clinica si tratamentul complex al principalelor boli reumatismale-c.ancuta

Upload: adriana

Post on 08-Jul-2018

280 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  1/171

   

  CODRINA ANCUȚA

  Editura Gr. T. Popa, U.M.F. Iaşi

  2009

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  2/171

   

  Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României

  CODRINA. ANCUŢA 

  Clinica şi tratamentul complex al principalelor boli reumatismale/ CodrinaAncuţa - Iaşi: Editura Gr. T. Popa, 2009.

  Bibliogr.

  ISBN 978-973-7682-78-9

  616-002.77

  Referenţi ştiinţifici:Prof. Dr. Ruxandra Ionescu - Centrul de Cercetare în Patologia și Tratamen-

  tul Bolilor Sistemice Reumatismale (RCRD),

  U.M.F. „Carol Davila“ București 

  Prof. Dr. Paulina Ciurea – U.M.F. Craiova 

  Tehnoredactare computerizată: ing. Sorin Popescu

  Coperta: ing. Sorin Popescu

  Editura „Gr. T. Popa”Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi

  Str. Universităţii nr. 16

  Toate drepturile asupra acestei lucr ări apar  ţ in autorului  şi Editurii „Gr.T. Popa" Ia şi. Nici o parte din acest volum nu poate fi copiat ă sau transmisă prin nici un mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv fotocopiere, f ăr ă permisiunea scrisă din partea autorului sau a edi-turii. 

  Tiparul executat la Tipografia Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşistr. Universităţii nr. 16, cod. 700115, Tel. 0232 267798 int. 231, Fax 0232 211820

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  3/171

   

  CUVÂNT ÎNAINTE

   Reumatologia modernă este o specialitate în plină dezvoltare, care impre-

   sionează prin progresele înregistrate în în ţ elegerea mecanismelor patogenice ale

  bolilor reumatismale cu determinism imun, în domeniul diagnosticului (imu-

  nologic, imagistic), evaluării (validarea de scale  şi indici care precizează etapa

  de boal ă , starea de agresivitate) şi mai ales al terapiei biologice.

   Noile concepte imunopatogenice  şi terapeutice au permis pe de o parte

   standardizarea protocoalelor de diagnostic, terapie  şi monitorizare a patologiei

  men ţ ionate, dar, în acela şi timp, au oferit o alt ă  perspectivă  pacientului, prin

   prisma reducerii impactului func ţ ional şi amelior ării calit ăţ ii vie ţ ii.

   Prezenta lucrare, adresat ă studen ţ ilor medicini şti din ultimul an  şi tuturor

  acelora care sunt pe drumul cunoa şterii bolilor reumatismale, este remarcabil ă 

   prin boga ţ ia  şi actualitatea informa ţ iei, claritatea expunerii, dovedind o ex-

   perien ţă profesional ă solid ă , câ ştigat ă în ani de asisten ţă medical ă  şi didactică.Sunt luate în aten ţ ie cele mai importante boli reumatismale inflamatorii

  cronice  şi degenerative, din perspectivă  clinică  şi terapeutică , con ţ inutul  şi,

  mai ales, iconografia personal ă , reu şind să  transmit ă date bogate, organizate

  didactic în perimetrul exigen ţ elor actuale.

   Mai mult, lucrarea continuă linia profesional ă creat ă în Clinica de Reu-

  matologie  şi Recuperare Medicala a Spitalului Clinic de Recuperare de Prof.

   Dr. Rodica Chirieac.

  Prof dr. Maria Suţa

  Universitatea de Medicină şi Farmacie Ovidius Constanţa

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  4/171

   

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  5/171

   

  CUPRINS

  Introducere .........................................................................................................1

  Capitolul I. Semiologia reumatică  a aparatului locomotor ..........................3

  Capitolul II. Medicaţia specifică bolilor reumatismale................................13

  Capitolul III. Boli reumatice inflamatorii cronice........................................29III.1. (Poli)artrita reumatoidǎ .........................................................................29III.2. Sindromul Sjogren ................................................................................52III.3. Spondilartrite.........................................................................................56

  III.3.1. Spondilita anchilozantǎ .................................................................56III.3.2. Artrita psoriazică...........................................................................68III.3.3. Artrita reactivă ...............................................................................78III.3.4. Artritele enteropatice......................................................................83

  Capitolul IV. Bolile ţesutului conjunctiv .......................................................85IV.1. Lupusul eritematos sistemic..................................................................85IV.2. Sclerodermia sistemică .......................................................................102IV.3. Polimiozita. Dermatomiozita..............................................................109

  IV.4. Boala mixtă de ţesut conjunctiv. Sindroame Overlap ......................115

  Capitolul V. Artritele microcristaline..........................................................118V. 1. Guta.....................................................................................................118

  Capitolul VI. Bolile degenerative ale cartilajului........................................124Artroza .........................................................................................................124

  Capitolul VII. Patologia mecanică şi degenerativă 

  a coloanei vertebrale......................................................................................136Hernia de disc...............................................................................................138

  Capitolul VIII. Boli metabolice ale osului ...................................................150Osteoporoza .................................................................................................150

  Capitolul IX. Reumatismul abarticular.......................................................162

  Bibliografie selectivă ......................................................................................165

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  6/171

   

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  7/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  1

  INTRODUCERE

  Bolile reumatismale sunt afecţiuni ale sistemului musculo- scheletal ce sesituează  printre cele mai frecvente  şi dizabilitante  patologii ale omului. Sunt

  întâlnite la orice etapă de vârstă  şi de cele mai multe ori au o evoluţie cronică,

   progresivă  care influeţează nu numai capacitatea funcţională  ci şi speranţa de

  viaţă.

  Termenul de reumatism a fost introdus de Galen şi provine de la grecescul

  rheuma care defineşte un aspect fluxionar, migrator al evenimentelor patologice.

  Unele din maladiile reumatismale au o istorie îndelungată fiind menţion-ate şi de popoarele vechi, altora li se atribuie însă  o apariţie recentă. Primele

  menţiuni despre bolile articulare apar ţin lui Hipocrat, iar primele descrieri cu

  adevărat oportune încep cu anul 1800. De atunci sfera cunoaşterii s-a îmbogăţit

  şi în prezent sunt cunoscute peste 100 de artrite şi 300 de entităţi reumatismale.

  Reumatologia a devenit o disciplină  medicală  puternică  cu numeroase

  descoperiri în domeniul inflamaţiei, r ăspunsului imun normal şi patologic, me-

  tabolismul ţesutului cartilaginos, osos, terapiei imunoreglatoare, etc.

  În prezent numeroase organisme internaţionale EULAR ( European League Against Rheumatism), ACR ( American College of Rheumatology) ur-

  măresc şi cercetează bolile reumatismale fiind preocupate de stabilirea regulilor

   pentru diagnosticul precoce, pentru măsurarea agresivităţii, pentru monitoriza-

  rea r ăspunsului la terapie.

  Patologia reumatismală cuprinde manifestări articulare (artrite şi artroze),

  abarticulare (muşchi, tendon, bursă, capsulă, etc), vasculare, (vasculite), osoase

  (osteoporoză) la care se adaugă frecvent manifestări viscerale.Mecanismele patogenice angajate sunt de tip imun, autoimun, inflamator,

  degenerativ, ischemic, dismetabolic, ele antrenează  damage tisular,  mai ales

  leziuni distructive.

  Modificările articulare şi abarticulare induse (redori, anchiloze, luxaţii,

   poziţii vicioase, instabilităţi, amiotrofii) dereglează  legile biomecanice ale fie-

  cărei articulaţii şi segment, cu repercursiuni pe lanţurile funcţionale ce asigur ă 

  dinamica, abilitatea, echilibrul, etc, limitând capacitatea de muncă şi funcţională,

  instalând dizabilitatea şi handicapul .

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  8/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  2

  Bolile reumatismale au particularităţi terapeutice care necesită o evaluare

  diagnostică  promptă, o monitorizarea adecvată  a evoluţiei şi terapiei, o rema-

  niere permanentă  a schemelor dat fiind r ăspunsul suboptimal şi bogăţia reac-

  ţiilor adverse.Tratamentul este complex cu numeroase obiective  patogenice, simpto-

  matice, func ţ ionale şi chirurgicale. 

  Evoluţia prelungită, medicaţia costisitoare, pierderea capacităţii de muncă 

  şi dizabilitatea ridică  costurile acestor îmbolnăviri și crează  un impact   major

   familial, social şi economic.

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  9/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  3

  Capitolul I.

  SEMIOLOGIA REUMATICĂ A APARATULUI LOCOMOTOR

  Diagnosticul bolilor reumatismale se sprijină  în egală  măsur ă  pe anam-neză, pe examenul clinic general şi pe cel local, al aparatului locomotor.

  Cunoaşterea modalităţii de debut, acut sau insidios, a relaţiei dintre simp-tome şi factorii de mediu (frig, umezeală, efort fizic), a antecedentelor familiale

  şi personale, a condiţilor de viaţă  şi muncă  este un demers favorabil pentrudiagnostic, evidenţiind backgraund-ul genetic, factorii de risc, precum şi gru- pul inflamator sau degenerativ din care face parte suferinţa.

  Principalele acuze ale bolnavului reumatic sunt următoarele: durerea, re-doarea matinală şi redoarea articular ă, tumefacţia, deformarea articular ă, scădereafor ţei musculare, limitarea funcţiei articulare şi deteriorarea capacităţii funcţio-nale, dat fiind scăderea/ pierderea toleranţei pentru statică, mers, prehensiune.

  1.   Durerea este simptomul dominant; are origini diferite, în toate struc-

  turile aparatului locomotor, mai puţin la nivelul cartilajului hialin (structur ă avascular ă, aneurală) şi se poate particulariza, în funcţie de mecanismele pato-genice care o generează, în:

  •  durere de tip inflamator, care se accentuează nocturn (în a doua jumatate) şi recunoaşte ca mecanism hipernocicepţia determi-nată de inflamaţie;

  •  durere de tip mecanic, ce caracterizează patologia degenerativă articular ă  şi vertebrală; se intensifică  cu solicitarea articular ă/

  efotul şi cedează, în fazele iniţiale, în repaus;•  durere de tip nevralgic, ce apare ca urmare a stimulării fibrelor

  nervoase senzitive; are caracter particular de “arsur ă”, este per-manentă, cu intensificări nocturne;

  •  durere de dezaferentare, în leziunile  sistemelor de conducere,analiză şi control ale sistemului nervos;

  •  durere psihogenă. De la început trebuie precizat  sediul (articular, entezitic, teaca sinovială,

  muscular, vertebral) şi iradierea (sistematizată, metamerică, nesistematizată).

