1. bütçe ve yasal dayanağı

Download 1. Bütçe ve Yasal Dayanağı

Post on 25-Jan-2016

39 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ ve KONTROL KANUNUNA GÖRE MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI. 1. Bütçe ve Yasal Dayanağı. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • 5018 SAYILI KAMU MAL YNETM ve KONTROL KANUNUNA GRE MERKEZ YNETM BTESNN HAZIRLANMASI

 • 1. Bte ve Yasal Dayana

  Bte, 5018 Sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanununa gre; Belirli bir dnemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunlarn uygulanmasna ilikin hususlar gsteren ve usulne uygun olarak yrrle konulan belgeyi ifade eder.

  Bte esas itibariyle bir kanun olmasna karn bte yasa tasarsnn hazrlanmas, mecliste grlmesi ve kanunlamas asndan zellik arz eden bir kanundur. Bte yasas kamu ynetiminin faaliyetlerini hukuki normlara balayan bir yasadr. lkemizde devlet btesi yasal dayanan Anayasann 161-162-163-164 nolu maddelerinden ve 5018 sayl Kanundan almaktadr. 5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanunu ile devlet btesinin esas ve ekle ait hkmlerini, hazrlama esaslarn ve btenin uygulanmasn esasl bir ekilde saptam ve yasal ilkeleri belirlemitir.

 • 2.Bte Trleri ve Kapsam Genel ynetim kapsamndaki idarelerin bteleri;

  1- Merkezi ynetim btesi, 2- Sosyal gvenlik kurumlar bteleri ve 3- Mahalli idareler bteleri olarak hazrlanr ve uygulanr.

  Kamu idarelerince bunlar dnda herhangi bir ad altnda bte oluturulamaz.

 • 2-1- Merkezi Ynetim Btesi 5018 Sayl Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayl cetvellerde yer alan kamu idarelerinin btelerinden oluur.

  I- Genel bte, Devlet tzel kiiliine dhil olan ve 5018 Sayl Kanuna ekli (I) sayl cetvelde yer alan kamu idarelerinin btesidir.

  II- zel bte, bir bakanla bal veya ilgili olarak belirli bir kamu hizmetini yrtmek zere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi verilen, kurulu ve alma esaslar zel kanunla dzenlenen ve 5018 Sayl Kanuna ekli (II) sayl cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin btesidir.

  III- Dzenleyici ve denetleyici kurum btesi, zel kanunlarla kurul, kurum veya st kurul eklinde tekilatlanan ve 5018 Sayl Kanuna ekli (III) sayl cetvelde yer alan her bir dzenleyici ve denetleyici kurumun btesidir.

 • 2-2- Sosyal Gvenlik Kurumu Btesi

  Sosyal gvenlik hizmeti sunmak zere, kanunla kurulan ve 5018 Sayl Kanuna ekli (IV) sayl cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin btesidir.

 • 2-3- Mahalli dare Btesi

  Mahalli idare kapsamndaki kamu idarelerinin btesidir

 • 3.Bte lkeleri5018 Sayl Kanuna gre btelerin hazrlanmas, uygulanmas ve kontrolnde aadaki ilkelere uyulur:1) Btelerin hazrlanmas ve uygulanmasnda, makro ekonomik istikrarla birlikte srdrlebilir kalknmay salamak esastr.2) Kamu idarelerine bteyle verilen harcama yetkisi, kanunlarla dzenlenen grev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacyla kullanlr.3) Bteler, kalknma plan ve programlarda yer alan politika, hedef ve nceliklere uygun ekilde, idarelerin stratejik planlar ile performans ltlerine ve fayda-maliyet analizine gre hazrlanr, uygulanr ve kontrol edilir.4) Bteler, stratejik planlar dikkate alnarak izleyen iki yln bte tahminleriyle birlikte grlr ve deerlendirilir.5) Bte, kamu mal ilemlerinin kapsaml ve saydam bir ekilde grnmesini salar.6) Tm gelir ve giderler gayri safi olarak btelerde gsterilir.7) Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastr.8) Btelerde gelir ve gider denkliinin salanmas esastr. 9) Bteler, ait olduu yl balamadan nce Trkiye Byk Millet Meclisi veya yetkili organlarca kabul edilmedike veya onaylanmadka uygulanamaz.10) Btelerde, bteyi ilgilendirmeyen hususlara yer verilmez.11) Bteler kurumsal, ilevsel ve ekonomik sonularn grlmesini salayacak ekilde Maliye Bakanlnca uluslararas standartlara uygun olarak belirlenen bir snflandrmaya tabi tutularak hazrlanr ve uygulanr.12) Bte gelir ve gider tahminleri ile uygulama sonularnn raporlanmasnda aklk, doruluk ve mali saydamlk esas alnr.13) Kamu idarelerinin tm gelir ve giderleri btelerinde gsterilir. 14) Kamu hizmetleri, btelere konulacak deneklerle, mevzuatla belirlenmi yntem, ilke ve amalara uygun olarak gerekletirilir.15) Btelerde, denekler belirli amalar gerekletirmek zere tahsis edilir.

 • 4.Merkezi Ynetim Bte Kanununun KapsamMerkezi ynetim bte kanunu, merkezi ynetim kapsamndaki kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerini gsteren, bunlarn uygulanmasna ve yrtlmesine yetki ve izin veren kanundur.

  Merkezi ynetim bte kanununda; yl ve izleyen iki yln gelir ve gider tahminleri, varsa bte ann veya fazlasnn tutar, an nasl kapatlaca veya fazlann nasl kullanlaca, vergi muafiyeti, istisnas ve indirimleri ile benzeri uygulamalar nedeniyle vazgeilen vergi gelirleri, borlanma ve garanti snrlar, btelerin uygulanmasnda tannacak yetkiler, bal cetveller, mali yl iinde gelir ve giderlere ynelik olarak uygulanacak ve ksmen veya tamamen uygulanmayacak hkmler yer alr. Merkezi ynetim kapsamndaki kamu idarelerinin her birinin gelir-gider tahminleri, merkezi ynetim bte kanununda ayr blm veya cetvellerde gsterilebilir.

 • Bte Hazrlama Sreci5- Orta Vadeli Program 5018 sayl Kanunun 16nc maddesi uyarnca, bte hazrlk sreci Bakanlar Kurulunun Mays aynn sonuna kadar makro politikalar, ilkeleri, hedef ve gsterge niteliindeki temel ekonomik byklkleri de kapsayacak ekilde Devlet Planlama Tekilat Mstearlnca hazrlanan orta vadeli program kabul etmesiyle balamaktadr.

  Orta Vadeli Program, bte srecini balatarak stratejik amalar temelinde kamu politikalar ve uygulamalarn ekillendirecek ve kaynak tahsisini bu erevede ynlendirecektir. Ayn zamanda, kamu ve zel kesim iin ngrlebilirlii artracak bir yol haritas niteliindedir.

  Dinamik bir yap arz eden ve yllk perspektife sahip olan Program, yllk uygulamalarn sonular ve genel artlardaki deimeler dikkate alnarak, her yl yenilenmektedir. Bu kapsamda, Program uygulamalar ile Program etkileyebilecek dsal gelimeler etkili bir ekilde izlenecek ve deerlendirilecektir. Programda yer alan ama ve ncelikler bakmndan uygulamann izlenmesi, deerlendirilmesi ve Bakanlar Kuruluna bilgi sunulmasndan Devlet Planlama Tekilat Mstearl sorumludur. (dpt)

 • 5.1.Orta Vadeli Program erii;Kamu ve zel kesim iin ngrlebilirlii artracak bir yol haritas niteliindedir.eitli alanlarda birbirleriyle tutarl bir ama, politika ve ncelikler seti sunmaktadr.Makro politikalarn yan sra, temel gelime eksenlerini ve ana sektrleri kapsar.Uzun vadeli amalara katkda bulunacak ekilde, yllk dnemde zerinde younlalacak ncelikleri tespit eder.Uygulamalarn sonular ve genel artlardaki deimeler dikkate alnarak, her yl yenilenecek dinamik bir yap arz eder. yllk perspektife sahiptir.

