državni zavod za intelektualno vlasništvo - pravilnik ...određene za dopisivanje); 3. podatke o...

of 38 /38
PRAVILNIK O OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA*/**/*** NN 72/2004, (u primjeni od 01.06.2004.) **NN 117/2007, (u primjeni od 01.06.2008.) **NN 66/2011, (u primjeni od 15.06.2011.) ***NN 43/2017, (u primjeni od 03.05.2017.) Zagreb, svibanj 2017.

Author: others

Post on 24-Oct-2020

4 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PRAVILNIK O OZNAKAMA

  ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA IZVORNOSTI PROIZVODA

  I USLUGA

  PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA*/**/***

  NN 72/2004, (u primjeni od 01.06.2004.) **NN 117/2007, (u primjeni od 01.06.2008.)

  **NN 66/2011, (u primjeni od 15.06.2011.)***NN 43/2017, (u primjeni od 03.05.2017.)

  Zagreb, svibanj 2017.

 • 3

  OPĆE ODREDBE

  Predmet Pravilnika

  Članak 1.Pravilnikom o oznakama zemljopisnoga podrijetla

  i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (u daljnjem tekstu: Pravilnik) pobliže se uređuje upravni postupak propisan Zakonom o oznakama zemljopisnoga podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (u daljnjem tekstu: Zakon) koji se vodi pred Državnim zavodom za intelektualno vlasništvo (u daljnjem tekstu: Zavod).

  Istoobličnice (homonimi)

  Članak 2.Istoobličnice iz članka 9. Zakona moraju se rabiti

  na način:a) da se neposredno iza ili ispod zaštićena naziva

  mjesta podrijetla proizvoda, naznači naziv zemlje podrijetla proizvoda i naziv mjesta podrijetla proizvoda i to u svim oblicima označavanja proizvoda i njegove ambalaže kao i u ispravama, promidžbenom materijalu, te da se na isti način predoči u medijskim porukama;

  b) da se neposredno uz zaštićeni naziv mjesta podrijetla usluge, naznači naziv zemlje podrijetla usluge, i naziv mjesta podrijetla usluge u ispravama, promidžbenome materijalu, te da se na isti način predoči u medijskim porukama.

  POSTUPAK UPISA OZNAKE ZEMLJOPISNOGA PODRIJETLA ILI OZNAKE IZVORNOSTI

  Sadržaj prijave

  Članak 3.(1) Prijava u postupku upisa oznake zemljopisnoga

  podrijetla ili oznake izvornosti prema članku 20. Zakona podnosi se na obrascima prijave (G-1 ili G-2) koji su sastavni dio ovoga Pravilnika, ili na obrascima koji sadržajem i izgledom u cijelosti odgovaraju tim obrascima.

  (2) Uz podatke propisane člancima od 20. do 22. Zakona, prijava mora sadržavati i sljedeće:1. podatke u svezi s člankom 22. stavak 1. Zakona

  koji se odnose na tvrtku ili naziv za pravnu osobu, odnosno ime i prezime za fizičku osobu;

  2. adresu, odnosno sjedište podnositelja prijave (po mogućnosti broj telefona i telefaksa osobe određene za dopisivanje);

  3. podatke o dokumentu temeljem kojega je zaštitu zatražila strana osoba, prema članku 21. stavku 3. Zakona (naziv zemlje i tijela koje je izdalo dokument, datum izdavanja, te broj i naziv dokumenta);

  4. popis svih priloga koji se podnose uz zahtjev;

  5. potpis ili pečat podnositelja prijave, njegova opunomoćenika ili zastupnika.

  (3) Uz obrasce iz stavka 2. ovoga članka, Zavodu se prilažu: izjava s podacima o zajedničkom preds tavn iku , odnosno o za jedn ičkom opunomoćeniku, ako prijavu podnosi više osoba, i ostali dokazi propisani Zakonom ili posebnim propisima.

  PRIJAVA ZA REGISTRACIJU OVLAŠTENIH KORISNIKA

  Sadržaj prijave

  Članak 4.(1) Pr i java za upis prava kor ištenja oznake

  zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti podnosi se na obrascima prijave (K-1 ili K-2) koji su sastavni dio ovoga Pravilnika, ili na obrascima koji sadržajem i izgledom u cijelosti odgovaraju tim obrascima.

  (2) Uz podatke propisane člancima 25. i 26. Zakona, prijava mora sadržavati i sljedeće:1. izričitu naznaku podnosi li se zahtjev za

  priznanje svojstva ovlaštenog korisnika oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti;

  2. podatke u svezi s člankom 26. stavak 1. Zakona koji se odnose na tvrtku ili naziv za pravnu osobu, odnosno ime i prezime za fizičku osobu;

  3. adresu, odnosno sjedište podnositelja prijave (po mogućnosti broj telefona i telefaksa osobe određene za dopisivanje).

  4. podatke o zastupniku ili opunomoćeniku, ako se prijava podnosi putem zastupnika ili opunomoćenika;

  5. naziv oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti;

  6. podatke o dokumentu temeljem kojega je zaštitu zatražila strana osoba, prema članku 21. stavku 3. Zakona (naziv zemlje i tijela koje je izdalo dokument, datum izdavanja, te broj i naziv dokumenta);

  7. popis svih priloga koji se podnose uz zahtjev;

  PRAVILNIK O OZNAKAMA ZEMLJOPISNOGA PODRIJETLA I OZNAKAMA IZVORNOSTI

  PROIZVODA I USLUGA

  NN 72/2004 (u primjeni od 1.6.2004.)

 • 4

  8. dokaz o obavljanju određene djelatnosti, odnosno proizvodnji određena proizvoda koji nosi oznaku zemljopisnoga podrijetla ili oznaku izvornosti;

  9. naznaku tijela koje je izvršilo kontrolu proizvoda i dokaz o izvršenoj kontroli s podacima koji sadržavaju broj i datum izdavanja uvjerenja o ispitanoj i utvrđenoj kvaliteti proizvoda.

  (3) Uz obrasce iz stavka 1. ovoga članka, Zavodu se prilažu: izjava s podacima o zajedničkom preds tavn iku odnosno o za jed n ičkom opunomoćeniku, ako prijavu podnosi nekoliko osoba, i ostali dokazi propisani Zakonom ili posebnim propisima.

  Dokaz o obavljanju djelatnosti

  Članak 5.Dokaz o obavljanju određene djelatnosti, odnosno

  proizvodnji određena proizvoda može biti u obliku potvrde koju izdaje nadležni organ lokalne ili područne samouprave, ili izvatka iz registra trgovačkoga suda i mora sadržavati:

  1. tvrtku ili naziv, odnosno ime i prezime i sjedište odnosno adresu podnositelja prijave;

  2. podatke o određenoj djelatnosti koju obavlja podnositelj prijave, odnosno o proizvodnji određenih proizvoda koji nose oznaku zemljopisnoga podrijetla ili oznaku izvornosti;

  3. podatke o osobi ovlaštenoj za zastupanje, ako je podnositelj prijave za priznanje svojstva ovlaštenog korisnika pravna osoba;

  4. potpis ili pečat ovlaštene osobe.

  Dokaz o provedenoj kontroli

  Članak 6.Dokaz o provedenoj kontroli proizvoda mora

  sadržavati sljedeće podatke:1. tvrtku ili naziv i sjedište ovlaštenog organa koji

  provodi kontrolu proizvoda koji se označava oznakom zemljopisnoga podrijetla ili oznakom izvornosti;

  2. zemljopisni naziv koji se štiti oznakom zemljopisnoga podri jet la i l i oznakom izvornosti;

  3. stvarni naziv proizvoda koji se označava;4. nalaz i mišljenje ovlaštenog organa o ispitanoj

  i utvrđenoj kvaliteti proizvoda;5. pečat i potpis ovlaštene osobe.

  OBJAVA PRIJAVE

  Podaci koji se objavljuju

  Članak 7.U službenom glasilu Zavoda objavljuju se sljedeći

  podaci iz prijave:1. broj prijave;2. datum podnošenja prijave;3. tvrtka ili naziv odnosno ime i prezime te sjedište,

  odnosno adresa podnositelja prijave;

  4. podaci o opunomoćeniku ili zastupniku, ako ih podnositelj prijave ima;

  5. naziv proizvoda i l i usluge koji se štit i oznakom;

  6. naziv oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti.