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  10/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  4

  Durerea aparatului locomotor poate fi direct ă  (exprimată  de structurile

  afectate) sau referit ă  (durerea ulcerului de faţă  posterioar ă  a stomacului se

   proiectează lombar) şi înregistrează o serie de factori agravan ţ i (mişcarea, efor-

  tul fizic, frigul) sau sedativi (repausul).2.  Tumefac ţ ia articular ă sau a altor formaţiuni (teci sinoviale, burse) se

   poate asocia cu  semne acute  (rubor , calor  şi afectare funcţională) sau poate fi

  cronică (evoluţie pe acelaşi teritoriu, de cel puţin 6 să ptămâni).

  3.   Redoarea matinal ă:  senzaţia de înţepenire dureroasă  a articulaţiilor

   percepută dimineaţa la deşteptare, cu durată de cel puţin 30 minute.

  4.   Redoarea articular ă este înregistrată ca o limitare dureroasă a prime-

  lor mişcări, după care durerea dispare şi mişcarea se desf ăşoar ă cu uşurinţă. Du-

  rata este mai mică de 15 minute.5.   Restric ţ ionarea amplitudinii de mi şcare (range of motion, ROM),

  apare prin organizarea fibroasă  a formaţiunilor peri-articulare, musculare sau

  tegumentare.

  6.   Mialgia este expresia durerii articulare referite sau a fenomenului de

  tip inflamator de la nivelul muşchiului (miozită).

  7. 

  Scăderea de for  ţă muscular ă apare ca urmare a proceselor inflamatorii

  ale muşchiului (miozită), a denervării par ţiale sau totale şi cel mai frecvent, încazul atrofiilor prin hipofuncţie articular ă.

  8.   Deficitul func ţ ional   îmbracă  aspecte diferite (tulbur ări de mers, de

  statică, de prehensiune, chiar anularea autonomiei), apare frecvent însoţind

   procesele inflamatorii sau degenerative, articulare şi/sau abarticulare; poate

  transforma bolnavul într-un dependent familial şi social.

  Examenul obiectiv

  Apelează  la mijloacele clasice (inspecţie, palpare, percuţie) dar şi la mij-loace specifice (testarea mobilităţii şi a for ţei musculare). Se realizează în decu-

   bit, în ortostatism, în statică şi dinamică.Inspecţia  ofer ă  informaţii utile începând cu tegumentele şi fanerele,

   putând evidenţia eritem, purpur ă, livedo reticularis, telangectazii, leziuni ne-

  crotice (fenomene vasculare), sclerodactilie şi fenomen Raynaud (scleroder-

  mie), leziuni psoriazice, keratoză palmo-plantar ă (sindrom Reiter), eritem mor-

   biliform (maladia Still), noduli subcutanaţi (poliartrita reumatoidă), onicodis-

  trofie (psoriazis), sindrom sicca (sindrom Sjogren).

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  11/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  5

  Inspecţia aparatului locomotor urmăreşte:

  •  aliniamentul membrelor şi curburile coloanei;

  •  deviaţiile de la axul mecanic ( genum varum, valgum, recurva-

  tum);•  simetria unor puncte (omoplaţi, claviculă, trohanter);

  •  lungimea membrelor;

  •  amiotrofiile;

  •  volumul şi forma articulaţiilor şi segmentelor;

  •   poziţiile vicioase şi deformările.

  Are mare valoare examinarea comparativă.

  Palparea se execută  pe toate structurile musculo-scheletale, evidenţiind

  sensibilitatea dureroasă a acestora, căldura locală, epanşamentul articular, crepi-

  taţiile articulare sau de tendon; tot ea descoper ă punctele trigger  şi punctele to-

   pografice care se activează în cazul suferinţelor.

  Palparea ofer ă  informaţii importante în anumite patologii reumatismale

  (poliartrita reumatoidă, artropatia psoriazică), referitoare la numărul de articu-

  laţii dureroase şi tumefiate (figurile 1-7).Numărul de articulaţii dureroase (NAD) se calculează pentru 28, 44 sau

  68 de articulaţii. Palparea corectă  presupune executarea de presiuni cu pulpa

  indexului şi policelui, până  la albirea patului ungheal al examinatorului. Se

  notează cu “0” – absenţa durerii la palpare respectiv “1” – prezenţa durerii.

  Figura 1. Palparea carpului  şi a articula ţ iilor metacarpofalangiene (MCF) 

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  12/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  6

  Figura 2. Palparea articula ţ iilor interfalangiene proximale (IFP)

  Figura 3. Palparea cotului 

  Figura 4. Palparea articula ţ iei

   scapulo-humerale 

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  13/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  7

  Figura 5. Palparea articula ţ iei genunchiului

  Figura 6 . Palparea articula ţ iei tibio-tarsiane

  Figura 7. Palparea articula ţ iilor  metatarsofalangiene (MTF) 

  Numărul de articulaţii tumefiate (NAT)  presupune bilanţul realizat pe28, 44 sau 66 articulaţii; interesează  tumefacţia şi nu deformarea osoasă  sau

  edemul. Se utilizează cotarea “0” pentru absenţa tumefacţiei articulare sau “1” pentru prezenţa tumefacţiei.

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  14/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  8

  Percuţia se poate efectua la nivel axial (vertebral), rotulian, pe talon, petrohanter şi exprimă, de asemenea, fenomenul dureros.

  Testarea mobilităţii este un moment important al examenului obiectiv alaparatului locomotor deoarece moficările morfologice de la nivelul componen-telor articulare se traduc prin durere şi restricţie de amplitudine articular ă, re-

  spectiv de dinamică vertebrală.

  Evaluarea se efectuează  activ şi pasiv, pe axele de mişcare, valorile

  obţinute comparându-se cu goniometria normală. Examenul mobilităţii în-

  seamnă  şi aplicarea de manevre de evidenţiere a mişcărilor patologice (sertar

  anterior/posterior, mişcări de lateralitate, teste pentru instabilitatea articular ă).

  Testarea musculară (testing-ul muscular) ofer ă date asupra tonusului şifor ţei musculare, analitic sau pe grupe musculare. Cea mai folosită metodă de

  evaluare este scala cu cotaţiile de la 0 la 5, unde “0” reprezintă muşchiul defi-

  cient major (denervat), iar valoarea “5” se acordă muşchiului care execută miş-

  carea împotriva unei rezistenţe mari.

  Evaluarea neurologică  are în atenție sensibilitatea, for ţa muscular ă, re-

  flexele, precum si testele de elongaţie a nervilor rahidieni; este importantă  în patologia vertebro-radicular ă de diferite etiologii.

  Prezentăm detaliat examenul obiectiv al coloanei vertebrale şi articu-

  laţiilor sacro-iliace, examenul membrului superior şi inferior.

  Examenul obiectiv al coloanei vertebrale şi articulațiilor sacro-iliaceColoana vertebrală  trebuie privită  şi examinată  ca un întreg, dar şi pe

  segmente (cervical, dorsal, lombar). Examenul fizic se desf ăşoar ă în ortostatism,în decubit şi poziţie şezândă, în statică şi dinamică.

  Inspecţia.  Examenul în ortostatism are în atenţie evaluarea curburilorfiziologice, relieful muscular şi simetria unor puncte (acromial, vârful omo-

   platului, creasta iliacă).

  Tulbur ările de statică, decelate atât în plan  frontal  (scolioze), cât şi în plan

   sagital   (accentuarea sau pierderea curburilor fiziologice – lordoză  lombar ă  şi

  cervicală, cifoză  dorsală), se întâlnesc în suferinţe ca spondilita anchilozantă,

  discopatii, discite, osteoporoză, spondilolistezis, etc.

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  15/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  9

  Palparea se face urmărind linia spinoaselor şi a articulaţiilor interapofi-zare posterioare (AIP); presiunea exercitată  la 1-1.5 cm de linia mediană  la

  nivelul discului lombar cel mai sensibil la palpare poate declanşa durerea în ca-

  zul patologiei discale (semnul soneriei). Se pot evidenţia şi puncte de fibromi-algie, cele mai importante fiind la nivelul muşchiului trapez, inter-scapular şi

   para-sacrat.

  Articulaţiile sacro-iliace, integrate sistemului axial, se palpează  în regi-

  unea para-sacrată  şi sunt sensibile în spondilartrite, exprimând procesul in-

  flamator de la acest nivel.

  Emergenţa sciaticului (1/3 medie a fesei) este dureroasă  în sindroamele

  radiculare joase L5 şi S1.

  Contractura muscular ă  paravertebrală  se evidenţiază, de asemenea, prin palpare.

  Explorarea mobilităţii vertebrale  furnizează, pe segmente, informaţii preţioase asupra capacităţii de a efectua mişcarea de flexie-extensie, rotaţie

  (dreapta/ stânga), lateralitate (dreapta/ stânga). Se utilizează  o serie de indici

  consacraţi ce apreciază mobilitatea diferitelor segmente vertebrale. Astfel, pen-

  tru coloana cervical ă avem următorii indici, cu valoare normală  zero cm:

  • 

  menton – stern, apreciază flexia;•  occiput – perete, pentru extensie;

  •  tragus – acromion, pentru lateralitate;

  •  menton – acromion, pentru mişcarea de rotaţie.

   Mobilitatea coloanei lombare este evaluată printr-o serie de manevre, în-

  tre care amintim:

  •  indicele degete-sol  şi testul Schober   pentru cuantificarea ante-

  flexiei: se identifică crestele iliace care se unesc la nivelul verte-

   brei L5; se coboar ă  1 cm pentru a atinge nivelul vertebrei S1,apoi (cu banda metrică) se apreciază  intervalul de 10 cm către

  L2; dacă, în anteflexia trunchiului, această  distanţă  creşte cu

  minim 3 cm se consider ă  că mişcarea este de amplitudine nor-

  mală; valori sub 3 cm denotă limitarea mobilităţii în anteflexie a

  coloanei lombare;

  •  manevra Schober de extensie  permite aprecierea extensiei seg-

  mentului lombar; în mod normal distanţa trebuie să  scadă  cu 2cm; orice abatere de la aceasta valoare semnifică  limitarea miş-

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  16/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  10

  cării de extensie; de menţionat că  extensia implică  segmentul

  lombar înalt (L2-L3);

  •  distan ţ a index – genunchi (cm) executată în plan frontal apreci-

  ază lateralitatea în segmentul lombar.Pentru evaluarea mobilit ăț ii coloanei dorsale  cel mai frecvent se

  utilizeaza indicele Ott .

   Manevrele de producere a durerii în articula ţ iile sacro-iliace  sunt de

  mare importanţă mai ales în examinarea bărbatului tânăr. Principalele manevre

   pentru articulaţiile sacro-iliace sunt: (i) forfecarea vertical ă (pacientul în staţi-

  une unipodală; examinatorul execută  presiune pe umeri; dacă  se declanşează 

  durere în articulaţia sacroiliacă, manevra este considerată  pozitivă); (ii)

  manevra Mennell  (pacientul în decubit lateral, cu genunchiul flectat; examina-

  torul imprimă abducţie şi extensie membrului inferior controlateral; declanşarea

  durerii în articulaţia sacroiliacă  este considerată  pozitivă) şi (iii)  semnul tre-

   piedului.

