autorska prava i intelektualno vlasniŠtvo

of 24 /24
“The New Literacy Set” Project 2015-2017 1 AUTORSKA PRAVA I INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Kurikulum informacijske pismenosti Radionica broj 12 Ime ustanove: Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola Futura s pravom javnosti Nadnevak: listopad 2016. Cilj radionice: Pomoći učenicima razumjeti različite vrste intelektualnog vlasništva i licenciranje softvera tako da postanu svjesni njihove važnosti i načina na koji oni stvaraju okruženje u kojem kreativnost i inovacija mogu napredovati. Ishodi učenja: Na kraju radionice učenici će biti sposobni: 1. Kognitivna domena (utemeljena na znanju): definirati intelektualno vlasništvo nabrojati, razlikovati i definirati vrste intelektualnog vlasništva procijeniti osnovne značajke pojedine vrste intelektualne imovine i ukazati na razlike definirati softver u okviru intelektualnog vlasništva identificirati i analizirati načine licenciranja softvera i open source softverskih licenci 2. Afektivna domena (utemeljena na emocijama): ocijeniti važnost poštivanja prava svake intelektualne imovine razmišljati o vlastitom ponašanju vezanom uz poštivanje intelektualnog vlasništva drugih razgovarati o raznim pitanjima koja se tiču prava intelektualnog vlasništva raditi u paru ili grupi i pomoći svojim članovima tima da dovrše zadatke 3. Psihomotorna domena (utemeljena na akcijama): upotreba online alata – Glogster, Kahoot, Prezi i BookWidget Nastavničke kompetencije: opće znanje i vještine (učenje, psihološki razvoj, sociološki, zakonodavno-pravni). znanje i korištenje različitih metoda učenja (međupredmetnih planiranje predmeta, programiranje, učenje i poučavanje usmjereno na učenje i postignuća učenika).. znanje i primjena novih metoda učenja (ICT), znanje i primjena metoda procjene i samoprocjena. Predviđene godine sudionika: učenici od 14 do 18 godina starosti.

Author: others

Post on 07-Nov-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1
Kurikulum informacijske pismenosti
Radionica broj 12
Ime ustanove: Privatna gimnazija i ekonomsko-informatika škola Futura s pravom javnosti
Nadnevak: listopad 2016.
Cilj radionice: Pomoi uenicima razumjeti razliite vrste intelektualnog vlasništva i licenciranje softvera tako da postanu svjesni njihove vanosti i naina na koji oni stvaraju okruenje u kojem kreativnost i inovacija mogu napredovati.
Ishodi uenja: Na kraju radionice uenici e biti sposobni:
1. Kognitivna domena (utemeljena na znanju):
definirati intelektualno vlasništvo
procijeniti osnovne znaajke pojedine vrste intelektualne imovine i ukazati na razlike
definirati softver u okviru intelektualnog vlasništva
identificirati i analizirati naine licenciranja softvera i open source softverskih licenci
2. Afektivna domena (utemeljena na emocijama):
ocijeniti vanost poštivanja prava svake intelektualne imovine
razmišljati o vlastitom ponašanju vezanom uz poštivanje intelektualnog vlasništva drugih
razgovarati o raznim pitanjima koja se tiu prava intelektualnog vlasništva
raditi u paru ili grupi i pomoi svojim lanovima tima da dovrše zadatke
3. Psihomotorna domena (utemeljena na akcijama):
upotreba online alata – Glogster, Kahoot, Prezi i BookWidget
Nastavnike kompetencije:
programiranje, uenje i pouavanje usmjereno na uenje i postignua uenika).. • znanje i primjena novih metoda uenja (ICT), znanje i primjena metoda procjene i
samoprocjena.
Predviene godine sudionika: uenici od 14 do 18 godina starosti.
“The New Literacy Set” Project 2015-2017
2
Metodologija:
Didaktiki tip: Sat ima sljedeu strukturu:
1. Uenici ispunjavaju kratku Kahoot anketu kako bi procijenili svoje znanje o intelektualnom vlasništvu i pravima s kojima je ono povezano.
2. Nastavnik daje kratki uvod u temu intelektualnog vlasništva. 3. Uenici rade u 5 grupa i trebaju istraivati razliite vrste intelektualnog vlasništva, napraviti
online plakat i prezentirati svoj rad ostalima u razredu. 4. Nastavnik objašnjava licenciranje softvera. 5. Uenici sudjeluju u nekim ili svim nie navedenim aktivnostima na temelju njihovih
preferencija i izbora nastavnika: a. Razredne diskusije. b. Prouavanje sluajeva kršenja prava vlasništva i predstavljanje istih ostalima u razredu. c. Aktivnost "Moj izum". d. Idea sprinting (“utrka ideja”).
6. Korištenjem BookWidgeta nastavnik procjenjuje znanja uenika i rezimira sadraj radionice. Sociološki tip razreda:
Nastavnik daje teorijski uvod u temu. Nakon toga uenici preteno rade u skupinama i rezultate prezentiraju drugima.
Metode rada:
Nastavna sredstva i pomagala:
• Raunalo nastavnika s pristupom Internetu i projektorom • PowerPoint • Papir i olovke • Raunala za uenike s pristupom Internetu
Troškovnik: -
Predvieno vrijeme:
- Kahoot anketa i debata – 15 min - Kratak uvod u intelektualno vlasništvo – 10 min - Vrste intelektualnog vlasništva – 90 min - Intelektualno vlasništvo i software – 20 min - Razliite aktivnosti za uenike:
o Razredne diskusije – 30 min o Analiza sluaja “Kršenje prava intelektualnog vlasništva” – 60 min
“The New Literacy Set” Project 2015-2017
3
o “Moj izum” – 40 min o “Utrka ideja” (“Idea sprinting”) – 20 min
- Zakljuak – 15 min
1. Srednja škola: satovi razrednika i informatike. 2. Strukovno obrazovanje: satovi razrednika, informatika i satovi programiranja.