  UPIS U REGISTAR PRIJAVA

  Registar prijava oznaka zemljopisnoga podrijetla i oznaka izvornosti

  Članak 8.O prijavama za upis oznake zemljopisnoga

  podrijetla i oznake izvornosti vode se registri prijava u koje se upisuju sljedeći podaci:

  1. broj prijave za upis oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti;

  2. datum podnošenja prijave;3. naznaka o kojoj se vrsti prijave radi;4. tvrtka ili naziv, odnosno ime i prezime te sjedište,

  odnosno adresa podnositelja prijave;5. podaci o opunomoćeniku ili zastupniku ako se

  prijava podnosi preko njih;6. zemljopisni naziv koji se štiti oznakom

  zemljopisnoga podri jet la i l i oznakom izvornosti;

  7. naziv područja ili mjesta iz kojega potječe pro izvod ko j i se označava oznakom zemljopisnoga podrijetla ili oznakom izvor-nosti;

  8. podaci o načinu okončanja upravnog postupka;

  9. podaci o promjenama nastalim tijekom vođenja upravnoga postupka.

  Registar prijava za priznanje prava korištenja

  Članak 9.O prijavama za priznanje svojstva ovlaštenog

  korisnika oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti vode se registri u koje se upisuju sljedeći podaci:

  1. broj prijave za priznanje svojstva ovlaštena korisnika oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti;

  2. datum podnošenja prijave;3. tvrtka ili naziv odnosno ime i prezime te sjedište,

  odnosno adresa podnositelja prijave;4. zemljopisni naziv koji se štiti oznakom

  zemljopisnoga podri jet la i l i oznakom izvornosti;

  5. r egistarski broj oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti na koju se odnosi prijava za priznanje svojstva ovlaštenog korisnika;

  6. naznaka o tome odnosi li se prijava na priznanje ovlaštenog korisnika oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti;

  7. naziv područja na kojemu se obavlja određena djelatnost, odnosno proizvodi određeni

 • 5

  proizvod koji se označava određe nom oznakom zemljopisnoga podrijetla ili oznakom izvornosti;

  8. način okončanja upravnog postupka;9. p romjene nas ta le t i j ekom upravnog

  postupka.

  UPIS U REGISTAR

  Upis u registar oznaka zemljopisnoga podrijetla i oznaka izvornosti

  Članak 10.U registar oznaka zemljopisnog podrijetla ili u

  registar oznaka izvornosti upisuju se, pored podataka utvrđenih člankom 35. Zakona, i sljedeći podaci:

  1. broj zaštićene oznake;2. datum donošenja rješenja Zavoda o priznanju

  oznake i upisa u registar;3. datum objave zaštićene oznake u službenom

  glasilu Zavoda;4. tvrtka ili naziv odnosno ime i prezime te sjedište

  odnosno adresa podnositelja prijave;5. datum podnošenja prijave;6. datum objave prijave;7. prigovor, ako je podnesen (broj, datum, podaci

  o podnositelju);8. dokument koji je poslužio kao osnova za

  priznanje strane oznake (broj, datum, ime zemlje podrijetla, naziv tijela koje je izdalo dokument);

  9. zemlja iz koje potječe, ako se radi o stranoj prijavi;

  10. prestanak zaštite oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti te pravni temelj prestanka zaštite.

  Registar ovlaštenih korisnika

  Članak 11.U registar ovlaštenih korisnika oznake zemljopisnoga

  podrijetla ili oznake izvornosti upisuju se, pored podataka iz članka 36. Zakona, i sljedeći podaci:

  1. registarski broj korisnika;2. datum donošenja rješenja Zavoda o stjecanju

  prava korištenja i upisa u registar;3. tvrtka ili naziv, odnosno ime i prezime, sjedište

  odnosno adresa podnositelja prijave;4. datum podnošenja prijave;5. zemlja iz koje potječe, ako se radi o stranoj

  prijavi;6. naziv proizvoda ili usluge za koji se štiti oznaka

  zemljopisnog podrijetla ili oznaka izvornosti;7. datum do kojega vrijedi pravo korištenja oznake

  zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti;8. promjene koje se odnose na pravni status

  nositelja prava i na samo pravo;9. produljenje vrijednosti prava korištenja;10. prestanak prava korištenja i pravni temelj

  prestanka prava korištenja.

  OBJAVA PODATAKA

  Podaci o zaštićenoj oznaci

  Članak 12.U službenom glasilu Zavoda objavljuju se sljedeći

  podaci o zaštićenoj oznaci zemljopisnog podrijetla ili oznaci izvornosti:

  1. registarski broj oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti;

  2. datum upisa u registar;3. zemljopisni naziv koji se štiti oznakom

  zemljopisnoga pod ri jet la i l i oznakom izvornosti;

  4. proizvod ili usluga za koji je zaštićena oznaka zemljopisnoga podrijetla ili oznaka izvornosti;

  5. datum prijave koja se odnosi na oznaku zemljopisnoga podrijetla ili oznaku izvornosti;

  6. naziv područja ili mjesta iz kojega potječu proizvodi koji se označavaju zaštićenom oznakom.

  Podaci o ovlaštenim korisnicima

  Članak 13.U službenom glasilu Zavoda objavljuju se sljedeći

  podaci o ovlaštenim korisnicima oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti:

  1. registarski broj ovlaštenog korisnika;2. tvrtka ili naziv, odnosno prezime i ime, te

  sjedište ili adresa ovlaštenog korisnika;3. datum upisa u registar ovlaštenih korisnika;4. zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla ili

  oznaka izvornosti i registarski broj oznake;5. naznaka je li riječ o pravu korištenja oznake

  zemljopisnog podrijetla ili oznake izvornosti;6. naziv područja ili mjesta iz kojega potječe

  proizvod koji se označava;7. datum do kojega vrijedi priznato svojstvo

  ovlaštenog korisnika.

  Ostali podaci koji se objavljuju

  Članak 14.U službenom glasilu Zavoda također se objavljuju

  sljedeći podaci:1. prestanak vrijednosti oznake zemljopisnog

  podrijetla ili oznake izvornosti;2. prestanak svojstva ovlaštenog korisnika;3. promjene koje se odnose na ovlaštene

  korisnike;4. produljenje vrijednosti prava korištenja.

  Isprava

  Članak 15.(1) Zavod izdaje korisniku ispravu o pravu korištenja

  oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti na njegov pisani zahtjev.

  (2) Isprava o pravu korištenja oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti sadržava:1. registarski broj ovlaštenog korisnika i datum

  upisa u registar ovlaštenih korisnika oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti;

 • 6

  2. tvrtku ili naziv, odnosno ime i prezime te sjedište odnosno adresu ovlaštenog korisnika;

  3. zaštićeni naziv i registarski broj oznake;4. naznaku je li riječ o oznaci zemljopisnoga

  podrijetla ili oznaci izvornosti;5. naziv proizvoda ili usluge za koji se oznaka

  štiti;6. datum do kojega vrijedi priznato svojstvo

  ovlaštenog korisnika.

  Produljenje prava korištenja

  Članak 16.Podaci o produljenju vrijednosti prava korištenja

  oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti istovjetni su s podacima za stjecanje prava korištenja i utvrđuju se na temelju zahtjeva nositelja prava koji se podnosi na obrascu (K-1A ili K-2A) i koji su sastavni dio ovoga Pravilnika, ili na obrascu koji sadržajem i izgledom u cijelosti odgovara tom obrascu.

  Postupak upisa promjena

  Članak 17.(1) U registre ovlaštenih korisnika upisuju se statusne

  i ostale promjene koje se odnose na ovlaštenog korisnika oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti.

  (2) Postupak za upis promjene pokreće se pisanim zahtjevom na obrascu K-3, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. Obrazac sadrži sljedeće podatke:1. tvrtku ili naziv, odnosno ime i prezime i sjedište

  odnosno adresu ovlaštenog korisnika prema stanju u registrima;

  2. registarski broj ovlaštenog korisnika;3. zaštićeni naziv i registarski broj oznake;4. podatke o zastupniku ili opunomoćeniku, ako

  se zahtjev podnosi preko njih;5. naznaku o vrsti i sadržaju promjene;

  (3) Uz zahtjev iz stavka 2) ovoga članka dostavlja se:1. dokaz o pravnom temelju promjene čiji se upis

  u registar zahtijeva;2. punomoć, ako se zahtjev podnosi preko

  opunomoćenika;3. dokaz o uplati pristojbe i naknade troškova

  postupka za upis promjene.

  Članak 18.(1) Ako zahtjev za upis promjene ne sadržava podatke

  iz članka 17. stavak 2. ovoga Pravilnika, Zavod poziva podnositelja da u roku 30 dana od dana primitka poziva uredi zahtjev.

  (2) Ako podnositelj ne postupi po pozivu u određenom mu roku, Zavod će odbaciti zahtjev za upis promjene.

  Članak 19.(1) Ako zahtjev za upis promjene ne sadržava valjan

  pravni temelj, ili ne ispunjava zakonom propisane uvjete, ili ako podaci iz zahtjeva nisu istovjetni podacima u registru, Zavod poziva podnositelja zahtjeva da se u roku 30 dana od dana primitka poziva izjasni o razlozima zbog kojih se upis promjene ne može izvršiti.

  (2) Ako se podnositelj zahtjeva, u roku propisanim stavkom 1. ovoga članka, ne izjasni o razlozima zbog kojih se upis promjene ne može izvršiti ili se izjasni, a Zavod smatra da se upis promjene ne može izvršiti, rješenjem će odbiti zahtjev za upis promjene.

  Postupak po prijedlogu za proglašenje rješenja ništavim

  Članak 20.(1) Postupak za proglašenje ništavim rješenja o

  upisu oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti ili, rješenja o pravu korištenja, pokreće se podnošenjem prijedloga Zavodu.

  (2) Prijedlog mora sadržavati:1. tvrtku ili naziv, odnosno ime i prezime i sjedište

  odnosno adresu podnositelja prijedloga;2. tvrtku ili naziv odnosno ime i prezime i sjedište

  odnosno adresu osobe iz rješenja čije se proglašavanje ništavim zahtijeva;

  3. naznaku iz koje je vidljivo za koju vrstu rješenja iz stavka 1. ovoga članka se zahtijeva proglašavanje ništavosti;

  4. zaštićeni naziv i registarski broj oznake;5. registarski brojevi ovlaštenih korisnika;6. razloge zbog kojih se traži proglašavanje

  rješenja ništavim, te dokaze o navedenim razlozima;

  7. punomoć, ako se postupak pokreće preko opunomoćenika ili ovlaštenog zastupnika;

  8. dokaz o uplati upravne pristojbe i naknade troškova postupka za podneseni prijedlog.

  (3) Ako prijedlog ne sadržava sve propisane dijelove prema stavku 2. ovoga članka, Zavod poziva podnositelja da podnesak uredi u roku 30 dana od dostave poziva na uređenje. Ne postupi li podnositelj po pozivu, Zavod će odbaciti prijedlog za proglašenje rješenja ništavim.

  Članak 21.(1) Ako je podneseni prijedlog prema članku 20.

  ovoga Pravilnika uredan, Zavod ga dostavlja svim ovlaštenim korisnicima i poziva ih da u roku 30 dana od primitka poziva dostave svoje očitovanje. Ako se barem jedan od ovlaštenih korisnika, u slučaju da ih je više, očituje po pozivu, Zavod može zakazati usmenu raspravu i pozvati podnositelja prijedloga za proglašavanje rješenja ništavim i ovlaštene korisnike.

  (2) Nakon provedenog postupka u smislu stavka 1. ovoga članka, Zavod može donijeti rješenje o proglašavanju ništavim rješenja o zaštiti oznake

 • 7

  zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti, odnosno o priznavanju svojstva ovlaštenog korisnika ili rješenje o odbijanju prijedloga.

  Članak 22.(1) Ako Zavod donese rješenje o proglašavanju

  ništavim rješenja o zaštiti oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti, s tim rješenjem proglašavaju se ništavim i rješenja o priznanju svojstva ovlaštenih korisnika za te oznake.

  (2) U službenom glasilu Zavoda objavljuje se: broj i datum donošenja rješenja o proglašenju ništavim rješenja o zaštiti oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti, odnosno rješenja o proglašenju ništavim rješenja o priznanju svojstva ovlaštenog korisnika i registarski broj oznake, odnosno registarski broj ovlaštenog korisnika.

  Postupak za ukidanje rješenja o priznanju svojstva ovlaštena korisnika

  Članak 23.(1) Postupak za ukidanje rješenja o priznanju

  svojstva ovlaštenog korisnika pokreće se pisanim zahtjevom.

  (2) Zaht jev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:1. tvrtku ili naziv odnosno ime i prezime i sjedište

  odnosno adresu podnositelja zahtjeva;2. tvrtku ili naziv odnosno ime i prezime i sjedište

  odnosno adresu ovlaštenog korisnika;3. naznaku da se zahtijeva ukidanje rješenja o

  priznanju svojstva ovlaštenog korisnika;4. registarski broj ovlaštenog korisnika i datum

  upisa u registar ovlaštenih korisnika;5. zaštićeni naziv i registarski broj oznake;6. naznaku je li riječ o ovlaštenom korisniku

  oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti;

  7. razloge zbog kojih se zahtijeva ukidanje rješenja, kao i dokaze o razlozima;

  8. Punomoć, ako se zahtjev podnosi putem zastupnika ili opunomoćenika;

  9. dokaz o izvršenoj uplati upravne pristojbe i naknadi troškova postupka.

  (3) Ako zahtjev za ukidanje rješenja ne sadržava sve potrebne podatke iz stavka 2. ovoga članka, Zavod poziva podnositelja 30 dana od dana primitka poziva uredi zahtjev.

  (4) Ako podnositelj zahtjeva u navedenom roku ne uredi zahtjev, Zavod će zahtjev odbaciti.

  Članak 24.(1) Ako je podneseni zahtjev prema članku 23. ovoga

  Pravilnika uredan, Zavod ga dostavlja ovlaštenom korisniku i poziva ga da u roku 30 dana od primitka poziva dostavi svoje očitovanje.

  (2) Ako se ovlašteni korisnik, u roku iz stavka 1. ovoga članka izjasni o zahtjevu, Zavod može zakazati usmenu raspravu i pozvati podnositelja zahtjeva i ovlaštenog korisnika.

  (3) Nakon provedenog postupka po zahtjevu za ukidanje rješenja, Zavod može donijeti rješenje o ukidanju rješenja o priznanju svojstva ovlaštenog korisnika, ili rješenje o odbijanju zahtjeva.

  (4) U službenom glasilu Zavoda objavljuju se broj i datum donošenja rješenja o ukidanju rješenja o priznanju svojstva ovlaštenog korisnika oznake zemljopisnoga podrijetla ili oznake izvornosti.

  Postupak sa stranim prijavama

  Članak 25.(1) Strana fizička ili pravna osoba sa sjedištem ili

  prebivalištem u zemlji s kojom Republika Hrvatska ima zaključen ili ratificiran međunarodni ugovor o uzajamnoj zaštiti oznaka zemljopisnoga podrijetla ili oznaka izvornosti i ovlaštenih korisnika, ostvaruje pravo pred Zavodom na temelju dokaza da je oznaka zemljopisnoga podrijetla ili oznaka izvornosti registrirana i zaštićena u toj zemlji.

  (2) Lista iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u službenom glasilu Zavoda.

  ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 26.S danom početka primjene ovoga Pravilnika

  prestaje vrijediti Pravilnik o oznakama zemljopisnoga podrijetla (»Narodne novine« 146/99).

  Članak 27.Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u

  »Narodnim novinama«.

 • 8

  Članak 1.U Pravi ln iku o oznakama zemljopisnog

  podri jet la i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (»Narodne novine«, broj 72/2004), u članku 8. iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi: »10. podaci o žalbi protiv odluke Zavoda, ako je žalba podnesena (podaci o podnositelju žalbe, broj i datum odluke Zavoda protiv koje se žalba podnosi, datum zaprimanja žalbe, podaci o zastupniku, ako ga podnositelj žalbe ima, te datum i vrsta odluke donesene povodom žalbe).«

  Članak 2.U članku 9. iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi:

  »10. podaci o žalbi protiv odluke Zavoda, ako je žalba podnesena (podaci o podnositelju žalbe, broj i datum odluke Zavoda protiv koje se žalba podnosi, datum zaprimanja žalbe, podaci o zastupniku, ako ga podnositelj žalbe ima, te datum i vrsta odluke donesene povodom žalbe).«

  Članak 3. U članku 10., iza točke 10. dodaje se točka 11.

  koja glasi:»11. podaci o žalbi protiv odluke Zavoda, ako je

  žalba podnesena (podaci o podnositelju žalbe, broj i datum odluke Zavoda protiv koje se žalba podnosi, datum zaprimanja žalbe, podaci o zastupniku, ako ga podnositelj žalbe ima, te datum i vrsta odluke donesene povodom žalbe).»

  Članak 4. U članku 11. iza točke 10. dodaje se točka 11.

  koja glasi:»11. podaci o žalbi protiv odluke Zavoda, ako je

  žalba podnesena (podaci o podnositelju žalbe, broj i datum odluke Zavoda protiv koje se žalba podnosi, datum zaprimanja žalbe, podaci o zastupniku, ako ga podnositelj žalbe ima, te datum i vrsta odluke donesene povodom žalbe).«

  Članak 5.Iza članka 25. dodaje se podnaslov i članak 25.a

  koji glase:

  »Postupak povodom žalbe

  Članak 25.a(1) Postupak povodom žalbe pokreće se podnošenjem

  žalbe Žalbenom vijeću.(2) Ža lba iz s tavka 1 . ovoga č lanka mora

  sadržavati:1. izričitu naznaku da se podnosi žalba,2. tvrtku ili naziv odnosno ime i prezime i

  sjedište odnosno adresu podnositelja žalbe,3. klasifikacijsku oznaku rješenja na koje se

  podnosi žalba,4. zaštićeni naziv i registarski broj oznake,5. registarski broj ovlaštenog korisnika,6. navod o tome podnosi li žalbu na rješenje

  u cijelosti ili na pojedine njegove dijelove, obrazložene razloge zbog kojih se podnosi žalba, s potrebnim dokazima,

  7. dokaze o uplati propisane pristojbe i naknade troškova.

  (3) Žalba se u dva istovjetna primjerka predaje neposredno ili šalje poštom Zavodu, koji ju posredstvom Tajništva iz članka 91. stavka 5. Zakona o patentu («Narodne novine» broj 173/2003, 87/2005i 76/2007) dostavlja Žalbenom vijeću.«

  Članak 6.Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. lipnja 2008. godine.

  PRAVILNIKO DOPUNAMA PRAVILNIKA O OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA

  I OZNAKAMA IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA*

  *NN 117/2007 (u primjeni od 01.06.2008.)

 • 9**NN 66/2011 (u primjeni od 15. 06. 2011.)

  PRAVILNIK

  O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA**

  Članak 1.U Pravilniku o oznakama zemljopisnog podrijetla

  i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (»Narodne novine«, broj 72/2004 i 117/07) u članku 18. stavku 1. riječi: »poziva podnositelja« zamjenjuju se riječima: »zaključkom nalaže podnositelju«, a riječ: »poziva« zamjenjuje se riječju: »zaključka«.

  U stavku 2. riječ: »pozivu« zamjenjuje se riječju: »zaključku«.

  Članak 2.Članak 19. mijenja se i glasi:

  »(1) Ako zahtjev za upis promjene nije podnesen u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom, Zavod zaključkom nalaže podnositelju zahtjeva da u roku od 60 dana od dana primitka zaključka uredi zahtjev ili podnese odgovarajuće dokaze.

  (2) Ako podnositelj zahtjeva u propisanom roku postupi u skladu sa zaključkom iz stavka 1. ovoga članka, Zavod donosi rješenje o upisu promjene.

  (3) Na zahtjev podnositelja zahtjeva, rok iz stavka 1. ovoga članka može se produžiti najviše za 60 dana.

  (4) Ako podnositelj zahtjeva u propisanom roku ne postupi u skladu sa zaključkom iz stavka 1. ovoga članka, zahtjev se rješenjem odbacuje.«

  Članak 3.U članku 20. stavak 3. mijenja se i glasi:»Ako prijedlog ne sadržava sve propisane

  dijelove u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, Zavod zaključkom nalaže podnositelju da prijedlog uredi u roku od 30 dana od dana primitka zaključka. Ako podnositelj zahtjeva u određenom roku ne postupi prema zaključku i uredi prijedlog, Zavod će rješenjem odbaciti prijedlog za proglašenje rješenja ništavim.«

  Članak 4.U članku 23. stavak 3. mijenja se i glasi:»Ako zahtjev za ukidanje rješenja ne sadržava

  sve propisane dijelove u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, Zavod zaključkom nalaže podnositelju da zahtjev uredi u roku od 30 dana od dana primitka zaključka.«

  Članak 5.Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika

  prestaju važiti dosadašnji obrasci K-1, K-2, K-1A, K-2A, K-3, G-1 i G-2.

  Novi obrasci K-1, K-2, K-1A, K-2A, K-3, G-1 i G-2 počinju se primjenjivati danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

  Članak 6.Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u

  »Narodnim novinama«.

 • 10

  SRIJEDA, 15. LIPNJA 2011. BROJ 66 – STRANICA 39 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Obrazac K-1 REPUBLIKE HRVATSKE Obrazac prijave korisnika oznake Ulica grada Vukovara 78 zemljopisnog podrijetla 10000 ZAGREB (popuniti �itko tiskanim slovima) Popunjava Zavod Popunjava podnositelj zahtjeva 1. ZAHTJEV ZA UPIS KORISNIKA OZNAKE ZEMLJOPISNOGA PODRIJETLA 2. PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE

  Osobni identifikacijski broj (OIB)* Ime i prezime (za fizi�ke osobe)

  Pravna osoba (puni naziv pravne osobe)

  Adresa (podatke navesti redom): ulica, broj, poštanski broj, grad, država prebivališta ili država poslovnog sjedišta

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

  3. PODACI O ZASTUPNIKU

  Osobni identifikacijski broj (OIB)* Ime i prezime opunomo�enika (za fizi�ke osobe)

  Pravna osoba (puni naziv pravne osobe)

  Reg.br.

  Adresa: (podatke navesti redom): ulica, broj, poštanski broj, grad, država

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

  4. PODACI O OZNACI

  Naziv proizvoda ili usluge na koju

  se odnosi oznaka

  Naziv oznake zemljopisnog podrijetla i registarski broj oznake

  5. IZNOS PLA�ENIH UPRAVNIH PRISTOJBI I NAKNADA TROŠKOVA

  a) UPRAVNA PRISTOJBA ___________________ b) TROŠKOVI POSTUPKA _________________

  Datum podnošenja zahtjeva, klasifikacijska oznaka i ur. broj:

  *Na temelju �lanka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

 • 11

  STRANICA 40 – BROJ 66 SRIJEDA, 15. LIPNJA 2011.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Obrazac K-1, str. 2

  6. ADRESA ZA DOPISIVANJE

  Naziv tvrtke:

  Prezime i ime:

  Adresa:

  Tel.:

  Telefaks: E-pošta:

  *Na temelju �lanka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

  7. PRILOZI UZ ZAHTJEV

  punomo� dokaz o registraciji tražene djelatnosti dokaz o udovoljavanju propisanim uvjetima za korištenje oznake dokaz o uplati upravne pristojbe dokaz o uplati naknade troškova postupka podneseno _____ dodatnih stranica za to�ke _____ (po potrebi) ovaj zahtjev sadržava 2 stranice + _____ stranica priloga uz zahtjev

  Potpis ili pe�at podnositelja zahtjeva Potpis i pe�at Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

 • 12

  SRIJEDA, 15. LIPNJA 2011. BROJ 66 – STRANICA 41 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Obrazac K-2 REPUBLIKE HRVATSKE Obrazac prijave korisnika oznake Ulica grada Vukovara 7. izvornosti 10000 ZAGREB (popuniti �itko tiskanim slovima) Popunjava Zavod Popunjava podnositelj zahtjeva 1. ZAHTJEV ZA UPIS KORISNIKA OZNAKE IZVORNOSTI 2. PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE

  Osobni identifikacijski broj (OIB)* Ime i prezime (za fizi�ke osobe)

  Pravna osoba (puni naziv pravne osobe)

  Adresa (podatke navesti redom): ulica, broj, poštanski broj, grad, država prebivališta ili država poslovnog sjedišta

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

  3. PODACI O ZASTUPNIKU

  Osobni identifikacijski broj (OIB)* Ime i prezime opunomo�enika (za fizi�ke osobe)

  Pravna osoba (puni naziv pravne osobe)

  Reg.br.