  Examenul obiectiv al membrului inferior

  Examenul fizic la acest nivel începe tot cu inspecţia. Aliniamentul normalrespectă axul mecanic care porneşte din centrul capului, trece prin mijlocul ar-

  ticulaţiei, spaţiul interspinos, articulaţia tibiotarsiană, compartimentul median,

  medius. Deviaţiile, var, valg, recurvat, talus valgus sau varus trebuie recunos-

  cute dat fiind repercursiunile asupra biomecanicii articulare şi riscul apariţiei

   precoce a artrozei.

  Etapa inspecţie facilitează şi evidenţierea poziţilor vicioase, amiotrofiilor

  (cvadriceps şi mijlociu fesier în coxartroză), volumului articular (în reumatis-mele inflamatorii), lungimii şi circumferinţa segmentelor membrului inferior.

  Palparea  îşi păstrează valoarea investigatorie: şocul rotulian, contractura

  adductorilor, inser ţia ligamentelor, retracţia fasciilor sunt puse în atenţie prin

  această metodă. Articula ţ ia coxo-femural ă se palpează anterior, în spaţiul inghi-

  nal, retrotrohanterian;  genunchiul   pe linia articular ă, faţa internă  (laba de

   gâscă), în spaţiul popliteu (posibilitatea unui chist Baker), glezna la nivelul in-

  terliniului şi vârfului maleolelor, piciorul  pe linia medio-tarsiană şi metatarsofa-langiană.

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  17/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  11

  Analiza amplitudinii articulare,  comparaţia cu segmentul opus şi cuvalorile normale aduc importante informaţii. O serie de manevre, Trendelen-

  burg  (în insuficienţa mijlociului fesier, bazinul basculează în sprijinul unipodal),

   Patrick   (membrul inferior nu poate aşeza călcâiul pe genunchiul opus în cox-artroză sau coxită) apreciază funcţionalitatea  şoldului, în timp ce la genunchi se

  testează stabilitatea (sertar anterior, posterior, stabilitatea laterală) şi integritatea

  aparatului meniscal (manevra McMuray). Mobilizarea rotulei pe patul subiacent

  este limitată în suferinţele compartimentului femuro-tibial.

  Funcţia musculară este obligator de testat, deficitul putând fi dat de hi- potrofii, miozite, pareze, paralizii; se apreciază analitic sau global, mers pe vârf,

   pe talon, ridicarea din genoflexiune.

  Evaluarea mersului  aduce informaţii utile orientând către domeniul de patologie, mers stepat în paralizia de sciatic popliteu extern (SPE), mers cosit în

  hemiplegii, mers șchiopătat în coxopatii, mers antalgic în suferinţe radiculare.

  Examenul neurologic  întregeşte informaţia şi asigur ă  un diagnostic

   pozitiv corect şi diferenţial eficient.

  Examenul obiectiv al membrului superior

  Evaluarea membrului superior începe cu inspecţia care urmăreşte în pri-mul rând axul, centrul capului humeral, compartimentul median al cotului, me-dius. Deviaţiile pot fi întâlnite la nivelul cotului (valgus), mâinii (radială în po-

  liartrita reumatoidă) şi degetelor (cubitală  în poliartrita reumatoidă). Se mai

  evidenţiază deformări şi poziţii vicioase, mâna în spate de cămilă, police în Z,

  degete în gât de lebădă, în butonier ă, mâna în grif ă, sclerodactilia, nodulii artro-

  zici Heberden şi Bouchard, nodulii reumatoizi. Amiotrofia extensorilor mâinii

  sau tenosinovitele însoţesc frecvent mâna reumatoidă sau pe cea psoriazică.

  Palparea  preia în atenţie fiecare articulaţie prin exercitarea de presiunicrescute pe linia articular ă, pe inser ţiile tendinoase şi capsulare, pe punctele to-

   pografice specifice fiecărei articulaţii (epitrohlee, epicondil, inser ţia suprasino-

  sului, culisa bicipitală, punctul coracoidian).

  Percuţia se execută pe canalul carpian (semnul Tinel), fapt ce declanşază  parestezii în teritoriul medianului, comprimat în tunelul fibro- osos al pumnului. 

  Evaluarea amplitudinii de mişcare în comparaţie cu partea opusă şi cuvalorile goniometrice normale aduce informaţii deosebite. În special în poliar-

  trita reumatoidă, amplitudinea este diminuată pentru articulaţiile interfalangiene

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  18/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  12

   proximale, metacorpofalangiene şi pumn, fapt ce deteriorează prehensiunea şi

  abilitatea membrului superior pentru activitatea zilnică, profesională, casnică şi

  de autoîngrijire. Este important de evaluat mobilitatea şi mai ales opoziţia po-

  licelui deteriorată de lezuini ale nervului median.Forţa musculară  se testează  analitic sau pe grupe musculare, notareaf ăcându-se pe scara 0-5.

  Funcţia globală a membrului superior se măsoar ă cu o serie de manevre:

   prehensiunea de fineţe (pensa digito-digitală), prehensiunea de for ţă  (pensa

  digito-palmar ă), anteflexia şi abducţia membrului superior până  la 180 grade,

  aplicarea palmelor în regiunea cervicală  posterioar ă  (rotaţia externă), pe regi-

  unea lombar ă sau interscapular ă (rotaţia internă). 

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  19/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  13

  Capitolul II.

  MEDICAŢIA SPECIFICĂ BOLILOR REUMATISMALE

  Tratamentul afecţiunilor reumatismale este complex, medicamentos, fizical-

  kinetic-recuperator şi chirurgical, r ăspunzând următoarelor obiective generale:

  •  ameliorarea simptomatologiei clinice (combaterea durerii şi in-

  flamaţiei) prin administrarea tratamentului simptomatic (antal-

  gice, AINS, corticoterapie);

  • 

  menţinerea sau refacerea funcţiei articulare;•  încetinirea sau chiar stoparea progresivitǎţii patologiei reuma-

  tismale, prin administrarea tratamentului patogenic;

  •  reinser ţia socio-profesionalǎ.

  A. TRATAMENTUL PATOGENICIndiferent de tipul de boală reumatismală la care ne raportăm – inflamato-

  rie cronică  autoimună  (poliartrita reumatoidă, PR; spondilatrite – spondilita

  anchilozantă, SA, artropatia psoriazică, APso; sindromul Sjogren; colagenoze –lupus, sclerodermie, polidermatomiozită), degenerativă  (artroză), osoasă  (os-

  teoporoză) sau metabolică  (artropatii microcristaline) – terapia patogenică 

  reprezintă elementul esenţial.

  Principalele grupe de medicaţie patogenică  folosită  în reumatologie sunt

  următoarele:

  •  medicaţia remisivă, modificatoare de boală, Disease Modifying

   Anti-Rheumatic Drugs, DMARDs, ce cuprinde medicaţia imuno-supresoare, importantă pentru bolile reumatismale inflamatorii;

  •  terapia biologică,  cu adresabilitate tot pentru afecţiunile reuma-tismale inflamatorii autoimune, limitată  însă  la poliartrita reuma-

  toidă, spondilita anchilozantă, artropatia psoriazică, artrita cronică 

   juvenilă;

  •  medicaţia anti-osteoporotică  ce cuprinde grupa anti-rezorbti-velor, osteo-formatoarele şi medicaţia cu mecanism dual, adresată 

  osteoporozei;

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  20/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  14

  •  medicatia condroprotectoare, cu eficacitate discutabilă în boala

  degenerativă osteo-articular ă. 

  Medicaţia anti-osteoporotică şi cea condroprotectoare vor fi abordate strict

  în capitolele respective, acest capitol fiind rezervat terapiei patogeniceDMARDs şi biologice, terapiei simptomatice şi corticosteroizilor administraţi

  în boala reumatismală.

  I. Medicaţia remisivă Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs (DMARDs) se clasificǎ dupǎ 

  modul de acţiune în anti-proliferative şi imuno-supresoare. Principalele

  medicamente DMARDs utilizate în reumatologie sunt: methotrexat-ul (MTX),

  leflunomid-ul (LEF), sulfasalazina (SSZ), azatioprina (AZT), ciclofosfamida

  (CFM), ciclosporina A (CSA), hidroxiclorquin-ul (HCQ).1. Metotrexat-ul  (MTX), medicaţie anti-proliferativǎ  considerată  “ gold

   standard -ul” terapeutic în AR, este un analog structural de acidul folic.

   Mod de ac ţ iune şi efecte terapeutice:

  •  inhibǎ  dihidrofolat reductaza, enzimă  ce guverneazǎ metabolis-

  mul purinelor, oprind ciclul celular într-o fazǎ precoce;

  •  are acţiune anti-inflamatorie;

  • 

  inhibǎ sinteza de citokine (IL-6, IL-1);•  inhibǎ producţia de prostaglandine E2;

  •  reduce simptomatologia clinicǎ;

  •  încetineşte ritmul progresiei radiologice a leziunilor erozive ar-

  ticulare.

   Doze şi mod de administrare:

  •  sunt utilizate dozele cuprinse între 10-25 mg/ sǎ ptǎmânǎ (MTX

  fiind condiţionat sub formă de tablete de 2,5 mg sau fiole de 5

  sau 10 mg);

  •  administrarea se face în doză  unică  să ptămânală, oralǎ  sau in-

   jectabilă (i.m., s.c);

  •  r ǎspunsul terapeutic se instaleazǎ în 4-6 sǎ ptǎmâni;

  •  cele mai utilizate combinaţii, în dublǎ  sau triplǎ  asociere, sunt:

  MTX + SSZ, MTX + HCQ, MTX + LEF, MTX + SSZ + HCQ

  (utilizate în terapia PR); este permisă  şi asocierea cu terapia

   biologicǎ: inhibitorii TNFα  (infliximab, etanercept, adalimu-

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  21/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  15

  mab), anti-IL-1 (anakinra), terapia anti-CD20 (rituximab), anti-

  corpii anti-molecule de costimulare (abatacept) sau anti-IL6 (to-

  cilizumab);

   Efecte adverse:•  hepatice (citolizǎ, fibrozǎ, cirozǎ);

  •  hematologice  (anemie macrocitar ǎ, neutro-, trombo- şi pancito-

   penie);

  •   pulmonare  (pneumonitǎ  interstiţialǎ, fibrozǎ  difuză, pleuritǎ,

  noduli);

  •  cutanate (alergice);

  •  digestive (stomatitǎ, greaţǎ, vǎrsǎturi, diaree);

  • 

  nodulozǎ  periarticular ǎ;

  •  limfoame, leucemie, teratogenezǎ ;

  •   sindrom cefalalgic; 

  •  facilitarea infec ţ iilor .

