bureau veritas certification newsletter

22
Bureau Veritas Certification E-Newsletter ISSUE 4 Mr. Quality - อุตสาหกรรมอาหารกับมาตรฐานสากล BV Guest - อุตสาหกรรมไทยปรีดา เพิ่มศักยภาพโรงงาน ด้วยมาตรฐาน ISO 22000 Health & Safety - เรื่องร้อนๆหนาวๆของสาวออฟฟิค

Upload: bureau-veritas-thailand

Post on 15-Mar-2016

223 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

ISO information, Inspection Services and Training

TRANSCRIPT

Page 1: Bureau Veritas Certification Newsletter

Bureau VeritasCertification E-Newsletter

ISSUE 4

Mr. Quality- อตสาหกรรมอาหารกบมาตรฐานสากลBV Guest- อตสาหกรรมไทยปรดา เพมศกยภาพโรงงาน ดวยมาตรฐาน ISO 22000Health & Safety- เรองรอนๆหนาวๆของสาวออฟฟค

Page 2: Bureau Veritas Certification Newsletter

AAGRI & COMMODITIES InspectionInspection Serviviceses

M a r i n e I n d u s t r y I n s p e c t i o n & Ve r i f i c a t i o n i n s e r v i c e H e a l t h , S a f e t y & E n v i ro n m e n t C o n s t r u c t i o n C e r t i f i c a t i o n G o v e r n m e n t S e r v i c e s & I n t e r n a t i o n a l T r a d e

Grains, Rice and other Agri-products are surveyed and fumigtion by Bureau Veritas inspectors for Quality, Weight, Quantity, Packing, Marking, Condition inspections as well as draft surveys, holds cleanliness inspection, sampling for analysis purposes in warehouses, factories, at loading,

Fore more details please contact:

Bureau Veritas Thailand

International Trade Division

51/11-12 Moo 9, Soi Sukhumvit 105(La Salle 77), Sukhumvit Road, Bangna,

Tel: +66 2748 7487

Email: [email protected]

Visit us on: www.bureauveritas.co.th

Delivering Assurance on the quality and quantity of your Agrifood shipments

Bangkok 10260, Thailand

discharge, during transhipment, trucks, barges, containers and vessels.

Fax: +66 2398 0455

Page 3: Bureau Veritas Certification Newsletter

03

04

MR.Quality

04...อตสาหกรรมอาหารกบมาตรฐานสากล06...ไขกลยทธ สมาตรฐาน ISO 22000 เพอการแขงขนใน ตลาดโลก09...ตรวจสอบคณภาพขาวเพอการสงออก

BV Guest11...อตสาหกรรมไทยปรดา เพมศกยภาพโรงงาน ดวยมาตรฐาน ISO 22000

Love Earth

13...80 วธหยดโลกรอน ตอนจบ

19...รอบรว BV

20...BV Calendar

09

Health & Safety

16...เรองรอนๆหนาวๆของสาวออฟฟค

Editor Note

14

Copyrights c 2009

Issue 4, 2009Bureau Veritas Certification Newsletter is a publication of the System Certification Service Department.Design and content by Duangkamol Jarupatrakorn, Marketing CommunicationBureau Veritas Certification Newsletter office : 16th floor, Bangkok Tower, 2170 New Petchburi Rd., Bangkapi, Huaykwang Bangkok 10310 ThailandTel. 0 2670 4800 Fax: 0 2718 1941E-mail : [email protected] : www.bureauveritas.co.th

แมปญหาเศรษฐกจจะรมเราทวโลก แตประชากรสวนใหญกยง ตองบรโภคอาหารเพอมชวตอยในสงคม อตสาหกรรมอาหารจง ยงคงสามารถขบเคลอนตอไปได แมจะประสบภาวะจากพษ เศรษฐกจกตาม

สงสำคญทอยคกบกลมอตสาหกรรมอาหารกคอ คณภาพและ ความปลอดภย ซงผบรโภคใหความใสใจเปนอยางมาก ดงนน ผ ผลตจงตองมมาตรฐานระบบการจดการความปลอดภยของ อาหาร เพอสรางความมนใจใหกบคคา และผบรโภค

วารสารออนไลนฉบบนจงนำเสนอสาระความรดานมาตรฐานอาหารปลอดภยสำหร บกล มอตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ นอกจากนยงมกรณศกษาทนาสนใจของอตสาหกรรมไทยปรดา ผผลตซอสปรงรส ทมการประยกตใชมาตรฐาน ISO 22000 เพอเสรมศกยภาพใหกบโรงงาน ทำใหเราไดเหนมมมองดๆใน การนำมาตรฐานมาประยกตใช

ยงม บทความดๆใหท านผ อ านไดเก บเก ยวความร อ กมาก แลวพบกนใหมฉบบหนาคะ

กองบรรณาธการ

Page 4: Bureau Veritas Certification Newsletter

BUREAU VERITAS CERTIFICATION NEWSLETTER

04

โดย วรพนธ ยทธทองหลาง, Lead Assessor บโร เวอรทส เซอทฟเคชน ประเทศไทย

ปจจบนการแขงขนในตลาดโลกสาหรบธรกจอาหารมคอนขางมาก เนองจากธรกจอาหารเองยงมความหอมหวนทเชญชวนใหผคารายใหมกระโดดเขามารวมวงเปนผผลต เพอแชรสวนแบงทางการตลาดอยเสมอ ทงนอาจเนองจากธรกจอาหาร เปนธรกจทไดรบผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจเปนลาดบทายๆ สวนสาเหตทเปนเชนนนพอจะคาดเดาไดวาอาหารยงเปนหนงในปจจยสทมนษยยงคงตองการ

การสรางความแตกตางจากคแขงในตลาด เปนอกหนงในกลยทธทสามารถนามาใชเพมโอกาสทางธรกจ และใชชวงชงสวนแบงทางการตลาดได ซงหนงในการสรางความแตกตางทนาสนใจ อกทงยงมประโยชนหลายทางกคอการจดทาระบบมาตรฐานใหกบองคกร เพราะนอกจากจะทาใหการทางานขององคกรเปนไปอยางมระบบระเบยบแลว การทองคกรไดรบการรบรองระบบมาตรฐานนน ยงสรางความเชอมนใหกบผบรโภคกบองคกร และผลตภณฑขององคกร (รวมถงแบรนด) อกดวย

ในปจจบนระบบมาตรฐานสาหรบธรกจอาหารมมากมายหลายมาตรฐาน แตในวนนจะขอพาทกทานไปรจกกบระบบมาตรฐานยอดนยมสาหรบธรกจอาหาร ซงมดงน

1. GMP 2. HACCP

3. ISO22000:2005 4. Global Standard for Food Safety (BRC Issue 5) 5. International Food Standard Version 5 เพอใหเกดความชดเจนของแตละตวมาตรฐาน จะขออธบาย

รายละเอยดของแตละมาตรฐานพอสงเขป ดงน GMP

GMP หรอชอเตมกคอ Good Manufacturing Practice หมายถงหลกเกณฑวธการทดในการผลตอาหารเพอใหไดอาหารทมความปลอดภยตอผบรโภค ซงสาหรบในบานเรานน การประยกตใช GMP ในการผลตไดกลายเปนกฏหมายบงคบไปแลวในบางธรกจ ซงโดยปกตแลว GMP กคอเปนพนฐานสาหรบโรงงานผลตอาหารโดยทวไปทตองปฏบต หวขอยอยสาหรบมาตรฐาน GMP ตามแนวทางของทาง CODEX มดงน

- การควบคมกระบวนการผลตในขนตน - การออกแบบ และการจดหาเครองมอ อปกรณ ตลอดจน

ระบบสนบสนนการผลต - การควบคมกระบวนการผลต - การบารงรกษา และการดแลสขาภบาล - บคลากรสขลกษณะสวนบคคล - การขนสง

อตสาหกรรมอาหารกบมาตรฐานสากล

Mr. Quality

Page 5: Bureau Veritas Certification Newsletter

BUREAU VERITAS CERTIFICATION NEWSLETTER

05

- การใหขอมลผลตภณฑ รวมถงระบบการชบง และการสอบยอนกลบ

- การฝกอบรม HACCP

HACCP หรอ Hazard Analysis Critical Control Point เปนระบบการวเคราะหอนตรายในกระบวนการผลต เพอหาจดวกฤตทตองมการควบคม ซงหากจะขยายความแลวกหมายถงเปนการตรวจสอบวาขนตอนใด หรอวตถดบรายการใดในกระบวนการผลตทอาจจะมอนตรายตอผบรโภค จากนนใหกาหนดมาตรการเพอควบคมนนเอง ทงนในระหวางขนตอนการกาหนดมาตรการควบคมนน จะมวธการพจารณาดวยวาจดใดทเราตองใหความ สาคญเปนพเศษ (ซงเปนจดทมผลกระทบตอความปลอดภยของผลตภณฑตอผบรโภค) นนกคอจดวกฤต หรอทเรยกวา CCP (Critical Control Point) นนเอง ISO22000:2005

มาตรฐาน ISO22000 เปนมาตรฐาน ISO ตวลาสดสาหรบธรกจอาหาร เรมประกาศใชงานมาตงแตปค.ศ.2005 หรอปพ.ศ.2548 แตมาเรมถกกลาวถงกนอยางแพรหลายใน1-2 ปทผานมานเอง มาตรฐาน ISO22000 เปนมาตรฐานทเกยวของกบการผลตอาหารทมความปลอดภยตอผบรโภค รวมถงการควบคมสขลกษณะในการผลตทดอกดวย ดงนนหากจะกลาวใหเหนภาพชดเจนสาหรบตวมาตรฐาน ISO22000 นน อาจพอกลาวไดวามาตรฐาน ISO22000 เปรยบเสมอนเปนมาตรฐาน GMP & HACCP ขนสงทผนวกเอาหวขอดานฝาย , การสอสาร และการทวนสอบระบบเขาไป ดงนนตวมาตรฐาน ISO22000 จงมโครงสรางเฉกเชนเดยวกบมาตรฐาน ISO ทวไป ซงไดแก