  Adresa: (podatke navesti redom): ulica, broj, poštanski broj, grad, država

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

  4. PODACI O OZNACI

  Naziv proizvoda ili usluge na koju

  se odnosi oznaka

  Naziv oznake izvornosti i registarski broj oznake

  5. IZNOS PLA�ENIH UPRAVNIH PRISTOJBI I NAKNADA TROŠKOVA

  a) UPRAVNA PRISTOJBA ___________________ b) TROŠKOVI POSTUPKA _________________

  Datum podnošenja zahtjeva, klasifikacijska oznaka i ur. broj:

  *Na temelju �lanka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

 • 13

  STRANICA 42 – BROJ 66 SRIJEDA, 15. LIPNJA 2011.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Obrazac K-2, str. 2

  6. ADRESA ZA DOPISIVANJE

  Naziv tvrtke:

  Prezime i ime:

  Adresa:

  Tel.:

  Telefaks: E-pošta:

  7. PRILOZI UZ ZAHTJEV

  punomo� dokaz o registraciji tražene djelatnosti dokaz o udovoljavanju propisanim uvjetima za korištenje oznake dokaz o uplati upravne pristojbe dokaz o uplati naknade troškova postupka podneseno _____ dodatnih stranica za to�ke _____ (po potrebi) ovaj zahtjev sadržava 2 stranice + _____ stranica priloga uz zahtjev

  Potpis ili pe�at podnositelja zahtjeva Potpis i pe�at Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

  *Na temelju �lanka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

 • 14

  SRIJEDA, 15. LIPNJA 2011. BROJ 66 – STRANICA 43 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Obrazac K-1A REPUBLIKE HRVATSKE Obrazac zahtjeva za produljenje vrijednosti prava

  korištenja oznake zemljopisnog podrijetla Ulica grada Vukovara 78. 10000 ZAGREB (popuniti �itko tiskanim slovima)

  Datum podnošenja zahtjeva, klasifikacijska oznaka i ur. broj: Popunjava Zavod Popunjava podnositelj zahtjeva 1. ZAHTJEV ZA PRODULJENJE VRIJEDNOSTI KORIŠTENJA OZNAKE ZEMLJOPISNOGA PODRIJETLA 2. PODACI O NOSITELJU PRAVA

  Osobni identifikacijski broj (OIB)* Ime i prezime (za fizi�ke osobe)

  Pravna osoba (puni naziv pravne osobe)

  Adresa (podatke navesti redom): ulica, broj, poštanski broj, grad, država prebivališta ili država poslovnog sjedišta

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

  3. PODACI O ZASTUPNIKU

  Osobni identifikacijski broj (OIB)* Ime i prezime opunomo�enika (za fizi�ke osobe)

  Pravna osoba (puni naziv pravne osobe)

  Reg.br.

  Adresa: (podatke navesti redom): ulica, broj, poštanski broj, grad, država

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

  4. PODACI O OZNACI

  Naziv proizvoda ili usluge na koju

  se odnosi oznaka

  Naziv oznake zemljopisnog podrijetla i registarski broj oznake

  *Na temelju �lanka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

 • 15

  STRANICA 44 – BROJ 66 SRIJEDA, 15. LIPNJA 2011.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Obrazac K-1A, str. 2

  5. IZNOS PLA�ENIH UPRAVNIH PRISTOJBI I NAKNADA TROŠKOVA

  a) UPRAVNA PRISTOJBA ___________________ b) TROŠKOVI POSTUPKA _________________

  *Na temelju �lanka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

  6. ADRESA ZA DOPISIVANJE

  Naziv tvrtke:

  Prezime i ime:

  Adresa:

  Tel.:

  Telefaks: E-pošta:

  7. PRILOZI UZ ZAHTJEV

  punomo� dokaz o uplati upravne pristojbe dokaz o uplati naknade troškova postupka

  Potpis ili pe�at podnositelja zahtjeva Potpis i pe�at Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

 • 16

  SRIJEDA, 15. LIPNJA 2011. BROJ 66 – STRANICA 45 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Obrazac K-2A REPUBLIKE HRVATSKE Obrazac zahtjeva za produljenje vrijednosti prava

  korištenja oznake izvornosti Ulica grada Vukovara 78. 10000 ZAGREB (popuniti �itko tiskanim slovima)

  Datum podnošenja zahtjeva, klasifikacijska oznaka i ur. broj: Popunjava Zavod Popunjava podnositelj zahtjeva 1. ZAHTJEV ZA PRODULJENJE VRIJEDNOSTI KORIŠTENJA OZNAKE IZVORNOSTI 2. PODACI O NOSITELJU PRAVA

  Osobni identifikacijski broj (OIB)* Ime i prezime (za fizi�ke osobe)

  Pravna osoba (puni naziv pravne osobe)

  Adresa (podatke navesti redom): ulica, broj, poštanski broj, grad, država prebivališta ili država poslovnog sjedišta

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

  3. PODACI O ZASTUPNIKU

  Osobni identifikacijski broj (OIB)* Ime i prezime opunomo�enika (za fizi�ke osobe)

  Pravna osoba (puni naziv pravne osobe)

  Reg.br.

  Adresa: (podatke navesti redom): ulica, broj, poštanski broj, grad, država

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

  4. PODACI O OZNACI

  Naziv proizvoda ili usluge na koju

  se odnosi oznaka

  Naziv oznake izvornosti i registarski broj oznake

  *Na temelju �lanka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

 • 17

  STRANICA 46 – BROJ 66 SRIJEDA, 15. LIPNJA 2011.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Obrazac K-2A, str. 2

  5. IZNOS PLA�ENIH UPRAVNIH PRISTOJBI I NAKNADA TROŠKOVA

  a) UPRAVNA PRISTOJBA ___________________ b) TROŠKOVI POSTUPKA _________________

  6. ADRESA ZA DOPISIVANJE

  Naziv tvrtke:

  Prezime i ime:

  Adresa:

  Tel.:

  Telefaks: E-pošta:

  *Na temelju �lanka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

  7. PRILOZI UZ ZAHTJEV

  punomo� dokaz o uplati upravne pristojbe dokaz o uplati naknade troškova postupka

  Potpis ili pe�at podnositelja zahtjeva Potpis i pe�at Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

 • 18

  SRIJEDA, 15. LIPNJA 2011. BROJ 66 – STRANICA 47 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE Ulica grada Vukovara 78 10000 ZAGREB

  Obrazac K-3, str. 1

  ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENE U REGISTAR OVLAŠTENIH KORISNIKA OZNAKE ZEMLJOPISNOGA

  PODRIJETLA ILI OZNAKE IZVORNOSTI (popuniti �itko tiskanim slovima)

  *Na temelju �lanka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

  Popunjava Zavod Datum podnošenja zahtjeva, klasifikacijska oznaka i ur. broj:

  Popunjava podnositelj zahtjeva

  1. PODACI O KORISNIKU

  Osobni identifikacijski broj (OIB)* Ime i prezime (za fizi�ke osobe) Pravna osoba (puni naziv pravne osobe) Adresa korisnika

  Registarski broj ovlaštenog korisnika:

  2. PODACI O OZNACI

  Naziv proizvoda ili usluge na koji se odnosi oznaka

  Naziv oznake i registarski broj oznake

  Naznaka o kojoj se vrsti oznake radi (oznaka zemljopisnog podrijetla ili oznaka izvornosti)

  3. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

  Osobni identifikacijski broj (OIB)* Ime i prezime (za fizi�ke osobe): Pravna osoba (puni naziv pravne osobe):

  Adresa (podatke navesti redom): ulica, broj, poštanski broj, grad, država prebivališta ili država poslovnog sjedišta

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

 • 19

  STRANICA 48 – BROJ 66 SRIJEDA, 15. LIPNJA 2011.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Obrazac K-3, str. 24. PODACI O ZASTUPNIKU PODNOSITELJA ZAHTJEVA

  *Na temelju �lanka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

  5. VRSTA I SADRŽAJ PROMJENE

  VRSTA PROMJENE

  SADRŽAJ PROMJENE � PODACI KOJE TREBA

  PROMIJENITI

  � PROMIJENJENI PODACI KOJI SE UPISUJU U REGISTAR

  6. IZNOSI UPRAVNIH PRISTOJBI I TROŠKOVA POSTUPKA

  a) UPRAVNA PRISTOJBA _______________

  b) TROŠKOVI POSTUPKA ________________

  7. ADRESA ZA DOPISIVANJE

  Naziv tvrtke: Prezime i ime: Adresa:

  8. PRILOZI UZ ZAHTJEV

  Potpis ili pe�at podnositelja zahtjeva

  Reg. br.Osobni identifikacijski broj (OIB)* Ime i prezime (za fizi�ke osobe): Pravna osoba (puni naziv pravne osobe):

  Adresa (podatke navesti redom): ulica, broj, poštanski broj, grad, država prebivališta ili država poslovnog sjedišta

