izbirni predmeti 2011/2012

Download IZBIRNI PREDMETI  2011/2012

If you can't read please download the document

Post on 10-Jan-2016

66 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IZBIRNI PREDMETI 2011/2012. ELEKTROTEHNIKA – 8. in 9. razred. Elektrotehnika je predmet, pri katerem je v ospredju proizvodnja, prenos in poraba električne energije Učinki električnega toka omogočajo ogrevanje, razsvetljavo, pogon električnih motorjev… - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

IZBIRNI PREDMETI 2011/2012

IZBIRNI PREDMETI 2011/2012

ELEKTROTEHNIKA 8. in 9. razredPri spoznavanju porabnikov gradijo delujoe modele oziroma uporabne predmetePri konstruiranju iejo lastne reitve in samostojno organizirajo delovno mesto in potek dela

Pouk je zasnovan na projektnem delu in eksperimentiranjuPosebna pozornost je namenjena varnemu delu

Cilji:uenci poustvarjajo vokalne, instrumentalne in vokalno-instrumentalne vsebine;izbirajo izvajalske sestave po svojih nagnjenjih in zmonostih;navajajo se na samostojno orientacijo v izbranih partiturah in na zapis lastnih zamisli;izraajo ustvarjalne zamisli z zvonimi eksperimenti, improvizacijo in glasbenim oblikovanjem-komponiranjem ter izvajanjem v razredu in javno;predstavljajo svoje poustvarjalne in ustvarjalne doseke.

Globalni ciljiNartujejo in izvajajo preprosta opazovanjaRazvijajo miljenje s pripravo opazovanja in analizo pridobljenih ugotovitevRazvijajo sposobnost abstraktnega miljenjaRazvijejo kritien in toleranten odnos do okolice ob spoznavanju mej svojih spoznanjRazvijejo sposobnost in eljo za samostojno izobraevanje s pomojo razlinih virov znanja: ubenikov, revij, elektronskih virov in enciklopedijASTRONOMIJAIzvajanje predmetaPredmet se izvaja v treh neodvisnih sklopih po eno leto

Kaj je genetika?Genetika se povezuje z biologijo (lovek telo zgradba in delovanje)Pri izbirnem predmetu uenci poglobijo, nadgradijo in razirijo znanje in izkunje, ki so jih pridobili pri predmetu biologijaV ospredju je povezovanje teorije in prakse, pridobivanje uporabnega znanja in poklicno usmerjanjeTemu so prilagojene tudi metode dela, ki temeljijo na aktivnem delu uencevUenci se bodo seznaniliKaj je genetika in kaj dedovanjeZ zgradbo celice (ivalske in rastlinske celice, mikroskopiranje)Kako se prenaajo lastnosti iz roda v rod (npr. zakaj imata lahko dva temnolasa loveka svetlolasega otroka, kakna je moja krvna skupina)Kaj so mutacije (npr. kaj je povzroila nesrea v ernobilu in Fukoimi)Kako doloati spol (zakaj je za spol otroka odgovoren oe, kakna je razlika med enojajnimi in dvojajnimi dvojki, siamski dvojki)S spolno vezanimi lastnostmi (npr. druini imamo barvno slepoto kaj pa moji potomci; zakaj bi sin ruskega carja Nikolaja ob najmanji pokodbi izkrvavel)S pomenom genetike v vsakdanjem ivljenju (kloniranje kako je nastala Dolly, svetovno znana klonirana ovca)Pogoji za izvajanje predmetaKemijska in bioloka uilnicaSteklovina za izvajanje eksperimentovInventar za izvajanje mikroskopaSvetlobni mikroskopiMultimedijski pripomokiGenetsko spremenjeni organizmiNAMEN PREDMETAV okviru tega predmeta se pripravljamo na tekmovanje olski plesni festivalPripravljamo olske nastope (jelkovanje, valeta) Sodelujemo na plesnih nateajih

NAMENNagraditi tehnina in taktina znanja Razvijati nekatere gibalne in funkcionalne sposobnostiSpoznavanja pravila in pomenVpliv redne portne vadbe na organizem

