izbirni predmeti v 7.razredu

Click here to load reader

Post on 30-Mar-2016

225 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Izbirni prdmeti

TRANSCRIPT

 • Osnovna ola Nove Fuine

  olsko leto 2012/13

 • 2

  KAZALO

  SPOTOVANI STARI!... 3

  ENOLETNI PREDMETI 4 ASTRONOMIJA .... 5 RAUNALNITVO UREJANJE BESEDIL... 6 MATEMATINA DELAVNICA 7 SODOBNA PRIPRAVA HRANE . 8 NAINI PREHRANJEVANJA 8 PORT ZA SPROSTITEV.. 9 RASTLINE IN LOVEK 12 ORGANIZMI V NARAVNEM IN UMETNEM OKOLJU 13 OKOLJSKAVZGOJA 14 ANSAMBELSKA IGRA 15 GLASBENA DELA. 16 OLSKO NOVINARSTVO 17 INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE.. 18 TURISTINA VZGOJA .19

  TRILETNI PREDMETI (lahko tudi kraji) .. 20 VERSTVA IN ETIKAI,II,III . 21 LIKOVNO SNOVANJE 22 NEMINA ... 24

 • 3

  Spotovani stari !

  Za lajo odloitev smo za vaega otroka in za vas pripravili kratko predstavitev obveznih izbirnih predmetov za olsko leto 2012/13.

  Odloitev seveda izberete skupaj z otrokom, pomembno pa je, da otrok ve, zakaj se odloa za doloen izbirni predmet. Prisluhnite otroku, upotevajte njegove interese in podroja, kjer so njegove sposobnosti vije kot drugje. Namen izbirnih predmetov je razvijati otrokova mona podroja, pri katerih bodo nova spoznanja ter poti do le-teh otroka resnino veselila.

  Izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu

  Uenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, e s tem soglaajo njegovi stari, predmeti niso ve vezani na druboslovno ali naravoslovno podroje.

  Oblikovanje skupin za izvajanje izbirnih predmetov

  Izbirni predmeti so eno, dve ali tri-letni. Uenec lahko vsako leto zamenja izbirni predmet. V isti skupini so tako lahko uenci razlinih razredov zadnjega triletja.

  Pouk dve ali tri-letnega programa je mogoe izjemoma izvajati tudi v kombinirani obliki.

  Za predmete, ki so enoletni, se uenci lahko odloijo le enkrat (npr. izbrani port, astronomija-uenec ga lahko obiskuje le eno leto). Nekateri enoletni predmeti so vezani le na en razred (npr. retorika v 9. razredu). Pri triletnih predmetih pa se

  lahko odloite za prvo leto, naslednje leto pa predmet opustite in si izberete drugega. Pri triletnih predmetih loimo tiste, v katere se uenec vkljuuje postopno (npr. najprej nemina I, naslednje leto nemina II), pri drugih pa se lahko vkljui uenec v drugo leto izvajanja predmeta (npr. direkten vstop v likovno snovanje II brez predhodnega obiskovanja likovnega snovanja I).

 • 4

  ENOLETNI PREDMETI

  Druboslovni predmeti

  Naravoslovni predmeti

  ansambelska igra

  astronomija

  glasbena dela

  raunalnitvo-urejanje besedil

  olsko novinarstvo

  matematina delavnica

  informacijsko opismenjevanje

  sodobna priprava hrane

  turistina vzgoja

  naini prehranjevanja

  port za sprostitev

  rastline in lovek

  organizmi v naravnem in tujem okolju

  okoljska vzgoja

 • 5

  ASTRONOMIJA (Sonce, Luna, Zemlja)

  Pri predmetu Astronomija Zvezde in vesolje se bomo seznanjali s pogledom na vesolje kot celoto. Govorili bomo o zvezdah, zvezdnih kopicah, plinskih meglicah,

  o nai in drugih galaksijah, rnih luknjah... S pomojo fotografij in kratkih filmov bomo razmiljali o sestavi in razsenosti vesolja. Na veernih opazovanjih bomo s teleskopom opazovali razline zvezde, grue zvezd, plinske meglice pa tudi planete in Luno, s prostimi omi pa ozvezdja. Spremljali bomo vse aktualne astronomske dogodke.

  7. razred ASTRONOMIJA: Sonce, Luna in Zemlja

  Obravnavamo predvsem vse astronomske znailnosti in pojave, ki so povezani s Soncem, Luno in Zemljo.Uenci:

  nartujejo in izvajajo preprosta opazovanja razvijajo miljenje s pripravo opazovanja in analizo pridobljenih ugotovitev razvijajo sposobnost abstraktnega miljenja razvijajo sposobnosti za samostojno izobraevanje razvijajo eljo po samostojnem izobraevanju

  Predmet ponuja pestro in dinamino delo:

  uenje v uilnici opazovanje na terenu

  oglede filmov

  delo z raunalnikimi programi raunanje sproeno in resno delo

  Mentor: Aziza Blaevi

 • 6

  RAUNALNITVO -UREJANJE BESEDIL

  Raunalnitvo je naravoslovno-tehnini izbirni predmet, pri katerem se spoznavanje in razumevanje osnovnih zakonitosti raunalnitva prepleta z metodami neposrednega dela z raunalniki, kar odpira uencem monost, da pridobijo tista temeljna znanja raunalnike pismenosti, ki so potrebna pri nadaljnjem izobraevanju in vsakdanjem ivljenju.

