciln ztit finnsir lkln smuprv. Usvn finnsiskipln budt lkln smuprv iznsi 10.061.000,00 dinr, d g n brut zrdzpslnih i nknd trkv zpslnim iznsi 1.521.000,00 dinr, z mtrilntrkv 1.470.000,00 dinr. Plnirn nknd z scilnu ztitu su 7.000.000,00 dinr izbudt lkln smuprv. U Infrmtr blgvrmn biti unt izmn u pgldu prihd uklik tkm 2012. gdind d krkci u kficintim zpslnih i cni rd k prmtrim z izrunvnjzrd i mtrilnih trkv. Zavren citat.

  Argumenti nae raunice!

  Da su politiki lideri na nivou Srbije pojeli 300.000 radnih mesta, a politiki lideri Optine Beejna nivou Beeja pojeli su 1.466radna mesta, dokazujemo dole prikazanim primerom.

  5 / 8

  http://www.becej.rs/rsLAT/cent_za_soc_rad.jsp

 • Kako su politiari pojeli 300.000 radnih mesta !

  Napisao ivojinVujanovi

  Primeri iz Beeja !

  Tabelarni prikaz tete, koju su napravili Beejski politiari !

  6 / 8

 • Kako su politiari pojeli 300.000 radnih mesta !

  Napisao ivojinVujanovi

  Ako pogledamo tabelu moemo videti da je u : - JP Stankom Beej, zaposleno je 18 radnika, a potreban broj radnika je 10.5, viak je 7,5radnika, - JP Toplana Beej, zaposleno je 20 radnika, a potreban broj radnika je 9, viak je 11radnika, - JP Vodokanal Beej, zaposleno je 68 radnika, a potreban broj radnika je 39, viak je 29radnika, - JP Komunalac Beej, zaposleno je 67 radnika, a potreban broj radnika je 39, viak je 28radnika, - Optinskoj upravi Beej, zaposleno je 132 radnika, a potreban broj radnika je 42, viak je90 radnika itd. Ako ovu tetu prevedemo u kilometre asvaltnog puta, ili kilometre kanalizacije, ili broj radnihmesta onda su Beejski politiki lideri za 10 godina pojeli: - 61 km novog asvaltnog puta irine 6m, ili - 73 km gradske kanalizacije, ili - 14.667 m2 kola, bolnica, obdanita, ili - 1.466 radna mest. Ako ovu tetu posmatramo na nivou Srbije i to prevedemo u kilometre asvaltnog puta, ilikilometre kanalizacije, ili broj radnih mesta onda su Srpski politiki lideri za 10 godina pojeli: - 12.223 km novog asvaltnog puta irine 6m, ili - 14.667 km gradske kanalizacije, ili - 2.933.526 m2 novog poslovnog prostora kola, bolnica, obdanita, ili - 293.352 radna mesta. ( trista hiljada radnih mesta ). Napomena: U ovu raunicu nije uraunat viak radnika koji je zaposlen u Beejskom: Sportskomcentru Mladost, Turistikoj agenciji, Gradskom pozoritu, muzeju, biblioteci itd, jer jeslika sa prikazanim primerima, u gore prikatzanoj tabeli, dovoljno crna. REENJE PROBLEMA Udruenje Privrednici Srbije, ne moe da se pomiri sa ovakvim neznanjem, amaterizmom,neodgovornou, bahatou ili loim namerama politiara, koji dovode do sve veegpropadanja Srbije, pa smo reili da ponudimo reenje i napisali smo ovaj projekat, koji ezaustaviti dalje propadanje Srbije,uozbiljiti pojedine politiare a neke politiare e izbaciti iz igre. Predlaemo Vladi R. Srbije :

  Predlaemo Vladi R. Srbije, javnim preduzeima, dravnim ustanovama, lokalnimupravama i ostalim budetskim korisnicima, posebnim zakonom propie: - maksimalni broj radnika, - nain izbora direktora i njegovu strunu spremu, - organizaciju i - sistematizaciju radnih mesta. Svaka lokalna samouprava bila bi obavezna da do kraja 2013 godine, dovede brojzaposlenih radnika u lokalnoj upravi, dravnim ustanovama, javnim preduzeima idrugim budetskim korisnicima, na broj koji propisuje ovaj zakon. Srestva koja bi se utedela ovim zakonom izdvajaju se na poseban raun, a koristila bise za sledee namene: - 50% srestava bi se izdvajalo za posticanje domae proizvodnje po principuortakog udruivanje drave i privrednika u odnosu 50% : 50%, ( ovaj projekat moeteproitati na sajtu www.privrednicisrbije.rs ) a - 50% srestava bi se ulagalo u izgradnju i odravanje infrastrukture, kao to su:putevi, vodovod, kanalizacija, kole, bolnice i druge javne ustanive. Zakonom obavezati, lokalnu samouprevu, dravne ustanove, javna prediuea i ostalebudezske korisnike da su obavezni na sajtu da objave sledee podatke: - broj zaposlenih radnika, - ukupan prihod u proloj fiskalnoj godini, - koliko je finansiski srestava, javno preduzee ili dravna ustanova, dobilo izbudeta, - koliki je sopstveni prihod javnog preduzea ili dravne ustanove - koliko su iznosili bruti lini dohodci, - koliki su trokovi za grejanje, struju kancelariski materijal, odravanje voznogparka, reprezentacije itd, - kolika su ulaganja za odravanje sistema ( Na primer: Koliko je Direkcije zaizgradnju i odravanje infrastrukture uloila u izgradnju i idravanje puteva. ) Napomena ! Jednostavno reeno, mora se odpustiti 30.000 radnika koji dolaze na posao a ne rade, da bi sezaposlilo 300.000 radnika u proizvodnji unarednih 10 godina. Na predlog : Poto sadanji politiari ne znaju, kako napraviti organizaciju i sistematizaciju nekog javnogpreduzea, mi im besplatno poklanjamo projekat, kako organizovati javno preduzee JPDirekcija za izgradnju i odravanje objekata i infrastrukture u optinama do 50.000 stanovnika. Organizacija i sistematizacija JP Direkcija za izgradnju i odravanje objekata i infrastrukture

  7 / 8

  http://www.privrednicisrbije.rs/

 • Kako su politiari pojeli 300.000 radnih mesta !

  Napisao ivojinVujanovi

  Ove fotografije pokazuju, da direktor direkcije za izgradnju mora biti graevinske struke ! Potrebna radna mesta, potrebna struna sprema kandidata i op

View more