NAMENNadgraditi tehnina in taktina znanjaRazvijati nekatere gibalne in funkcionalne sposobnostiSpoznavati pravila ter pomen in vpliv redne portne vadbe na organizemGlavni poudarek je na igriDel programa vsebuje tudi odbojko na mivki Po monosti si bomo ogledali tudi kakno odbojkarsko tekmo

Sploni cilji:

Sploni cilji predmeta:

Uenci:razvijajo zmonost opazovanja, predstavljivosti, likovnega miljenja, likovnega spomina, in domiljije,razvijajo interes za razline oblike likovne dejavnosti,bogate in ohranjajo zmonost za likovno izraanje,usvajajo znanje likovne teorije in ostrijo ut za likovne vrednote,se seznanjajo z likovnimi izrazili in se usposabljajo za njihovo samostojno uporabo,ob rokovanju z razlinimi materiali in orodji razvijajo motorino spretnost in obutljivost,z oblikovanjem prostorov in kiparskih volumnov razvijajo kiparski odnos in obutenje likovnega prostora, se seznanjajo z razlikami in povezavami med vizualnim in likovnim svetomrazvijajo likovno-izrazne zmonosti in ustvarjalnost, ob likovno dejavnem delu bogatijo emocionalne, socialne in estetske osebnostne kvalitete,ob ozaveanju ustev razvijajo ut za lepo, spoznavajo vlogo in pomen estetskih vizualnih komunikacij v ojem in irem okolju, razvijajo zmonost doivljanja lepote v naravi in umetninah,razvijajo odnos za likovne stvaritve, do nacionalne in splone loveke likovne kulturne dediine,razvijajo zmonost oblikovanja meril za kritino vrednotenje lastnih del, del vrstnikov ter stvaritev umetnikov,razvijajo zmonost razumevanja razlinih medijev vizualne kulture in zmonost vrednotenja uporabnih predmetov ter likovne problematike v okolju.

FRANC POREDO

Delo poteka tudi na terenu

LIKOVNA DELA

TEMELOGIKATLAKOVANJENENAVADNA ARITMETIKATETJE

KAJ BOMO DELALI?Risali vzorce, tlakovali, igrali, modelirali z materialiReevali krianke, logine naloge, labirinte, sudokuje, kakurjeSe igrali s tevilkami in tevili

KAJ PA OCENE?Vsak uenec bo prejel tri oceneGlavni oceni temeljita na izdelku, ki ga bo uenec pripravil v okviru doloene teme (projekt, plakat, reene naloge, izdelek)Dodatna ocena se lahko nanaa na sprotno delo, pri imer bo upotevano tako sodelovanje kot tudi uspenost uencaIN PRIPOMOKI?Delovni zvezek Matematina delavnica 7Barvice

UENCI SE BODO NAUILIkaj je multimedija,iskanja informacij po razlinih medijih (internet, Cobiss ...),dela z optinim bralnikom, digitalnim fotoaparatom in mikrofonom,obdelave fotografij s slikarskimi programi (medij slike),zapisa zvoka ter preproste obdelave zvoka in zvonih datotek na internetu (medij zvok),preproste obdelave filma (film na internetu, medij film),zakaj je multimedijsko predavanje bolj kakovostno od monomedijskega,izdelave raunalnike predstavitve z vkljuevanjem teksta, slik, zvoka, filma,...pravil dobrega oblikovanja raunalnikih predstavitev,uporabljati grafikone in diagrame ter jih uinkovito zdruiti v raunalniko predstavitev.

POGOJI ZA IZVAJANJEKlimatizirana raunalnika uilnica s hitro povezavo do internetaZmogljivi raunalniki z avdio video podporo (mikrofoni, slualke, kamere...) Interaktivna tabla Lcd projekcija in programska oprema za oblikovanje, teksta, slik, zvoka, filma, spletnih strani,...