  În caz de leucopenie, trombopenie sau citolizǎ  hepaticǎ, exista posibili-

  tatea de a scădea doza de MTX, a întrerupe temporar sau chiar definitiv medica-

  ţia. Manifestǎrile digestive (greaţǎ, vǎrsǎturi) şi cefaleea necesită doar adminis-

  trare de medicaţie simptomatică.Este obligatorie administrarea acidului folic în doză de 1-5mg/sǎ ptămână,

  în afara zilelor de administrare a MTX, pentru scǎderea toxicitǎţii (în special

  hepatice şi hematologice).

   Indica ţ ii: PR, artropatia psoriazică, LES cu manifestări articulare şi mus-

  culare, polimiozită/dermatomiozită, sindrom Sjogren, mai rar în sclerodermia

  sistemică;.

  Contraindica ţ ii: alcoolici, insuficienţǎ hepaticǎ şi renalǎ, sarcinǎ, TBC. Monitorizare: hematologicǎ, hepaticǎ, pulmonar ǎ, renalǎ, iniţial lunar,

  apoi la intervale de trei luni.

  2. Leflunomid-ul  (LEF, AravaR ),  medicaţie  anti-proliferativă  ce inhibǎ 

  celula T în stadiul Go al ciclului celular.

   Mod de ac ţ iune şi efecte terapeutice:

  • 

  determină  blocarea dihidroorotat dehidrogenazei, enzimǎ  mito-condrialǎ implicatǎ în sinteza bazelor pirimidinice;

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  22/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  16

  •  inhibǎ proliferarea limfocitului T;

  •  reduce simptomatologia clinicǎ;

  •  încetineşte progresia radiologicǎ a leziunilor articulare de tip eroziv.

   Doze şi mod de administrare:•  adminstrarea orală  în doză de 20mg/zi, cu sau f ăr ă  doză de în-

  cărcare (100 mg/zi, 3 zile consecutiv); se pot administra şi 10

  mg/zi, de obicei în asociere cu alt DMARDs (LEF este condi-

  tionat sub formă de tablete de 100 mg, 20 mg, 10 mg);

  •  r ǎspunsul terapeutic se instaleazǎ în primele 6 sǎ ptǎmâni şi este

  maxim la 6 luni de la iniţierea terapiei;

  •  cele mai utilizate combinaţii sunt: LEF +MTX; LEF + SSZ, LEF

  + HCQ; este permisă şi asocierea cu terapia biologicǎ: inhibitorii

  de TNFα (infliximab, etanercept, adalimumab);

   Efecte adverse:

  •  hematologice (pancitopenie, dar mai ales leucopenie);

  •  hepatice (citolizǎ);

  •  renale;

  •  digestive (diaree, greaţǎ, dureri abdominale);

  • 

  neurologice (cefalee, parestezii, polineuropatie);•  cardio-vasculare (HTA);

  •  favorizeazǎ infec ţ iile;

  •  reacţii alergice;

  •  efect teratogen.

  În cazul efectelor severe bolnavii sunt supuşi unei perioade de “wash-out”

  rapid cu colestiramină (8g x3/zi).

   Indica ţ ii: PR, artropatia psoriazică  forma poliarticular ă; rar în sindromulSjogren;

  Contraindica ţ ii: insuficienţa hepaticǎ, renalǎ, infecţii severe, hipopro-

  teinemie.

   Monitorizare: hematologicǎ, hepaticǎ, renalǎ, iniţial la 1 lunǎ, apoi la 3

  luni interval.

  3. Sulfasalazina (SSZ, SalazopyrinNR ), combinaţie de sulfapiridinǎ  şiacid 5-amino salicilic cu efecte imunosupresive în diferite boli reumatismale.

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  23/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  17

   Mod de ac ţ iune şi efecte terapeutice:

  •  scade recrutarea neutrofilelor la nivel sinovial;

  •  inhibǎ sinteza de IL-2;

  • 

  creşte apoptoza limfocitelor T;•  intervine în activitatea sistemelor complement, coagulare, fibri-

  nolizǎ şi kininic.

   Doze şi mod de administrare:

  •  administrare orală cu creşterea progresivă până la doza totală de

  2–4/zi, condiţionarea fiind sub formă de tablete de 500 mg;

  •  efectul apare în 6-10 sǎ ptǎmâni;

  •  cele mai utilizate combinaţii terapeutice sunt: SSZ + MTX,

  SSZ+ HCQ; SSZ+MTX+HCQ; SSZ+LEF; este permisă de ase-

  menea asocierea cu terapia biologicǎ: inhibitorii TNFα  (inflixi-

  mab, etanercept, adalimumab);

   Efecte adverse:

  •  toxicitate gastro-intestinal ǎ  (greaţǎ, diaree, durere abdominalǎ);

  •  reacţii alergice;

  •  hematologice (anemie , leucopenie, trombocitopenie);

  • 

  citolizǎ  hepaticǎ ;•  sindrom lupus-like (rar);

  •  oligospermie.

   Indica ţ ii: PR, artropatia psoriazică  forma poliarticular ă, SA-formă 

   periferică şi cu manifestări oculare, artritele enteropatice, artrita reactivă;

   Monitorizare: hematologicǎ, hepaticǎ, renalǎ, lunar iniţial, apoi la 6 luni.

  4. Antimalaricele de sintezǎ  (AMS) cuprind cloroquin-ul (AralenR 

  ) şihidroxicloroquin-ul (PlaquenilR ), medicaţie imunomodulatoare ce se utilizează 

  în practica din 1950.

   Mod de ac ţ iune şi efecte terapeutice:

  •  stabilizarea membranei lizozomale;

  •   blocarea procesării antigenului prin modificarea pH-ului ma-

  crofagic;

  •  inhibarea sintezei de citokine;

  •  fotoprotecţie;

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  24/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  18

  •  reducerea numǎrului de receptori celulari. Doze şi mod de administrare:

  •   Plaquenil -ul se administrează  iniţial în doza de atac (400mg/zi)

  câteva luni până  la 2 ani, apoi în doză  de întreținere de 200mg/zi; este condiţionat sub formă de tablete de 200 mg;

  •  Cloroquin-ul se administrează în doza de 250-500mg/zi, 3-4 luniapoi se vireazǎ pe Plaquenil care este mai puţin toxic.

  •  Acţiunea se instaleazǎ  în 30 zile la clorochin şi în 3-4 luni lahidroxicloroquin;

  •  Se poate asocia cu următoarele DMARDs: MTX, SSZ, LEF; Efecte adverse:

  • 

  oculare – retinopatie pigmentar ǎ ireversibilă şi tulbur ǎri de aco-modare (se administreazǎ seara);

  •  neuromiopatie; 

  •   pigmentare brun-violetǎ a tegumentelor . Indica ţ ii: PR, LES cu manifestări articulare şi cutanate, polimiozită/der-matomiozită, sindrom antifosfolipidic;Contraindica ţ ii: persoanele cu afecţiuni oculare de pol posterior; atenţie la

  vârstnici!.

   Monitorizare: control oftalmologic iniţial, apoi la 6 luni interval.

  5. Ciclosporina A (CsA, Sandimun NeoralR )  peptid produs de o ciu- perca, cu acţiune imunosupresoare.

   Mod de ac ţ iune şi efecte terapeutice:

  •  inhibǎ producţia de receptori pentru IL-2 şi IL-1;

  •  inhibǎ interacţiunea macrofag – celula T;

  • inhibǎ limfocitul B. Doze şi mod de administrare:

  •  doze cuprinse între 3-5mg/kgc/zi (CsA este condiţionată  subformă  de tablete de 25 şi 50 mg); obişnuit se începe cu 2.5mg/kgc/zi în douǎ prize la 12 ore, dupǎ care se creşte cu atenţiecu 0.5-0.75 mg/kgc/zi la 4-8 sǎ ptămâni pânǎ la 5 mg/kgc/zi;

   Efecte adverse:

  •  hepatice (citolizǎ);

  • 

  renale;•  cardio-vasculare (HTA);

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  25/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  19

  •  hiperkalemie;

  •  limfoproliferare.  Indica ţ ii: LES (sindrom nefrotic, manifestǎrile musculo-scheletale, hema-

  tologice), sclerodermie sistemică, dermatomiozită, PR, APso.  Monitorizare:

  •  renal ǎ  (determinarea creatininei serice la 2 sǎ ptǎmâni; creştereacu mai mult de 30% faţǎ de valoarea anterioar ǎ impune ajustareadozei);

  •  cardio-vascular ǎ : TA se determina iniţial sǎ ptǎmânal; creştereaTA (TAs>140mmHg, TAd >90mmHg) impune terapie adecvatǎ,calcium blocante (isradipin, amlodipin), beta-blocante, eventual

  reducerea dozei. Diltiazemul interacţioneazǎ  cu CsA şi creştenivelul plasmatic.

  6. Ciclofosfamida (CFM), DMARD  anti-proliferativ, agent alchilant alADN-ului nuclear.

   Mod de ac ţ iune şi efecte terapeutice:

  •  alchilarea moleculelor de ADN cu tulburarea funcţiei lor;

  •  acţionează asupra ADN preformat afectând astfel celulele tinere

  în diviziune, dar şi pe cele care nu se divid ;•  are puternicǎ  acţiune supresivǎ  asupra limfocitului Th şi B -

  scăderea numărului ;

  •   blochează  sinteza de autoanticorpi şi proteine implicate înr ăspunsul imun ;

   Doze şi mod de administrare:

  •  oral în doză  de 1.5-2 mg/kg/zi sau i.v. (pânǎ  la 900 mg/m2);calea i.v. este preferatǎ, utilizând mega-pulsuri (0.5-1g/m2, adicǎ,500 mg -1g/perfuzie) sau micro-pulsuri  (200-400mg/perfuzie),lunar timp de 6 luni, apoi la 3 luni interval, pânǎ la doza totalǎ de10-12 g; este o metodǎ  utilǎ  formelor severe de afectare visce-rală;

   Efecte adverse: sunt dependente de dozǎ, calea de administrare şi duratǎ:

  •  urologice (cistitǎ  hemoragicǎ, fibrozǎ, carcinom) (datoritǎ  ac-

  roleinei; pot fi prevenite prin administrare de MESNA şi o bunǎ 

  hidratare);•  toxicitate medular ǎ ;

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  26/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  20

  •  infertilitate;

  •  reac ţ ii digestive;

  •   predispoziţie la infec ţ ii.

   Indica ţ ii: LES, sclerodermie sistemică, polimiozită/dermatomiozită, înformele severe sau în cazul complicaţiilor vasculare, pneumopatiei interstiţiale,neuropatiei periferice, PR .

   Monitorizare: legată de efectele secundare ale medicaţiei, în principal ne-cesitând evaluare hematologică. La 8-12 zile de la adminstrarea sistemică  in-travenoasă  impactul asupra funcţiei medulare este maxim: leucopenie de- pendentă de doză; dacă numărul leucocitelor scade sub 3000/ mmc se vor scadedozele de CFM cu peste 25%.