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

  dokaz o pravnom temelju upisa promjene dokaz o uplati upravne pristojbe dokaz o uplati troškova postupka punomo� / generalna punomo� / izjava o zajedni�kom predstavniku / punomo�niku izjava o zajedni�kom predstavniku

  podneseno ______ dodatnih stranica za to�ke _________ (po potrebi) ovaj zahtjev sadržava 2 stranice + ______ stranica priloga uz zahtjev

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

 • 20

  SRIJEDA, 15. LIPNJA 2011. BROJ 66 – STRANICA 49 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Obrazac G-1 REPUBLIKE HRVATSKE Obrazac prijave oznake zemljopisnoga Ulica grada Vukovara 78 podrijetla proizvoda ili usluge 10000 ZAGREB (popuniti �itko tiskanim slovima) Popunjava Zavod Datum podnošenja zahtjeva, klasifikacijska oznaka i ur. broj:

  Popunjava podnositelj zahtjeva 1. ZAHTJEV ZA UPIS OZNAKE ZEMLJOPISNOGA PODRIJETLA PROIZVODA ILI USLUGE U REGISTAR 2. PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE

  Osobni identifikacijski broj (OIB)*

  Ime i prezime (za fizi�ke osobe)

  Pravna osoba (puni naziv pravne osobe)

  Adresa (podatke navesti redom): ulica, broj, poštanski broj, grad, država prebivališta ili država poslovnog sjedišta

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

  3. PODACI O ZASTUPNIKU

  Osobni identifikacijski broj (OIB)* Ime i prezime punomo�nika (za fizi�ke osobe)

  Pravna osoba (puni naziv pravne osobe)

  Adresa (podatke navesti redom): ulica, broj, poštanski broj, grad, država

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

  4. PODACI O OZNACI

  Naziv oznake

  Naziv proizvoda ili usluge na koju se odnosi oznaka

  Naziv mjesta, podru�ja ili zemlje podrijetla

  *Na temelju �lanka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

 • 21

  STRANICA 50 – BROJ 66 SRIJEDA, 15. LIPNJA 2011.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Obrazac G-1, str. 2

  5. PODACI O VRSTI PROIZVODA ILI USLUGE 6. KRATAK SAŽETAK OPISA 7. PODACI O DOKUMENTU NA TEMELJU KOJEGA SE TRAŽI ZAŠTITA, AKO JE PODNOSITELJ STRANA OSOBA

  *Na temelju �lanka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

  6.

  Naziv zemlje koja je izdala dokument

  Naziv tijela koje je izdalo dokument Datum izdavanja dokumenta Broj i naziv dokumenta

  7. IZNOS PLA�ENIH UPRAVNIH PRISTOJBI I NAKNADA TROŠKOVA

  a) UPRAVNA PRISTOJBA ___________________ b) TROŠKOVI POSTUPKA _________________

  8. ADRESA ZA DOPISIVANJE

  Naziv tvrtke:

  Ime i prezime:

  Adresa:

  9. PRILOZI UZ ZAHTJEV

  punomo� izjava o zajedni�kom predstavniku dokaz o zašti�enosti oznake u drugoj zemlji dokaz o zemljopisnom podrijetlu proizvoda ili usluge dokaz o svojstvima i/ili kvalitetama proizvoda ili usluge dokaz o korisniku koji udovoljava traženim uvjetima dokaz o uplati upravne pristojbe dokaz o uplati naknade troškova postupka podneseno _____ dodatnih stranica za to�ke _____ (po potrebi) ovaj zahtjev sadržava 2 stranice + _____ stranica priloga uz zahtjev

  Potpis ili pe�at podnositelja zahtjeva

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

 • 22

  SRIJEDA, 15. LIPNJA 2011. BROJ 66 – STRANICA 51 NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Obrazac G-2 REPUBLIKE HRVATSKE

  Obrazac prijave oznake izvornosti proizvoda ili usluge 10000 ZAGREB (popuniti �itko tiskanim slovima) Popunjava Zavod Datum podnošenja zahtjeva, klasifikacijska oznaka i ur. broj:

  Popunjava podnositelj zahtjeva 1. ZAHTJEV ZA UPIS OZNAKE IZVORNOSTI PROIZVODA ILI USLUGE U REGISTAR 2. PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE

  Osobni identifikacijski broj (OIB)*

  Ime i prezime (za fizi�ke osobe)

  Pravna osoba (puni naziv pravne osobe)

  Adresa (podatke navesti redom): ulica, broj, poštanski broj, grad, država prebivališta ili država poslovnog sjedišta

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

  3. PODACI O ZASTUPNIKU

  Osobni identifikacijski broj (OIB)* Ime i prezime punomo�nika (za fizi�ke osobe)

  Pravna osoba (puni naziv pravne osobe)

  Adresa (podatke navesti redom): ulica, broj, poštanski broj, grad, država

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

  4. PODACI O OZNACI

  Naziv oznake

  Naziv proizvoda ili usluge na koju se odnosi oznaka

  Naziv mjesta, podru�ja ili zemlje podrijetla

  *Na temelju �lanka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

 • 23

  STRANICA 52 – BROJ 66 SRIJEDA, 15. LIPNJA 2011.NARODNE NOVINESLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE

  Obrazac G-2, str. 2

  5. PODACI O VRSTI PROIZVODA ILI USLUGE 6. KRATAK SAŽETAK OPISA 7. PODACI O DOKUMENTU NA TEMELJU KOJEGA SE TRAŽI ZAŠTITA, AKO JE PODNOSITELJ STRANA OSOBA

  *Na temelju �lanka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

  6.

  Naziv zemlje koja je izdala dokument

  Naziv tijela koje je izdalo dokument Datum izdavanja dokumenta Broj i naziv dokumenta

  7. IZNOS PLA�ENIH UPRAVNIH PRISTOJBI I NAKNADA TROŠKOVA

  a) UPRAVNA PRISTOJBA ___________________ b) TROŠKOVI POSTUPKA _________________

  8. ADRESA ZA DOPISIVANJE

  Naziv tvrtke:

  Ime i prezime:

  Adresa:

  9. PRILOZI UZ ZAHTJEV

  punomo� izjava o zajedni�kom predstavniku dokaz o zašti�enosti oznake u drugoj zemlji dokaz o zemljopisnom podrijetlu proizvoda ili usluge dokaz o svojstvima i/ili kvalitetama proizvoda ili usluge dokaz o korisniku koji udovoljava traženim uvjetima dokaz o uplati upravne pristojbe dokaz o uplati naknade troškova postupka podneseno _____ dodatnih stranica za to�ke _____ (po potrebi) ovaj zahtjev sadržava 2 stranice + _____ stranica priloga uz zahtjev

  Potpis ili pe�at podnositelja zahtjeva

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

 • 24 ***NN 43/2017 (u primjeni od 03.05.2017.)

  PRAVILNIK

  O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA

  I OZNAKAMA IZVORNOSTI PROIZVODA I USLUGA***

  Članak 1.U Pravilniku o oznakama zemljopisnog podrijetla

  i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (Narodne novine, br. 72/2004, 117/2007 i 66/2011), u članku 3. stavku 2. točki 5. i članku 5. točki 4. riječi: „ili pečat“ brišu se.

  Članak 2.U članku 6. točki 5. riječi: „pečat i“ brišu se.

  Članak 3.Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika

  prestaju važiti dosadašnji obrasci: G-1, G-2, K-1, K-2, K-1A, K-2A i K-3. Novi obrasci G-1, G-2, K-1, K-2, K-1A, K-2A i K-3 počinju se primjenjivati danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

  Članak 4.Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u

  Narodnim novinama.

 • 25

  *Na temelju članka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

  DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Obrazac K-1 REPUBLIKE HRVATSKE Obrazac prijave korisnika oznake Ulica grada Vukovara 78 zemljopisnog podrijetla 10000 ZAGREB (popuniti čitko tiskanim slovima) Popunjava Zavod Popunjava podnositelj zahtjeva 1. ZAHTJEV ZA UPIS KORISNIKA OZNAKE ZEMLJOPISNOGA PODRIJETLA 2. PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE

  Osobni identifikacijski broj (OIB)* Ime i prezime (za fizičke osobe)

  Pravna osoba (puni naziv pravne osobe)

  Adresa (podatke navesti redom): ulica, broj, poštanski broj, grad, država prebivališta ili država poslovnog sjedišta

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

  3. PODACI O ZASTUPNIKU

  Osobni identifikacijski broj (OIB)* Ime i prezime opunomoćenika (za fizičke osobe)

  Pravna osoba (puni naziv pravne osobe)

  Reg.br.

