folio geografi tingkatan 3 2011

37
BIL SENARAI KANDUNGAN M/S 1 PENGHARGAAN 2 PENDAHULUAN 3 OBJEKTIF KAJIAN 4 KAWASAN KAJIAN 5 KAEDAH KAJIAN 6 DAPATAN KAJIAN 7 BAHAN GRAFIK 8 RUMUSAN 9 LAMPIRAN 10 RUJUKAN

Upload: shobanraj-ganasan

Post on 05-Jul-2015

3.785 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: FOLIO GEOGRAFI TINGKATAN 3 2011

 BIL SENARAI KANDUNGAN M/S

1 PENGHARGAAN

2 PENDAHULUAN

3 OBJEKTIF KAJIAN

4 KAWASAN KAJIAN

5 KAEDAH KAJIAN

6 DAPATAN KAJIAN

7 BAHAN GRAFIK

8 RUMUSAN

9 LAMPIRAN

10 RUJUKAN

Page 2: FOLIO GEOGRAFI TINGKATAN 3 2011

Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan penghargaan saya kepada guruGeografi saya , Ng Ean Chin kerana telah sudi memberikan bimbingan dan tunjuk ajar dalam menjalankan projek Kajian Geografi Tempatan .Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengetua sekolah , Pn Hajah Azizah BT Rasol yang telah memberikan kebenaran kepada saya untuk menjalankan kajian iniselepas waktu persekolahan .Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada ibu saya , Thilagam dan juga kepada ayah saya Ganasan yang telah banyak memberi dorongan dan bantuan untuk saya menjalankan kajian ini. Saya bersyukur kerana mendapat kerjasama yang cukup baik daripada kawan-kawan saya i a i tu Guganeswaran , Navinkumar ,Mohd Nor Aiman dan Kai lashwaan .

Page 3: FOLIO GEOGRAFI TINGKATAN 3 2011

Saya Shobanraj A/L P.Ganasan, merupakan murid tingkatan 3A4 di Sekolah

Menengah Kebangsaan Sultan Badlishah. Oleh itu,saya diminta oleh guru matapelajaran

Geografi iaitu.Ng Ean Chin untuk menjalankan kerja kursus Geografi yang bertajuk

Pencemaran Alam Sekitar di Taman Seroja untuk mencari maklumat yang diperlukan.

Saya telah memilih kawasan kajian ini kerana kawasan tersebut merupakan

tempat tinggal saya. Dengan ini saya tidak perlu bersusah payah untuk merugikan masa

untuk mengkaji kawasan kajian yang lain. Di samping itu, ini memudahkan saya menemu

bual jiran dan pihak lain di tempat tinggal saya.

Saya dan rakan – rakan saya telah mengambil tempoh masa selama 4 bulan

untuk membolehkan saya mengkaji kawasan kajian ini mendapatkan maklumat yang

tepat berkaitan dengan migrasi penduduk di Taman Seroja.

Kajian saya meliputi tentang pencemaran alam sekitar di kawasan taman

perumahan saya iaitu Taman Seroja. Oleh itu, kajian saya merangkumi pelbagai perkara

antaranya ialah konsep pencemaran alam sekitar .

Konsep pencemaran Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan

benda-benda atau bahan-bahan hasil dari aktiviti manusia ke alam persekitaran menyebabkan

terganggunya keselesaan atau kemandirian kehidupan.

Page 4: FOLIO GEOGRAFI TINGKATAN 3 2011

Di samping itu, kajian ini meliputi jenis-jenis pencemaran alam sekitar

yang berlaku di kawasan Taman Seroja. Memahami jenis-jenis pencemaran yang berlaku

di kawasan ini membolehkan saya mengetahui masalah pencemaran alam sekitar yang

berlaku di kawasan ini.

Seterusnya, kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti punca-punca berlakunya

pencemaran alam sekitar di kawasan kajian. Saya dapat mengenal pasti punca-punca

berlakunya pencemaran alam sekitar berlainan, antaranya ialah pencemaran bunyi,

pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanih dan pencemaran haba.

Objektif kajian bagi kerja kursus ini juga bagi mengenalpasti kesan-kesan

yang berlaku disebabkan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian. Saya dapat

mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat yang tinggal di

kawasan kajian akibat pencemaran alam sekitar.