Evaluacija: Poetno znanje uenika bit e vrednovano pomou Kahoot ankete, a konana procjena e se izvršiti pomou BookWidget-a. Takoer, uenici e se meusobno vrednovati nakon prezentacije grupnih radova. Opi stav i sudjelovanje uenika bit e vrednovani korištenjem tablice priloene na kraju ovog dokumenta.
Literatura:
4
Vrijeme: 15 min
Sadraj:
Cilj ove aktivnosti je testirati poetno razumijevanje uenika vezano uz prava intelektualnog
vlasništva. Nastavnik koristi pripremljenu Kahoot anketu. Nakon svakog pitanja, nastavnik otkriva
toan odgovor i daje kratko objašnjenje.
LINK NA KAHOOT ANKETU: https://play.kahoot.it/#/k/377b7aa7-22ac-47e7-8996-88685ab2f1f8
PITANJA IZ ANKETE:
1. Umjetnik kopira umjetniki rad drugog umjetnika u svrhu prodaje. To je u redu. NETONO
2. Adam Smith stvara vlastiti lik crtia. Posjeduje autorsko pravo na njega. TONO
3. Raunalni programi nisu zaštieni autorskim pravom. NETONO
4. Karaoke operatori moraju platiti licenne pristojbe ili pristojbe za puštanje pjesama/glazbe. TONO
5. Pjesme koje su komponirali uenici osnovnih škola zaštiene su autorskim pravima. TONO
6. Prodaja snimljenih TV programa je in kršenja autorskih prava. TONO
7. Cijeli je udbenik fotokopiran u fotokopiraoni. To je u redu. NETONO
8. Shakespeare je umro prije više od 300 godina. Njegova djela nisu zaštiena autorskim pravom.
TONO
9. Gledanje filmova na Internetu nije kršenje autorskih prava. NETONO
RAZRADA:
Vrijeme: 10 minuta
Intelektualno vlasništvo se odnosi na kreacije uma kao što su
izumi
dizajn
simboli, nazivi i slike korištene u komercijalne svrhe. Intelektualno vlasništvo je zaštieno zakonom, primjerice, patenti, autorska prava i zaštitni znakovi, koji omoguuju ljudima priznanje ili financijsku korist od onoga što izume ili stvore. Postizanjem ispravne ravnotee izmeu prava inovatora i interesa šire javnosti, sustav zaštite intelektualnog vlasništva ima za cilj poticati okruenje u kojem kreativnost i inovacije mogu napredovati.
5
Primjer: Sport i intelektualno vlasništvo
Inovacije i kreativnost kljuni su pokretai u svijetu sporta. U svakom podruju sporta, izumitelji i dizajneri rade iza scene kako bi pomaknuli granice, stvarajui nove mogunosti za uivanje u sportu te za sportaše kako bi poboljšali njihovu izvedbu.
Sport pokazuje intelektualno vlasništvo na djelu. Patenti potiu tehnološke napretke koji rezultiraju boljom sportskom opremom. Zaštitni znakovi, robne marke i dizajn doprinose izraenom identitetu sportskih dogaaja, timova i njihove opreme. Autorska prava ostvaruju prihode potrebne za TV kue da ulau u skupo emitiranje sportskih dogaaja oboavateljima širom svijeta. Prava intelektualnog vlasništva osnova su sporazuma o licenciranju i trgovanju koji ostvaruju prihode za potporu razvoju sportske industrije.
(Fotografija: Longshotter)
Patenti štite tehnologiju korištenu za izradu tenisice Dizajn štiti izgled tenisice Zaštitni znakovi zahvaljujui kojima se tenisica razlikuje od slinih proizvoda i koji štite ugled
proizvoda i proizvoaa Autorska prava štite bilo koji umjetniki i audiovizualni rad kojim se tenisica prezentira široj
javnosti
(Fotografija: ISTOCKPHOTO.COM/PROFESSOR25)
1. Autorska prava Autorska prava su pravni pojam koji se koristi za opisivanje prava koja stvaratelji imaju nad svojim knjievnim i umjetnikim djelima. Radovi pokriveni autorskim pravom obuhvaaju knjige, glazbu, slike, skulpture i filmove, raunalne programe, baze podataka, reklame, karte i tehnike crtee.
“The New Literacy Set” Project 2015-2017
6
(Fotografija: CLIPART.COM)
2. Patenti Patent je ekskluzivno pravo odobreno za izum. Openito govorei, patent daje vlasniku patenta pravo odluivanja kako e i hoe li izum biti korišten od strane drugih. U zamjenu za ovo pravo, vlasnik patenta omoguuje da tehnike informacije o izumu budu javno dostupne u objavljenom patentnom dokumentu.
(Fotografija: WIPO/GEN A)
3. Zaštitni znakovi Zaštitni znak je simbol putem kojeg moemo razlikovati robu ili usluge jedne tvrtke od onih drugih tvrtki. Zaštitni znakovi datiraju iz davnih vremena kada su obrtnici stavljali svoj potpis ili "znak" na svoje proizvode.
(Fotografija: COURTESY OF MIHAIL STAMATI)
4. Industrijski dizajn Industrijski dizajn predstavlja ukrasni ili estetski aspekt proizvoda. Dizajn se moe sastojati od trodimenzionalnih znaajki, poput oblika ili površine proizvoda ili dvodimenzionalnih znaajki, kao što su uzorci, crte ili boje.