  Adresa: (podatke navesti redom): ulica, broj, poštanski broj, grad, država

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

  4. PODACI O OZNACI

  Naziv proizvoda ili usluge na koju

  se odnosi oznaka

  Naziv oznake zemljopisnog podrijetla i registarski broj oznake

  5. IZNOS PLAĆENIH UPRAVNIH PRISTOJBI I NAKNADA TROŠKOVA

  a) UPRAVNA PRISTOJBA ___________________ b) TROŠKOVI POSTUPKA _________________

  Datum podnošenja zahtjeva, klasifikacijska oznaka i ur. broj:

 • 26

  *Na temelju članka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

  Obrazac K-1, str. 2 6. ADRESA ZA DOPISIVANJE

  Naziv tvrtke:

  Prezime i ime:

  Adresa:

  Tel.:

  Telefaks: E-pošta:

  7. PRILOZI UZ ZAHTJEV

  punomoć dokaz o registraciji tražene djelatnosti dokaz o udovoljavanju propisanim uvjetima za korištenje oznake dokaz o uplati upravne pristojbe dokaz o uplati naknade troškova postupka podneseno _____ dodatnih stranica za točke _____ (po potrebi) ovaj zahtjev sadržava 2 stranice + _____ stranica priloga uz zahtjev

  Potpis podnositelja zahtjeva Potpis i pečat Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

 • 27

  *Na temelju članka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

  DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Obrazac K-1A REPUBLIKE HRVATSKE Obrazac zahtjeva za produljenje vrijednosti prava

  korištenja oznake zemljopisnog podrijetla Ulica grada Vukovara 78. 10000 ZAGREB (popuniti čitko tiskanim slovima) Popunjava Zavod Popunjava podnositelj zahtjeva 1. ZAHTJEV ZA PRODULJENJE VRIJEDNOSTI KORIŠTENJA OZNAKE ZEMLJOPISNOGA PODRIJETLA 2. PODACI O NOSITELJU PRAVA

  Osobni identifikacijski broj (OIB)*

  Ime i prezime (za fizičke osobe)

  Pravna osoba (puni naziv pravne osobe)

  Adresa (podatke navesti redom): ulica, broj, poštanski broj, grad, država prebivališta ili država poslovnog sjedišta

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

  3. PODACI O ZASTUPNIKU

  Osobni identifikacijski broj (OIB)* Ime i prezime opunomoćenika (za fizičke osobe)

  Pravna osoba (puni naziv pravne osobe)

  Reg.br.

  Adresa: (podatke navesti redom): ulica, broj, poštanski broj, grad, država

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

  4. PODACI O OZNACI

  Naziv proizvoda ili usluge na koju

  se odnosi oznaka

  Naziv oznake zemljopisnog podrijetla i registarski broj oznake

  Datum podnošenja zahtjeva, klasifikacijska oznaka i ur. broj:

 • 28

  *Na temelju članka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

  Obrazac K-1A, str. 2 5. IZNOS PLAĆENIH UPRAVNIH PRISTOJBI I NAKNADA TROŠKOVA

  a) UPRAVNA PRISTOJBA ___________________ b) TROŠKOVI POSTUPKA _________________

  6. ADRESA ZA DOPISIVANJE

  Naziv tvrtke:

  Prezime i ime:

  Adresa:

  Tel.:

  Telefaks: E-pošta:

  7. PRILOZI UZ ZAHTJEV

  punomoć dokaz o uplati upravne pristojbe dokaz o uplati naknade troškova postupka

  Potpis podnositelja zahtjeva Potpis i pečat Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

 • 29

  *Na temelju članka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

  DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Obrazac K-2 REPUBLIKE HRVATSKE Obrazac prijave korisnika oznake Ulica grada Vukovara 7. izvornosti 10000 ZAGREB (popuniti čitko tiskanim slovima) Popunjava Zavod Popunjava podnositelj zahtjeva 1. ZAHTJEV ZA UPIS KORISNIKA OZNAKE IZVORNOSTI 2. PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE

  Osobni identifikacijski broj (OIB)* Ime i prezime (za fizičke osobe)

  Pravna osoba (puni naziv pravne osobe)

  Adresa (podatke navesti redom): ulica, broj, poštanski broj, grad, država prebivališta ili država poslovnog sjedišta

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

  3. PODACI O ZASTUPNIKU

  Osobni identifikacijski broj (OIB)* Ime i prezime opunomoćenika (za fizičke osobe)

  Pravna osoba (puni naziv pravne osobe)

  Reg.br.

  Adresa: (podatke navesti redom): ulica, broj, poštanski broj, grad, država

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

  4. PODACI O OZNACI

  Naziv proizvoda ili usluge na koju

  se odnosi oznaka

  Naziv oznake izvornosti i registarski broj oznake

  5. IZNOS PLAĆENIH UPRAVNIH PRISTOJBI I NAKNADA TROŠKOVA

  a) UPRAVNA PRISTOJBA ___________________ b) TROŠKOVI POSTUPKA _________________

  Datum podnošenja zahtjeva, klasifikacijska oznaka i ur. broj:

 • 30

  *Na temelju članka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

  Obrazac K-2, str. 2 6. ADRESA ZA DOPISIVANJE

  Naziv tvrtke:

  Prezime i ime:

  Adresa:

  Tel.:

  Telefaks: E-pošta:

  7. PRILOZI UZ ZAHTJEV

  punomoć dokaz o registraciji tražene djelatnosti dokaz o udovoljavanju propisanim uvjetima za korištenje oznake dokaz o uplati upravne pristojbe dokaz o uplati naknade troškova postupka podneseno _____ dodatnih stranica za točke _____ (po potrebi) ovaj zahtjev sadržava 2 stranice + _____ stranica priloga uz zahtjev

  Potpis podnositelja zahtjeva Potpis i pečat Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

 • 31

  *Na temelju članka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

  DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Obrazac K-2A REPUBLIKE HRVATSKE Obrazac zahtjeva za produljenje vrijednosti prava

  korištenja oznake izvornosti Ulica grada Vukovara 78. 10000 ZAGREB (popuniti čitko tiskanim slovima) Popunjava Zavod Popunjava podnositelj zahtjeva 1. ZAHTJEV ZA PRODULJENJE VRIJEDNOSTI KORIŠTENJA OZNAKE IZVORNOSTI 2. PODACI O NOSITELJU PRAVA

  Osobni identifikacijski broj (OIB)*

  Ime i prezime (za fizičke osobe)

  Pravna osoba (puni naziv pravne osobe)

  Adresa (podatke navesti redom): ulica, broj, poštanski broj, grad, država prebivališta ili država poslovnog sjedišta

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

  3. PODACI O ZASTUPNIKU

  Osobni identifikacijski broj (OIB)* Ime i prezime opunomoćenika (za fizičke osobe)

  Pravna osoba (puni naziv pravne osobe)

  Reg.br.

  Adresa: (podatke navesti redom): ulica, broj, poštanski broj, grad, država

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

  4. PODACI O OZNACI

  Naziv proizvoda ili usluge na koju

  se odnosi oznaka

  Naziv oznake izvornosti i registarski broj oznake

  Datum podnošenja zahtjeva, klasifikacijska oznaka i ur. broj:

 • 32

  *Na temelju članka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

  Obrazac K-2A, str. 2 5. IZNOS PLAĆENIH UPRAVNIH PRISTOJBI I NAKNADA TROŠKOVA

  a) UPRAVNA PRISTOJBA ___________________ b) TROŠKOVI POSTUPKA _________________

  6. ADRESA ZA DOPISIVANJE

  Naziv tvrtke:

  Prezime i ime:

  Adresa:

  Tel.:

  Telefaks: E-pošta:

  7. PRILOZI UZ ZAHTJEV

  punomoć dokaz o uplati upravne pristojbe dokaz o uplati naknade troškova postupka

  Potpis podnositelja zahtjeva Potpis i pečat Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

 • 33

  *Na temelju članka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

  DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE Ulica grada Vukovara 78 10000 ZAGREB

  Obrazac K-3, str. 1

  ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENE U REGISTAR OVLAŠTENIH KORISNIKA OZNAKE ZEMLJOPISNOGA

  PODRIJETLA ILI OZNAKE IZVORNOSTI (popuniti čitko tiskanim slovima)

  Popunjava Zavod

  Popunjava podnositelj zahtjeva

  1. PODACI O KORISNIKU Osobni identifikacijski broj (OIB)* Ime i prezime (za fizičke osobe) Pravna osoba (puni naziv pravne osobe) Adresa korisnika