  V bistvu se predmet pojavlja pod tremi razlinimi imeni:

  - v 7. razredu po imenom UREJANJE BESEDIL,

  - v 8. razredu pod imenom MULTIMEDIJA

  - v 9. razredu po imenom RAUNALNIKA OMREJA

  UREJANJE BESEDIL (UBE)

  Predmet je prilagojen predznanju uencev in je namenjen tako zaetnikom kot tudi uencem,ki e imajo predznanja pri delu z raunalnikom, saj svoje znanje nadgrajujejo z zahtevnejimi vsebinami. Znanje pridobljeno pri tem predmetu lahko uenci uporabijo pri pisanju referatov, seminarskih in raziskovalnih nalog pri

  drugih predmetih.

  Uenec se bo nauil in spoznal pri tem izbirnem predmetu:

  strojno in programsko opremo raunalnika, osnove dela v okolju Windows, delo z datotekami in mapami, delo z urejevalnikom besedil (Microsoft Office Word), kot je napisati in

  oblikovati

  besedilo, ga urediti, shraniti in natisniti, uporabiti oznaevanje in otevilenje,

  ozaljano zaetnico, stolpce, sloge, izdelati tabelo, pripraviti kazalo, vstaviti glavo in

  nogo dokumenta...,

  temeljna pravila oblikovanja besedil, z risarskim programom (Inkscape, Slikar ali TuxPaint) izdelati tokovno

  sliko in jo vriniti v besedilo, obdelati fotografijo, narediti efekte

  (fotomontao za uence, ki imajo dodatni interes) s programom za obdelavo slik PhotoFiltre,

  iskati podatke na internetu in uporabljati elektronsko poto.

  Mentor: Klemen Prebil

 • 7

  MATEMATINA DELAVNICA

  SPLONI CILJI PREDMETA

  Pri predmetu matematina delavnica uenci: 1. pridobivajo izkunje in jih povezujejo z matematinimi znanji, pridobljenimi pri rednem pouku;

  2. razvijajo sposobnost izraanja svojega matematinega znanja; 3. oblikujejo pozitiven odnos do matematike in do lastne matematine dejavnosti; 4. razvijajo sposobnost opazovanja in spremljanja lastnega naina razmiljanja; 5. razvijajo prostorsko predstavljivost;

  6. se uijo celovitega nartovanja in izvajanja matematinih dejavnosti ter sodelovanja z drugimi;

  7. spoznajo matematiko kot delo ve generacij in narodov.

  V matematini delavnici je pomembno, da :

  uencem na zanimiv nain skuamo prikazati uporabo znanj, obravnavanih pri rednem pouku;

  vkljuujemo tudi izkustveno uenje vsebin, s katerimi se uenci sreajo kasneje pri rednem pouku matematike;

  matematine vsebine navezujemo na doivljanje uencev; matematina znanja poglabljamo v smereh, ki niso neposredno povezane z delom pri pouku matematike.

  Zaradi druganih poudarkov so tudi metode dela drugane. Pri doseganju ciljev predmeta se lahko v veliki meri posluujemo samostojnega dela, samostojnega ali skupinskega preiskovanja, aktivnega pridobivanja izkuenj (risanje, tlakovanje, igranje, modeliranje z materiali) itd. Vendar si vseskozi prizadevamo za

  matematino refleksijo.

  7. RAZRED- 35UR

  SKLOPI: LOGIKA,TETJE, NENAVADNA ARITMETIKA, TLAKOVANJA.........

  Mentorica: Nevenka Duak

 • 8

  SODOBNA PRIPRAVA HRANE

  Uenci ga izberejo v 7., 8. ali 9. razredu in vsebuje veliko praktinega dela v gospodinjski uilnici.

  Obseg ur: 35 (32) Sploni cilji:

  Uenci: o se uijo o prehrani z vidika zagotavljanja, varovanja in ohranjanja

  zdravja;

  o se uijo o pomenu varne, varovalne in zdrave prehrane ter naina priprave;

  o nadgrajujejo vsebine, ki so jih pridobili pri rednem pouku gospodinjstva;

  o poglabljajo znanja v smislu usmerjanja v nadaljnje olanje na agroivilskih, gostinsko-turistinih in zdravstvenih olah;

  o razvijajo individualno ustvarjalnost.

  NAINI PREHRANJEVANJA

  Uenci ga izberejo v 7., 8. ali 9. razredu in vsebuje veliko praktinega dela v gospodinjski uilnici.

  Obseg ur: 35 (32) Sploni cilji:

  Uenci: o se uijo o prehrani z vidika zagotavljanja, varovanja in ohranjanja

  zdravja;

  o se uijo o pomenu zdrave prehrane ter naina priprave le te; o se spoznajo z naini prehranjevanja in prehrano v razlinih starostnih

  obdobjih;

  o se seznanijo s prehrano v posebnih razmerah; o nadgrajujejo vsebine, ki so jih pridobili pri rednem pouku

  gospodinjstva;

  o poglabljajo znanja v smislu usmerjanja v nadaljnje olanje na agroivilskih, gostinsko-turistinih in zdravstvenih olah;

  o razvijajo individualno ustvarjalnost.

  Mentor: pela Gavrilov

 • 9

  PORT ZA SPROSTITEV

  Pri izbirni vsebini port za sprostitev elimo dosei naslednje operativne cilje: - razvijati gibalne (mo, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost, ravnoteje,

  preciznost) in funkcionalne sposobnosti (aerobna in anaerobna) z

  individualnimi programi;

  - z izbranimi nalogami oblikovati skladno postavo; - opravljati dalj asa trajajoe gibalne naloge aerobnega znaaja v naravi, kjer je

  poudarjena vztrajnost;

  - seznaniti se z novimi porti, ki so pomemben del sodobne portno rekreativne ponudbe;

  - razumeti odzivanje organizma n