fizika 2 ir fizika 3

Download Fizika 2 ir Fizika 3

Post on 31-Jan-2017

417 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Fizika 2 ir Fizika 3

  Laboratorini darb apraymai ir metodiniai nurodymai

  2016

 • Bendri reikalavimai laboratorinio darbo ataskaitai Laboratoriniai darbai apraomi A4 formato lapuose. Kiekvienas laboratorinis

  darbas pradedamas aprayti kitu puslapiu. Paruous titulin lap (r. Pried 2), vis atlikt laboratorini darb ataskaitos susegamos. Titulinis lapas turi bti tik vienas visoms ataskaitoms susegti, todl j atsispausdinkite, bet pateikite tik semestro pabaigoje susegus visas ataskaitas ir juodraius. Jei neturite savo asmeninio sprinterio ir spausdinats ataskaitas kitur, rekomenduojame savo kompiuteryje isaugoti darb *.pdf formatu. Tokiu bdu ivengsite formuli isilakstymo, formato ir simboli praradimo.

  Atskiro laboratorinio darbo ataskaita turt bti idstyta pagal emiau pateikt struktr:

 • KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS FIZIKOS KATEDRA

  FIZIKA 2 (3)

  LABORATORINI DARB ATASKAITOS

  Studentas J. Jonaitis MGMF 1/7 gr.

  Vadovai:

  KAUNAS, 2016

 • LABORATORINIO DARBO PAVADINIMAS

  Studento pavard ir vardas.gr. Data: . Dstytojas.

  1. Darbo uduotis. Trumpai ir aikiai nusakomas siekimas k nors imokti daryti (susipainti su

  kokiu nors reikiniu, isiaikinti, kaip veikia koks nors prietaisas ar taisas - paprastai perraomas darbo tikslas, nurodytas duoto laboratorinio darbo aprayme).

  2. Teorin dalis. ioje dalyje, vengiant paodinio perraymo i vadovlio ar laboratorinio darbo apraymo, daroma darbo teorini pagrind santrauka (1/3-1/2 puslapio). Duodama tiriamojo reikinio samprata ar fizikinio dydio svoka. Pateikiamos ir aptariamos tik darbe btinos matematins iraikos, be ivedim.

  3. Aparatra ir darbo metodas. Nubraioma principin eksperimento schema(-os). Schemos kaip paveiksliuko pavadinimas (rifto dydis turi bti 10). Tekste paaikinamos schemos sudtins dalys ir matavimo priemons, j paskirtis. Apraoma matavim esm, t.y. kokiais reikiniais ir dsniais pagrstas iekomojo dydio matavimas.

  4. Darbo rezultatai. Pateikiami eksperimentini matavim duomenys, kur galima, rezultatai pateikiami lenteli pavidale. Funkcini priklausomybi grafikai braiomi standartinmis grafini vaizd programomis. Grafikams privals ie elementai: koordinai ays, kintamj dydi reikmi skals ant ai, fizikini dydi ymjimai ir vienetai, grafiko pavadinimas. Grafikas taip pat yra paveiksliukas, todl turi bti numeruojamas. Naudokits rekomendacijomis kaip formuoti grafikus (kitame psl.).

  Pavyzdys.

  , mN/m

  80

  60

  40

  20

  0 10 20 30 40 50 , %

  1.1 pav. Paviriaus tempimo koeficiento priklausomyb nuo tirpalo koncentracijos .

  5. Ivados. ia analizuojamas pagrindinis darbo rezultatas, aptariamos dominuojanios paklaidos ir jas lemiantys faktoriai.

  6. Literatra:

  Literatros srae turi bti du ar daugiau altini. Vienas i j mokymo metodin priemon, o antras btinai vadovlis. Nuorodos cituojam literatr pavyzdys: 1. Fizikins mechanikos laboratoriniai darbai /V. Ilgnas, K. V. Bernatonis, L. Augulis, S.

  Jonelinas, S. Tamuleviius. Kaunas:Konspektas, 1988. P. 3-5. 2. Tamaauskas A. Fizika 1. Vilnius: Mokslas, 1987. P. 33-36.

 • Grafik braiymo Excel programa techniniame tekste patarimai 1. lentels stulpelius suvedami duomenys; 2. I terpiam (Insert) ranki lentels pasirenkamas grafiko (Chart) intarpas; 3. I pateikt pasilym pasirenkamas isklaidytas (Scatter) (ar x,y) bdas tik tak (only markers) rodymo vaizdas; 4. Paleidus braiym gaunami grafiko takai; 5. Takams sujungti naudojamas numatomos linijos (Trendline) brimo bdas. Jis pasirenkamas pels ym nustaius ties grafiko taku ir spusteljus dein pels klavi. Atsivrusiame pasilym srae pasirenkama arba laukiamos funkcijos linija (pvz., ties linear), arba geriausiai pro takus praeinanti kreiva linija; 6. Parenkama grafiko tinklelio vertikalia ir horizontalia kryptimis vaizdas; 7. Panaikinama iorinio rmelio linija ir grafiko ploto fonas; 8. Uraomi atidt ayse dydi simboliniai pavadinimai ir vienetai. ymini gairinius ai takus skaii kiekis turi bti apie 10 vienoje ayje; pasirenkamas toks bdas, kad skaiiaus uraas bt galimai trumpesnis; 9. Atidt ayse dydi ruoai parenkami taip, kad kreiv uimt galimai didesn grafiko plot; 10. Po grafiku centre paraomas paveikslo numeris ir pavadinimas, pav., - 3 pav. Bandinio temperatros priklausomyb nuo laiko. Vaizdo Excel lape pavyzdys: Sudar V.Minialga

 • KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS FIZIKOS KATEDRA

  Rimgaudas BRAZDINAS Petras VIRBLIS

  OPTIKOS IR ATOMO FIZIKOS LABORATORINIAI DARBAI

  Mokomoji knyga

  Kaunas TECHNOLOGIJA 2001

 • Rimgaudas BRAZDINAS Petras VIRBLIS

  Recenzavo: doc. Ramnas NAUJOKAITIS doc. Liudvikas AUGULIS

  2

 • TURINYS

  Pratarm... 1. viesos interferencija.......................................................................... 1.1. viesos bangos ilgio nustatymas Frenelio biprizme............................. 1.2. viesos bangos ilgio nustatymas Niutono iedais................................ 2. viesos difrakcija................................................................................ 2.1. Tiesin difrakcin gardel..................................................................... 2.2. Lazerio viesos difrakcija..................................................................... 2.3. Elektromagnetini bang difrakcijos taikymas kristal struktrai tirti 3. viesos poliarizacija............................................................................ 3.1. Briusterio kampo nustatymas ir Maliu dsnio patikrinimas................. 3.2. Poliarizacijos ploktumos sukimo tyrimas (I variantas)....................... 3.3. Poliarizacijos ploktumos sukimo tyrimas (II variantas)...................... 4. viesos dispersija, absorbcija ir sklaida............................................ 4.1. viesos dispersijos prizmje tyrimas.................................................... 4.2. Tirpal lio rodiklio priklausomybs nuo koncentracijos tyrimas refraktometru................................................................................................. 4.3. Oro absoliutinio lio rodiklio kitimo tyrimas Reljaus interferometru................................................................................................ 4.4. Tirpal viesos absorbcijos tyrimas fotoelektrokolorimetru................ 5. iluminis spinduliavimas.................................................................... 5.1. Stefano ir Bolcmano konstantos nustatymas........................................ 6. Iorinis fotoefektas............................................................................... 6.1. Iorinio fotoefekto dsni tyrimas........................................................ 6.2. Einteino lygties patikrinimas............................................................... 7. Puslaidininki elektrinis laidumas ir fotolaidumas.......................... 7.1. Puslaidininkinio fotorezistoriaus vidinio fotoefekto tyrimas............... 7.2. Puslaidininkio specifinio elektrinio laidumo priklausomybs nuo temperatros tyrimas..................................................................................... 7.3. Puslaidininkio vidinio fotoelektrinio efekto spektrinio pasiskirstymo tyrimas........................................................................................................... 7.4. Tunelinio reikinio pn sandroje tyrimas..............................................

  5

  6 9

  13

  17 21 25 28

  38 41 44 48

  52 58

  61

  65 69

  73 75

  80 82 85

  90 98

  103

  106 111

  3

 • 8. Atominiai ir molekuliniai spektrai..................................................... 8.1. Kokybin spektrin analiz................................................................... 8.2. Franko ir Herco bandymas.................................................................... 8.3. Planko konstantos nustatymas remiantis molekuliniais absorbcijos spektrais......................................................................................................... 9. Atomo branduolio fizikos elementai.................................................. 9.1. spinduli silpimo mediagoje tyrimas................................................

  116 121 125

  129

  135 139

  4

 • Pratarm i mokomoji knyga skirta KTU antrj kurs vis fakultet studentams, atsivelgiant studij modul P230B202. J sudaro devynios temos. Laboratoriniai darbai aprayti, grupuojant juos pagal atskiras temas. Tos paios temos darbai paymti dviem skaitmenimis, kuri pirmas ymi temos numer, o antras darbo numer toje temoje. Kiekvienos temos pradioje yra atskiras teorinis vadas. Vis laboratorini darb apraymai prasideda darbo uduotimi, po kurios ivardyti imoktini klausimai. Po to aprayta teorin dalis, aparatra, darbo metodas ir darbo eiga. Apraymo pabaigoje suformuluoti kontroliniai klausimai, nurodyta naudotina literatra. Nuoirdiai dkojame knygos recenzentams u vertingus patarimus bei pastabas. Nuoirdiai dkojame i knyg surinkusiai ir maketavusiai Lenai ANCEVIIENEI. Taip pat nuoirdiai dkojame i knyg maketavusiai bei jos brinius, schemas ir iliustracijas nubraiiusiai Daliai BAREIIENEI. Autoriai dkoja u vertingas pastabas ir pasilymus Fizikos katedros docentui A.Tamaauskui ir docentui B.Jasiulioniui.

  Autoriai

  5

 • 1. VIESOS INTERFERENCIJA Maksvelis, apibendrins Faradjaus mintis apie elektrinius bei magnetinius laukus, sukr elektromagnetinio lauko teorij. Jis rod, kad turi egzistuoti viesos greiiu sklindanios elektromagnetins bangos. Tuo bdu galima laikyti, kad viesa tai trumpos elektromagnetins bangos. Susitikus dviem viesos bangoms, jos susideda ir sukelia tam tikr atstojamj svyravim, nuo kuri

Recommended

View more >