Akhir sekali, setiap maklumat yang diperolehi membolehkan untuk membuat

cadangan untuk mengatasi kesan pencemaran alam sekitar di kawasan kajian. Akhirnya, usaha

yang sangat dipertimbangkan dalam kajian ini ialah penerapan nilai bersyukur dan semangat

cinta akan negara.

Page 5: FOLIO GEOGRAFI TINGKATAN 3 2011

Melalui kajian Geografi Tempatan saya dapat:-

1. Mengetahui konsep pencemaran alam sekitar.

2. Mengenal pasti jenis pencemaran alam sekitar di Taman Seroja , Kulim ,

Kedah.

3. Menyatakan punca pencemaran alam sekitar di Taman Seroja , Kulim ,Kedah.

4. Menghuraikan kesan pencemaran alam sekitar di Taman Seroja , Kulim ,

Kedah.

5. Mengemukakan cadangan mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar di

Taman Seroja , Kulim ,Kedah.

6. Menerapkan nilai atau unsur patriotisme dalam dapatan kajian di Taman Seroja

, Kulim, Kedah.

Page 6: FOLIO GEOGRAFI TINGKATAN 3 2011

Kawasan kajian saya ialah Taman Seroja , Kulim, Kedah. Kawasan ini dibawah pentadbiran

Majlis Pembandaraan Kulim. Keluasan kawasan kajian meliputi lebih kurang 4 kilometer

persegi. Kedudukannya ialah kira-kira 18 kilometer dari pusat bandar Kulim. Perjalanan

dengan menaiki bas awam dari taman saya ke pusat bandar Kulim mengambil masa kira-kira

20 minit jika tiada kesesakan lalu lintas. Kos pengangkutan dengan menggunakan bas ialah

RM1.50

Jarak bandar Butterworth dari Taman Seroja adalah lebih kurang 30 kilometer, jarak

pekan taman saya dengan pekan Padang Serai ialah lebih kurang 20 kilometer, dan jarak

antara Taman Seroja dengan bandar Bukit Mertajam adalah 20 kilometer dan hanya

mengambil masa 10 minit.

Di Taman Desa Sentosa terdapat kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air,

bekalan elektrik, pondok telefon, dan taman permainan.

Kawasan di sekitar Taman Seroja mempunyai bentuk muka bumi yang berbukit iaitu

dengan ketinggian kurang daripada 25 meter hingga 50 meter dari aras laut.

Page 7: FOLIO GEOGRAFI TINGKATAN 3 2011

Dalam kajian ini, saya telah menggunakan kaedah-kaedah kajian yang berikut:

(A) Pemerhatian : Saya membuat pemerhatian terhadap jenis pencemaran alam sekitar,

punca pencemaran alam sekitar dan kesan pencemaran alam sekitar di sekitar Taman Seroja,

Kulim, Kedah.

(B) Rujukan : Saya membuat rujukan dari risalah yang diterbitkan oleh Majlis Pembandaran

Kulim untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang kawasan Taman Seroja, Kulim, Kedah.

Saya juga telah merujuk beberapa buah buku untuk dijadikan panduan dalam melaksanakan

kajian ini khasnya buku teks.

(C) Soal Selidik : Saya juga telah menyediakan borang soal selidik. Borang soal selidik

digunakan untuk mengumpul maklumat mengenai pencemaran alam sekitar di sekitar Taman

Seroja, Kulim, Kedah.

Page 8: FOLIO GEOGRAFI TINGKATAN 3 2011
Page 9: FOLIO GEOGRAFI TINGKATAN 3 2011

Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) mengatakan bahawa

pencemaran adalah suatu perbuatan yang mencemarkan (mengotorkan) -

pengotoran alam - perbuatan mencemarkan kebersihan alam sekeliling dengan

sampah sarap .

Pencemaran merupakan kemasukan bahan pencemar seperti hingar, bahan kimia ,haba,

cahaya dan tenaga ke dalam alam sekitar yang mengakibatkan kesan yang memusnahkan

sehingga membahayakan kesihatan manusia, mengancam sumber alam dan ekosistem, serta

mengganggu ameniti dan kenggunaan halal alam sekitar

Dalam usaha mengejar kemajuan negara dan meningkatkan taraf hidup penduduk,

kegiatan ekonomi dan projek-projek pembangunan sesebuah negara tidak dapat

dielakkan.Manusia sering mengabaikan masalah-masalah alam sekitar yang timbul akibat

perlaksanaan aktiviti ekonomi dan projek-projek pembangunan.Kesan-kesan negatif akibat

pembangunan dan modenisasi secara terburu-buru semakin mendesak dan mengkibatkan

kesan pencemaran.Kesemua kesan negatif ini semakin menggugat kesihatan manusia,

sumber-sumber ekonomi dan kemandirian bumi.Untuk mengurangkan kesan-kesan negatif

pembangunan ke atas alam sekitar, setiap aktiviti ekonomi dan pembangunan mestilah

diseimbangkan dengan usaha pengurusan dan pemeliharaan alam.

