212kolski kurikul 2017.-2018.) - ss-zrakoplovna-rperesina...

Click here to load reader

Post on 07-Apr-2018

222 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

  Zrakoplovna tehnika kola Rudolfa Pereina

  Rudolfa Fizira 6,

  10410 Velika Gorica

  KOLSKI KURIKUL

  kolska godina 2017./2018.

 • 2

  ZRAKOPLOVNA TEHNIKA KOLA RUDOLFA PEREINA

  K O L S K I K U R I K U L U M

  S A D R A J

  I. UVOD

  II. STRATEGIJA RAZVOJA 2.1. Misija i vizija kole

  III. IZBORNA NASTAVA

  IV. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA 4.1. Dodatna nastava

  4.2. Dopunska nastava

  V. TERENSKA NASTAVA/IZLETI/EKSKURZIJE

  VI. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

  VII. PROJEKTI KOLE

  VIII. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST KOLE

  IX. ZDRAVSTVENI ODGOJ

  X. GRAANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

 • 3

  ZRAKOPLOVNA TEHNIKA KOLA RUDOLFA PEREINA K O L S K I K U R I K U L U M

  I. UVOD

  kolski kurikulum podrazumijeva opseno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajue ciljeve, sadraje, zadatke, vrednovanje prema postignutim

  ciljevima i pretpostavkama za odvijanje procesa.

  kolskim kurikulumom utvruju se dugoroni i kratkoroni plan i program kole ukljuujui izborne predmete, izvannastavne i izvankolske aktivnosti te druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema smjernicama hrvatskog nacionalnog standarda.

  U kolskoj teoriji i praksi kurikulum sadri sve sadraje, procese i aktivnosti koji imaju za cilj ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja na nain da se promoviraju intelektualni, osobni, drutveni i fiziki razvoj uenika.

  Cilj kolskog kurikuluma je unaprijediti kvalitetu odgoja i obrazovanja nae kole.

 • 4

  ZRAKOPLOVNA TEHNIKA KOLA RUDOLFA PEREINA

  K O L S K I K U R I K U L U M

  II. STRATEGIJA RAZVOJA

  2.1 Misija i vizija kole

  isija Zrakoplovne tehnike kole Rudolfa Pereina je stvaranje

  vrhunskih strunjaka na podruju zrakoplovstva koji e biti

  kvalitetno i struno osposobljeni za ukljuivanje na trite rada

  kako u Hrvatskoj tako i u svijetu.

  izija Zrakoplovne tehnike kole Rudolfa Pereina je:

  stvaranje pozitivnog kolskog ozraja i stvaralake klime;

  poticanje otvorene i dvosmjerne komunikacije izmeu

  svih subjekata odgojno obrazovnog procesa;

  razvijanje obrazovnih i kreativnih potencijala uenika;

  podizanje strunosti nastavnikog kadra.

  M

  V

 • 5

  III.

  IZ

  BO

  RN

  A N

  AST

  AV

  A

  NA

  ZIV

  IZB

  OR

  NO

  G P

  RE

  DM

  ET

  A: V

  jero

  nau

  k

  NO

  SIT

  ELJ

  AK

  TIV

  NO

  STI:

  Gor

  dan

  a K

  rajn

  ovi

  , dip

  l. ka

  teh

  eta,

  Lid

  ija

  Nov

  inc,

  dip

  l. ka

  teh

  eta

  RA

  ZR

  ED

  C

  ILJE

  VI

  AK

  TIV

  NO

  STI

  SUD

  ION

  ICI

  OB

  LIC

  I I

  ME

  TO

  DE

  RA

  DA

  VR

  IJE

  ME

  R

  EA

  LIZ

  AC

  IJE

  I

  PL

  AN

  IRA

  NI

  BR

  OJ

  SAT

  I

  NA

  IN

  V

  RE

  DN

  OV

  AN

  JA

  TR

  OK

  OV

  NIK

  1. r

  azre

  d

  Stva

  ran

  je v

  l. id

  enti

  teta

  u

  eni

  ka, p

  roi

  ren

  je u

  .

  egzi

  sten

  cija

  lno-

  reli

  gioz

  -nih

  vid

  ika.

  P

  oim

  anje

  ko

  mp

  leks

  nos

  ti v

  jere

  i zn

  anos

  ti u

  tum

  aen

  ju

  nas

  tan

  ka s

  vije

  ta.

  Akt

  ivn

  osti

  p

  red

  vi

  ene

  pla

  nom

  i p

  rogr

  amom

  ra

  zred

  nih

  od

  jela

  : iz

  laga

  nje

  na

  satu

  , iz

  rada

  pla

  kata

  , ra

  zgov

  or i

  rasp

  rava

  n

  a te

  mu

  Nas

  tavn

  ica

  L. N

  ovin

  c

  i u

  en

  ici

  1.Z

  P/I

  RE

  / ZI

  M r

  azre

  da

  O: I

  nd

  ivid

  ualn

  i, fr

  onta

  lni,

  gru

  pn

  i rad

  , rad

  u p

  arov

  ima

  M: i

  zlag

  anje

  , pis

  anje

  , i

  tan

  je, r

  ad n

  a te

  kstu

  , p

  rovj

  erav

  anje

  zn

  anja

  ,usm

  eno

  i pis

  men

  o te

  st

  vara

  lak

  o iz

  raa

  van

  je,

  dem

  onst

  raci

  je

  Tije

  kom

  n

  asta

  vne

  god

  ine

  35

  h

  Vre

  dn

  uje

  se

  pre

  ma

  anga

  man

  u u

  en

  ika.

  P

  ozn

  avan

  je

  nas

  tavn

  ih s

  adr

  aja.

  St

  vara

  lak

  o iz

  raa

  van

  je. K

  ult

  ura

  m

  eu

  sobn

  e ko

  mu

  nik.

  Zal

  agan

  je

  U o

  kvir

  u

  mat

  erija

  lnih

  tr

  oko

  va

  kole

  2. r

  azre

  d

  Osv

  je

  ivan

  je z

  na

  enja

  za

  jed

  ni

  tva

  u C

  rkvi

  i n

  j. u

  logu

  u s

  pas

  enju

  . P

  rep

  ozn

  avan

  je

  naz

  ono

  sti D

  uha

  Svet

  oga

  u C

  rkvi

  kro

  z p

  ovije

  st. U

  svaj

  anje

  p

  ravi

  lnog

  poi

  man

  ja

  slob

  ode.

  Akt

  ivn

  osti

  p

  red

  vi

  ene

  pla

  nom

  i p

  rogr

  amom

  ra

  zred

  nih

  od

  jela

  , iz

  laga

  nje

  na

  satu

  , iz

  rada

  pla

  kata

  , ra

  zgov

  or/r

  asp

  rava

  n

  a te

  mu

  Nas

  tavn

  ica

  G

  . Kra

  jnov

  i

  i ue

  nic

  i 2

  .ZP

  /IR

  E/

  ZIM

  raz

  red

  a

  O: I

  nd

  ivid

  ualn

  i, fr

  onta

  lni,

  gru

  pn

  i rad

  , rad

  u p

  aru

  , M

  : Mol

  itva

  , med

  itac

  ija,

  igra

  aso

  cija

  cija

  , izl

  agan

  je,

  pis

  anje

  , it

  anje

  , rad

  na

  teks

  tu,

  pon

  avlja

  nje

  ,pis

  men

  o iz

  laga

  nje

  i iz

  raa

  van

  je,

  pro

  vjer

  avan

  je

  Tije

  kom

  n

  asta

  vne

  god

  ine

  35

  h

  Vre

  dn

  uje

  se

  pre

  ma

  anga

  man

  u u

  en

  ika.

  P

  ozn

  avan

  je

  nas

  tavn

  ih s

  adr

  aja.

  St

  vara

  lak

  o iz

  raa

  van

  je. K

  ult

  ura

  m

  eu

  sobn

  e ko

  mu

  nik.

  , zal

  agan

  je

  U o

  kvir

  u

  mat

  erija

  lnih

  tr

  oko

  va

  kole

  3. r

  azre

  d

  Otk

  riva

  nje

  seb

  e ka

  o m

  oral

  nog

  bi

  a,

  stvo

  ren

  og i

  suod

  govo

  rnog

  za

  sre

  u. P

  rih

  vaa

  nje

  st

  ava

  Crk

  ve o

  lju

  dsko

  m

  ivo

  tu i

  dos

  toja

  nst

  vu t

  e se

  bor

  ba z

  a n

  epov

  red

  ivos

  t i

  vota

  .

  Akt

  ivn

  osti

  p

  red

  vi

  ene

  pla

  nom

  i p

  rogr

  amom

  ra

  zred

  nih

  od

  jela

  , iz

  laga

  nje

  na

  satu

  , iz

  rada

  pla

  kata

  , ra

  zgov

  or/r

  asp

  rava

  n

  a te

  mu

  Nas

  tavn

  ica

  L. N

  ovin

  c i

  ue

  nici

  3

  .ZP

  /IR

  E/

  ZIM

  raz

  red

  a

  O: I

  nd

  ivid

  ualn

  i, fr

  onta

  lni,

  rad

  u p

  aru

  , gru

  pni

  rad

  , M

  : Mol

  itva

  , izl

  agan

  je,

  pis

  anje

  , it

  anje

  , rad

  na

  teks

  tu, d

  emon

  stra

  cije

  , p

  onav

  ljan

  je, p

  rovj

  erav

  anje

  zn

  anja

  ,usm

  ena

  izla

  gan

  ja i

  izra

  ava

  nja

  Tije

  kom

  n

  asta

  vne

  god

  ine

  35

  h

  Vre

  dn

  uje

  se

  pre

  ma

  anga

  man

  u u

  en

  ika.

  P

  ozn

  avan

  je

  nas

  tavn

  ih s

  adr

  aja.

  St

  vara

  lak

  o iz

  raa

  van

  je. K

  ult

  ura

  m

  eu

  sobn

  e ko

  mu

  nik.

  Zal

  agan

  je

  U o

  kvir

  u

  mat

  erija

  lnih

  tr

  oko

  va

  kole

 • 6

  RA

  ZR

  ED

  C

  ILJE

  VI

  AK

  TIV

  NO

  STI

  SUD

  ION

  ICI

  OB

  LIC

  I I

  ME

  TO

  DE

  RA

  DA

  VR

  IJE

  ME

  R

  EA

  LIZ

  AC

  IJE

  I

  PL

  AN

  IRA

  NI

  BR

  OJ

  SAT

  I

  NA

  IN

  V

  RE

  DN

  OV

  AN

  JA

  TR

  OK

  OV

  NIK

  4

  . raz

  red

  Pro

  mi

  ljan

  je n

  ain

  a n

  a ko

  ji se

  dan

  as (

  ne)

  p

  osta

  vlja

  pit

  anje

  Bog

  a.

  Ue

  nje

  pra

  viln

  og

  vred

  nov

  anje

  rad

  a.

  Raz

  vija

  nje

  em

  pati

  je

  pre

  ma

  siro

  ma

  nim

  a,

  slab

  ijim

  a.

