carnetov portal za školess-zrakoplovna-rperesina-vg.skole.hr/upload/ss... · web viewradna...

of 82/82
Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina Rudolfa Fizira 6 10150 Zagreb – Aeroport ŠKOLSKI KURIKULUM Velika Gorica, rujan, 2010.

Post on 09-Jul-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa PerešinaRudolfa Fizira 610150 Zagreb – Aeroport

ŠKOLSKI KURIKULUM

Velika Gorica, rujan, 2010.

ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA

Š K O L S K I K U R I K U L U M

S A D R Ž A J

I. UVOD

II. STRATEGIJA RAZVOJA

2.1. Misija i vizija škole

2.2. Razvojni plan škole u školskoj godini 2010./2011.

III. NASTAVNI PLAN

3.1. Nastavni plan: Zrakoplovni prometnik

3.2. Nastavni plan: Zrakoplovni tehničar IRE

3.3. Nastavni plan: Zrakoplovni tehničar ZIM

IV. PLAN I PROGRAM RADA RAZREDNIH ODJELA

V. IZBORNA I FAKULTATIVNA NASTAVA

5.1. Izborna nastava

5.2. Fakultativna nastava

VI. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA

6.1. Dodatna nastava

6.2. Dopunska nastava

VII. PROJEKTNA I TERENSKA NASTAVA

7.1. Projektna nastava

7.2. Terenska nastava

VIII. IZLETI I EKSKURZIJE

IX. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

X. STRUČNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA

XI. VIJEĆE RODITELJA

XII. VIJEĆE UČENIKA

XIII. PROJEKTI ŠKOLE

XIV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST ŠKOLE

ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA

Š K O L S K I K U R I K U L U M

I. UVOD

Školski kurikulum podrazumijeva opsežno planiranje, ustrojstvo i provjeravanje procesa rada i djelovanja s obzirom na odgovarajuće ciljeve, sadržaje, zadatke, vrednovanje prema postignutim ciljevima i pretpostavkama za odvijanje procesa.

            U školskoj teoriji i praksi kurikulum sadrži sve sadržaje, procese i aktivnosti koji imaju za cilj ostvarivanje ciljeva i zadataka obrazovanja na način da se promoviraju intelektualni, osobni, društveni i fizički razvoj učenika. Uz službeni program, kurikulum sadrži i one aktivnosti i sadržaje koje možemo smatrati neformalnim, a predstavljaju svojevrsni specifikum škole, zaštitni znak njenog imidža.

Nastavni i poučavajući stilovi snažno utječu na kurikulum i u praksi ne mogu biti odvojeni od njega.(Alistairross Ross, 2000, DES, 1985.)

Cilj školskog kurikuluma je unaprijediti kvalitetu odgoja i obrazovanja naše škole.

ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA

Š K O L S K I K U R I K U L U M

II. STRATEGIJA RAZVOJA

2.1. Misija i vizija škole

2.1.1. Misija Škole

Misija Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina je stvaranje vrhunskih stručnjaka na području zrakoplovstva koji će biti kvalitetno i stručno osposobljeni uključiti se na tržište rada kako u Hrvatskoj tako i u svijetu.

2.1.2. Vizija Škole

Vizija Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina je:

· stvaranje pozitivnog školskog ozračja i stvaralačke klime;

· poticanje otvorene i dvosmjerne komunikacije između

svih subjekata odgojno – obrazovnog procesa;

· suvremeno opremanje učionica, kabineta i ostalih školskih prostora;

· korištenje suvremenih metoda i načina poučavanja uz podršku novih tehnologija.

2.1. RAZVOJNI PLAN ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2010./2011. GODINI

PRIORITETNO PODRUČJE

CILJEVI

METODE I

AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA

NUŽNI RESURSI (FINANCIJSKI, ORGANIZACIJSKI, LJUDSKI)

DATUM DO KOJEG ĆE SE CILJ OSTVARITI

NADLEŽNA OSOBA

MJERLJIVI

POKAZATELJI

OSTVARIVANJA CILJEVA

Metode rada u nastavi

-Poboljšati kvalitetu nastave

-Osuvremeniti metode rada u nastavi

-Učiniti zanimljivim nastavni predmet

-Povezati nastavni sadržaj sa životom

-Razvijati kritički pristup gradivu

-Uključiti učenike u nastavni rad

Timski rad

Grupni rad

Individualni rad

Rad u paru

Istraživački projekti

Problemska nastava

Terenska nastava

Stručna ekskurzija

Kazališne predstave

Sajam knjiga

Kviz

Igre

Redoviti sastanci stručnih vijeća

Komunikacija članova stručnih vijeća i izmjena iskustava

Suradnja različitih predmetnih nastavnika

Razgovori učenika

s nastavnikom

Računalo, Internet

LCD projektor

Časopisi

Kraj školske 2010./2011.

godine

Voditelji stručnih vijeća

Predmetni nastavnici

Pedagog

Ravnatelj

Rezultati anketa

Rezultati na državnoj maturi

Izviješća i prezentacija radova

Uspjeh učenika

Rezultati upisa na visokoškolske ustanove

Usvojenost trajnih znanja

Razrednici

Poticanje različitih načina i sadržaja rada u radu s učenicima na SRO

i roditeljima na roditeljskim sastancima

Edukacija

Individualni razgovori

Sastanak Vijeća razrednika

Sastanci razrednih odjela

Roditeljski sastanci

Kraj školske 2010./2011.

godine

Razrednici

Pedagog

Izviješća o ostvarenim aktivnostima

JAR/PART

licenca

-Udovoljiti zahtjevima međunarodne regulative i ostvariti ovlaštenje punopravne PART organizacije za basic training

Audit Agencije

za civilno zrakoplovstvo

Razgovori

Sastanak podaktiva strukovnih predmeta

Sastanak s odgovornim osobama iz Agencije za civilno zrakoplovstvo

Kraj školske 2010./2011.

godine

Nastavnici struke

Ravnatelj

Tajnik

Udovoljavanje zahtjevima za PART licencu

Ostvarenje ovlaštenja

(licence)

Razmjena učenika sa školama EU

-Javiti se na natječaj Agencije za mobilnost i programe EU

-Izraditi projekt

-Ostvariti suradnju na razmjeni učenika sa školama -partnerima iz EU

Timski rad – izrada projekta

Kontaktiranje partnerske škole

Organizacija mobilnosti učenika i nastavnog osoblja

Izrada projekta – ostvarivanje granta

(financijske potpore)

Sastanak s učenicima i roditeljima

Razgovori s partnerima iz zemalja EU

Kraj školske 2010./20101.

godine

Učenici

Nastavnici

Ravnatelj

Uspjeh na natječaju – dobivanje potpore

Plan aktivnosti – priprema i organizacija

Razmjena iskustava – uspjeh učenika

Završno izvješće

Sudjelovanje na natječaju IPA „Implementacija novih kurikuluma“

Ostvariti uspješan projekt i „povući“ bespovratna sredstva EU

Ostvariti sve planove predviđene natječajnom dokumentacijom

Uspješno upravljati ciklusom

Javiti se na natječaj

Izraditi projekt

Upravljati projektom

Izrada projekta – ostvarivanje granta

(financijske potpore)

Sastanci s projektnim timom

Razmjena iskustava s drugim školama

Kraj školske 2010./2011.

godine

Nastavnici

Konzultanti

Ravnatelj

Uspjeh na natječaju – dobivanje potpore

Plan aktivnosti – priprema i organizacija

Razmjena iskustava – uspjeh učenika

Završno izvješće

III. NASTAVNI PLAN

3.1. Zrakoplovni prometnik

Red.

br.

NASTAVNI PREDMET

GODIŠNJI FOND SATI

I.

II.

III.

IV.

1.

Hrvatski jezik

140

140

105

96

2.

Engleski jezik

140

140

140

128

3.

Njemački jezik

105

105

105

96

4.

Povijest

70

70

-

-

5.

Geografija

70

70

-

-

6.

Politika i gospodarstvo

-

-

-

64

7.

Tjelesna i zdravstvena kultura

70

70

70

64

8.

Vjeronauk / Etika

35

35

35

32

9.

Matematika

105

105

70

64

10.

Fizika

70

70

70

64

11.

Kemija

70

-

-

-

12.

Biologija

35

-

-

-

13.

Računalstvo

70

70

-

-

14.

Osnove prijevoza i prijenosa

70

-

-

-

15.

Osnove zrakoplovstva

-

70

-

-

16.

Zrakoplovni propisi

-

70

-

-

17.

Primjena elektroničkih računala

-

-

70

-

18.

Organizacija i tehnika veza u zračnom prometu

-

-

70

-

19.

Prihvat i otprema tereta i zrakoplova

-

-

105

64

20.

Prihvat i otprema putnika i prtljage

-

35

70

-

21.

Psihofiziologija

-

-

70

-

22.

Istraživanje tržišta i špedicija

-

-

-

96

23.

Kontrola letenja i osnove navigacije

-

-

-

64

24.

Osnove meteorologije

-

-

-

32

25.

Praktična nastava

-

-

120+120

120+40

26.

Talijanski jezik (izborna nastava)

70

70

64/32

58/29

27.

Primjenjena matem. i fizika

(izborna nastava)

-

-

64/32

58/29

UKUPNO:

1120

1120

1164+120

1082+40

3.2. Zrakoplovni tehničar IRE (B2)

Red.

br.

