hemireliin yasal y¶nleri

Download Hemireliin Yasal Y¶nleri

Post on 18-Jan-2016

79 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hemşireliğin Yasal Yönleri. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Hemireliin Yasal Ynleri

 • Salk hizmetleri, girerken topluma ve bireye salkl, mutlu ve retken yaam salamak iin bir yandan sal gelitirecek giriimlerde bulunmaktadr. Dier yandan ise salkl yaam tehdit edebilecek durumlar iin nlemler almakta ve tehlikenin varolduu anda da tedaviyi hedefleyen ada giriimleri, hem ulusal hem de uluslararas dzeyde salamaya almaktadr.

 • Bu giriimlerden bazlar yaam kavram ile badamayan durumlar sergilemektedir. Bu ikilem ayrca etik ynden sorunlar yaratmaktadr. Etik bilimi bir eylemin ieriindeki iyi, olumlu ve olumsuz etkileilerin airlin belirleyecek durumlar, koullar aklar

 • Bu koullar zetlersek;1. Eylem, kendi iinde ahlaki adan iyi, olumlu ya da en azndan tarafsz olmaldr.2. Eylemin olumlu etkisi, kt, olumsuz bir etkiden kaynaklanmamaldr. 3. Daima iyi, olumlu ynler istenmelidir.4. nemi asndan olumlu etki, daima olumsuz etkiden nce gelmelidir.

 • KURUMLARDA GEERL ONAY, KAYIT VE YAZILIDKMANLARBireyin yaamn kurtarmak iin olsa da her trl giriim ve uygulamadan nce giriimin hasta tarafndan onaylandn gsteren izni, yazl olarak almann bir hak ve yasa gereidir. Her saglk kurum/kuruluunda kiinin sal ile ilgili tutulan kaytlarn ve evraklarn tm yasal nitelii olan yazl belgelerdir.

 • Kaytlar; ilk tanlama ve anemnezler, tedavi ve bakm formlanr izin katlar, deien durum ve tedavinin yazld, verilen ilalarla ilgili bilgilerin, intihar, lm raporu, organ ba ve otopsi izinlerinin bulunduu formlardan ya da tutulan zabtlardan oluur.

 • Kaytlar;Yasal etkinlii, zlenen tedavi ve bakm gsterdii gibi, Gerektiinde daval/davac iin yazl, kalc delil nitelii de tar

 • Her meslein kendine zg grevleri, yetki, sorumluluk, ykmllklerini belirleyen yasal dzenlemelerin olmas gerekir.Hemirelerin temel hukuk kavramlar, meslekle ilgili yasalar bilmesi kendine ve dierlerine salayaca yararlardan tr sorumludur.

 • Bu ayn zamanda hemireye bakm standartlarn ykseltecek, hukuki kurallar belirleyebilme niteliini de kazandracaktr.

 • YASA;Yaplmas yada yaplmamas gereken , yazl olarak belirlenen doru ve yanllardr.TZK; Soyut hukuk kurallarn, somut duruma getiren kurallardr.YNETMELK; Devlet rgtnde yer alan eitli kurum ve kurulularn kendi i bnyelerini ilgilendiren grev alanlar ile ilgili ve alma yntemlerini dzenleyici kurallarn tm

 • KURAL; Toplumsal yaamda kurum, kurulularn srekli uygulama sonucu yerleik hale gelen ve bireylerin kendilerini uymaya ykml tuttuklar davran, inan biimleri.MEVZUAT; Yazl hukuk kurallarYETK; Kurum,kiiye, hukuk kurallar ile kendisine verilen sorumluluklarn, iradenin tm.; Kii yada kiilerin yapmas gerken grevlerin tm.

