goodyear serwis

Download Goodyear Serwis

Post on 15-Mar-2016

227 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

no 3/2009. new issue of goodyear serwis - second best new magazine (pearl award by cpc) in 2008!

TRANSCRIPT

 • RAZEMBEZPIECZNIEJ

  NUMER 3(24)2009

  NIENYDEBIUTANT

  GORCE PREMIERYWPROST Z SALONU

  FRANKFURTMOTORSHOW

  LICZY SIPRZYCZEPNO

  13. EDYCJADBICADBICY2009

  KRISTALLMONTERO 3

  GAMA OPON ZIMOWYCH GRUPY GOODYEAR

 • 4 Kristall Montero 3 To ju trze cia ge ne ra cja ce nio nej na ca ym wie cie opo ny mar ki Ful da.

  5 Wzmocniona reprezentacja Go ody ear Ul tra Grip Per for man ce 2 opo na, gwa ran tu j ca naj lep sze osi gi w zr ni co wa nych wa run kach zi mo wych, do stp na jest te raz w jesz cze szer szej pa le cie roz mia rw.

  NA CZASIEGWIAZ DY NU ME RU

  RunOnFlat,6 czyli same korzyciNaj now sza ge ne ra cja opon z tech no lo gi ROF Go ody eara ofe ru jewie le ko rzy ci za rw no dla klien tw,ro do wi ska, jak i pro du cen tw sa mo cho dw: wik szy kom fort jaz dy,mniej sz ma s i opr to cze nia, a tak e zmniej szo ne zu y cie pa li wa oraz emi sj CO2.

  7 Przygoda w terenie

  8 Liczy si przyczepnonieg, ld, bo to po nie go we... Li sta nie spo dzia nek, kt remo g nas spo tka zi m, jest bar dzo du ga. Na szcz ciega ma opon zi mo wych Gru py Go ody ear dla sa mo cho dwoso bo wych spro sta ka de mu wy zwa niu.

  BEZPIECZESTWO

  10 Ludzi nie naprawia si tak atwoNowa akcja Sto wa rzy sze nia Dro ga i Bez pie cze stwo oraz Go ody eara.

  WYDARZENIE

  11 Ukon w stron historiiWy sta wa zdj D bi ca wczo raj i dzi by a jed nym z klu czo wych wy da rze, to wa rzy sz cychXIII Fe sty no wi D bi ca-D bi cy.

  Razem bezpieczniejSpistreci

  GWIAZ DY NU ME RU

  Odwiedzajc Frankfurt Motor Show, spogldamy w przyszo motoryzacji...

  18Kryzys w parzez ekologi?

  2GOODYEAR SERWIS

 • OTWARCIE

  Kosmiczna22 jazdaGoodyear stworzy niedajc si przebi, energooszczdn sprynow opon dla misji kosmicznych. Wkrtcewylduje ona na Ksiycu.

  24 Skorpiony na Dunlopach

  List odredakcji

  Waldemar JaroszDyrektor MarketinguGrupy Goodyear Polska

  GOODYEAR SERWISMagazyn dla autoryzowanych sprzedawcw produktw Grupy Goodyear.

  WYDAWCA: Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 212 a, 02-486 Warszawa, tel. /+48/ 22 571 59 00, fax /+48/ 22 571 59 01

  ZESP REDAKCYJNY: Renata Wojtu (kierownictwo publikacji),Janusz Krupa, Beata Jarosz, Dorota Wrzeciono, Leszek Mielczarek (Novimedia CP)

  PRODUKCJA: www.novimedia.pl

  WOK NAS

  34 Akademia HP/UHP Goodyear

  MOTOCYKLE/SPORT

  32 Moto2 wedug DunlopaFir ma Dun lop zdo by a pre sti o wy kon trakt, dzi ki kt re mu sta a si wy cz nym do staw c opon dla mo to cy kli star tu j cych w no wej kla sie Mo to2.

  33 Niedocigniona Direzza

  33 Dunlop w Dubaju

  PREMIO

  17 Kochasz swoje auto? My rwnie!

  NEWS

  14 Nowa stronawww.debica.com.pl

  14 Podkarpacie zdominowane

  15 Finaowe sukcesy

  16 Razem bezpieczniej

  16 Podwjna ochrona na zim

  16 Poczuj drog

  Szanowni Pastwo! Wer tu jc stro ny bie ce gowy da nia Go ody ear Ser wi su, za pew ne za uwa y ciePa stwo, i bar dzo du o uwa gi po wi ca my wy da rze -niom zwi za nym z Fir m Opo niar sk D bi ca S.A. Alete oka zja ku te mu jest wy jt ko wa d bic kie za ka dyob cho dz w tym ro ku 70-le cie swo je go ist nie nia.Po sied miu de ka dach roz wo ju nie tyl ko utrzy mu j onesta tus naj wik sze go pro du cen ta opon w Pol sce, ale srw nie li de rem eks por tu w ca ym re gio nie Pod kar pa cia.