  7. Azatioprina (AZT, ImuranR ), de asemenea din grupa DMARD anti- proliferativ, de fapt un prodrog ce intervine în sinteza de novo a purinelor, printransformarea în metaboliţi activi tiopurinici.

   Mod de ac ţ iune şi efecte terapeutice:

  •  scade sinteza purinelor; 

  •  incorporare în acizii nucleioci (ADN, ARN), cu efecte citotoxiceşi anti-proliferative; 

  • 

  scade numărul celulelor T şi B circulante ; •  scade sinteza IgG şi IgM; 

  •  scade secreţia de IL-2;  Doze şi mod de administrare:

  •  doza uzuală  este de 1-2.5 mg/ kg corp/zi, cale orală; se reco-mandă  începerea cu 50 mg/zi urmartă  de creşterea dozei cu 25mg/să ptămână în funcţie de tolerabillitate (este condiţionată subformă de tablete de 50 mg);

   Indica ţ ii: LES, PR, APso, polimiozită, vasculite.  Monitorizare: determinarea hemoleucogramei la 2 să ptămâni iniţial, apoi

  la 4-6 să ptămâni; testele hepatice la 6-8 să ptămâni.

  9. Mycophenolat mofetil (Cellcept), DMARD inhibitor al sintezei denovo a purinelor   cu impact pe funcţia limfocitelor T şi B. A fost iniţial utilizatîn profilaxia rejetului de organ la pacienţii cu transplant renal, apoi ca imunosu-

   presor în terapia bolilor reumatismale. Mod de ac ţ iune şi efecte terapeutice:

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  27/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  21

  •  inhibă proliferarea limfocitar ă cu efect pe funcţiile imune ; 

  •  scade producţia de molecule de adeziune ; 

  •  reduce recrutarea leucocitelor în locul inflamaţiei ; 

   Doze şi mod de administrare: 2 -3 g/zi, oral;  Efectele secundare sunt în principal infecţioase, citopenie pe linia albă şi

  stomatite, hepatice, gastrointestinale (diaree, dureri abdominale, greaţă);

   Indica ţ ii: nefrita lupică (formele rezistente la ciclofosfamidă şi doze mari

  de cortizon), vasculite sistemice;

   Monitorizare: similar AZT. 

  10. Sǎrurile de aur şi D-penicilamina sunt rar folosite în prezent, dat fi-

  ind gradul crescut de toxicitate şi instalarea lentǎ (>6 luni) a efectelor favorabile.

  II. TERAPIA BIOLOGICĂ 

  Are drept principale ţinte terapeutice citokinele (TNFα, IL-1, IL-6) şi

  celulele (limfocitul B) implicate in patogenia diferitelor boli reumatismale; în

  consecință, principalele grupe terapeutice sunt: inhibitorii de TNF α , blocan ț ii

  de IL-1  și anticorpii anti-CD20.

  1. Blocanţii de TNF Trei dintre agenţii anti-TNF sunt aprobaţi pentru terapia bolilor reumatis-

  male inflamatorii cronice, (i) infliximab-ul   (RemicadeR ), anticorp chimeric

  monoclonal anti-TNFα, (ii) etanercept-ul  (EnbrelR ), receptor solubil al TNF, şi

  (iii) adalimumab-ul  (HumiraR ), anticorp monoclonal total umanizat anti-TNFα.

   Mecanism de ac ț iune şi efecte terapeutice:

  •   blochează acţiunea TNFα şi în consecinţă, intervenţia acestuia în in-

  flamaţie şi distrucţia tisular ă  prin inhibarea comunicării intercelu-

  lare;

  •  asigur ǎ ameliorare clinicǎ rapidǎ şi limitarea progresiei radiologice,

  în formele moderate şi severe de de boală, non-responsive la terapia

  clasicǎ.

   Doze şi mod de administrare: 

  a. Infliximab (INF) este  primul blocant de TNFα introdus în practicǎ, ini-

  ţial în terapia PR, apoi aprobat şi în celelalte boli menţionate.

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  28/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  22

  •  Se administrează  în doză  de 3-5 mg/kgc/perfuzie, conform uneischeme standard: sǎ ptǎmâna 0, 2, 6 şi apoi la 8 sǎ ptǎmâni interval saula 6 să ptămâni, în funcţie de afecţiune. În cursul perfuziei se monitor-

  izeazǎ funcţiile vitale.•  În cazul unui r ăspuns par ţial la INF se poate creşte doza (până la 10

  mg/kg/perfuzie) sau se scurteazǎ  intervalul dintre perfuzii (4-6 să p-tămâni).

  •  Se asociazǎ de obicei cu MTX, dar a fost acceptată şi asocierea cualte DMARDs.

  b. Etanercept (ETN) 

  •  Doza acceptată este de 25 mg x2 să ptămână sau 50 mg/sǎ ptǎmǎnă în

  administrare unică subcutanată. Se asociazǎ, de obicei, cu MTX, dareficacitatea a fost demonstrată şi în monoterapie.

  c. Adalimumab (ADA) 

  •  Doza standard este de 40mg/la 2 sǎ ptǎmâni, subcutanat. În condiţiileîn care nu se obţine r ăspunsul terapeutic dorit, se poate creşte doza la40 mg să ptămânal. Se asociazǎ, de obicei, cu MTX, dar eficacitateaa fost demonstrată şi în monoterapie.

   Efecte adverse:Deşi mai puţine comparativ cu DMARDs clasice, se întâlnesc efecte

  secundare:

  •  alergice  (“de perfuzie” sau la administrarea subcutanată) – rash, as-censionare TA, etc;

  •  infec ţ ioase, reactivarea tuberculozei latente (screening-ul infecţiei TBlatentă este obligatoriu înainte de începerea terapiei biologice!), infec-ţii oportunistice severe;

  • 

  imunologice – inducerea de anticorpi ANA totali, anti-ADNdc, cu sauf ăr ă simptomatologie clinică lupus-like;

  •  demielinizante;

  •   proliferative. Indica ţ iile terapiei anti-TNF   sunt formele active severe de  PR 

  (DAS28>5.1), f ăr ă r ăspuns sau cu efecte secundare la terapia DMARDs clasică; spondilita anchilozant ă  formă  axial ă  f ăr ă  r ăspuns la AINS sau în  forma periferică  dacă  boala nu este controlată  de DMARDs; artropatia psoriatică  forma poliarticular ă f ăr ă r ăspuns la medicaţia remisivă; artrita cronică juvenil ă.

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  29/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  23

  2. Alţi agenţi biologicia. Terapia anti-CD20 - rituximab (RTX, MabtheraR ) a fost utilizată cu

  succes în neoplaziile hematologice (limfom Hodgkin) şi în diferite boli auto-

  imune; CD20 este un antigen de pe suprafaţa celulei B, iar RTX un anticorpmonoclonal ce are drept ţintă aceste moleculele CD20 de pe suprafaţa limfoci-

  tului B.

   Mecanism de ac ţ iune şi efecte terapeutice

  Au fost descrise trei mecanisme principale prin care RTX poate interveni

  în depleţia de limfocite B şi anume:

  •  citoxicitatea dependentă de anticorp;

  •  citotoxicitatea dependentă de complement;

  • 

  favorizarea apoptozei limfocitului B care are pe suprafaţa samolecula CD20.

   Doza şi mod de adminstrare

  •  se admistrează doar în combinaţie cu MTX, în cicluri terapeutice;

  •  un ciclu de tratament cu RTX cuprinde două perfuzii, fiecare de câte

  1000 mg RTX la interval de 2 să ptămâni; administrarea este prece-

  dată  de perfuzie cu metilprednisolon şi premedicație cu aceta-

  minofen şi medicatie anti-alergică pentru reducerea riscului de reac-ţii imediate, de perfuzie;

  •  al doilea ciclu de tratament cu RTX (dar şi următoarele) se poate re-

  aliza la 24 să ptămâni de la primul, doar în condiţiile în care pacien-

  tul a r ăspuns la un prim ciclu terapeutic şi dacă mai are încă o formă 

  activă de PR.

   Efecte secundare: legate de perfuzie (reacţii alergice imediate - rash cu-

  tanat, ascensionare TA sau hipotensiune pasager ă, febr ă, frisoane, cefalee tran-

  zitorie). Nu s-a semnalat creşterea numărului de infecţii, mai ales oportunistice,

  la tratamentul cu RTX.

   Indicatie: singura boală  reumatismală  în care RTX are indicatie este PR.

  Sunt candidate la terapia anti-CD20 formele active de PR, cu r ăspuns inadecvat la

  cel puţin un agent anti-TNF; RTX este considerat agent biologic de linia a doua.

  b. Abatacept (OrenciaR )  se adresează moleculelor costimulatorii impli-

  cate în cooperarea dintre celulele T şi B. Este un agent biologic de linia a doua,fiind indicat la pacienţii cu PR în caz de eşec la agenții anti-TNF.

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  30/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  24

  c. Blocanţi de IL-1. AnakinraR   este  un  receptor uman recombinat îm- potriva IL-1, indicat în asociere cu MTX în formele active de PR, f ăr ă r ăspunsla terapia remisivă clasică. Doza este de 100mg/zi, subcutanat.

  B. TRATAMENT SIMPTOMATICMedicaţia simptomaticǎ  combate durerea şi inflamaţia. Se recomandǎ  la

  debutul bolii pânǎ la intrarea în acţiune a medicaţiei patogenice sau în fazele deacutizare.

  1. MEDICAŢIA ANTALGICĂ include următoarele paliere:•  acetaminofen (ParacetamolR ), 2-4 g/zi; atenţie la bolnavii cu in-

  suficienţǎ renalǎ şi hepaticǎ şi la consumatorii de alcool!•  opioizi uşori – codeina, dextropropoxifen:  simpli sau în asociere

  cu acetaminofen sau aspirinǎ;•  opioizi de sintezǎ  – clorhidrat de tramadol (TramadolR ), 100-

  150mg/zi.2. ANTIINFLAMATOARE NESTEROIDIENE (AINS) Mecanism de ac ţ iune principal: deprimǎ producţia de prostaglandine (Pg)

   prin inhibarea ciclooxigenazei (COX), enzimǎ ce degradeazǎ acidul arahidonic(AA) de la nivelul membranei celulare;

   Efecte adverse:

  • 

   gastro-intestinale  – epigastralgii, ulceraţii, hemoragii, perforaţii, prin inhibarea COX-1 recunoscutǎ a avea rol protectiv la acest nivel;

  •   plachetare – scad agregabilitatea trombocitar ǎ prin inhibarea trom- boxanului A2 (TxA2), dependentǎ de COX-1;

  •  cardio-vasculare;•  renale; •  hepatice;•   supresie medular ǎ  (anemie aplasticǎ, agranulocitozǎ).