Sploni cilji predmetaRazvijajo sposobnost uporabe, povezovanja in tvornega miljenja za preudarno odloanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravjaNadgrajujejo vsebine, ki so jih pridobili pri rednem predmetu gospodinjstvoRazvijajo individualno ustvarjalnostNAINI PREHRANJEVANJA 8. RazredPri predmetu bodo uenci spoznavali prehrano z vidika varovanja zdravjaUili se bodo o pomembnosti zdrave prehrane, obravnavali naine prehranjevanja v razlinih ivljenjskih obdobjih (prehrana mladostnika, portnika ) in v posebnih razmerahSpoznali bodo tradicionalne in drugane naine prehranjevanjaObsega: 35ur letnoSploni cilji predmetaRazvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega miljenja za preudarno odloanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravjaNadgrajuje vsebine, ki so jih pridobili pri rednem predmetu gospodinjstvo Poglabljajo znanja z vidika usmerjanja v nadaljnje olanje na agroivilskih, gostinsko turistinih in zdravstvenih olahRazvijajo individualno ustvarjalnostOBDELAVA GRADIV Izbirni predmet obdelava gradiv omogoa uencem poglobitev in sintezo nekaterih temeljnih znanj s podroja tehnike in tehnologije, naravoslovja, okoljske vzgoje, ... Ponuja jim nova spoznanja o tehnolokih in drugih lastnostih posameznih gradiv in praktina znanja pri uporabi orodij za njihovo obdelavo.

OBDELAVA GRADIVZ aktivnimi unimi metodami in oblikami dela, kjer uveljavljamo projektni nain dela, s praktinim delom, dosegamo naslednje globalne cilje:Uencibolje razumevajo okolje z vidika tehninih in tehnolokih reitev, ki jih obdajajousmerjajo svojo radovednost v iskanje, razvranje tehninih in tehnolokih postopkov, potrebnih za izdelavo doloenega predmetakritino vrednotijo tehnine in tehnoloke reitveizbirajo tehnino napravo glede na tehnine in ekoloke znailnosti, neodvisno od reklameiejo bolje tehnoloke reitve v domaem in poklicnem okoljuustvarjalno sodelujejo v skupinipravilno in varno uporabi delovne pripomoke pri oblikovanju gradiv upotevajo cilje skupine in hkrati razlinosti posameznikatehnina znanja povezujejo z ostalimi vedami in razumevajo svet kot celotoLES( 7., 8. in 9. razred v obsegu 35 oz. 32 ur)

UMETNE SNOVI( 8. in 9. razred v obsegu 35 oz. 32 ur )

UENCI SE BODO SEZNANILIz ivljenjskimi potrebami ivih bitijs telesnimi znailnostmi, z nainom prehranjevanja in razmnoevanjem organizmovs spoznavanjem razlinih umetnih okolij (ivalski vrt, terarij, akvarij)s pomenom ravnoteja v naravis terenskim delom ter neposrednim gojenjem, opazovanjem in spoznavanjem organizmovz razvojem zavesti, da so iva bitja, ki smo jih vzeli v oskrbo, odvisna od nasz odgovornim ravnanjem z vsemi ivimi bitji - tudi hinimi ljubljenki

POGOJI ZA IZVAJANJEkemijska in bioloka uilnica olski akvarij in terarij inventar za izvajanje mikroskopiranjasvetlobni mikroskopimultimedijski pripomoki

V okviru plesnih dejavnosti se uenci lahko odloijo za STARINSKE IN DRUABNE PLESEPri vsakem od njih uenci , ki se zanj odloijo, sodelujejo po eno uro na tedenPredmet, e ga izberejo, je redna sestavina njihovega urnika in se tudi ocenjujePles kot predmet osnovnoolske vzgoje pomaga pri oblikovanju celostne podobe vsakega lovekaMarsikdaj pa deluje tudi preventivno in terapevtsko pri razlinih duevnih obremenitvah mladih med olanjemPri predmetu PLES (7.r) uenci skozi gibanje in glasbo spoznavajo razline plesne tehnike (latino, hip hop, pop in sodobne tehnikeSe sproajo in zabavajo, sestavijo svojo koreografijo (plesno toko) in nastopijo na raznih olskih prireditvah Pri predmetu STARINSKI IN DRUABNI PLESI (8.r) se uenci nauijo osnove baleta, spoznajo nekatere starinske dvorne plese in se nauijo osnovne slike druabnih plesov svetovnega programa (standardni in latinskooameriki plesi)Uenci poskuajo tudi sami improvizirati svojo koreografijo v paru

V okviru obe