 • Hemirelik yasasDnyada profosyonel hemireliin almasn dzenleyen yasalar 1891 ylnda Gney Afrika Birliin'de yer alm, ilk bamsz hemirelik yasas ise 1901 ylnda Yeni Zelanda'da karlmtr.. Bunu 1903 ylnda ABD'nin Gordine Eyaleti izlemitir

 • Hemireleri ilgilendiren yasa, tzk ve ynetmelikleri kronolojik olarak gzden geirecek olursak- 1928 ylnda yrrle giren, 1219 sayl "Tp ve Tpla ilgili mesleklerin Uygulanmasna ilikin Kanun.(5. Fasl, 64.65.maddeler, 24.25.26. Maddeler)

 • 1926 Trk Kodeksi(4. Ve 12. Maddeler ila hazrlanmas ve uygulanmasna dair).1936 ylnda yrrle giren, 2017 sayl S.S.Y.B Tekilat ve Memurlar Kanunu.Bahemireye hemireyi sicil amiri yapmtr.Atama ve nekil ile ilgili kararlar da kapsar.1943 Trahomla Sava Talimatnamesi Hizmet alanndaki hemirenin yetki ve sorumluluklarn belirtir.

 • 1954 ylnda yrrle giren, 6283 sayl Hemirelik Kanunu.Bu kanun ilk ve halen geerli hemirelik yasasdr.1961 ylnda yrle giren 224 sayl "Saglk Hizmetlerinin Sosyaletirilmesine Ait YasaHalk sal hemiresinin grev,yetki ve sorumluluuna yer verilmi1965 ylnda yrke giren 637 sayl "Devlet Personel Yasas" Hem bu yasadaki aksaklklar gidermek iin karlan yasa,

 • 1970 ylnda yrrle giren 1327 sayl yasa, 1983 ylnda yeniden dzenlenerek yrrle konulan "S.S.Y.B Yatakl Tedavi Kurumlar letme Ynetmelii" dir. Bahemire , yardmcs, servis sorumlusu, hemire yardmclarnn grev,yetkileri ele alnmtr.1987 3359 saylSalk Hizmetleri Temel Kanunu. Temel insan haklar dorultusunda hizmetin verilmesi karara balanmtr.

 • 6283 SAYILIHEMRELK KANUNU

 • KANUN MADDES 1: Ortaokulu bitirmi olup 25 yandan yukar bulunmayan kadnlardan Hkmete alm veya tannm bir (Ebe - Laborant Hemire) okulunda 3 sene tahsil grp Salk ve Sosyal Yardm Vekaletince tekil olunan jri huzurunda meslek imtihan vererek ald diplomay usulne gre Salk ve Sosyal Yardm Vekaletine tescil ettirenlerle 3 nc maddenin 2. fkrasnda yazl olanlara (Hemire) unvan verilir. Bu kanunun yrrle girmesinden evvel usulne gre hemirelik snfna alnm olanlar sanatlarn yapmaya ve hemire unvann kullanmaya devam ederler.

 • KANUN TASARISI MADDE 1:

  Trkiyede niversitelerin hemirelik ile ilgili lisans eitimi veren faklte ve yksek okullarndan mezun olan ve diplomalar Salk Bakanlnca tescil edilenler ile renimlerini yurtdnda hemirelik ile ilgili devlet tarafndan tannan bir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomalar Salk Bakanlnca tescil edilenlere hemire unvan verilir.

 • KANUN MADDES 2: Bu kanunun yaymndan sonra dier Vekaletlerle zel veya tzel kiiler tarafndan hemirelik okulu almas iin Salk ve Sosyal Yardm Vekaletinin msaadesini almak arttr. Gerek bu kanunun yaym tarihinde mevcut bulunan, gerekse yaymndan sonra alacak olan bu gibi hemirelik okullar Salk ve Sosyal Yardm Vekaletinin murakabesine tabidir.

 • KANUN TASARISI MADDE 2: Yrrlkten kaldrlmtr.

 • KANUN MADDES 3: Trkiyede hemirelik sanatn bu Kanun hkmleri dahilinde hemire unvann kazanm TRK KADINLARINDAN BAKA hi bir kimse yapamaz. Ancak yabanc memleketlerde ve mahalli Hkmetlerce tannm hemire okullarnda tahsil grerek diploma alan Trk hemirelerinin alelusul hviyetleri tespit edilerek, tahsil ettii memlekette tescil edilmi olanlarn diplomalar, uygun grld takdirde, aynen Salk ve Sosyal Yardm Vekaletince onanp tescil edildikten sonra sanatlarn yapmalarna msaade olunur. Yabanc memleketlerin yukardaki artlar haiz okullarn bitirmekle beraber diplomas oraca tescil edilmeyenler Trkiyede meslek imtihan vererek hemire olabilirler. retim programlar Trk hemire okullar programndan ve mddetinden az olan yabanc hemire okullarndan gelenler,noksan olan ksm ve mddetleri Trk hemire okullarnda tamamlamaya mecburdurlar.