   Factori de risc  pentru efectele adverse ale AINS (Food and Drug Admini-stration - FDA, 2005):

  •  vârsta peste 65 ani;•  asocierea cu anticoagulante;•  asocierea cu diuretice, beta-blocante;•  insuficienţa hepaticǎ sau renalǎ;•  antecedente de ulcer.

   Precau ţ ii în utilizarea AINS :• 

  utilizarea dozei minim eficace, perioade scurte de timp;

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  31/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  25

  •  evitarea asocierii de AINS;

  •  asocierea inhibitorilor de pompǎ protonicǎ, inhibitorilor de H2 şi a

   prostaglandinelor de de sintezǎ (misoprostol).

  Clasificare AINS Descoperirea în 1992 a celor douǎ izoenzime, COX-1 şi COX-2, a originii

  şi a modului lor de acţiune a permis clasificarea actualǎ a AINS:

  •  AINS clasice, neselective – inhibǎ  în propor ţii diferite atâtCOX-1 (constitutivǎ, cu roluri homeostatice) cât şi COX-2 (in-

  ductibilǎ  în inflamaţie); sunt deriva ţ i salicilici (acid acetil-

  salicilic – Aspirina, 1500-3000mg/zi), deriva ţ i propionici (keto-

   profen, 100-200mg/zi; ibuprofen, 1200-1600mg/zi), deriva ţ i de

  acid aril-carboxilic (naproxen, 1000mg/zi), deriva ţ i indolici (in-dometacin, 75-150mg/zi), deriva ţ i fenilacetici  (diclofenac, 100-

  150mg/zi), deriva ţ i oxicam  (piroxicam, 20m/zi; tenoxicam,

  20mg/zi), deriva ţ i pirazolonici  (fenilbutazona, 400-600mg/zi –

  în prezent prohibită!);

  •  AINS COX-2 selective – inhibǎ preferenţial COX-2: meloxicam(MovalisR ), 7.5-15mg/zi; nimesulid (AulinR ), 200mg/zi;

  • 

  AINS COX-2 specifice –  în doze terapeutice inhibǎ COX-2; cu- prind coxibii: celecoxib (CelebrexR ), 200-400mg/zi, etoricoxib

  (ArcoxiaR ), 60, 90, 120 mg/zi; parecoxib.

  3. CORTICOTERAPIAGlucocorticoizii (GC) sunt hormoni secretaţi de corticosupranelă  sau

  analogi de sinteză, care se adminstrează în terapia bolilor reumatismale pentru

  efecte duale, antiinflamatorii şi imunosupresoare. Principalul hormon glucocor-

  ticoid secretat de suprarenală  în cantitate medie de aproximativ 20 mg/zi, curitm circadian (secreţia maximă este dimineaţa, ceea ce justifică administrarea

  dozei de cortizon dimineaţa!), este cortizolul.

  Mecanismul molecular de acţiune al GC este legat de intervenţia reversi-

   bilă pe receptorii specifici intracelulari, cu implicaţii asupra sintezei de proteine

  şi enzime cu rol în inflamaţie, dar şi de efecte non-genomice, mediate de recep-

  tori membranari.

  Efectele farmacologice ale GC sunt (i) inhibarea procesului inflamator şi(ii) efectele imunosupresoare.

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  32/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  26

   Efectele antiinflamatorii se produc prin mai multe mecanisme ce includ:

  •  Inhibarea sintezei de prostaglandine şi leucotriene secundar inhi- bării fosfolipazei A2; poate fi interceptată şi enzima COX-2, f ăr ă 

  efecte asupra izotipului COX-1;•  Inhibarea sintezei de citokine, principalii mediatori ce asigur ă 

  comunicarea intercelular ă (IL-1, 2, 6, 8, TNFα, IFNγ);

  •  Scăderea migr ării leucocitare în focarul inflamator;

  •  Stabilizarea membranelor lizozomale şi inhibarea produceriiradicalilor liberi de oxigen.

   Efectele imunosupresoare au la bază:

  •  Scăderea numărului şi funcţiei celulelor imune (limfocite, mono-

  cite);•  Blocarea celulei prezentatoare de antigen şi a expresiei HLA

  clasa II la nivelul acesteia;

  •  Inhibă eliberarea de citokine de către celule activate;

  •  Inhibă proliferarea limfocitelor T.Corticoterapia adminstrată în patologia reumatismală inflamatorie induce

  ameliorare clinicǎ promptǎ şi semnificativǎ, existând însǎ riscul instalǎrii corti-

  codependenţei şi a efectelor adverse. Indica ţ ii, mod de administrare, dozeExistă  trei principale căi de adminstrare a corticoterapiei în afecţiunile

  reumatice: orală, intravenoasă  şi locală  (intra-articular ă, la nivelul ţesutuluiabarticular, paravertebrală).

  Se definesc şi o serie de indicaţii pentru administrarea corticoterapiei, înfuncţie de patologia la care ne raportăm.

  a. Pentru PR – deşi boala este responsivă prompt la terapia cortizonică,

   posibilitatea instalării corticodependenţei şi a efectelor secundare este major ă,astfel încât au fost stabilite indicaţii obligatorii. Acestea sunt următoarele:

  •   puseul de acutizare, cu scopul de a cupa cât mai rapid fenomenul in-flamator-distructiv ce se desf ăşoar ă la parametri înalţi;

  •   prezen ţ a manifest ărilor sistemice  de tipul vasculitei reumatoide,afectării pulmonare, etc, elemente ce semnează prognosticul negatival bolii şi impun terapie agresivă;

  •  bridge-therapy,  până  la instalarea efectului terapiei patogenice

  DMARDs.

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  33/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  27

  b. În LES, în funcţie de tipul şi severitatea interesării viscerale asistăm lao adminstrare diferenţiată, ca doze şi cale de adminstrare, a GC. De exemplu, în

  formele cutanate şi articulare se prefer ă dozele joase, 10-15 mg/zi prednison sau

  echivalent, în timp ce visceralizările severe impun doze mari, 1 mg/Kg corp/ zi,şi cale injectabilă, precedate de pulse-terapia clasică.

  c.  Polimiozita/dermatomiozita  reţin, de asemenea, posibilitatea admin-

  str ării de primă  intenţie a corticoterapiei, cu sau f ăr ă asociere de imunosupre-

  sive.

  d.  Sclerodermia sistemică  are indicaţie limitată  pentru corticoterapie,doar în fazele iniţiale, edematoase şi în afectarea pulmonar ă; atenţie la posibili-

  tatea de a favoriza criza renală.

  e. Vasculitelef.  Spondilartritele  nu au dovedit r ăspuns favorabil la adminstrarea sis-

  temică a GC; se prefer ă adminstrarea locală, infiltraţii pe locul entezelor, periar-

  ticular ă, paravertebrală; mai mult, leziunea cutanată din artropatia psoriazică se

   poate accentua în condiţiile corticoterapiei sistemice. 

  g.  În artroze, este posibilă administrarea locală a corticoterapiei, doar în puseele de reactivare, cu precauţii legate de tipul, cantitatea, frecvenţa admis-

  tr ărilor şi bineînţeles, legate de asepsie.Principalele căi de adminstrare sunt ale GC:

  •  calea oral ă, ce poate utiliza atât dozele mici, 7.5-15 mg/zi pred-

  nison, cât şi cele mari, 1 mg/kg corp/zi;

  •  mini-pulse-terapia cu metil-prednisolon, 100-250 mg/zi, trei zile

  consecutiv, determinǎ  ameliorarea semnificativǎ  a simptoma-

  tologiei inflamatorii (scade TNFα, IL-1, IL-8);

  •   pulse-terapia clasică  cu metil-prednisolon, bolus de 1g zi/ per-

  fuzie administratǎ în minimum 45 minute, trei zile consecutiv;

  •  administrarea intra-articular ǎ   de produşi retard (DiprophosR ,

  TriamhexalR ) – 1-3 infiltraţii/ articulaţie/ an, în condiţii de strictǎ 

  asepsie. 

  Indicaţiile şi dozele în diferitele boli vor fi detaliate la capitolele respec-

  tive.

  Atenţie la efectele adverse (legate de expunerea la doze mici, cumulate întimp sau doze mari), în special la osteoporoza cortico-indusǎ  ce se asociazǎ os-

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  34/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  28

  teoporozei indusǎ de boalǎ, de inflamaţie prin activarea sistemului implicat în

  osteoclastogenezǎ  (RANK-RANKL-osteoprotegerina) şi care impune o linie

  terapeuticǎ adecvatǎ cu produşi antirezorbtivi (bisfosfonaţi, alpha D3, supliment

  de calciu);  Deflazacort , derivat oxazolinic de prednison, are efecte mai reduse pe pierderea de masǎ osoasǎ.

  De asemenea, sunt de menţionat efectele secundare legate de creşterea ris-

  cului infecţios, modificări tegumentare (acnee, hirsutism, fragilitate vascular ă),

  alte modificări musculo-scheletale (osteonecroza aseptică, miopatia corto-

  zonică), modificările metabolice, etc.

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  35/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  29

  Capitolul III.

  BOLI REUMATICE INFLAMATORII CRONICE

  III.1. (POLI)ARTRITA REUMATOIDǍ 

  DEFINIŢIE: (poli)artrita reumatoidă (AR, PR) este o boalǎ sistemică in-

  flamatorie cronică, cu determinism imun, ce se manifestă la nivel articular (ar-

  trite cronice, distructive şi deformante ale membrelor), cu impact funcţional şi

  asupra calitatea vieţii, dar şi extra-articular.

  EPIDEMIOLOGIE: preva1enţa PR este de 1-2 % (aproximativ 3 milio-

  ane pacienţi în Europa), cu un raport de 2-3/1 pentru femei; debutul are

  frecvenţă  maximă  între 20-30 ani, dar poate afecta orice altă  etapă  de viaţă;

  caracterul dizabilitant al maladiei determină  costuri mari, directe (diagnostic,

  spitalizare, tratament) şi indirecte (peste 50% din bolnavi se pensionează  în

   primii 5 ani de boală).

  ETIOPATOGENIE

  Etiologia bolii este multifactorialǎ.

  1. 

   factorul genetic – argumentele sunt: agregarea familialǎ; prezenţa

   bolii la 30% din gemenii monozigoţi comparativ cu 9% la dizigoţi;

  terenul cu susceptibilitate geneticǎ reprezentat de antigenele HLA de

  clasa II (DR1 şi DR4); secvenţa comunǎ de aminoacizi pe lanţul β al

  antigenului HLA clasa II - shared  epitope;

  2.   factorul infec ţ ios  – virusuri ( Ebstein Barr ), bacterii, mycoplasme;

  intervenţia acestora pe terenul cu susceptibilitate geneticǎ genereazǎ 

  un r ǎspuns imun aberant;

  3.   factorul imun – anomalii de imunoreglare şi autoimunitate.

  Patogenia PR este complexǎ, caracterizatǎ  de un r ǎspuns imun aberant,

  de tip hiperreactiv la nivel articular (sinovialǎ  şi lichid articular) şi sistemic.

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  36/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  30

  Cascada evenimentelor patogenice antrenează multiple celule, mediatori şi sis-

  teme biologice.

  Evenimentul iniţiator este reprezentat de activarea celulelor prezentatoare

  de antigen (CPA), macrofage, celule dendritice, limfocite B; în cosecinţă pe su- prafaţa celulelor se exprimă HLA clasa II asociat antigenului procesat; în etapa

  următoare se prezintă antigenul procesat sub-populaţiei limfocitare TCD4+ cu

  memorie (CD45RO+) considerate celulele cheie ale procesului  reumatoid.

  Acestea se activeazǎ, se diferenţiază, proliferează  şi elibereazǎ  mediatori de

  tipul citokinelor pro-inflamatorii şi factori de creştere, care iniţiază  şi per-

   petuează totodată r ăspunsul inflamator. 

  Interacţiunea TCD4+ activate (exprimǎ HLA-DR) cu alte celule din sis-temul imun (macrofag, limfocit B), fibroblast, condrocite, sinoviocite, os-

  teoblaste/osteoclaste se realizează prin contact direct   (antigenul HLA clasa II,

  receptori celulari, molecule co-stimulatorii) sau indirect (prin intermediul cito-

  kinelor); se iniţiazǎ  astfel şi se întreţin principalele evenimente patologice ale

   bolii: (i) inflama ţ ia, neo-angiogeneza; (ii) formarea panusului articular; şi (iii)

  distruc ţ ia tisular ǎ  (cartilaginoasǎ  şi osoasǎ ).

  De remarcat în acest context rolul celulei B, alături de TCD4+, ca partici-

   pant activ la procesul inflamator.

  Sediul principal al procesului patogenic este sinoviala. Aici se dezvolta

   sinovita reumatoid ǎ  ( panus articular ) ce se defineşte prin urmǎtoarele:

  •   proliferarea pseudo-tumoralǎ a sinoviocitelor;

  •   prezenţa infiltratului limfo-plasmocitar; 

  •  neo-angiogenezǎ; 

  •  dezechilibrul balanţei citokinelor pro- (IL-1β, IL-6, TNFα) /

  anti-inflamatorii (IL-4, IL-10). 

  Panusul articular deţine rolul esenţial în iniţierea şi derularea procesului

  eroziv, care distruge osul şi cartilajul articular.

  Hiperactivitatea celulelor implicate în r ăspunsul imun generează cantităţi

  crescute de citokine care întreţin şi amplifică  evenimentele procesului reuma-

  toid (IL-1, TNFα, IL-6, IL-12, IL-15, IL-17, IL-23); IL-1 şi TNFα sunt consi-

  derate citokine pivot care antrenează nu numai inflamaţia ci şi distrucţia tisular ă 

  (figurile 8 şi 9).

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  37/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  31

  Activaremonocite/macrofage

  Activarecondrocite

  Induceproliferarefibroblast

  Activareosteoclaste

  INFLAMATIE   FORMAREPANUS

  SINOVIAL

  DISTRUCTIECARTILAJ

  RESORBTIEOSOASA

  IL-1

  IL-1 – rol central

   Figura 8.  Rolul IL-1 în patogenia AR

  ly T activ

  IFN-gamma

  monocit/macrofag

  macrofag activ

  mediatori inflamatori

  IL-1, TNF

  prezentare antigen

  limfocit

  mediatori

  inflamatori

  interactiunea macrofag-limfocit

  Figura 9. Interac ţ iunea macrofag –limfocit în patogenia AR 

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  38/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  32

  Alţi mediatori pro-inflamatori identificaţi în sinovita reumatoidǎ  şi în

  lichidul articular sunt prostaglandinele (PgE2), leucotrienele, oxidul nitric, radi-

  calii liberi de oxigen, matrix-metaloproteinazele.

  DIAGNOSTIC POZITIV

  TABLOU CLINIC

  Distingem trei etape evolutive: (i) AR precoce, early Rhematoid Arthritis,

  (ii) AR în perioada de stare, established rheumatoid arthritis și (iii) AR în pe-

  rioada tardivă , late rheumatoid arthritis.

  1. Artrita reumatoidă precoce, early rheumatoid arthritis 

  Debutul, în general insidios şi progresiv, este caracterizat de: •  stare prodromalǎ: artralgii cu caracter inflamator, mialgii şi/sau

  semne generale (astenie, inapetenţǎ, scǎdere ponderalǎ, subfeb-

  rilitate);

  •  afectarea articular ă  constă  din apariţia artritelor cronice (artrită 

  cu evoluţie fixǎ  de cel puţin 6 sǎ ptǎmâni), obişnuit bilateral şi

  simetrice, care se manifestă  clinic prin durere cu caracter in-

  flamator (accentuare nocturnǎ, în a doua jumǎtate a nopţii) în-

  soţite de redoare matinalǎ (cu durata > 30 minute); procesul in-

  flamator este localizat în special la nivelul articulaţiilor mici ale

  membrelor superioare (carp, metacarpofalangiene – MCF, inter-

  falangiene proximale – IFP; de re ţ inut că  AR respect ǎ   articu-

  la ţ iile interfalangiene distale) şi membrelor inferioare (metatar-

  sofalangiene – MTF), dar poate fi şi la articulaţiile mari,

  genunchi, şold, cot, gleznă; 

  Debutul poate fi:

  •  tipic, prin artrite cronice ce afecteazǎ articulaţiile mici ale mem-

   brelor, bilateral şi simetric, sau 

  •  atipic, în circa 30% din cazuri, articular (de obicei monoartrită 

  de genunchi sau a altor articulaţii mari) sau extra-articular

  (frecvent pleurezie).

  EULAR consider ă primele 6 luni de la debut etapa de early rheumatoid

  arthritis, extrem de oportună pentru începerea tratamentului.

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  39/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  33

  2. Artrita reumatoidă în perioada de stare, established rheumatoid ar-

  thritis are o evoluţie articular ă progresivă, cu numeroase acutizări ale procesu-

  lui inflamator; în primii 2 ani de la debut, la 75% din bolnavi apar deviaţii şi

  deformǎri care, ulterior, se însoţesc de luxaţii şi anchiloze articulare (adesea în poziţii vicioase); visceralizǎrile apar mai frecvent în această etapă.

  3. Artrita reumatoidă  în perioada tardivă , late rheumatoid arthritis

   prezintă o persoană cu numeroase deformări, anchiloze şi poziţii vicioase, care

  se deplasează cu greutate, care se autoîngrijeşte cu dificultate, care adesea are

  nevoie de o altă  persoană  ca însoţitor şi care are o serie de co-morbidităţi şi

  complicaţii ale bolii şi tratamentului.

  A.  MANIFESTĂRI ARTICULARE

   Durerea  păstrează caracter inflamator  şi cuprinde un număr din ce în ce

  mai mare de articulaţii, se însoţeşte de redoare matinal ă  a cărei durată  este

   paralelă cu activitatea bolii. 

  În etapele iniţiale examenul fizic remarcǎ  aspectul fuziform al degetelor

  datorat artritei IFP, tumefacţia MCF (preferenţial 2 şi 3) şi carpului (aspect lăr-

  git, evazat); articulaţiile sunt dureroase la palpare (tenderness), iar mobilitatea

  este redusǎ, fapt ce afecteazǎ prehensiunea (de for ţǎ şi fineţe). După luni sau ani

  de evoluţie, caracterul distructiv al artritei conduce la apariţia deformǎrilor,

  luxaţiilor şi anchilozelor articulare care se asociază cu atrofii musculare, în spe-

  cial ale muşchilor interosoşi, fenomene care deteriorează morfologia şi prehen-

  siunea. Deformările, deviaţiile şi poziţiile vicioase apar şi la nivelul piciorului,

  ceea ce tulbur ă major statica şi mersul. Amplitudinea deficitului funcţional de-

   pinde şi de deteriorarea anatomică şi funcţională a articulaţiilor mari, cot, umăr,

  şold, genunchi.În AR examenul fizic înregistrează o serie de aspecte caracteristice:

  •  mâna reumatoidǎ:

  deviaţia cubitalǎ a degetelor şi radialǎ a carpului (mâna în “Z”);

  -  mâna în ”spate de cǎmilǎ” (tumefacţie la nivelul carpului,

  atrofie interosoși, tumefacţie la nivelul MCF);

  -  degete în “gât de lebadă” (hiperextensie IFP şi flexie IFD),

  “butonier ǎ” (flexie accentuată la nivelul IFP), “M” police în“Z” (figura 10); 

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  40/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  34

  Figura 10. 

   Mâna reumatoid ă 

  •  piciorul reumatoid:

  -  halux valgus, degete în “ciocan”;

   picior triunghiular (halux valgus, quintus varus);

  -   picior rotund;

   picior complex reumatoid ce reuneşte aspectele de picior

  complex şi picior triunghiular;

  -  talus varus;

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  41/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  35

  durioane plantare, ca rezultat al modificării punctelor de

  sprijin ale plantei la nivelul solului şi tulbur ărilor de biome-

  canică secundare (figura 11);

  • 

  genunchiul reumatoid, globulos, în flexum, valg sau var, adesea in-stabil (figura 12);

  •  şoldul în flexum prin dezvoltarea coxitei; 

  •  cotul fixat în diferite grade de flexie, adesea ireductibil;

  •  umǎrul, în adducţie şi rotaţie internǎ cu mobilitate redusǎ.

  Figura 11. Piciorul reumatoid

  Figura 12.

   Membrul inferior

  în AR: flexum

  de genunchi,

   picior reumatoid

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  42/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  36

  B.  MANIFESTĂRI EXTRA-ARTICULAREÎnsoţesc frecvent expresia clinică  a PR, semnând caracterul sistemic şi

  sever al afecţiunii. Principalele elemente sistemice sunt:•  nodulii reumatoizi, subcutanaţi (20-25% cazuri), situaţi pe planul de

  extensie al articulaţiilor, cu evoluţie paralelă  cu agresivitatea bolii;rar pot fi localizaţi la nivelul organelor interne (pulmon, seroase,cord, ochi, sistem nervos central);

  •  manifest ǎ rile pulmonare, pulmon reumatoid (micro- şi macronoduli,fibrozǎ interstiţială difuză) sau pleurezie;

  •  manifest ările vasculitice, traduse clinic prin purpur ǎ, livedo reticu-laris, infarcte ungheale, rash, etc, rezultă  prin afectarea arteriolelormici şi mijlocii;

  • 

  manifest ǎ rile cardiace, de tipul  pericarditei, aortitei, tulbur ărilor deritm şi de conducere sunt secundare dezvoltării nodulilor reumatoizila nivelul ţesutului de conducere;

  •  ateroscleroza precoce, accelerat ă; •  manifest ările nervoase periferice, polineuropatie senzitivă (expresia

  vasculitei vasa nervorum) şi sindroamele de entrapment (cel maifrecvent sindromul de canal carpian);

  •  manifest ǎ rile renale, definite prin  amiloidoză  renalǎ, secundar ă  in-flamaţiei cronice;

  •  manifest ǎ rile oculare, sindromul sicca ocular secundar (keratocon- junctivita sicca) şi afectarea de pol posterior;

  •  manifest ǎ rile musculare, miozita reumatoidă.

  EXPLORARE PARACLINICĂ Este absolut necesar ă, iniţial şi în evoluţie.Bilanţul iniţial  cuprinde obligatoriu sindromul inflamator, imunologic,

   bilanţul hematologic, hepatic, renal, pulmonar şi ocular, precum şi evaluarearadiologică.

  În cursul evoluţiei PR, explorarea paraclinică se realizează pentru cuan-tificarea activităţii bolii, r ăspunsului la tratament şi eventualelor efecte adversela medicaţia administrată.

  1. Sindromul inflamator este definit prin: 

  •  VSH crescut (uşor/ moderat/ sever), paralel cu evoluţia bolii;

  •  CRP crescut (determinare cantitativă), corelat cu potenţialul distruc-

  tiv şi evolutiv al sinovitei reumatoide;

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  43/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  37

  •  ascensiunea altor reactanţi de fazǎ  acutǎ  (fibrinogen, α2-globulina,

  α1-anti-tripsina);

  •  anemie de tip inflamator, normocromǎ, normocitar ǎ;

  • 

  trombocitozǎ.2. Sindromul imunologic:

  •  Factorul reumatoid (FR) este un autoanticorp, de tip IgM (75% din

   bolnavi), IgG sau IgA, împotriva fragmentului Fc al IgG care sufer ă 

  un defect de glicozilare şi devine non-self. FR are valoare diagnos-

  ticǎ relativǎ: sensibilitate ridicatǎ (75-85%), dar specificitate scǎzutǎ,

  fiind decelat şi în alte patologii reumatice (conectivite, sindrom

  Gougerot-Sjogren, artrita cronicǎ  juvenilǎ  – forma poliarticular ǎ,guta reumatoidǎ, etc) sau non-reumatice (hepatita cronicǎ, ciroza bil-

  iar ǎ primitivǎ, infecţii virale, endocardita infecţioasǎ, hemopatii ma-

  ligne, sifilis, TB, lepr ă, etc) şi chiar la vârstnicul sănătos (5%).

  Apariţia FR este de obicei tardivǎ, în primii doi ani de la debut;

  testele de evidenţiere a FR sunt clasice – reacţia de aglutinare

  (Waaler-Rose şi latex) şi moderne – ELISA;

  • 

  Anticorpii anti-peptid ciclic citrulinat (anti-CCP), cu specificitateridicată  pentru PR, dar sensibilitate comparabilă  cu cea a FR. De-

  terminarea anti-CCP este utilă  la pacienţii cu tablou clinic atipic de

  PR şi/ sau în condiţiile în care FR nu este decelat, pentru a confirma

  diagnosticul; 

  •  alte modificǎri imunologice: prezenţa ANA (20%), anticorpi anti-peri-

  nucleari, anti-citokeratinǎ, anti-filagrinǎ, anticorpi anti-ribonucleopro-

  teinǎ A2 (RA33); complementul total are valoare normalǎ în ser.3. Examenul lichidului articular

  Este necesar doar în anumite condiţii, respectiv monoartrita de genunchi,

  şi are următoarele particularităţi:

  •  caractere fizice: lichid serocitrin, vâscos;

  •  caractere biochimice: conţinut proteic ridicat (> 3.5 g/dl);

  •  citologie: hipercelularitate (>10.000 celule /mm3, în special polinu-

  cleare); prezenţa de ragocite (poliucleare sau macrofage cu incluziuni),elemente nepatognomonice AR, dar cu semnificație pentru inflamaţie;

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  44/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  38

  •  caractere imunologice: prezenta FR (de tip IgG), mai devreme decât

  în ser, nivel scăzut al complementului total.

  4. Examenul histologic al sinovialei

  Biopsia sinovialei are mare valoare diagnosticǎ, în special în cazurileatipice de AR, evidenţiind:

  •  hiperplazia sinoviocitelor, mai ales din stratul bordant;

  •  infiltrat limfo-plasmocitar cu dispoziţie folicular ă;

  •  necroza fibrinoidǎ;

  •  neo-angiogenezǎ.

  5. Explorarea radiologică 

  Este utilǎ pentru stabilirea diagnosticului pozitiv şi stadiului de boalǎ, darnu contribuie la identificarea precoce a PR. Se efectuează radiografia de mânǎ 

  şi antepicior bilateral, iniţial şi în evoluţie (la intervale de circa 1 an) pentru

  monitorizarea agresivitǎţii şi progresivitǎţii bolii (scorurile Sharp şi Larsen).

  Principalele leziuni radiologice demonstrate în PR sunt (i) osteoporoza

   juxta-articular ă, “în bandă”; (ii) geodele; (iii) eroziunile osului subchondral sau

  “cariile” marginale; (iv) pensarea simetrică a spaţiului articular; (v) subluxaţiile

  şi anchilozele în poziţii vicioase. Dintre toate elementele enumerate, eroziunile

  marginale reprezintă leziunile caracteristice bolii (figura 13).Stadializarea radiologică a PR este urmatoarea:

  •  stadiul I, definit prin osteoporoza juxta-articular ă  şi tumefacție de

   păr ţi moi;

  •  stadiul II, adaugă geode şi pensare discretă a spaţiului articular;

  •  stadiul III, definit prin  eroziuni marginale şi pensare evidentă  a

  spaţiului articular;

  • 

  stadiul IV, cu dezaxări, subluxaţii, anchiloze în poziţii vicioase. Radiografia de antepicior   este în egală  măsur ă  importantă, evidenţiind

   precoce eroziuni în capul metatarsianului V.

  Este necesar ă  şi efectuarea de radiografii ale altor articulaţii afectate. Ra-

  diografia de coloana cervicală poate releva subluxaţia atlanto-axoidiană (fig. 14).

  6. Ultrasonografia articularǎ (simplǎ, Doppler şi power Doppler) esteimportantă pentru diagnosticarea precoce a bolii; principalele elemente vizuali-

  zate sunt sinovita şi teno-sinovita, lichidul intra-articular, panus-ul şi eroziunimarginale.

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  45/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  39

  Figura 13. Radiografia de mână  și antepicior în PR: carpit ă distructivă; erozi-uni marginale; anchiloză 

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  46/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  40

  Figura 14. 

  Subluxa ț ie C 1-C 2 în PR

  7. Imagistica în rezonanţǎ magneticǎ nuclearǎ (IRM) permite diagnos-

  ticul precoce (în primele 6 luni de la debut), monitorizarea progresiei şi evalu-

  area eficacităţii terapiei. Principalele leziuni vizibile în IRM sunt sinovita/panu-

  sul articular, eroziunile osoase şi edemul osos.

  8. Scintigrafia osoasǎ cu Tc99 este o explorare sensibilǎ, folositǎ pentru

  a detecta inflamaţia la nivelul sinovialei încǎ din fazele iniţiale.

  CRITERII DE DIAGNOSTIC

  Diagnosticul pozitiv se bazează pe criteriile clasice de clasificare formu-

  late de ACR în 1987 (tabelul I).

  Diagnosticul de AR se pune în prezenţa a minimum 4 din cele 7 criteriienumerate; criteriile 1 – 4 trebuie sǎ fie prezente de cel puţin 6 sǎptǎmâni. 

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  47/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  41

  Tabelul I. Criterii de clasificare ale PR (ACR 1987)

  Criteriu Definire

  1 afectarea articulaţiilor miciale mâinilor şi picioarelor

  cel puţin o articulaţie inflamatǎ din urmǎ-toarele: carp, IFP, MCF, MTF

  2 afectarea a minimum

  3 articulaţii

  cel puţin 3 articulaţii (IFP, MCF, carp,

  cot, genunchi, tibio-tarsiene, MTF) tume-

  fiate concomitent, observate de medic

  3 afectare articular ă bilaterală 

  şi simetrică 

  afectarea simultanǎ a articulaţiilor în ariile

  şi în modul indicat la punctul 2, de ambele

   pǎr ţi ale liniei mediane (af ectarea bilate-

  ralǎ  a articulaţiilor IFP, MCF, MTF este

  acceptatǎ şi f ǎr ǎ simetrie absolutǎ)

  4 redoare matinală cu durata

   peste 30 minute

  redoare articular ǎ  sau periarticular ǎ  mati-

  nalǎ, cu durata mai mare de o or ǎ  înainte

  de ameliorarea maximǎ 

  5  prezenţa nodulilor reumatoizisubcutanaţi

  noduli subcutanaţi situaţi la nivelul supra-feţelor de extensie articular ă  sau juxta-

  articular, observaţi de medic

  6  prezenţa factorului

  reumatoid

  indiferent de metoda de depistare utilizată 

  7 semne radiologice modificări radiologice caracteristice PR

  (osteoporoză  juxta-articular ă, “în bandă”,geode, eroziuni osoase subchondrale, mar-

  ginale).

  DIAGNOSTICUL STADIAL – criteriile Steinbrocker

  Se utilizează pentru încadrarea în stadiu evolutiv. Clasificarea anatomică 

  Steinbroker, în patru stadii, are în atenţie elemente radiologice, de afectare

  muscular ă, tendinoasă, noduli, deformări articulare şi fenomene de anchiloză (tabelul II).

 • 8/19/2019 Clinica Si Tratamentul Complex Al Principalelor Boli Reumatismale-C.ancuta

  48/171

  Clinica  și Tratamentul Complex al Principalelor Boli Reumatismale

  42

  Tabelul II. Clasificarea anatomică stadial ă Steinbroker

  Stadiul Starea

  I (precoce) • f ǎr ǎ semne radiologice de distrucţie tisular ǎ*

  • 

  eventual prezenţa osteoporozei juxta-articulareII (moderat) • osteoporozǎ cu sau f ǎr ǎ leziuni cartilaginoase sau osoase

  uşoare*

  • absenţa deformǎrilor (limitarea mobilitǎţii poate fi pre-

  zentǎ)*

  • atrofie muscular ǎ de vecinǎtate

  • leziuni extra-articulare, noduli sau tenosinovitǎ 

  III (sever) • 

  leziuni distructive cartilaginoase sau osoase*• deformǎri axiale, f ǎr ǎ anchilozǎ fibroasǎ sau osoasǎ*

  • atrofie muscular ǎ extinsǎ 

  • la fel ca la II 4

  IV (terminal) • anchilozǎ fibroasǎ sau osoasǎ*