folio geografi 2009

25
SEKOLAH MENENGAH JENIS KEBANGSAAN KEAT HWA II 06600 ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN. KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN 2009 Mengkaji Petempatan dan Bandaraya Perkembangan Pekan Simpang Kuala, Alor Setar, Kedah berbanding dengan Singapura. Nama Murid: Tingkatan: Angka Giliran: Nombor Kad Pengenalan: Nama Guru:

Upload: yeap12345

Post on 11-Jun-2015

2.330 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: Folio Geografi 2009

SEKOLAH MENENGAH JENIS KEBANGSAAN KEAT HWA II06600 ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN.

KAJIAN GEOGRAFI TEMPATAN2009

Mengkaji Petempatan dan Bandaraya Perkembangan Pekan Simpang Kuala, Alor Setar, Kedah berbanding dengan Singapura.

Nama Murid:

Tingkatan:

Angka Giliran:

Nombor Kad Pengenalan:

Nama Guru:

T. Tangan Murid T. Tangan Guru

Page 2: Folio Geografi 2009

TAJUK MUKA SURAT

Penghargaan

Pendahuluan

Objektif Kajian

Kawasan Kajian

Peta Kajian

Kaedah Kajian

Dapatan Kajian

Rumusan

Lampiran

Rujukan

SENARAI KANDUNGAN

Page 3: Folio Geografi 2009

Nama saya XXX. Saya belajar di tingkatan 3 di Sekolah

XXX. Sebagai salah satu perkara yang memenuhi

keperluan mata pelajaran Geografi, saya diwajibkan membuat satu kerja kursus iaitu

Kajian Geografi Tempatan.

Tajuk yang telah saya pilih untuk menjalankan kajian ini ialah petempatan di

kawasan Pekan Simpang Kuala dan perbandingannya dengan Singapura. Saya telah

memilih kawasan ini untuk menjalankan kajian saya kerana terdapat banyak maklumat

yang dapat saya peroleh daripada kawasan tersebut.

Antaranya ialah terdapat pelbagai perbandingan antara petempatan di kawasan

Pekan Simpang Kuala dengan Singapura. Kedudukan Pekan Simpang Kuala yang tidak

jauh dari rumah saya telah memudahkan saya untuk menjalankan kajian ini. Ini juga

merupakan salah satu faktor saya memilih kawasan ini.

Di Pekan Simpang Kuala juga terfapat banyak aktiviti yang dijalankan di

sekitarnya. Saya telah berjaya menjalankan kajian ini selama 8 minggu berdasarkan

segala maklumat yang diperoleh sepanjang aktiviti ini.

Page 4: Folio Geografi 2009

Pertama, saya hendak mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kerana Nya telah

memberikan saya sebuah tubuh yang sihat untuk membuat geografi folio tersebut.

Saya ingin mengucapkan setinggi- tinggi penghargaan kepada pihak sekolah dan

pengetua, Encik Lau Choon Hoe yang telah memberi kebenaran kepada saya untuk

menyiapkan folio KERJA KURSUS GEOGRAFI ini.

Selain itu, tidak lupa juga kepada guru mata pelajaran geografi saya, Encik Ooi

Chong Oui yang telah banyak memberi tunjuk ajar tentang cara- cara untuk membuat

folio ini. Ucapan terima kasih juga saya tunjukkan kepada ibu bapa saya yang telah

banyak memberi dorongan, sokongan serta bantuan kewangan kepada saya bagi

menyiapkan kerja kursus ini.

Di samping itu, saya juga menucapkan setinggi- tinggi penghargaan kepada

rakan- rakan saya yang telah banyak memberi maklumat dan sanggup meluangkan masa

untuk memberi tunjuk ajar kepada saya.

Seterusnya, saya juga terhutang budi kepada jiran saya dan penduduk- penduduk

sekitar Pekan Simpang Kuala yang telah memberi kerjasama kepada saya dan banyak

memberi maklumat tentang kawasan kajian yang telah saya pilih seterusnya memudahkan

lagi proses untuk membuat folio ini.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang

terlibat secara langsung atau tidak langsung sepanjang saya menyiapkan kerja kursus ini.

Page 5: Folio Geografi 2009

1. Mengenalpasti jenis dan pola petempatan yang terdapat di kawasan Pekan Simpang

Kuala serta jenis dan pola petempatan yang terdapat di kawasan Singapura.

