izbirni predmeti 2013/2014

Click here to load reader

Post on 08-Mar-2016

218 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Izbirni predmeti za šolsko leto na OŠ Maksa Durjave

TRANSCRIPT

 • ZA OLSKO LETO

  2013/2014

  IZBIRNI PREDMETI

  O MAKSA DURJAVE

  MARIBOR

  MAJ, 2013

 • 1

  Spotovani stari, uenke in uenci! Tudi v letonjem letu smo za vas pripravili predstavitev izbirnih predmetov, ki jih na podlagi zanimanja in interesov uencev ter izkuenj in znanja uiteljev ponujamo naim uenkam in uencem. Trudimo se, da bi bili izbirni predmeti za uence zanimivi in bi jih z veseljem obiskovali.

  ola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz druboslovno-humanistinega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehninega sklopa ter predmete verstva in etika, tuj jezik ter retorika.

  Uenke in uenci izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, to pomeni dva razlina predmeta po eno uro ali pa en predmet, ki ima dve uri tedensko. Uenec lahko izbere tudi tri ure izbirnih predmetov tedensko, e s tem soglaajo stari. Uenec, ki obiskuje glasbeno olo z javno veljavnim programom, je na predlog starev lahko oproen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Stari oli posredujete pisno vlogo s potrdilom o vpisu otroka v glasbeno olo v mesecu juniju oz. v dogovoru z ravnateljico. V vlogi mora biti navedeno, ali elite, da je otrok v celoti oproen izbirnih predmetov ali le ene ure tedensko.

  Skupine za izvajanje izbirnih predmetov se oblikujejo do konca tega olskega leta za tiste izbirne predmete, za katere se je prijavilo zadostno tevilo uencev. Skupaj z otrokom preglejte spletno publikacijo in mu pomagajte pri odloitvi, katere izbirne predmete bo v skladu s svojimi eljami, interesi in sposobnostmi izbral za naslednje olsko leto. Ravnateljica: Jolanda Fri Lozej

 • 2

  SEZNAM PONUJENIH IZBIRNIH PREDMETOV

  Ime predmeta t. ur na teden

  Razred Stran

  Astronomija 1 7 8 9 3 Retorika 1 9 4 Francoina 2 7 8 9 5 Verstva in etika 1 7 8 9 6 Latinina 2 7 8 9 7 Geografija 1 8 9 8 Plesna dejavnost 1 7 8 9 10 Naini prehranjevanja

  1 7 8 9 11

  Likovno snovanje 1 7 8 9 12 ah 1 7 8 9 13 Raunalnitvo 1 7 8 9 14 port 1 7 8 9 15 Vzgoja za medije 1 7 8 9 17 Turistina vzgoja 1 7 8 9 18 Okoljska vzgoja 1 9 20 Organizmi v naravi in umetnem okolju

  1 7 21

  Nemina 2 7 22 Romska kultura 1 7 8 9 24 Filozofija za otroke 1 7 8 9 24

 • 3

  ASTRONOMIJA

  7. razred, 8. razred, 9. razred Zmago Planinc

  Kaj je astronomija? Je naravoslovna veda, ki prouuje zgradbo, gibanje in razvojno pot vesoljskih teles in njihovih

  zdruenj. Raziskuje snov, ki obsega nao Zemljo in njej

  najblijo okolico z Luno, Sonce, planete ter zvezde in galaksije tja do roba zaznavnega vesolja.

  Uenci pri pouku astronomije:

  - nartujejo in izvajajo preprosta opazovanja,

  - razvijajo sposobnost abstraktnega miljenja,

  - razvijajo miljenje s pripravo opazovanja in analizo pridobljenih ugotovitev,

  - razvijajo sposobnost in eljo za samostojno izobraevanje s pomojo razlinih virov znanja

  (ubenikov, elektronskih virov, enciklopedij ).

  PREDMET SE IZVAJA V TREH NEODVISNIH SKLOPIH PO ENO LETO.

  I. SKLOP: SONCE, LUNA IN ZEMLJA

  II. SKLOP: DALJNOGLEDI IN PLANETI

  III. SKLOP: ZVEZDE IN VESOLJE

  V olskem letu 20012/2013 se bo izvajal II. sklop.

  DALJNOGLEDI IN PLANETI

  1) Uenec spozna planete sonnega sistema:

  - opazuje planete na nonem nebu,

  - opazuje gibanje planetov na nebu,

  2) Izdela preprost daljnogled.

  3) Uporablja teleskop za opazovanje planetov.

 • 4

  RETORIKA

  9. razred Blanka Kovaec

  Pouevanje retorike v devetem razredu devetletke ni samo

  sebi namen, temve uence in uenke naui predvsem

  samostojnega, koherentnega ter kritinega oblikovanja in izraanja stali pri drugih predmetih, v teku nadaljnjega

  izobraevanja, kakor tudi na vseh (drugih) podrojih

  drubenega in zasebnega ivljenja.

  Sploni cilji:

  - razvijanje veselja do komuniciranja,

  - ustvarjalno irjenje besedia,

  - razvijanje jezikovne kreativnosti in urjenje v rabi ustreznih jezikovnih sredstev glede na okoliine,

  - spoznavanje pomena neverbalnega komuniciranja,

  - spodbujanje k oblikovanju lastnega pristnega sloga pri oblikovanju in posredovanju besedil,

  - urjenje v smiselnem povezovanju razdrobljenih sporoilnih enot,

  - spodbujanje k pogumnejemu seganju po neustaljenih besednih zvezah,

  - seznanjanje s frazami in ustrezno rabo le-teh,

  - razvijanje sposobnosti razumevanja in tvorjenja metafor,

  - razvijanje sposobnosti asociacijskega razmiljanja,

  - vzbujanje zanimanja za javno nastopanje,

  - razvijanje sposobnosti pripovedovanja in improvizacije pri javnem nastopanju.

