fizika za osnovce - pitanja i odgovori

Download Fizika Za Osnovce - Pitanja i Odgovori

Post on 30-Oct-2015

2.105 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Fizika za osnovce (ali i one koji žele malo da se podsete).

TRANSCRIPT

 • Dr Miroslav Kuka

  TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKE

  SA REENJIMA

  VIII

 • PREDGOVOR

  Znanje je po opsegu takvih dimenzija da se nikada ne moe u potpunosti savladati, ne samo u toku kolovanja nego i u toku ivota jedne generacije. Otuda se pred pedagoge, psihologe i kolu postavlja krupan zadatak koji se sastoji u odabiru i predavanju uenicima odreene koliine znanja i razvijanju njegovih psihikih funkcija tako da se sam snalazi u raznim oblastima ivotne delatnosti.

  Nema nikakve sumnje da svaka sledea generacija "zna" mnogo vie od prethodnih. Meitim, znanje kao skup saznanja kojima vladamo ima relativan praktian smisao. Ono nam pomae i prema tome u ivotu vredi toliko koliko ga umemo primenjivati i koliko od njegovog posedovanja imamo linog zadovoljstva i koristi. Vrednost znanja je relativna jer zavisi od sposobnosti i mogunosti individue da do njega doe, da njime ovlada i da ga u odreenim uslovima primeni.

  Ispitivanje nivoa usvojenosti znanja iz fizike od strane uenika, sproveemo posredstvom testova znanja i to kroz ispitivane obrazovne nivoe od VI -VIII razreda, po planu i programu osnovnog i srednjokolskog obrazovanja, Beograd, 1997, . 23.

  Nivo reprodukcije

  "Obavetenost kao nivo vaspitno-obrazovnih zahteva iziskuje od uenika da moe da

  se seti, reprodukuje opte pojmove, principe (zakone) ili teorije, termine, specifine

  injenice, metode ili postupke. Znai od uenika se oekuje da gradivo koje je uio samo

  poznaje: da moe da ga iskae, ispria, opie, navede i sl., tl. da moe da ga reprodukuje u

  bitno neizmenjenom obliku."

  Nivo razumevanja

  "Razumevanje kao nivo vaspitno-obrazovnih zahteva iziskuje da uenik bude osposobljen da gradivo koje je uio reorganizuje: da odreene injenice, pojmove i principe (zakone) objasni, analizira, dovede u nove veze koje nisu bile neposredno date u gradivu. Razumevanje kao vaspitno-obrazovni nivo ukljuuje u sebe i prethodni nivo - obavetenost. Ukoliko se gradivo interpretira, onda se to ne ini u formi u kojoj je prethodno bilo dato, ve u reorganizovanom, tj. bitno izmenjenom obliku."

  Nivo primene

  "Primena kao nivo vaspitno-obrazovnih zahteva iziskuje da uenik bude osposobljen da odreene generalizacije, principe (zakone), teorije i uopte metode primenjuje u reavanju problema i zadataka. Ovde je re o primeni onog to se zna i razume u reavanju novih problema (zadataka), a ne o njegovom jednostavnom reproduktivnom

 • korienju u pojedinim situacijama. Primena kao najvii vaspitno-obrazovni nivo podrazumeva i oba prethodna nivoa - reprodukciju i razumevanje." Shodno standardizaciji raspodele tipa pitanja po datim obrazovnim nivoima za svaki od testova, imamo i standardizaciju maksimalno mogueg broja osvojenih poena i to:

  Nivo reprodukcije maksimalno 13

  Nivo razumevanja maksimalno 15

  Nivo primene maksimalno 21 .

  Dakle, ukupno se na svakom od testova 6, 7 i 8 moe postii maksimalno 49 poena. U testovima 6, 7 i 8 raspodela pitanja po obrazovnim nivoima je standardna i ima periodizaciju

  Nivo reprodukcije; pitanja (1, 2, 7, 8, 13, 16, 17)

  Nivo razumevanja; pitanja (3, 4, 9, 10, 14, 18, 19)

  Nivo primene; pitanja (5, 6, 11, 12, 15, 20, 21).

  Miroslav Kuka

 • TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKEZNANJE JE MO

  K U K A

  T6

  TEST ZNANJA IZ FIZIKE

  za esti razred VI RAZRED

  KOLA ____________________________________________________

  PREZIME I IME ____________________________________________

  RAZRED I ODELJENJE _____________________________________

  Postignuti poeni na nivou reprodukcije _______________

  Postignuti poeni na nivou razumevanja _______________

  Postignuti poeni na nivou primene _______________

  Ukupan broj postignutih poena _______________

 • TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKEZNANJE JE MO

  K U K A

  TEST ZNANJA

  1. Izmeriti neku fiziku veliinu znai uporediti je sa istorodnom veliinom koja je usvojena za jedinicu mere.

  a) DA b) NE

  2. Apsolutna greka merenja ('l) predstavlja apsolutnu vrednost zbira izmerenih

  vrednosti i srednje vrednosti merenja: 'l1 = | l1 + lSR |

  a) DA b) NE

  3. Pod mehanikim kretanjem podrazumevamo:

  a) kretanje tela pod dejstvom sile u ogranienom prostoru b) kretanje po unapred utvrenoj trajektoriji c) promenu poloaja tela u odnosu na druga tela d) kretanje tela u prostoru bez dejstva sile

  4. Povienjem temperature gustina supstance se

  a) poveava b) ostaje ista c) smanjuje d) poveava pa smanjuje

  5. Navedi gde se u svakodnevnoj praksi primenjuje zakon spojenih sudova?

  ____________________________________________________________________

 • TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKEZNANJE JE MO

  K U K A

  6. Navedi primer gde je kretanje obezbeeno pomou trenja.

  ____________________________________________________________________

  7. Vektorske veliine su odreene

  a) pravcem i bojnom vrednou b) brojnom vrednou, pravcem i smerom c) pravcem i smerom d) samo pravcem

  8. ta su merila

  a) jednostavni ureaji za neposredno merenje fizikih veliina b) sloeni aparati za posredno merenje fizikih veliina c) sloeni ureaji za brojno uporeivanje fizikih veliina d) jednostavni ureaji za indirektno merenje fizikih veliina

  9. Fiziko polje je vid materije koja se neposredno uoava ulima

  a) DA b) NE

  10. U kom sluaju zaronjeno telo isplivava na

  povrinu? ________________________________________

  11. Na kom principu radi areometar, tj.

  instrument za brzo odreivanje specifine teine tenosti (sl. 1).

  ________________________________________________________________________________

  Sl. 1

 • TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKEZNANJE JE MO

  K U K A

  12. Koliko u 1 m3 benzina imamo litara benzina

  a) 10000l b) 10l c) 100l d) 1000l

  13. Gravitaciono delovanje Zemlje je i privlano i odbojno

  a) DA b) NE

  14. Izmeriti neku veliinu znai:

  a) uporediti je sa istovrsnom veliinom koja je usvojena za jedinicu b) uporediti je sa slinom veliinom koja je usvojena za jedinicu c) uporediti je sa razliitom veliinom koja je usvojena za jedinicu d) razdvojiti je od ostalih srodnih veliina

  15. Zahvaljujui kojoj fizikoj pojavi dolazi

  do spajanja delova maine pri montai kao na (sl. 2)

  ____________________________________________________________________

  16. emu je jednaka brzina tela pri

  ravnomernom kretanju?

  __________________________________ __________________________________

  __________________________________

  Sl. 2

 • TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKEZNANJE JE MO

  K U K A

  17. Prema vrsti uzajamnog delovanja tela, razlikujemo nekoliko oblika sile. To su?

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________

  18. Dva naelektrisana tela mogu se:

  a) samo privlaiti b) ponitavati c) samo odbijati d) privlaiti i odbijati

  19. Ukoliko napiemo relaciju v = v1 v2, koji uslov mora biti ispotovan izmeu v1

  i v2 da bi relacija vaila v1 r v2. U krug upii znak.

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________

  20. Kako su u starom Egiptu pomerali velike granitne ploe po zemlji ulaui

  manje snage za njihovo pokretanje.

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________

  21. Na kom principu rade hidrauline maine (sl. 3).

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________

  Sl. 3

 • TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKEZNANJE JE MO

  K U K A

  REENJA TESTA

  T6

  1. a)

  2. b), predstavlja apsolutnu vrednost razlike izmerenih vrednosti i srednje vrednosti merenja: : 'l1 = | l1 lSR |

  3. c)

  4. c)

  5. Na primer u vodovodnim sistemima (sl. 1).

  6. Na primer izmeu kaieva i tokova preko kojih su prebaeni kaievi (sl. 2).

  7. b)

  8. a)

  9. b), ne uoava neposredno ulima, ali uzajamno delovanje tela potvruje da ono postoji.

  10. Ukoliko je teina tela manja od sile potiska.

  Sl. 1

  Sl. 2

 • TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKEZNANJE JE MO

  K U K A

  T7

  TEST ZNANJA IZ FIZIKE

  za SEDMI razred VII RAZRED

  KOLA _____________________________________________________

  PREZIME I IME _____________________________________________

  RAZRED I ODELJENJE ______________________________________

  Postignuti poeni na nivou reprodukcije _______________

  Postignuti poeni na nivou razumevanja _______________

  Postignuti poeni na nivou primene _______________

  Ukupan broj postignutih poena _______________

 • TESTOVI ZNANJA IZ FIZIKEZNANJE JE MO

  K U K A

  TEST ZNANJA

  1. Jaina gravitacione sile opada sa kvadratom rastojanja.

  a) DA b) NE

  2. Teina tela se meri manometrom.

  a) DA b) NE

  3. Postupak iznalaenja rezultante datih sila naziva se:

  a) razlaganje sila b) slaganje sila c) mnoenje sila d) deljenje sila

  4. Svojstva gravitacione sile su:

  a) da je srazmerna masi i da se ne moe neutralisati b) da je nedeljiva c) da selektivno deluje na tela d) da deluje samo u ogranienom prostoru