ขอ 4 ระบบการจดการดานความปลอดภยอาหาร ขอ 5 ความรบผดชอบฝายบรหาร ขอ 6 การจดการทรพยากร ขอ 7 การวางแผน และการทาใหเกดผลตภณฑทปลอดภย ขอ 8 การยนยนความถกตอง, การทวนสอบ และการ

ปรบปรงระบบความปลอดภยอาหาร จากขอมลในปน (พ.ศ.2552) พบวามาตรฐาน ISO22000

นนไดรบการยอมรบ และกลาวถงเปนทกวางขวางมากขนทงจากใน และตางประเทศ โดยทผซอ (Buyer) ในตางประเทศหลายรายตองการใหผผลตสนคา (Supplier) ทมการตดตอซอขายดวย ปรบเปลยนการรบรองจาก GMP&HACCP เปน ISO22000 แทนเนองจากเลงเหนวาระบบมความเขมงวดมากกวา และเปนทยอมรบมากกวาเนองจากเปนมาตรฐานสากล

Global Standard for Food Safety (BRC Issue 5) และ Interna-tional Food Standard Version 5

สาหรบมาตรฐาน Global Standard for Food Safety (หรอทเรยกวา BRC Issue 5) และ International Food Standard Ver-sion 5 (หรอทเรยกวา IFS Version 5) เปนมาตรฐานทเปนความตองการของลกคาเฉพาะกลม กลาวคอเปนมาตรฐานสาหรบผผลตสนคาเพอสงไปยงรานคาปลกในกลมประเทศยโรป อาท องกฤษ, เยอรมน, ฝรงเศส และอตาล เปนตน นอกจากนแลวปจจบนยงพบวามาตรฐานทงสองยงเปนทยอมรบในวงกวางมากขนจากประเทศอนๆ เชนประเทศสหรฐอเมรกา และออสเตรเลยเปนตน มาตรฐานทงสองตวนจงเปรยบเสมอน ใบเบกทางทสาคญ ในการไปเปดตลาดสนคาในกลมประเทศทกลาวมา ดงนนหากบรษทใดกาลงคดทจะขยายตลาดไปยงกลมประเทศดงกลาว ควรจะลองศกษามาตรฐานทงสองตวนเพอเปนแนวทาง

แมวามาตรฐานทงสองจะเปนสาหรบผผลตสนคาเพอสงไปยงรานคาปลกในกลมประเทศยโรปทงค แตแทจรงแลวยงพบวามาตรฐานเพยงตวใดตวหนงยงคงไมไดรบการยอมรบทวทงยโรป อาท รานคาปลกในประเทศเยอรมนยงคงตองการใหผผลตสนคา (supplier) ไดรบการรบรองมาตรฐาน IFS เทานน

โครงสรางของทงสองมาตรฐานมความใกลเคยงกนมาก แตยงคงมขอกาหนดปลกยอยบางรายการทแตกตางกนอยบาง ซงหากพอกลาวโดยสรปภาพรวมของสองมาตรฐานจะพบวาโดยหลกแลวขอกาหนดของทงสองมาตรฐานจะกลาวถงหวขอดงตอไปน

• หนาทความรบผดชอบของฝายบรหาร • ระบบการจดการดานคณภาพ และความปลอดภย

อาหาร • การจดการทรพยากร / โครงสราง • สขลกษณะของการผลตทด / การควบคมการปนเปอน

การควบคมกระบวนการผลตบคลากร จากทกลาวมาทงหมดนน เปนบทสรปสนๆสาหรบ

มาตรฐานแตละตว ซงปจจบนการประยกตใชระบบมาตรฐานตางๆ ตลอดจนถงกระบวนการขอการรบรองมขนตอนทไมยงยากเหมอนทผานมา หากทานสนใจ หรอตองการรายละเอยดเพมเตม สามารถตดตอไดทโทร 02 670 4862 หรอ อเมลล [email protected] หรอเยยมชมเวบไซคไดท www.bureauveritas.co.th

Mr. Quality

Page 6: Bureau Veritas Certification Newsletter

BUREAU VERITAS CERTIFICATION NEWSLETTER

06

ไขกลยทธ สมาตรฐาน ISO 22000 เพอการแขงขนในตลาดโลก

เมอความปลอดภยทางดานอาหาร เปนปจจยทผบรโภคใหความสาคญมากขน สงผลใหผบโภคมแนวทางการเลอกซออาหารทสะอาด ถกหลกอนามย และไดมาตรฐานสากล มากขน บรษทหลายแหงใหความเขมขนในเรองของการผลตทไดมาตรฐานสากล เพอใหสนคาเหนอคแขงและสามารถแขงขนในตลาดโลกไดดวย

มาตรฐานการจดการดานความปลอดภยของอาหาร หรอ ISO 22000 จงกลายเปนเรองจาเปนในตลาดปจจบน เพราะเปนมาตรฐานทไดรบการยอมรบในระดบสากล และถกพฒนาขนเพอใหองคกรและบรษทตางๆทอยในหวงโซอาหาร ซงตองจดใหมกลไกสามารถควบคมอนตรายทเกดขนเพอใหอาหารมความปลอดภยตอการบรโภค ขอกาหนดนสามารถประยกตใชกบทกองคกร ซงองคกรนนจะเกยวของในหวงโซอาหาร และการนาไปใชเพอผลตผลตภณฑทปลอดภย เชน โรงงานทผลตภาชนะบรรจ สารเคม ผขนสง ผใหบรการจดเกบและการกระจายสนคาทมความเกยวของทงทางตรงและทางออมกบหวงโซอาหารกสามารถนาระบบนไปใชได

นอกจากน ISO 22000 เปนการรวมเอาระบบ GMP ซงเปนระบบพนฐานของอตสาหกรรมอาหาร กบระบบ HACCP ซงเปนระบบวเคราะหจดอนตรายแตละขนตอนการผลต และมการผนวก ISO 9001 เขาไปเสรมในเรองการจดการและระบบเอกสารทาใหระบบนเหมาะกบอตสาหกรรมอาหาร โดยมขอกาหนดทงหมด 8 หวขอ แตหลกการสาคญของมาตรฐานประกอบดวย 4 หลกการสาคญ คอ โปรแกรมขนพนฐาน หลกการวเคราะหอนตรายและจดวกฤตทตองควบคม ระบบการจดการ และการสอสารอยางมประสทธภาพ

สาหรบขอกาหนด 8 ขอ กาหนดในระบบ ISO 22000 : 2005 ไดแก ขอบขาย เอกสารอางอง บทนยาม ระบบการจดการความปลอดภยในอาหาร ความรบผดชอบของฝายบรหาร การจดการทรพยากร การวางแผน และการจดทาผลตภณฑทมความปลอดภย และการรบรองผลการตรวจสอบและการปรบปรง

ระบบ ทง 8 ขอกาหนด จะม 5 หวขอสาคญ ซงสรปประเดนทจะเปนประโยชนในการนาไปประยกตใชแกผประกอบการ ดงตอไปน

1. ระบบการจดการความปลอดภยในอาหาร (Food Safety management System) (ขอกาหนดท 4) เนนการจดทาเอกสารและการควบคมเอกสาร

• องคกรตองจดทาเอกสาร (Document) ซงประกอบดวยเอกสารนโยบายและวตถประสงค ดานความปลอดภยอาหาร เอกสารขนตอนการดาเนนการ (Procedure) และบนทกคณภาพตามทมาตรฐานนกาหนด (Record) และเอกสารอนๆทจาเปน โดยเอกสารดงกลาวตองม Procedure ควบคม ซงสอดคลองกบ ISO 9001

2. ความรบผดชอบของฝายบรหาร (Management Responsibility) (ขอกาหนดท 5) เนนองคกรและผบรหารตองใหความสาคญกบการจดทาระบบ การวางแผน การทบทวน รวมทงเนนเรองการสอสาร และการจดการกรณเกดเหตฉกเฉน ทมผลกระทบตอความปลอดภยอาหาร

• ผบรหารขององคกรมความมงมนใหการสนบสนนดานความปลอดภยอาหาร

• ผบรหารตองกาหนดนโยบายเปนเอกสาร (ตามขอ 1) และสอสารภายในองคกรใหรบทราบทวถง ซงนโยบายนตองเหมาะสมกบบทบาทขององคกรในหวงโซอาหาร ตองสอดคลองกบกฎหมาย หรอขอบงคบและขอตกลงดานความปลอดภยอาหารของลกคา

• ผบรหารตองมการวางแผนเพอบรรลตามทกาหนดไวในขอ (1)

• พนกงานทกคนตองไดรบมอบหมายความรบผดชอบใหรายงานปญหาเกยวกบระบบความปลอดภยอาหารไปยงบคคลากรทองคกรแตงตง ซงตองเปนผทมอานาจและรบผดชอบการจดการและบนทกรายละเอยดของปญหา

Mr. Quality

Page 7: Bureau Veritas Certification Newsletter

BUREAU VERITAS CERTIFICATION NEWSLETTER

07

Mr. Quality

• องคกรมการแตงตงบคคลททาหนาทเปนหวหนาทมความปลอดภยอาหาร (Food Safety Team Leader) โดยมหนาทบรหารทมจดระเบยบงาน ดแลการอบรมและการใหความรแกสมาชกในทมจดทาระบบความปลอดภยอาหาร รายงานประสทธผลของระบบ รวมทงประสานกบหนวยงานภายนอก

• องคกรตองมการสอสารภายนอกตลอดหวงโซอาหารใหกบลกคา ผบรโภค หนวยงานควบคมกฎหมาย และหนวยงานใดๆทมผลกระทบจากประสทธภาพและการปรบเปลยนระบบความปลอดภยอาหาร

