izvjesce ravnatelja 2014.pdf

Download Izvjesce ravnatelja 2014.pdf

Post on 06-Feb-2017

218 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Zagreb, 3. veljae 2015.

  IZVJEE RAVNATELJA O RADU INSTITUTA ZA ANTROPOLOGIJU

  ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJENJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE

  Izvjee sadri sljedea poglavlja: 1. Temeljna djelatnost i ustroj Instituta za antropologiju 2. Organizacijska struktura i popis djelatnika 3. Znanstvena i struna djelatnost

  3.1. Projekti financirani od strane Hrvatske zaklade za znanost: 3.1.1. Historical Perspectives on Transnationalism and Intercultural Dialogue in the Austro-Hungarian Empire (TIDA) 3.1.2. Arheoloka istraivanja kasnog pleistocena i ranog holocena u Limskom kanalu, Istra (ARCHAEOLIM)

  3.2. Ostali projekti koji se provode na Institutu za antropologiju: 3.2.1. Genetic and environmental factors of insulin resistance syndrome and its long term complication in immigrant Mediterranean populations (MEDIGENE) 3.2. 2. Historical Perspectives on Transnationalism and Intercultural Dialogue in the Multilingual Adriatic Littoral (VIZA) 3.2.3. Istraivanje ivotnih navika adolescenata s ciljem prevencije pretilosti, dijabetesa tipa II i kardiovaskularnih bolesti

  3.2.4. Biological and Biomechanical Characteristics of Sprint Running 3.2.5. Procjena i stimuliranje psiholokih karakteristika vanih za razvoj i

  uspjenost rukometaa i rukometaica 3.2.6. Zdravstveni status i kvaliteta ivota sportaa

  3.2.7. Obesity in Croatian Roma: the interaction of leptin system genes and nutritional status biomarkers in different environments

  4. Popis publikacija 5. Meunarodna suradnja 6. Pisanje prijedloga znanstvenih i strunih projekata 7. Nastavna djelatnost zaposlenika

  7.1. Preddiplomska i diplomska nastava 7.2. Poslijediplomska nastava

  8. Znanstveni skupovi u organizaciji i suorganizaciji Instituta 9. Suradne institucije Instituta za antopologiju

  9.1. Domae institucije 9.2. Inozemne institucije

  10. Izdavaka djelatnost 11. Djelatnost Upravnog vijea 12. Djelatnost Znanstvenog vijea

 • 2

  1. Temeljna djelatnost i ustroj Instituta za antropologiju

  Djelatnost Instituta za antropologiju odvijala se tijekom 2014. godine u skladu s planom i programom rada prikazanim u ranijim izvjeima i planu rada za 2014. godinu. Djelatnost se provodila kroz znanstvena istraivanja populacijske strukture Hrvatske holistikim analitikim pristupom. Cilj istraivanja je bio postizanje novih znanstvenih spoznaja u antropolokim istaivanjima te njihova mogua primjena, unapreenje meunarodne znanstvene suradnje kroz provoenje zajednikih znanstvenih istraivanja, transfer znanstvenih informacija organizacijom i sudjelovanjem na znanstvenim skupovima i suizdavanjem znanstvenog asopisa te odravanjem preddiplomske, diplomske i poslijediplomske doktorske nastave iz antropologije. U navedenim aktivnostima sudjelovali su prije svega znanstvenici Instituta, ali i ostali djelatnici Instituta za antropologiju te vanjski suradnici koji su sudjelovali u radu na znanstvenim i strunim projektima. Ustroj Instituta za antropologiju prikazan je u Statutu Instituta, a rad znanstvenih djelatnika provodio se po pojedinim znanstvenim projektima.

  2. Organizacijska struktura i popis djelatnika Instituta Institutom za antropologiju rukovode Upravno vijee, ravnatelj Instituta i Znanstveno

  vijee. Upravno vijee u sastavu:

  prof. dr. sc. Aleksandar Vev, predsjednik (od 22. srpnja 2014.)

  prof. dr. sc. Dejan Plavi, lan (od 22. srpnja 2014.)

  dr. sc. Davor eljei, lan

  dr. sc. Nika Svilii, predstavnik Znanstvenog vijea

  dr. sc. Natalija Novokmet, predstavnica zaposlenika Instituta Ravnatelj Instituta:

  doc. dr. sc. Saa Missoni Znanstveno vijee u sastavu: prof. dr. sc. Anita Sujoldi, znanstvena savjetnica, predsjednica Znanstvenog

  vijea

  prof. dr. sc. Branka Janiijevi, znanstvena savjetnica

  prof. dr. sc. Nina Smolej Narani, znanstvena savjetnica

  prof. dr. sc. Stao Forenbaher, znanstveni savjetnik

  prof. dr. sc. Tatjana kari-Juri, znanstvena savjetnica

  doc. dr. sc. Ivor Jankovi, znanstveni savjetnik

  dr. sc. Marijana Perii Salihovi, znanstvena savjetnica

  dr. sc. Petra Raji ikanji, via znanstvena suradnica

  dr. sc. Joko Sindik, vii znanstveni suradnik

  doc. dr. sc. Saa Missoni, znanstveni suradnik

 • 3

  dr. sc. Nika Svilii, znanstveni suradnik

  prof. dr. sc. Damir Marjanovi, znanstveni suradnik

  dr. sc. Miran oklo, znanstveni suradnik

  dr. sc. Mario Novak, znanstveni suradnik dr. sc. Andrea Tomljenovi, znanstvena suradnica

  dr. sc. Ana Perini Lewis, znanstvena suradnica

  dr. sc. Natalija Novokmet, struna savjetnica Josip Lah, asistent, predstavnik znanstvenih novaka (od 16. sijenja 2014.)

