jezi^ke [kolice 4 - · pdf filekoja se zove – ~itawe. sada ste ve} pravi istra`iva~i. u...

Click here to load reader

Post on 06-Feb-2018

215 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • JEZI^KE[KOLICE 4RADNI LISTOVI ZA SRPSKI JEZIKSA ZADACIMA RAZLI^ITIH NIVOA [email protected]

 • 2

  JEZ

  I^

  KE

  [K

  OL

  IC

  E

  [email protected]

  UVOD ............................................................................................................................................................. 36

  RADNI LISTOVI

  O REEWIMA .......................................................................................................................................... 85

  REEWA (SA OPISOM ZNAWA I UME]A ZA SVAKI ZAHTEV)

  TABELE SA RASPOREDOM ZADATAKA, PO OPISIMA ZNAWA I UME]A, U SVAKOJ CELINI I SVAKOM RADNOM LISTU

  KORI[]ENI TEKSTOVI .....................................................................................................131132

  1. U poznatom i nepoznatom svetu ..................................................................................... 1232. U svetu `ivotiwa ......................................................................................................... 1241253. U dru{tvu dece i odraslih ................................................................................... 1261274. U slobodno vreme .........................................................................................................1281295. U {koli .......................................................................................................................................... 130

  1. U poznatom i nepoznatom svetu .................................................................................. 7222. U svetu `ivotiwa .............................................................................................................. 23323. U dru{tvu dece i odraslih ........................................................................................ 33504. U slobodno vreme .............................................................................................................. 51645. U {koli ..................................................................................................................................... 6483

  1. U poznatom i nepoznatom svetu ............................................................................... 86932. U svetu `ivotiwa .............................................................................................................. 93973. U dru{tvu dece i odraslih .................................................................................... 981064. U slobodno vreme .........................................................................................................1061135. U {koli ............................................................................................................................... 114121

 • 3

  JEZ

  I^

  KE

  [K

  OL

  IC

  E

  UVOD

  JEZI^KE KOLICE su zbirka radnih listova namewenih uve`bavawui proveri ~itala~ke sposobnosti, odnosno razumevawa pro~itanog. To jejedna od najslo`enijih sposobnosti i vezana je ne samo za ~itawe kwi`evnihtekstova ve} i drugih vrsta tekstova s kojima se u~enik sre}e u svojoj okolini i u {koli na ulazu u kolu, kolskoj oglasnoj tabli, tabli u u~ionici,zidovima u~ionice, kolskoj ogradi, uli~nim reklamama, televiziji, u prevoznim sredstvima, u novinama itd.

  Ovladavawe ~itala~kom sposobno{}u ne vodi samo ka uspehu u predmetusrpski jezik i kwi`evnost ve} otvara vrata razumevawu pojmova, pojavai wihovih odnosa u svim drugim nastavnim predmetima. Kako bude raslau~enikova ~itala~ka sposobnost, on }e u svakodnevnom `ivotu mo}ispremnije da se suo~i s najrazli~itijim informacijama, da ih razume i da na wih adekvatno odgovori. Najzad, zahvaquju}i toj sposobnosti, u~enikotvara najlepe stranice nae i svetske kwi`evnosti, koje oblikuju wegovoestetsko i moralno bi}e.

  Zato je veoma va`no da od prvih susreta s pisanim tekstom bilo koje vrsteu~enik bude pravilno vo|en, da nau~i da se kre}e po tekstu, da prepoznajewegovu svrhu, da razlikuje bitno od nebitnog, da prona|e u wemu odgovorekoje tra`i, da proceni razli~ite kvalitete teksta, da izvede zakqu~ak u vezi sa sadr`inom i drugim elementima teksta, da formira i iska`e svoj stav.Naravno, pri takvom uvo|ewu u~enika u svet pisane re~i, kao i u razli~ite~itala~ke situacije od jednostavnih do slo`enijih uvek treba imati naumu uzrast i mogu}nosti karakteristi~ne za taj uzrast.

  Zbirka sadr`i 57 radnih listova koji su raspore|eni u pet celina prematemi tekstova na kojima se uve`bava u~enikova ~itala~ka sposobnost: 1. U poznatom i nepoznatom svetu; 2. U svetu `ivotiwa; 3. U dru{tvu decei odraslih; 4. U slobodno vreme; 5. U {koli. U radnim listovima nalaze sekwi`evni i informativni tekstovi koji su dati u linearnom (kontinuiranom)obliku, kao to su: razli~ite vrste kwi`evnih dela, poruke, pisma,obavetewa i sl., ili u nelinearnom (nekontinuiranom) obliku, kao to su:rasporedi, vremenske prognoze, dijagrami, tabele itd. Svaki radni list imanekoliko zahteva koji su u vezi s jednim ili vie kra}ih tekstova iz tog radnoglista.

  Zahtevima se ispituju u~enikova znawa i ume}a iz tri oblasti: ~itawa,gramatike i pisawa. ^itawe je, zbog iznetih razloga, oblast koja se najvieispituje. Zadataka iz gramatike i pisawa ima mawe i uglavnom se odnose na zahteve koji su u direktnoj vezi s tekstom, odnosno olak{avaju razumevaweteksta. Svi zahtevi su uskla|eni s aktuelnim nastavnim planom i programom.

  Za svaku od tri navedene oblasti definisano je ta i na kom nivou u~enik ume da uradi. Ume}a i nivoi su definisani na osnovu projekataMinistarstva prosvete i sporta i Zavoda za vrednovawe kvaliteta obrazovawai vaspitawa,* kao i na osnovu internacionalnih istra`ivawa u~eni~kih

  * Nacionalno testirawe obrazovnih postignu}a u~enika tre}eg razreda osnovne kole; Zavod za vrednovawe kvaliteta obrazovawa i vaspitawa, Beograd, www.ceo.edu.rs.

 • 4

  JEZ

  I^

  KE

  [K

  OL

  IC

  E

  * PIRLS, me|unarodno testirawe Progress in International Reading Literacy Study, www.pirls.org.** PISA, me|unarodno testirawe petnaestogodiwaka Programme for International Student Assessment (OECD),

  www.pisa.oecd.org.

  postignu}a na odre|enom uzrastu (PIRLS*, PISA**). Drugim re~ima, u ovu zbirkuugra|ena je savremena praksa ispitivawa ~itala~ke sposobnosti u~enika.

  Opisi znawa i ume}a definisani su za sve tri oblasti na tri nivoate`ine.

  Nivoi su obele`eni simbolima , koji se nalaze pored svakogzahteva. Te`ina zahteva izra`ava vrstu i slo`enost kognitivnih aktivnosti koje su potrebne za odgovor. Prema tako odre|enoj te`inibirani su tekstovi i pisani su zadaci. Najvi{e zadataka u zbirci posve}enoje ispitivawu znawa i vetina sa prvog i drugog nivoa. Mawe je zadatakakojima se ispituju slo`ene sposobnosti u~enika, jer smatramo da skoro sviu~enici u ovom uzrastu treba da steknu bazi~nu ~itala~ku pismenost.

  U oblasti ^ITAWE u~enik/u~enica:

  prepoznaje vrste kwi`evnih i nekwi`evnih tekstova i wihove osnovneodlike

  pronalazi informacije koje su direktno date u tekstu, prema zadatomkriterijumu

  uo~ava delove teksta i kwige: ime autora, naslov, podnaslov, osnovnitekst, pasus, stih, strofu, sadr`aj, re~nik, vodi~ za rad

  ~ita jednostavne slike, tabele, grafikone, mape; ume da nacrta sliku ili da popuni tabelu na osnovu linearnog teksta, prema zadatomkriterijumu

  pronalazi informacije u tekstu (one koje su direktno date i one koje se ~itaju izme|u redova) i povezuje ih; razume razli~ite odnose u tekstu (tema, ideja, likovi; bitno nebitno; glavno sporedno; uzrok posledica; ciq sredstvo; odre|uje vremenski sled doga|aja u tekstu); izvodi zakqu~ke u vezi sa sadr`inom i drugim elementimateksta (na osnovu teksta i/ili svog iskustva)

  razlikuje oblike kazivawa pripovedawe, opisivawe, dijalog... koristi delove teksta i kwige (osnovni tekst, pasus, stih, strofu,

  sadr`aj, re~nik, vodi~ za rad)

  rekonstruie redosled doga|aja u tekstu; razume logi~ku organizacijuteksta (kada su re~enice ili pasusi ispremetani ili izostavqeni)

  formulie i argumentuje svoj stav o razli~itim elementima teksta(temi, ideji, likovima, stavu autora i sl.)

  upore|uje dva teksta ili vie wih i uo~ava sli~nosti i razlike me|uwima

 • 5

  JEZ

  I^

  KE

  [K

  OL

  IC

  E

  U oblasti GRAMATIKA u~enik/u~enica:

  prepoznaje vrste re~i imenice, glagole, prideve, zamenice, brojeve prepoznaje obli~ke kategorije promenqivih re~i (rod, broj, lice,

  glagolsko vreme) prepoznaje i sastavqa re~enice razli~ite po obliku i komunikativnoj

  funkciji (potvrdne, odri~ne; obavetajne, upitne, zapovedne, uzvi~ne) poznaje zna~ewa re~i i frazeologizama koji se upotrebqavaju

  u svakodnevnoj komunikaciji (u ku}i, koli i sl.), kao i onih koji sejavqaju u kolskim tekstovima (u uxbenicima, kwigama iz lektire i sl.)

  poznaje osnovne leksi~ke odnose sinonimiju i antonimiju razlikuje upravni i neupravni govor

  razlikuje podvrste re~i (vrste imenica, prideva, brojeva) prepoznaje re~eni~ne ~lanove (subjekat, predikat, objekat, atribut,

  priloke odredbe) razlikuje i upotrebqava re~i u osnovnom i prenesenom zna~ewu

  (u svakodnevnim situacijama, kao i u kolskim tekstovima) gradi re~i i wihove oblike prema zadatom kriterijumu (umawenice,

  uve}anice; rod, broj, lice, glagolsko vreme...) pretvara re~enice sa upravnim govorom u re~enice s neupravnim,i obrnuto

  U oblasti PISAWE u~enik/u~enica:

  sastavqa jasnu, logi~nu, gramati~ki ispravnu i stilski korektnu re~enicu poznaje i primewuje pravopisnu normu (do nivoa do kojeg se ona

  obra|uje u ~etvrtom razredu)

  sastavqa jednostavan, kra}i narativni tekst, deskriptivni tekst i dijalog sastavqa tekstove koji pripadaju osnovnim `anrovima pisane

  komunikacije (poruku, obavetewe, pozivnicu, kratko pismo...)

  ume da napie plan za pro~