intelektualno vlasništvo i znanstveni radovi – autori

of 18 /18
1 Intelektualno vlasništvo i znanstveni radovi – autori, digitalni repozitoriji i otvoreni pristup Annemari Štimac Dr. sc. Zrinka Banić Tomišić 14. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica, Lovran, 13. – 16. svibnja 2015. INCENTIV – Informacijski centar za intelektualno vlasništvo Samostalna služba za korisničke informacije i usluge [email protected], [email protected]

Author: others

Post on 19-Oct-2021

4 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Annemari Štimac Dr. sc. Zrinka Bani Tomiši
14. dani specijalnih i visokoškolskih knjinica, Lovran, 13. – 16. svibnja 2015.
INCENTIV – Informacijski centar za intelektualno vlasništvo Samostalna sluba za korisnike informacije i usluge
[email protected], [email protected]
Zagreb, Ul. grada Vukovara 78 www.dziv.hr
nacionalno tijelo dravne uprave koje
• obavlja poslove iz podruja zaštite prava intelektualnog vlasništva (IV)
• provodi postupke za priznavanje prava industrijskog vlasništva (registracija)
• obavlja strunu i zakonodavnu djelatnost (ukljuujui autorska i srodna prava)
• obavlja edukacijske i promidbene aktivnosti
• obavlja informacijske i uslune djelatnosti
• surauje s drugim institucijama
http://www.dziv.hr/hr/informacije-usluge/incentiv [email protected]
• prua besplatnu strunu informacijsku pomo svima koji ele uinkovito zaštititi, koristiti i upravljati intelektualnim vlasništvom
• prua profesionalne usluge pretraivanja baza podataka registriranog industrijskog vlasništva
• prua usluge specijalne knjinice i itaonice
• sudjeluje u edukacijskim aktivnostima Zavoda
• prua besplatnu uslugu procjene potencijala intelektualnog vlasništva za mala i srednja produzea (prema metodologiji Europskog patentnog ureda)
4
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
Intelektualno vlasništvo (IV) u znanstvenim (strunim i dr.)
radovima
5
poslovne metode poslovna dokumentacija
ig (robna/trišna marka) registrirani industrijski dizajn (vanjski oblik proizvoda)
oznake geografskog podrijetla i oznake izvornosti topografija poluvodikih proizvoda
NEREGISTRIRANO IV autorsko i srodna prava
(i neregistrirano industrijsko vlasništvo)
6
Autorsko djelo je subjektivno, originalno, duhovno / intelektualno ostvarenje iz knjievnog, umjetnikog i znanstvenog podruja
koje ima individualni karakter i koje je na neki nain izraeno.
(Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, ZAPSP)
• autorsko-pravnu zaštitu uiva izraaj, a ne ideja
• autorsko pravo nastaje trenom stvaranja djela i ne registrira se
• autor djela je fizika osoba koja je djelo stvorila
• autorsko pravo pripada autoru (ukoliko nije drugaije dogovoreno)
• autorska prava:
• štite osobne i duhovne veze autora s njegovim djelom npr.
pravo na priznavanje autorstva pravo prve objave (hoe li, kada, gdje, kako i pod kojim uvjetima njegovo
djelo biti prvi puta objavljeno) pravo na poštivanje autorskog djela i ast i ugled autora pravo pokajanja
• neprenosiva / neodriciva (osim nasljeivanja)
• štite imovinske interese autora u pogledu korištenja njegovog djela npr.
pravo reproduciranja pravo distribucije i iznajmljivanja pravo priopavanja javnosti (npr. pravo javnog izvoenja, pravo javnog
prikazivanja scenskih djela, pravo javnog prenošenja, pravo stavljanja na raspolaganje javnosti, itd.)
pravo prerade
• prenosiva – autor moe drugome ustupiti pravo korištenja autorskog djela ugovorom
• ustupanje: iskljuivo neiskljuivo tj. ogranieno – sadrajno, vremenski, prostorno npr. Copyright transfer agreement (autor – izdava)
• ako ugovorom ili nekim drugim aktom nije drugaije odreeno, autorsko pravo na autorskom djelu zadrava autor bez ogranienja
9
• nova uloga znanstvenika: iskorištavanje rezultata istraivanja rezultate istraivakog rada treba, kada god je to mogue, nastojati trišno iskoristiti da bi se to uspješno moglo ostvariti potrebno je prethodno zaštiti nastalo intelektualno vlasništvo
Zaštiti pa publiciraj!
• oblik zaštite ovisi o samom obliku istraivanjem stvorenog industrijskog vlasništva
Patent štiti izum, novo rješenje nekog tehnikog problema, a odnosi se na proizvod, postupak ili primjenu.
Industrijski dizajn štiti vanjski izgled nekog proizvoda.
ig štiti razlikovnost stvorenog proizvoda ili usluge prvenstveno u gospodarskom prometu.
• autorsko pravo, izmeu ostalog, štiti autore znanstvenih, strunih i drugih radova (objavljene rezultate znanstvenog i strunog rada), ukljuujui autore završnih radova, od neovlaštenog korištenja njihovih djela
10