  Tena ari, dipl. antro., struna suradnica, predstavnica strunih suradnika.

  Zakljuno s danom 31. prosinca 2014. godine na Institutu za antropologiju bilo je zaposleno ukupno 35 djelatnika i to:

  - 6 znanstvenih savjetnika - 2 via znanstvena suradnika - 9 znanstvenih suradnika - 10 znanstvenih novaka - 1 struna savjetnica - 1 via struna suradnica - 3 strune suradnice - 3 zaposlenika u strunim slubama Instituta

  Znanstveni savjetnici: 1. prof. dr. sc. Stao Forenbaher 2. prof. dr. sc. Branka Janiijevi 3. dr. sc. Marijana Perii Salihovi 4. prof. dr. sc. Nina Smolej Narani 5. prof. dr. sc. Anita Sujoldi 6. prof. dr. sc. Tatjana kari-Juri

  Vii znanstveni suradnici:

  1. Doc. dr. sc. Ivor Jankovi 2. Dr. sc. Petra Raji ikanji

  Znanstveni suradnici:

  1. Dr. sc. Miran oklo 2. Prof. dr. sc. Damir Marjanovi 3. Dr. sc. Mario Novak 4. Dr. sc. Olga Orli 5. Dr. sc. Ana Perini Lewis 6. Dr. sc. Joko Sindik 7. Dr. sc. Nika Svilii 8. Dr. sc. Andrea Tomljenovi

 • 4

  9. Doc. dr. sc. Saa Missoni Asistenti i vii asistenti:

  1. dr. sc. Dubravka Hava Augutin 2. dr. sc. Ana Barei 3. dr. sc. eljka Tomas 4. dr. sc. Matea Zajc Petranovi 5. Anja Martinis Ivekovi, dipl. antropolog i komparatist knjievnosti 6. Barbara Cvitkui, dipl. antropolog i povjesniar umjetnosti 7. Lah Josip, prof. engleskog jezika i knjievnost, dipl. komparatist knjievnosti,

  sveuilini prvostupnik antropologije i slovakistike 8. Zrinka Premui, dipl. antropolog i etnolog 9. Jelena arac, dipl. antropolog i prof. njemakog jezika i knjievnosti 10. Mirna Jernej Puli, dipl. antropolog i prof. talijanskog jezika i knjievnosti

  Struna savjetnica:

  1. Dr. sc. Natalija Novokmet

  Via struna suradnica: 1. Dr. sc. Vanda Pribai Ambroi

  Strune suradnice:

  1. Tena ari, dipl. antropolog i sociolog 2. Morana Jarec, mag. etnologije i kulturne antropologije i portugalskog jezika i knjievnosti, struna suradnica u u znanosti za meunarodne projekte 3. Rafaela Mrdjen Hodi, dipl. in. biologije, struna suradnica u uredu ravnatelja (zamjena Ivana Rui, magistra komparativne knjievnosti i kroatistike)

  Djelatnici u strunim slubama:

  1. Marija Juri, voditeljica pododsjeka za raunovodstvo i financije 2. Zvonimir uvalo, dipl. iur., voditelj pododsjeka za pravne, kadrovske i ope poslove 3. tefanija Kos, spremaica i dostavljaica

  2.2. Unutarnji ustroj

  Izmjenama Statuta Instituta za antropologiju u sijenju 2014., unutarnji ustroj Instituta ine:

  1. Ured ravnatelja 2. Upravno vijee Instituta 3. Znanstveno vijee Instituta 4. Strune slube Instituta 5. Odjel za znanstvenoistraivaku djelatnost 6. Laboratorij za molekularnu genetiku, forenzinu antropologiju i analizu drevne DNA

  te druga tijela predviena Statutom ili na njemu utemeljenim drugim opim aktom.

 • 5

  2.3. Dinamika radnih mjesta

  Tijekom 2014. godine napustila nas je jedna djelatnica: - 24. rujna 2014. sporazumnim raskidom otkazan je ugovor o radu na neodreeno

  vrijeme Marijani Briki, dipl. knjiniarki. Tijekom 2014. godine zaposleno je troje djelatnika: - 1. travnja 2014. na radno mjesto znanstveni suradnik iz podruja biomedicine i

  zdravstva zaposlen je dr. sc. Miran oklo - 1. travnja 2014. na radno mjesto znanstveni suradnik iz podruja humanistikih

  znanosti zaposlen je dr. sc. Mario Novak - 1. studenog 2014. na radno mjesto znanstveni suradnik iz podruja biomedicine i

  zdravstva zaposlen je prof. dr. sc. Damir Marjanovi. Tijekom 2014. napredovali su sljedei djelatnici: - doc. dr. sc. Saa Missoni izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u

  znanstvenom podruju biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti 29. svibnja 2014. i u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog podruja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti 8. prosinca 2014.

  - doc. dr. sc. Damir Marjanovi izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom podruju biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti 29. svibnja 2014. i u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog podruja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti 8. prosinca 2014.

  - dr. sc. Nika Svilii izabran je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom podruju drutvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, grana komunikologija 13. svibnja 2014.

  - dr. sc. eljka Tomas napredovala je u viu asistenticu slijedom stjecanja doktorata znanosti 27. sijenja 2014. godine.

  Tijekom 2014. Institut za antropologiju primio je jednu suglasnost Ministarstva znanosti,

  obrazovanja i sporta Republike Hrvatske: - popuna upranjenog sistematiziranog radnog mjesta dipl. knjiniar. Za sve natjeaje koji su javno objavljeni ili e biti objavljeni u 2015. godini Institut je

  dobio suglasnost za raspisivanje natjeaja i za popunu pranjenih radnih mjesta od nadlenog Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

 • 6

  3. Znanstvena i struna djelatno