dhv times 2009-1

of 20 /20
2009 / 1 Jeroen van der Veer, Shell: “Technologie is het antwoord op de energie-uitdaging” Energy Valley laat Noord-Nederland bruisen Afval + water + energie Met synergie naar Sustænergy

Author: suzanne-van-der-werf

Post on 17-Mar-2016

219 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

the group's magazine

TRANSCRIPT

 • 2009 / 1

  Jeroen van der Veer, Shell:

  Technologie is het antwoord op de energie-uitdaging

  Energy Valley laat Noord-Nederland bruisen

  Afval + water + energie Met synergie naar Sustnergy

 • --

  info dhv kantoren

  dhv groep, adviseurs voor een duurzameontwikkeling van de leefomgevingDe DHV Groep levert wereldwijd advies- en ingenieursdiensten in

  de markten Mobiliteit (inclusief Luchthavens), Bouw en Industrie,

  Water, Ruimtelijke Inrichting en Milieu.

  Wij komen tegemoet aan de behoeften van onze klanten door te

  opereren vanuit het concept Local Delivery of Global Solutions: de toonaangevende kennis van de groep wordt beschikbaar gesteld

  via een hecht netwerk van kantoren in Europa, Azi, Afrika en

  Noord-Amerika. Ons netwerk van bedrijven en allianties is verbon-

  den door onze gezamenlijke missie, waarden en projecten, gericht

  op de ontwikkeling van innovatieve concepten en oplossingen voor

  een duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving.

  colofonDHVTimes bericht over de wereldwijde activiteiten van DHV. Het magazine verschijnt driemaal per jaar. Een abonnement kan kosteloos worden aangevraagd bij de redactie.Kijk op www.dhv.nl/dhvtimes of bel (033) 468 2015.

  redactieraadMachteld Blokhuis, Andrea Conrad, Gea Peek, Mirjam Soe-terbroek, Mariken Broekhoven, Marjolein Demmers, Robin Hayes, Tim Jeann, David Ji, Anke Mastenbroek, Anneke ter Mors, Sandra van Pernis, Joo Valle Costa.

  tekstschrijversPeter Vlugt (hoofd- en eindredactie)Suzanne van der Werf (projectleiding)Marjon de BooAddo van der Eijk

  Redactie-adres: Postbus 1132, 3800 BC Amersfoort. Telefoon (033) 468 20 33, e-mail [email protected]

  Artikelen mogen alleen worden overgenomen met toe-stemming van het redactieteam en met bronvermelding.

  lay-outDHV, Shared Service Center Communications, Bert van Rootselaar.

  fotografieMiguel M. Almeida (8), DHV (3, 7, 8, 11, 12, 19, 16), NPC (10) Shell (4, 5), Hollandse Hoogte (omslag, 6, 14, 15, 18), Rien Linthout (17), Hydroprojekt (13)

  drukServicepoint, Amersfoort. Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier.

  vestigingen wereldwijd Botswana, Canada, China, Guatemala, Hongkong, India, Indonesi,

  Isral, Kenia, Mozambique, Nederland, Polen, Portugal, Saoedi-

  Arabi, Taiwan, Tsjechi, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten,

  Vietnam, Zimbabwe, Zuid-Afrika.

  vestigingen nederlandAmersfoort, Bergen op Zoom, Den Haag, Deventer, Eindhoven,

  Groningen, Maastricht Airport, Rotterdam, Zaandam.

 • --

  inhoud voorwoord Bertrand van Ee, bestuursvoorzitter DHV Groep 2 | 3 2009 / 1

  4 interview Jeroen van der Veer, CE Royal Dutch Shell: Technologie is het antwoord op de energie-uitdaging

  7 oplocatie Nieuw leven voor hoofdkantoor DHV, Amersfoort 8 project Tangshan Industrial Vocational College 9 dhvgroepnieuws

  13 project Waterkrachtcentrale Dobrzen, Polen

  14 coverstory Organisch afval levert schone energie

  17 project Energy Valley Noord-Nederland 18 bericht Uitbreiding elektriciteitscentrale

  18 bericht Energiebesparing in bestaande woningbouw

  19 visie Katrien Hemmes, DHV: Duurzaam is voor mij geen loze kreet

  Binnenkort gaan we ons hoofdkantoor in Amersfoort verbouwen. Het kantoor-

  concept is na veertig jaar nog altijd modern maar de nieuwe tijd stelt nieuwe

  eisen: meer comfort en zo zuinig mogelijk in het energiegebruik. Na de verbou-

  wing in 2011 is het kantoor net zo energiezuinig als een nieuw gebouw. We vol-

  doen daarmee aan de hoogste energienorm.

  Ik ben er trots op dat het gehele project zal worden uitgevoerd met maximale

  inzet van eigen medewerkers; stuk voor stuk deskundig op hun vakgebied en

  samen werkend aan een goed voorbeeld van duurzaam bouwen. Op pagina 7

  kunt u alvast een impressie zien van het eindresultaat.

  In deze editie van DHVTimes met energie als verbindend element, laten we

  zien wat onze kracht is: vanuit onze verschillende expertises hoog in de advies-

  kolom partijen bij elkaar brengen om zo te komen tot innovaties. Dat doen we

  bijvoorbeeld in Noord-Nederland voor onze klant Energy Valley (pag. 17), een

  bundeling van overheden en bedrijfsleven, we doen het in de Chinese eco-

  kuststad Caofeidian met een concept-masterplan voor een energiezuinige

  schoolcampus (pag. 8) en we doen het onder de naam Sustnergy (pag. 14),

  een nieuwe manier om hoogwaardig gas te winnen uit organisch afval.

  Het hoogst haalbare energielabel karakteriseert de DHV Groep: een onafhan-

  kelijk en maatschappelijk betrokken bedrijf, gericht op topprestaties voor een

  duurzame toekomst. Ook in economisch moeilijke tijden kijken we naar de lan-

  ge termijn waarin vraagstukken als de toename van de wereldbevolking,

  schoon drinkwater en de steeds stijgende vraag naar energie steeds prangen-

  der worden. Het besef dat we steeds weer nieuwe en betere oplossingen be-

  denken, geeft mij vertrouwen in de rol die advies, ontwerp en techniek kunnen

  spelen in de verduurzaming van onze samenleving.

  Bertrand van Ee

  Voorzitter Raad van Bestuur

  Klaar voor detoekomst

 • interview Jeroen van der Veer tekstPeter Vlugt

  Volgens Jeroen van der Veer, CE van oliemaatschappij Shell, zal de

  komende halve eeuw de energiehonger van de wereld nog vooral

  worden gestild met fossiele brandstoffen. De huidige generatie

  nieuwe energievormen ziet hij nog niet als serieus alternatief. Hij

  pleit voor subsidiring van research en technologie-ontwikkeling

  om te komen tot technologiedoorbraken.

 • curriculum vitae j. van der veer Jeroen van der Veer (NL, 1947) is sinds 2004 Chief

  Executive van Royal Dutch Shell. Hij rondde twee

  studies af: in 1971 een studie werktuigbouwkunde

  in Delft en in 1976 een studie economie in Rotter-

  dam. Sinds 1971 werkt Van der Veer bij Shell. Daar

  heeft hij verschillende functies gehad in raffinage

  en marketing in Nederland, Curaao en het Ver-

  enigd Koninkrijk. In 1992 werd hij directeur van

  Shell Nederland en in 1995 van Shell Chemical

  Company.

  Op 30 juni 2009 legt hij zijn functie van CE neer.

  De directie van RDS zal de komende aandeelhou-

  dersvergadering voorstellen hem per 1 juli te be-

  noemen als Non-Executive Director.

  4 | 5 2009 / 1

  Jeroen van der Veer, Chief Executive van Royal Dutch Shell:

  Technologie is het antwoord op de energie-uitdaging

  Ht energievraagstuk is de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energievormen. Welk effect heeft deze transitie op Shell? De vraag naar energie groeit snel. In 2050 wordt misschien wel 100% meer

  energie verbruikt dan nu. Waarom we niet meer duur-

  zame energie produceren, bijvoorbeeld via zonnepane-

  len? Die energievormen zijn technologisch wel haal-

  baar maar zijn voor de consument nog te duur. Daarom

  is de markt daarvoor nog te beperkt. Fossiele brandstof-

  fen blijven de komende decennia een groot deel van de

  energievraag invullen. De grote uitdaging is om de

  CO2-reductie n de energietransitie zodanig te sturen

  dat een optimaal resultaat ontstaat. Het heeft geen zin

  om bewezen maar vooralsnog oneconomische techno-

  logie met grote bedragen te subsidiren. Subsidies sti-

  muleren vaak de herhaling van projecten en bestaande

  technologien. Dat levert weliswaar massa op maar

  ook blijvend oneconomische producten.

  Shell krijgt vaak het verwijt dat ze niet genoeg investeert in alternatieve brand-stoffen. Houdt u niet teveel vast aan olie en gas als primaire energiebronnen? Meer mensen, meer welvaart; het telt samen op tot

  meer energiegebruik. De wereld zou al een reusachtige

  prestatie leveren als tegen het jaar 2050 moderne her-

  nieuwbare energiebronnen een marktaandeel hebben

  van zon 30 procent. Maar ook dan voorzien fossiele

  brandstoffen nog voor een groot deel in de energiebe-

  hoefte. Het meest verstandige beleid is om vooral re-

  search en technologieontwikkeling te subsidiren en

  om demonstratieprojecten te steunen. Zo doorlopen

  technieken en producten sneller de learning curve.

  Hetzelfde geldt voor biobrandstoffen, wind en zeer

  zeker voor zonne-energietechnieken. Er zijn technolo-

  giedoorbraken nodig om de productiekosten te verla-

  gen. Technologie om energiegebruik te besparen moet

  minstens zon grote aandacht krijgen als duurzame

  energiebronnen energiebesparing drukt kosten, ver-

  mindert energie-afhankelijkheid en CO2-uitstoot en

  verlengt de periode waarin de energietransitie gereali-

  seerd moet worden.

  Hebben de economische crisis en lage olieprijs gevolgen voor uw investeringen in alternatieve energiebronnen en de op-vang en opslag van CO2? Wij doen geen investeringen die alleen rendabel zijn bij heel hoge

  olie- of gasprijzen. Het gaat ook niet om de prijzen van

  vandaag maar over die gedurende de looptijd van een

  investering en die kan tientallen jaren zijn. Zelfs in de

  huidige marktomstandigheden zullen wij een relatief

  grote investeerder blijven. Ik geloof niet in een start- >>

 • tekstPeter Vlugtinterview Jeroen van der Veer

  stopbeleid. Dat brengt schade toe aan je hele kritische

  massa van kennis, kunde en motivatie van mensen. Al-

  les waarin we juist zoveel hebben genvesteerd, zoals

  de kwaliteitsverbetering van het projectmanagement,

  zou dan tot stilstand komen. Dat is zeer onwenselijk;

  die fout hebben we eerder gemaakt.

  Shell zet in op CCS, grootschalige opvang en opslag van CO2. Is het niet beter om te voorkomen dat CO2 wordt uitgestoten? Er moeten in elk geval tot zeker 2050 - meer fos-

  siele brandstoffen worden geproduceerd. De CO2-voet-

  afdruk van deze extra fossiele productie kan fors ver-

  kleind worden. CCS kan daarin een grote rol spelen,

  maar qua technologie en vooral kosten, staat deze

  techniek nog in de kinderschoenen.

  Opvang en berging van CO2 in de diepe ondergrond kan

  een oplossing zijn, maar nooit al in 2030 in grote hoe-

  veelheden. De ontwikkeling van CCS moet in eerste in-

  stantie leiden tot de beste en meest doelmatige tech-

  nologie. Nu nog is het afvangen van CO2 uit rookgassen

  een energie- en kapitaalintensieve activiteit. Kolenver-

  gassing kan veel bijdragen aan het goedkoper maken

  van de CCS-technologie. Een kolenvergasser levert ge-

  concentreerde CO2 op die bovendien al onder 40 bar

  druk staat zodat de hele energiehuishouding van CCS

  er een stuk beter uitziet dan bij postcombustion CCS in

  een conventionele kolencentrale.

  Shell pleit voor een nauwe samenwer-king tussen landen en bedrijven, het Blueprints-scenario. Hoe ziet die samen-werking eruit? Binnen dit scenario vormen zich talloze coalities die via samenwerking over lands-

  grenzen heen de uitdagingen van economische ontwik-

  keling, energiezekerheid en milieuvervuiling aangaan.

  Grote steden smeden banden met het bedrijfsleven om

  de lokale emissies te verlagen. Regeringen introduceren

  belastingen en andere beleidsinstrumenten om de mi-

  lieuprestaties van gebouwen, voertuigen en transport-

  brandstoffen te verbeteren.

  Bovendien zal het beleid wereldwijd naar elkaar toe-

  groeien naarmate de roep om harmonisatie luider

  klinkt. Mechanismen voor emissieverlaging en -handel

  vinden in toenemende mate internationale erkenning.

  Stijgende CO2-prijzen werken op hun beurt versnellend

  op innovatie, wat tot doorbraken leidt. Steeds meer

  autos rijden op elektriciteit en waterstof, terwijl indu-

  strile installaties worden uitgerust met technologie

  om CO2 af te vangen en ondergronds op te slaan.

  Alle hoop is gevestigd op de technologie om het energieprobleem op te lossen. Welke rol ziet u daarbij voor Shell wegge-legd? Er moet in ieder geval heel veel nieuwe technologie bijkomen. Zelfs bij olieprijzen van meer dan

  $100 per vat kennen de meeste duurzame energiebron-

  nen nu nog geen marktconforme productiekosten. Het

  kan dus allemaal beter, alternatieven moeten vooral

  goedkoper. Dus is meer research, ontwikkeling en de-

  monstratie nodig. In de huidige situatie let Shell wel

  extra op de operationele kosten, maar het strategische

  beleid bij research en technologie-ontwikkeling is on-

  veranderd wij blijven hier geld in investeren. Techno-

  logie is het antwoord op de energie-uitdaging: dit blijkt

  ook uit onze recruitmentdoelstellingen: dit jaar gaan

  we in Europa 300 posities vullen met startende gradua-

  tes. Dat is evenveel als in 2008. Twee op de drie banen

  zijn technische functies, de rest is commercieel.

 • Nieuw leven voor hoofdkantoor DHV

  DHV gaat haar 40 jaar oude hoofdkantoor renoveren.

  Door de renovatie wordt het zogeheten energielabel A

  bereikt waardoor het dezelfde energieprestaties levert

  als een nieuw kantoor. Het huidige kantoor heeft nog

  energielabel G. Renovatie van een ouder gebouw kan

  dus gelijktijdig comfortverhoging n een energiebe-

  sparing opleveren. In januari 2011 zal de gehele duur-

  zame renovatie afgerond zijn. Het levert DHV een jaar-

  lijkse energiebesparing op van 100.000,-. Bij de renovatie worden innovatieve oplossingen gebruikt.

  Nieuwe installaties zorgen ervoor dat de koeling en

  warmte efficinter gebruik maken van energie. Daar-

  naast wordt restwarmte en vocht teruggewonnen voor

  hergebruik. Het gebouw krijgt een nieuwe uitstraling

  door een volledig transparante glazen gevel die betere

  daglichttoetreding combineert met zongestuurde

  lichtwering. Het bijzondere kantoorpand van DHV was

  het eerste met een open karakter in de vorm van een

  grote kantoortuin. Het open karakter van het pand

  blijft geheel behouden. DHV voert de renovatie geheel

  zelfstandig uit. infoLeo Janssen

  telefoon(033) 468 20 44

  [email protected]

  oplocatie Hoofdkantoor DHV tekst Peter Vlugt 6 | 7 2009 / 1

 • project Industrial Vocational College tekst Marjon de Boo

  Caofeidian verrijst in de kuststreek. Het

  plangebied beslaat zon 200 vierkante ki-

  lometer in het noorden van de provincie

  Hebei. De stad krijgt een nieuwe haven, zo

  groot als Rotterdam, en een uitgestrekt

  industrieterrein. Tangshan Industrial Vo-

  cational College, een scholengemeenschap

  voor lager en middelbaar beroepsonder-

  wijs, heeft behoefte aan een nieuwe

  hoofdvestiging in het Wetenschaps- en

  Onderwijs Park in Caofeidian. Studenten

  van dit College gaan in dit bedrijvige ge-

  bied stage lopen. De nieuwe beslaat twee

  vierkante kilometer en moet ruimte bie-

  den aan 25.000 studenten.

  ontworpen op duurzaamheid In het ontwerp voor de campus staan

  energie-efficiency en duurzaamheid voor-

  op, zegt Tiffany Tsui, projectleider duur-

  zame ontwikkeling bij DHV. Integraal

  ontwerpen is de sleutel tot duurzaamheid

  en als breed geworteld bedrijf heeft DHV

  daarvoor alle expertise in huis. Bovendien

  hebben we met twee vestigingen in China

  perfecte kennis van de lokale omstandig-

  heden. Voor een duurzame energiehuis-

  houding zijn we begonnen met een goed

  stedenbouwkundig ontwerp, inclusief

  aandacht voor een doordachte verkeersaf-

  wikkeling met als doel het autoverkeer

  terug te dringen.

  In het concept krijgt het gebied een cen-

  trale verkeersring, waarlangs alle gebou-

  wen voor studentenhuisvesting staan. Ze

  hebben een uitstekende aansluiting op

  het openbaar vervoer. De gebouwen zijn

  optimaal op de zon georinteerd, om zo

  maximaal te profiteren van passieve zon-

  ne-energie. Energiegebruik en de uitstoot

  van uitlaatgassen blijven zo tot een mini-

  mum beperkt. Binnen de ring heerst een

  gezond en aangenaam werk- en leefkli-

  maat. De fabrieken en werkplaatsen waar

  de studenten stage gaan lopen krijgen hun

  eigen wegennetwerk. Zon duidelijke

  ruimtelijke scheiding voorkomt overlast

  op de campus.

  Een ander belangrijk punt in het ontwerp

  is de campus te verbinden met de stede-

  lijke groen- en waterinfrastructuur. Van-

  wege de schaarse, grillige regenval in dit

  gebied, voorziet het plan in de aanleg van

  een systeem van greppels en wadis voor

  tijdelijke waterberging. Dit netwerk en

  andere groenstroken zullen het gebied een

  projectTangshan Industrial Vocational College

  locatieCaofeidian Coastal Eco City, China

  opdrachtgever Tangshan Industrial Vocational College

  rol van dhvOntwerp van conceptueel masterplan

  partnerKOW Dutch Design Consultants Shang-

  hai, hoofdarchitect Tjerk Reijenga

  opleveringHet plan is in december 2008 gepresen-

  teerd. Aanbesteding van vervolgopdrach-

  ten starten in juni 2009

  In 2008 won DHV al een internationale competitie voor het ontwerp van Caofeidian Coastal Eco City. Inmiddels lopen vervolgprojec-ten in deze Chinese modelstad, die een miljoen inwoners krijgt. Zo kwam onlangs een conceptueel masterplan gereed voor de nieuwe campus van Tangshan Industrial Vocational College. In het ontwerp staan energie-efficiency en duurzaamheid voorop.

  parkachtige uitstraling geven. Een groene

  buffer en kleine riviertjes moeten de vei-

  ligheid van de campus garanderen.

  Van duurzaam bouwen tot eco city-ont-

  wikkeling; je moet letten op efficinte be-

  nutting van energie en grondstoffen in

  alle stadia: van masterplan en ontwerp tot

  aan de bouw en het gebruik, zo besluit

  Tiffany Tsui. infoTiffany Tsui

  telefoon(033) 468 39 93

  [email protected]

  Energiezuinige campus in China

  Artist impression van het Tangshan Industrial Vocational College. DHV heeft hiervoor een conceptueel masterplan ontworpen.

 • 8 | 9 2009 / 1

  De nieuwe Olympische ijsbaan van Vancouver (rechts) ligt vlak langs de dijk van de Fraser rivier. DHV en Delcan onderzoeken hier de overstromingsrisico's.

  Alqueva-dam / Stationsexpertise / Verkeersmanagementsysteem

  in Sofia / Innova Aviation sluit zich aan / Onderhoudsplan MOT /

  Waterbergingstudie / Luchthaven Kisumu in Kenia

  overstromings-risicos vancou-ver onderzochtinfoGeorge Peters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  telefoon(033) 468 26 86. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  e-mail [email protected] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  DHV en Delcan onderzoeken in

  opdracht van de City of Surrey,

  Richmond, New Westminister

  en Delta de overstromingsrisi-

  cos van voorsteden van de mil-

  joenen stad Vancouver, Canada.

  Deze voorsteden liggen in de

  delta van de Fraser River, n

  van de langste rivieren van

  Noord Amerika. Een veilig-

  heidsanalyse van de huidige

  staat van de waterkeringen laat

  zien dat de gebieden achter de

  dijken niet voldoende zijn be-

  schermd tegen hoog water van-

  uit zee en rivier. In de analyse is

  ook rekening gehouden met

  achterstallig onderhoud en de

  gevolgen van klimaatverande-

  ring om zo het gewenste be-

  schermingsniveau tegen over-

  stromen te kunnen vaststellen.

  DHV verwacht dit jaar bezig te

  zijn met deze opdrachten die

  een waarde hebben van

  400.000 Canadese dollar.

  dhv: cradle tocradleinfoMarjolein Demmers ............................................................................................................

  telefoon(033) 468 27 09 ............................................................................................................

  [email protected] ............................................................................................................

  DHV en het Environmental

  Protection and Encourage-

  ment Agency (EPEA) gaan sa-

  menwerken. In de samenwer-

  king ziet EPEA kansen om

  haar Cradle to Cradle-missie

  versneld waar te maken. DHV

  wil eraan bijdragen door deze

  gri airportsinfoRik Krabbendam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  telefoon(070) 344 63 00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  [email protected] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  In Denver (USA) vond eind ja-

  nuari de startvergadering

  plaats van de GRI Sector Sup-

  plement Airports groep. Verte-

  genwoordigers van luchtha-

  vens uit Europa, Azi,

  Noord- en Centraal-Amerika

  en belangengroepen gaan spe-

  cifieke richtlijnen opstellen

  voor maatschappelijk verant-

  woord ondernemen voor

  luchthavens. NACO verleent

  inhoudelijke ondersteuning

  en ondersteunt ook het proces.

  GRI staat voor Global Repor-

  ting Initiative en wil dat het

  voor bedrijven vanzelfspre-

  kend wordt om jaarlijks ge-

  standaardiseerd te rapporte-

  ren over economische, sociale

  visie op duurzame ontwikke-

  ling te verbinden aan haar

  projecten en diensten.

  In maart volgde een eerste

  groep DHV-adviseurs bij EPEA

  in Hamburg een intensieve

  training om vraagstukken op

  de terreinen van mobiliteit en

  infrastructuur, bouw en indu-

  strie, ruimtelijke ordening en

  gebiedsontwikkeling, water-

  beheer en luchthavens vol-

  gens de Cradle to Cradle-prin-

  cipes te kunnen aanpakken.

  Michael Braungart, directeur

  van EPEA: "De kennis en

  marktpositie van DHV kan

  een enorme versnelling te-

  weegbrengen op weg naar

  een Cradle to Cradle-samenle-

  ving. DHV steekt het breed in

  met betrokkenheid van alle

  disciplines in het bureau.

  Een symbool van Cradle to Cradle: de bloeiende kersenboom. Met veel meer bloesem dan nodig is voor zijn eigen voortbestaan, produceert de boom afval dat weer voedsel is voor de boom zelf en zijn omgeving.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • alqueva-dam infoMiguel Morais de Almeida............................................................................................................

  telefoon+351 214 127 400............................................................................................................

  [email protected] ............................................................................................................

  EDP (Energias de Portugal), het

  grootste energiebedrijf van

  Portugal, heeft DHV S.A. inge-

  schakeld voor werkzaamhe-

  den in het kader van een wa-

  terkrachtcentrale bij de

  Alqueva-dam. De Portugese

  vestiging van DHV zal zich

  gaan bezighouden met toe-

  zicht en veiligheidscordina-

  tie. Het project maakt deel uit

  van de plannen van EDP om

  meer elektriciteit met water

  op te wekken, en is erop ge-

  richt om de huidige capaciteit

  van deze waterkrachtcentrale

  uit te breiden van 240 MW

  naar 480 MW. Het project gaat

  naar schatting 45 maanden

  duren en omvat algemene uit-

  voeringswerkzaamheden en

  de levering van apparatuur.

  DHV S.A. zal niet alleen alle ci-

  vieltechnische werkzaamhe-

  den met betrekking tot de cen-

  trale uitvoeren, maar ook die

  van het hydraulische circuit

  en alle aanverwante werk-

  zaamheden. Verder wordt alle

  apparatuur voor de centrale

  geleverd, waaronder de gene-

  ratoraggregaat en hulpappara-

  tuur, de transformator en alle

  elektrische installaties. innova aviation sluitzich aan infoRoel Overakker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  telefoon(070) 344 63 00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  [email protected] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Het Amerikaanse Innova Avi-

  ation Consulting heeft zich

  aangesloten bij NACO (Net-

  herlands Airport Consultants)

  en het Canadese Delcan, beide

  DHV S.A. helpt om de capaciteit van de waterkrachtcentrale bij de Alqueva-dam te vergroten.

  stationsexpertiseinfoRudolf Mulder ............................................................................................................

  telefoon(033) 468 33 00............................................................................................................

  [email protected].......................................................................

  Met de recente aansluiting van

  consultancy- en projectmana-

  gementbureau NPC heeft DHV

  haar positie op de internatio-

  nale stations- en railmarkt

  aanmerkelijk versterkt. NPC

  was onderdeel van de Neder-

  landse Spoorwegen (NS) en is

  n van de belangrijkste advi-

  seurs voor ontwikkeling en in-

  richting van stations en stati-

  onsomgevingen. Daarnaast is

  NPC actief op de zorgmarkt. Sa-

  men met DHV kan NPC een

  breder dienstenpakket bieden.

  Bovendien krijgt NPC nu de

  mogelijkheid om haar stations-

  expertise te exporteren via het

  internationale netwerk van be-

  drijven van DHV. Vic Prins,

  DHV-directeur Ruimte en Mo-

  biliteit: "De kennis van NPC is

  complementair aan onze ex-

  pertise en de sterke positie op

  het gebied van stations, lucht-

  havens, zorginstellingen en

  ruimtelijke inrichting. NPC

  blijft met vijf vestigingen dicht

  bij haar belangrijkste opdracht-

  gevers ProRail en NS. NPC blijft

  onder haar eigen naam in de

  markt opereren. Rudolf Mul-

  der, directeur Mobiliteit bij

  DHV, wordt directeur.

  en milieu-aspecten. GRI heeft

  onderkend dat voor bepaalde

  sectoren zoals luchthavens de

  algemene richtlijnen aange-

  vuld moeten worden met spe-

  cifieke richtlijnen (Sector Sup-

  plementen). Het Sector

  Supplement Airports moet

  eind 2010 beschikbaar zijn.

  Dan zal de inbreng van een

  groot aantal deskundigen wor-

  den gevraagd waarna een pro-

  ces van verificatie en goedkeu-

  ring plaatsvindt.

  Het station van Zutphen in de visie van NPC.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 • 10 | 11 2009 / 1

  DHV Aviation heeft 300 consultants, werkzaam in alle continenten van de wereld.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  onderhouds-plan mot infoLeo Meuffels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  telefoon(043) 329 48 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  [email protected] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  De DHV unit Assetmanage-

  ment heeft van Maasvlakte

  Olie Terminal (MOT) de op-

  dracht een 10-jaren onder-

  houdsplan op te stellen voor

  een groot aantal assets, zoals

  pompen, olieleidingen, stei-

  gers, gebouwen en brandpre-

  onderdeel van de DHV Groep.

  Hiermee verstevigt de Groep

  haar positie op de Noord-

  Amerikaanse luchtvaart-

  markt. Innova en NACO leve-

  ren gentegreerde diensten

  aan luchthavens en de lucht-

  vaartindustrie. De luchtvaart-

  consultancy-activiteiten van

  Innova zullen worden gente-

  greerd in de activiteiten van

  het door de DHV Groep recen-

  telijk verworven InterVISTAS.

  De combinatie van de activi-

  teiten van Innova, InterVIS-

  TAS en NACO biedt ongeken-

  de mogelijkheden in de

  Aviation sector. Met deze stap

  beschikt de Aviation sector

  van DHV totaal over circa 300

  hoogopgeleide Aviation con-

  sultants werkzaam in alle

  continenten van de wereld.

  ventiesystemen. MOT is de

  grootste crude oil terminal ter

  wereld en beheert de strategi-

  sche olievoorraden voor een

  aantal van de grootste raffina-

  derijen in Nederland waaron-

  der Shell, BP en Exxon. Door

  deze rol is een hoge mate van

  betrouwbaarheid en beschik-

  baarheid van de assets voor

  MOT en haar afnemers van es-

  sentieel belang. MOT wil de rol

  van kennisintermediair ver-

  vullen voor de terminal van

  haar afnemers. DHV is ver-

  zocht dit kennismanagement-

  model te visualiseren, uit te

  werken en de implementatie

  van het proces te faciliteren.

  DHV toetst ook de MOT-site

  aan de Asset Management

  richtlijn PAS-55.

  waterberging-studie infoPaul van Meel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  telefoon(033) 468 35 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  [email protected] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  DHV gaat een planstudie uit-

  voeren voor de waterberging

  op het Volkerak-Zoommeer in

  het Zuid-Westelijke deel van

  de Nederlandse Delta. Het

  meer moet water opvangen

  dat tijdens een combinatie van

  zware storm op zee en extreme

  waterstanden in de rivieren

  Rijn en Maas niet kan worden

  afgevoerd op de Noordzee. Het

  waterpeil in het meer zal in

  deze situatie circa twee meter

  stijgen. DHV onderzoekt in op-

  DHV onderzoekt onder andere 100 kilometer dijk en 20 kunstwerken van het Volkerak-Zoommeer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  DHV Assetmanagement gaat een 10-jaren onderhoudsplan opstellen voor de Maasvlakte Olie Terminal (MOT) in Rotterdam.

 • ??????????????.

  nieuwe taxibaan, een nieuw

  platform en een nieuw termi-

  nalgebouw. Momenteel wordt

  de luchthaven alleen gebruikt

  voor binnenlandse vluchten.

  Wanneer de werkzaamheden

  zijn afgerond, zal Kisumu ge-

  schikt zijn voor internationaal

  vliegverkeer. Hierdoor wordt

  de regio ontsloten voor han-

  delsverkeer en toeristenstro-

  men uit het buitenland, waar-

  door het economisch poten-

  tieel van het gebied enorm zal

  luchthaven kisumu in kenia infoBart Bolding............................................................................................................

  telefoon(070) 344 63 14............................................................................................................

  [email protected] ............................................................................................................

  De Keniaanse Luchthavenau-

  toriteit (KAA) heeft NACO in-

  geschakeld om de uitbrei-

  dingswerkzaamheden voor de

  luchthaven Kisumu te begelei-

  den. De start- en landingsbaan

  van de luchthaven wordt ver-

  breed en verlengd van 2 naar

  3 kilometer. Daarnaast omvat

  het project de bouw van een

  NACO begeleidt de uitbreiding van de Keniaanse luchthaven Kisumu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  dracht van Rijkswaterstaat on-

  der andere 100 kilometer dijk

  en 20 kunstwerken, waaron-

  der de Volkeraksluizen. Door

  de opvang van water in het

  meer wordt een mogelijk on-

  veilige situatie rondom Rotter-

  dam en Dordrecht vermeden.

  In de studie wordt ook reke-

  ning gehouden met een toe-

  komstig zout Volkerak-Zoom-

  meer. De opdracht maakt

  onderdeel uit van rijkspro-

  gramma 'Ruimte voor de

  Rivier' dat Nederland moet

  beveiligen tegen hoge rivieraf-

  voeren. De contractwaarde be-

  draagt circa 1,2 miljoen euro.

  verkeersmana-gementsysteemin sofia infoFeiko van der Veen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  telefoon(033) 468 29 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  [email protected] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  DHV en Canadese partner Del-

  can zullen in mei 2009 het

  haalbaarheidsonderzoek af-

  ronden naar een intelligent

  verkeersmanagementsysteem

  om de verkeersstromen in de

  stad Sofia beter te laten verlo-

  pen. In overleg met de ge-

  meente, de lokale partner

  Cetra Sofia en Vialis Traffic

  worden aanbevelingen ge-

  daan voor de aanschaf van

  centrale software en de nood-

  zaak van training van de loka-

  le staf. Onlangs hebben DHV

  en Delcan, in het kader van de

  studie, tevens een zeer succes-

  volle groene golf gerealiseerd

  op een drie kilometerlange

  weg met elf kruispunten. Het

  verkeer kan daardoor nage-

  noeg zonder onderbreking het

  traject afleggen.

  toenemen. Kisumu is de

  hoofdstad van de provincie

  Nyanza in het noordwesten

  van Kenia, de streek waar de

  vader van de Amerikaanse

  president Barack Obama is ge-

  boren. Dit heeft de afgelopen

  tijd geleid tot een flinke toena-

  me van het aantal mensen dat

  Kenia wil bezoeken. De bouw-

  werkzaamheden zijn begon-

  nen in september 2008 en zul-

  len naar verwachting in april

  2010 zijn afgerond.

  DHV en partner Delcan doen een haalbaarheidsonderzoek naar een intelligent verkeersmanagementsysteem voor de Bulgaarse hoofdstad Sofia.

 • 12 | 13 2009 / 1project Waterkrachtcentrale Dobrzen tekst Marjon de Boo

  Als ingenieursbureau heeft Hydroprojekt,

  sinds vorig jaar onderdeel van de DHV

  Groep, ruim 55 jaar ervaring op het gebied

  van waterkracht, waterstaatkundige werken

  en waterbeheer. Sinds 2001 levert het bedrijf

  bovendien turn key-projecten op. Het meest

  recente: een nieuwe waterkrachtcentrale bij

  Dobrzen in de Oder.

  Zon Design & Build project blijft een uitda-

  ging, zegt projectleider Ryszard Lewandow-

  ski, vice-president en technisch directeur van

  Hydroprojekt in Warschau. Het Design &

  Build project bij Dobrzen was het derde op

  rij, maar stelde ons toch weer voor nieuwe

  verrassingen, zoals een overstroming van de

  bouwplaats. Desondanks zijn we erin ge-

  slaagd om het project met succes en ruim

  op tijd op te leveren. In november 2008 is

  de waterkrachtcentrale Dobrzen (investe-

  ring: 4,77 miljoen euro) gaan draaien.

  ontworpen op harmonieDe centrale is gebouwd in Zuidwest Polen,

  164 kilometer van de monding van de Oder,

  en is gentegreerd in een bestaande stuw.

  Om het ontwerp daarop optimaal te laten

  aansluiten zijn in Hydroprojekts eigen

  waterloopkundig laboratorium de nodige

  fysische modelleringsproeven uitgevoerd.

  In het ontwerp nemen we van meet af aan

  ook altijd alle relevante natuur- en milieu-

  issues mee, zegt Lewandowski, gevolgd

  door overleg met lokale gemeenschap, auto-

  riteiten en belangengroepen. Ons motto is

  Designing in harmony with nature. En onze aanpak blijkt vruchtbaar. Of het nu gaat om

  de bouw van een waterkrachtcentrale; de

  aanleg van een recreatiemeer op gedegra-

  deerde mijnbouwgrond of om de realisatie

  van overstromingsbekkens voor hoogwater-

  bescherming, de uitvoering verloopt in goe-

  de harmonie.

  Behalve voor het ontwerp van de centrale bij

  Dobrzen zorgde DHV/Hydroprojekt ook voor

  de helft van de bouwwerkzaamheden, toe-

  zicht op het hele bouwproject, trainingen,

  aanvraag van de gebruiksvergunning en de

  testfase.

  kansen voor oprapen Waterkracht is, naast zonne-energie, de

  minst milieubelastende bron van schone

  energie, zegt Lewandowski. En in Polen is

  waterkracht anders dan zonlicht - altijd

  ruimschoots beschikbaar. De centrale bij

  Dobrzen bewijst eens te meer dat de traag

  Het vooraanstaande Poolse ontwerp- en consultancybureau Hydro-projekt gaf eind vorig jaar haar zoveelste visitekaartje af met de oplevering van een waterkrachtcentrale bij Dobrzen. De mogelijk-heden om waterkracht te benutten liggen in Polen en vele andere landen nog voor het oprapen.

  stromende rivieren in het uitgestrekte Pool-

  se laagland uitstekend zijn in te schakelen

  bij de energieproductie. Dat gebeurt nu nog

  maar op zeer bescheiden schaal: water-

  kracht is momenteel goed voor 7,5 procent

  van de Poolse energieproductie. Daarvoor

  benutten we nu nog niet meer dan twaalf

  procent van het waterkrachtpotentieel van

  onze rivieren. In ons land en daarbuiten lig-

  gen op dit gebied de kansen echt voor het

  oprapen! infoRyszard Lewandowski

  telefoon+48 22 635 57 08

  [email protected]

  Waterkrachtin de Oder

  projectTurnkey project voor bouw van water-

  krachtcentrale bij de stuwdam Dobrzen

  in de rivier de Oder

  opdrachtgeverElektrownie Szczytowo-Pompowe S.A

  rol dhv/hydroprojektDesign, bouwtoezicht, training, proef-

  draaien, aanvraag gebruiksvergunning,

  50 procent van de bouwwerkzaamheden

  partnerBHE Dychow S.A.

  opleveringsdatumNovember 2008

 • coverstorySustnergy tekst Peter Vlugt

  Afval + water + energie Met synergie naar Sustnergy

 • 14 | 15 2009 / 1

  Wat hebben een afvalwaterzuiverings-

  installatie, een slachthuis, rioolslib en een

  busbedrijf met elkaar te maken? Volgens

  de traditionele denkwijze niets. Bij DHV

  denken ze daar echter anders over. Met het

  revolutionaire concept Sustnergy komen deze verschillende zaken samen tot een

  nieuwe, milieu- en mensvriendelijke

  manier van energieopwekking.

  Het wordt meestal verbrand. Hetzelfde

  geldt voor de agrarische sector, slachthui-

  zen, restaurants en de voedingsmiddelen-

  industrie. Hun afval verdwijnt vaak naar de

  afvalstortplaats of wordt ook verbrand.

  Jammer, zeggen Katrien Hemmes en Hel-

  le van der Roest, respectievelijk strategisch

  adviseur energie en leading consultant bij

  DHV. Door slim en op creatieve wijze om te

  Sustnergy- groen gas is een grote bijdrage

  aan de transitie van fossiele brandstoffen

  naar biobrandstoffen. Door de verminderde

  uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide is

  het bovendien gunstig voor het klimaat, de

  luchtkwaliteit en onze gezondheid.

  Overal ter wereld produceren waterzuive-

  ringsinstallaties jaarlijks tonnen met slib.

  gaan met dat afval, heb je beschikking over

  een energiebron van formaat. Wij zien afval

  niet als nutteloos, maar als grondstof voor

  andere processen, zoals energieopwekking.

  Afval is dan een waardevolle reststof waar-

  mee andere bedrijven iets kunnen doen.

  Het is vooral een kwestie van bewust kij-

  ken. Wij verbinden partijen die elkaar nor-

  maal niet nodig hebben.

  Onder de merknaam Sustnergy ontwik-

  kelt DHV diensten op het gebied van

  sustainable energy, waarbij de synergie

  tussen water, energie en reststromen cen-

  traal staat. DHV weet synergie te creren

  door creatief te denken en kan partijen,

  specifieke kennisvelden en markten op

  unieke wijze met elkaar verbinden. Vanuit

  de kernexpertise waterzuivering en met

  specialistische kennis van biomassa en

  energie, ontstaan hierdoor bijzondere en

  innovatieve projecten. >>

  Groen gas is gunstig voor het klimaat,

  de luchtkwaliteit en onze gezondheid.

  Afval + water + energie Met synergie naar Sustnergy

  Vergistingstanks voor biomassa.

  Groen gas is uitstekend geschikt als transportbrandstof.

 • coverstorySustnergy tekst Peter Vlugt

  Bijvoorbeeld projecten rond groen gas, bio-

  raffinage, mineralenkringlopen of brand-

  stofcellen. Onze meerwaarde zit in de com-

  binatie van inhoudelijke expertise, kennis

  van het proces, capaciteit om partijen te

  verbinden en een sterk netwerk, zegt Helle.

  Samenwerking staat centraal. Alleen op

  die manier kan er voor alle partijen in de

  keten een win-winsituatie worden gecre-

  eerd. Want uiteindelijk gaat het om de

  knikkers.

  groen gasWanneer organische reststromen zoals bla-

  deren, gras, mest, slib en etensresten gaan

  gisten, ontstaat biogas. Door dit gas op te

  werken, ontstaat groen gas. Dat heeft de

  kwaliteit van aardgas en is geschikt als

  transportbrandstof, maar ook als brandstof

  voor huizen en industrie. Groen gas heeft

  als voordelen dat het CO2-neutraal en

  100% duurzaam is. Voertuigen die op groen

  gas rijden, stoten 80% minder fijnstof en

  95% minder stikstofdioxide uit ten opzichte

  van diesel. Dat maakt het ideaal als brand-

  stof voor stadsbussen. Volgens Katrien

  staan we aan de vooravond van het groot-

  schalige gebruik van groen gas. Dat is no-

  dig ook, want de Nederlandse regering

  heeft zich ten doel gesteld om in 2020 20%

  van de energievoorziening van duurzame

  oorsprong te laten zijn. Groen gas kan een

  grote bijdrage leveren aan de transitie naar

  schone energiebronnen. DHV heeft de vi-

  sie, kennis n ervaring. We hebben al tal-

  loze projecten gedaan voor waterschappen,

  overheden, industrien, energiebedrijven

  en de agrarische sector. Wij hebben het net-

  werk en kennen de verschillende belangen

  goed. DHV adviseert onder andere n van

  de grootste energiebedrijven van Neder-

  land op het gebied van groen gas. Doordat

  groen gas een drastische verbetering van

  de luchtkwaliteit op kan leveren, zijn onze

  projecten erg interessant voor bijvoorbeeld

  gemeenten. Conventionele bussen stoten

  veel fijnstof en stikstofdioxide uit, waar-

  door de luchtkwaliteit in veel binnensteden

  onder de norm is en nieuwbouw vaak niet

  mogelijk is. Bussen op groen gas zorgen

  voor verbetering van die luchtkwaliteit.

  Gemeenten kunnen daardoor meer bou-

  wen in die binnensteden. Onze rol in dit

  geheel noemen wij makelen, schakelen en

  onderhandelen. Wij produceren geen ener-

  gie, maar zorgen voor de juiste voorwaar-

  den, zodat alle puzzelstukjes op hun plaats

  vallen.

  cramer criteria proofNaast de al genoemde voordelen heeft

  groen gas nog een sterk punt: het voldoet

  ook aan de eisen van de Nederlandse mi-

  lieuminister Jacqueline Cramer, de zogehe-

  ten Cramer Criteria. Die criteria houden in

  dat de omschakeling van de klassieke fos-

  siele brandstoffen naar biobrandstoffen

  niet ten koste mag gaan van de voedselpro-

  ductie en het milieu, bijvoorbeeld door kap

  van oerwouden. Groen gas is daadwerkelijk

  milieuvriendelijk. Het wordt gemaakt van

  afval dat er altijd zal zijn: mest, bermgras,

  industrieel afval en slib. infoKatrien Hemmes / Helle van der Roest

  telefoon(033) 468 23 90

  [email protected]

  Afval is niet nutteloos. Het is een nieuwe

  grondstof voor energieopwekking.

  energieleverende waterzuiveringGroen gas is voor DHV n van de scha-

  kels binnen een integraal concept voor

  de duurzame verwerking van organi-

  sche afvalstoffen en afvalwater. Hierbij

  worden reststromen en water omgezet

  in duurzame energie en groene hoog-

  waardige producten. Naast groen gas

  omvat dit concept ook themas als afval-

  waterzuivering, ketenefficiency, mine-

  ralenkringloop, groene grondstoffen,

  vergisting, bioraffinage en waterstof.

  Het oog binnen het beeldmerk van

  Sustnergy staat voor DHVs visie op

  de kennisvelden water, energie en rest-

  stromen. Oog hebben voor kansen en

  mogelijkheden. Een kwestie van be-

  wust en creatief kijken Ook de zorg

  voor onze wereld staat centraal. Het

  vuur is symbolisch voor DHVs passie

  voor sustainability.

  Sustae nergyEnergie met het oog op morgen

 • Vijftig jaar geleden kwam in het Groningse

  Slochteren het eerste gas uit de grond. De

  start van een grote energiesector in deze re-

  gio die nu werk biedt aan 20.000 mensen.

  Onder de vleugels van Stichting Energy Valley,

  werd de sector de afgelopen jaren nog fors

  uitgebreid. Van den Berg: Wij stimuleren en

  ondersteunen publieke en private partijen

  om initiatieven te ontplooien; voor de noor-

  delijke economie, de werkgelegenheid en het

  tegengaan van de klimaatverandering. De

  regio bruist van energie-initiatieven. Van den

  Berg wijst op de nieuwe energiecentrales en

  de terminal voor vloeibaar aardgas in de

  Eemshaven, en de ambitie om met pijplei-

  dingen naar Berlijn, Engeland en Rusland -

  voor Noordwest-Europa een belangrijk logis-

  tiek knooppunt (gasrotonde) te worden voor

  de opslag en het transport van gasstromen

  uit verschillende aanvoerrichtingen. En sinds

  kort ligt er een onderzeese stroomkabel die

  ons verbindt met Noorwegen.

  noordelijk CO2-planDe noordelijke aardgasvelden bieden na

  gaswinning - ook kansen voor het opslaan

  van koolstofdioxide (CO2). Begin februari

  overhandigde Van den Berg een plan hiervoor

  aan het kabinet. Minister Maria van der Hoe-

  ven (EZ) en Milieuminister Jacqueline Cramer

  reageerden enthousiast. Van den Berg:

  Noord-Nederland is een ideale locatie voor

  een demonstratieproject. We doen ons best

  om er Europees geld voor te krijgen. In 2013

  moet het draaien. DHV voerde de studie voor

  het noordelijk CO2-plan uit, in opdracht van

  een samenwerkingsverband van noordelijke

  marktpartijen, kennisinstellingen en overhe-

  den. Van den Berg omschrijft het rapport als

  een sterk, nuchter en realistisch verhaal.

  DHV is voor ons een waardevolle partner,

  omdat het bureau bij tal van noordelijke

  energieprojecten betrokken is en zoveel disci-

  plines en specialisten in huis heeft. DHV kan

  zo complexe projecten aan. En deze mensen

  werken proactief, denken mee door zelf kan-

  sen en projecten aan te dragen.

  Een ander actueel project van Energy Valley is

  het 100.000 woningenplan Noord-Neder-

  land, waarin ambities voor de bestaande en

  nieuwbouw in Noord Nederland zijn vastge-

  legd. Ook daarbij is DHV nauw betrokken,

  onder meer als meer trekker van het proces

  om met de Noordelijke provincies en de Rijks-

  overheid tot overeenstemming te komen

  Noord-Nederland ontpopt zich als d energieregio van Europa. Energieprojecten hebben de wind in de zeilen, mede dankzij de Stichting Energy Valley die aanjaagt en ondersteunt. Wij lopen hiermee op kop in Nederland, aldus Max van den Berg, de Commissaris van de Koningin van de provincie Groningen en ambitieuze voorzitter van Energy Valley.

  over een regionale norm voor de energie-effi-

  cincy van nieuwbouwhuizen. Deze norm is

  ambitieuzer is dan de landelijke. Het wonin-

  genplan is een uitwerking van het Energieak-

  koord Noord-Nederland, dat Stichting Energy

  Valley, de noordelijke provincies en de minis-

  teries in 2007 ondertekenden. Van den Berg:

  Met dit akkoord lopen we in Nederland voor-

  op. Dat ben je ook aan je stand verplicht als je

  d energieregio van Europa wilt worden. infoWilko Huyink

  telefoon(050) 369 53 21

  [email protected]

  Energy Valley laat Noord-Nederland bruisen

  project Energy Valley tekst Addo van der Eijk 16 | 17 2009 / 1

  dhv en energieSinds begin 2006 focust DHV op de

  energieparagraaf, vertelt Wilko Huyink,

  directeur van de DHV-vestiging in

  Noord-Nederland. We hebben onze

  nationale en internationale kennis en

  activiteiten op energiegebied gebun-

  deld. De problemen worden alsmaar

  complexer. Energieprojecten vereisen

  veelal een integrale aanpak, waarbij de

  oplossingen vaak liggen op de grens-

  vlakken van verschillende sectoren.

  Binnen het werkveld energie heeft DHV

  de volgende expertises: Duurzame

  Energie, Energie in de Gebouwde Omge-

  ving, Energie en Industrie, Ruimtelijke

  Ordening en Energie, Emissiehandel,

  Duurzame Mobiliteit, Energiecentrales.

  Max van den Berg: DHV is een waardevolle partner.

 • berichtUitbreiding elektriciteitscentrale berichtEnergiebesparing

  Essent Moerdijk gaat de productiecapaciteit van haar

  elektriciteitscentrale in Moerdijk uitbreiden met een

  gasgestookte 400 Megawatt eenheid. Hiermee wordt de

  huidige capaciteit meer dan verdubbeld. Het rendement

  van de uitbreiding is met 58% hoog te noemen. Een

  DHV-team helpt het Spaanse engineeringbedrijf Tecni-

  cas Reunidas (general contractor) te voldoen aan de Ne-

  derlandse regels en de aanvragen van de bouwvergun-

  ningen. Dit team is gespecialiseerd in het toetsen van de

  benodigde documenten. DHV is met haar brede exper-

  tise ook betrokken bij andere projecten in deze centrale,

  zoals het ontwerp van de in- en uitlaat van het koelwa-

  tersysteem, advies voor de koelwaterinfrastructuur en

  fundering van het hoogspanning schakelveld.

  Naast het project bij Essent is DHV ook voor energiepro-

  ducent Electrabel bezig met maken van een architecto-

  nisch masterplan en het ontwerp van centrales in het

  Duitse Wilhelmshaven en het Nederlandse Rotterdam.

  DHV beschikt over alle expertise (o.a. vergunningen, ar-

  chitectuur, engineering en brandveiligheid) die nodig is

  op het gebied van energiecentrales.

  infoJos van de Loo

  telefoon(040) 250 92 83

  [email protected]

  In een woonwijk in de Nederlandse gemeente Leusden

  is een opmerkelijk initiatief gestart. Zon 500 particu-

  liere huiseigenaren hebben gezamenlijk besloten hun

  bijna 40 jaar oude huizen maar liefst 30% energiezuini-

  ger te maken. DHV heeft voor hen een energiebespa-

  ringplan geschreven dat ook toepasbaar is voor andere

  huiseigenaren, zoals woningbouwcorporaties. Naast

  het voordeel van gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld

  dubbel glas of verwarmingsketels, maakt deze aanpak

  ook een enorme energiebesparing mogelijk aangezien

  de meerderheid van de Nederlandse huizen gebouwd is

  in een tijd dat het energiegebruik niet belangrijk was.

  Het energiebesparingplan is geschreven op basis van

  een bewonersenqute, infraroodfotos en berekeningen

  van de energieprestaties (EPA-W). De fotos legden on-

  dubbelzinnig vast waar de meeste energie weglekt en

  waar dus de meeste besparing te halen is.

  Uit een lijst van besparende maatregelen kunnen de

  bewoners precies die ingrepen kiezen waarmee ze in

  hun huis het meeste besparen. Een helpdesk verzamelt

  alle gekozen maatregelen waardoor bij fabrikanten col-

  lectiviteitkortingen kunnen worden bedongen of sub-

  sidie kan worden aangevraagd. Voor het opstellen van

  het energiebesparingplan heeft DHV gebruik gemaakt

  van de brede kennis op de gebieden assetmanagement,

  duurzaam bouwen en procesmanagement. Het mini-

  sterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

  Milieu heeft het plan omarmd als proefproject in het

  Nationaal Energiebesparingsplan Meer met Minder.

  Het project loopt tot eind 2009.

  infoCuno Grootscholten

  telefoon(033) 468 34 44

  [email protected]

  Energiebesparing in bestaande woningbouw Bewoners van deze huizen in Leusden hebben DHV gevraagd een energie- besparingsplan te schrijven.

  Essent Moerdijk gaat de productiecapaciteit van haar elektriciteitscentrale in Moerdijk uitbreiden met een gasgestookte 400 Megawatt eenheid. DHV helpt het engineeringbedrijf Tecnicas Reunidas te voldoen aan de Nederlandse regels en de aanvragen van de bouwvergunningen.

  Uitbreiding elektriciteits-centrale

 • berichtEnergiebesparing visie Katrien Hemmes, DHV tekst Katrien Hemmes 18 | 19 2009 / 1

  Rendabele productie van duurzame ener-

  gie vraagt om meer bewustwording en cre-

  ativiteit. De overheid heeft een doelstelling

  van 20% duurzame energie in 2020. Deze

  doelstelling is niet haalbaar met alleen

  zonne- en windenergie. Daarvoor is tevens

  een brede inzet van groen gas nodig. DHV

  werkt daarom met passie aan talloze groen

  gasprojecten. Naast groen gas zijn ook ke-

  tenefficiency, groene grondstoffen en bio-

  raffinage belangrijke onderwerpen voor

  ons.

  Energie is niet op zichzelf staand te be-

  schouwen. Ik zie het als onderdeel van het

  totale geheel. Om tot een duurzame sa-

  menleving te komen, zijn naar mijn idee

  verschillende zaken van belang. We moeten

  bijvoorbeeld de zon en reststromen opti-

  maal gaan benutten. Er komt elke dag 3000

  keer meer energie van de zon af dan dat we

  met zn allen gebruiken! We produceren

  ook enorme hoeveelheden reststromen.

  Deze bevatten waardevolle componenten

  in de vorm van energie en - eindige - mine-

  ralen. Het is daarom van belang een mine-

  ralenkringloop te creren, zodat we bepaal-

  de stoffen terug kunnen winnen.

  Reststromen en biomassa optimaal benut-

  ten is mogelijk door middel van bioraffi-

  nage. Hierbij worden grondstoffen met een

  lage of negatieve economische waarde om-

  gezet in hoogwaardige producten. Denk

  aan transportbrandstoffen, groene grond-

  stoffen, chemicalin en duurzame energie.

  Bij groene raffinage draait het in feite alle-

  maal om waardecreatie.

  We moeten ook zoeken naar de synergie

  tussen water, afval en energie. Op de ver-

  bindingsvlakken van deze themas liggen

  talloze kansen om duurzaamheid econo-

  misch interessanter te maken. Daarnaast is

  mimicry een interessante mogelijkheid.

  Hierbij kijken we naar voorbeelden uit de

  natuur, om te zien hoe het daar wordt op-

  gelost. Ten slotte is een integrale aanpak

  essentieel. Samenwerking tussen bedrijven

  en partijen in de totale keten, van productie

  tot en met afzet, moet centraal staan.

  Duurzaam is voor mij en voor DHV geen

  loze kreet. Het is n van de pijlers van onze

  bedrijfsvoering. We willen vanuit maat-

  schappelijke betrokkenheid een structurele

  bijdrage leveren aan een schone en duur-

  zame samenleving. In het kader van dit

  streven heeft DHV Sustnergy gelanceerd; een overkoepelende benaming voor dien-

  sten op het gebied van sustainable energy, waarbij de synergie tussen water, energie

  en reststromen centraal staat.

  Bij DHV zijn we hard op weg om groen gas

  mogelijk te maken op commercile basis,

  dus zonder volledig afhankelijk te zijn van

  subsidies. We onderscheiden ons daarbij

  door inhoudelijke expertise, kennis van het

  proces, capaciteit om partijen te verbinden

  en een sterk netwerk. Groen gas is een heel

  goed begin. Het is voor ons echter n van

  de schakels binnen een integraal concept

  voor de duurzame verwerking van organi-

  curriculum vitaeKatrien Hemmes is strategisch / in-

  houdelijk senior adviseur op het ge-

  bied van energie. Katrien behaalde in

  1992 haar studie chemische technolo-

  gie aan de TU Twente, met procestech-

  niek en bedrijfseconomie als specialis-

  me. Katrien werkt sinds 2006 bij DHV.

  Daarvoor werkte ze 15 jaar bij Energie-

  onderzoekcentrum Nederland (ECN)

  als projectleider Bio-energie. Daar

  heeft zij veel ervaring opgedaan op

  het gebied van bio-energie systemen

  (vergassing, vergisting, gasopwerking)

  en alternatieve brandstoffen.

  Bij DHV is ze op dit moment betrokken

  bij: groen gas, toekomstige energie-

  leverende waterzuiveringen, algen,

  waterstof, gasreiniging, gasturbines

  en brandstofcellen en (bio)raffinage-

  processen.

  Katrien Hemmes, DHV:

  Duurzaam is voor mij geen loze kreet

  sche afvalstoffen en afvalwater. En van de

  stappen op weg naar mr bewustzijn en

  een duurzaam duurzame samenleving.infoKatrien Hemmes

  telefoon(033) 468 27 21

  [email protected]

 • dhv.nl Altijd een oplossing verder