• องคกรตองมการสอสารภายในกบบคคลในองคกร เกยวกบประเดนทมผลกระทบกบความปลอดภยอาหาร โดยเฉพาะทม Food Safety ตองไดรบขอมลททนเวลากบการเปลยนแปลงทมผลกระทบกบการผลต

• องคกรตองจดทา ถอปฏบต และธารงรกษา เอกสารวาดวยเรองการจดการสถานการณฉกเฉนและอบตภยทสงผลตอความปลอดภยอาหาร และทเกยวของกบบทบาทขององคกรในหวงโซอาหาร

• ฝายบรหารสงสดตองทบทวนระบบความปลอดภยอาหาร ตามชวงเวลาทวางแผน เพอใหมนใจถงความเหมาะสม ความพอเพยง และประสทธภาพของระบบอยางตอเนอง รวมถงการประเมนโอกาสในการปรบปรงและความจาเปนในการเปลยนแปลงระบบและนโยบาย และตองมการบนทกการทบทวนทกครง

3. การจดการทรพยากร (Resource management) (ขอกาหนดท 6) เนนใหองคกรตองมทรพยากรทงดานวสด สงกอสราง สงแวดลอมทด รวมทงบคลากรทมประสทธภาพ เพอใหการดาเนนการทางดานความปลอดภยอาหารเปนไปตามวตถประสงคและเปาหมายทกาหนด ซงสอดคลองกบมาตรฐาน

• องคกรตองมอบหมายทรพยากรในการจดทา ถอปฏบต ธารงรกษา และปรบระบบการจดการความปลอดภยอาหารใหทนสมยอยางเพยงพอ

• ทม Food Safety และบคคลใดๆทดาเนนกจกรรมทมผลกระทบตอความปลอดภยอาหารตองมความสามารถ ผานการใหความร อบรม มทกษะและประสบการณ

• องคกรตองมอบหมายทรพยากรเพอสนบสนน การสราง การจดการ และธารงรกษาสภาพแวดลอมทจาเปน เพอการประยกตใชขอกาหนดในมาตรฐาน

4. การวางแผนและการจดทาผลตภณฑทมความปลอดภย (Planning and realization of safe products) (ขอกาหนดท 7)

ขอกาหนดนเปนขอหลกการทเนนจดสาคญของการควบคมความปลอดภยของอาหาร คอ GMP/HACCP รวมถงระบบการจดการสนคาเมอไมสอดคลองกบมาตรฐาน การสอบกลบสนคา และการเรยกคนสนคา

• องคกรตองมโปรแกรมพนฐานดานสขลกษณะ (Pre-requisite programs) (PRPs) ซงอาจจะเปน GAP (Good Agricul-ture Practice), GHP (Good Hygienic Practice), GVP (Good Veterinarian Practice), GDP (Good Distribution Practice), GPP ( Good Production Practice), GTP ( Good Trading Practice) และ GMP (Good Manufacturing Practice) ขนอยกบประเภทผประกอบการในหวงโซอาหาร และตองจดทาเปนเอกสาร

• องคกรตองมระบบ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) โดย

- ม Food Safety Team - มการระบคณลกษณะผลตภณฑ (Product characteristics)

- มการกาหนดการนาไปใชงาน (Interned use) - มการจดทาแผนภมกระบวนการผลต (Flow diagrams) และตองอธบายมาตรการควบคมหรอวธการปฏบตทอาจสงผลตอความปลอดภยอาหาร เพอนาไปวเคราะหอนตรายในขนตอนตอไป - การวเคราะหอนตราย (Hazard analysis) ทม Food Safety ตองประเมนอนตรายเพอกาหนดชนดอนตรายทจาเปน ตองควบคมใหอยในระดบทกาหนดเพอสรางความมนใจถงความปลอดภยอาหาร รวมถงมาตรการควบคมทมประสทธภาพ

- การประเมนอนตราย (Hazard assessment) อนตรายแตละชนดตองถกนามาประเมน เพอพจารณาความจาเปนในการกาจดหรอลดลงสระดบทยอมรบได เพอใหสามารถผลตอาหารปลอดภยโดยอาจใชการพจารณาความรนแรง (severity) และโอกาสในการเกดอนตราย (likelihood of occurrence)

- การสราง HACCP plan ซงตองถกจดทาเปนเอกสาร โดยแตละจดวกฤตทกาหนด ตองประกอบดวย อนตรายทถกควบคม มาตรการควบคม ขอบเขตวกฤต วธการเฝาระวง การแกไขและมาตรการแกไข

อานตอหนา 08

Page 8: Bureau Veritas Certification Newsletter

BUREAU VERITAS CERTIFICATION NEWSLETTER

08

• องคกรตองมการวางแผนการตรวจสอบ (Verification planning) โดยกาหนดวตถประสงค วธการ ความถ และผรบผดชอบ และผลการทวนสอบตองมการบนทกและสอสารไปยง Food Safety ทม

• องคกรตองมระบบการสอบกลบ (Tracibility system) โดยระบรนสนคา และเชอมโยงไปยงวตถดบ กระบวนการผลต รวมทงการสงมอบทเกยวของ และมการจดบนทก

• องคกรตองมมาตรการการควบคมความไมสอดคลอง (Control of nonconformity) โดยมการแกไข (Corrections) เมอขอบเขตวกฤตของจด CCP (Critical Control Point) เกดการเบยงเบน และตองมมาตรการแกไข (Corrective Action) และจดการกบผลตภณฑทไมปลอดภย (Handing of potentially un-safe products) เพอปองกนสนคาเหลานนเขาไปสหวงโซอาหาร และควรมการประเมนเพอปลอยสนคา (Evaluation for release) เมอมหลกฐานทแสดงวามาตรการควบคมมประสทธภาพ หรอผลการสมตวอยางการวเคราะห แสดงวารนทไดรบผลกระทบ มความสอดคลองกบระดบการยอมรบคาความปลอดภย แตหากพบวาผลตภณฑนนไมสามารถปลอยไดตองมการกาจด (Disposition of nonconforming products) ซงอาจจะนาไปแปรรปใหม หรอนาไปผานกระบวนการเพมเตมภายในหรอภายนอกองคกร เพอลดอนตรายลงถงระดบทยอมรบได หรอทาลายทง หรอกาจดเปนของเสย

• องคกรตองมการเรยกคนสนคา (withdrawals) เพอชวยใหการเรยกคนสนคาทไมปลอดภยเปนไปอยางสมบรณและทนตอเวลา องคกรตองแตงตงบคลากรทมอานาจในการเรยกคน ตองมขนตอนการปฏบตและแจงหนวยงานตางๆทเกยวของ ทงราชการ ลกคา และผบรโภค สนคาทถกเรยกคนตองเกบกกไว จนกวาจะถกนามาทาลาย หรอถกนาไปใชเพอเจตนาอน หลงผานการประเมนวาปลอดภย องคกรตองมการตรวจสอบวธการเรยกคน เทคนคทเหมาะสม เชน Mock Recall

5. การรบรองผล การทวนสอบ และการปรบปรงระบบความปลอดภยอาหาร (Validation Verification and Improve-ment of FSMS) (ขอกาหนดท 8) เนนใหองคกรตองมการยนยนคาตวเลขตางๆทใช หรอมาตรฐานทนามาอางองวาเหมาะสม กบองคกรสามารถลดขจดอนตราย มการทวนสอบอปกรณ เครองมอทสาคญๆ โดยการสอบเทยบ และมการทวนสอบระบบ เชน การตรวจประเมนภายใน เปนตน

Mr. Quality

ตอจากหนา 07 • กอนการประยกตใชมาตรการควบคมใน PRPs และแผน

HACCP หรอการเปลยนแปลงใดๆ องคกรตองทาการรบรอง (Validate) เพอใหแสดงวา มาตรการนนๆสามารถใหผลคาทตงไวในการควบคมอนตราย มประสทธภาพ และมความสามารถเพอใหผลตภณฑบรรลตามทกาหนด หากไมเปนไปตามทคาดหมาย ตองไดรบการปรบเปลยนและประเมนใหม

• องคกรตองแสดงหลกฐานเพอยนยนวาวธการเฝาระวง การตรวจวด และอปกรณมความเหมาะสมทสามารถใหผลการตรวจสอบทนาเชอถอ เครองมออปกรณตองมการสอบเทยบ มการจดเกบและรกษาบนทกผลการสอบเทยบและทวนสอบ

• องคกรตองมการทวนสอบระบบการจดการดานความปลอดภยอาหาร เชน ตรวจประเมนภายใน (Internal audit) หากพบวาการทวนสอบใหผลไมสอดคลองตามแผน ตองลงมอดาเนนการแกไขและตองมการวเคราะหผลลพธจากกจกรรมการทวนสอบ และรายงานผบรหารเพอนาเขาสการประชมทบทวนฝายบรหาร และใชเปนขอมลปรบระบบใหทนสมย

• ผบรหารระดบสงตองมนใจวาระบบมการปรบปรงอยางตอเนอง ทนสมย กจกรรมเพอการปรบระบบใหทนสมยตองไดรบการบนทกในรปแบบทเหมาะสม และนาเขารายงานเพอพจารณาในการประชมทบทวนฝายบรหาร PRP OPRP และ CCP คออะไร

Prerequisite Program หรอ PRP หมายถง สภาพพนฐาน และกจกรรมทจาเปนในการรกษาสภาวะแวดลอมทถกสขอนามยตลอดทงหวงโซอาหารทเหมาะสมสาหรบหารผลต การจดการและการดาเนนการตอผลตภณฑสดทายทปลอดภย และอาหารทปลอดภยตอผบรโภค โดย PRP ไดแก GAP, GVP, GMP, GHP, GPP, GDP, และ GTP