  Dla miesz ka cw D bi cy i oko lic, od po czt ku swo jejdzia al no ci fir ma jest naj wa niej szym me ce na sem ini -cja tyw spo ecz nych i cha ry ta tyw nych oraz ani ma to remy cia kul tu ral ne go i spor to we go mia sta.

  W dzia a nia te wpi su je si co rocz ny fe styn D bi ca --D bi cy, kt ry w tym ro ku od by si ju po raz trzy na -sty. Gwiaz d wie czo ru by ze sp De Mo no, wspie ra nyprzez lo kal ne gru py wy o nio ne w prze gl dzie D bic kapo tycz ka na dwi ki. Oprcz kon cer tw, du ym po -wo dze niem cie szy a si te wy sta wa kil ku dzie si ciuzdj D bi ca wczo raj i dzi, b d ca efek tem warsz ta -tw fo to gra ficz nych przy go to wa nych dla pod opiecz -nych trzech d bic kich or ga ni za cji po ma ga j cychoso bom po trze bu j cym i nie pe no spraw nym.

  Na ko lej nych stro nach ma ga zy nu pre zen tu je my rw -nie na sz klu czo w no wo w te go rocz nym se zo niezi mo wym opon Fulda Kri stall Mon te ro 3. To jutrze cia ge ne ra cja tej ce nio nej na ca ym wie cie opo nymar ki Ful da. Cha rak te ry zu je si ona za sto so wa niemtrzech in no wa cyj nych roz wi za: bie ni ka wgry za j -ce go si w nieg, sa mo blo ku j cych si la me li Bub bleBla de oraz no wej mie szan ki gu mo wej bie ni ka za pro -jek to wa nej spe cjal nie do jaz dy w ni skich tem pe ra tu -rach. Roz wi za nia te po zwa la j za cho wa opty mal neosi gi na wet w naj trud niej szych zi mo wych wa run -kach, co z ca pew no ci za pew ni opo nie rw nie du - po pu lar no, jak mia o to miej sce w przy pad ku jejpo przed nicz ki Ful dy Kri stall Mon te ro 2.

  Po nad to na a mach Go ody ear Ser wi su znaj dzie ciePa stwo in for ma cje o in nych no wo ciach Gru py Go ody ear za rw no w ob sza rze opon do sa mo cho -dw oso bo wych, te re no wych, ci a ro wych, jak i... po jaz dw ko smicz nych.

  Ser decz nie za pra szam do lek tu ry!

  LI FE STY LE

  3GOODYEAR SERWIS

  Szczliwa12 trzynastkaDesz czo wa po go da nie prze szko dzi a ty sic om d bi czan,ba wi cych si na Fe sty nie D bi ca -D bi cy 2009. By a to ju trzy na sta edy cja im pre zy or ga ni zo wa nej przez Fir m Opo niar sk D bi ca S.A. oraz Go ody ear Dun lop Ti res Pol ska.

  CIAROWE

  26 Miejska ofensywa!Grupa Goodyear wprowadza na polski rynek nowe modele opon do transportu miejskiego a trzech marek.

  28 Od Max Technology do TreadMaxPodczas warsztatw na Bemowie, dziennikarze zapoznalisi z nowoczesnymi technologiami Max Technology orazTreadMax stosowanymi w oponach ci arowych.

  30 Moja flota w internecie

  31 Goodyear dla efektywnoci

  31 Due jest pikne

  31 Ciarwki w grodzie Kraka

 • 4GOODYEAR SERWIS

  GWIAZDY NUMERU

  No wa opo na Kri stall Mon te ro 3 cha rak te ry zu jesi za sto so wa niem trzech in no wa cyj nych roz -wi za:* bie ni ka wgry za j ce go si w nieg, kt ry za pew nia

  opo nie mak si mum przy czep no ci;

  * trj wy mia ro wych, sa mo blo ku j cych si la me li Bub ble Bla de, gwa ran tu j cych sta bil no jaz dyw ka dych wa run kach dro go wych;

  * no wej mie szan ki gu mo wej bie ni ka za pro jek to wa nejspe cjal nie do jaz dy w ni skich tem pe ra tu rach.

  Wgry si w niegW cza sie to cze nia si opo ny, po wierzch nia bie ni ka

  w miej scu sty ku z pod o em ule ga za ci ska niu. Tech -no lo gia za sto so wa na w Kri stall Mon te ro 3 wy ko rzy stu -je ten efekt, po zwa la jc opo nie wgry si w nieg.Prze ka da si to na mak sy mal n przy czep no na za -nie o nej na wierzch ni.

  Trze ci wy miar la me liDzi ki za sto so wa niu tech no lo gii Bub ble Bla de

  mo li we jest osi gni cie wy so kiej sztyw no ci kloc -kw bie ni ka przy jed no cze snym za cho wa niu ela -stycz no ci opo ny, cha rak te ry stycz nej dla pro duk twzi mo wych. Bub ble Bla de to me cha nizm sa mo blo ko -wa nia si trj wy mia ro wych la me li, ktry za po bie ganad mier nej de for ma cji kloc kw bie ni ka, po pra wiasta bil no opo ny pod czas jaz dy oraz gwa ran tu je za -

  cho wa nie wik szej po wierzch ni sty ku opo ny z pod -o em.

  Mie szan ka na cho dyZa sto so wa nie tech no lo gii wy ko rzy stu j cej mie szan k

  po li me ro w za pew nia du ela stycz no w ni skich tem -pe ra tu rach, co da je lep sze osi gi opony w wa run kach zi -mo wych. W mie szan ce znaj du je si tak e du a ilokrze mion ki, kt ra po pra wia osi gi na mo krej na wierzch nioraz da je efekt wzmac nia j cy sztyw no opo ny, za pew -nia jc sta bil no w cza sie jaz dy w wa run kach zi mo wych,na mo krych i su chych na wierzch niach. Za sto so wa niekrze mion ki zmniej sza rw nie opo ry to cze nia opo ny, coprze ka da si bez po red nio na mniej sze zu y cie pa li wa. Z ko lei uy cie do pro duk cji bie ni ka ole ju o ni skiej za war -to ci po li cy klicz nych w glo wo do rw aro ma tycz nych(PCA) przy no si ko rzy ci w za kre sie ochro ny ro do wi ska.

  KRISTALL MONTERONOWA ODSONATo ju trze cia ge ne ra cja ce nio nej na ca ym wie cie opo ny mar ki Ful da.

  FUL DA KRI STALL MON TE RO 3Opona oferowana jest w 16najpopularniejszychrozmiarach.

  5%O ty le wi k sz po wierzch ni sty ku opo ny z pod o em po sia da Ful da Kri stall Mon te ro 3 w po rw na niu do swo jej po przed nicz ki

 • po ma ga j szyb ko i bez tur bu len cji od pro wa dza wo d spod opo ny. To spra wia, e jest ona bar dziejod por na na aqu apla ning i slush pla ning (zja wi sko po dob ne do aqu apla nin gu, wy st pu j ce w przy pad kubo ta po nie go we go).

  * Wedug testw TV SD Automotive

  5GOODYEAR SERWIS

  GWIAZDY NUMERU

  8 000 000 OPON ROCZ NIEFul da jest jed nym z wio d cych nie miec kich pro du cen tw opon. Wy twa rza opo ny do sa mo cho dwoso bo wych, z na p dem 4x4, ci a ro wych, po jaz dw uyt ko wych oraz ma szyn i urz dze rol ni czych. Za o o na w 1900 r. Ful da jest te raz mar k na le c do Gru py Go ody ear. W Eu ro pie Ful da sprze da je po nad osiem mi lio nwopon rocz nie i za trud nia ok. 1600 osb. Wi cej o fir mie i jej pro duk tach mo na zna le w in ter ne cie: www.ful da.com.pl.

  PRZE MY SAW ZA KRZEW SKIBrand Ma na ger mar ki Ful da w GrupieGo ody ear Pol ska

  In no wa cyj ne roz wi za nia wy ko rzy sta new no wej opo nie Kri stall Mon te ro 3 po zwa la j za cho wa opty mal ne osi gi na wet w naj trud niej szych zi mo wych wa run kach. Je stem pe wien, e dzi ki ta kim ce chom, jak pew no pro wa dze nia, przy czep no oraz opty mal ne osi gi na su chej i mo krej na wierzch ni, no wa opo na zdo b dzie rw nie du po pu lar no, co jej po przed nicz ka Kri stall Mon te ro 2.

  Go ody ear Ul t