NASTAVNI PREDMET

GODIŠNJI FOND SATI

I.

II.

III.

IV.

1.

Hrvatski jezik

105

105

105

96

2.

Engleski jezik

70

70

70

64

3.

Povijesti

70

70

-

-

4.

Geografija

70

35

-

-

5.

Politika i gospodarstvo

-

-

-

64

6.

Tjelesna i zdravstvena kultura

70

70

70

64

7.

Vjeronauk / Etika

35

35

35

32

8.

Matematika

105

105

105

96

9.

Fizika

105

70

70

-

10.

Kemija

70

-

-

-

11.

Biologija

35

-

-

-

12.

Računalstvo

70

70

-

-

13.

Tehn. crtanje i dokumentiranje

-

-

-

14.

Osnove elektrotehnike

105

105

-

-

15.

Mjerenja u elektrotehnici

-

105

-

-

16.

Osnove zrakoplovstva

-

-

-

-

17.

Elementi strojeva

-

70

-

-

18.

Tehnologija materijala u zrakoplovstvu

-

70

-

-

19.

Zrakoplovna tehnika

-

-

70

-

20.

Zrakoplovni elektrouređaji

-

-

70

-

21.

Osnove radiotehnike

-

-

70

-

22.

Ljudski faktori

-

-

70

-

23.

Elektronički sklopovi

-

-

70

64

24.

Zrakoplovni instrumenti

-

-

70

64

25.

Održavanje zrakopl.i zrak. prop

-

-

-

96

26.

Radio i radarski sustavi zrakoplova

-

-

-

96

27.

Sustavi zrakoplova i zrakoplovni motori

-

-

-

64

28.

Radioničke vježbe

-

140

210

224

29.

Materijali i hardver

140

-

-

-

30.

Izborni predmet*

70

UKUPNO:

1120

1120

1085

992

Stručna praksa

-

80

80

40

Izborni predmeti*: Engleski jezik u zrakoplovstvu

Tehničko crtanje i dokumentiranje

Tehnička mehanika

3.3. Zrakoplovni tehničar ZIM (B1)

Red.

br.

NASTAVNI PREDMET

GODIŠNJI FOND SATI

I.

II.

III.

IV.

1.

Hrvatski jezik

105

105

105

96

2.

Engleski jezik

70

70

70

64

3.

Povijest

70

70

-

-

4.

Vjeronauk / Etika

35

35

35

32

5.

Geografija

70

35

-

-

6.

Politika i gospodarstvo

-

-

-

64

7.

Tjelesna i zdravstvena kultura

70

70

70

64

8.

Matematika

105

105

105

96

9.

Fizika

70

70

70

-

10.

Kemija

70

-

-

-

11.

Biologija

35

-

-

-

12.

Računalstvo

70

70

-

13.

Tehničko crtanje i dokumentiranje

-

-

-

-

14.

Tehnička mehanika

-

-

-

-

15.

Tehnologija materijala u zrakoplovstvu

-

-

-

-

16.

Elementi strojeva

-

70

-

-

17.

Termodinamika

-

70

-

-

20.

Osnove zrakoplovstva

-

-

-

-

21.

Zrakoplovni instrumenti

-

-

70

-

22.

Konstrukcija zrakoplova

-

-

70

-

24.

Aerodinamika

-

70

-

-

25.

Sustavi zrakoplova

-

-

70

96

26.

Održavanje zrakoplova i zrakoplovni propisi

-

-

-

96

27.

Zrakoplovni elektrouređaji

-

-

-

64

28.

Pogonski sustavi zrakoplova

-

-

70

128

29.

Obrada materijala

-

70

-

-

30.

Radioničke vježbe i praktikum

-

140

210

224

31.

Osnove elektrotehnike

Elektrotehnika

105

70

-

-

32.

Ljudski faktori

-

-

70

-

33.

Zrakoplovni propisi

35

-

-

-

34.

Materijali i hardver

140

-

-

-

35.

Izborni predmet*

70

-

-

-

UKUPNO:

1120

1120

1085

1024

Stručna praksa

-

80

80

40

Izborni predmeti*: Engleski jezik u zrakoplovstvu

Tehničko crtanje i dokumentiranje

Tehnička mehanika

IV. PLAN I PROGRAM RADA SATI RAZREDNIH ODJELA

SATI RAZREDNOG ODJELA

NOSITELJI AKTIVNOSTI

SUDIONICI

BROJ SATI

CILJ

AKTIVNOSTI

OBLICI I METODE RADA

VRIJEME REALIZACIJE

NAČIN VREDNOVANJA

TROŠKOVNIK

1. razred

Razrednici, učenici, pedagoginja

Učenici,

razrednici

35

Razvijanje socijalnih vještina, vježbanje komunikacije, stjecanje vještina uspješnog učenja i usvajanje medijacije.

Razvijanje pozitivnog i suradničkog odnosa između učenika te učenika i razrednika.

Priprema i provedba pedagoških radionica, izrada plakata, obilježavanje obljetnica , provedba anketnog upitnika.

Oblici: frontalni, individualni, grupni rad, rad u paru, pedagoška radionica

Metode: razgovor, diskusija, rad na tekstu, čitanje, pisanje, prezentacija

Tijekom školske godine

Izvješće o radu nastavnika, samovrednovanje sati razrednog odjela, rezultati anketnog upitnika

U sklopu materijalnih troškova škole

2. razred

Razrednici, učenici, pedagoginja

Učenici,

razrednici

35

Prevencija ovisnosti, promicanje zdravog načina života, razvijanje socijalnih vještina i vještina komunikacije.

Razvijanje pozitivnog i suradničkog odnosa između učenika te učenika i razrednika.

Priprema i provedba pedagoških radionica, izrada plakata, obilježavanje obljetnica , provedba anketnih upitnika.

Oblici: frontalni, individualni, grupni rad, rad u paru, pedagoška radionica

Metode: razgovor, diskusija, rad na tekstu, čitanje, pisanje, prezentacija

Tijekom školske godine

Izvješće o radu nastavnika, samovrednovanje sati razrednog odjela, rezultati anketnih upitnika

U sklopu materijalnih troškova škole

3. razred

Razrednici, učenici, pedagoginja

Učenici,

razrednici

35

Informiranje učenika spolno prenosivim bolestima, o odgovornom ponašanju te osvješćivanje vl. stavova i vrijednosti.

Provedba anketnih upitnika.

Razvijanje pozitivnog i suradničkog odnosa između učenika te učenika i razrednika.

Priprema i provedba pedagoških radionica, izrada plakata, obilježavanje obljetnica , provedba anketnih upitnika.

Oblici: frontalni, individualni, grupni rad, rad u paru, pedagoška radionica

Metode: razgovor, diskusija, rad na tekstu, čitanje, pisanje, prezentacija

Tijekom školske godine

Izvješće o radu nastavnika, samovrednovanje sati razrednog odjela, rezultati anketnih upitnika

U sklopu materijalnih troškova škole.

4. razred

Razrednici, učenici, pedagoginja

Učenici,

razrednici

32

Profesionalno informiranje i usmjeravanje.

Razvijanje pozitivnog i suradničkog odnosa između učenika te učenika i razrednika.

Priprema i provedba pedagoških radionica, izrada plakata, obilježavanje obljetnica , provedba anketnih upitnika.

Oblici: frontalni, individualni, grupni rad, rad u paru, pedagoška radionica

Metode: razgovor, diskusija, rad na tekstu, čitanje, pisanje, prezentacija

Tijekom školske godine

Izvješće o radu nastavnika, samovrednovanje sati razrednog odjela, rezultati anketnih upitnika

U sklopu materijalnih troškova škole.

V. IZBORNA I FAKULTATIVNA NASTAVA

5.1. IZBORNA NASTAVA

1. Vjeronauk – prvi razred

VODITELJ: Denis Žvorc, dipl. teolog

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

1. U potrazi za smislom

2. Čovjek – religiozno biće

3. Kršćanska objava i

Sveto pismo

4. Isus Krist – vrhunac objave

5. Tajna stvaranja –

govor znanosti i

govor vjere

Steći širinu na egzistencijalno-religioznom području kroz pitanja o smislu ljudskog života i upoznavanju drugih religija, te otkriti posebnost biblijske objave koja se događa u konkretnoj povijesti, a svoj vrhunac ima u Isusu Kristu.

35

Učionica

Tijekom nastavne godine

Udžbenik, kopije tekstova,

radni listovi

referati

Oblici: Frontalni, individualni rad, rad u paru

Metode: izlaganje, razgovor, objašnjavanje, rad na tekstu, čitanje, pisanje

Fizika, biologija, hrvatski jezik

Poznavanje nastavnih sadržaja,

stvaralačko izražavanje,

kultura komunikacije,

zalaganje

2. Vjeronauk – drugi razred

VODITELJ: Denis Žvorc, dipl. teolog

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

1. Sloboda – izbor i odgovornost

2. Život s Crkvom i u Crkvi

3. Zajednica koja oslobađa i služi – povijest Crkve

4. S Crkvom na putu vjere i slobode – molitva, slavlje, svjedočenje

Upoznati Crkvu koja nastavlja Kristovo djelo kroz povijest; produbiti spoznaju o obitelji, prijateljstvu, ljubavi, religioznim pokretima, slobodi i savjesti u kontekstu slobodnog i kritičkog suočavanja sa stvarnošću i traganja za osobnim identitetom.

35

Učionica

Tijekom nastavne godine

Udžbenik, kopije tekstova,

radni listovi

referati

Oblici: Frontalni, individualni rad, rad u paru

Metode: izlaganje, razgovor, objašnjavanje, rad na tekstu, čitanje, pisanje

Povijest, hrvatski jezik

Poznavanje nastavnih sadržaja,

stvaralačko izražavanje,

kultura komunikacije,

zalaganje

3. Vjeronauk – treći razred

VODITELJ: Denis Žvorc, dipl. teolog

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

1. Kršćansko poimanje

čovjeka

2. Čovjek - moralno biće

3. Ljubav prema Bogu

i bližnjemu – temelji

kršćanske moralnosti

4. ''Muško i žensko stvori ih''

5. Dostojanstvo ljudskog života

6. Živjeti u Istini

Upoznati osnovni moralni nauk katoličke Crkve, razviti etičko-moralnu svijest i odgovornost te prihvatiti suodgovornost u izgradnji boljeg i pravednijeg društva.

35

Učionica

Tijekom nastavne godine

Materijali, kopije tekstova,

radni listovi

referati

Oblici: Frontalni, individualni rad, rad u paru

Metode: izlaganje, razgovor, objašnjavanje, rad na tekstu, čitanje, pisanje

Politika i gospodarstvo

Etika

Poznavanje nastavnih sadržaja,

stvaralačko izražavanje,

kultura komunikacije,

zalaganje

4. Vjeronauk – četvrti razred

VODITELJ: Denis Žvorc, dipl. teolog

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

NASTAVNE METODE I OBLICI RADA

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

1. Suvremeni čovjek

pred pitanjem Boga

2. Biblijska slika Boga

i iskustvo Boga

3. Ljudski rad i

stvaralaštvo

4. Izazovi znanstveno-

tehničkog napretka

5. Kršćanska nada u

budućnost

Upoznati izazove pred kojima se nalazi čovjek današnjice i odgovore koje daje katolička vjera, te u svijetu znanstveno-tehničkog napretka znati kritički prosuđivati sve ono što donosi globalizacija i informatizacija, čvrsto vjerujući u vrijednosti koje su neprolazne.

32

Učionica

Tijekom nastavne godine

Udžbenik,

Kopirani materijali,

radni listovi

Oblici: Frontalni, individualni rad, rad u paru

Metode: izlaganje, razgovor, objašnjavanje, rad na tekstu, čitanje, pisanje

Politika i gospodarstvo

Etika

Poznavanje nastavnih sadržaja,

stvaralačko izražavanje,

kultura komunikacije,

zalaganje

5. Etika – prvi razred

VODITELJ: Vjekoslav Ravlić, prof.

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

1. U potrazi za identitetom

2. Razvoj osobnosti

3. Socijalna integracija osoba u zajednici

4. Orijentiri i zamke na putu

5. Moralna dimenzija života

Očekuje se da će učenici u tijekom jedne godine usvojiti osnovna znanja iz teorije etike, razviti sposobnost etičkog prosuđivanja i argumentiranja.

Očekuje se da su učenici prihvatili i razumjeli moralnu dimenziju života, razvijali i oplemenili svoju humanost i da su u stanju jasno i razgovijetno komunicirati sa drugim ljudima.

35

Prostor:

Učionica

Vrijeme:

Rujan - studeni 2010.

Siječanj – svibanj 2011

Udžbenik

etike, projektor, pripremljeni materijali

Oblici: Frontalni, individualni rad, rad u paru, suradničko učenje

Metode: izlaganje, razgovor, objašnjavanje, rad na tekstu, čitanje, pisanje

Vjeronauk

Hrvatski

jezik

Komunikacija,

rad na satu, pisani radovi na zadanu temu, izražavanje

6. Etika – drugi razred

VODITELJ: Vjekoslav Ravlić, prof.

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

1. Složenost ljudskih odnosa

2. Sloboda i um

3. Osoba u političkim i društvenim odnosima

4. Čovjek u svijetu prirode

5. Čovječanstvo i globalizacija

Očekuje se da će učenici shvatiti kompleksnost življenja u krugovima zajednice. Učenici bi trebali usvojiti stav o potrebi poštivanja drugih ljudi i razvija osjetljivost za složenost ljudskih odnosa na političkom i društvenom planu.

Očekuje se da učenici razvijaju i oplemenjuju svoju humanost.

35

Prostor:

Učionica

Vrijeme:

Rujan, listopad, studeni 2010.

Siječanj – svibanj 2011

Udžbenik etike, projektor, pripremljeni materijali

Oblici: Frontalni, individualni rad, rad u paru

Metode: izlaganje, razgovor, objašnjavanje, rad na tekstu, čitanje, pisanje

Vjeronauk

Hrvatski

jezik

Komunikacija,

rad na satu, pisani radovi na zadanu temu, izražavanje

6. Etika – treći razred

VODITELJ: Vjekoslav Ravlić, prof.

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

1. Čovjek u cjelini života

2. Bioetika kao odgovor

3. Ekologija i zaštita okoliša

4. Bioetika i biologijske znanosti

5. Medicinska bioetika

Tijekom jedne godine od učenika se očekuje da se snalazi, u etičkom smislu, u modernom svijetu ne remeteći svoj osobni integritet. Očekuje se da ima definirane stavove o čovjeku, cilju vlastitog života, opstanku, ekologiji, biologijskim znanostima i medicinskoj etici.

Očekuje se da učenici razvijaju i oplemenjuju svoju humanost.

35

Prostor:

Učionica

Vrijeme:

Rujan, listopad, studeni 2010.

Siječanj – svibanj 2011.

Udžbenik etike, projektor, pripremljeni materijali

Oblici: Frontalni, individualni rad, rad u paru

Metode: izlaganje, razgovor, objašnjavanje, rad na tekstu, čitanje, pisanje

Vjeronauk

Hrvatski Jezik

Fizika

Komunikacija,

rad na satu, pisani radovi na zadanu temu, izražavanje

7. Etika – četvrti razred

VODITELJ: Vjekoslav Ravlić, prof.

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

1. Moral i etika

2. Ljudsko iskustvo i etička perspektiva

3. Predmet, struktura i područja etičkog prosuđivanja

4. Etičko opravdanje moralnog djelovanja

5. Etička argumenta-cija i etičke teorije

Od učenika se očekuje da je usvojio znanja iz etike, može konkretizirati znanje u speci-fičnom etičkom pitanju ili etički jasno argumentirati svoj stav.

Učeniku su jasne osnovne etičke teorije, a njegovo znanje čini zaokruženu cjelinu.

Očekuje se da su učenici razvijali i oplemenjivali svoju humanost.

32

Prostor:

Učionica

Vrijeme:

Rujan, listopad, studeni 2010.

Siječanj – svibanj 2011.

Udžbenik etike, projektor, pripremljeni materijali

Oblici: Frontalni, individualni rad, rad u paru

Metode: izlaganje, razgovor, objašnjavanje, rad na tekstu, čitanje, pisanje

Vjeronauk

Hrvatski Jezik

Fizika

Komunikacija,

rad na satu, pisani radovi na zadanu temu, izražavanje

8. Talijanski jezik – prvi razred

VODITELJ: Irena Marinić, prof.

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-

OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ

SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

1.polugodište

 0. Benvenuti

1.Un nuovo

inizio

2.polugodište

2.Come passi iltempo libero?

3. Scrivere e telefonare

4. Al bar

5. Feste e viaggi

Kroz nastavu učenici će razviti pozitivan stav prema učenju jezika te prepoznati njegovu važnost. Kroz analizu talijanskog grafičkog sustava savladat će pravilan izgovor.

Usvojit će znanja o kulturi talijanskog naroda iz područja zemljopisa, muzike, filma i života.

70

Školska

učionica

Rujan – prosinac 2010.

Siječanj – lipanj 2011.

Udžbenik, radni priručnik,

vodič za učitelja, kaseta, cd,

cd player, dodatni materijali, grafoskop, dvd, tv, listići s testom.

Oblici: Individualni, rad u grupama i u parovima, frontalni, debatna forma rada, role play, učenje kroz igre (kviz, imitacija)

Metode: Čitanja, rada na tekstu, razgovora, usmenog i pismenog izlaganja, objašnjavanja, interaktivnog učenja

Hrvatski jezik , zemljopis:, povijest:, matematika, informatika

-usmeno

izražavanje  

-pismeni odgovori

-vrednovanje aktivnosti na satu

samovrednovanje

9. Talijanski jezik – drugi razred

VODITELJ: Irena Marinić, prof.

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-

OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ

SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

1.polugodište  

1. Feste e viaggi        

 2. Problemi di cuore

 3. Un film

 2.polugodište

 4. Al super-mercato

 5. Un incontro

 6.Preferenze televisive

 

 

Učenici će naučiti slobodno se usmeno i pismeno izražavati u svakodnevnim situacijama. Razumijet će izdvojene rečenice te rabiti česte izraze i fraze vezane uz neposredno okruženje. Znat će opisati događaj iz prošlosti te isto tako izraziti planove u budućnosti.

70

Školska

učionica

Rujan – prosinac 2010.

Siječanj – lipanj 2011.

Udžbenik, radni priručnik,

vodič za učitelja, kaseta, cd,

cd player, dodatni materijali, grafoskop, dvd, tv, listići s testom.

Oblici: Individualni, rad u grupama i u parovima, frontalni, debatna forma rada, role play, učenje kroz igre (kviz, imitacija)

Metode: Čitanja, rada na tekstu, razgovora, usmenog i pismenog izlaganja, objašnjavanja, interaktivnog učenja

Stručni predmeti (zračni promet),

hrvatski jezik,

zemljopis, povijest

glazbena kultura

-usmeno

izražavanje  

-pismeni odgovori

-vrednovanje aktivnosti na satu

samovrednovanje

10. Talijanski jezik – treći razred

VODITELJ: Irena Marinić, prof.

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-

OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ

SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

1.polugodište 

 1. Esami.... niente stress

 2. Soldi e Lavoro

 3. In viaggio per l'Italia

2.polugodište

 4. Stare bene

 5. Andiamo all'opera

Učenici će moći proizvesti jasan i detaljan tekst o velikom broju tema te pritom objasniti svoja stajališta pružajući argumente «za» i «protiv» neke opcije.Znat će ostvariti poslovnu pismenu komunikaciju te moći prevoditi poslovne oglase. Usvojit će obilježja talijanskih regija te uočiti njihove posebnosti i razlike.

64

Školska

učionica

Rujan – prosinac 2010.

Siječanj – lipanj 2011.

Udžbenik, radni priručnik,

vodič za učitelja, kaseta, cd,

cd player, dodatni materijali, grafoskop, dvd, tv, listići s testom.

Oblici: Individualni, rad u grupama i u parovima, frontalni, debatna forma rada, role play, učenje kroz igre (kviz, imitacija)

Metode: Čitanja, rada na tekstu, razgovora, usmenog i pismenog izlaganja, objašnjavanja, interaktivnog učenja

Hrvatski jezik, zemljopis, povijest,

matematika, informatika

-usmeno

izražavanje  

-pismeni odgovori

-vrednovanje aktivnosti na satu

samovrednovanje

11. Talijanski jezik – četvrti razred

VODITELJ: Irena Marinić, prof.

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-

OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ

SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

1.polugodište 

 1. Andiamo a vivere in campagna

  2. Tempo libero e tecnologia

2.polugodište

3.L'arte   e' di tutti

4 .Paese che vai problemi che trovi

Učenici će razumijeti glavne ideje složenih tekstova o konkretnim ili apstraktnim temama. Moći će se uključivati u razgovore o različitim temama: razlike života u gradu od života na selu,okoliš i važnost njegova očuvanja, razvoj novih tehnologija i korištenje interneta, talijanski znanstvenici i njihova uloga u svijetu te problemi modernog svijeta.

58

Školska

učionica

Rujan – prosinac 2010.

Siječanj – lipanj 2011.

Udžbenik, radni priručnik,

vodič za učitelja, kaseta, cd,

cd player, dodatni materijali, grafoskop, dvd, tv, listići s testom.

Oblici: Individualni, rad u grupama i u parovima, frontalni, debatna forma rada, role play, učenje kroz igre (kviz, imitacija)

Metode: Čitanja, rada na tekstu, razgovora, usmenog i pismenog izlaganja, objašnjavanja, interaktivnog učenja

hrvatski: pismeno i usmeno izražavanje; prevođ. tekstova

Zemljopis, informatika, fizika,

kemija, povijest umjetnosti, glazbena kultura

usmeno

izražavanje  

-pismeni odgovori

-vrednovanje aktivnosti na satu

samovrednovanje

12. Engleski jezik u zrakoplovstvu

VODITELJ: Margareta Aničić, prof.

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

PROSTOR I VRIJEME REALIZACIJE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

1. polugodište:

Povijest zrakoplovstva

- povijest zrakoplovstva u svijetu

- povijest zrakoplovstva u Hrvatskoj

Aerodrom

- pojmovi vezani uz zračnu luku, poslove na zračnoj luci i kontrolu zračne plovidbe

- glagolska vremena

2. polugodište:

Konstrukcije i inovacije

- svojstva materijala

- konstruiranje zrakoplova (tehnički crteži)

Proizvodne tehnike

- svojstva i uporaba alata i strojeva

-pasive

-modal verbs

- future tenses

Učenici će usvojiti odgovarajući rječnik i jezične strukture koje će im omogućiti slušanje, čitanje s razumijevanjem, izražavanje u odgovarajućim pisanim oblicima i prevođenje strukovnih i općih sadržaja.

70

Oblici: frontalni, individualni rad, radu paru

Metode: usmeno izražavanje, razgovor , slušanje, čitanje, pisanje, rad na tekstu

-Učionica

- Rujan, listopad, studeni 2010.

- Siječanj, veljača,

ožujak, travanj i svibanj 2011.

elementi strojeva

održavanje zrakoplova

hrvatski jezik

osnove zrakoplovstva

- usmeni odgovori

- pisani ispit

- prijevod

- učenički uradak

13. Primijenjena matematika i fizika – treći ZP razred

VODITELJ: Zvjezdana Zrinski, prof.

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

Promjena metoda rada, uvođenje novih metoda

Proširenje redovitih sadržaja i nadopune programa

Priprema za državnu maturu

Usvojiti temeljna znanja i vještine, te ih primjenjivati u privatnom, društvenom i budućem profesionalnom životu

64

Učionica

Tijekom nastavne godine

Predviđena nastavnim planom i programom predmeta Matematika

Predviđeni nastavnim planom i programom predmeta Matematika

Predviđeni nastavnim planom i programom predmeta Matematika

- provjere znanja – pisane i usmene

- uspjeh na završnom ispitu

14. Primijenjena matematika i fizika – četvrti ZP razred

VODITELJ: Ivanka Travančić, prof.

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOV-NA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNO-

VANJE

Promjena metoda rada, uvođenje novih metoda

Proširenje redovitih sadržaja i nadopune programa

Priprema za državnu maturu

Usvojiti temeljna znanja i vještine, te ih primjenjivati u privatnom, društvenom i budućem profesionalnom životu

58

Učionica

Tijekom nastavne godine

Predviđena nastavnim planom i programom predmeta Matematika

Predviđeni nastavnim planom i programom predmeta Matematika

Predviđeni nastavnim planom i programom predmeta Matematika

- pisane evaluacije (dvije po polugodištu)

- usmena evaluacija

- seminarski radovi i njihova prezentacija

5.2. FAKULTATIVNA NASTAVA

Fakultativna nastava se u ovoj školskoj godini ne izvodi.

VI. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA

6.1. DODATNA NASTAVA – PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU

a) Hrvatski jezik

VODITELJ:

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO- OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

Svi razlikovni sadržaji propisani Pravilnikom o polaganju Državne mature i stručnom razlikovnom literaturom, za učenike koji prijavljuju višu razinu polaganja predmeta Hrvatski jezik.

Dostizanje više razine

obrazovnih sadržaja.

1. ZIM, IRE 35 sati

2. ZIM,IRE 35 sati

3. ZIM,IRE,ZP

35 sati

4. ZIM,IRE,ZP

35 sati

Predviđeno

odredbama

Ministarstva i

Ravnatelja Škole

Predviđeno

Planom i programom predmeta Hrvatski jezik

Predviđeno

Planom i programom predmeta Hrvatski jezik

Predviđeno Planom i programom predmeta Hrvatski jezik

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje

b) Matematika

VODITELJ:

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO- OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

Svi razlikovni sadržaji propisani Pravilnikom o polaganju Državne mature i stručnom razlikovnom literaturom, za učenike koji prijavljuju višu razinu polaganja predmeta Matematika.

Dostizanje više razine

obrazovnih sadržaja.

3. ZIM,IRE, ZP 35 sati

4. ZIM,IRE, ZP

35 sati

Predviđeno

odredbama

Ministarstva i

Ravnatelja Škole

Predviđeno

Planom i programom predmeta Matematika

Predviđeno

Planom i programom predmeta Matematika

Predviđeno

Planom i programom predmeta Matematika

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje

c) Engleski jezik

VODITELJ:

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO- OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

Razvoj vokabulara

Pisanje

Upotreba gramatike

Učenici će usvojiti odgovarajući rječnik i jezične strukture koje će im omogućiti slušanje, čitanje s

razumijevanjem, izražavanje u odgovarajućim pisanim oblicima i prevođenje strukovnih i općih

sadržaja, te se pripremati za polaganje državne mature.

70

Učionica

Tijekom nastavne godine

Gimnazijski udžbenici i

materijali odobreni od

MZOŠ-a

Oblici: frontalni

individualni rad, rad

u paru

Metode:

usmeno izražavanje,

razgovor, slušanje

Hrvatski jezik

Psihofiziologija

- usmeni

odgovori

- pisani

ispit

- učenički

uradak

6.2. DODATNA NASTAVA – PRIPREME ZA NATJECANJA

a) Fizika

VODITELJ:

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO- OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

Teme predviđene Nastavnim planom i programom predmeta Fizika i Kalendarom natjecanja i smotri za 2011. godinu

Dostizanje više razine obrazovnih sadržaja.

Poticanje darovitosti učenika.

Razvijanje natjecateljskog duha.

35

Učionica

Tijekom nastavne godine (pojačano u vrijeme priprema za natjecanja)

Predviđena nastavnim planom i programom predmeta Fizika

Predviđena nastavnim planom i programom predmeta Fizika

Predviđena nastavnim planom i programom predmeta Fizika

- uspjeh na natjecanjima

- zadovoljstvo dodatnim radom i stjecanjem znnja

b) Matematika

VODITELJ:

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO- OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

Teme predviđene Nastavnim planom i programom predmeta Matematika i Kalendarom natjecanja i smotri za 2011.god.

Dostizanje više razine

obrazovnih sadržaja.

Poticanje darovitosti učenika.

Razvijanje natjecateljskog duha.

35

Učionica

Tijekom nastavne godine (pojačano u vrijeme priprema za natjecanja)

Predviđena nastavnim planom i programom predmeta Matematika

Predviđena nastavnim planom i programom predmeta Matematika

Predviđena nastavnim planom i programom predmeta Matematika

- uspjeh na natjecanjima

- zadovoljstvo dodatnim radom i stjecanjem znnja, mogućim nagradama

c) Engleski jezik

VODITELJ:

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO- OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

Teme predviđene Nastavnim planom i programom predmeta Engleski jezik i Kalendarom natjecanja i smotri za 2011. godinu

Dostizanje više razine

obrazovnih sadržaja.

Poticanje darovitosti učenika.

Razvijanje natjecateljskog duha.

35

Učionica

Tijekom nastavne godine (pojačano u vrijeme priprema za natjecanja)

Predviđena nastavnim planom i programom predmeta Engleski jezik

Predviđena nastavnim planom i programom predmeta Engleski jezik

Predviđena nastavnim planom i programom predmeta Engleski jezik

- uspjeh na natjecanjima

- zadovoljstvo dodatnim radom i stjecanjem znnja, mogućim nagradama

d) Geografija

VODITELJ:

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO- OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

Teme predviđene Nastavnim planom i programom predmeta Geografija i Kalendarom natjecanja i smotri za 2011. God.

Dostizanje više razine

obrazovnih sadržaja.

Poticanje darovitosti učenika.

Razvijanje natjecateljskog duha.

35

Učionica

Tijekom nastavne godine (pojačano u vrijeme priprema za natjecanja)

Predviđena nastavnim planom i programom predmeta Geografija

Predviđena nastavnim planom i programom predmeta Geografija

Predviđena nastavnim planom i programom predmeta Geografija

- uspjeh na natjecanjima

- zadovoljstvo dodatnim radom i stje-canjem znnja, putovanjima, mogućim nagradama

e) Elektrotehnika

VODITELJ:

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO- OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

Teme predviđene Nastavnim planom i programom predmeta Elektrotehnika i Kalendarom natjecanja i smotri za 2011. godinu

Dostizanje više razine

obrazovnih sadržaja.

Poticanje darovitosti učenika.

Razvijanje natjecateljskog duha.

35

Učionica

Tijekom nastavne godine (pojačano u vrijeme priprema za natjecanja)

Predviđena nastavnim planom i programom predmeta Fizika

Predviđena nastavnim planom i programom predmeta Fizika

Predviđena nastavnim planom i programom predmeta Fizika

- uspjeh na natjecanjima

- zadovoljstvo dodatnim radom i stjecanjem znnja

f) Informatika

VODITELJ:

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO- OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

Teme predviđene Nastavnim planom i programom predmeta Informatika/Računalstvo i Kalendarom natjecanja i smotri za 2011. godinu

Dostizanje više razine

obrazovnih sadržaja.

Poticanje darovitosti učenika.

Razvijanje natjecateljskog duha.

35

Tijekom nastavne godine (pojačano u vrijeme priprema za natjecanja)

Predviđeno

Planom i programom predmeta Informatika

Individualni i grupni rad

Verbalna i vizualna metoda, metoda praktičnog rada (programiranje na računalu)

Predviđeno

Planom i programom predmeta Informatika

- uspjeh na natjecanjima

- zadovoljstvo dodatnim radom i stjecanjem znnja

6.3. DOPUNSKA NASTAVA – POMOĆ SLABIJIM UČENICIMA

a) Fizika

VODITELJ:

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO- OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

Predviđena nastavnim planom i programom predmeta Fizika

Razvijati interes za fiziku, intenzivni i ustrajni rad

Usvojiti temeljna znanja i vještine.

Moći samostalno rješavati jednostavne problemske zadatke.

35

Učionica

Tijekom nastavne godine

Predviđena nastavnim planom i programom predmeta Fizika

Predviđena nastavnim planom i programom predmeta Fizika

Predviđena nastavnim planom i programom predmeta Fizika

Usmena evaluacija,

uočavanje napretka u praćenju redovite nastave fizike

b) Matematika

VODITELJ:

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO- OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

Predviđena nastavnim planom i programom predmeta Matematika

Razvijati interes za matematiku, intenzivni i ustrajni rad, Usvojiti temeljna matematička znanja i vještine.

35

Učionica

Tijekom nastavne godine

Predviđena nastavnim planom i programom predmeta Matematika

Predviđena nastavnim planom i programom predmeta Matematika

Predviđena nastavnim planom i programom predmeta Matematika

Usmena evaluacija,

uočavanje napretka u praćenju redovite nastave matematike

c) Kemija

VODITELJ:

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO- OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

1. Struktura atoma i periodni sustav elem.

2. Kemijske veze

3.Otopine

4. Osnove elektrokemije

Učenici će poznavati i razumjeti osnovne činjenice.

Moći će samostalno rješavati jednostavne problemske zadatke.

10

Učionica

Tijekom siječnja i travnja 2011.

Udžbenik,

Radna bilježnica, zbirka zadataka, periodni sustav elemenata

Frontalni, razgovor, individualni rad, rad u grupama

- fizika

- biologija

- elektrotehni ka

- usmeni

odgovori

- rješavanje

problemskih

zadataka

VII.PROJEKTNA I TERENSKA NASTAVA

7.1. PROJEKTNA NASTAVA

Povijest i fizika

VODITELJI: Vjekoslav Ravlić, prof. i Nenad Cvijanović, prof.

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

Novi vijek.

Utjecaj na društveni i znanstveni razvitak na primjeru Galilea

Očekuje se da će učenici lakše shvatiti gradivo fizike kroz značenje Galileovih otkrića u povijesnom kontekstu.

Učenici bi bili u stanju lakše povezati nastavni sadržaj povijesti i fizike

1

Učionica

Svibanj

2011.

Pripremljeni materijali, računalo, projektor

Oblici: Frontalni, individualni, rad u paru

Metode: izlaganje, razgovor, objašnjavanje, rad na tekstu, čitanje, pisanje

Povijest

Fizika

Temelji se na

mjeri u kojoj su učenici uspjeli savladati zadane korelativne zadatke.

7.2. TERENSKA NASTAVA

Posjet Zadru i zračnoj luci

VODITELJ: Nenad Mudrinić, prof.

NASTAVNI PREDMET

OČEKIVANA ODGONO-OBRAZOVNA DOSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I VRIJEME REALIZACIJE

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

TROŠKOVNIK

Geografija

Drugo polugodište:

1. Terenska nastava geografije: Zadar – Slapovi Krke ili Paklenica

Primjena stečenih znanja na konkretnoj geografskoj stvarnosti. Razumijevanje međuovisnosti prirodno – geografske osnove i društvene nadgradnje na promatranom dijelu Hrvatske.

Orijentacija u prostoru pomoću karte i identifikacija zadanih objekata. Prepoznavanje infrastrukture i funkcioniranja ZL Zadar.

2 dana

- učionica

- priroda

- ZL Zadar

Oblici: Frontalni, individualni, grupni rad, terenski rad

Metode: usmeno izlaganje, razgovor, objašnjavanje, rad na tekstu, čitanje, pisanje, demonstracija, kategorizacijaanaliza karte, crtanje, izrada plakata, diskusija

Matematika: mjerilo

Kemija: kemijski procesi u krškim reljefnim oblicima

Biologija: vegetacijski pokrovi i životinjski svijet

Povijest: povijesni aspekti razvoja grad Zadra

- usmeni odgovori

- ocjenjivanje

učeničkih radova

- snalaženje na

karti

- plakati i izvješća

Financiranje

od strane roditelja

prema dogovoru

VIII. IZLETI I EKSKURZIJE

8.1. IZLETI

a) Posjet Vukovaru ili Jasenovcu

VODITELJI: Vjekoslav Ravlić, prof.

i razrednici 1.-ih razreda

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ

SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI

SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

TROŠKOVNIK

1. Posjet Vukovaru ili Jasenovcu

2. Krapina, Hušnjakovo brdo, Vindija, Koprivnica, Sisak, SL. Brod

3. Pula, Zadar, Brač, Split, Cetina, Neretvanski kraj, Biograd

-Razviti kod učenika suosjećanje za žrtve rata i žrtve fašizma, rasizma i drugih oblika diskriminacije.

Naučiti kako se sukobi rješavaju mirnim putem, koje su posljedice rata te koje su ljudske žrtve.

-Očekuje se da će učenici povezati nastavni sadržaj sa konkretnim nalazištima i povijesnim izvorima, razvijati međusobno druženje i primjenjivati obrasce kulturnog ponašanja u vannastavnim sadržajima.

- Očekuje se da će učenici povezati nastavni sadržaj sa konkretnim nalazištima i povijesnim izvorima.

Usvojiti znanje i svijest o vjekovnoj tradiciji i kulturnoj vrijednosti Hrvatske. Očekuje se od učenika da razvijaju i njeguju hrvatski nacionalni idsentitet.

6

6

6

Siječanj – svibanj 2011.

Siječanj – svibanj 2011.

Siječanj – svibanj 2011.

Oblici: Grupni rad

Metode: Razgovor,

diskusija

Hrvatski

Izvješće nakon stručnog izleta

Razgovor s učenicima

Financiranje

od strane roditelja

prema dogovoru

c) Posjet Tvornici Diamond u Bečkom Novom Mestu

VODITELJ: Božidar Di Giorgio, ing.

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA NASTAVNE METODE I

MEĐUPRED-METNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

TROŠKOVNIK

Posjet Tvornici Diamond u Bečkom Novom Mestu

Upoznavanje sa suvremenim tehnologinjama proizvodnje kompozitnih zrakoplova

10

Tvornica

Diamond u Bečkom Novom Mestu

Proizvodni progon tvornice

Prezentacije

Svi predmeti struke

Usvajanje novih tehnologija

Od strane roditelja, prema dogovoru

d) Posjet Tehničkom muzeju

VODITELJ: Denis Kruhak, ing.

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I VRIJEME

REALIZACIJE

NAMJENA

VRJEDNOVANJE

TROŠKOVNIK

Posjet Tehničkom muzeju – PLANETARIJ i ZBIRKA

Upoznati učenike s naučnim metodama i postignućima.

Ukazati učenicima na važnost prirodne grupe predmeta.

Povezivanje astronomije, fizike i fizičke geografije

Upoznavanje sa stvaralaštvom N. Tesle

4

Travanj, 2011.

Nastavnici organiziraju posjet,

vode brigu o ponašanju učenika.

Učenici snose odgovornost za

vlastito ponašanje.

Poticanje učenika na samosta-

lan istraživački rad i posjeći-

vanje sličnih postava.

Vrednovanje vrše sami učenici (seminar, prezenta-

cija,…)

Cijenu ulaznice

(u iznosu od

25,00 kn) snose sami

učenici

8.2. EKSKURZIJE

b) Maturalno putovanje

VODITELJI:Stjepan Pripeljaš, ing.

Marijana Srebrenović, ing. elt.

Nina Selman Hrvatić, prof.

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

TROŠKOVNIK

Dogovor učenika/roditelja, razrednika i ravnateljice glede destinacije.

Priprema projektne dokumentacije.

Zaduženja učenika.

Prikupljanje materijala i izrada seminarskih radova.

Priprema predavanja učenika na zadanu temu.

Upoznati učenike s kulturnom baštinom mjesta u kojem se

izvodi maturalna ekskurzija

Interdisciplinarna suradnja nastavnika različitih predmeta i učenika

98

Odabir termina i destinacije

u dogovoru

s učenicima i roditeljima

Oblici: Individualni, grupni rad

Metode: Razgovor,

diskusija

Engleski jezik

Geografija

Povijest

Strukovni sadržaji (posjet zračnoj luci)

Izvješće nakon maturalne ekskurzije

Razgovor s učenicima

Financiranje od strane roditelja prema dogovoru

IX. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

a) Literarno - novinarska i scenska grupa

VODITELJICE:Dobrila Arambašić-Kopal, prof.

Nina Selman Hrvatić, prof.

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ

SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

NASTAVNE METODE I OBLICI RADA

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

Obilježavanje značajnih događaja i datuma;

Posjeti raznim kulturnim ustanovama;

Sudjelovanje na LiDraNu 2011.

Priprema svečane priredbe za podjelu svejdodžbi maturantima

Njegovanje i

kultiviranje jezičnog

izražavanja; praćenje aktualnih događanja i obilježavanje značajnih obljetnica, u Školi i izvan nje.

70

Škola; različite kulturne ustanove i sl.

Stručna književno-teorijska

i metodička literatura

za Hrvatski jezik;

stručna jezična literatura;

književno-umjetnički tekstovi i zadaće završnih razreda i sr.

Oblici: Individualni, timski rad, rad na terenu, rad u grupama

Metode: razgovor, čitanje, pisanje, rasprave, rad na tekstu, posjeti razl. ustanovama

Međupredmetni sadržaji raznih znanosti:

povijest, etika, sociologija, psihologija, religija,

astronomija, etnologija,

te područje kulturne djelatnosti

Kultura i medijska kultura - posjeti izložbama, koncertima i kazalištima

Upoznavanje reprezentativnih djela hrvatske i svjetske likovne, glazbene i scenske umjetnosti

20

Škola; različite kulturne ustanove

Tijekom nastavne godine (dvomjesečno jedan organizirani posjet)

Izložbe, koncerti,

predstave i dr.

Oblici: Individualni, timski rad, rad na terenu

Metode: razgovor, čitanje, pisanje, posjeti razl. ustanovama

Međupredmetni sadržaji raznih znanosti:

povijest, etika, sociologija, psihologija, religija,

astronomija, etnologija,

te područje kulturne djelatnosti

b) Zrakoplovna tehnička sekcija

VODITELJ: Božidar Di Giorgio, ing.

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ

SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

METODE I OBLICI RADA

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

Teoretska priprema za izradu pojedinog konkretnog presjeka ili makete ili električnog ili elektroničkog sklopa.

Priprema tehničke dokumentacije za konkretni primjera.

Praktični rad.

Ciljevi i namjere programa Zrakoplovno tehničke sekcije jest razvoj interesa za zrakoplovstvo općenito odnosno specifično za izradu presjeka i učila koji će moći biti korišteni u nastavi kao NR-. presjeci zrakoplovnih pogonskih sustava na bazi klipnog ili mlaznog motora, dijelova konstrukcija zrakoplova ,pojedinih sustava zrakoplova uključujući električne strojeve, elektroničke sklopove ili električne uređaje.

70

Kabineti Škole i

školska radionica.

Tijekom nastavne godine.

Alati i oprema školske

radionice i kabineta.

Oblici: individualni, timski rad, rad u malim grupama

Metode: izlaganje, razgovor, rad na tekstu, čitanje, pisanje, praktični rad

Konstrukcije zrakoplova

Pogonski usustavi zrakoplova

Sustavi zrakoplova

Zrakoplovni elektrouređaji

Zrakoplovni instrumenti

Elektronički sklopovi

Sudjelovanjem na natjecanjima

i smotrama tehničke kulturne.

Opremanje kabineta novim pomagalima

i učilima.

c) Zrakoplovno - športska sekcija

VODITELJ: Stjepan Pripeljaš, ing.

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

Zrakoplovno jedriličarstvo

Zrakoplovno modelarstvo

Padobranstvo

Motorno letenje

Usmjeravanje, okupljanje, pomoć i omogućavanje učenika Škole za praktično bavljenje nekim od brojnih zrakoplovnih športova, a time i proširivanje znanja iz područja zrakoplovstva i zrakoplovne tehnike.

75

Aeroklubovi, zrakoplovni športski centri, letačko-skakačke škole

Tijekom nastavne godine

Oprema i infrastruktura (letilište, zrakoplovi, itd.) aeroklubova

Oblici: Individualni, timski rad

Metode: razgovor, demonstracija, praktični rad

Strukovni sadržaji iz područja zrakoplovstva i zrakoplovne tehnike.

Sudjelovanjem na natjecanjima

i smotrama.

f) SuDoku - klub

VODITELJICA: Draženka Kovačević, prof.

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

VRJEDNOVANJE

TROŠKOVNIK

Rješavanje različitih tipova SuDoku-a te ostalih logičkih zagonetki i igrica

Sudjelovanje na 4. Područnom natjecanju

Možebitno sudjelovanje na državnom natjecanju u rješavanju logičkih zagonetki

Okupljanje mladeži, druženje, razvijanje logičkih i intelektualnih sposobnosti;

Stvaranje navika efikas-nog korištenja slobodnog vremena;

Usavršavanje stečenih znanja/vještina rješava-nja pojedinih mozgalica;

Razvijanje natjecatelj-skog duha, sudjelovanje na natjecanjima.

35

Učionica i drugi odgovarajući prostori (po dogovoru)

Specijalizirani časopisi;

fotokopirane/

/isprintane zagonetke;

Oblici: Individualni, timski rad, rad u paru, frontalni rad

Metode: izlaganje, razgovor, rješavanje zadataka

zadovoljstvo sudjelovanjem u radu Kluba;

sudjelovanje na natjecanjima, mogući uspjeh i/ili nagrada

u okviru materijalnih troškova Škole

g) Estetsko uređenje Škole

VODITELJI: Denis Žvorc, dipl. teolog

Jelena Jelekovac Lukac, prof.

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NAMJENA

VRJEDNOVANJE

TROŠKOVNIK

Ukrašavanje Škole

- u vrijeme Adventa

-za vrijeme prigodnih blagdana, proslava, natjecanja kojima smo domaćini

Poticanje i unapređivanje estetskog, moralnog, duhovnog i društvenog razvoja učenika.

Razvijanje svijesti o nacionalnoj pripadnosti, očuvanju povijesno-kulturne baštine i nacionalnog identiteta.

30

Prostori Škole

Uoči najvažnijih blagdana

Stvaranje svečanog (božićnog) ozračja u školi.

Nastojanje da se što više učenika uključi u aktivnost: izrada ukrasa/ukrašavanje, prema sposobnostima i interesu.

Poticanje kreativnog izražava-nja, religijske tolerancije i međusobnog uvažavanja.

Procjenjuje se prema angažmanu učenika.

Rezultati se koriste za raz-ne promjene i moguća po-boljšanja akt. u slj.šk.god.

U okviru materijalnih troškova Škole

h) Sportske grupe

VODITELJ: Evko Roso, prof.

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

Košarka

Odbojka

Nogomet

Rukomet

Okupljanje mladeži i pri-vikavanje na timski rad;

Stvaranje navika efikasnog korištenja slobodnog vremena;

Usavršavanje stečenih znanja iz pojedinih sportova;

Razvijanje natjecatelj-skog duha;

Sudjelovanje na natjecanjima

20

20

20

20

Mala dvorana srednjih škola u Velikoj Gorici

Tijekom nastavne godine

Predviđeno

Planom i programom predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura

Predviđeno

Planom i programom predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura

Sudjelovanje na natjecanjima, uspjeh, priznanja, nagrade

i) Škola demokracije

VODITELJICA: Draženka Ćaćić, prof.

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

1. Upoznavanje s procesom demokratskog načina djelovanja

2. Njegovanje kulture demokracije

1. Razlikovati demokraciju od ostalih oblika političkih poredaka

2. Ukazati na nevladine

i nestranačke udruge

3. Razvijati komunikacijske sposobnosti

4. Uvažavati prava ljudi na drugačije mišljenje, stavove ...

10

Učionica

Drugo polugodište polugodište nastavne godine.

Članci iz dnevnog tiska

Plakati

TV emisije

Individualni, grupni, timski rad.

Razgovor, rasprava,

debata, dijalog.

Povijest

Izrada plakata

Prezentacija

j) Skupina za filozofiju

VODITELJ: Ivan Tomičević, dip. knjižničar

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

Upoznavanje s filozofijom kao humanističkom disciplinom, njenom povijesti i njenim različitim područjima zanimanja

Učenje novih sposobnosti. Poticanje na šire obrazovanje, čitanje i promišljanje o temama važnim za današnje društvo i mjesto čovjeka u njemu.

35

Prostor škole

Stručna i druga literatura

Oblici: Individualni, timski rad, rad u paru

Metode: izlaganje, razgovor, rad na tekstu, čitanje, pisanje

Područja iz nastavnih sadržaja hrvatskog jezika,

povijesti, etike

Na kraju prvog polugodišta i na kraju nastavne godine;

samo/evaluacija

k) Govorništvo

VODITELJ: Ivan Tomičević, dipl. knjižničar

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

Upoznavanje s govorništvom kao vještinom, te s koncepcijom govora i retoričkim stilskim figurama.

Pripremiti učenike da o bilo kojoj temi mogu samostalno pripremiti prigodan govor, da savladaju tremu radi nastupa pred publikom, da nauče pravilnu upotrebu neverbalnih znakova komunikacije

35

Prostor škole

Stručna literatura, AV građa, računalo

Oblici: Individualni, timski rad, rad u paru, frontalni rad

Metode: izlaganje, razgovor, rad na tekstu, čitanje, pisanje, prezentacija

Područja iz nastavnih sadržaja hrvatskog jezika

Na kraju prvog polugodišta i na kraju nastavne godine;

samo/evaluacija

l) Strip radionica

VODITELJ: Ivan Tomičević, dipl. knjižničar

TEMA/SADRŽAJ

OČEKIVANA ODGOJNO-OBRAZOVNA POSTIGNUĆA

BROJ SATI

PROSTOR I

VRIJEME REALIZACIJE

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

OBLICI RADA I NASTAVNE METODE

MEĐUPREDMETNI SADRŽAJI

VRJEDNOVANJE

Upoznavanje učenika sa stripom kao vrstom umjetnosti, pokazivanje tehnika izrade stripa, izrada vlastitog stripa

Potaknuti učenike na kreativno izražavanje crtežom i tekstom, pobuditi zanimanje za kulturu i istraživanje različitih tema

35

Prostor škole

Papir, olovka, pomagala za crtanje (ravnalo, krivuljar…)

Oblici: Individualni, timski rad, rad u paru,

Metode: razgovor, čitanje, pisanje, crtanje

Područja iz nastavnih sadržaja hrvatskog jezika, povijesti, tehničkih predmeta…

Na kraju prvog polugodišta i na kraju nastavne godine;

samo/evaluacija

X. STRUČNO USAVRŠAVANJE

STRUČNO USAVRŠAVANJE

SUDIONICI

BROJ SATI

CILJ

AKTIVNOSTI

OBLICI I METODE RADA

VRIJEME REALIZACIJE

VRJEDNOVANJE

TROŠKOVNIK

Skupno usavršavanje

u Školi

Ravnatelj, nastavnici

15

Unaprijediti kvalitetu odgojno-obrazovnog rada

Nastavničko vijeće:

Razvoj kvalitete-Samovrednovanje;

CAP teen – prezentacija programa

Kako smanjiti izostanke-istraživanje

Medijacija – prezentacija projekta i predstavljanje Centra za medijaciju V. Gorica

Razredna vijeća i Nastavničko vijeće:

1. Analize odgojno-obrazovne situacije u Školi

2. Mjere za poboljšanje rada i discipline

Stručna vijeća:

Ogledna i stručna predavanja

Oblici: Individualni, timski, grupni rad, frontalni rad

Metode: izlaganje, razgovor, rad na tekstu, čitanje, pisanje, prezentacija, rasprava

Tijekom školske godine

Izvješća

U sklopu materijalnih troškova Škole

Skupno usavršavanje izvan Škole

Ravnatelj, nastavnici, tajnica,

pedagoginja,

administrator, voditeljica računovodstva

35

Unaprijediti kvalitetu odgojno-obrazovnog rada

Praćenje inovacija na stručnom području

Županijski aktivi- sastanci

Oblici: Individualni, timski, grupni rad, frontalni rad

Metode: izlaganje, razgovor, rad na tekstu, čitanje, pisanje, rasprava prezentacija,

Tijekom školske godine

Izvješća

U sklopu materijalnih troškova Škole,

Sredstva predviđena za rad županijskih stručnih vijeća

Individualno

Ravnatelj, nastavnici, tajnica, pedagoginja,

administrator, voditeljica računovodstva

55

Osobno stručno usavršavanje

Praćenje stručne literature

Oblici: Individualni rad

Metode: rad na tekstu, čitanje, pisanje

Tijekom školske godine

Izvješća

U sklopu materijalnih troškova Škole

XI. VIJEĆE RODITELJA

SUDIONICI

CILJ

BROJ

SATI

SADRŽAJI

OBLICI I METODE

RADA

VRIJEME REALIZACIJE

VRJEDNOVANJE

Roditelji - predstavnici

razrednih odjela,

ravnateljica,

tajnica

Sudjelovati u unapređenju kvalitete rada Škole

10

Donošenje programa rada

Mišljenje i prijedlozi o uvjetima rada i predlaganje mjera za unapređenje odgojno-obrazovnog rada

Mišljenje roditelja o prijedlozima pravilnika koji definiraju prava učenika

Upoznavanje s projektima Škole za šk. god. 2010./2011.

Mišljenje o uspjehu u obrazovnom radu, izvannastavnim aktivnostima i izvanškolskim aktivnostima

Suradnja Vijeća roditelja i stručnih tijela škole

Razmatranje pritužbi roditelja u svezi s odgojno-obrazovnim radom

Mišljenje roditelja o stručnim izletima i maturalnim putovanjima

Pokretanje inicijative za akcije vezane uz opremanje i uređenje škole

Mišljenje roditelja u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u školi i izvan nje

Drugi poslovi u skladu sa Statutom škole

Evaluacija plana rada Vijeća roditelja na kraju šk. god.

Oblici: Individualni, timski, grupni rad, frontalni rad

Metode: izlaganje, razgovor, rad na tekstu, čitanje, pisanje, prezentacija, rasprava

Tijekom nastavne ili školske godine

Izvješće na kraju školske godine

XII. VIJEĆE UČENIKA

SUDIONICI

CILJ

BROJ

SATI

SADRŽAJI

OBLICI I METODE RADA

VRIJEME REALIZACIJE

VRJEDNOVANJA

Predsjednici razreda, voditelj Vijeća učenika,

ravnateljica, pedagoginja

Sudjelovati u unapređenju kvalitete rada Škole

20

Donošenje programa rada

Analiza djelovanja Vijeća učenika u prethodnoj šk. god.

Rad na projektu: Samovrjednovanje

Rad na projektu CAP teen

Rad na projektu – Kako smanjiti izostanke?

Procjena kakvoće odgojno-obrazovnog rada na kraju kvartala, polugodišta i prijedlozi mjera za poboljšanje

Humanitarne akcije

Obilježavanje pojedinih značajnih obljetnica

Sudjelovanje u organizaciji pojedinih događanja u Školi

Evaluacija plana i programa Vijeća učenika

Oblici: Individualni, timski, grupni rad, frontalni rad

Metode: izlaganje, razgovor, rad na tekstu, čitanje, pisanje, prezentacija, rasprava

Tijekom nastavne ili školske godine

Izvješće na kraju školske godine

Anketni upitnik

XIII. PROJEKTI ŠKOLE

NAZIV PROJEKTA

SUDIONICI

BROJ SATI

CILJ

AKTIVNOSTI

OBLICI I METODE RADA

VRIJEME REALIZACIJE

NAČIN VREDNOVANJA

TROŠKOVNIK

Samovrednovanje škole

Učenici,

nastavnici,

ravnatelj,

pedagoginja,

koordinatorica

Nacionalnih ispita,

tim za kvalitetu

30

Unaprijediti kvalitetu

odgojno--obrazovnog

rada

Izrada upitnika za nastavnike,

izrada upitnika za

učenike, pisanje

izvješća, prijedlozi

mjera za poboljšanje rada

Individualni, grupni, frontalni, timski rad

Razgovor, metoda

čitanja i pisanja,

diskusija, anketni

upitnik

Tijekom

školske

godine

Anketni upitnik za

učenike,

anketni upitnika

za nastavnike,

izvješća, analize

U sklopu

materijalnih troškova

škole

Što misle

maturanti o

svom

školovanju

Učenici završnoga

razreda, razrednici, pedagoginja

20

Saznati mišljenje

Učenika završnih razreda

o kvaliteti rada Škole

Izrada upitnika,

popunjavanje

upitnika, obrada

rezultata upitnika i

prezentacija rezultata

Individualni, rad u

paru, frontalni rad

Razgovor, metoda

čitanja i pisanja, diskusija

Travanj,

svibanj

Analiza

upitnika,

diskusija

U sklopu

materijalnih troškova

škole

Dan

otvorenih

vrata

Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina

Učenici,

nastavnici,

ravnateljica,

pedagoginja

30

Profesionalno

Informiranje učenika

osnovnih škola i

njihovih roditelja

Priprema predavanja,

prezentacija,

izrada plakata i letaka

Individualni i grupni

rad

Razgovor, metoda čitanja i pisanja

Travanj

Izvješće

U sklopu

materijalnih troškova

škole

Kako

smanjiti

izostanke

učenika

Učenici,

roditelji,

razrednici ,

pedagoginja

6

Smanjiti izostanke učenika

Dogovor s ravnateljicom, razrednicima, pedagoginjom i Vijećem učenika, priprema anketnog upitnika

Individualni i grupni

rad

Diskusija

Tijekom

godine

Analiza

anketnog

upitnika,

izvješće

U sklopu

materijalnih troškova

škole

Stručne

ekskurzije

Učenici prvih,

drugih i trećih

razreda,

nastavnici

64

Upoznati učenike s

Kulturnom baštinom

mjesta u kojem se

izvodi stručna ekskurzija, interdisciplinarna suradnja nastavnika različitih predmeta i

učenika

Dogovor učenika, razrednika i ravnateljice glede destinacije, priprema

projektne dokumentacije,

zaduženja učenika, prikupljanje materijala i izrada seminarskih radova,

priprema predavanja učenika na zadanu temu

Frontalni,

Individualni i grupni

rad

Razgovor

Svibanj

Izvješće,

razgovor s

učenicima

U sklopu

materijalnih troškova

škole

Medijacija

Voditeljica

medijacijskog

centra Velika

Gorica,

ravnateljica,

pedagoginja i

nastavnici

45

Upoznati učenike i

nastavnike s pojmom

medijacije

Prezentacija

medijacijskog centra

Velika Gorica,

implementacija radionica o medijaciji u planove i programe rada razrednih odjela

Individualni, grupni

rad, prezentacija,

pedagoške radionice

Tijekom

godine

Izvješće, evaluacija predviđena projektom

U sklopu

materijalnih troškova

škole

CAP TEEN

program prevencije

zlostavljanja adolescenata

Učenici,

nastavnici, pedagoginja,

udruga roditelja „Korak po korak“

Prevencija zlostavljanja adolescenata;

poučavanje učenika

efikasnim

prevencijskim

strategijama

Prezentacija programa nastavnicima, roditeljima uključene djece, radionice za djecu, implementacija radionica u planove i programe rada razrednih odjela

Individualni timski rad, pedagoške radionice za djecu i roditelje

Tijekom školske godine

Evaluacija

predvidena

projektom

Projekt je

financiran

sredstvima

Udruge

roditelja

„Korak po

korak”

XIV. KULTURNA DJELATNOST ŠKOLE

NAZIV

SUDIONICI

BROJ SATI

CILJ

AKTIVNOSTI

OBLICI I METODE RADA

VRIJEME REALIZACIJE

NAČIN VREDNOVANJA

TROŠKOVNIK

Međunarodni dan pismenosti

Prof. Selman Hrvatić i

učenici prvih i trećih razreda

6

Obilježavanje

značajnih obljetnica

Priprema plakata za oglasnu ploču, izlaganje

Individualni rad

Razgovor,

čitanje, pisanje

08.09.

Izvješće o

radu

stručnih aktiva

U sklopu

materijalnih

troškova škole

Hrvatski

olimpijski dan

Prof. Roso, učenici, nastavnici

2

Podizanje svjesti o važnosti kretanja i bavljenja športom;

obilježavanje značajnih

obljetnica

Pješačenje učenika i nastavnika prema zadanoj ruti

Individualni rad, timski rad

Razgovor,

čitanje, pisanje

10.09.

Izvješće o

radu

stručnih aktiva

U sklopu

materijalnih

troškova škole

Dan čistih planina

Prof. Mudrinić i učenici prvih i drugih razreda

2

Razvijanje svijesti o nužnosti očuvanja prirodnog okoliša i važnosti doprinosa svakog pojedinca; obilježavanje značajnih obljetnica

Izlaganje na satu, izrada plakata, čišćenje školskog dvorišta i okoliša, prikupljanje sekundarnih sirovina i odlaganje u reciklažne spremnike

Individualni rad, timski rad

Usmeno izlaganje,

razgovor,

prikupljanje otpada

26.09.

Izvješće o

radu

stručnih aktiva

U sklopu

materijalnih

troškova škole

Europski dan jezika

Knjižničar, učenici

1

Obilježavanje značajnih

obljetnica

Postav na panou

Prezentacija za sve učenike

26.09.

Izvješće oradu

stručnih aktiva

U sklopu materijalnih troškova škole

Dan neovisnosti

Prof. Ravlić i učenici

2

Obilježavanje značajnih

obljetnica

Uređenje školskog panoa

Individualni rad,

timski rad,

razgovor,

4.-6. 10.

Izvješće o radu

stručnih aktiva

U sklopu

materijalnih

troškova škole

Međunarodni dan učitelja

Razrednici i učenici,

Prof. Arambašić – Kopal i članovi Literarno - novinarska i scenska grupe

2

Obilježavanje značajnih

obljetnica

Aktivnosti predviđene planom i programom razrednih odjela

Aktivnosti U sklopu

Literarno - novinarska i scenska grupe

Individualni rad,

timski rad, rad u grupama

Razgovor, čitanje, pisanje, rasprava, radionice

05.10.

Izvješće o radu razrednih odjela,

Izvješće o radu Literarno - novinarska i scenska grupe

U sklopu

materijalnih

troškova škole

Svjetski dan hrane

Prof. Žvorc, Vijeće učenika i učenici

Obilježavanje

značajnih

obljetnica

Izlaganje

na satu ,

izrada plakata

Individualni rad,

timski rad

Razgovor,

čitanje, pisanje

15.10.

Izvješće o radu

stručnih aktiva

U sklopu

materijalnih

troškova

škole

Mjesec hrvatske knjige

Knjižničar, učenici

Prof. Arambašić – Kopal i članovi Literarno - novinarska i scenska grupe

1

Obilježavanje

značajnih

obljetnica

Postav na panou i u knjižnici

Aktivnosti Literarno - novinarska i scenska grupe

Individualni rad,

timski rad

Razgovor, čitanje, pisanje, prezentacija

15.10.

Izvješće o radu

stručnih aktiva

Izvješće o radu izvannastavnih aktivnosti

U sklopu materijalnih troškova škole

Međunarodni mjesec borbe protiv droge

Pedagoginja, razrednici, učenici

Prof. Ravlić i učenici

4

Razvijanje svijesti o štetnosti droga; informiranje o vrstama i učincima raznih droga;

obilježavanje značajnih

obljetnica

Predavanje za učenike,

izrada plakata

izlaganje

na satu etike

1. – 4. razredi

Individualni rad, timski rad

Usmeno izlaganje, razgovor, čitanje, pisanje

Tijekom listopada

Izvješće o radu stručnog suradnika pedagoga, povratne informacije učenika;

izvješće o radu stručnih aktiva

U sklopu

materijalnih

troškova škole

Svjetski dan borbe protiv siromaštva

Prof. Ravlić i učenici

2

Obilježavanje

značajnih

obljetnica

Uređenje školskog panoa

Individualni rad,

timski rad,

razgovor

10. – 14. 11.

Izvješće o radu

stručnih aktiva

U sklopu

materijalnih

troškova škole

Međunarodni dan tolerancije

Knjižničar, učenici

1

Obilježavanje

značajnih obljetnica

Postav na panou

Individualn