  Registarski broj ovlaštenog korisnika:

  2. PODACI O OZNACI

  Naziv proizvoda ili usluge na koji se odnosi oznaka

  Naziv oznake i registarski broj oznake

  Naznaka o kojoj se vrsti oznake radi (oznaka zemljopisnog podrijetla ili oznaka izvornosti)

  3. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA Osobni identifikacijski broj (OIB)* Ime i prezime (za fizičke osobe): Pravna osoba (puni naziv pravne osobe):

  Adresa (podatke navesti redom): ulica, broj, poštanski broj, grad, država prebivališta ili država poslovnog sjedišta

  Datum podnošenja zahtjeva, klasifikacijska oznaka i ur. broj:

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

 • 34

  *Na temelju članka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

  Obrazac K-3, str. 2 4. PODACI O ZASTUPNIKU PODNOSITELJA ZAHTJEVA

  5. VRSTA I SADRŽAJ PROMJENE

  VRSTA PROMJENE

  SADRŽAJ PROMJENE PODACI KOJE TREBA

  PROMIJENITI

  PROMIJENJENI PODACI KOJI SE UPISUJU U REGISTAR

  6. IZNOSI UPRAVNIH PRISTOJBI I TROŠKOVA POSTUPKA

  a) UPRAVNA PRISTOJBA _______________

  b) TROŠKOVI POSTUPKA ________________

  7. ADRESA ZA DOPISIVANJE Naziv tvrtke: Prezime i ime: Adresa:

  8. PRILOZI UZ ZAHTJEV

  Potpis podnositelja zahtjeva

  Reg. br. Osobni identifikacijski broj (OIB)* Ime i prezime (za fizičke osobe): Pravna osoba (puni naziv pravne osobe):

  Adresa (podatke navesti redom): ulica, broj, poštanski broj, grad, država prebivališta ili država poslovnog sjedišta

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

  dokaz o pravnom temelju upisa promjene dokaz o uplati upravne pristojbe dokaz o uplati troškova postupka punomoć / generalna punomoć / izjava o zajedničkom predstavniku / punomoćniku izjava o zajedničkom predstavniku

  podneseno ______ dodatnih stranica za točke _________ (po potrebi) ovaj zahtjev sadržava 2 stranice + ______ stranica priloga uz zahtjev

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

 • 35

  *Na temelju članka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

  DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Obrazac G-1 REPUBLIKE HRVATSKE Obrazac prijave oznake zemljopisnoga Ulica grada Vukovara 78 podrijetla proizvoda ili usluge 10000 ZAGREB (popuniti čitko tiskanim slovima) Popunjava Zavod Popunjava podnositelj zahtjeva 1. ZAHTJEV ZA UPIS OZNAKE ZEMLJOPISNOGA PODRIJETLA PROIZVODA ILI USLUGE U REGISTAR 2. PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE

  Osobni identifikacijski broj (OIB)*

  Ime i prezime (za fizičke osobe)

  Pravna osoba (puni naziv pravne osobe)

  Adresa (podatke navesti redom): ulica, broj, poštanski broj, grad, država prebivališta ili država poslovnog sjedišta

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

  3. PODACI O ZASTUPNIKU

  Osobni identifikacijski broj (OIB)* Ime i prezime punomoćnika (za fizičke osobe) Pravna osoba (puni naziv pravne osobe)

  Adresa (podatke navesti redom): ulica, broj, poštanski broj, grad, država

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

  4. PODACI O OZNACI

  Naziv oznake

  Naziv proizvoda ili usluge na koju se odnosi oznaka

  Naziv mjesta, područja ili zemlje podrijetla

  Datum podnošenja zahtjeva, klasifikacijska oznaka i ur. broj:

 • 36

  *Na temelju članka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

  Obrazac G-1, str. 2

  5. PODACI O VRSTI PROIZVODA ILI USLUGE 6. KRATAK SAŽETAK OPISA 7. PODACI O DOKUMENTU NA TEMELJU KOJEGA SE TRAŽI ZAŠTITA, AKO JE PODNOSITELJ STRANA OSOBA 6. 7. IZNOS PLAĆENIH UPRAVNIH PRISTOJBI I NAKNADA TROŠKOVA

  a) UPRAVNA PRISTOJBA ___________________ b) TROŠKOVI POSTUPKA _________________

  8. ADRESA ZA DOPISIVANJE 9. PRILOZI UZ ZAHTJEV

  punomoć izjava o zajedničkom predstavniku dokaz o zaštićenosti oznake u drugoj zemlji dokaz o zemljopisnom podrijetlu proizvoda ili usluge dokaz o svojstvima i/ili kvalitetama proizvoda ili usluge dokaz o korisniku koji udovoljava traženim uvjetima dokaz o uplati upravne pristojbe dokaz o uplati naknade troškova postupka podneseno _____ dodatnih stranica za točke _____ (po potrebi) ovaj zahtjev sadržava 2 stranice + _____ stranica priloga uz zahtjev

  Potpis podnositelja zahtjeva

  Naziv zemlje koja je izdala dokument Naziv tijela koje je izdalo dokument Datum izdavanja dokumenta Broj i naziv dokumenta

  Naziv tvrtke:

  Ime i prezime:

  Adresa:

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

 • 37

  *Na temelju članka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

  DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Obrazac G-2 REPUBLIKE HRVATSKE

  Obrazac prijave oznake izvornosti proizvoda ili usluge 10000 ZAGREB (popuniti čitko tiskanim slovima) Popunjava Zavod Popunjava podnositelj zahtjeva 1. ZAHTJEV ZA UPIS OZNAKE IZVORNOSTI PROIZVODA ILI USLUGE U REGISTAR 2. PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE

  Osobni identifikacijski broj (OIB)*

  Ime i prezime (za fizičke osobe)

  Pravna osoba (puni naziv pravne osobe)

  Adresa (podatke navesti redom): ulica, broj, poštanski broj, grad, država prebivališta ili država poslovnog sjedišta

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

  3. PODACI O ZASTUPNIKU

  Osobni identifikacijski broj (OIB)* Ime i prezime punomoćnika (za fizičke osobe)

  Pravna osoba (puni naziv pravne osobe)

  Adresa (podatke navesti redom): ulica, broj, poštanski broj, grad, država

  Tel.: Telefaks: E-pošta:

  4. PODACI O OZNACI

  Naziv oznake

  Naziv proizvoda ili usluge na koju se odnosi oznaka

  Naziv mjesta, područja ili zemlje podrijetla

  Datum podnošenja zahtjeva, klasifikacijska oznaka i ur. broj:

 • 38

  *Na temelju članka 6. Zakona o osobnom identifikacijskom broju („NN“ 60/08) obveznici broja obvezni su od 1.1.2010. koristiti dodijeljeni im OIB na svim prijavama i ostalim podnescima kojima komuniciraju s korisnicima broja (Zavodom).

  Obrazac G-2, str. 2 5. PODACI O VRSTI PROIZVODA ILI USLUGE 6. KRATAK SAŽETAK OPISA 7. PODACI O DOKUMENTU NA TEMELJU KOJEGA SE TRAŽI ZAŠTITA, AKO JE PODNOSITELJ STRANA OSOBA 6. 7. IZNOS PLAĆENIH UPRAVNIH PRISTOJBI I NAKNADA TROŠKOVA

  a) UPRAVNA PRISTOJBA ___________________ b) TROŠKOVI POSTUPKA _________________

  8. ADRESA ZA DOPISIVANJE 9. PRILOZI UZ ZAHTJEV

  punomoć izjava o zajedničkom predstavniku dokaz o zaštićenosti oznake u drugoj zemlji dokaz o zemljopisnom podrijetlu proizvoda ili usluge dokaz o svojstvima i/ili kvalitetama proizvoda ili usluge dokaz o korisniku koji udovoljava traženim uvjetima dokaz o uplati upravne pristojbe dokaz o uplati naknade troškova postupka podneseno _____ dodatnih stranica za točke _____ (po potrebi) ovaj zahtjev sadržava 2 stranice + _____ stranica priloga uz zahtjev

  Potpis podnositelja zahtjeva

  Naziv zemlje koja je izdala dokument Naziv tijela koje je izdalo dokument Datum izdavanja dokumenta Broj i naziv dokumenta

  Naziv tvrtke:

  Ime i prezime:

  Adresa:

  Tel.: Telefaks: E-pošta: