s6:44.9./qd-dhv 6

Click here to load reader

Post on 01-Nov-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

2018-06-05 (7)ONG
BQ GIAO DVC VA DAO TAO CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIETNAM TRIFONG DAI HQC VIM! Dee Ip - Ty. do - Hanh phtle
Nghe An, ngàytZf thang 6 nom 2018
QUYET DINH Phe duy§t danh myc giao trinh dy't hyc va sau dyi hoc
xuAt ban nAm 2018 (dieu chinh, bO sung)
HItU TRIrifiNG TRITONG D4I HQC VINH
Can cir Quyet dinh se) 62/2001/QD-TTg ngay 25/4/2001 dm Thu tuang Chinh pM
ye dei ten Tnrong pai h9c Su phain Vinh thanh Trueng Dai hgc Vinh; Can cyr Quyet dinh so 70/2014/QD-TTg ngay 10/12/2014 eita TM tuOng Chinh pM
ban hanh Dieu le truemg dg hgc; Can cir Quyet dinh s6 1386/QD-DHV ngay 22/4/2015 Goa Hieu twang Twang Dai
hgc Vinh ye viec ban hanh Quy che t6 cite va hog dOng cita Throng Dai h9c Vinh; Can dr Quyet dinh so 1585/QD-DHV ngay 30/12/2016 va Quyet dinh so 198/QD-
DHV ngay 29/3/2018 eta Hieu truemg Trutmg Di hgc Vinh ye viec b8 sung, sira dei Quy che chi tieu nei be dm Truerng Dg hgc Vinh;
Can cir Quyet dinh so 3037/Qp-DHV ngay 08/11/2011 cita Hien twang TruOrtg Dai hoc Vinh ye viec ban hanh Quy the tO chirc va hog dOng cüa NM xuat ban DH Vinh;
Can cir Quyet dinh se 1221/QD-DHV ngay 14/10/2016 ena Hieu twang TruOng hgc Vinh ye viec ban hanh Quy dinh ye Gang tac hien soan, xuat ban, sir dung giao
trinh, tai lieu hoc tap va quan ly tai chinh trong viec xuat ban giao trinh, tai lieu hoc tap, sach lien ket &la Truang Daithgc Vinh;
Can dr Quyet dinh s6 762/QD-DHV ngay 28/6/2016 ve viec phe duyet ke hoach xuat ban gido trinh dai h9c, sau dai hgc cac nam 2016-2018;
Theo Thong bao sO 484/DHV-NXB ngay 09/5/2018 dm Hieu twang Trtemg Dai hoc Vinh ye viec ra soat dieu chinh danh mix gido trinh xuAt ban nam 2018;
Xet de nghi cM Giam dee Nha xuat ban DO hgc Vinh,
QUYET DINH:
Dieu 1. Phe duyet danh mue giao trInh d4i hgc va sau de hge xuAt ban nam 2018 (dieu chinh, be' sung) do can be Tnrang Dai hgc Vinh bien son (co danh myc kern theo). Danh muc nay thay the danh muc dang ky )(LI& ban Warn 2018 kern theo Quyet dirth se 762/QD-DHV ngay 28/6/2016 cita Hieu tnrang Twang Dai hgc Vinh phe duyet ke hoach xuat ban gido trinh dig hoc va sau dai hge the nam 2016, 2017, 2018.
Dieu 2. Giao Nha xuAt ban Dai hgc Vinh chit tri, phei hgp voi cae khoa, vien dao to va cac chit bien, tac gia lien quan tien hanh lam thil tic hgp deng bien soon, nghiem thu, xuAt ban va phat hart giao trinh theo clang ke hoach.
Men 3. Quyet dinh ca hien luc tit ngay ky. Gam dee Nha xuAt ban Dai hgc Vinh, Tmemg the phang: Hanh chinh Tong hap, Khoa hoc va Hgp tac quec te, Ke hoach -Tai chinh, twang the don vi va ea nhan c6 lien quan chiu trach item uyet dinh nay./.
c • v o .
VINH • • 6.
s6:44.9./QD-DHV
Nal nhOn: - Nhu Di&I 3; - Ban Giam hieu; - BBT iOffice; - HCTH, KHHTQT, NXB.e,
DANH MIX GIAO TRiNH DANG KV XUAT BAN NAM 2018 DUOC PHE DUAT (Theo Quyet dinh só Olt IQD-DHV may og thang C aim 2018 coa Hieu trutrig Trusting Dai h9c Vinh)
TT Ten chit hien Chirc danh
Ten giao trinh Ma/ten HP twangCrng
He DT Thai ban nip
bin thio• Dan vi
1 TrAn Thi Tuy'en TS Co sá quern ly tai nguyen viz mai truang RES20001 Dai h9c 15/10/2018 Khoa DL &OLIN 2 Nguyen Thi Trang Thanh TS Dia ly Kinh te - xa hai Viet Nam GE030008 Dai hoc 31/10/2018
3 Dao Khang PGS Quan ly sa dyng clot LAN30011 Dai h9c 31/10/2018
4 Pharn Thi Binh TS Chuang trinh valP luan day h9c ba mon Gem dyc ding &In
P0L30016 Dai h9c 15/10/2018 Khoa GD Chinh tri
5 TrAn Viet Quang Lich sir triet hpc P0L20002 Dai h9c 20/10/2018
6 VO Van Dang TS Co vua SP030022 Dai h9c 31/08/2018 Khoa GD The chit 7 Nguyen Tri Luc TS Dien kinh 2 SP030004 Dai h9c 31/08/2018
8 Nguyen Math Hang TS The dyc 1 SP030001 Dai h9c 15/06/2018
9 Nguyen Ng9c Hien TS Benh h9c tre em EDU30058 Dai 119c 30/10/2018
Khoa Giao dye
10 Nguyen Nhu An TS Ma curmg qucin ly giao dyc EDU30010 Dai h9c 30/06/2018
11 Phan QuiSc Lam TS Tam ly hpc gicio dyc tre em EDU20007 Dai h9c 30/10/2018
12 Chu TN Thity An PGS Viet ngt7 hpc co. se/ EDU20005 Dai lice 30/10/2018
13 Thai Van math GS Minh gia trong Giao dyc Tieu hpc Cling ten GT SDH 30/05/2018
14 Duong Thi Quynh Lien TS Ka tocin tai chink ACC30002 Dai h9c 31/10/2018
Khoa Kinh te 15 HA Thi Dieu Anh TS Quan tri nhan lyc BUA30005 Dai h9c 31/10/2018
16 Bin Van Ming PGS Ccic ma hinh cling nghiep hoa ang ten GT SDH 31/10/2018
17 Nguyen TM Minh Phu9ng TS Phwang phap nghien cau khoa h9c Kinh ti Cintg ten GT SDH 31/07/2018
18 Pharn Ng9c Tan PGS Lich sit the giai can dai HIS30007 Dai h9c 31/10/2018
Khoa Lich sir 19 Nguyen Quang Wing PGS Lich sa Viet Nam ce trung clqi HIS30002 Dai lice 31/10/2018
22 Wang Thi Minh LY TS Xä hai hoc clgi along SOW20001 Dai h9c 31/10/2018
23 Nguyen Thi Bich Ng9c TS Icy thuat Ay dyng van ban hank chinh thong dyng
LAW20002 Dai lice 26/09/2018
Khoa Lula 24 Lau Hoai Bao TS Ludt hinh sit Viet Nam LAW30007 Dai hoc 26/09/2018
25 Phalli Thi Huyen Sang TS Ludt thuang mqi LAW30011 Dai h9c 26/09/2018
26 Dinh Ng6c Thang TS Phap luat cicti cuang LAW20004 Dai he 26/09/2018
TT Ten chil bran Clint danh
Ten giao trinh Ma/ten HP ttrong (mg
He DT Thai han nep
ban thao Doan vi
27 Hoang Treng Canh PGS Tic Han Viet Ciing ten GT SDH 30/10/2018 Khoa Ngrr van
28 Le Dinh -Nang PGS Contrastive Linguistics Ngon no? h9c th chilli ENG30024 Dai hoc 30/10/2018 Khoa SP ngoai ngit 29 Tran BA Tien TS Phonetics and phonology - Itu am, am 14 hx ENG30007 Dai hoc 30/10/2018
30 Nguyetn Him Quyet TS Quan he quac CI tgi !Jong A Cang ten GT SDH 31/10/2018
31 Nguyern Trong Ha TS Ca h9c kit cau I C0N30008 Doi hoc 30/08/2018 Khoa Xay ch,mg 32 Tian Ngec Long TS Kit cau nha be tong cat thep C0N30027 Dai hoc 31/10/2018
33 Cao Tien Trung PGS Kinh ta sinh hoc Can ten GT SDH 31/10/2018 Viten HSMT
34 Dao TM Minh Chau TS Sinh thai inoi Throng ENV30008 DO hoc 31/10/2018
35 Dang Thai Son TS Icy sot then, then tic ELE20002 Dai hoc 31/08/2018
Vin KT-CN 36 Cao Thanh Son TS Lap trinh huong doi tuong 1NF30013 DO hoc 31/10/2018
37 Le Van Minh TS Ong dyng ICT trong glow dyc INF20005 Dai hoc 31/10/2018
38 Bin Dinh Thuan TS Ca hoc PHY30001 Dai hoc 30/10/2018
ViU:n SPTN
39 Dinh Huy Hoang PGS Giai tich 2 MAT30002 Dai h9e 30/05/2018
40 Mai Van Chung PGS Sinh Iji duce vat B1030013 DO h9c 30/10/2018
41 Trail Xuar' i Sang TS Tin hoc ang dyng INF20001 Dai hoc 30/10/2018
42 Nguye'n Duy Binh TS Toth? hpc (danh cho nhom nganh Nong Lam Ngis - Wei tracing)
MAT20005 Dai hoc 31/10/2018
43 Le Thi Hucmg TS Tai nguyen thyt vat ENV30003 Dai hoc 31/10/2018
44 Dao Thi Thanh Ha TS Dui so &mg dthu Cling ten GT SOH 31/10/2018
45 Tram Dinh Quang IS Tin hoc ang dyng trong sinh hoc Cimg ten GT SOH 30/10/2018
46 NguyEM Huy Bang PGS Vat if laser Cimg ten GT SOH 30/10/2018
GIAM DoC NXB
PGS. TS. Dinh Tri Dung GS. T 1mb Xuan Khoa
00000001
00000002
00000003