 • KANUN TASARISI MADDE 3:

  Trkiyede hemirelik mesleini bu Kanun hkmleri dahilinde hemire unvan kazanm Trk vatanda hemirelerden baka kimse yapamaz.

 • KANUN MADDES 4: Hemirelerin vazife ve salahiyetleri: A) Hemireler mdavi tabip tarafndan tavsiye edilen tedavi tedbirlerini uygulamaya yetkilidirler. B) Hemireler iek asn ve acil hallerde icap eden pansumanlar resen tatbik edebilecekleri gibi mdavi tabibin tavsiyesi zerine salk kurumlarnda veya darda hastalara deri altna, adale iine ve damar iine rnga yapmaya yetkilidirler. Bu sebeple mesuliyetleri rngann tatbikindeki bilgisizlik, dikkatsizlik ve ehliyetsizlik hallerine munhasrdr. C) Hemireler dispanserler ve salk kurumlarnca grevlendirildikleri koruyucu hekimlik ilerinde halka bilcmle shhi tedbirleri, salk korunma arelerini ve mracaat etmeleri lazm gelen salk kurumlarn bildirirler. Bulac hastalklarla sava tedbirlerini alr ve tatbik ederler. Hemireler hususi sfatla girdikleri aile muhitlerinde de yukardaki fkrada yazl ileri grrler.

 • KANUN TASARISI MADDE 4:

  Hemireler ve hemirelie edeer salk memurlar; Her ortamda birey, aile ve toplumun hemirelik giriimleri ile karlanabilecek salkla ilgili ihtiyalarn belirlemekten, bu ihtiyalar dorultusunda hemirelik bakmn planlamak, uygulamak, denetlemek ve deerlendirmekten;

  Tanya, tedaviye ve rehabilite etmeye ynelik uygulamalar ile sal koruyucu ve ykseltici uygulamalara katlmak, izlemek ve deerlendirmekten sorumlu ve yetkili salk personelidir.

  Hemirelerin hemirelie edeer salk memurlarnn birinci (1.) fkrada saylan hizmetlerde alma alanlarna, pozisyonlarna ve eitim durumlarna gre grev, yetki ve sorumluluklar Salk Bakanlnca kartlacak ynetmelikle dzenlenir.

 • KANUN MADDES 5: Hemire okulundan mezun hemireler mecburi hizmetlerini bitirip memuriyetten ayrlnca; mecburi hizmeti olmayan hemire okulu mezunlar istedikleri vakit sanatlarn serbeste yapabilirler. Serbest alacak hemireler lzumlu vesikalarn bir dilekeye balayarak mahallin en byk salk amirine verirler. Serbest alan hemire ev adresiyle almak istedii yerde bir deiiklik olduu takdirde bir hafta iinde ayn makama haber vermeye mecburdur.

 • KANUN TASARISI MADDE 5:

  AYNEN KORUNMUTUR.

 • KANUN MADDES 6: Bu Kanun hkmlerine gre hemire okullarndan mezun olup hemire unvann kazanm bulunanlar hemire olarak memuriyete alnrlar. Bu madde mucibince yaplacak tayin ve terfilerde ve maalarn verilmesinde 3656 sayl Kanun esaslar cari olur.

 • KANUN TASARISI MADDE 6:YRRLKTEN KALDIRILMITIR. (Terfi, tayin, maa 657 sayl Devlet Memurlar Kanununa gre dzenlenmektedir.)

 • KANUN MADDES 7: lkokulu bitirmi ve 18 yan tamamlam olan kadnlar hemire yardmcs olabilirler. lk tahsilden sonra hastanelerde alt aylk nazari kurs grdkten sonra en az bir senelik ameli ve nazari bilgi edinmek iin staj grenler ehliyetlerini bir jri huzurunda ispat ettikleri takdirde hemire yardmcs olurlar. Bu madde mucibince hemire yardmcs olanlara 3656 sayl kanun hkmleri tatbik olunur.

 • KANUN TASARISI MADDE 7:

  YRRLKTEN KALDIRILMITIR

 • KANUN MADDES 8: Uzman he