  Pesnik se rodi, govornik nastane. Cicero

 • 5

  FrancoINA 7. razred, 8. razred , 9. razred Vesna Selinek Jahi

  Francoina kot izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu se izvaja

  v obsegu 2 ur na teden.

  Uenci bodo pri pouku francoine:

  - usvojili osnove sporazumevanja v francoskem

  jeziku (razvijali bodo sluno in bralno razumevanje ter

  govorno in pisno izraanje),

  - spoznavali francosko kulturo.

  Sodobne metode in didaktini pripomoki bodo

  zagotovili aktiven in prijazen pouk, ki vzpodbuja

  sodelovanje in ustvarjalnost uencev.

  Zakaj francoina?

  Ta jezik se govori po vsem svetu (govori ga 128 milijonov ljudi

  v 29 dravah). Potreba po znanju francoine se vea tudi v

  Sloveniji, veliko je stikov s Francijo na podroju gospodarstva,

  znanosti, kulture Znanje francoine vam bo koristilo v

  ivljenju: morda na potovanjih, v stikih s prijatelji ali pri tudiju

  in delu.

  Pridruite se nam: s pomojo glasbe, slike in igre bomo

  spoznavali enega najlepih jezikov sveta!

 • 6

  VERSTVA IN ETIKA

  7. razred, 8. razred, 9. razred Rado umer

  Zakaj ta izbirni predmet?

  Danes ivimo v globalnem svetu, e to elimo ali ne. Kulture,

  religije, obiaji, moralni nauki in drugani ljudje, ki so bili

  neko tako dale, so danes povsod okoli nas in med nami.

  Spoznajmo njihove navade, njihov nain ivljenja in postanimo

  strpni do druganih.

  Izboljali si bomo lastno in tudi njihovo kvaliteto ivljenja.

  Verske vojne, ki jih je v zgodovini preve, naj postanejo za

  vedno preteklost. Pri pouku verstev in etike, ki smo ga na nai

  oli uvedli prvi v Sloveniji, se za vse to trudimo.

 • 7

  LATININA 7. razred, 8. razred, 9. razred Katjua Kolar

  Latinina I je namenjena vsem, ki jih zanimajo zgodovina,

  arheologija, jeziki, mitologija, knjievnost, umetnost, medicina.

  Brez latinine v Evropi ne gre. Govorili so jo stari Rimljani in jo

  kot uradni jezik razirili po vsem svojem velikem imperiju. Zato

  je logino, da je pustila za seboj tevilne sledi, ki se nam danes

  zdijo samoumevne. Pa niso.

  Uenje latinine z antino kulturo in civilizacijo je za mladega

  loveka neprecenljivega pomena. Razirja mu obzorje, s

  katerim poglablja predvsem svojo splono razgledanost, ki mu

  bo kasneje koristila v srednji oli in na tudiju.

  Uenci ob sistematinem, a zabavnem uenju latinske slovnice

  utrjujejo jezikovne zakonitosti materinine in drugih tujih

  jezikov, poglabljajo svoje znanje zgodovine, se seznanjajo s

  udovitim in vedno aktualnim svetom grko-rimskih pripovedk,

  spoznavajo vsakdanje ivljenje Rimljanov in preivijo kar nekaj

  ur po muzejih ter na terenu - v Celeji, Emoni, na Ptuju.

  Ali veste, kaj so Rimljani jedli in s im so hrano sladkali, kako

  so zdravili svoje bolnike, v katere bogove so verjeli, kakne

  pregovore so poznali? Imeli so sunje, gladiatorje, vojsko ... Pa

  mi danes?

 • 8

  GEOGRAFIJA

  8. razred, 9. razred Bojana Cingerli OPREDELITEV PREDMETA

  V 8. razredu, kjer pri rednih urah obravnavamo znailnosti

  svetovnih kontinentov, sta pri izbirnem predmetu poudarjena

  odnos med lovekom in naravo ter odvisnost loveka od nje. V

  9. razredu, kjer se uenci pri rednem pouku geografije

  seznanjajo s Slovenijo kot svojo domovino, pa pri izbirnem

  predmetu raziskujejo domai kraj in spoznavajo posebnosti

  ivljenja v njem, predvsem glede na varstvo okolja. Uenec

  lahko obiskuje izbirni predmet eno ali pa obe olski leti.

  8. razred: ivljenje loveka na Zemlji

  1. Tropski deevni gozdovi na Zemlji

  2. Puavski in polpuavski svet, soitje loveka in narave

  3. Monsunska obmoja najgosteje naseljena obmoja na

  Zemlji

  4. ivljenje na potresnih obmojih

  5. Vulkanizem in lovek

  6. lovek in gorski svet

  7. Narava in ivljenje ljudi v polarnih obmojih

  8. Izbirne vsebine

 • 9

  9. razred: Raziskovanje domaega kraja (olskega

  okolia) in varstvo njegovega okolja

  1. Naravnogeografske

  znailnosti domaega kraja

  (geoloka zgradba, relief,

  prsti, rastlinstvo, vodovje)

  2. Drubenogeografske

  znailnosti domaega kraja

  (prebivalstvo, naselja,

  gospodarstvo, oskrba,

  promet)

  3. Varstvo okolja in varstvo naravne ter kulturne dediine v

  domaem kraju in njegovi okolici

  4. Priprave na tekmovanje iz znanja geografije

 • 10

  PLESN