  Akt

  ivn

  osti

  p

  red

  vi

  ene

  pla

  nom

  i p

  rogr

  amom

  ra

  zred

  nih

  od

  jela

  , iz

  laga

  nje

  na

  satu

  , iz

  rada

  pla

  kata

  , ra

  zgov

  or s

  u

  eni

  cim

  a,

  rasp

  rava

  s

  ue

  nici

  ma

  na

  tem

  u M

  ariji

  ni o

  broc

  i

  Nas

  tavn

  ica

  G. K

  rajn

  ovi

  i u

  en

  ici

  4.Z

  P/I

  RE

  /ZI

  M r

  azre

  da

  Ue

  nici

  , d

  jela

  tnic

  i k

  ole

  O: I

  nd

  ivid

  ualn

  i, fr

  onta

  lni,

  rad

  u p

  aru

  , gru

  pni

  rad

  , M

  : Mol

  itva

  , med

  itac

  ija,

  izla

  gan

  je, p

  isan

  je,

  itan

  je,

  rad

  na

  teks

  tu, p

  onav

  ljan

  je,

  pro

  vjer

  avan

  je z

  nan

  ja,

  dem

  onst

  raci

  je, p

  onir

  anje

  u

  vl. i

  skus

  tva

  An

  imir

  anje

  ue

  nik

  a p

  ut

  anje

  m fi

  lma

  Ch

  ild 3

  1,

  dje

  ljen

  je m

  ater

  ijala

  ud

  ruge

  , p

  riku

  plja

  nje

  mat

  erija

  lne

  pom

  oi

  Tije

  kom

  n

  asta

  vne

  god

  ine

  32

  h

  Kra

  j stu

  den

  og i

  po

  etak

  pro

  sin

  ca

  20

  17

  .

  Vre

  dn

  uje

  se

  pre

  ma

  anga

  man

  u u

  en

  ika.

  P

  ozn

  avan

  je

  nas

  tavn

  ih s

  adr

  aja.

  St

  vara

  lak

  o iz

  raa

  van

  je. K

  ult

  ura

  m

  eu

  sobn

  e ko

  mu

  nik.

  Zal

  agan

  je

  Obj

  avlji

  van

  je

  rezu

  ltat

  a ak

  cije

  na

  sato

  vim

  a vj

  eron

  auka

  U o

  kvir

  u

  mat

  erija

  lnih

  tr

  oko

  va

  kole

  N

  ema

  tro

  kova

  za

  ko

  lu

 • 7

  NA

  ZIV

  IZB

  OR

  NO

  G P

  RE

  DM

  ET

  A: E

  tik

  a N

  OSI

  TE

  LJ A

  KT

  IVN

  OST

  I: V

  jeko

  slav

  Rav

  li,

  pro

  f. i S

  and

  ra L

  uka

  c, p

  rof.

  RA

  ZR

  ED

  C

  ILJE

  VI

  AK

  TIV

  NO

  STI

  SUD

  ION

  ICI

  OB

  LIC

  I I

  ME

  TO

  DE

  RA

  DA

  VR

  IJE

  ME

  R

  EA

  LIZ

  AC

  IJE

  I

  PL

  AN

  IRA

  NI

  BR

  OJ

  SAT

  I

  NA

  IN

  V

  RE

  DN

  OV

  AN

  JA

  TR

  OK

  OV

  NIK

  1. r

  azre

  d

  Pri

  hva

  an

  je i

  razu

  mje

  van

  je

  mor

  aln

  u d

  imen

  zije

  iv

  ota,

  ra

  zvija

  nje

  i op

  lem

  eniv

  anje

  vl

  . hu

  man

  osti

  Obi

  ljea

  van

  je z

  na

  ajn

  ih

  dog

  aaj

  a i d

  atu

  ma

  Op

  a i

  med

  ijska

  ku

  ltu

  ra

  p

  osje

  ti iz

  lob

  ama,

  ko

  nce

  rtim

  a i k

  azal

  iti

  ma

  ra

  zli

  itim

  ku

  lt.

  ust

  anov

  ama

  Nas

  tavn

  ik V

  . R

  avli

  i u

  en

  ici

  1.Z

  P;

  Obl

  ici:

  Fro

  nta

  lni

  Ind

  ivid

  ual

  ni,

  rad

  u

  par

  u,

  sura

  dni

  ko

  u.

  M

  : Izl

  agan

  je,

  razg

  ovor

  , an

  aliz

  a te

  ksta

  Tije

  kom

  n

  asta

  vne

  god

  ine

  3

  5 h

  Kom

  un

  ikac

  ija,

  rad

  na

  satu

  , pis

  ani

  rad

  ovi n

  a za

  dan

  u

  tem

  u, iz

  raa

  van

  je

  U s

  klop

  u

  mat

  erija

  lnih

  tr

  oko

  va

  kole

  i u

  dog

  ovor

  u s

  u

  eni

  cim

  a.

  2. r

  azre

  d

  Usv

  ajan

  je s

  tava

  o p

  otre

  bi

  po

  tiva

  nja

  dru

  gih

  lju

  di i

  razv

  oja

  osje

  tljiv

  ost

  za

  slo

  enos

  t lju

  dski

  h o

  dn

  osa

  na

  pol

  iti

  kom

  i d

  rut

  veno

  m

  pla

  nu

  . Raz

  vija

  nje

  i op

  lem

  enjiv

  anje

  vl.

  hum

  an.

  Obi

  ljea

  van

  je z

  na

  ajn

  ih

  dog

  aaj

  a i d

  atu

  ma

  Op

  a i

  med

  ijska

  ku

  ltu

  ra

  p

  osje

  ti iz

  lob

  ama,

  ko

  nce

  rtim

  a i k

  azal

  iti

  ma

  ra

  zli

  itim

  ku

  lt.

  ust

  anov

  ama

  Nas

  tavn

  ica

  S.

  Luka

  c i u

  eni

  ci

  2.IR

  E/Z

  IM

  razr

  eda

  Obl

  ici:

  Fro

  nta

  lni

  Ind

  ivid

  ual

  ni,

  rad

  u

  par

  u,

  sura

  dni

  ko

  u.

  M

  : Izl

  agan

  je,

  razg

  ovor

  , an

  aliz

  a te

  ksta

  Tije

  kom

  n

  asta

  vne

  god

  ine

  3

  5 h

  Kom

  un

  ikac

  ija,

  rad

  na

  satu

  , pis

  ani

  rad

  ovi n

  a za

  dan

  u

  tem

  u, iz

  raa

  van

  je

  U s

  klop

  u

  mat

  erija

  lnih

  tr

  oko

  va

  kole

  i u

  dog

  ovor

  u s

  u

  eni

  cim

  a.

  3. r

  azre

  d

  Def

  inir

  anje

  sta

  vova

  o

  ovj

  eku

  , cil

  ju v

  l. i

  vota

  , op

  stan

  ku, e

  kolo

  giji,

  bi

  olog

  ijski

  m z

  nan

  osti

  ma

  i m

  edic

  insk

  oj e

  tici

  .

  Raz

  vija

  nje

  i op

  lem

  enjiv

  anje

  vl

  . hu

  man

  osti

  Obi

  ljea

  van

  je z

  na

  ajn

  ih

  dog

  aaj

  a i d

  atu

  ma

  Op

  a i

  med

  ijska

  ku

  ltu

  ra

  p

  osje

  ti iz

  lob

  ama,

  ko

  nce

  rtim

  a i k

  azal

  iti

  ma

  ra

  zli

  itim

  ku

  lt.

  ust

  anov

  ama

  Nas

  tavn

  ik V

  . R

  avli

  i u

  en

  ici

  3.Z

  P/I

  RE

  /ZIM

  ra

  zred

  a

  Obl

  ici:

  Fro

  nta

  lni

  Ind

  ivid

  ual

  ni,

  rad

  u

  par

  u,

  sura

  dni

  ko

  u.

  M

  : Izl

  agan

  je,

  razg

  ovor

  , an

  aliz

  a te

  ksta

  Tije

  kom

  n

  asta

  vne

  god

  ine

  3

  5 h

  Kom

  un

  ikac

  ija,

  rad

  na

  satu

  , pis

  ani

  rad

  ovi n

  a za

  dan

  u

  tem

  u, iz

  raa

  van

  je

  U s

  klop

  u

  mat

  erija

  lnih

  tr

  oko

  va

  kole

  i u

  dog

  ovor

  u s

  u

  eni

  cim

  a.

  4. r

  azre

  d

  Raz

  umije

  van

  je o

  snov

  nih

  et

  iki

  h t

  eori

  ja.

  Raz

  vija

  nje

  i op

  lem

  enjiv

  anje

  vl

  . hu

  man

  osti

  Obi

  ljea

  van

  je z

  na

  ajn

  ih

  dog

  aaj

  a i d

  atu

  ma

  Op

  a i

  med

  ijska

  ku

  ltu

  ra

  p

  osje

  ti iz

  lob

  ama,

  ko

  nce

  rtim

  a i k

  azal

  iti

  ma

  ra

  zli

  itim

  ku

  lt.

  ust

  anov

  ama

  Nas

  tavn

  ik V

  . R

  avli

  i u

  en

  ici

  4.Z

  P/I

  RE

  /ZIM

  ra

  zred

  a

  Obl

  ici:

  Fro

  nta

  lni

  Ind

  ivid

  ual

  ni,

  rad

  u

  par

  u,

  sura

  dni

  ko

  u.

  M

  : Izl

  agan

  je,

  razg

  ovor

  , an

  aliz

  a te

  ksta

  Tije

  kom

  n

  asta

  vne

  god

  ine

  3

  2 h

  Kom

  un

  ikac

  ija,

  rad

  na

  satu

  , pis

  ani

  rad

  ovi n

  a za

  dan

  u

  tem

  u, iz

  raa

  van

  je

  U s

  klop

  u

  mat

  erija

  lnih

  tr

  oko

  va

  kole

  i u

  dog

  ovor

  u s

  u

  eni

  cim

  a.

 • 8

  NA

  ZIV

  IZB

  OR

  NO

  G P

  RE

  DM

  ET

  A: T

  alij

  ansk

  i jez

  ik

  NO

  SIT

  ELJ

  AK

  TIV

  NO

  STI:

  Kse

  nij

  a D

  emu

  t, p

  rof.

  RA

  ZR

  ED

  C

  ILJE

  VI

  AK

  TIV

  NO

  STI

  SUD

  ION

  ICI

  OB

  LIC

  I I

  ME

  TO

  DE

  R

  AD

  A

  VR

  IJE

  ME

  R

  EA

  LIZ

  AC

  IJE

  I

  PL

  AN

  IRA

  NI

  BR

  OJ

  SAT

  I

  NA

  IN

  V

  RE

  DN

  OV

  AN

  JA

  TR

  OK

  OV

  NIK

  1. r

  azre

  d

  Up

  ozn

  avan

  je s

  nov

  im je

  zin

  im

  sust

  avom

  te

  razv

  ijan

  je

  tole

  ran

  cije

  i ra

  zum

  ijeva

  nja

  p

  rem

  a ra

  zli

  itim

  ku

  ltu

  ram

  a,

  kroz

  raz

  liit

  e te

  ksto

  ve iz

  p

  odru

  ja

  zem

  ljop

  isa,

  film

  a i

  glaz

  be.

  U s

  klad

  u s

  go

  di

  njim

  p

  lan

  om i

  pro

  gram

  om

  nas

  tavn

  og

  pre

  dm

  eta

  Tal

  ijan

  ski j

  ezik

  .

  Nas

  tavn

  ica

  K.

  Dem

  ut

  i ue

  nic

  i 1

  .ZP

  raz

  red

  a

  O: F

  ron

  taln

  i, in

  div

  idu

  alni

  ,rad

  u

  par

  u, r

  ad u

  sku

  pin

  i M

  : Izl

  agan

  je, r

  azgo

  vor,

  i

  tan

  je, p

  isan

  je,

  obja

  nja

  van

  je, r

  ad n

  a te

  kstu

  Tije

  kom

  n

  asta

  vne

  god

  ine

  70

  h

  Stu

  pan

  j u

  svoj

  enos

  ti

  znan

  ja,

  skal

  a p

  rocj

  ena,

  ak

  tivn

  ost

  na

  satu

  U s

  klop

  u

  mat

  erija

  lnih

  tr

  oko

  va

  kole

  2. r

  azre

  d

  Spos

  obn

  ost s

  nal

  aen

  ja u

  sv

  akod

  nev

  nim

  sit

  uaci

  jam

  a.

  Spos

  obn

  ost

  pre

  pri

  ava

  nja

  d

  oga

  aja

  koji

  su s

  e do

  godi

  li u

  p

  rol

  osti

  te

  izra

  iv

  anja

  p

  lan

  ova

  za b

  ud

  un

  ost.

  U s

  klad

  u s

  go

  di

  njim

  p

  lan

  om i

  pro

  gram

  om

  nas

  tavn

  og

  pre

  dm

  eta

  Nas

  tavn

  ica

  K.

  Dem

  ut

  i ue

  nic

  i 2

  .ZP

  raz

  red

  a

  O: F

  ron

  taln

  i, in

  div

  idu

  alni

  ,rad

  u

  par

  u, r

  ad u

  sku

  pin

  i M

  : Izl

  agan

  je, r

  azgo

  vor,

  i

  tan

  je, p

  isan

  je, r

  ad n

  a te

  kstu

  , obj

  an

  java

  nje

  Tije

  kom

  n

  asta

  vne

  go

  din

  e 7

  0 h

  Stu

  pan

  j u

  svoj

  enos

  ti

  znan

  ja,

  skal

  a p

  rocj

  ena,

  ak

  tivn

  ost

  na

  satu

  U s

  klop

  u

  mat

  erija

  lnih

  tr

  oko

  va

  kole

  3. r

  azre

  d

  Spos

  obn

  ost

  argu

  men

  tira

  nja

  vlas

  titi

  h s

  tavo

  va i

  nj.

  obra

  zlag

  anja

  bog

  atiji

  m

  voka

  bula

  rom

  . Up

  ozn

  avan

  je

  razl

  iit

  osti

  i bo

  gats

  tva

  tali

  jan

  ske

  kult

  urn

  e ba

  tin

  e kr

  oz t

  ekst

  ove

  o re

  gija

  ma

  Ital

  ije.

  U s

  klad

  u s

  go

  di

  njim

  p

  lan

  om i

  pro

  gram

  om

  nas

  tavn

  og

  pre

  dm

  eta

  Tal

  ijan

  ski j

  ezik

  .

  Nas

  tavn

  ica

  K.

  Dem

  ut

  i ue

  nic

  i 3

  .ZP

  raz

  red

  a

  O: F

  ron

  taln

  i, in

  div

  idu

  alni

  ,rad

  u

  par

  u, r

  ad u

  sku

  pin

  i M

  : Izl

  agan

  je, r

  azgo

  vor,

  i

  tan

  je, p

  isan

  je,

  obja

  nja

  van

  je, r

  ad n

  a te

  kstu

  Tije

  kom

  n

  asta

  vne

  god

  ine

  70

  h

  Stu

  pan

  j u

  svoj

  enos

  ti

  znan

  ja,

  skal

  a p

  rocj

  ena,

  ak

  tivn

  ost

  na

  satu

  U s

  klop

  u

  mat

  erija

  lnih

  tr

  oko

  va

  kole

  4. r

  azre

  d

  Jezi

  ni r

  azvo

  j kro

  z ra

  d n

  a sl

  oen

  ijim

  tek

  stov

  ima

  o ko

  nkr

  etn

  im i

  apst

  rakt

  nim

  te

  mam

  a. S

  avla

  dav

  anje

  vo

  kabu

  lara

  vez

  anog

  uz

  nov

  e te

  hn

  olog

  ije.

  U s

  klad

  u s

  go

  di

  njim

  p

  lan

  om i

  pro

  gram

  om

  nas

  tavn

  og

  pre

  dm

  eta

  Tal

  ijan

  ski j

  ezik

  .

  Nas

  tavn

  ica

  K.

  Dem

  ut

  i ue

  nic

  i 4

  .ZP

  raz

  red

  a

  O: F

  ron

  taln

  i, in

  div

  idu

  alni

  ,rad

  u

  par

  u, r

  ad u

  sku

  pin

  i M

  : Izl

  agan

  je, r

  azgo

  vor,

  i

  tan

  je, p

  isan

  je,

  obja

  nja

  van

  je, r

  ad n

  a te

  kstu

  Tije

  kom

  n

  asta

  vne

  god

  ine

  64

  h

  Stu

  pan

  j u

  svoj

  enos

  ti

  znan

  ja,

  skal

  a p

  rocj

  ena,

  ak

  tivn

  ost

  na

  satu

  U s

  klop

  u

  mat

  erija

  lnih

  tr

  oko

  va

  kole

 • 9

  NA

  ZIV

  IZB

  OR

  NO

  G P

  RE

  DM

  ET

  A: E

  ngl

  esk

  i jez

  ik u

  zra

  ko

  plo

  vstv

  u

  NO

  SIT

  ELJ

  AK

  TIV

  NO

  STI:

  Mar

  ijan

  Ivan

  kovi

  , p

  rof.,

  Mar

  tin

  a K

  lari

  , p

  rof.

  RA

  ZR

  ED

  C

  ILJE

  VI

  AK

  TIV

  NO

  STI

  SUD

  ION

  ICI

  OB

  LIC

  I I

  ME

  TO

  DE

  R

  AD

  A

  VR

  IJE

  ME

  R

  EA

  LIZ

  AC

  IJE

  I

  PL

  AN

  IRA

  NI

  BR

  OJ

  SAT

  I

  NA

  IN

  V

  RE

  DN

  OV

  AN

  JA

  TR

  OK

  OV

  NIK

  1. r

  azre

  d

  Usv

  ajan

  je

  odgo

  vara

  jui

  h r

  jen

  ika

  i jez

  in

  e st

  rukt

  ure

  koj

  e e

  im o

  mog

  uit

  i sl

  uan

  je,

  itan

  je s

  ra

  zum

  ijeva

  nje

  m,

  izra

  ava

  nje

  u

  odgo

  vara

  jui

  m p

  isan

  im

  obli

  cim

  a i p

  revo

  en

  je

  stru

  kovn

  ih i

  opi

  h

  sad

  raj

  a.

  U s

  klad

  u s

  pla

  nom

  i p

  rogr

  amom

  n

  asta

  vnog

  p

  red

  met

  a E

  ngl

  eski

  u

  zra

  kop

  lovs

  tvu

  Nas

  tavn

  ik M

  . K

  lari

  i u

  eni

  ci

  1.IR

  E/Z

  IM r

  azre

  da

  O: F

  ron

  taln

  i, in

  div

  idu

  alni

  i ra

  d u

  p

  aru

  M: U

  smen

  o iz

  raa

  van

  je,

  razg

  ovor

  , sl

  ua

  nje

  , i

  tan

  je, p

  isan

  je, r

  ad

  na

  teks

  tu

  Tije

  kom

  nas

  tavn

  e go

  din

  e 7

  0 h

  (1

  .ZIM

  ) 7

  0h

  (1

  .IRE

  )

  Usm

  eni o

  dgo

  vori

  , p

  isan

  i isp

  it,

  pri

  jevo

  d, u

  en

  iki

  u

  rad

  ak

  U o

  kvir

  u

  mat

  erija

  lnih

  tr

  oko

  va

  kole

  2. r

  azre

  d

  Usv

  ajan

  je

  odgo

  vara

  jui

  h r

  jen

  ika

  i jez

  in

  e st

  rukt

  ure

  koj

  e e

  im o

  mog

  uit

  i sl

  uan

  je,

  itan

  je s

  ra

  zum

  ijeva

  nje

  m,

  izra

  ava

  nje

  u

  odgo

  vara

  jui

  m p

  isan

  im

  obli

  cim

  a i p

  revo

  en

  je

  stru

  kovn

  ih i

  opi

  h

  sad

  raj

  a.

  U s

  klad

  u s

  pla

  nom

  i p

  rogr

  amom

  n

  asta

  vnog

  p

  red

  met

  a E

  ngl

  eski

  u

  zra

  kop

  lovs

  tvu

  Nas

  tavn

  ik M

  . Iv

  anko

  vi

  i ue

  nic

  i 2

  .IRE

  /ZIM

  raz

  reda

  O: F

  ron

  taln

  i, in

  div

  idu

  alni

  i ra

  du

  par

  u M

  : Usm

  eno

  izra

  ava

  nje

  , ra

  zgov

  or ,

  slu

  an

  je,

  ita

  nje

  , pis

  anje

  , rad

  n

  a te

  kstu

  Tije

  kom

  nas

  tavn

  e go

  din

  e 7

  0 h

  (2

  .ZIM

  ) 7

  0h

  (2

  .IRE

  )

  Usm

  eni o

  dgo

  vori

  , p

  isan

  i isp

  it,

  pri

  jevo

  d,

  ue

  nik

  i ura

  dak

  U o

  kvir

  u

  mat

  erija

  lnih

  tr

  oko

  va

  kole

 • 10

  NA

  ZIV

  IZB

  OR

  NO

  G P

  RE

  DM

  ET

  A: O

  sno

  ve z

  rak

  op

  lovs

  tva

  NO

  SIT

  ELJ

  AK

  TIV

  NO

  STI:

  Mat

  ija G

  ret

  i,in

  g.

  RA

  ZR

  ED

  C

  ILJE

  VI

  AK

  TIV

  NO

  STI

  SUD

  ION

  ICI

  OB

  LIC

  I I

  ME

  TO

  DE

  R

  AD

  A

  VR

  IJE

  ME

  R

  EA

  LIZ

  AC

  IJE

  I

  PL

  AN

  IRA

  NI

  BR

  OJ

  SAT

  I

  NA

  IN

  V

  RE

  DN

  OV

  AN

  JA

  TR

  OK

  OV

  NIK

  2

  .IR

  E

  Usv

  ajan

  je t

  emel

  jnih

  zn

  anja

  o z

  rako

  plo

  vstv

  u

  U s

  klad

  u s

  pla

  nom

  i p

  rogr

  amom

  n

  asta

  vnog

  p

  red

  met

  a O

  snov

  e zr

  akop

  lovs

  tva

  Nas

  tavn

  ik M

  . G

  ret

  i i

  uen

  ici

  2.IR

  E r

  azre

  da

  O: F

  ron

  taln

  i, in

  div

  idu

  alni

  rad

  , rad

  u

  par

  u M

  : Usm

  eno

  izra

  ava

  nje

  , raz

  govo

  r ,s

  lua

  nje

  , it

  anje

  , p

  isan

  je, r

  ad n

  a te

  kstu

  , op

  isiv

  anje

  Tije

  kom

  nas

  tavn

  e go

  din

  e 7

  0 h

  Usm

  eni o

  dgo

  vori

  , p

  isan

  i isp

  it,

  ue

  nik

  i ura

  dak

  U o

  kvir

  u

  mat

  erija

  lnih

  tr

  oko

  va

  kole

  2

  .ZIM

  Usv

  ajan

  je t

  emel

  jnih

  zn

  anja

  o z

  rako

  plo

  vstv

  u

  U s

  klad

  u s

  pla

  nom

  i p

  rogr

  amom

  n

  asta

  vnog

  p

  red

  met

  a O

  snov

  e zr

  akop

  lovs

  tva

  Nas

  tavn

  ik M

  . G

  ret

  i i

  uen

  ici

  2.Z

  IM r

  azre

  da

  O: F

  ron

  taln

  i, in

  div

  idu

  alni

  rad

  , rad

  u

  par

  u M

  : Usm

  eno

  izra

  ava

  nje

  , raz

  govo

  r ,s

  lua

  nje

  , it

  anje

  , p

  isan

  je, r

  ad n

  a te

  kstu

  , op

  isiv

  anje

  Tije

  kom

  nas

  tavn

  e go

  din

  e 7

  0 h

  Usm

  eni o

  dgo

  vori

  , p

  isan

  i isp

  it,

  ue

  nik

  i ura

  dak

  U o

  kvir

  u

  mat

  erija

  lnih

  tr

  oko

  va

  kole

 • 11

  NA

  ZIV

  IZ

  BO

  RN

  OG

  PR

  ED

  ME

  TA

  : Primijenjena matematika i fizika

  NO

  SIT

  EL

  J A

  KT

  IVN

  OS

  TI:

  Zvje

  zdan

  a Z

  rinsk

  i, p

  rof.

  RA

  ZR

  ED

  C

  ILJE

  VI

  AK

  TIV

  NO

  STI

  SUD

  ION

  ICI

  OB

  LIC

  I I

  ME

  TO

  DE

  R

  AD

  A

  VR

  IJE

  ME

  R

  EA

  LIZ

  AC

  IJE

  I

  PL

  AN

  IRA

  NI

  BR

  OJ

  SAT

  I

  NA

  IN

  V

  RE

  DN

  OV

  AN

  JA

  TR

  OK

  OV

  NIK

  3. r

  azre

  d

  Usv

  ajan

  je t

  emel

  jnih

  zn

  anja

  i vj

  eti

  ne,

  te

  ih p

  rim

  jen

  jivat

  i u

  pri

  vatn

  om,

  dru

  tve

  nom

  i bu

  du

  em

  p

  rofe

  sion

  aln

  om

  ivo

  tu.

  Zad

  ovol

  java

  nje

  in

  tere

  sa i

  pot

  reba

  u

  eni

  ka z

  a p

  roi

  riva

  nje

  m i

  stje

  can

  jem

  nov

  ih

  znan

  ja.

  Pre

  dvi

  en

  e n

  asta

  vnim

  pla

  nom

  i p

  rogr

  amom

  p

  red

  met

  a P

  rim

  ijen

  jen

  a m

  atem

  atik

  a i f

  izik

  a te

  ras

  por

  edom

  sat

  i k

  ole.

  Nas

  tavn

  ica

  . i

  ue

  nici

  3. Z

  P

  razr

  eda

  O: I

  nd

  ivid

  ualn

  i, ti

  msk

  i, gr

  up

  ni r

  ad,

  fron

  taln

  i rad

  M

  : izl

  agan

  je,

  razg

  ovor

  , rad

  na

  teks

  tu, r

  jea

  van

  je

  zad

  atak

  a,

  itan

  je,

  pis

  anje

  , ras

  pra

  va

  Tije

  kom

  nas

  tavn

  e go

  din

  e 6

  4 h

  Sam

  ovre

  dn

  ovan

  je,

  pis

  ane

  eval

  uac

  ije

  (dvi

  je p

  o p

  olu

  godi

  tu

  ),

  usm

  ena

  eval

  uac

  ija,

  sem

  inar

  ski r

  adov

  i i

  njih

  ova

  pre

  zen

  taci

  ja

  U s

  klop

  u

  mat

  erija

  lnih

  tr

  oko

  va

  kole

  4. r

  azre

  d

  Pro

  ire

  nje

  red

  ovit

  ih

  sad

  raj

  a i n

  adop

  un

  e p

  rogr

  ama.

  P

  rip

  rem

  a za

  d

  rav

  nu

  mat

  uru

  .

  Pre

  dvi

  en

  e n

  asta

  vnim

  pla

  nom

  i p

  rogr

  amom

  p

  red

  met

  a P

  rim

  ijen

  jen

  a m

  atem

  atik

  a i f

  izik

  a te

  ras

  por

  edom

  sat

  i k

  ole.

  Nas

  tavn

  ica

  Z.

  Zrin

  ski i

  u

  eni

  ci 4

  . ZP

  ra

  zred

  a

  O: I

  nd

  ivid

  ualn

  i, ti

  msk

  i, gr

  up

  ni r

  ad,

  fron

  taln

  i rad

  M

  : Izl

  agan

  je,

  razg

  ovor

  , rad

  na

  teks

  tu, r

  jea

  van

  je

  zad

  atak

  a,

  itan

  je,

  pis

  anje

  , p

  reze

  nta

  cija

  , ra

  spra

  va

  Tije

  kom

  nas

  tavn

  e go

  din

  e 5

  8 h

  Sam

  ovre

  dn

  ovan

  je,

  pis

  ane

  eval

  uac

  ije

  (dvi

  je p

  o p

  olu

  godi

  tu

  ),

  usm

  ena

  eval

  uac

  ija,

  sem

  inar

  ski r

  adov

  i i

  nj.

  pre

  zen

  taci

  ja,

  eval

  uac

  ija N

  CV

  VO

  U s

  klop

  u

  mat

  erija

  lnih

  tr

  oko

  va

  kole

 • 12

  IV. D

  OD

  AT

  NA

  I D

  OP

  UN

  SKA

  NA

  STA

  VA

  4

  .1. D

  OD

  AT

  NA

  NA

  STA

  VA

  - P

  RIP

  RE

  ME

  ZA

  DR

  AV

  NU

  MA

  TU

  RU

  Tij

  ekom

  ko

  lske

  god

  ine

  20

  17

  ./2

  01

  8.

  ne

  e bi

  ti p

  rip

  rem

  a za

  Dr

  avn

  u m

  atu

  ru s

  ob

  ziro

  m n

  a n

  emog

  un

  ost

  fin

  anci

  ran

  ja o

  d s

  tran

  e n

  adle

  nog

  min

  ista

  rstv

  a, (

  odn

  osn

  o u

  okv

  iru

  nas

  tavn

  ih p

  red

  met

  a p

  rem

  a m

  ogu

  nos

  tim

  a).

  4.2

  . D

  OD

  AT

  NA

  NA

  STA

  VA

  - P

  RIP

  RE

  ME

  ZA

  NA

  TJE

  CA

  NJA

  NA

  STA

  VN

  I P

  RE

  DM

  ET

  C

  ILJE

  VI

  AK

  TIV

  NO

  STI

  NO

  SIT

  EL

  J A

  KT

  IVN

  OST

  I I

  SUD

  ION

  ICI

  OB

  LIC

  I I

  ME

  TO

  DE

  RA

  DA

  VR

  IJE

  ME

  R

  EA

  LIZ

  AC

  IJE

  I

  PL

  AN

  IRA

  NI

  BR

  OJ

  SAT

  I

  NA

  IN

  V

  RE

  DN

  OV

  AN

  JA

  TR

  OK

  OV

  NI

  K

  HR

  VA

  TSK

  I JE

  ZIK

  Sud

  jelo

  van

  je n

  a Li

  Dra

  Nu

  201

  8.

  Tem

  e p

  red

  vi

  ene

  Nas

  tavn

  im p

  lan

  om i

  pro

  gram

  om

  pre

  dm

  eta

  Hrv

  atsk

  i je

  zik

  i Kal

  end

  arom

  n

  atje

  can

  ja i

  smot

  ri

  za 2

  01

  7./2

  018

  . go

  din

  u

  Nas

  tavn

  ice

  D.

  Ara

  mba

  i-

  -K

  opal

  , N.

  Selm

  an H

  rvat

  i

  i S. L

  uka

  c te

  l.

  Lite

  ran

  o-

  -n

  ovin

  arsk

  e i

  scen

  ske

  gru

  pe

  O: I

  nd

  ivid

  ualn

  i, ti

  msk

  i rad

  M

  : pis

  ano

  i u

  smen

  o iz

  raa

  van

  je

  Tije

  kom

  n

  asta

  vne

  god

  ine

  (poj

  aan

  o u

  vr

  ijem

  e p

  rip

  rem

  a za

  n

  atje

  can

  ja)

  35

  h

  Sud

  jelo

  van

  je i

  usp

  jeh

  na

  nat

  jeca

  njim

  a,

  pot

  icaj

  za

  rad

  i u

  re

  dov

  noj

  nas

  tavi

  U s

  klop

  u

  mat

  erija

  lnih

  tr

  oko

  va

  kol

  e

  EN

  GL

  ESK

  I JE

  ZIK

  Up

  ozn

  avan

  je u

  eni

  ka s

  p

  ostu

  pko

  m n

  atje

  can

  ja i

  vrst

  ama

  zad

  atak

  a ka

  ko

  bi

  to s

  pre

  mn

  iji, b

  ez

  pos

  ebn

  ih iz

  nen

  aen

  ja,

  pri

  stu

  pili

  nat

  jeca

  nju

  .

  Ind

  ivid

  ual

  no/

  gru

  pn

  o rj

  eav

  anje

  tes

  tova

  sa

  pre

  thod

  nih

  n

  atje

  can

  ja u

  z vo

  dst

  vo i

  poti

  caj

  ui

  telja

  . Su

  dje

  lova

  nje

  na

  nat

  jeca

  njim

  a.

  Nas

  tavn

  ik M

  . Iv

  anko

  vi

  te

  ue

  nici

  od

  2. i

  4

  . raz

  reda

  O:I

  nd

  ivid

  ual

  ni

  rad

  , rad

  u p

  aru

  , ra

  zred

  na

  dis

  kusi

  ja

  M:

  Usm

  eno

  iz

  raa

  van

  je,

  razg

  ovor

  , sl

  uan

  je

  Tije

  kom

  prv

  og

  pol

  ugo

  dit

  a i

  nep

  osre

  dn

  o p

  red

  n

  atje

  can

  je

  10

  h

  Usp

  jeh

  na

  nat

  jeca

  njim

  a U

  skl

  opu

  m

  ater

  ijaln

  ih

  tro

  kova

  k

  ole

 • 13

  NA

  STA

  VN

  I P

  RE

  DM

  ET

  C

  ILJE

  VI

  AK

  TIV

  NO

  STI

  NO

  SIT

  EL

  J A

  KT

  IVN

  OST

  I I

  SUD

  ION

  ICI

  OB

  LIC

  I I

  ME

  TO

  DE

  RA

  DA

  VR

  IJE

  ME

  R

  EA

  LIZ

  AC

  IJE

  I

  PL

  AN

  IRA

  NI

  BR

  OJ

  SAT

  I

  NA

  IN

  V

  RE

  DN

  OV

  AN

  JA

  TR

  OK

  OV

  NI

  K

  F

  IZIK

  A/

  AST

  RO

  NO

  MIJ

  A

  Pro

  du

  bljiv

  aje

  i ob

  oga

  ivan

  je

  spoz

  naj

  a i u

  vje

  ban

  osti

  u

  eni

  ka p

  ri r

  jea

  van

  ju

  slo

  eniji

  h i

  kom

  ple

  ksn

  ijih

  za

  dat

  aka

  i pro

  blem

  a iz

  fi

  zike

  , izr

  ada

  sam

  osta

  lnih

  ek

  sper

  imen

  taln

  ih

  rad

  ova

  iz fi

  zike

  /p

  rakt

  ini

  h r

  adov

  a iz

  as

  tron

  omije

  Od

  abir

  ue

  nik

  a,

  opu

  iva

  nje

  i u

  poz

  nav

  anje

  sa

  pro

  blem

  atik

  om

  nat

  jeca

  nja

  , u

  vje

  bava

  nje

  i p

  rod

  ubl

  jivan

  je

  znan

  ja, o

  dla

  zak

  u

  dru

  ge

  kole

  i P

  MF,

  IF

  S, IR

  B,

  Zvje

  zad

  arn

  icu

  Za

  greb

  ; vje

  ban

  je s

  u

  eni

  cim

  a za

  n

  atje

  can

  je (

  iz fi

  zike

  , as

  tron

  omije

  ) su

  boto

  m il

  i rad

  nim

  d

  anom

  u

  kn

  jin

  icam

  a gr

  ada

  Zagr

  eba

  uz

  sugl

  asn

  ost s

  ro

  dit

  eljim

  a., a

  nal

  iza

  usp

  jen

  osti

  , sin

  teza

  Nas

  tavn

  ik

  Nen

  ad

  Cvi

  jan

  ovi

  i

  zain

  tere

  sira

  ni

  ue

  nici

  svi

  h

  ZP/I

  RE

  /ZIM

  ra

  zred

  a k

  ole

  O: F

  ron

  taln

  i, ra

  zgov

  or,

  ind

  ivid

  ual

  ni r

  ad,

  rad

  u

  gru

  pam

  a/pa

  ru,

  M: R

  ad n

  a te

  kstu

  , ra

  un

  anje

  , cr

  tan

  je,

  dem

  onst

  raci

  ja,

  pra

  kti

  ni r

  ad,

  sim

  ula

  cije

  p

  oku

  sa

  Tije

  kom

  n

  asta

  vne

  god

  ine

  (poj

  aan

  o u

  vr

  ijem

  e p

  rip

  rem

  a za

  n

  atje

  can

  ja)

  35

  sat

  i

  Usp

  jeh

  na

  nat

  jeca

  njim

  a,

  zad

  ovol

  jstv

  o d

  odat

  nim

  rad

  om

  i stj

  ecan

  jem

  zn

  anja

  , mog

  uim

  n

  agra

  dam

  a,

  pot

  icaj

  za

  rad

  i u

  re

  dov

  noj

  nas

  tavi

  , u

  klju

  iva

  nje

  u

  rad

  s u

  en

  icim

  a iz

  dru

  gih

  sr

  edin

  a, r

  ad n

  a ra

  znim

  p

  roje

  ktim

  a u

  i iz

  van

  ko

  le.

  U s

  klop

  u

  mat

  erija

  lnih

  tr

  oko

  va

  kol

  e

  M

  AT

  EM

  AT

  IKA

  Pro

  iri

  van

  je t

  eori

  jski

  h

  znan

  ja u

  en

  ika

  koji

  pok

  azu

  ju v

  ee

  zan

  iman

  je z

  a m

  atem

  atik

  u, u

  eni

  ke

  pot

  ican

  je n

  a sa

  mou

  en

  je i

  kori

  ten

  je d

  odat

  ne

  lite

  ratu

  re, u

  klju

  iva

  nje

  u

  eni

  ka u

  nat

  j. iz

  mat

  .

  Ind

  ivid

  ual

  ni p

  rist

  up

  u

  rje

  ava

  nju

  za

  dat

  aka,

  pot

  ican

  je

  na

  sam

  osta

  lni r

  ad

  Nas

  tavn

  ice

  I. T

  rava

  ni

  i

  Z.

  Zrin

  ski t

  e za

  inte

  resi

  ran

  i u

  eni

  ci 1

  . - 4

  . -

  ih r

  azre

  da

  O: I

  nd

  ivid

  ualn

  i, fr

  onta

  lni,

  gru

  pni

  ra

  d

  M: R

  azgo

  vor,

  rj

  eav

  anje

  za

  dat

  aka

  Tije

  kom

  prv

  og

  pol

  ugo

  dit

  a 2

  pu

  ta m

  jese

  no

  po

  2 d

  o 3

  h

  20

  h

  Ind

  ivid

  ual

  no

  pra

  en

  je r

  ad i

  pos

  tign

  ua

  ue

  nika

  tije

  kom

  p

  rvog

  p

  olu

  godi

  ta

  U s

  klop

  u

  mat

  erija

  lnih

  tr

  oko

  va

  kol

  e

 • 14

  NA

  STA

  VN

  I P

  RE

  DM

  ET

  C

  ILJE

  VI

  AK

  TIV

  NO

  STI

  NO

  SIT

  EL

  J A

  KT

  IVN

  OST

  I I

  SUD

  ION

  ICI

  OB

  LIC

  I I

  ME

  TO

  DE

  RA

  DA

  VR

  IJE

  ME

  R

  EA

  LIZ

  AC

  IJE

  I

  PL

  AN

  IRA

  NI

  BR

  OJ

  SAT

  I

  NA

  IN

  V

  RE

  DN

  OV

  AN

  JA

  TR

  OK

  OV

  NI

  K

  T

  AL

  IJA

  NSK

  I JE

  ZIK

  Dos

  tiza

  nje

  vi

  e ra

  zin

  e ob

  razo

  vnih

  sad

  raj

  a.

  Pot

  ican

  je d

  arov

  itos

  ti

  ue

  nika

  . R

  azvi

  jan

  je

  nat

  jeca

  teljs

  kog

  du

  ha.

  Tem

  e p

  red

  vi

  ene

  Nas

  tavn

  im p

  lan

  om i

  pro

  gram

  om

  pre

  dm

  eta

  te

  Kal

  end

  arom

  n

  atje

  can

  ja i

  smot

  ri

  za 2

  01

  7./2

  018

  . go

  din

  u

  Nas

  tavn

  ica

  K.

  Dem

  ut

  i za

  inte

  resi

  ran

  i u

  eni

  ci o

  d 1

  . do

  4. r

  azre

  da

  O: F

  ron

  taln

  i in

  div

  idu

  alni

  rad

  , ra

  d u

  par

  u M

  : U

  smen

  o

  izra

  ava

  nje

  , ra

  zgov

  or,

  slu

  anje

  Tije

  kom

  n

  asta

  vne

  god

  ine

  (poj

  aan

  o u

  vr

  ijem

  e p

  rip

  rem

  a za

  n

  atje

  can

  ja)

  35

  h

  Usp

  jeh

  na

  nat

  jeca

  njim

  a U

  skl

  opu

  m

  ater

  ijaln

  ih

  tro

  kova

  k

  ole

  GE

  OG

  RA

  FIJ

  A

  Dos

  tiza

  nje

  vi

  e ra

  zin

  e ob

  razo

  vnih

  sad

  raj

  a.

  Pot

  ican

  je d

  arov

  itos

  ti

  ue

  nika

  . R

  azvi

  jan

  je

  nat

  jeca

  teljs

  kog

  du

  ha.

  Tem

  e p

  red

  vi

  ene

  Nas

  tavn

  im p

  lan

  om i

  pro

  gram

  om

  pre

  dm

  eta

  i K

  alen

  dar

  om

  nat

  jeca

  nja

  i sm

  otri

  za

  20

  17.

  /20

  18.

  god

  inu

  Nas

  tavn

  ik N

  . M

  ud

  rini

  i

  ue

  nici

  ZP

  , ZIM

  i I

  RE

  raz

  red

  a

  O:I

  nd

  ivid

  ual

  ni ,

  gr

  up

  ni r

  ad

  M: R

  ad n

  a te

  kstu

  , cr

  tan

  je,

  rau

  nan

  je,

  dem

  onst

  raci

  ja

  Tije

  kom

  n

  asta

  vne

  god

  ine

  (poj

  aan

  o u

  vr

  ijem

  e p

  rip

  rem

  a za

  n

  atje

  can

  ja)

  35

  h

  Usp

  jeh

  na

  nat

  jeca

  njim

  a U

  skl

  opu

  m

  ater

  ijaln

  ih

  tro

  kova

  k

  ole

  IN

  FO

  RM

  AC

  IJSK

  E

  ZN

  AN

  OST

  I

  Dos

  tiza

  nje

  vi

  e ra

  zin

  e ob

  razo

  vnih

  sad

  raj

  a.

  Pot

  ican

  je d

  arov

  itos

  ti

  ue

  nika

  . R

  azvi

  jan

  je

  nat

  jeca

  teljs

  kog

  du

  ha.

  Tem

  e p

  red

  vi

  ene

  Nas

  tavn

  im p

  lan

  om i

  pro

  gram

  om

  pre

  dm

  eta

  Ra

  un

  alst

  vo i

  Kal

  end

  arom

  n

  atje

  can

  ja i

  smot

  ri

  Nas

  tavn

  ica

  I. P

  auli

  n t

  e za

  inte

  resi

  ran

  i u

  eni

  ci

  O: I

  nd

  ivid

  ualn

  i i

  gru

  pn

  i rad

  M

  : Ver

  baln

  a i

  vizu

  aln

  a m

  etod

  a,

  met

  oda

  pra

  kti

  nog

  rad

  a

  Tije

  kom

  n

  asta

  vne

  god

  ine

  (poj

  aan

  o u

  vr

  ijem

  e p

  rip

  rem

  a za

  n

  atje

  can

  ja)

  35

  h

  Usp

  jeh

  na

  nat

  jeca

  njim

  a U

  skl

  opu

  m

  ater

  ijaln

  ih

  tro

  kova

  k

  ole

 • 15

  NA

  STA

  VN

  I P

  RE

  DM

  ET

  C

  ILJE

  VI

  AK

  TIV

  NO

  STI

  NO

  SIT

  EL

  J A

  KT

  IVN

  OST

  I I

  SUD

  ION

  ICI

  OB

  LIC

  I I

  ME

  TO

  DE

  RA

  DA

  VR

  IJE

  ME

  R

  EA

  LIZ

  AC

  IJE

  I

  PL

  AN

  IRA

  NI

  BR

  OJ

  SAT

  I

  NA

  IN

  V

  RE

  DN

  OV

  AN

  JA

  TR

  OK

  OV

  NI

  K

  ST

  RU

  N

  I P

  RE

  DM

  ET

  I Z

  P S

  MJE

  RA

  Pro

  iri

  van

  je t

  eori

  jski

  h

  i pra

  kti

  nih

  zn

  anja

  u

  eni

  ka k

  oji p

  okaz

  uju

  ve

  i in

  tere

  s za

  od

  abra

  nu

  str

  uko

  vnu

  kv

  alif

  ikac

  iju i

  nas

  tava

  k k

  olov

  anja

  na

  Faku

  ltet

  u p

  rom

  etni

  zn

  anos

  ti

  sm

  jer

  aero

  pro

  met

  , pot

  ican

  je

  ue

  nika

  na

  krea

  tivn

  o ra

  zmi

  ljan

  je

  Pri

  java

  ue

  nika

  za

  nat

  jeca

  nje

  , raz

  govo

  r s

  men

  toro

  m o

  n

  ain

  u p

  rove

  dbe

  n

  atje

  can

  ja,

  pri

  pre

  ma

  za

  nat

  jeca

  nje

  rje

  avan

  je z

  adat

  aka

  obje

  ktiv

  nog

  tip

  a i

  pra

  kti

  ne

  pri

  mje

  ne

  znan

  ja, s

  amos

  taln

  o is

  tra

  ivan

  je

  Nas

  tavn

  ik: K

  . B

  oc (

  men

  tor)

  Za

  inte

  resi

  rani

  u

  eni

  ci 4

  .ZP

  ra

  zred

  a

  O: F

  ron

  taln

  i, ra

  zgov

  or,

  ind

  ivid

  ual

  ni r

  ad,

  rad

  u g

  rup

  ama,

  M

  : Rad

  na

  teks

  tu,

  rau

  nan

  je,

  crta

  nje

  , d

  emon

  stra

  cija

  Tije

  kom

  n

  asta

  vne

  god

  ine

  (in

  ten

  zivn

  ije u

  ra

  zdob

  lju

  pri

  pre

  me

  za

  nat

  jeca

  nje

  ) 3

  0 s

  ati

  Usp

  jeh

  na

  nat

  jeca

  njim

  a,

  zad

  ovol

  jstv

  o d

  odat

  nim

  rad

  om

  i stj

  ecan

  jem

  zn

  anja

  , mog

  uim

  n

  agra

  dam

  a,

  pot

  icaj

  za

  rad

  i u

  re

  dov

  noj

  nas

  tavi

  U s

  klop

  u

  mat

  erija

  lnih

  tr

  oko

  va

  kol

  e

  E

  LE

  KT

  RO

  TE

  HN

  IKA

  Usa

  vra

  van

  je

  teor

  ijski

  h i

  pra

  kti

  nih

  zn

  anja

  iz p

  odru

  ja

  elek

  trot

  ehn

  ike;

  p

  otic

  anje

  kre

  ativ

  nos

  ti

  ue

  nika

  , pou

  zdan

  ja u

  vl

  asti

  te s

  pos

  obn

  osti

  i z

  nan

  je t

  e su

  rad

  ni

  ke i

  tim

  ske

  kval

  itet

  e.

  Rje

  ava

  nje

  te

  orijs

  kih,

  ra

  un

  alni

  h i

  pra

  kti

  nih

  zad

  atak

  a.

  Nas

  tavn

  ica

  M.

  Sreb

  ren

  ovi

  i u

  eni

  ci 2

  .IRE

  i 2

  . ZIM

  raz

  reda

  O: R

  ad u

  sku

  pin

  i i i

  nd

  ivid

  ual

  ni r

  ad

  M: p

  rakt

  ini

  rad

  , m

  etod

  a d

  emon

  stra

  cije

  , m

  etod

  a p

  isan

  ja i

  pis

  men

  ih r

  adov

  a,

  met

  oda

  razg

  ovor

  a

  Tije

  kom

  n

  asta

  vne

  god

  ine

  (poj

  aan

  o u

  vr

  ijem

  e p

  rip

  rem

  a za

  n

  atje

  can

  ja)

  35

  h

  Usp

  jeh

  na

  nat

  jeca

  njim

  a,

  zad

  ovol

  jstv

  o d

  odat

  nim

  rad

  om

  i stj

  ecan

  jem

  zn

  anja

  U s

  klop

  u

  mat

  erija

  lnih

  tr

  oko

  va

  kol

  e

 • 16

  4.3

  . D

  OP

  UN

  SKA

  NA

  STA

  VA

  Pro

  f. M

  . K

  lari

  e

  pre

  ma

  pot

  reb

  i i

  orga

  niz

  acij

  skim

  mog

  un

  osti

  ma

  (s o

  bzi

  rom

  na

  rasp

  ored

  i p

  rije

  voz)

  i u

  d

  ogov

  oru

  s u

  en

  icim

  a vo

  dit

  i dop

  un

  sku

  nas

  tavu

  za

  ue

  nik

  e s

  loi

  m o

  cjen

  ama

  ili l

  oim

  pre

  dzn

  anje

  m iz

  en

  gl. j

  ezik

  a.

  Pro

  f. M

  . Iv

  anko

  vi

  e p

  rem

  a p

  otre

  bi

  i or

  gan

  izac

  ijsk

  im m

  ogu

  nos

  tim

  a (s

  ob

  ziro

  m n

  a ra

  spor

  ed i

  pri

  jevo

  z) i

  u

  dog

  ovor

  u s

  ue

  nic

  ima

  vod

  iti

  dop

  un

  sku

  nas

  tavu

  za

  ue

  nik

  e s

  loi

  m o

  cjen

  ama

  ili

  u c

  ilju

  kva

  lite

  tnij

  e p

  rip

  rem

  e za

  p

  olag

  anje

  dr

  avn

  e m

  atu

  re.

  V

  . P

  RO

  JEK

  TN

  A I

  TE

  RE

  NSK

  A N

  AST

  AV

  A/I

  ZL

  ET

  I/E

  KSK

  UR

  ZIJ

  E

  LO

  KA

  CIJ

  A

  CIL

  JEV

  I A

  KT

  IVN

  OST

  I N

  OSI

  TE

  LJ

  AK

  TIV

  NO

  STI

  I SU

  DIO

  NIC

  I

  OB

  LIC

  I I

  ME

  TO

  DE

  RA

  DA

  VR

  IJE

  ME

  R

  EA

  LIZ

  AC

  IJE

  I

  PL

  AN

  IRA

  NI

  BR

  OJ

  SAT

  I

  NA

  IN

  V

  RE

  DN

  OV

  AN

  JA

  TR

  OK

  OV

  NIK

  M

  un

  ich

  D

  euts

  ches

  M

  use

  um

  i zr

  an

  a lu

  ka

  Mu

  nic

  h

  Pov

  eziv

  anje

  ste

  en

  ih

  teor

  ijski

  h z

  nan

  ja s

  iz

  vorn

  om s

  tvar

  no

  u,

  pot

  ican

  je

  istr

  aiv

  ako

  g ra

  zmi

  ljan

  ja k

  od

  ue

  nika

  , raz

  vija

  nje

  ku

  ltu

  re p

  ona

  anja

  pri

  p

  uto

  van

  ju, r

  azvi

  jan

  je

  kom

  uni

  kaci

  je i

  me

  uso

  bnih

  od

  nosa

  u

  eni

  ka

  Pos

  jet

  loka

  ciji.

  U

  poz

  nav

  anje

  u

  eni

  ka s

  pov

  j. ra

  zvoj

  em

  teh

  ni

  kih

  zn

  anos

  ti

  s n

  agla

  skom

  na

  razv

  oj p

  rom

  eta.

  P

  riku

  plja

  nje

  m

  ater

  ijala

  i iz

  rad

  a se

  m. r

  adov

  a.

  Pov

  eziv

  anje

  vi

  en

  og s

  gr

  adiv

  om p

  redm

  .: O

  snov

  e p

  rije

  voza

  i p

  rije

  nos

  a

  Raz

  red

  nici

  i u

  eni

  ci 1

  . IR

  E,

  1. Z

  IM i

  1. Z

  P

  razr

  eda

  te

  nas

  tavn

  ica

  K. B

  oc

  O:I

  nd

  ivid

  ual

  ni i

  gr

  up

  ni r

  ad

  M: R

  azgo

  vor,

  d

  isku

  sija

  , is

  kust

  ven

  o u

  en

  je

  Tij

  ekom

  k.

  go

  din

  e 2

  01

  7./

  18

  . (2

  dan

  a)

  Izvj

  ee

  nak

  on

  pu

  tova

  nja

  ; raz

  govo

  r s

  ue

  nic

  ima.

  U

  pit

  nik

  o

  zad

  ovol

  jstv

  u t

  eren

  . n

  asta

  vom

  , usm

  eno,

  sa

  mos

  taln

  i rad

  ovi

  ue

  nika

  Fin

  anci

  ran

  je u

  d

  ogov

  oru

  s

  rod

  itel

  jima

  P

  rim

  jen

  a st

  een

  ih

  znan

  ja n

  a ko

  nkr

  etn

  oj

  Obi

  laza

  k lo

  kaci

  ja.

  Ori

  jen

  taci

  ja u

  R

  azre

  dni

  ci i

  ue

  nici

  2.Z

  P, 2

  . O

  : In

  div

  idua

  lni,

  gru

  pn

  i rad

  , Sv

  iban

  j 20

  18

  .

  Usm

  eni o

  dgo

  vori

  , oc

  jen

  jivan

  je

  Fin

  anci

  ran

  je o

  d

  stra

  ne

  uen

  ika

  2.

 • 17

  Zad

  ar-g

  rad

  , vo

  jna

  baz

  a u

  Z

  emu

  nik

  u,

  civi

  lna

  zra

  na

  luk

  a, N

  P

  Pak

  len

  ica

  ili N

  P

  Krk

  a

  geog

  rafs

  koj

  stva

  rnos

  ti.

  Raz

  umije

  van

  je

  me

  uov

  isn

  osti

  p

  riro

  dn

  o

  geog

  rafs

  ke o

  snov

  e i

  dru

  tve

  nih

  im

  ben

  ika

  na

  pro

  mat

  ran

  om

  dije

  lu H

  rvat

  ske.

  pro

  stor

  u p

  omo

  u

  kart

  e i

  iden

  tifi

  kaci

  ja

  zad

  anih

  obj

  ekat

  a u

  gra

  du

  Zad

  ru.

  Pre

  poz

  nav

  anje

  in

  fras

  tru

  ktu

  re i

  fun

  kcio

  nir

  anja

  ZL

  Zad

  ar..

  IRE

  , 2. Z

  IM

  razr

  eda.

  N

  asta

  vnic

  i N.

  Mu

  dri

  ni,

  Zv

  jezd

  ana

  Zrin

  ski,

  San

  dra

  Lu

  kac

  tere

  nsk

  i rad

  M

  : izl

  agan

  je,

  razg

  ovor

  , p

  isan

  je,

  dem

  onst

  raci

  ja,

  anal

  iza

  kart

  e,

  crta

  nje

  , izr

  ada

  pla

  kata

  , dis

  kusi

  ja

  6

  8 s

  ati

  ue

  nik

  ih r

  adov

  a,

  snal

  aen

  je n

  a ka

  rti ,

  p

  laka

  ti i

  izvj

  ea

  razr

  eda

  i ro

  dit

  elja

  LO

  KA

  CIJ

  A

  CIL

  JEV

  I A

  KT

  IVN

  OST

  I N

  OSI

  TE

  LJ

  AK

  TIV

  NO

  STI

  I SU

  DIO

  NIC

  I

  OB

  LIC

  I I

  ME

  TO

  DE

  RA

  DA

  VR

  IJE

  ME

  R

  EA

  LIZ

  AC

  IJE

  I

  PL

  AN

  IRA

  NI

  BR

  OJ

  SAT

  I

  NA

  IN

  V

  RE

  DN

  OV

  AN

  JA

  TR

  OK

  OV

  NIK

  Sa

  lzb

  urg

  i

  Han

  gar

  7

  (i r

  ud

  nik

  so

  li)

  Usv

  ajan

  je i

  pri

  mje

  njiv

  anje

  n

  asta

  vnih

  sad

  raj

  a iz

  p

  odru

  ja

  razv

  oja

  pri

  jevo

  znih

  sre

  dst

  ava

  u z

  ran

  om p

  rom

  etu

  ; ra

  zvija

  ti

  kom

  uni

  kaci

  jske

  vj

  eti

  ne

  na

  nje

  ma

  kom

  jezi

  ku,

  razv

  ijan

  je k

  ult

  ure

  p

  uto

  van

  ja

  Obi

  laza

  k lo

  kaci

  je.

  Pov

  eziv

  anje

  vi

  en

  og s

  gr

  adiv

  om s

  lj.

  pre

  dm

  eta:

  Pri

  hva

  t i o

  tpre

  ma

  pu

  tnik

  a i p

  rtlja

  ge, P

  rih

  vat i

  ot

  pre

  ma

  tere

  ta i

  zrak

  oplo

  va,

  Nje

  ma

  ki je

  zik

  Nas

  tavn

  ice

  K. B

  oc

  i K. D

  emu

  t, i

  ue

  nici

  2. Z

  P i

  3.

  ZP r

  azre

  da

  O: F

  ron

  taln

  i rad

  , gr

  up

  ni r

  ad

  M: R

  azgo

  vor,

  rad

  n

  a te

  ren

  u

  Pro

  sin

  ac 2

  017

  . il

  i vel

  jaa

  20

  18.

  (1

  ili 2

  dan

  a)

  Up

  itn

  ik o

  za

  dov

  oljs

  tvu

  te

  ren

  skom

  n

  asta

  vom

  ,sam

  osta

  ln

  i rad

  ovi u

  eni

  ka

  (pla

  kati

  , izv

  je

  a),

  usm

  eno

  Fin

  anci

  ran

  je o

  d

  stra

  ne

  uen

  ika

  2.

  ZP i

  3. Z

  P r

  azre

  da

  i rod

  itel

  ja

  O

  mi

  alj -

  zr

  an

  a lu

  ka,

  K

  rk -

  gra

  d

  Jura

  nd

  vor

  - B

  aa

  nsk

  a p

  loa

  Usv

  ojit

  i zn

  anje

  i sv

  ijest

  o v

  jeko

  vnoj

  tr

  adic

  iji i

  kult

  urn

  oj

  vrije

  dn

  osti

  Hrv

  atsk

  e.

  Oe

  kuje

  se

  od

  ue

  nika

  da

  razv

  ijaju

  i n

  jegu

  ju n

  acio

  nal

  ni

  iden

  tite

  t.

  Pri

  kup

  ljan

  je

  mat

  erija

  la i

  izra

  da

  sem

  inar

  skih

  rad

  .;

  Obi

  laza

  k lo

  kaci

  je,

  pre

  dav

  anja

  u

  eni

  ka n

  a za

  dan

  u

  tem

  u.

  Nas

  tavn

  ici,

  razr

  edni

  ci i

  u

  eni

  ci 3

  . IR

  E,

  3. Z

  IM i

  3. Z

  P

  razr

  eda

  O:I

  nd

  ivid

  ual

  ni i

  gr

  up

  ni r

  ad

  M: R

  azgo

  vor,

  d

  isku

  sija

  , is

  kust

  ven

  o u

  en

  je

  Svib

  anj 2

  01

  7.

  1 d

  an

  Izvj

  ee

  nak

  on

  pu

  tova

  nja

  ; raz

  govo

  r s

  ue

  nic

  ima

  Fin

  anci

  ran

  je u

  d

  ogov

  oru

  s

  rod

  itel

  jima

  Up

  ozn

  ati u

  en

  ike

  s ku

  lt. b

  ati

  nom

  mje

  sta

  u k

  ojem

  se

  izvo

  di

  Dog

  ovor

  ue

  nik

  a,

  rod

  itel

  ja,

  razr

  edni

  ka i

  Raz

  red

  nici

  tre

  ih

  ra

  zred

  a (D

  emu

  t/P

  etro

  vi,

  O:I

  nd

  ivid

  ual

  ni i

  gr

  up

  ni r

  ad

  M: R

  azgo

  vor,

  U d

  ogov

  oru

  s

  ue

  nici

  ma

  i ro

  dit

  eljim

  a

  Izvj

  ee

  nak

  on

  mat

  ura

  lnog

  p

  uto

  van

  ja; r

  azgo

  vor

  Fin

  anci

  ran

  je o

  d

  stra

  ne

  rodi

  telja

  p

  rem

  a do

  govo

  ru

 • 18

  Mat

  ura

  lne

  eksk

  urz

  ije

  mat

  ura

  lna

  eksk

  urz

  ija.

  Raz

  vija

  nje

  soc

  . vj

  eti

  na

  i od

  govo

  r.

  Rav

  nat

  elja

  ; p

  rip

  rem

  a p

  roje

  ktn

  e d

  ok.;

  pri

  kup

  ljan

  je

  mat

  erija

  la i

  izra

  da

  sem

  inar

  skih

  rad

  .

  An

  tun

  ovi

  , T

  rava

  ni

  ) i

  ue

  nici

  3. Z

  P, I

  RE

  i ZI

  M r

  azre

  da

  dis

  kusi

  ja,

  isku

  stve

  no

  ue

  nje

  s u

  en

  icim

  a

  Gra

  z+tv

  orn

  ica

  ok

  ola

  de

  Zo

  tter

  / A

  dve

  nt

  Up

  ozn

  ati u

  en

  ike

  s ku

  ltu

  rnim

  zn

  amen

  itos

  tim

  a gr

  ada,

  raz

  vija

  nje

  so

  cija

  lnih

  vje

  tin

  a,

  razv

  ijan

  je k

  ult

  ure

  p

  uto

  van

  ja

  Dog

  ovor

  ue

  nik

  a,

  razr

  edni

  ka i

  ravn

  atel

  ja,

  pri

  pre

  ma

  dok

  umen

  taci

  je,

  obil

  azak

  loka

  litet

  a.

  Raz

  red

  nici

  i u

  eni

  ci 4

  .raz

  red

  a O

  :In

  div

  idu

  aln

  i i

  gru

  pn

  i rad

  M

  : Raz

  govo

  r,

  dis

  kusi

  ja,

  isku

  stve

  no

  ue

  nje

  Pro

  sin

  ac 2

  017

  . Je

  dn

  odn

  evn

  i iz

  let

  Izvj

  ee

  nak

  on

  pu

  tova

  nja

  ; raz

  govo

  r s

  ue

  nic

  ima

  Fin

  anci

  ran

  je o

  d

  stra

  ne

  rodi

  telja

  p

  rem

  a do

  govo

  ru

  V

  ero

  na

  Usv

  ojit

  i i p

  rim

  jen

  iti

  nas

  tavn

  e sa

  dr

  aje

  iz

  pod

  ruj

  a ta

  lija

  nsk

  e p

  ovije

  sti i

  kn

  jiev

  nos

  ti

  kom

  uni

  kaci

  jske

  vj

  eti

  ne

  na

  tali

  jan

  skom

  jezi

  ku,

  razv

  ijan

  je k

  ult

  ure

  p

  uto

  van

  ja

  Obi

  laza

  k lo

  kaci

  je.

  Pov

  eziv

  anje

  vi

  en

  og s

  gr

  adiv

  om.

  Tal

  ijan

  ski j

  ezik

  Nas

  tavn

  ice

  K. B

  oc

  i K. D

  emu

  t, i

  ue

  nici

  2. Z

  P i

  4.

  ZP r

  azre

  da

  O: F

  ron

  taln

  i rad

  , gr

  up

  ni r

  ad

  M: R

  azgo

  vor,

  rad

  n

  a te

  ren

  u

  List

  opad

  ili

  st

  ud

  eni 2

  017

  .

  (1 d

  an)

  Up

  itn

  ik o

  za

  dov

  oljs

  tvu

  te

  ren

  skom

  n

  asta

  vom

  ,sam

  osta

  ln

  i rad

  ovi u

  eni

  ka

  re

  fera

  ti (

  pla

  kati

  , iz

  vje

  a),

  usm

  eno

  Fin

  anci

  ran

  je o

  d

  stra

  ne

  uen

  ika

  2.

  ZP i

  4. Z

  P r

  azre

  da

  i rod

  itel

  ja

  LO

  KA

  CIJ

  A

  CIL

  JEV

  I A

  KT

  IVN

  OST

  I N

  OSI

  TE

  LJ

  AK

  TIV

  NO

  STI

  I SU

  DIO

  NIC

  I

  OB

  LIC

  I I

  ME

  TO

  DE

  RA

  DA

  VR

  IJE

  ME

  R

  EA

  LIZ

  AC

  IJE

  I

  PL

  AN

  IRA

  NI

  BR

  OJ

  SAT

  I

  NA

  IN

  V

  RE

  DN

  OV

  AN

  JA

  TR

  OK

  OV

  NIK

  Po

  sjet

  V

  uk

  ova

  ru

  Raz

  vija

  nje

  su

  osje

  an

  ja z

  a r

  tve

  rata

  kod

  ue

  nik

  a,

  pod

  sje

  anje

  na

  pov

  ijesn

  e i

  nje

  ni

  e,

  dog

  aaj

  e i l

  in

  osti

  ve

  zan

  e za

  D

  omov

  insk

  i rat

  .

  Dog

  ovor

  ue

  nik

  a,

  rod

  itel

  ja,

  razr

  edni

  ka i

  Rav

  nat

  elja

  , p

  rip

  rem

  a p

  roje

  ktn

  e d

  ok.

  Nas

  tavn

  ici,

  razr

  edni

  ci i

  u

  eni

  ci 4

  . IR

  E,

  4. Z

  IM i

  4. Z

  P

  razr

  eda

  O:I

  nd

  ivid

  ual

  ni i

  gr

  up

  ni r

  ad

  M: R

  azgo

  vor,

  d

  isku

  sija

  , is

  kust

  ven

  o u

  en

  je

  U d

  ogov

  oru

  s

  ue

  nici

  ma

  i ro

  dit

  eljim

  a (t

  ijeko

  m p

  rvog

  p

  olu

  godi

  ta)

  Izvj

  ee

  nak

  on

  pu

  tova

  nja

  ; raz

  govo

  r s

  ue

  nic

  ima

  Fin

  anci

  ran

  je u

  d

  ogov

  oru

  s

  rod

  itel

  jima

  U

  svaj

  anje

  i O

  bila

  zak

  Zra

  ne

  Nas

  tavn

  ica

  O: F

  ron

  taln

  i rad

  , V

  elja

  a/o

  uja

  k U

  pit

  nik

  o

  Fin

  anci

  ran

  je o

  d

 • 19

  Z

  ran

  a lu

  ka

  Du

  bro

  vnik

  pri

  mje

  njiv

  anje

  n

  asta

  vnih

  sad

  raj

  a iz

  p

  odru

  ja:

  kon

  trol

  e le

  ten

  ja i

  sred

  stav

  a za

  vo

  en

  je n

  avig

  acije

  , G

  rou

  nd

  ha

  nd

  lin

  ga

  , iz

  van

  red

  nih

  ae

  rod

  rom

  skih

  si

  tuac

  ija, u

  tjec

  aja

  aero

  dro

  msk

  og

  pro

  met

  a n

  a ok

  oli

  , h

  rvat

  ske

  knji

  evn

  osti

  , ra

  zvija

  nje

  ku

  ltu

  re

  pu

  tova

  nja

  luke

  Du

  brov

  nik

  Pov

  eziv

  anje

  vi

  en

  og s

  gr

  adiv

  om

  slj.p

  redm

  eta:

  K

  ontr

  ola

  lete

  nja

  i os

  nov

  e n

  avig

  acije

  , P

  rih

  vat

  i otp

  rem

  a te

  reta

  i zr

  akop

  lova

  , ob

  ilaz

  ak k

  ult

  urn

  ih

  znam

  enit

  osti

  G

  rad

  a D

  ubr

  ovni

  ka

  i pov

  eziv

  anje

  s

  hrv

  atsk

  om

  knji

  evn

  ou

  /k

  nji

  evn

  icim

  a

  stru

  nih

  pre

  dm

  eta

  K. B

  oc i

  nas

  tavn

  ica

  hrv

  atsk

  og je

  zika

  N

  ina

  Selm

  an

  Hrv

  ati

  gru

  pn

  i rad

  M

  : Raz

  govo

  r, r

  ad

  na

  tere

  nu

  20

  18

  . (2

  dan

  a)

  zad

  ovol

  jstv

  u

  tere

  nsk

  om

  nas

  tavo

  m,s

  amos

  tal

  ni r

  adov

  i ue

  nika

  (p

  laka

  ti, i

  zvje

  a)

  , u

  smen

  o

  stra

  ne

  rodi

  telja

  Ob

  ilaz

  ak

  ob

  lasn

  e,

  term

  inal

  ne

  i ae

  rod

  rom

  ske

  ko

  ntr

  ole

  le

  ten

  ja

  Z

  agre

  b, P

  leso

  Utv

  riv

  anje

  i p

  roi

  riva

  nje

  ste

  en

  ih

  teor

  ijski

  h z

  nan

  ja iz

  p

  odru

  ja

  st

  ruke

  i st

  run

  ih

  pre

  dm

  eta

  ZIM

  , IR

  E i

  ZP s

  mje

  ra.

  Teo

  rijs

  ko i

  pra

  kti

  no

  up

  ozn

  avan

  je s

  u

  logo

  m, n

  ain

  om

  orga

  niz

  acije

  , u

  re

  ajim

  a i

  opre

  mom

  , p

  ostu

  pcim

  a u

  vo

  en

  ju

  zrak

  oplo

  va,

  rad

  nom

  vre

  men

  u,

  zah

  tjev

  ima

  za

  zvan

  je k

  ontr

  olor

  a le

  ten

  ja s

  vih

  slu

  bi

  i sek

  tora

  .

  Pro

  feso

  ri

  n

  asta

  vnic

  i st

  run

  ih p

  red

  met

  a i r

  azre

  dn

  ici

  ZIM

  , IR

  E i

  ZP

  smje

  ra.

  Ue

  nici

  4. r

  azre

  da

  (ZIM

  , IR

  E, Z

  P)

  i n

  asta

  vnic

  i st

  run

  ih p

  red

  met

  a i r

  azre

  dn

  ici.

  O: F

  ron

  taln

  i rad

  M

  :raz

  govo

  r,

  dis

  kusi

  ja,

  pra

  kti

  no

  dem

  onst

  rira

  nje

  u

  real

  nom

  vr

  emen

  u i

  okol

  nos

  tim

  a.,

  usm

  eno

  izla

  gan

  je

  i dis

  kusi

  ja

  Tije

  kom

  ou

  jka/

  tr

  avn

  ja /

  svib

  nja

  2

  01

  8. g

  odin

  e ov

  isn

  o o

  m

  ogu

  nos

  tim

  a O

  KL

  za

  orga

  niz

  iran

  i p

  osje

  t n

  aih

  u

  eni

  ka

  Evi

  den

  cija

  ue

  nik

  a i

  pos

  jeta

  u d

  nev

  nik

  rad

  a i

  nak

  nad

  na

  dis

  kusi

  ja

  i raz

  govo

  r o

  posj

  eti

  Fin

  anci

  ran

  je u

  d

  ogov

  oru

  s

  rod

  itel

  jima

 • 20

  LO

  KA

  CIJ

  A

  CIL

  JEV

  I A

  KT

  IVN

  OST

  I N

  OSI

  TE

  LJ

  AK

  TIV

  NO

  STI

  I SU

  DIO

  NIC

  I

  OB

  LIC

  I I

  ME

  TO

  DE

  RA

  DA

  VR

  IJE

  ME

  R

  EA

  LIZ

  AC

  IJE

  I

  PL

  AN

  IRA

  NI

  BR

  OJ

  SAT

  I

  NA

  IN

  V

  RE

  DN

  OV

  AN

  JA

  TR

  OK

  OV

  NIK

  Sr

  edn

  ja

  zrak

  op

  lovn

  a k

  ola

  B

  un

  des

  fach

  -sc

  hu

  le, A

  ust

  riji

  T

  vorn

  ica

  Dai

  mo

  nd

  A.,

  Be

  Utv

  riv

  anje

  i p

  roi

  riva

  nje

  ste

  en

  ih

  teor

  ijski

  h z

  nan

  ja iz

  p

  odru

  ja

  st

  ruke

  i st

  run

  ih

  pre

  dm

  eta

  IRE

  sm

  jera

  Obi

  laza

  k sr

  edn

  je

  kol

  e i t

  vorn

  ice.

  R

  azre

  dni

  ci i

  ue

  nici

  od

  1. d

  o 4

  . ra

  zred

  a IR

  E

  smje

  ra

  O: F

  ron

  taln

  i rad

  , gr

  up

  ni r

  ad

  M: R

  azgo

  vor,

  ra

  dn

  a te

  ren

  u

  Tije

  kom

  ko

  lske

  go

  din

  e 2

  01

  7./

  201

  8.

  1 d

  an

  Up

  itn

  ik o

  za

  dov

  oljs

  tvu

  te

  ren

  skom

  n

  asta

  vom

  , sa

  mos

  taln

  i rad

  ovi

  ue

  nika

  (p

  laka

  ti,

  izvj

  ea

  ), u

  smen

  o

  Rod

  itel

  ji fi

  nan

  cira

  ju

  pre

  ma

  dogo

  voru

  In

  terl

  iber

  Z

  agre

  ba

  ki

  Vel

  esaj

  am

  Pot

  ican

  je in

  tere

  sa z

  a i

  tan

  jem

  , su

  dje

  lova

  nje

  u

  knji

  evn

  im

  rad

  ioni

  cam

  a.

  Dog

  ovor

  ue

  nik

  a,

  razr

  edni

  ka i

  ravn

  atel

  ja,

  pri

  pre

  ma

  dok

  umen

  taci

  je,

  pos

  jet

  Zagr

  eb.

  vele

  sajm

  u.

  Nas

  tavn

  ica

  K.

  Dem

  ut,

  uen

  ici

  1.Z

  P r

  azre

  da,

  St

  run

  a su

  r.

  knji

  ni

  arka

  O:I

  nd

  ivid

  ual

  ni i

  gr

  up

  ni r

  ad

  M: R

  azgo

  vor,

  d

  isku

  sija

  Stu

  den

  i 20

  17.

  D

  isku

  sija

  i ra

  zgov

  or

  na

  satu

  raz

  red

  nog

  od

  jela

  Rod

  itel

  ji fi

  nan

  cira

  ju

  pre

  ma

  dogo

  voru

  Po

  sjet

  T

  ehn

  ik

  om

  m

  uze

  ju Z

  agre

  b

  Up

  ozn

  avan

  je u

  eni

  ka

  s ra

  dom

  , sad

  raj

  em i

  p

  ovje

  snim

  raz

  voje

  m

  teh

  nik

  e s

  pos

  ebn

  im

  osvr

  tom

  na

  pro

  met

  i zr

  akop

  lovs

  tvo

  i p

  rip

  adaj

  uu

  teh

  n.

  opre

  mu

  i u

  re

  aje

  Dog

  ovor

  ue

  nik

  a,

  razr

  edni

  ka i

  ravn

  atel

  ja,

  pri

  pre

  ma

  dok

  umen

  taci

  je,

  pos

  jet

  mu

  zeju

  . P

  isan

  je iz

  vje

  a o

  p

  osje

  tu.

  Raz

  red

  nici

  1,2

  i 3

  ra

  zred

  a ,

  nas

  tavn

  ici

  stru

  nih

  pre

  dm

  eta

  te u

  eni

  ci 1

  ., 2

  i 3

  ra

  zred

  a.

  O:I

  nd

  ivid

  ual

  ni,

  gru

  pn

  i rad

  M

  : Usm

  eno

  izla

  gan

  je ,

  razg

  ovor

  , d

  isku

  sija

  , d

  emon

  stra

  cija

  Pla

  nir

  ano

  u 2

  . p

  olu

  godi

  tu

  k

  olsk

  e go

  din

  e p

  rem

  a ra

  spor

  edu

  i

  god

  in

  jem

  pla

  nu

  ra

  da

  razr

  edn

  ih

  odje

  la

  Evi

  den

  cija

  pos

  jeta

  u

  dn

  evn

  ik r

  ada

  kroz

  p

  red

  met

  e st

  ruke

  i/

  ili s

  atov

  e ra

  zred

  nih