Operational Prerequisite Programme หรอ OPRP กคอ PRP ทถกบงชโดยการวเคราะหอนตรายตามทจาเปน เพอควบคมโอกาสนาไปสอนตรายตอความปลอดภยของอาหารทนาไปสการปนเปอน หรอแพรกระจายอนตรายตอความปลอดภยของอาหารไปสผลตภณฑ หรอในกระบวนการ

Critical Control Point หรอ CCP หมายถง ขนตอนซงการควบคมสามารถประยกตใชและจาเปนเพอปองกน หรอกาจดอนตรายตอความปลอดภยของอาหาร หรอลดใหอยในระดบทยอมรบได

สรป PRP กคอ GMP ทว ๆ ไป ทใชควบคมในหลายจด แต OPRP อาจเปน GMP หรอ Control Point ทเราคนเคย เพอชวยลดความเสยงของอนตรายทมตออาหาร แตยงไมใชจด CCP

Page 9: Bureau Veritas Certification Newsletter

BUREAU VERITAS CERTIFICATION NEWSLETTER

09

Mr. Quality

เนองจากขาวหอมมะลเปนขาวทผบรโภคทวโลกยอมรบในคณภาพและเปนสนคาสงออกททารายไดมากทสด ทางกระทรวงพาณชยจงประกาศใหขาวหอมมะลเปนขาวมาตรฐานสาหรบการสงออกตางประเทศ อนไดแกพนธขาวดอกมะล 105 และกข.15 โดยกาหนด เกณฑความบรสทธ (purity) ของขาวหอมมะล Thai Hom Mali Rice หรอ Thai Jasmine Rice วา จะตองมขาวหอมมะล ตงแต 92% ขนไป หากมขาวอนปนเกน 8 % จะไมอนญาตใหสงออก และมบทลงโทษเพกถอนใบอนญาตสงออกกบผประกอบการทฝาฝน สวนเกณฑของขาวหอมมะลผสมททางกระทรวงอนญาตนน จะตองอยในเกณฑความบรสทธ 80 : 20 (ขาวหอมมะล : ขาวเจาพนธอน) หมายความวา อนโลมใหมขาวพนธอนปนไดไมเกน 20% และจะตองระบไวขางถงบรรจขาววา Mixed Thai Hom Mali Rice (ขาวหอมมะลผสม) อยางชดเจน

ปญหาในการสงออกขาวทสาคญ ไดแก การปลอมปนขาวจนทาใหขาวไทยไมไดมาตรฐานและทาใหผซอในตางประเทศเกดความไมมนใจ โดยลาสดไดเกดกรณ การปลอมปนขาวหอมมะล ซงเปนขาวเกรดพรเมยมของไทยระบาดหนกในสหรฐฯ ซงไดสรางความกงวลใหกบผคาปลก ซงเปนกลมโมเดรนเทรดรายใหญทวสหรฐฯ เนองจากเกรงจะเสยชอเสยงและสงผลกระทบตอยอดขาย

ทผานมาในแตละปสหรฐฯมการนาเขาขาวหอมมะลจากไทยประมาณ 3-4 แสนตน สวนหนงมการนาไปผสมขาวอนสงขายฟนกาไร ทาใหขาวหอมมะลไทยเสยชอเสยง ซงยอมรบวาปองกนยากเนองจากเกดทปลายทาง

ขณะทตนทางสวนหนงเปนผลจากพอคาขาวของไทยมสวนรเหนดวยโดยทาตามความตองการของลกคา เชน สงซอขาวโดยผสมขาวหอมมะลสดสวนเพยง 50-60% ทเหลอเปนขาวอน โดยแจงสงออกวาเปนขาวขาว เมอสนคาถงปลายทางกจะนาไปผสมกบขาวชนดอนแลวแพกถงขายในแบรนดของลกคา บางครงยง

ใชถงทมตราโลโกรบรองจากกรมการคาตางประเทศของไทยวาเปน Thai Hom Mali Rice เพอบรรจจาหนายสรางความมนใจใหกบผบรโภควาเปนขาวหอมมะลแทจากประเทศไทย

นอกจากในสหรฐฯแลว ปจจบนในตลาดจนกยงมปญหาการปลอมปนขาวหอมมะลไทยในระดบทรนแรงไมแพกน สบเนองจากชาวจนทมรายไดดนยมบรโภคขาวหอมมะลไทย ทาใหในแตละปจนมการนาเขาขาวหอมมะลจากไทยประมาณ 5-6 แสนตน สวนหนงมการนาเขาขาวหอมปทมธานหรอขาวขาวชนดอนๆไปผสม

ปญหาทเกดขนมาจากผสงออกบางรายผสมขาวหอมปทมธาน 1 ไปถง 50 % ซงสวนหนงเปนเพราะผซอระบมา และอกสวนเกดจากการแสวงหากาไรจากราคาทตางกน เพราะขาวหอมมะลจะมราคาทเกวยนละประมาณ 12,000 บาท ในขณะทขาวปทมธาน 1 ราคาเกวยนละประมาณ 9,000 บาท โดยมลกษณะทางกายภาพทใกลเคยงกนมาก ตองใชความชานาญสงหากจะแยกแยะดวยตา วธการตรวจสอบทถกตองจะตองตรวจสอบดเอนเอ

สาหรบคาแนะนาเบองตนในการแกปญหาการปลอมปนขาวในมมมองของบรษทตรวจสอบระดบสากลอยางบโร เวอรทส ไดแก การวางมาตรฐานสงออกใหแยกออกจากกนชดเจนทงลอต กลาวคอ 100 % เปนขาวหอมมะล หรอขาวปทมธาน 1 โดยไมตองใหมปลอมปนได จากนนจงเปนเรองของผซอทจะเลอกตามความตองการ เพอไมใหสงผลกระทบในภาพลบตอขาวหอมมะลของไทย ขาวปทมธานแมจะคลายคลงกบขาวหอมมะล แตในดานคณภาพแลวยงสขาวหอมมะลไมได เนองจากจมกขาวของพนธปทมธาน 1 จะขาวกวาขาวหอมมะล หากเกบไวนานขาวปทมธานจะเหลองไวกวาและจะไมเหลอความหอม และโดยปกตแลว หากหงทงไวจะแขงกวาและไมมยางเทาขาวหอม เปนตน

อานตอหนา 10

ตรวจสอบคณภาพขาวเพอการสงออก

Page 10: Bureau Veritas Certification Newsletter

BUREAU VERITAS CERTIFICATION NEWSLETTER

10

ในสวนของบรษทตรวจสอบนน ถอวามความสาคญในการรกษามาตรฐานและชอเสยงของขาวไทย ขาวทผานเกณฑการตรวจสอบจะไดรบใบรบประกนคณภาพอนเปนหลกฐานสาคญประกอบการสงออกประเทศไทยถอเปนประเทศแรกทกาหนดมาตรฐานการสงออกขาวตงแตป 2540 เพอสรางความไดเปรยบทางการแขงขนกบประเทศอน โดยอยในความดแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงพาณชย พรอมทงออกกฎใหมบรษทตรวจสอบทผานการรบรองจากกระทรวงพาณชย

สาหรบบโร เวอรทสเปนผตรวจสอบขาว ทมสาขาทวโลก และไดรบการยอมรบในระดบสากล บคลากรของบรษทมประสบการณและความเชยวชาญในการตรวจสอบสง บรษทไดรบความไววางใจจากบรษทสงออกขาวชนนาของไทย อาท บรษทเพรซเดนท อะกร เทรดดง, บรษท เอเซย โกลเดน ไรซ จากด, บรษทไทยฟา (2511) จากด เปนตน

การตรวจสอบขาวจะแบงออกเปนการตรวจสอบทางกายภาพ หรอการตรวจสอบดวยสายตาโดยอาศยความชานาญ ซงเปนการตรวจสอบหนางาน ททาเรอ โกดง เชนการตรวจดพนขาว จากการสมตวอยางของขาวทจะสงออก 100 เมลด มานงตรวจความยาวทกเมลด สวนผสม ส กลนและสงทอาจมปนไดของขาว และตรวจถงบรรจขาวเพอปองกนการนาขาวเกรดตามาบรรจในถงทระบเกรดสง ตลอดจนตรวจกระสอบตามมาตรฐานกระทรวงพาณชยและเทรดเดอร

ทงน ขาวแตละประเภท จะมการแยกเกรดแตกตางกน อาท ขาวขาวทสงออกมากทสด จะคดเกรดตามขาวหก เชน ขาวขาวเกรดเอ 100% จะมขาวหกไดไมเกน 4.0% ซงการดขาวหกจะคดจากความยาวเมลดขาว หากตากวา 5.2 มลลเมตร ถอวาเปนขาวหก เนองจากขาวไทยจะมความยาวเฉลย 7 มลลเมตร เปนตน สาหรบขาวหอมมะลตามมาตรฐานขาวไทยแลวตองมความยาวเฉลย 7 มลลเมตรขนไป

นอกจากน จะตองมการตรวจสอบทางเคมในหองปฏบตการ โดยแบงออกเปน 1.การทดสอบหาปรมาณอมโลส (Amylose Test) ปกตแลวโครงสรางของแปงจะมองคประกอบหลก 2 ชนด ไดแก อมโลเปคตน (Amylopectin) ซงใหคณสมบตเหนยวนม และอมโลส (Amylose) ซงทาใหขาวรวนไมเกาะตว โดยขาวขาวจะมปรมาณอมโลส มากกวา ทงน

กระทรวงพาณชยกาหนดปรมาณอมโลสไวท 13-18 % สาหรบขาวหอมมะล หากมากกวานนจะถอเปนขาวขาว 2.การทดสอบหาปรมาณความชนในขาว (Moisture Test) 3. การทดสอบหาปรมาณขาวเจาพนธอนทไมใชขาวหอมมะล ไทยปน (Alkali Test) เปนการตรวจสอบหาความบรสทธของขาวหอมมะล ดวยนายาเพอหาปรมาณขาวเจาพนธอนทไมใชขาวหอมมะลไทยปน โดยใชเวลาทดสอบนานประมาณ 23 ช.ม. 4. Priliminary Test การตรวจสอบโดยการตม เนองจากขาวขาวและขาวหอมจะสกในเวลาไมเทากน

การตรวจสอบคณภาพขาวไทยและขาวหอมมะลกอนสงออก นอกจากจะเปนการรบประกนคณภาพขาวตามมาตรฐานการสงออกขาวของไทยและขอกาหนดของตางประเทศแลว ยงชวยควบคมคณภาพใหไดมาตรฐานทสงกวาทภาครฐกาหนด เพอใหขาวออกมาดด ทงในดานของเมลดขาว กลน และองคประกอบหลงจากสกแลว ซงเปนการสรางความเชอมนใหกบคณภาพขาวไทยในตลาดโลก โดยบรษท บโร เวอรทสจะทาการตรวจสอบขาวในแตละลอต เพอใหทราบวาไดคณภาพตรงตามทลกคาตองการและมาตรฐานทกาหนดหรอไม หากพบวาขาวดงกลาวไมไดมาตรฐานตามทกาหนด กจะทารายงานพรอมขอเสนอแนะเพอใหลกคานาขอมลทไดไปปรบปรง จนไดคณภาพตรงตามทตองการในทสด

นอกจากน บโร เวอรทส ยงใหบรการตรวจสอบและรบรองคณภาพแบบครบวงจร ไมวาจะเปนการตรวจสอบเรอใหญ และตคอนเทนเนอรเพอบรรจสนคากอนสงออก, การตรวจสอบสนคากอนบรรจเขาตหรอลงเรอ, การตรวจสอบสนคาขณะเขาตหรอลงเรอ การรมยาสนคา,การควบคมความชน, การคมสนคาบนเรอใหญ เปนตน

สนใจสอบถามรายละเอยด โทร 02 748 7487

Mr. Quality

ตอจากหนา 9

Page 11: Bureau Veritas Certification Newsletter

BUREAU VERITAS CERTIFICATION NEWSLETTER

11

BV Guest

กลมอตสาหกรรมอาหารนบเปนกลมอตสาหกรรมทมการแขงขนกนสง และความตองการในตลาด โดยเฉพาะตลาดตางประเทศนนหากตองการขยายตลาดไปสทวปยโรป อเมรกา ระบบการจดการมาตรฐานความปลอดภยในอตสาหกรรมอาหารจงเปนสงสาคญ เพราะผบรโภคในตางประเทศคอนขางเอาใจใสในสนคาบรโภค และตองมนใจวาสนคาทบรโภคหรอนาไปปรงแตงอาหารนนมความปลอดภยอยางแทจรง เพอเปดประสบการณใหผอานไดเหนมมมองการทาระบบมาตรการจดการความปลอดภยดานอตสาหกรรมอาหาร หรอ ISO 22000 วารสารบโร เวอรทส เซอทฟเคชน ฉบบนไดรบเกยรตจากบรษท อตสาหกรรมไทยปรดา จากด ทจะใหขอมลเกยวกบความคดรเรมในการนาระบบมาตรฐาน ISO 22000

เขามาประยกตใชกบองค คณสรช ทวพนธ กรรมการผจดการ บรษท อตสาหกรรม

ไทยปรดา จากด เลาถงทมาใหฟงวา คณปรดา วระพงษเปนผรเรมกอตงบรษทขน โดยในตอยแรกไดเรมจากการผลตนาปลาซงสามารถหาวตถดบไดในชลบร และไดสงขายไปตามหวเมองตางๆ จนกจการไดเจรญขนเรอยมา และไดจดทะเบยนเปน บรษทเมอ วนท 10 สงหาคม 2514 และมการขยายกาลงการผลตนาปลา โดยใชเครองจกรในการผลตททนสมยและมประสทธภาพและไดขยายตลาดทงในและนอกประเทศ

ในป 2545 ทางบรษท ไดขยายการผลต โดยไดสรางโรงงานผลตซอสปรงรสขน ในพนทโรงงานเดม ทาใหบรษท

สามารถผลตสนคาไดหลากหลายมากยงขน ปจจบนบรษทสามารถผลตสนคาในกลมเครองปรงรสไดหลากหลายอาทเชน นาปลา นาสมสายช ซอสหอยนางรม ซอสผด ซอสพรก นาจมไก ซอสปรงอาหาร ซอสผดไทย ซอสตมยา เปนตน ปจจบนไดสงออกสนคาไปสตลาดตางประเทศ หลายประเทศ เชน สหรฐอเมรกา องกฤษ ญปน ออสเตรเรย นวซแลนด เปนตน

อตสาหกรรมไทยปรดา เพมศกยภาพโรงงาน ดวยมาตรฐาน ISO 22000

อานตอหนา 12

Page 12: Bureau Veritas Certification Newsletter

BUREAU VERITAS CERTIFICATION NEWSLETTER

12

โดยในอนาคตทางบรษทไดมแนวทางในการพฒนาผลตภณฑ โดยใหสนคาใกลชดกบผบรโภคมากขน งายตอการใชงาน และ สะดวกมากขน ตามแนวทาง easy to cook มากขน

สาหรบการนาระบบ GMP และ HACCP เขามาประยกตใช คณสรช เปดเผยวา ทางบรษทมความมงมนทจะผลตสนคาทมคณภาพและปลอดภยตอผบรโภคและเลงเหน

ความสาคญของระบบมาตรฐานตางๆ โดยเรมแรกทางบรษทไดเรมจาก ระบบมาตรฐาน GMP กอน โดยจดสงพนกงานทมศกยภาพไปอบรมระบบ GMP แลวนามาเผยแพรตอภายในองคกร ตอจากนนจงเรมจดตงทมงานบรหารระบบขนและทมงานดงกลาวกพฒนาระบบอยางตอเนอง โดยเรมขยายระบบไปเปน GMP&HACCP และ ISO22000:2005 ในเวลาตอมา

BV Guest

“เนองจากทางบรษทเปนผผลตอาหาร ความปลอดภยของอาหารจงเปนสงสาคญ ทางบรษทจงไดมงเนนเรองนเปนอยางมาก โดยไดเตรยมความพรอมในการพฒนาระบบทเกยวของกบความปลอดภยของอาหารอยางตอเนอง ทางทมบรหารระบบจงไดเลอกจดทา ระบบ ISO 22000:2005 เพอตอบสนองนโยบายทสาคญของบรษท”

แมวาการจดทาระบบ ISO 22000 อาจจะไมไดชวยสงเสรมการขายมากนก แตหากระบบทจดทามประสทธภาพแลว จะทาใหลกคามความมนใจเพมขน และยงเพมความพงพอใจของลกคา ซงจะชวยไดกบลกคาปจจบนทมอยแลวมากกวา

“ทางบรษท ตองการใหระบบสามารถใชไดจรงในองคกร โดยทใหพนกงานทกคนรสกวาระบบเปนสวนหนงของงาน ไมใชเปนงานเพมขนมา และระบบจะชวยใหทกคนทางานงายขน ไมตองเกรงใจกนหรอกลวทจะทางาน โดยใหทกคนถอวาทาตามระบบ ไมไดใชความรสกในการทางาน” คณสรช กลาว

คณสรช กลาวอกวา นโยบายของทางบรษทจะเรยบงายไมซบซอน เพอใหพนกงานเขาใจไดงาย และนาไปสการปฏบตไดจรง วา “เรามงมนในการผลตสนคาทมคณภาพด มความปลอดภย เพอสรางความพงพอใจสงสดแกลกคา และปรบปรงประสทธผลอยางตอเนอง”

นอกจากน คณสรช ยงใหมมมอง

ในเรองของการทาไอเอสโอวา การทาระบบยงยากกวาไมทาอยแลว แตการททาระบบ ความยงยากนนจะไมสรางความเสยหายเกดขน แตถาไมทาระบบแมดเหมอนจะไมยงยาก แตอาจจะทาใหการทางานไมสมาเสมอ และจะเหนอยมากกวาการทาระบบเสยอก

สาหรบปญหาในการจดทาระบบมาตรฐานทางบรษท ไมมปญหามากนก เนองจากการจดทาระบบดงกลาวเปนความตองการของทมบรหารระบบเอง ซงมสมาชกจากหนวยงานตางๆ อยแลว ทาใหปญหาตางๆ ถกชวยกนแกไขปรบปรง ปญหาหลกในการทาระบบมาตรฐานคอ พนกงานไมมความเขาใจวาระบบททาอยคออะไร ทาใหการทางานเปนการทางานตามคาสง

หรอตามทถกบอก ทาใหระบบขาดการพฒนาปรบปรงหรอปรบใหเขากบองคกร โดยในตอนเรมตนทางบรษทไดจางทปรกษาโครงการเพอเปนหลกในการจดทาระบบ จากนน ทางทมงานกจะพยายามปรบการทางานใหเขากบระบบ หรอปรบบางประเดนใหเขากบการทางานในแตละวน คณสรช ทงทายดวยแงคดดๆเกยวกบการทาระบบวา “ระบบมาตรฐานตาง ๆ เปนเพยงแคเครองมอในการทางานเทานน มนจะไมมประโยชนอะไรเลย ถาเครองมอถกตงไวเฉยๆ ถาคดจะทาระบบแลว ตองใชระบบใหจรงจง เปรยบเสมอนเรานาเครองมอมาใชใหเปนประโยชน”

“ระบบมาตรฐานตาง ๆ เปนเพยงแคเครองมอในการทางานเทานน มนจะไมมประโยชนอะไรเลย ถาเครองมอถกตงไวเฉยๆ ถาคดจะทาระบบแลว ตองใชระบบใหจรงจง เปรยบเสมอนเรานาเครองมอมาใชใหเปนประโยชน”

ตอจากหนา 11

Page 13: Bureau Veritas Certification Newsletter

BUREAU VERITAS CERTIFICATION NEWSLETTER

13

Love Earth

80 วธหยดโลกรอน ตอนจบ

36.เลอกซอสนคาทมหบหอนอยๆ หบหอหลายชนหมายถงการเพมขยะอกหลายชนทจะตองนาไปกาจด เปนการเพมปรมาณกาซเรอนกระจกสบรรยากาศโดยไมจาเปน

37.เลอกใชผลตภณฑทซอเตมใหมได เพอเปนการลดขยะจากหบหอของบรรจภณฑ

38.ใชกระดาษทง 2 หนา เพราะกระบวนการผลตกระดาษแทบทกขนตอนใชพลงงานจากนามนและไฟฟาจานวนมาก

39.เลอกใชกระดาษรไซเคล กระดาษรไซเคลชวยลดขนตอนหลายขนตอนในกระบวนการผลตกระดาษ

40.ตงเปาลดการผลตขยะของตวเองใหได 1 ใน 4 สวน หรอมากกวา เพอชวยประหยดทรพยากรและลดกาซเรอนกระจกไดอกจานวนมาก เมอลองคณ 365 วน กบจานวนปทเหลอกอนเกษยณ

41.สนบสนนสนคาและผลตผลจากเกษตรกรในทองถนใกลบาน ชวยใหเกษตรกรในพนทไมตองขนสงผลตผลใหพอคาคนกลางนาไปขายในพนทไกลๆ

42.บรโภคเนอววใหนอยลง ทานผก (ปลอดสารพษ) ใหมากขน ฟารมเลยงวว คอ แหลงหลกในการปลดปลอยกาซมเทนสบรรยากาศ หนมารบประทานผกใหมากขน ทานเนอววใหนอยลง

43.ทานสเตกและแฮมเบอรเกอรในรานใหญๆ ใหนอยลง เพราะอตสาหกรรมเนอระดบนานาชาต ผลตกาซเรอนกระจกถง 18% สาเหตหลกกคอไนตรสออกไซดจากมลววและมเทน ซงถกปลดปลอยออกมาจากลกษณะทางธรรมชาตของววทยอยอาหารไดชา (มกระเพาะอาหาร 4 ตอน) มเทนเปนกาซเรอนกระจกททาใหเกดปฏกรยาเรอนกระจกไดมากกวาคารบอนไดออกไซดถง 23 เทา ในขณะทไนตรสออกไซดกอผลไดมากกวาคารบอนไดออกไซด 296 เทา

44.ชกชวนคนอนๆ รอบขางใหชวยกนดแลสงแวดลอมและลดปญหาภาวะโลกรอน ใหความรความเขาใจและชกชวนคนใกลตว

รวมทงเพอนบานรอบๆ ตวคณ เพอขยายเครอขายผรวมหยดโลกรอนใหกวางขวางขน

45.รวมกจกรรมรณรงคสงแวดลอมในชมชน แลวลองเสนอกจกรรมรณรงคใหความรและกระตนใหเกดการรวมมอ เพอลงมอทากจกรรมสงแวดลอมทตอเนอง และสงผลใหคนในชมชนมคณภาพชวตทดขน

46.เลอกโหวตแตพรรคการเมองทมนโยบายสงแวดลอมทชดเจน จรงใจ และตงใจทาจรง เพราะนกการเมองคอคนทเราสงไปเปนตวแทนทาหนาทในสภาผแทนราษฎร โปรดใชประโยชนจากพวกเขาตามสทธทคณม ดวยการเลอกนกการเมองจากพรรค การเมองทมนโยบายชดเจนเรองสงแวดลอมและการลดปญหาโลกรอน

47.ซอใหนอยลง แบงปนใหมากขน อยอยางพอเพยง

เกษตรกร ชาวสวน ชาวไร ชาวนากสามารถชวยไดดวยการ 48.ลดการเผาปาหญา ไมรมทง และตนไมชายปา เพอกาจด

วชพชและเปดพนททาการเกษตร เพราะเปนการปลอยคารบอนไดออกไซดออกสบรรยากาศจานวนมาก นอกจากนนการตดและเผาทาลายปายงเปนการทาลายแหลงกกเกบกาซคารบอนไดออกไซดทสาคญ

49.ปลกพชผกใหหลากหลายและปลกตามฤดกาลในทองถน เปนการลดการปลกพชผกนอกฤดกาลทตองใชพลงงานเพอถนอมอาหาร และผานกระบวนการบรรจเปนอาหารกระปอง

50.รวมกลมสรางตลาดผบรโภค-ผผลตโดยตรงในทองถน เพอลดกระบวนการขนสงผานพอคาคนกลาง ทตองใชพลงงานและนามนในการคมนาคมขนสงพชผกผลไมไปยงตลาด

อานตอหนา 14

Page 14: Bureau Veritas Certification Newsletter

BUREAU VERITAS CERTIFICATION NEWSLETTER

14

51.ลดการใชสารเคมในการเกษตร นอกจากจะเปนการลดปญหาการปลดปลอยไนตรสออกไซดสบรรยากาศโลกแลว ในระยะยาวยงเปนการลดตนทนการผลต และทาใหคณภาพชวตของเกษตรกรดขน โปรดปรกษาและเรยนรจากกลมเกษตรกรทางเลอกทมอยเปนจานวนมากในประเทศไทย สถาปนกและนกออกแบบ

52.ออกแบบพมพเขยวบานพกอาศยทสามารถชวย “หยดโลกรอน” การลดปรมาณกาซเรอนกระจก โดยคดถงการตดตงระบบการใชพลงงานทงาย ไมจาเปนตองใชเทคโนโลยสงๆ แตใชงานไดจรง ลองคดถงวธการทคนรนปยาใชในการสรางบานสมยกอน ซงมการพงพาทศทางลม การดทศทางการขน-ตกของดวงอาทตย อาจชวยลดคาใชจายเรองพลงงานในบานไดถง 40%

53.ชวยออกแบบสรางบานหลงเลก บานหลงเลกใชพลงงานนอยกวาบานหลงใหญ และใชวสดอปกรณการกอสรางนอยกวา

สอมวลชน นกสอสารและโฆษณา

54.ใชความเชยวชาญในวชาชพเพอใหความร และสรางความตระหนกกบสาธารณชนเกยวกบปญหาภาวะโลกรอน และทาใหการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศเปนประเดนของทองถน

55.สรางความสนใจกบสาธารณชน เพอทาใหประเดนโลกรอนอยในความสนใจของสาธารณชนอยางตอเนอง

56.ชวยกนเลาความจรงเรองโลกรอน โปรดชวยกนสอสารใหประชาชนและรฐบาลเขาใจสถานการณจรงทเกดขน

57.เปนผนากระแสของสงคมเรองชวตทพอเพยง ตนตอหนงของปญหาโลกรอนกคอกระแสการบรโภคของผคน ทาใหเกดการบรโภคทรพยากรจานวนมหาศาล ชวตทยดหลกของความพอเพยง โดยมฐานของความรและคณธรรมตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง จงนาจะเปนหนทางปองกนและลดปญหาโลกรอนทสงคมโลกกาลงเผชญหนาอย

58.ใชความคดสรางสรรคเพอรวมรบผดชอบสงคม ออกแบบงานโฆษณาทสอดแทรกประเดนปญหาของภาวะโลกรอนอยางมรสนยม เรองทเปนจรงและไมโกหก คร อาจารย

59.สอนเดกๆ ในขนเรยน เกยวกบปญหาโลกรอน 60.ใชเทคนคการเรยนรหลากหลายจากกจกรรม ดกวาสอนโดย

ใหเดกฟงครพดและทองจาอยางเดยว นกวจย นกวทยาศาสตร และวศวกร

61.คนควาวจยหาแนวทางและเทคโนโลยใหมทมประสทธภาพในการลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

62.ศกษาและทาวจยในระดบพนท เพอใหมขอมลทชดเจนเกยวกบผลกระทบของภาวะโลกรอนตอพนทเสยงของประเทศไทย

63.ประสานและทางานรวมกบนกสอสารและโฆษณา เพอแปลงขอมลทางวทยาศาสตรไปสการรบรและเขาใจของประชาชนในสงคมวงกวาง

นกธรกจ อตสาหกรรมและบรการ

64.นากาซมเทนจากกองขยะมาใชประโยชนเชงพาณชย ดวยการลงทนพฒนาใหเปนพลงงานทดแทนทมประสทธภาพ แตมตนทนตา

65.สนบสนนนกวจยในองคกร คนควาผลตภณฑทเปนมตรกบสงแวดลอม และมประสทธภาพในการลดการใชพลงงานจากเชอเพลงฟอสซล

66.เปนผนาของภาคธรกจอตสาหกรรมทชวยรกษาสงแวดลอม หากยงไมมใครเรมตนโครงการทชวยหยดปญหาโลกรอนอยางจรงจง กจงเปนผนาเสยเอง 67.สรางแบรนดองคกรทเนนการดแลและใสใจโลก ไมใชแคการสรางภาพลกษณภายนอก แตเปนการสรางความเชอมนเรองความรบผดชอบทมาจากภายในองคกร

Love Earth

ตอจากหนา 13

Page 15: Bureau Veritas Certification Newsletter

BUREAU VERITAS CERTIFICATION NEWSLETTER

15

Love Earth

นกการเมอง ผวาราชการฯ และรฐบาล 68.วางแผนการจดหาพลงงานในอนาคต รฐจาเปนตองมการ

วเคราะหทางเลอกเพอมงจดการแกไขปญหาพลงงานและสงแวดลอม ทมองไปขางหนาอยางนอยทสด 50 ป

69.สนบสนนใหมการพฒนาการใชพลงงานแสงอาทตย ทงการสนบสนนงบประมาณในการวจย และการพฒนาระบบใหมตนทนตาและคมคาในการใชงาน

70.สนบสนนกลไกตางๆ สาหรบพลงงานหมนเวยน เพอสรางแรงจงใจในการปรบปรงเทคโนโลยและการลดตนทน

71.สนบสนนอตสาหกรรมพลงงานหมนเวยน เพอกระตนให

เกดการลงทนของภาคเอกชน รฐบาลควรหามาตรการทชดเจนในการสนบสนนอตสาหกรรมหมนเวยน ซงเปนพลงงานสะอาด เชน พลงงานแสงอาทตย พลงงานลม เพอใหสามารถแขงขนกบอตสาหกรรมพลงงานอนๆ ทใชพลงงานจากเชอเพลงฟอสซล ทเปนสาเหตหลกของการปลอยคารบอนไดออกไซดสบรรยากาศ

72.มนโยบายทางการเมองทชดเจนในการสนบสนนการ “หยดภาวะโลกรอน” เสนอตอประชาชน

73.สนบสนนโครงสรางทางกายภาพ เมอประชาชนตระหนกและตองการเขามามสวนรวมในการลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เชน จดการใหมโครงขายทางจกรยานทปลอดภยใหกบประชาชนในเมองสามารถขบขจกรยาน ลดการใชรถยนต

74.ลดจานวนรถยนตสวนตวบนถนนในกรงเทพมหานครอยางจรงจง ดวยการสนบสนนระบบขนสงมวลชนทมประสทธภาพ

75.สงเสรมเครอขายการตลาดใหกบกลมเกษตรกรทางเลอก เกษตรกรจานวนมากเปนตวอยางทดของการลดปญหาโลกรอน ดวยการลดและเลกการใชสารเคมททาใหเกดการปลดปลอยไนตรสออกไซดสบรรยากาศโลก ซงการสงเสรมการตลาดสเขยวดวยการสรางเครอขายการตลาดทกระจายศนยไปสกลมจงหวดหรอภมภาค จะชวยลดการปลอยคารบอนไดออกไซดจากกระบวนการขนสงผลผลตไปยงตลาดไกลๆ อกดวย

76.รเรมอยางกลาหาญกบระบบพลงงานแบบกระจายศนย เพอลงทนกบทางเลอกและทางรอดในระยะยาว

77.พจารณาใชกฎหมายการเกบภาษเปนเครองมอในการควบคมปรมาณกาซเรอนกระจก โดยเฉพาะคารบอนไดออกไซด เชน การเกบภาษคารบอน (Carbon Tax) สาหรบภาคอตสาหกรรม 78.เปลยนแปลงระบบการจดเกบภาษ นนคอการสรางระบบการจดเกบภาษทสามารถสะทอนใหเหนตนทนทางออมจากกจกรรมทางเศรษฐกจตวใดตวหนง ซงทาใหสงคมตองแบกรบภาระนนอยางชดเจน เชน ภาษทเรยกเกบจากถานหน กจะตองรวมถงตนทนในการดแลรกษาสขภาพทจะตองเพมขนจากปญหามลพษ และตนทนความเสยหายจากสภาพอากาศทเปลยนแปลงไป 79.ปฏรปภาษสงแวดลอม เปนกาวตอไปททาทายของนกการเมองและรฐบาลทมาจากการเลอกตงอยางใหญหลวงในการปรบเปลยนและสรางจตสานกใหมใหสงคม การเพมการจดเกบภาษสาหรบกจกรรมทมผลทาลายสภาพแวดลอมให

สงขนเปนการชดเชย เชน กจกรรมทมการปลอยคารบอน ภาษจากกองขยะ ไมใชเรองเปนไปไมได หลายประเทศโดยเฉพาะในยโรปตะวนตกนาแนวคดนไปใชตงแตป พ.ศ. 2533 ปจจบนนประเทศใหญๆ ในสหภาพยโรปกรวมดาเนนการดวย และพบวาการปรบเปลยนระบบการจดเกบภาษดงกลาว ไมมผลตอการปรบเปลยนระดบการจดเกบภาษ หากแตมผลกบโครงสรางของระบบภาษเทานน

80.กาหนดทศทางประเทศใหมงสแนวทางของการดาเนนชวตอยางพอเพยง ทสามารถยนหยดอยรอดอยางเขมแขงในสงคมโลก เรมตนดวยการใสประโยคทวา ประเทศไทยจะตองยดหลกเศรษฐกจตามแนวปรชญาเศรษฐกจพอเพยงของพระบาทสมเดจพระเจาอยหว เปนแกนหลกของการพฒนาประเทศไวในรฐธรรมนญไดหรอไม

อยามวแตใหคนดงๆ รณรงคโดยทเราไมยอมทาอะไร เพราะทกคนมสวนและมสทธในการชวยเหลอโลกนไดเทาๆ กน

Page 16: Bureau Veritas Certification Newsletter

BUREAU VERITAS CERTIFICATION NEWSLETTER

16

Health & Safety

เรองรอนๆหนาวๆของสาวออฟฟค โดย นตยสารสดสปดาห

เคยสงสยไหมวาในขณะทเรานงหนาวเหนบจนอยากจะลกไปปรบแอร แตเพอนรวมงานทนงโตะขางๆ กลบไมสะทกสะทานตอความหนาวเยนแบบทเราเปนเลยสกนด Live & Learn

เหตทแตละคนสามารถทนความหนาวไดแตกตางกนกเพราะมพนฐานภายในรางกายไมเหมอนกน ดงน นาหนกตวมสวน

คนทมนาหนกตวและไขมนมากกวา จะมไขมนเปนเสมอนฉนวนกนความหนาวมากกวาสาวทผอมบาง หญงหรอชายสาคญไฉน

ผหญงมแนวโนมทจะขหนาวมากกวาผชาย เนองจากภาวะการทางานของตอมไทรอยดแตกตางกน และความไดเปรยบของมวลกลามเนอของผชายทมมากกวา (1 ใน 3 ของพลงงานทใหความอบอนแกรางกายมาจากกลามเนอ) ทาใหหนมๆ ออฟฟศไมคอยสะทกสะทานกบความเยนเหมอนสาวๆ สกเทาไร แตถาสาวๆ คนไหนทออกกาลงกายเปนประจาอยแลวกจะชวยใหรางกายมมวลกลามเนอมากขน สามารถปรบตวรบอณหภมในหองแอรไดดกวาเชนกน แตในชวงวนกอนมประจาเดอน อณหภมในรางกายของสาวๆ จะไมคงทและอาจทาใหเกดอาการขหนาวมากกวาปกต อายตางกหนาวตางกน

ปจจยของชวงอายทแตกตางกน ทาใหระบบฮอรโมนในรางกายของแตละคนตางกนไปโดยปรยาย คนในวยใกลหมดประจาเดอนอาจมอาการรอนๆ หนาวๆ เพราะระดบฮอรโมนในรางกายเปลยนแปลงขนๆ ลงๆ อยตลอด ทาใหรสกเดยวรอนเดยวหนาวได กนดมชยไปกวาครง

ควรกนอาหารใหครบทกมอเพอทรางกายจะไดมพลงงานตอสกบอากาศเยนและควรเพมรายการของโปรตน แมกนเซยม (ขาวกลอง ขาวโพด ผกโขม ผกตงกย กลวย) ทชวยเรองระบบการไหลเวยนของเลอด โพแทสเซยม (องน ผกสด เมลดธญพชและผลไมแหง) ชวยในการทางานของระบบประสาท นอกจากนใบโหระพาสด วตามนบ 12 ธาตเหลก กชวยเพมเกลดเลอดใหแกรางกาย ซงถารางกายมเกลดเลอดและเมดเลอดเพมมากขน แรงตานกบอากาศหนาวกจะเพมขนดวย

สาหรบคนทเปนมงสวรต การกนพชผกใบเขยวและอาหารประเภทถวเหลองกไดผลดเหมอนกน

ยงเครยดยงหนาว เชอหรอไมวา ความเครยดเปนบอเกดททาใหคณกลายเปนคน

ขหนาวได สาเหตกเพราะระหวางทเครยดจดๆ นน รางกายของคนเราจะลดประสทธภาพในการหมนเวยนโลหตในรางกายโดยทเราไมรตว

เรองการออกกาลงกายและการกนอาจตองใชเวลาสกพกกวาจะเหนผล (แตไดผลและมประโยชนในระยะยาว) แตสาหรบคนทอยากตวอนขนมาทนใจ เพราะทนไมไหวกบความเยนจากแอรในหองทคอยบนทอนประสทธภาพในการทางานตองฟงทางออกงายๆ แตเหนผลทนใจดงน เลอกนาอนและจบชา

สารวจตวเองเสยหนอยวาตดการดมนาเยนหรอเปลา ถาใช ควรฝกนสยในการดมนาอนๆ (ถาไมชน เรมฝกจากนาอณหภมธรรมดา) เมอตองทางานในหองทมอากาศเยน หรอการจบชาเปปเปอรมนต ลาเวนเดอร ทมกลนอโรมาชวยในเรองการผอนคลายความเครยด รวมถงนาขง นาตะไครอนๆ ทมสรรพคณชวยใหเลอดไปหลอเลยงทผวหนงไดมากขน เพราะนอกจากจะชวยปรบอณหภมในรางกายใหอนขนแลว การถอแกวนาอนอยในมอสกพกหนงยงชวยใหนวและฝามอคลายหนาวไดอยางนาพอใจดวย ปรบอณหภมใหพอเหมาะ

ศาสตราจารยอลน เฮดจ ผเชยวชาญดานสรรศาสตร มหาวทยาลยคอรแนล ไดทาการทดลองเรองอณหภมของหองทมผลตอประสทธภาพการทางานของคนในออฟฟศวา ในอณหภมประมาณ 28 องศาเซลเซยส พนกงานสามารถพมพงานไดประสทธภาพด เรว และผดนอยกวาพนกงานทนงทางานในหองทมอณหภมประมาณ 20 องศาเซลเซยสถงสองเทา และการศกษาไดขอสรปออกมาอกวา อณหภมระหวาง 22 - 26 องศา เปนอณหภมทเหมาะสมทสดทงกบรางกายของผหญงและผชาย อยางนตองเทาอนไวกอน