• Commission recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code of practice for universities and other public reserach organizations, The Commission of the European Communities, 2008
http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/ip_recommendation_en.pdf
• pravila europskih projekata (npr. FP7, Horizon 2020), a i drugih, izriito naglašavaju:
obvezu zaštite intelektualnog vlasništva stvorenog istraivanjem,
potrebu njegove eksploatacije i komercijalizacije rezultata istraivanja
te obvezu diseminacije rezultata istraivanja
• diseminacija ukljuuje obvezu korištenja otvorenog pristupa (kada god je to mogue)
11
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/recommendation- access-and-preservation-scientific-information_en.pdf
• Hrvatska deklaracija o otvorenom pristupu, 2012. Otvoreni pristup je slobodan, besplatan i neometan mreni pristup
digitalnim znanstvenim informacijama koji omoguava itanje, pohranjivanje, distribuciju, pretraivanje, dohvaanje,
indeksiranje i/ili drugo zakonito korištenje.
• The Hague Declaration on the Knowledge Discovery in the Digital Age, 2015 http://thehaguedeclaration.com/
12
prezentacijama i posterima, predavanjima, itd. • podatcima stvorenima istraivakim radom
Otvoreni pristup i Copyright transfer agreement (autor – izdava) • autori trebaju u repozitorij pohraniti onu verziju rada koju im dopušta izdava
tj. ugovor koji su s njim sklopili prilikom prijenosa prava • izdava obino dopušta objavu:
završne verzije rukopisa prihvaene za objavljivanje, nakon recenzijskog postupka (tzv. post print) ili verzije rada objavljene u asopisu (izdavaev pdf; obino s vremenskom odgodom)
13
drugih radova • poveavaju vidljivost znanstvenih i strunih radova, njihovih autora i cijele
institucije • djeluju pozitivno na zaštitu intelektualnog vlasništva jer sprjeavaju i olakšavaju
otkrivanje povrede prava (npr. plagijati) • regulacija: institucijski pravilnici o pohrani i obvezama zaposlenika
(? vanjski suradnici, studenti, ...)
Uloga knjinica • briga o funkcioniranju repozitorija (pravila, razvoj, odravanje) • edukacija autora (npr. o njihovim pravima, o postupanju s radovima, o
samoarhiviranju)
https://www.plos.org/open-access/
14
Zakon o "autorskom pravu" i Zakon o znanst. djelatnosti i visokom obrazovanju
Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima autorsko djelo pripada autoru, ukoliko nije drugaije dogovoreno
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, lanak 83
(11) Završne radove studija sveuilišta i fakulteti duni su trajno objaviti na javnoj internetskoj bazi sveuilišne knjinice u sastavu sveuilišta te kopirati u javnu internetsku bazu završnih radova Nacionalne i sveuilišne knjinice. Veleuilišta i visoke škole dune su završne radove studija kopirati u javnu internetsku bazu završnih radova Nacionalne i sveuilišne knjinice.
(12) Doktorske disertacije visoko uilište duno je trajno objaviti na javnoj internetskoj bazi doktorskih disertacija Nacionalne i sveuilišne knjinice. Sveuilište je duno osigurati da se i jedan otisnuti primjerak doktorske disertacije dostavi Nacionalnoj i sveuilišnoj knjinici.
(13) Završni radovi istovrsnih umjetnikih studija koji se realiziraju kroz umjetnika ostvarenja objavljuju se na odgovarajui nain.
obveze zaposlenika / studenata u pogledu IV potrebno detaljnije odrediti: Kolektivnim ugovorom Ugovorom o radu / Ugovorom o djelu / Ugovorom o autorskom djelu i drugim pravilnicima, ugovorima, izjavama, itd. (npr. interni Pravilnik o IV)
15
Završni radovi studenata i njihova pohrana u repozitorijima
• završni radovi JESU autorska djela • autor ima iskljuivo pravo nad svojim završnim radom • za pohranu završnog rada u repozitoriju potrebna je suglasnost autora
Što ako autor ne eli pohranu?
• problem zaštite IV i pohrane u repozitoriju • ukoliko IV nije prethodno zaštieno, pohrana u repozitoriju onemoguava
buduu zaštitu (npr. patentom) • ugovor o tajnosti, za javnost zatvorena obrana završnog rada, odgoda
pohrane/objave u repozitoriju (rok) • definiranje pravila vezanih uz pohranu u pravilniku o studiranju, prije upisa,
ili univerzalni (?) obrazac
Uinite svoje radove dostupnim javnosti u otvorenom pristupu, a sukladno stavkama iz Copyright transfer agreement.
Regulirajte pohranjivanje završnih radova u repozitorije imajui u vidu interese autora te vodei rauna o oba zakona koja reguliraju to podruje!
18
Dravni zavod za intelektualno vlasništvo RH INCENTIV – Informacijski centar za intelektualno vlasništvo
Knjinica Ul. grada Vukovara 78, Zagreb
Tel. 01 6106 480 (Knjinica), 01 6109 825 (INCENTIV) E-pošta: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
www.dziv.hr