2. Mengkaji factor- factor yang mempengaruhi jenis dan pola petempatan di kawasan

Pekan Simpang Kuala serta factor- factor yang mempengaruhi jenis dan pola petempatan

di kawasan Singapura.

3. Mengenalpasti fungsi petempatan yang terdapat di kawasan Pekan Simpang Kuala

serta fungsi petempatan yang terdapat di kawasan Singapura.

4. Mengenalpasti masalah- masalah yang terdapat di kawasan Pekan Simpang Kuala serta

masalah- masalah petempatan yang terdapat di kawasan Singapura.

5. Mengenalpasti langkah- langkah yang dilaksanakan untuk mengurangkan masalah

petempatan di kawasan Pekan Simpang Kuala serta langkah- langkah yang dilaksanakan

untuk mengurangkan masalah petempatan di kawasan Singapura.

6. Menerapkan rasa cinta, nilai- nilai murni serta nilai patriotism terhadap kawasan Pekan

Simpang Kuala di daerah Alor Setar negeri Kedah.

Page 6: Folio Geografi 2009

Dalam kajian ini , saya telah memilih kawasan petempatan di Pekan Simpang

Kuala sebagai kawasan kajian. Kawasan ini terletak kira-kira 8 kilometer berdekatan

dengan Bandar Raya Alor Setar yang merupakan ibu negeri Kedah. Kawasan ini lebih

rata berbanding dengan Alor Setar. Di sekelilingnya ada banyak flat dan rumah

setinggan. Petempatan yang ingin saya kaji ini merangkumi kawasan perumahan saya

sendiri. Hal ini memudahkan lagi proses kajian untuk dilakukan dan dijalankan.

Pekan Simpang Kuala dapat dikatakan sebagai lokasi Alor Setar yang lama. Ini

kerana banyak kedai terdapat di sini. Antaranya ialah kedai membaiki komputer, kedai

runcit, kedai buah- buahan dan lain- lain. Selain itu, Pekan Simpang Kuala terletak

berhampiran dengan Kuala Kedah. Oleh itu, ikan- ikan yang segar akan dijual di pasar

pagi dan pasar malam.

Klinik-klinik swasta yang terdapat di kawasan kajian ini merupakan salah satu

kemudahan yang menyebabkan ramai orang memilih kawasan ini sebagai kawasan

kediaman mereka. Kemudahan ini menjadi faktor penarik yang utama , ramai orang

memilih kawasan ini sebagai kawasan kediaman. Kebanyakan penduduknya berbangsa

Cina. Setelah terbinanya kawasan perumahan, orang Melayu dan India juga menghuni di

sini.

Page 7: Folio Geografi 2009

Saya telah menggunakan beberapa kaedah kajian untuk menyiapkan kerja kursus ini.

Antaranya ialah

1. Kaedah Pemerhatian

2. Kaedah Rujukan

3. Kaedah Soal Selidik

4. Kaedah Temu Bual

5. Kaedah Perbincangan

1. Pemerhatian

Saya telah melawat ke tempat kajian untuk membuat pemerhatian dan membuat

kajian untuk mendapatkan maklumat- maklumat yang saya perlukan.

2. Temu bual

Saya telah mencari beberapa orang penduduk di sekitar kawasan kajian yang saya

pilih untuk mendapatkan maklumat- maklumat tentang aktiviti- aktiviti yang

dijalankan di sekitar kawasan Pekan Simpang Kuala.

3. Soal selidik

Melalui kaedah kajian ini, saya telah membuat soal selidik kepada seramai 20

orang responden yang sanggup bekerjasama dengan saya untuk memberi

Page 8: Folio Geografi 2009

maklumat.

4. Rujukan

Untuk menyiapkan kerja kursus ini, saya telah membuat rujukan dengan menelah

buku- buku, majalah, jurnal dan artikel yang mengandungi sebarang maklumat

mengenai petempatan di kawasan Pekan Simpang Kuala dan petempatan di

kawasan Singapura. Saya juga melayari internet untuk mencari peta kawasan

kajian saya.

5. Perbincangan

Saya berbincang dengan guru penilai, guru- guru geografi yang lain dan rakan

sekelas agar dapat menyiapkan hasil kerja kursus yang baik dan mentap.

Page 9: Folio Geografi 2009

Jenis dan pola petempatan

Berdasarkan kaedah kajian yang telah dibuat oleh saya dan rakan-rakan serta rujukan

yang telah dibuat dengan melayari internet,kawasan,Pekan Simpang Kuala dan kawasan

Singapura terletak di kawasan yang berdekatan dengan bandar.Ini adalah disebabkan oleh

dasar kerajaan yang telah dibuat oleh kerajaan bagi memajukan kawasan Pekan Simpang

Kuala dan perkara yang sama juga terjadi di Singapura. Berdasarkan kajian melalui

pemerhatian pula,saya dapati kebanyakan rumah di kawasan Bercham dibina dengan

tersusun dan rapat antara satu sama lain.Susun atur ini dikenali sebagai pola terancang.

Di kawasan Singapura pula,rumah-rumah di sana juga dibina dengan rapat dan

tidak tersusun serta terdapat banyak bangunan tinggi untuk menampung penduduk yang

banyak. Ini kerana penduduk di Singapura amat padat dan ramai serta terdapat banyak

kegiatan ekonomi yang dijalankan di sekitarnya. Susun atur di kawasan ini pula dikenali

sebagai pola berselerak.

Saya amat bersyukur dan selesa tinggal di Pekan Simpang Kuala. Kejadian yang

berlaku di Singapura tidak berlaku di Pekan Simpang Kuala. Semua ini adalah berikutan

negara kita yang mampu menampung jumlah penduduknya yang sekata. Kerajaan selalu

memainkan peranan mereka untuk memajukan kawasan ini.

Faktor yang mempengaruhi petempatan

Page 10: Folio Geografi 2009

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi petempatan di kawasan Pekan Simpang

Kuala. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi kawasan ini ialah :

Bentuk muka bumi

Pekan Simpang Kuala merupakan kawasan petempatan pinggir bandar raya Alor

Setar, Kedah. Pekan Simpang Kuala juga berada tidak jauh dari Kuala Kedah. Kawasan

ini lebih rata berbanding dengan Alor Setar. Selain itu,di kelilingnya terdapat banyak flat

dan rumah setinggan.

Kegiatan ekonomi

Pekan Simnpang Kuala dapat dikatakan sebagai lokasi Alor Setar yang lama. Ini

kerana banyak kedai perniagaan terdapat di sini. Antaranya ialah kedai membaiki

komputer, kedai runcit, kedai buah-buahan dan lain-lain. Pekan Simpang Kuala juga

mempunyai pasar pagi dan pasar malam.

Ekonomi penduduk di sini ialah perniagaan. Hampir 80 % rumah kedai dan

perniagaan dikuasai oleh orang Cina. Ini dapat dikenalpasti dari nama-nama Cina dan

tulisan Cina.

Page 11: Folio Geografi 2009

Bandingannya dengan Singapura

Bentuk muka bumi

Kawasan Singapura merupakan kawasan petempatan yang terletak di selatan

Semenanjung Malaysia dan berhampiran dengan pinggir laut. Keadaan bentuk muka

buminya juga banyak terdapat kawasan yang terdiri daripada tanah pamah.Oleh itu,

kawasan-kawasan yang rata ini telah dibangunkan untuk dijadikan sebagai kawasan

petempatan yang berkembang pesat.

Kegiatan ekonomi

Kegiatan ekonomi utama yang terdapat di Singapura ialah pelabuhan dan

perindustrian. Oleh sebab negara Singapura mengalami masalah sumber yang terhad,

kegiatan industri dan kehidupan seharian bergantung dengan mengimport bahan mentah

dari negara luar dan mengeksport bahan yang telah siap. Bahan mentah yang telah

diimport telah digunakan oleh sektor industri bagi menghasilkan barangan siap.

Page 12: Folio Geografi 2009

Fungsi petempatan

Terdapat banyak fungsi petempatan yang dibuat terhadap pembangunan kawasan

Pekan Simpang Kuala serta penduduk di Pekan Simpang Kuala. Antara salah satu fungsi

petempatan yang terdapat di kawasan ini adalah sistem perniagaan. Banyak kedai telah

dibina di kawasan tersebut.

Contohnya ialah pembukaan kedai seperti kedai membaiki komputer, kedai

runcit, mini market dan sebagainya. Kedai- kedai tersebut telah mendatangkan banyak

kemudahan kepada kita. Kebanyakan barangan keperluan telah dijual di sini. Oleh itu,

apabila kita hendak membeli apa- apa barang keperluan, kita tidak akan berasa susah.

Terdapat juga beberapa buah pusat tuisyen di Pekan Simpang Kuala seperti Pelangi,

Ceria dan lain- lain lagi. Oleh itu, Pekan Simpang Kuala juga mempunyai sistem

pendidikan yang merupakan salah satu fungsinya.

Manakala di Singapura pula,fungsi petempatannya ialah sebagai sebuah kawasan

perdagangan yang luas dan bersistematik. Perkembangan ekonomi yang pesat

menyebabkan banyak jalan raya baru dibina untuk memudahkan barang dagangan dibawa

dari satu tempat ke tempat yang lain. Bersesuaian dengan kegiatan yang melibatkan

pelabuhan naik mendadak. Pembaharuan telah dilakukan dengan membuka banyak

pelabuhan yang baru yang lebih luas di Singapura.

Kita mestilah mempunyai sikap cinta akan negara dan tempat tinggal kita.Ini

kerana kita bertuah dapat tinggal di sebuah negara yang aman dan makmur.Kita juga

seharusnya berusaha mengekalkan keamanan tempat tinggal kita dan negara yang tercinta

dan kita juga perlulah menjaga segala kemudahan yang telah disediakan.

Page 13: Folio Geografi 2009

Masalah Petempatan

Berdasarkan kajian yang telah saya buat melalui kaedah kajian soal selidik, beberapa

masalah telah dinyatakan oleh 20 responden, antaranya adalah kesesakan lalu lintas dan

juga pencemaran alam sekitar.

Pencemaran terjadi kerana sikap tidak bertanggungjawab penduduk- penduduk di

sekeliling Pekan Simpang Kuala yang suka membuat pembakaran terbuka. Pencemaran

udara turut terjadi disebabkan pelepasan asap dari kenderaan bermotor ke udara dan

pencemaran tanih pula berlaku disebabkan oleh sampah- sarap yang dibuang di merata-

rata. Kesan pembuangan sampah ialah mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan dan

mencacatkan pemandangan sekeliling. Kejadian hujan asid juga berlaku di Pekan

Simpang Kuala berikutan pelepasan gas beracun daripada kenderaan- kenderaan

bermotor.

Singapura juga tidak lari dari mengalami masalah seperti yang berlaku di Pekan

Simpang Kuala. Singapura juga mengalami masalah pencemaran udara. Ini berikutan

dengan pembangunan pusat- pusat industri baru dan penggunaan kenderaan- kenderaan

bermotor yang melepaskan gas nitrogen dioksida dan sulfur yang boleh menghasilkan

hujan asid. Oleh sebab petempatan yang padat di kawasan kajian, pertambahan bilangan

kenderaan juga turut menyumbang kepada kesan negatif. Kesesakan lalu lintas sering

berlaku di Jalan Alor Mengkulu. Jalan tersebut juga berdekatan dengan kawasan

perumahan dan laluan utama menuju ke sekolah.

Page 14: Folio Geografi 2009

Keadaan ini sama dengan fenomena yang berlaku di Singapura kerana

penduduknya amat padat. Singapura juga mengalami masalah kekurangan pelabuhan

berikutan barang dagangannya yang sangat padat kerana punca ekonomi utama Singapura

ialah kegiatan pelabuhannya. Singapura juga mengalami masalah membina rumah kerana

kekurangan tanah pamah. Perkara ini berlaku adalah disebabkan oleh kepadatan

penduduk di Singapura.

Kesimpulannya, kita hendaklah mengatasi masalah- masalah tersebut. Kita juga

mestilah mematuhi undang- undang yang ditetapkan dan tidak melakukan sesuatu perkara

yang menyalahi peraturan. Oleh itu, sebagai penduduk Pekan Simpang Kuala, kita

haruslah saaling membantu dan bekerjasama antara satu sama lain untuk menjaga alam

sekitar agar tidak tercemar. Yang paling penting ialah kita hendaklah bersyukur dengan

segala kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan dan berusaha untuk menjaga dan

mengekalkannya.

Langkah-langkah untuk mengurangkan masalah petempatan.

Page 15: Folio Geografi 2009

Antara langkah-langkah ynag diambil untuk mengatasi masalah petempatan ynag

berlaku di Pekan Simpang Kuala dan Singapura ialah melebarkan jalan raya,

menguatkuasakan undang-undang, mengitar semula, menyediakan tapak pelupusan dan

membuka kawasan baru. Untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas,kerajaan daripada

kedua-dua buah kawasan ini telah mengambil inisiatif untuk melebarkan jalan raya.

Di Pekan Simpang Kuala, pelebaran jalan raya hendaklah dilakukan di Jalan Alor

Mengkulu untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas dan tahap ketersampaian akan

bertambah baik. Selain itu, untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas,kerajaan juga

sepatutlah meggalakkan pengeluaran kenderaan awam dan penduduk juga perlulah

memberi kerjasama dengan menaiki kenderaan awam untuk mengatasi masalah ini.

Selain daripada mengurangkan kesesakan, pencemaran udara juga hendak diatasi.

Usaha menanam pokok-pokok juga dapat mengurangkan pencemaran. Lebih banyak

pokok hendaklah ditanam di sepanjang jalan ini. Selain daripada mengurangkan

pencemaran,pokok bunga juga boleh mencantikkan kawasan. Tambahan pula, kerajaan

juga haruslah menguatkuasakan undang-undang dengan lebih ketat lagi untuk mengatasi

masalah pembakaran terbuka yang berlaku. Penyediaan tong sampah kitar semula juga

telah dipertingkatkan oleh Majlis Pembandaran. Pembukaan tapak pelupusan sampah

juga telah dibuat oleh kerajaan untuk mengatasi masalah ini.

Di negara bandingan iaitu Singapura, masalah kesesakan lalu lintas seperti sudah

menjadi kebiasaan tetapi keadaan ini harus dielakkan bagi memudahkan segala urusan

perniagaan dan perdagangan yang dijalankan agar masalah lain tidak timbul dan menjadi

masalah utama apabila menguruskan segala urusan. Bagi mengurangkan masalah

kerkurangan tempat tinggal pula ialah dengan menjimatkan kawasan tapak tanah, pihak

Page 16: Folio Geografi 2009

kerajaan seharusnya membina rumah kos rendah seperti rumah teres, pangsapuri dan

kondominium. Masalah pencemaran udara pula ialah dengan meminta semua penduduk

agar menggunakan pengangkutan awam dengan itu, kita boleh mengurangkan kadar

pencemaran. Pembukaan pusat pelabuhan baru yang lebih banyak di Singapura juga

haruslah dilaksanakan oleh pihak kerajaan negara Singapura untuk mengatasi masalah

kekurangan pelabuhan.

Saya amat bersyukur kerana pihak kerajaan Malaysia telah berusaha mengambil

langkah-langkah untuk mengatasi masalah-masalah ini dari semasa ke semasa. Namun

begitu, para penduduk juga perlu bekerjasama dengan kerajaan supaya program-program

dan langkah yang dilancarkan berhasil disamping saling membantu serta melahirkan rasa

bertanggungjawab untuk menjaga kawasan masing-masing.

Page 17: Folio Geografi 2009

Saya dan kumpulan ahli saya telah berusaha membuat dan menjayakan kerja

kursus geografi tempatan PMR 2009. Kami telah mengetahui lebih mendalam tentang

tajuk petempatan dan perkembangan di Pekan Simpang Kuala.

Kami juga telah mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi petempatan,

fungsi petempatan dan masalah petempatan. Setelah kami mengetahui masalah-

masalah petempatan kawasan kajian. Kami telah membuat karangan bagaimana

mengatasi masalah yang wujud di tempat kajian. Kami juga belajar bagaimana

bertoleransi dan bekerjasama antara ahli- ahli kumpulan semasa menjalankan proses

kajian ini.

Dalam unsur patrotisme, kami rasa bersyukur dapat tinggal di tempat ini di mana

tempat kerajaan, berusaha sedaya- upaya untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di sini.

Ini telah menimbulkan rasa bangga dan ahli- ahli kumpulan saya sebagai rakyat Malaysia.

Page 18: Folio Geografi 2009

http://www.wikipedia.org.com/

http://www.google.com/

Cikgu Ooi Chong Oui (Mata Pelajaran Geografi)

Buku teks Geografi Tingkatan 3