Pencemaran boleh ditakrifkan sebagai pembuangan benda-benda atau bahan-bahan hasil

daripada aktiviti manusia kepada alam persekitaran yang menyebabkan terganggunya

keselesaan atau kemandirian kehidupan.Takrifan pencemaran yang lebih bermaklumat adalah

Page 10: FOLIO GEOGRAFI TINGKATAN 3 2011

menurut Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 yang menyatakan bahawa pencemaran adalah

sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik,

kimia, biologi atau aras-aras radiasi mana-mana bahagian alam sekeliling dengan melepaskan,

mengeluarkan atau meletakkan buangan hingga menjejaskan kegunaan-kegunaan berfaedah

yang menimbulkan keadaan berbahaya atau mungkin berbahaya kepada kesihatan

keselamatan atau kebajikan awam atau organisma-organisma lain, tumbuhan dan

haiwan.Pencemaran dapat dikategorikan dan disenaraikan dalam pelbagai bentuk pencemaran

alam.Antaranya :

Pencemaran udara

Pencemaran air

Page 11: FOLIO GEOGRAFI TINGKATAN 3 2011

Pencemaran tanah

Pencemaran bunyi

Pencemaran bau

Page 12: FOLIO GEOGRAFI TINGKATAN 3 2011

.

Salah satu jenis ,pencemaran bau juga berlaku di kawasan kajian saya. Pencemaran

bau ialah keadaan di mana penduduk tidak dapat hidup dengan selesa kerana terhidu sesuatu

yang kurang menyenangkan di kawasan tersebut. Pencemaran bau di kawasan kajian saya,

iaitu Taman Seroja berpunca daripada sampah-sarap yang bertaburan di tepi-tepi tong sampah

yang disediakan serta sampah-sarap yang dibuang di merata tempat.

Selain itu, pencemaran alam sekitar juga yang berlaku di kawasan Taman Seroja ialah

pencemaran udara. Pencemaran udara ini berlaku disebabkan oleh pelepasan asap yang

mengandungi gas-gas beracun seperti karbon dioksida, nitrogen dioksida dan sulfur

dioksida daripada pembakaran sampah secara terbuka yang dibakar berhampiran Taman

Seroja .

Akhirnya, pencemaran air lebih kerap berlaku di kawasan kajian. Sampah yang

bartaburan di Taman Seroja jatuh ke dalam longkang dan sungai. Hal ini mencemarkan

kualiti air dan sungai. Penduduk di kawasan kajian saya juga membuang sampah ke

dalam longkang dan sungai. Perbuatan ini juga menyumbang pencemaran air.

Page 13: FOLIO GEOGRAFI TINGKATAN 3 2011

Kenderaan-

Pencemaran alam sekitar di kawasan kajian juga berlaku kerana pertambahan

bilangan kenderaan di kawasan kulim dan juga pelepasan asap daripada kenderaan

berat seperti bas-bas kilang. Kenderaan-kenderaan berat seperti lori dan bas yang

menggunakan minyak diesel telah menyebabkan udara tercemar dengan gas karbon

monoksida.

Pembakaran terbuka-

Pembakaran terbuka seperti pembakaran sampah turut mengundang fenomena

pencemaran alam sekitar khususnya pencemaran udara. Terdapat segelintir penduduk

yang bertindak membakar sampah dan sisa-sisa domestic seperti kayu-kayu terbuang,

rumput dan sebagainya. Kesannya udara dicemari dengan gas karbon dioksida.

Perniagaan-

Selain itu, pencemaran alam sekitar turut berlaku di kawasan Taman Seroja yang

berpunca daripada perniagaan pasar malam dan pasar minggu. Kawasan ini akan

dipenuhi sampah sarap dan juga sisa-sisa domestic setelah kedai ditutup. Keadaan ini

menimbulkan bau busuk dan pemandangan yang tidak condusif.

Petempatan-

Pembinaan petempatan baru di kawasan tersebut telah menjadi punca kepada

pencemaran yang berlaku.Petempatan yang dibina mengakibatkan pelbagai kesan

Page 14: FOLIO GEOGRAFI TINGKATAN 3 2011

buruk.Sebagai contoh, penduduk di petempatan tersebut telah membuang sampah di merata

tempat.Keadaan ini menyebabkan pencemaran bau berlaku.

Page 15: FOLIO GEOGRAFI TINGKATAN 3 2011

Hujan asid-

Aktiviti perkilangan di kawasan industri tayar telah menyebabkan pembebasan

gas-gas seperti karbon monoksida, karbon dioksida, nitrous oksida dan sulfur dioksida.

Pembebasan gas ini boleh mencemari udara dalam 2 keadaan iaitu sebagai deposit

basah dan kering. Deposit basah terdiri daripada hujan asid. Hujan asid berlaku

apabila dua gas bertindak balas dengan wap air. Oksigen dan bahan kimia lain

membentuk asid lemah. Hujan asid boleh mejejaskan kesihatan manusia.

Penyakit-

Kesan utama pencemaran udara adalah ke atas kesihatan manusia. Manusia akan

menghidap pelbagai penyakit, khususnya respirasi akibat menghidu udara yang tercemar.

Manusia memerlukan udara bersih untuk hidup. Jika udara yang dihidu tercemar,

sistem pernafasannya akan menyerap pelbagai bahan pencemar ke dalam paru-paru. Ini

akan mengakibatkan proses penukaran karbon dioksida kepada oksigen tidak dapat

dilakukan dan darah akan mangalami kekurangan oksigen. Ini seterusnya menyebabkan

fungsi paru-paru terjejas dan sistem pengaliran darah mengalami masalah. Ini

mengakibatkan pelbagai penyakit.

Page 16: FOLIO GEOGRAFI TINGKATAN 3 2011

Bau busuk-

Aktiviti perkilangan di kawasan kajian turut menyebabkan pencemaran bau. Bau

yang busuk ini disebabkan asap-asap yang dilepaskan kilang mengandungi gas-gas

yang beracun. Antara kilang-kilang yang menyebabkan bau yang busuk seperti kilang

tayar, kilang baja , dan kilang komponen elektrik. Asap-asap yang dilepaskan ini ketara

sekali pada waktu malam dan petang.

Page 17: FOLIO GEOGRAFI TINGKATAN 3 2011

8.5 CADANGAN UNTUK MENGURANGKAN KESAN

PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI KAWASAN

TAMAN DESA SENTOSA

Kuat kuasa undang-undang :- Pihak berwajib dan berautoriti seperti Jabatan Alam

Sekitar (JAS) hendaklah bertindak untuk mewartakan undang-undang larangan

pembuangan bahan sisa secara tidak teratur. Pembuangan bahan sisa di Taman Sri

Sentosa secara tidak teratur bukan sahaja boleh menjejaskan keindahan alam sekitar

malah boleh mendatangkan kesan negatif seperti pencemaran bau, manjejaskan kesihatan

dan banjir kilat yang serius. Pihak Majils Perbandaran Kulim Kedah hendaklah

mengenakan caj yang tinggi kepada syarikat-syarikat yang mahu melupuskan sampah

di tapak pembuangan sampah mereka. Langkah ini diyakini dapat mengurangkan

sampah sarap di Taman Seroja.

Rawatan air kumbahan :-

Negara Malaysia perlu menggalakan Rawatan air kumbahan. Majikan kilang

haruslah menjalankan program rawat semula air kumbahan bagi mendapatkan bekalan

air bersih untuk kegunaan domestik dan perindustrian. Pihak berkuasa tempatan seperti

MPKK haruslah berganding bahu dengan kerajaan bagi memastikan kilang-kilang

menjalankan rawatan tersebut dengan betul. Hal ini akan mengurangkan pencemaran air

di Taman Seroja.

Pendidikan alam sekitar :-

Penduduk di Taman Seroja perlulah dididik supaya menghargai anugerah Tuhan.

Usaha ini patut diterapkan sejak peringkat kanak-kanak lagi, iaitu semasa mereka berada

dalam alam persekolahan. Pendidikan tentang alam sekitar hendaklah diserapkan dalam

Page 18: FOLIO GEOGRAFI TINGKATAN 3 2011

silibus subjek-subjek tertentu seperti dalam subjek Geografi, Pendidikan Moral dan

Pendidikan Sivik. Dengan ini penduduk dapat menghargai khazanah alam.

Kempen Kesedaran :-

Langkah yang terakhir ialah melancarkan kempen kebersihan dan cinta akan alam

sekitar. Kempen ini boleh diadakan di kawasan-kawasan taman yang bertujuan memberikan

kesedaran sivik kepada orang ramai agar memahami kepentingan menjaga kebersihan alam

sekitar. Kempen kesedaran mengenai program kitar semula perlu diperluas kepada semua

lapisan masyarakat di seluruh dunia. Selain itu, kemudahan tempat membuang sampah yang

lebih mudah dan strategik hendaklah diperbanyak. Walaupun ini melibatkan kos yang tinggi,

dalam jangka masa yang panjang, kaedah ini dipercayai dapat membantu pemuliharaan alam

sekitar dan seterusnya menjimatkan sumber alam.

Page 19: FOLIO GEOGRAFI TINGKATAN 3 2011

BAHAN GRAFIK

=) CARTA PAI

KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI TAMAN SEROJA PERATUS %

BAU BUSUK 12%

UDARA TERCEMAR 33%

SUHU MENINGKAT 55%

JUMLAH 100%

BAU BUSUK12%

UDARA TERCEMAR

33%

SUHU MENINGKA

T55%

KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI TAMAN SEROJA

Page 20: FOLIO GEOGRAFI TINGKATAN 3 2011

=) PETA MINDA

LANGKAH MENGURANGKAN

PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI BANDAR

TASIK PUTERI

MENGHIJAUKAN KAWASAN

PROGRAM KITAR

SEMULAKEMPEN

RAWATAN AIR

KUMBAHAN

Page 21: FOLIO GEOGRAFI TINGKATAN 3 2011

RUMUSAN

Sebagai rumusan, saya dapati pencemaran-pencemaran

telah mempengaruhi kegiatan penduduk di Taman Seroja. Kegiatan

penduduk-penduduk di Taman Seroja bukan hanya membawa kesan

positif seperti mewujudkan peluang pekerjaan, keuntungan, dan

menyediakan banyak kemudahan tetapi juga membawa kesan negatif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian pencemaran ialah

kebanyakkan penggunaan kenderaan bermotor. Masalah-masalah

yang muncul daripada pencemaran ialah kelemahan pentadbiran dan

pengurusan kerajaan. Langkah-langkah penyelesaian masalah ialah

dengan mengurangkan pengunaan kenderaan bermotor. Di sini,saya

berharap penduduk-penduduk tempatan dapat berkerjasama dengan

pihak kerajaan supaya masalah-masalah seperti pencemaran air,

pencemaran udara, pencemaran bunyi boleh dikurangkan pada masa

yang akan datang. Jika penduduk-penduduk tempatan sihat setiap

hari, negara kita akanberjaya mencapai Wawasan 2020.

Page 22: FOLIO GEOGRAFI TINGKATAN 3 2011

Masyarakat hendaklah sentiasa peka dan berusaha bagi mencegah pencemaran alam

sekitar ini daripada terus berlaku.Dunia yang indah ini akan terus tercemar sekiranya

perbuatan yang terkutuk ini tidak dihentikan. Kerjasama antara penduduk setempat bagai aur

dengan tebing akan membuatkan masyarakat hidup dalam keadaan selesa dan harmoni.

Secara konklusinya,masyarakat harus memelihara alam sekitar ini kerana alam

merupakan anugerah tuhan yang tidak ternilai.Ingatlah kita hanya memimjam dari generasi

yang akan datang dan kita tiada hak untak merosakkannya.

Page 23: FOLIO GEOGRAFI TINGKATAN 3 2011
Page 24: FOLIO GEOGRAFI TINGKATAN 3 2011

BORANG SOAL SELIDIK

~PENCEMARAN ALAM SEKITAR~

TANDAKAN ( ) PADA KOTAK YANG SESUAI.

1. NAMA : ___________________________________

2.JANTINA : LELAKI PEREMPUAN

3.UMUR : _____

4.KAUM: MELAYU CINA INDIA

5.APAKAH JENIS PENCEMARAN ALAM SEKITAR DI TAMAN SEROJA?

UDARA AIR BUNYI BAU

6.APAKAH KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR YANG PALING SERIUS DI

TAMAN SEROJA?

HUJAN ASID

BAU BUSUK

UDARA TERCEMAR

SUHU MENINGKAT

7.APAKAH LANGKAH YANG BERKESAN UNTUK MENGURANGKAN

KESANPENCEMARAN ALAM SEKITAR DI TAMAN SEROJA?

MENANAM POKOK

KUAT KUASA UNDANG-UNDANG

Page 25: FOLIO GEOGRAFI TINGKATAN 3 2011

MENGADAKAN KEMPEN

NAMA UMUR ALAMAT

Page 26: FOLIO GEOGRAFI TINGKATAN 3 2011

- CHONG WEI LER - 42 TAHUN NO 90,LRG SEROJA 2 ,TMN SEROJA,09000,KULIM,KEDAH

- MUNIANDY A/L

SUBRAMANIAM

- 60 TAHUN NO 89,LRG SEROJA 2 ,TMN SEROJA,09000,KULIM,KEDAH

- KUMARAN A/L

DURAISINGAM

- 54 TAHUN NO 88,LRG SEROJA 2 ,TMN SEROJA,09000,KULIM,KEDAH

- JASVEET KAUR - 30 TAHUN NO 87,LRG SEROJA 2 ,TMN SEROJA,09000,KULIM,KEDAH

- SURESHRAJ - 45 TAHUN NO 86,LRG SEROJA 2 ,TMN SEROJA,09000,KULIM,KEDAH

- TEOH SUYING - 38 TAHUN NO 105,LRG SEROJA 2 ,TMN SEROJA,09000,KULIM,KEDAH

- ENG KAH HUI - 28 TAHUN NO 108,LRG SEROJA 2 ,TMN SEROJA,09000,KULIM,KEDAH

- THENMOLI - 28 TAHUN NO 70,LRG SEROJA 1 ,TMN SEROJA,09000,KULIM,KEDAH

- REGINA SEE - 40 TAHUN NO 84,LRG SEROJA 2 ,TMN SEROJA,09000,KULIM,KEDAH

- GAVINEESHA

LIEW

- 20 TAHUN NO 75,LRG SEROJA 1 ,TMN SEROJA,09000,KULIM,KEDAH

- SUHRIA KUMAR - 19 TAHUN NO 60,LRG SEROJA 1 ,TMN SEROJA,09000,KULIM,KEDAH

- SARRANY - 19 TAHUN NO 98,LRG SEROJA 2 ,TMN SEROJA,09000,KULIM,KEDAH

- AZIMAH - 25 TAHUN NO 100,LRG SEROJA 2 ,TMN SEROJA,09000,KULIM,KEDAH

- FLORENCE

AGATHA

CHRISTIE

- 22 TAHUN NO 95,LRG SEROJA 2 ,TMN SEROJA,09000,KULIM,KEDAH

- ANGEL TEH - 26 TAHUN NO 82,LRG SEROJA 2 ,TMN SEROJA,09000,KULIM,KEDAH

- CHUAH - 18 TAHUN NO 72,LRG SEROJA 1 ,TMN SEROJA,09000,KULIM,KEDAH

- SHERLY TEW - 27 TAHUN NO 94,LRG SEROJA 2 ,TMN SEROJA,09000,KULIM,KEDAH

- JAYA KUMAR - 21 TAHUN NO 99,LRG SEROJA 2 ,TMN SEROJA,09000,KULIM,KEDAH

- NOR AZMI BIN - 45 TAHUN NO 97,LRG SEROJA 2 ,TMN SEROJA,09000,KULIM,KEDAH

Page 27: FOLIO GEOGRAFI TINGKATAN 3 2011

MASTUKI

- HARLINA BINTI

ZAKARIA

43 TAHUN NO 64,LRG SEROJA 1 ,TMN

SEROJA,09000,KULIM,KEDAH

Page 28: FOLIO GEOGRAFI TINGKATAN 3 2011

RUJUKAN

INTERNET

- http://ms.wikipedia.org/wiki/Pencemaran

BUKU TEKS

- GEOGRAFI TINGKATAN 3

-KHAW AH SENG, HABIBAH HJ. LATEH , TAN KOH LIRU.

-2004

-PTS PUBLICATIONS & DISTRIBUTORS SDN. BHD.

ORANG SUMBER

- NOR AZMI BIN MASTUKI

- 45 TAHUN

- HARLINA BINTI ZAKARIA

- 43 TAHUN