“The New Literacy Set” Project 2015-2017
7
(Fotografija: ISTOCKPHOTO.COM/MATTJEACOCK)
5. Oznaka geografske pripadnosti Oznaka geografske pripadnosti i oznake podrijetla su znakovi koji se stavljaju na robu koja ima specifino geografsko podrijetlo i ima svojstva, reputaciju ili obiljeja koja su bitno pripisana tom mjestu podrijetla. Naješe, oznaka geografske pripadnosti ukljuuje naziv mjesta podrijetla robe.
AKTIVNOST 3 – TIPOVI INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
Vrijeme: 90 minuta
Sadraj:
Ovo je grupna aktivnost u kojoj su uenici podijeljeni u 5 skupina, a svaka dobiva jednu od pet vrsta intelektualnog vlasništva kao temu: autorsko pravo, patent, zaštitni znak, industrijski dizajn i oznake geografske pripadnosti.
Svaka skupina dobiva radni list na kojemu su objašnjene osnove teme i navedene druge srodne teme na kojima uenici trebaju napraviti istraivanje pomou Interneta. Na temelju svojih istraivanja i materijala koje dobiju od nastavnika uenici izrauju on-line plakat korištenjem online alata kao što su Glogster, PiktoChart i Thinklink. Nakon što su plakati napravljeni, predstavnici svake skupine prezentiraju svoj rad ostatku razreda.
Za tu je aktivnost pripremljen prilog pod nazivom "Radni list za tipove intelektualnog vlasništva".
“The New Literacy Set” Project 2015-2017
8
GRUPA 1 – AUTORSKA PRAVA
Što je to autorsko pravo? Autorska prava su pravni pojam koji se koristi za opisivanje prava koja stvaratelji imaju nad svojim knjievnim i umjetnikim djelima. Radovi pokriveni autorskim pravom obuhvaaju knjige, glazbu, slike, skulpture i filmove, raunalne programe, baze podataka, reklame, karte i tehnike crtee. Što moe biti zaštieno autorskim pravima? Iscrpni popisi djela zaštienih autorskim pravima obino se ne mogu nai u zakonodavstvu. Ipak, openito govorei, djela koja su obino zaštiena autorskim pravima diljem svijeta ukljuuju:
knjievna djela poput romana, pjesama, predstava, referentnih djela, novinskih lanaka;
raunalne programe, baze podataka;
umjetnika djela kao što su slike, crtei, fotografije i skulpture;
arhitekturu; i
reklame, karte i tehnike crtee.
Zaštita autorskih prava odnosi se samo na izraavanje, a ne na ideje, postupke, metode rada ili matematike koncepte kao takve. Autorska prava mogu ili ne moraju biti dostupna za odreeni broj objekata, poput naslova, slogana ili logotipova, ovisno o tome sadre li dovoljno autorstva. Kakva prava mi daje autorsko pravo? Kakva su moja prava kao autora rada?
Postoje dvije vrste prava prema autorskim pravima:
ekonomska prava, koja vlasniku prava omoguuju financijsku nagradu u sluaju kad drugi koriste njegove radove; i
moralna prava koja štite neekonomske interese autora.
Veina zakona o autorskim pravima navodi da vlasnik prava ima ekonomsko pravo da odobri ili sprijei odreene uporabe u odnosu na svoj rad ili, u nekim sluajevima, da dobije naknadu za korištenje svog djela (npr. putem kolektivnog upravljanja). Vlasnik ekonomskih prava djela moe zabraniti ili odobriti:
njegovu reprodukciju u razliitim oblicima, kao što su tiskana publikacija ili zvuni zapis;
njegovu javnu izvedbu, poput predstave ili glazbenog rada;
njegovo snimanje, na primjer, u obliku kompaktnih diskova ili DVD-a;
njegovo emitiranje, putem radija, kablovske ili satelitske televizije;
njegovo prevoenje na druge jezike; i
njegovu prilagodbu, poput romana u filmski scenarij. Primjeri široko priznatih moralnih prava ukljuuju pravo utvrivanja autorstva djela i pravo da se autor suprotstavi promjenama djela koje bi mogle naštetiti njegovom ugledu.
Mogu li registrirati autorsko pravo? U veini zemalja, a prema Bernskoj konvenciji, zaštita autorskog prava dobiva se automatski bez potrebe za registracijom ili drugim formalnostima.
“The New Literacy Set” Project 2015-2017
9
Ipak, veina zemalja ima sustav koji omoguuje dobrovoljno registriranje radova. Takvi dobrovoljni sustavi registracije mogu pomoi u rješavanju sporova oko vlasništva ili stvaralaštva, kao i olakšati financijske transakcije, prodaju i dodjeljivanje i/ili prijenos prava.
PODTEME ZA ISTRAIVANJE:
Autorska prava su svakodnevno u našim ivotima. Bilo da itate knjigu, gledate film, slušate glazbu ili snimite fotografiju, problemi s autorskim pravima uvijek su prisutni.
(Fotografija: ISTOCK.COM)
Video igre
10
Što je to patent?
Patent je iskljuivo pravo odobreno za izum, koji je proizvod ili postupak koji openito donosi novi
nain rada ili nudi novo tehniko rješenje problema. Da bi se dobio patent, tehnike informacije o
izumu moraju se otkriti javnosti u patentnoj prijavi.
Kakvu zaštitu omoguuje patentiranje?
U principu, vlasnik patenta ima iskljuivo pravo sprijeiti ili zaustaviti druge da komercijalno iskorištavaju patentirani izum. Drugim rijeima, zaštita patenta znai da se izum ne moe komercijalno proizvesti, koristiti, distribuirati, uvoziti ili prodavati od strane drugih bez pristanka vlasnika patenta.
Vrijedi li patent u svim zemljama?