ศาสตราจารยอลน เฮดจ ยงบอกอกวา "เชอหรอไมวาบรเวณขอเทาเปนสวนทไวตอความเยนมากทสดทหนงในรางกาย เพราะฉะนนสาวๆ ทชอบใสรองเทาแบบเปลอยมาทางานควรสวมถงเทาเพอกนความเยนไวกจะชวยใหรางกายอนขนได สวนการเดนหรอขยบเขยอนรางกายบางระหวางทางานถอเปนการวอรมอพรางกายไปในตว ชวยสรางความอบอนไดอกทางหนง"

Page 17: Bureau Veritas Certification Newsletter

BUREAU VERITAS CERTIFICATION NEWSLETTER

17

รอบรว BV

พททไอซทรบ ISO 27001— นายอดมเดช คงทวเลศ กรรมการผจดการใหญ บรษท บโร เวอรทส เซอทฟเคชน (ประเทศไทย) จากด มอบใบรบรองระบบการจดการความปลอดภยขอมลสารสนเทศ หรอ ISO/IEC 27001 ใหกบนายไชยเจรญ อตแพทย กรรมการผจดการ บรษท พทท ไอซท โซลชนส จากด บรษทผใหบรการดานการออกแบบและพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสารแบบครบวงจร

นายธนากร ไหวนยม ผจดการฝายรบรองระบบมาตรฐาน บรษท บโร เวอรทส เซอทฟเคชน (ประเทศไทย) จากด มอบใบรบรองระบบมาตรฐานการจดการคณภาพ หรอ ISO 9001 และระบบมาตรฐานการจดการยานยนต หรอ ISO/TS 16949 ใหกบนายโทชฮโกะ ฮาชโมโตะ ประธานบรษท พรซชนเทคโนโลย จากด

ทเอสจมงมนมาตรฐานสงแวดลอม – นายธนากร ไหวนยม ผจดการฝายรบรองระบบมาตรฐาน บรษท บโร เวอรทส เซอทฟเคชน (ประเทศไทย) จากด มอบใบรบรองระบบมาตรฐานการจดการสงแวดลอม หรอ ISO 14001 ใหกบนายโตชอาค นาคาโนะ กรรมการผจดการบรษท บรษท ไทยสเปเชยลแกส จากด ผผลตออกซเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว อารกอนเหลว และกาซไฮโดรเจน รวมทงใหบรการขนสงแกสดวย

ยามาฮามาฮารบ OHSAS 18001- นายอดมเดช คงทวเลศ กรรมการผจดการใหญ บรษท บโร เวอรทส เซอทฟเคชน (ประเทศไทย) จากด มอบใบรบรองระบบการจดการอาชวอนามยและความปลอดภย หรอ OHSAS 18001 ใหนายฟมอาก นางาชมา ประธานกรรมการบรหาร, นายพงศธร เออมงคลชย ผจดการใหญดานบรหาร พรอมดวยทมผบรหารและพนกงาน บรษท ไทยยามาฮามอเตอร จากด

นายศภกร พกกะพนธ ผจดการฝายขายและการตลาด บรษท บโร เวอรทส เซอทฟเคชน (ประเทศไทย) จากด มอบใบรบรองระบบมาตรฐานการจดการความปลอดภยของขอมล ISO/IEC 27001 ใหกบ นายมนทร องคธเนศ ประธานคณะผบรหาร บรษทบซเนส ออนไลน จากด (มหาชน) ผใหบรการดานขอมลธรกจ

Page 18: Bureau Veritas Certification Newsletter

BUREAU VERITAS CERTIFICATION NEWSLETTER

18

รอบรว BV

ทชรบ ISO 9001:2008 – นายธนากร ไหวนยม ผจดการฝายรบรองระบบมาตรฐาน บรษท บโร เวอรทส เซอทฟเคชน (ประเทศไทย) จากด มอบใบรบรองระบบมาตรฐานการจดการคณภาพ หรอ ISO 9001:2008 ใหกบ นายมนเธยร สรอยสวรรณ กรรมการผจดการ บรษท ทช พรอพเพอรต จากด ซงเปนบรษทดแลงานบรหารและการจดการดานอสงหารมทรพยในเครอของบรษท พลส พรอพเพอรต จากด

นายอดมเดช คงทวเลศ กรรมการผจดการใหญ บโร เวอรทส เซอทฟเคชน ประเทศไทย มอบใบรบรอง ระบบมาตรฐานการจดการคณภาพ หรอ ISO 9001:2008 ใหกบ นายกอบชย จราธวฒน กรรมการผจดการใหญและประธานคณะเจาหนาทบรหาร พรอมดวยนายนรศ เชยกลน รองกรรมการผจดการใหญ สายงานการเงนและบญช และสายงานบรหารทรพยสน บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) และคณะผบรหารศนยการคาเซนทรลพลาซาบางนาและเซนทรลพลาซาปนเกลา

นายศภกร พกกะพนธ ผจดการฝายขายและการตลาด บรษท บโร เวอรทส เซอทฟเคชน (ประเทศไทย) จากด มอบใบรบรองระบบมาตรฐานการจดการสงแวดลอม หรอ ISO 14001 ใหกบนายโอตาเกะ Vice President บรษท เวลแพค อนโนเวชน จากด

นายอดมเดช คงทวเลศ กรรมการผจดการใหญ บโร เวอรทส เซอทฟเคชน ประเทศไทย มอบใบรบรอง ระบบมาตรฐานการจดการสงแวดลอม หรอ ISO 14001 ใหกบนายสมทธ พรณสาร กรรมการผจดการฝายครวการบน บรษท การบนไทย จากด (มหาชน)

Page 19: Bureau Veritas Certification Newsletter

BUREAU VERITAS CERTIFICATION NEWSLETTER

19

รอบรว BV

ISO 27001 ทมผตรวจประเมนของบรษทบโร เวอรทส เซอทฟเคชน เขารวมอบรมหลกสตร ISO 27001 Lead Auditor

BRC/IoP—ทมผตรวจประเมนดานอาหารของบโร เวอรทส เซฮทฟเคชน เขารวมอบรมหลกสตร BRC/IoP for Food Packaging

Public Training: Upgrade ISO/TS 16949 New Edition เมอวนท 6-7 สงหาคม 2552

Public Training: ISO 9001:2008 Internal Auditor เมอวนท 28 สงหาคม 2552

Page 20: Bureau Veritas Certification Newsletter

BUREAU VERITAS CERTIFICATION NEWSLETTER

20

BV Calendar สนใจรายละเอยดหลกสตรเพมเตม คลกน www.bureauveritas.co.th/03_training.asp

หรอโทร 0 2670 4874

Special Course

Topic : "Interpretation of ISO 9001:2008 Requirements" Date : 19 October (One-day course) Venue : U-Thong Inn, Ayutthaya Fee : 2,200 THB per person plus Certificate ………………………………. Topic : "Upgrade SA 8001 Requirement to new version" Date : 19 October (One-day course) Venue : Royal Benja Hotel, Bangkok Fee : 2,200 THB per person ----> Special price 1,500 THB per person for first 10 seats plus Certificate ………………………………. Note: This price is exclusive of 7% VAT

ตวอยางวดโอฝกอบรม

สาหรบผสนใจใชบรการฝายฝกอบรม บโร เวอรทส ประเทศไทย และอยากชมตวอยางการฝกอบรมของวทยากร สามารถเยยมชมดตวอยางวดโอฝกอบรมไดท เวบไซคของบโร เวอรทส

ฝายฝกอบรม บโร เวอรทส ใหบรการฝกอบรมทงภายในและภายนอกองคกร โดยเนนหลกสตรดานการพฒนาศกยภาพของผตรวจประเมนในทกๆมาตรฐาน นอกจากน เรายงมบรการฝกอบรมในดานอตสาหกรรม ทงในสวนของ Radiographic flim Interpretation, CE Marking overview เปนตน

http://www.bureauveritas.co.th/03_training.asp

Page 21: Bureau Veritas Certification Newsletter

BUREAU VERITAS CERTIFICATION NEWSLETTER

21

BV Calendar

New Courses for Industry

Non-Destructive Testing (NDT)

Topic : Radiographic Flim Interpretation (SNT-TC-1A) Date : 2-7 November (6-days course) Venue : Bangkok Fee : 25,000 THB* per person plus Certificate ………………………………. Topic : Radiation Safety in Radiographic Work Date : 2 October (1-day course) Venue : Bangkok Fee : 3,500 THB* per person plus Certificate

Topic : Introduction to NDT Techniques for QC and Inspection Personnel Date : 15-16 October (2-days course) or 17-18 December ( 2-days course) Venue : Bangkok Fee : 6,000 THB* per person plus Certificate Note: *This price is exclusive of 7% VAT

European Directive

Topic : Introduction to Pressure Equipment Directive (PED 97/23/EC) Date : 2-4 December (3-days course) Venue : Bangkok Fee : 15,000 THB* per person plus Certificate

Topic : CE Marking Overview (Multi Directive) Date : 23 November (1-day course) Venue : Bangkok Fee : 7,000 THB* per person plus Certificate Note: *This price is exclusive of 7% VAT

Lifting Equipment

Topic : Introduction to Safety for Lifting Equipment Operating Date : 13 November (1-day course) Venue : Bangkok Fee : 3,500 THB* per person plus Certificate

Topic : Crane Operation Safety Training Date : 4 December (1-day course) Venue : Bangkok Fee : 3,500 THB* per person plus Certificate Note: *This price is exclusive of 7% VAT

Page 22: Bureau Veritas Certification Newsletter

www.bureauveritas.co.thContact: 02 670 4800