 • 6.Orta Vadeli Mali PlanBte hazrlk srecinde yer alan ikinci dokman Orta Vadeli Mali Plandr. 5018 sayl Kanuna gre Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program ile uyumlu olmak zere, gelecek yla ilikin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef ak ve borlanma durumu ile kamu idarelerinin denek teklif tavanlarn ieren bir belgedir. Maliye Bakanl tarafndan hazrlanan Orta Vadeli Mal Plan, Haziran aynn onbeine kadar Yksek Planlama Kurulu tarafndan karara balanarak Resm Gazetede yaymlanmaktadr.

  Bu maksatla hazrlanan orta vadeli mali plan, orta vadeli programda belirlenen temel ama ve politikalarn hayata geirilmesine ynelik olarak hazrlanan, merkezi ynetim bte byklklerini ve kurumsal bazda denek teklif tavanlarn belirleyen bir belge niteliindedir.

  Orta Vadeli Mali Planda yer alacak en nemli unsur Mali Planda yer alan politika ncelikleri ve makroekonomik gstergelere dayanarak ekonomik snflandrma baznda yaplan merkezi ynetim bte denek teklif tavanlardr. Belirlenmi olan tavan; sz konusu kurumun verebilecei hizmetler iin ayrlm olan maksimum kayna ifade etmekte olup, kurumun bte teklifinde belirtecei hizmetlere ihtiya duyulup duyulmamasna gre bu kaynan tamam tahsis edilebilir veya edilmeyebilir.

 • 7.Bte ars ve Bte Hazrlama Rehberi Orta vadeli program ve orta vadeli mali plan yaymlandktan sonra kamu idarelerinin bte tekliflerini ve yatrm programn hazrlama srecini ynlendirmek zere; Bte ars ve eki Bte Hazrlama Rehberi Maliye Bakanlnca, Yatrm Genelgesi ve eki Yatrm Program Hazrlama Rehberi ise Devlet Planlama Tekilat Mstearlnca hazrlanarak Haziran aynn sonuna kadar Resm Gazetede yaymlanr.

  Bte Hazrlama Rehberi ile Yatrm Program Hazrlama Rehberi, Btenin hazrlanmasnda izlenecek yol ve yntemler teknik ayrnt ve standartlar ve hazrlanmas esnasnda kullanlacak formlar ierir.

 • 7.1.Bte Teklifinin Hazrlanmas Gelir ve gider tekliflerinin hazrlanmasnda;

  Orta vadeli program ve mal planda belirlenen temel byklkler ile ilke ve esaslar,

  Kalknma plan ve yllk program ncelikleri ile kurumun stratejik planlar erevesinde belirlenmi denek tavanlar,

  Kamu idarelerinin stratejik planlar ile uyumlu ok yll bteleme anlay,

  darenin performans hedefleri, dikkate alnr

 • 7.2.Genel ve zel Bte Kapsamndaki Kamu darelerince Yaplacak Bte Hazrlk almalarKamu idareleri, stratejik planlar ile Bte Hazrlama Rehberinde yer alan esaslar erevesinde, bte gelir ve gider tekliflerini gerekeli olarak hazrlar ve yetkilileri tarafndan imzalanm olarak Temmuz ay sonuna kadar Maliye Bakanlna gnderir. Kamu idarelerinin yatrm teklifleri, deerlendirilmek zere ayn sre iinde Devlet Planlama Tekilat Mstearlna verilir.Kamu idareleri, gider tekliflerini hazrlarken katlmc bir yaklam benimseyecekler ve merkez d birimlerinin denek taleplerinin de tekliflere yanstlmasn salayacaklardr. zel bte kapsamndaki kamu idareleri, gelir ve gider tekliflerini hazrlayarak Temmuz ay sonuna kadar Maliye Bakanlna (Bte ve Mali Kontrol Genel Mdrlne) gndereceklerdir. Genel bte gelir teklifi ise Maliye Bakanlnca hazrlanacaktr. Gider teklifleri, Maliye Bakanlnca belirlenmi kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik snflandrma esasna (analitik bte snflandrmas); gelir teklifleri ise ekonomik snflandrma esasna uygun olarak hazrlanacaktr. Bte gelir ve gider teklifleri gerekeli olarak hazrlanacak ve yetkilileri tarafndan imzalanacaktr.

 • 7.3.Dzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Tarafndan Yrtlecek Bte Hazrlk almalar 5018 sayl Kanuna ekli (III) sayl cetvelde yer alan dzenleyici ve denetleyici kurumlar, btelerini yllk