Patenti su vezani uz teritorij. Openito, iskljuiva prava primjenjuju se samo u zemlji ili regiji u kojoj je patent podnesen i izdan, u skladu sa zakonom te zemlje ili regije.
Koliko dugo traje patent?
Zaštita se odobrava za ogranieno razdoblje, obino 20 godina od datuma podnošenja prijave.
TEME ZA ISTRAIVANJE:
Patenti nisu samo apstraktni pojmovi, oni igraju neprocjenjivu, praktinu ulogu u svakodnevnom ivotu. Nagraivanjem ideja, patenti potiu razvoj inovacija i novih tehnologija u svakom polju.
(Fotografija: BREAKTHROUGH BREAST CANCER)
11
Zaštitni znak je simbol putem kojeg moemo razlikovati robu ili usluge jedne tvrtke od onih drugih tvrtki. Zaštitni znakovi zaštieni su pravima intelektualnog vlasništva. Kako mogu zaštititi svoj zaštitni znak? Na dravnoj/regionalnoj razini zaštita zaštitnih znakova moe se dobiti putem registracije, podnošenjem prijave za registraciju kod nacionalnog/regionalnog ureda za zaštitne znakove i plaanjem potrebnih naknada. Na meunarodnoj razini imate dvije mogunosti: ili moete podnijeti zahtjev za zaštitni znak u uredu za zaštitne znakove svake zemlje u kojoj traite zaštitu ili moete koristiti madridski sustav Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo koji predstavlja jedinstveno rješenje za registraciju i upravljanje zaštitnim znakovima širom svijeta. Što dobivamo registracijom zaštitnog znaka?
U naelu, registracija zaštitnog znaka e vam dati iskljuivo pravo na korištenje registriranog zaštitnog znaka. To podrazumijeva da zaštitni znak moe koristiti iskljuivo njegov vlasnik ili licencirati drugu stranu za korištenje u zamjenu za plaanje. Registracija prua pravnu sigurnost i pojaava poloaj nositelja prava, primjerice u sluaju parnica.
“The New Literacy Set” Project 2015-2017
12
Koliko traje zaštita?
Trajanje registracije zaštitno znaka moe varirati, ali obino je deset godina. Moe se obnoviti neogranieno uz plaanje dodatnih naknada. Prava vezana uz zaštitne znakove su privatna, a zaštita se provodi sudskim nalozima.
Kakvi se sve zaštitni znakovi mogu zaštititi?
Rije ili kombinacija rijei, slova i brojeva moe predstavljati zaštitni znak. No, zaštitni znakovi mogu se takoer sastojati od crtea, simbola, trodimenzionalnih znaajki kao što su oblik i ambalaa robe, nevidljivi znakovi kao što su zvukovi ili mirisi ili nijanse boje koje se koriste kao znaajke razlikovanja - mogunosti su gotovo neograniene.
TEME ZA ISTRAIVANJE:
Od puta do trgovakog centra do sata vremena provedenog ispred TV-a, na zaštitne znakove nailazimo na svakom koraku. Oni su neophodan alat u današnjem poslovnom svijetu.
(Fotografija: ISTOCK.COM/JBK_PHOTOGRAPHY)
13
U pravnom smislu, industrijski dizajn predstavlja ukrasni ili estetski aspekt proizvoda.
Industrijski dizajn moe se sastojati od trodimenzionalnih znaajki, poput oblika proizvoda ili dvodimenzionalnih znaajki, kao što su uzorci, linije ili boja. Što prua zaštita industrijskog dizajna? U naelu, vlasnik registriranog industrijskog dizajna ili patenta za dizajn ima pravo sprijeiti tree strane da izrauju, prodaju ili uvoze proizvode koji nose ili utjelovljuju dizajn koji je kopija ili veim dijelom kopija zaštienog dizajna kada se takva djela poduzimaju u komercijalne svrhe. Koji proizvodi mogu profitirati od zaštite industrijskog dizajna?
Industrijski dizajn primjenjuje se na široku paletu proizvoda za industriju i razliite zanate: od pakiranja i ambalae do namještaja i kuanskih predmeta, od rasvjete do nakita, te od elektronikih ureaja do tekstila. Industrijski dizajn takoer moe biti relevantan za grafike simbole, grafika korisnika suelja i logotipe.
Kako je zaštien industrijski dizajn?
U veini zemalja industrijski dizajn mora biti registriran kako bi bio zaštien zakonom o industrijskom
dizajnu kao "registrirani dizajn". U nekim zemljama, industrijski dizajni su zaštieni prema patentnom
zakonu kao "patenti dizajna".
Zakoni o industrijskom dizajnu u nekim zemljama odobravaju - bez registracije - ogranieno vrijeme i
opseg takozvanih "neregistriranih industrijskih dizajna ".
Ovisno o odreenom nacionalnom pravu i vrsti dizajna, industrijski dizajn moe biti zaštien i kao
umjetniko djelo po zakonu o autorskim pravima.
“The New Literacy Set” Project 2015-2017
14
TEME ZA ISTRAIVANJE:
Dizajn objedinjuje izgled i funkcionalnost. Od stolova do telefona, industrijski dizajn jedan je od kljunih imbenika koji nas privlai nekom proizvodu ili nas usmjerava prema jednom proizvodu nauštrb drugog.
(Fotografija: PROCTER&GAMBLE)
(Fotografija: MEGAGADGET.COM)
(Fotografija: HERMES SELLIER)
Design i moda
15
Što je to oznaka geografske pripadnosti?
Oznaka geografske pripadnosti je znak koji se koristi na proizvodima koji imaju specifino zemljopisno podrijetlo i posjeduju kvalitete ili ugled koji su nastali zbog tog podrijetla. Da bi funkcionirao kao takav, znak mora identificirati podrijetlo proizvoda baš iz odreenog mjesta. Pored toga, kvaliteta, karakteristike ili ugled proizvoda trebaju biti takvi baš zbog mjesta podrijetla. Budui da kvalitete ovise o geografskom mjestu proizvodnje, postoji jasna veza izmeu proizvoda i njegovog izvornog mjesta proizvodnje.
Što oznaka geografske pripadnosti omoguuje?
Pravo zemljopisnog oznaavanja omoguuje onima koji imaju pravo koristiti oznaku kako bi sprijeili njezinu uporabu od strane tree osobe iji proizvod nije u skladu s vaeim standardima. Na primjer, u jurisdikcijama u kojima je oznaka zemljopisnog podrijetla Darjeeling zaštiena, proizvoai Darjeeling aja mogu zabraniti uporabu izraza "Darjeeling" za aj koji nije uzgojen u njihovim ajnim vrtovima ili koji nije proizveden prema standardima navedenim u kodeksu prakse za zemljopisnu oznaku.
Meutim, zaštiena oznaka zemljopisnog podrijetla ne dopušta nositelju da sprijei nekoga da napravi proizvod istim tehnikama kao što su one navedene u standardima za tu oznaku. Zaštita zemljopisne oznake obino se dobiva stjecanjem prava nad znakom koji predstavlja oznaku.
Za koje tipove proizvoda se geografska oznaka moe koristiti?
Zemljopisne oznake obino se koriste za poljoprivredne proizvode, prehrambene proizvode, vino i alkoholna pia, rukotvorine i industrijske proizvode.
Kako su geografske oznake zaštiene?
Postoje tri glavna naina za zaštitu oznake zemljopisnog podrijetla: • tzv. sui generis sustavi (tj. posebni reimi zaštite); • korištenjem kolektivnih ili certifikacijskih oznaka; i • metode usmjerene na poslovne prakse, ukljuujui sheme administrativnih odobrenja proizvoda.
Ovi pristupi ukljuuju razlike u odnosu na vana pitanja, kao što su uvjeti zaštite ili opseg zaštite. S druge strane, dva naina zaštite - sustavi sui generis i kolektivni ili sustavi certifikacijskih oznaka - dijele neke zajednike znaajke, kao što je injenica da pruaju prava za kolektivnu uporabu onima koji zadovoljavaju definirane standarde.
Openito govorei zemljopisne oznake zaštiene su u razliitim zemljama i regionalnim sustavima kroz širok raspon pristupa i esto kombinacijom dva ili više gore navedenih pristupa. Ovi su pristupi razvijeni u skladu s razliitim pravnim tradicijama i unutar okvira pojedinih povijesnih i ekonomskih uvjeta.
“The New Literacy Set” Project 2015-2017
16
TEME ZA ISTRAIVANJE:
Od švicarskog Gruyère sira do meksike Tequile, zemljopisne oznake i nazivi podrijetla zajednika su obiljeja svakodnevnog ivota. Ne samo da pruaju nain da tvrtke iskoriste vrijednosti svojih geografski jedinstvenih proizvoda, nego i informiraju i privlae potrošae.
(Fotografija: FUZYBOY)
Roquefort sir Jedinstveni plavi francuski sir nastaje u špiljama regije Roquefort-sur-Soulzon i zaštien je
geografskom oznakom.
(Fotografija: LIZ WEST)
Pinggu breskve Pinggu regija sjeverno od Pekinga smatra se najveom farmom bresaka na svijetu, pruajui zaposlenje za više od 150.000 ljudi.
“The New Literacy Set” Project 2015-2017
17
Vrijeme: 20 min
Prije nego što bude govorio o softveru i srodnim pitanjima intelektualnog vlasništva, nastavnik prikazuje sljedei videozapis ime saima prethodnu aktivnost: https://www.youtube.com/watch?v=EQsZf2G4Sdc
PREZENTACIJA – NASTAVAK:
Zakon o autorskim pravima postojao je stoljeima i kao takav nije pogodan za software. Ipak, zakoni o autorskim pravima primjenjuju se na software, a licence koje autori softwarea primjenjuju na svoj software kombiniraju se sa zakonom o autorskim pravima kako bi stvorili specifina prava koja imate ili nemate za korištenje, izmjenu i redistribuciju softwarea. Nastavnici bi stoga trebali opisati ta osnovna naela, kao i razlike izmeu vlasnikih i open source licencijskih uvjeta. Postoje neki opi pojmovi koji se moraju uvesti kako bismo razumjeli sav sadraj:
Autorska prava: Autorsko pravo je, kao što naziv kae, zakonom priznato pravo stvaranja kopije neega.
Licenca: Iako je software podloan zakonu o autorskim pravima, veina je softwarea izdana uz licencu, što je pravni dokument koji odreuje prava koja su dodijeljena zakonom o autorskim pravima.
Pravedna upotreba: Budui da je veina zakona o autorskim pravima napisana mnogo prije nego što su raunala nastala, esto se ne slau s potrebama raunala. Pravedna upotreba je iznimka u inae ekskluzivnom pravu kopiranja rada koje se daje nositeljima tog prava.
Intelektualno vlasništvo: Prava intelektualnog vlasništva se odnose na niz nematerijalnih prava vlasništva na imovinu kao što je softverski program.
Vlasnike licence za software: Software je vrsta intelektualnog vlasništva, koji je reguliran zakonom o autorskim pravima i, u nekim zemljama, zakonima o patentima. Zbog toga je openito ilegalno kopiranje softwarea, osim ako ste autor istog. Vlasniki software je još jedno ime za software koji nije besplatan, to jest, nije open source (njegova uporaba, redistribucija ili izmjena zabranjena je ili zahtijeva dopuštenje za uporabu ili je toliko ogranieno da to djelotvorno ne moete uiniti besplatno). U prošlosti se software koji nije besplatan dijelio na „polubesplatan software“ koji je mogao biti mijenjan i redistribuiran u nekomercijalne svrhe i „vlasniki software“ koji nije pruao te mogunosti. Ali danas je ta razlika nestala i „vlasniki software“ se koristi kao sinonim za sav software koji nije besplatan. Licence za open source software: Prije uvoenja sadraja o open source softwareu, uenike treba upoznati sa sljedeim pojmovima:
• Freeware: software koji je dostupan za korištenje bez ikakvih novanih troškova. Drugim rijeima, dok se freeware moe koristiti bez plaanja, naješe je to vlasniki software te je obino izmjena, redistribucija ili preinaka bez dopuštenja autora zabranjena. • Shareware: Shareware je vrsta vlasnikog softwarea koji je u poetku besplatan za korisnike koji mogu raditi kopije programa i dijeliti ih, ali im izvorni kod nije dostupan. • GNU: GNU projekt je projekt masovne suradnje vezan za besplatan software, kojeg je prvi
18
najavio Richard Stallman na MIT-u 27. rujna 1983. Cilj je bio pruiti korisnicima raunala slobodu i kontrolu u korištenju svojih raunala i raunalnih ureaja, kroz zajedniki razvoj i pruajui software koji se temelji na sljedeim pravima: korisnici su slobodni koristiti software, dijeliti ga (kopirati, distribuirati), prouavati i modificirati.
Open source software oslanja se na licence, a to su dokumenti koji mijenjaju uvjete pod kojima se software objavljuje. Open source licence dodjeljuju dodatna prava korisnicima. Open source software puno duguje sljedeim organizacijama:
• Free Software Foundation (FSF)
o The Free Software Foundation (FSF) je pokretaka sila u open source svijetu. Osnovao ju je Richard Stallman 1985. godine te je glavna snaga iz GNU-ovog Not Unix projekta (GNU). FSF ima odreenu filozofiju koja se oituje u GPL-u, što je FSF-ova preporuena softverska licenca.
o FSF filozofija: Sloboda korištenja software u bilo koju svrhu Sloboda prouavanja izvornog koda i modificiranja prema eljama
korisnika Sloboda redistribucije Sloboda redistribucije modificiranog software
Open Source Initiative (OSI)
o OSI su 1998. godine osnovali Bruce Perens i Eric S. Raymond kao krovnu organizaciju za open source software openito. Njihova je filozofija slina ranijem FSF-u, no razlikuje se u nekim vanim pojedinostima. Kao ope pravilo, više programa se kvalificira kao open source nego kao besplatni programi (na nain na koji ih definira FSF), ali tono što spada u pojedinu kategoriju ovisi o definiciji open sourcea te, u uem smislu, o tome što je OSI odobrio pod svojom licencom.
Copyleft
o Licenca Copyleft vrlo je slina licenci Creative Commons. To je zato što je licenca Copyleft "majka" Creative Commonsa. Simbolizira ju obrnuto C unutar kruga i moe se smatrati suprotnošu autorskim pravima, jer nema nikakvih ogranienja. Stoga se software moe izmijeniti na poboljšanu verziju, moe se dijeliti s drugim korisnicima, a sadraj se moe kopirati.
Creative Commons.
o Ova je licenca "ki" Copylefta, a njezin osniva je Lawrence Lessig. Njezin je cilj boriti se protiv onoga što njezini autori i pobornici smatraju kreativnom kulturom koja je sve više povezana s dozvolama koje daju (ili ne daju) oni koji posjeduju autorska prava na ranije radove. Simboliziraju je dva slova C unutar kruga.
Svaka organizacija ima jasnu filozofiju i ulogu u open source svijetu. Postoje i brojne specifine open source licence, kao i naini na koje ih tvrtke mogu koristiti. FSF i OSI posveeni su promicanju softverskih sloboda. Ciljevi Creative Commonsa su širi. Njihove su licence namijenjene zvunim zapisima, video snimkama, tekstualnim radovima i tako dalje, a ne samo
“The New Literacy Set” Project 2015-2017
19
raunalnim programima. Ipak, Creative Commons kao organizacija pomae promicanju istih sloboda kao i FSF te OSI. Plagiranje: Plagiranje ukljuuje korištenje djela neke druge osobe bez potpunog i jasnog referenciranja i priznanja. U open source softwareu plagiranje je in brisanja autora nekog djela. AKTIVNOST 5 – RAZLIITE AKTIVNOSTI ZA UENIKE: U ovom dijelu radionice nastavnik moe odabrati jednu ili više od sljedeih aktivnosti, na temelju svojih preferencija, raspoloivog vremena i interesa uenika: AKTIVNOST 5.1 – RASPRAVA: Vrijeme: 30 min SADRAJ: AUTORSKA PRAVA: Pitanja za raspravu:
a) Fotografirao sam neki krajolik. Je su li moje fotografije zaštiene autorskim pravima? b) Smislio sam priu, ali nisam je zapisao. Je li ona zaštiena autorskim pravima?
Odgovori: Autorsko pravo štiti izraavanje ideja, ali ne i same polazišne ideje. Izraavanje tih ideja zabiljeenih u nekim opipljivim stvarima ili djelima zaštieno je autorskim pravom. Pisani zapisi, zvuni zapisi, slike i fotografije su neki od primjera. Izvorni knjievni radovi, drame, glazba, crtei, skulpture, fotografije, software, zvuni zapisi, filmovi, televizijske emisije, kablovski programi i izgled tiskanih radova zaštieni su autorskim pravom. Obino je autor djela prvi vlasnik autorskih prava tog djela. Nije potrebno registrirati autorska prava. Ona zapoinju kada se stvori "djelo". VLASNICI EKSKLUZIVNIH AUTORSKIH PRAVA: Pitanja za raspravu:
a) Objavio sam pjesmu koju sam sâm skladao na osobnoj stranici kako bi je drugi ljudi mogli “skinuti”.
b) Skladao sam operu. Namijenjena je javnom izvoenju u kazalištu. Odgovori: Vlasnici autorskih prava uivaju neka od ekskluzivnih prava nad svojim radovima, ukljuujui pravo kopiranja, izdavanja kopija javnosti, iznajmljivanje raunalnih programa ili zvunih snimki javnosti, objavljivanje kopija dostupnih javnosti putem Interneta, emitiranje radova putem beinih sredstava ili kablovske televizije te modificiranje radova. Na primjer, oni mogu prevoditi svoja djela na druge jezike ili promijeniti dvodimenzionalni crte u trodimenzionalni objekt. Kopiranje, prilagodba i emitiranje autorskog djela bez dozvole vlasnika autorskih prava primjeri su djela kršenja autorskih prava.
“The New Literacy Set” Project 2015-2017
20
TRAJANJE ZAŠTITE AUTORSKIH PRAVA: Pitanja za raspravu:
a) Ja sam odlian pjesnik koji je napisao mnoštvo pjesama. Moji nasljednici bit e vlasnici prava na moje pjesme zauvijek.
b) Beethoven jer umro prije više od stotinu godina. Ako izvedem neko njegovo djelo u javnosti, neu povrijediti autorska prava.
Odgovori: Autorsko djelo ne traje vjeno, ve samo za odreeno razdoblje. Trajanje autorskih prava razlikuje se za razliite oblike autorskih djela. Autorsko pravo knjievnog, dramskog, glazbenog ili umjetnikog djela u naelu traje do pedeset godina nakon smrti autora. Autorsko pravo na zvuni zapis istjee pedeset godina od kraja kalendarske godine u kojoj je izraen ili pedeset godina od kraja kalendarske godine u kojoj je objavljen. Autorsko pravo na film istjee pedeset godina od kraja kalendarske godine u kojoj umre posljednja od sljedeih osoba: glavni redatelj, autor scenarija, autor dijaloga i skladatelj originalne glazbe. FOTOKOPIRANJE U ŠKOLI: Pitanja za raspravu:
a) Ova knjiga je preskupa i ne mogu si ju priuštiti. Trait u pomo od svojih nastavnika jer bi oni trebali imati pravo fotokopirati je.
b) Ova knjiga je izvan tiska ve mnogo godina. Stoga mislim da je u redu fotokopirati je i podijeliti kopije mojim uenicima.
Odgovori: Nastavnici mogu kopirati knjievna i umjetnika djela u svrhu izrade pitanja za testove. Osim toga, nastavnici i uenici mogu baratati razumnim dijelovima autorskih djela (što ukljuuje njihovo kopiranje) na pravedan nain ako se radi o poduavanju i uenju na predmetima odreenim školskim kurikulumom. Openito, svako „pravedno“ djelovanje ne bi trebalo štetiti razumnim interesima vlasnika autorskih prava.
RAUNALA I SOFTWARE: Pitanja za raspravu:
a) Škola ne posjeduje ovaj software za uenje. Imam ga pravo instalirati (koristim ga kod kue) na školska raunala, tako da ga mogu koristiti i moji kolege iz razreda.
b) Na Internetu je mnogo slika i tekstova. Imam ih pravo slati e-mailom svojim kolegama iz razreda za privatno korištenje.
Odgovori: Škole ne smiju koristiti bilo koji nelicencirani software na svojim raunalima. Uenici ne bi trebali donositi vlastiti software u školu i instalirati ga na školska raunala bez obzira znaju li to nastavnici ili ne. S druge strane, škole ne bi smjele posuivati svoj software svojim nastavnicima i uenicima za upotrebu kod kue. Radovi objavljeni na Internetu mogu biti zaštieni autorskim pravom, stoga ih moda nee moi kopirati po vašoj volji. Štoviše, izrada spornih kopija autorskih djela dostupnih javnosti putem Interneta je protuzakonita. Kopiranje tekstova, slika, fotografija ili zvukova i njihovo uitavanje na osobnu web stranicu bez dopuštenja vlasnika autorskih prava takoer predstavlja povredu autorskih prava.
“The New Literacy Set” Project 2015-2017
21
AUTORSKA PRAVA NA DJELA KOJA SU STVORILI NASTAVNICI I UENICI: Pitanja za raspravu:
a) Ove radove stvorili su moji uenici. Kao njihov nastavnik, imam ih pravo kopirati. b) Imam pravo fotokopirati nastavne materijale koje nam je dala profesorica Chan i podijeliti ih
uenicima drugih škola. Odgovori: Radovi i nastavni materijali koje su stvorili nastavnici zaštieni su autorskim pravima. Ako su nastavnici redoviti zaposlenici, autorsko pravo njihovih radova nastalih tijekom zaposlenja pripada školama, a ne samim nastavnicima. Uenici nisu zaposlenici škola, tako da mogu posjedovati autorska prava svojih djela. Škole ne mogu uiniti njihova djela dostupnima javnosti ili ih kopirati bez dopuštenja uenika. AKTIVNOST 5.2 – ANALIZA SLUAJA “KRŠENJE AUTORSKIH PRAVA”: Vrijeme: 60 min Sadraj:
Korištenjem internetskih resursa uenici u grupama trebaju istraiti poznate sluajeve kršenja prava vlasništva, kao što su:
The Graphical User Interface (Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corporation)
Digital Video Recording (TiVo Inc. v. EchoStar Corp.)
ENIAC (Honeywell v. Sperry Rand) Nakon istraivanja, uenici izrauju kratku prezentaciju uz pomo online alata kao što je Prezi (http://prezi.com/). Predstavnici svake skupine prezentiraju rad ostalim skupinama. Nakon svake prezentacije, vodi se kratka rasprava. AKTIVNOST 5.3 – “MOJ IZUM”: Vrijeme: 40 min Sadraj: Rasprava: Izjave za raspravu o patentima:
a) Ovaj “smart home” je moj izum. Moram ga predstaviti javnosti putem medija prije registracije patenta.
b) Kopirao sam ideju za pametni usisiva od drugog izumitelja. Jedino je izgled nešto drukiji. Mislim da ga mogu patentirati.
Što nije u redu s te dvije izjave? Odgovori: Registracija patenata štiti izume. Patent daje odreena ekskluzivna prava izumiteljima ili naknadnim vlasnicima patenta. Nositelj patenta moe izraditi i koristiti patentirani izum ili ga staviti na trište. Drugima je zabranjeno izraditi, koristiti, prodavati i uvoziti patentirani izum izumitelja, a njegova je investicija zaštiena.
22
Patenti se odobravaju samo za nove, inventivne i industrijski primjenjive izume. Openito govorei, ako je neki izum objavljen javnosti prije prijave registracije patenta, izumitelj nee dobiti nikakva iskljuiva prava. Praktina aktivnost: Cilj nastave Smisao ove aktivnosti je potaknuti uenike da izraze svoje kreativne ideje smišljajui vlastite inovacije. Cilj ove aktivnosti je poboljšati razumijevanje uenika o vanosti patenata. Metoda Uenici mogu svoje inovacije skicirati na papiru. Novi izum trebao bi zadovoljiti tri zahtjeva. Mora biti nov, inventivan i industrijski primjenjiv. Brainstorming 1. Koje su funkcije tvoje inovacije? 2. Kako tvoja inovacija udovoljava trima osnovnim zahtjevima: nov, inventivan i industrijski primjenjiv? 3. Misliš li da tvoja inovacija ima komercijalnu vrijednost? Zbog ega? Napomena Uenici mogu koristiti i druge alate za prezentaciju svojih inovacija.
AKTIVNOST 5.4 – “UTRKA IDEJA” (“IDEA SPRINTING”): Vrijeme: 20 min
Rezultat: Uenici u samo 5 minuta osmišljavaju što je više mogue ideja o tome kako sprijeiti
povrede autorskih prava i intelektualnog vlasništva.
Materijal: Papir, olovke
Razrada: “Utrka ideja” (“Idea sprinting“) je zabavna i brza aktivnost za generiranje ideja. Za poetak,
dajte svojoj grupi zadatak ili problem koji treba riješiti, kao na primjer:
Kako sprijeiti ilegalnu distribuciju softwarea
Kako sprijeiti besplatnu online distribuciju filma
Kako sprijeiti ilegalnu distribuciju glazbe
Kako sprijeiti krau industrijskih patenata

Zatim, izazovite svoju grupu da osmisli ciljani broj ideja unutar uskog vremenskog okvira. Na primjer,
"Ispalimo dvadeset (ili više) novih ideja u pet minuta". Ovaj je proces vrlo uinkovit za postizanje
kreativne atmosfere i brzo stvaranje obilja novih ideja.
Nakon toga, svaka grupa prezentira svojih (pet) najboljih rješenja ostatku razreda.
“The New Literacy Set” Project 2015-2017
23
ZAKLJUAK:
Sadraj:
Za kraj, BookWidget test je pripremljen kako bi se provjerilo znanje uenika:
- link za uenike: https://www.bookwidgets.com/play/EB8U2U - link za nastavnike; nastavnici e moi napraviti kopiju za osobnu uporabu te e je moi
modificirati i koristiti u svojoj nastavi neovisno o pripremljenom widgetu: https://www.bookwidgets.com/play/t:SHSbJeVDE1fq/LjkIOmJOYsBykuDVGAv6egdHcxDC3BF QjhVMlU=
Nakon što je BookWidget test gotov, nastavnik e rezimirati radionicu. Stav i sudjelovanje uenika ocjenjuju se sljedeom tablicom:
ELEMENTI TREBA SE
Naješe ima negativan stav prema zadatku.
esto ima pozitivan stav prema zadatku.
Uvijek ima pozitivan stav prema zadatku.
SUDJELOVANJE
(25%)
Ne sudjeluje. Treba este podsjetnike kako bi radio, esto nije pripremljen.
Polovino ukljuen, ali surauje, iskazuje poštovanje i pripremljen je.
Aktivno ukljuen u grupni rad i rad u paru. Openito surauje, iskazuje poštovanje i pripremljen je.
Aktivno sudjeluje te moe preuzeti i ulogu voe. Uvijek surauje, iskazuje poštovanje i pripremljen je.
DAVANJE UPUTA
POŠTIVANJE TUIH IDEJA / ODLUKA (25%)
Podcjenjuje ideje razrednik kolega, eli da stvari budu na njegov nain.
Naješe stane na stranu onoga ije su ideje sline njegovima/njezinima.
Suzdrava se od podcjenjujuih komentara na tue ideje; podrava tue ideje.
Poštuje mišljenje razrednih kolega, podrava grupne odluke.
24
DOMAA ZADAA: Za domau zadau, uenici mogu dizajnirati sat, nakit, igraku ili mobilni telefon s ciljem razvijanja svojeg interesa za kreativan dizajn. Njihov dizajn bi trebao biti nov/inovativan. Isto tako, na ovom linku uenici mogu testirati svoje znanje i provjeriti što su nauili tijekom radionice putem online kviza: http://www.bbc.co.uk/bitesize/quiz/q57701363
PRILOZI:
BookWidget link za nastavnike: