122213882 knjiga lingvisticki model definisanja srpstva viljnus 2006

Download 122213882 Knjiga Lingvisticki Model Definisanja Srpstva Viljnus 2006

Post on 01-Dec-2015

62 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • VVllaaddiissllaavv BB.. SSoottiirroovvii

  LLIINNGGVVIISSTTIIKKII MMOODDEELL

  DDEEFFIINNIISSAANNJJAA SSRRPPSSKKEE NNAACCIIJJEE

  VVUUKKAA SSTTEEFFAANNOOVVIIAA

  KKAARRAADDIIAA II PPRROOJJEEKKAATT IILLIIJJEE

  GGAARRAAAANNIINNAA OO SSTTVVAARRAANNJJUU

  LLIINNGGVVIISSTTIIKKII OODDRREEEENNEE

  DDRRAAVVEE SSRRBBAA

 • Vladislav B. Sotirovi Lingvistiki model definisanja srpske nacije

  1

  VVllaaddiissllaavv BB.. SSoottiirroovvii

  DDOOKKTTOORRSSKKAA DDIISSEERRTTAACCIIJJAA

  LLIINNGGVVIISSTTIIKKII MMOODDEELL DDEEFFIINNIISSAANNJJAA SSRRPPSSKKEE NNAACCIIJJEE VVUUKKAA SSTTEEFFAANNOOVVIIAA KKAARRAADDIIAA II PPRROOJJEEKKAATT IILLIIJJEE

  GGAARRAAAANNIINNAA OO SSTTVVAARRAANNJJUU LLIINNGGVVIISSTTIIKKII OODDRREEEENNEE DDRRAAVVEE SSRRBBAA

  VViillnnjjuuss,, 22000066.. gg..

  VVllaaddiissllaavv BB.. SSoottiirroovvii

 • Vladislav B. Sotirovi Lingvistiki model definisanja srpske nacije

  2

  DDOOKKTTOORRSSKKAA DDIISSEERRTTAACCIIJJAA

  LLIINNGGVVIISSTTIIKKII MMOODDEELL DDEEFFIINNIISSAANNJJAA SSRRPPSSKKEE NNAACCIIJJEE VVUUKKAA

  SSTTEEFFAANNOOVVIIAA KKAARRAADDIIAA II PPRROOJJEEKKAATT IILLIIJJEE GGAARRAAAANNIINNAA OO

  SSTTVVAARRAANNJJUU LLIINNGGVVIISSTTIIKKII OODDRREEEENNEE DDRRAAVVEE SSRRBBAA

  llaannoovvii kkoommiissiijjee::

  PPrrooff.. HHaabbiill.. DDrr SSeerrggeejjuuss TTeemmiinnaass ((UUnniivveerrzziitteett uu VViillnnjjuussuu))

  PPrrooff.. HHaabbiill.. DDrr VVaalleerriijj eekkmmoonnaass ((UUnniivveerrzziitteett uu VViillnnjjuussuu))

  HHaabbiill.. DDrr GGiieeddrriiuuss SSuubbaaiiuuss ((IInnssttiittuutt zzaa lliittvvaannsskkii jjeezziikk))

  DDoocceenntt DDrr NNaaddeeddaa MMoorroozzoovvaa ((UUnniivveerrzziitteett uu VViillnnjjuussuu))

  DDoocceenntt DDrr AAllggiirrddaass JJaakkuubbiioonniiss ((UUnniivveerrzziitteett uu VViillnnjjuussuu))

  OOppoonneennttii::

  DDoocceenntt DDrr JJeelleennaa KKoonniicckkaajjaa ((UUnniivveerrzziitteett uu VViillnnjjuussuu))

  PPrrooff.. HHaabbiill.. DDrr DDrraaggoo RRookkssaannddii ((SSvveeuuiilliittee uu ZZaaggrreebbuu))

  EEkksstteerrnnii iittaaooccii::

  PPrrooff.. HHaabbiill.. DDrr DDeejjaann KKoossaannoovvii ((UUnniivveerrzziitteett uu BBeeooggrraadduu))

  PPrrooff.. HHaabbiill.. DDrr AAlleekkssaannddaarr LLoommaa ((UUnniivveerrzziitteett uu BBeeooggrraadduu,,

  SSrrppsskkaa aakkaaddeemmiijjaa nnaauukkaa ii uummeettnnoossttii))

  PPrrooff.. HHaabbiill.. DDrr BBiilljjaannaa lljjiivvii--iimmii ((UUnniivveerrzziitteett uu iikkaagguu))

  KKoorriiccee ii ddiizzaajjnn

  VVllaaddiissllaavv BB.. SSoottiirroovvii

  22000066 VVllaaddiissllaavv BB.. SSoottiirroovvii//AAllll RRiigghhttss RReesseerrvveedd

  IIzzddaavvaa

  Vladislav B. Sotirovi

  tampa

  tamparija Univerziteta u Vilnjusu, UUnniivveerrssiitteettoo gatv 3, Vilnius LT-01513,

  Litvanija (Lietuva)

  Tira 50 primeraka

  2006. g.

  ISBN 9986-19-917-4

  Sadraj

 • Vladislav B. Sotirovi Lingvistiki model definisanja srpske nacije

  3

  Uvod ..s. 4

  Glava prva:

  SSRRPPSSKKII NNAARROODD UU PPRRVVOOJJ PPOOLLOOVVIINNII XXIIXX VVEEKKAA ...s. 25

  Glava druga:

  SSRRBBII SSVVII II SSVVUUDDAA-- LLIINNGGVVIISSTTIIKKII NNAACCIIOONNAALLIIZZAAMM VVUUKKAA

  SSTTEEFFAANNOOVVIIAA KKAARRAADDIIAA.................s. 41

  Glava trea:

  NNAAEERRTTAANNIIJJEE PPLLAANN II PPRROOGGRRAAMM OOSSNNIIVVAANNJJAA

  TTOOKKAAVVSSKKEE DDRRAAVVEE SSRRPPSSKKOOGG NNAARROODDAA ... s. 75

  Glava etvrta:

  RREE IISSTTOORRIIOOGGRRAAFFIIJJEE ....... s. 89

  Zakljuak ...... s. 108

  Bibliografija .............. s. 118

  Summary: ......................................................................... s. 136

  Uvod

  Politike zajednice treba organizovati to je vie moguno na takav nain da njihovi

  lanovi poseduju zajedniki nacionalni identitet, koji ih spaja u sukobu sa mnogim

  njihovim razliitim linim ili grupnim identitetima, Miller David, On Nationality,

  Oxford: Claredon Press, 1995, s. 188.

 • Vladislav B. Sotirovi Lingvistiki model definisanja srpske nacije

  4

  Jezik je veoma esto uziman kao centralna komponenta nacionalnih

  ideologija u XIX i XX veku u kojima je on shvaen kao najbitniji, odnosno

  fundamentalni, element u definisanju grupnog identiteta. Najee se polazilo od J. G.

  Herderove (1744. g.1803. g.) politike filozofije o asocijaciji jezika i duha naroda.1

  Pitanje jezika kao nacionalnog identifikatora je esto predstavljalo pravo bojno polje na

  kome su se sukobljavale razliite koncepcije nacionalizma (o tome videti u [Blommaert,

  Verschueren 1992]). esto vlade ili pak nacionalni pokreti sprovode odreenu jeziku

  politiku kao jedan segment njihove vizije stvaranja nacije ili nacionalne drave. Tako se

  davanjem zakonske sankcije odreenom jeziku (ili jezicima) nastoji oblikovati nacija

  prema nekom unapred odreenom politiko-ideolokom konceptu kako bi se ostvarila

  vizija idealnog drutva. esto se u ovakvim sluajevima koristi klasian (nemaki)

  stereotip: jedan jezik jedan narod jedna nacija jedna drava. U svakoj analizi

  problema kako jezik moe biti shvaen u konceptu stvaranja nacionalne identifikacije i

  kako jezik moe postati objektom nacionalnih sukobljavanja se mora istraiti unutranja

  ideoloka struktura dotinog nacionalizma koji uzima jezik za osnovnu, ili jednu od

  najbitnijih nacionalnih karakteristika. To naravno podrazumeva da se postavi jasna

  granica izmeu razliitih vidova, odnosno tipova, nacionalizama.

  Predmet i cilj istraivanja. U ovom radu je analiziran jedan vid srpskog

  nacionalizma iz XIX veka lingvistiki nacionalizam. Uporedo sa analizom srpskog

  lingvistikog nacionalizma bie praena i analizirana metodom komparacije i struktura i

  razvitak hrvatskog lingvistikog nacionalizma u istom periodu na prostoru zapadnog dela

  Balkanskog poluostrva gde su se ova dva lingvistika nacionalizma sukobila pretvarajui

  teritorije Hrvatske, Slavonije, Dalmacije, Bosne, Hercegovine, Srema, Bake i Crne Gore

  u bojno polje oko kojih su lomile koplja srpska i hrvatska nacionalna ideologija

  polazei od istog shvatanja da je tokavski dijalekt srpsko-hrvatskog/hrvatsko-srpskog

  jezika iskonski maternji jezik srpske, odnosno hrvatske nacije.2 Kako u srpskom tako i

  u hrvatskom lingvistikom nacionalizmu, najvea panja graditelja nacije je posveena

  jeziku kao sredstvu za postizanje nacionalnih ciljeva. Drugim reima, ova doktorska

  disertacija ima kao prvi cilj da istrai povezanost jezika i ideologije kod Srba i Hrvata u

  etvrtoj i petoj deceniji XIX veka. Drugi cilj ovog rada je da putem prikaza srpskog

  lingvistikog nacionalizma u datom vremenskom periodu dam odgovor na najvanije

  pitanje sa kojim se tada susrela srpska nauka i nacionalna svest: kako su Vuk Stefanovi

  Karadi i Ilija Garaanin shvatali pojam Srpstva i kako su se po njima Srbi razlikovali

  od pripadnika drugih naroda? Trei cilj mog rada je da istraim i prikaem odgovore

  srpskog i hrvatskog lingvistikog nacionalizma na hipotezu savremenih istraivaa

  nacionalizma da narodi koji govore istim ili slinim jezicima prirodno tee da ive pod

  istim politikim krovom, odnosno u istoj dravi.

  1 Ovaj nauno-istraivaki rad je namerno napisan srpsko-hrvatskom latinikom grafijom kako bi ga bez

  grafijskih tekoa mogla proitati i autentino razumeti i hrvatska publika, koja je ili zaboravila ili ne eli

  da ita srpsku iriliku grafiju, ali isto tako i iz razloga podrke V. S. Karadiu koji je smatrao srpsku

  latinicu kao jedno od dva srpska nacionalna pisma. 2 Komparativna metoda u prouavanju razliitih nacionalizama je naroito preporuivana od Miroslava

  Hroha [Hroch 1993].

 • Vladislav B. Sotirovi Lingvistiki model definisanja srpske nacije

  5

  Ukratko, osnovni cilj ovog rukopisa (koji je odbranjen kao doktorska

  disertacija na Univerzitetu u Vilnjusu, Litvanija, 14. juna 2002. g.) je da se istrai

  struktura lingvistikog modela definisanja srpske nacije u periodu od 1836. g. do 1844. g.

  putem analize i poreenja dva najvanija ideoloka i programska spisa u tom periodu koji

  je ujedno i najbitniji period u razvitku ideja nacionalne identifikacije kod Junih Slovena:

  lanka Srbi svi i svuda Vuka Stefanovia Karadia i Naertanija Ilije Garaanina.

  Takoe su se pratile reakcije koje su ova dva spisa prouzrokovala kako od strane srpske i

  hrvatske tako i inostrane istogiografije, politologije i filologije.

  Koriena arhivska graa. Arhivska graa za pisanje ovog teksta je

  izabrana prema kriterijumu relevantnosti podataka koje prua za istrazivanje odabrane

  teme. Graa je koriena iz sledeih jugoslovenskih i inostranih arhiva koja je delom

  objavljena u nekoliko zbornika ili u naunim radovima: Arhiv biskupa iz Sombatelja u

  Maarskoj, Arhiv Dubrovake Republike u Hrvatskoj, Arhiv Hrvatske u Zagrebu, Arhiv

  grada Zagreba, Sveuilina knjinica u Zagrebu, Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umetnosti, Arhiv Istorijskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu,

  Arhiv Srbije u Beogradu, Arhiv Vojvodine u Sremskim Karlovcima, Historijski arhiv u

  Zadru, Haus-Hof

View more