bucuresti/programe proiecte/programe

Download bucuresti/programe proiecte/programe

Post on 22-Oct-2019

9 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GUVERNUL ROMÂNIEI

  MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂłII DE ŞANSE

  PROGRAMUL OPERAłIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE

  2007 - 2013

  Adoptat prin Decizia Comisiei Europene C(2007) 5811/22.11.2007

 • Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 România

  CUPRINS

  ABREVIERI ..................................................................................................................................................................... 1

  INTRODUCERE .............................................................................................................................................................. 3

  EVALUAREA EX-ANTE A POS DRU .......................................................................................................................... 5

  1. ANALIZA SITUAłIEI ACTUALE.......................................................................................................................... 7

  1.1 EducaŃie........................................................................................................................................................... 7

  1.2 Ocuparea forŃei de muncă ............................................................................................................................. 19

  1.3 Incluziunea socială ........................................................................................................................................ 35

  1.4 Sănătatea ....................................................................................................................................................... 45

  1.5 ExperienŃe anterioare în asistenŃa de pre-aderare .......................................................................................... 47

  2. ANALIZA SWOT ................................................................................................................................................... 50

  3. STRATEGIA ........................................................................................................................................................... 53

  3.1 Obiective ....................................................................................................................................................... 61

  3.2 Lista axelor prioritare .................................................................................................................................... 65

  3.2.1 Axa Prioritară 1: EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere...................................................................................... 68

  3.2.2 Axa Prioritară 2: Corelarea învăŃării pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii ................................ 85

  3.2.3 Axa Prioritară 3: Creşterea adaptabilităŃii lucrătorilor şi a întreprinderilor ................................ 92

  3.2.4 Axa Prioritară 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare .................................................... 98

  3.2.5 Axa Prioritară 5: Promovarea măsurilor active de ocupare ........................................................ 103

  3.2.6 Axa Prioritară 6: Promovarea incluziunii sociale ........................................................................ 109

  3.2.7 Axa Prioritară 7: AsistenŃă tehnică............................................................................................... 116

  3.3 CoerenŃa şi conformitatea cu politicile comunitare şi naŃionale.................................................................. 119

  3.4 Complementaritatea POS DRU cu celelalte Programe OperaŃionale şi cu operaŃiunile finanŃate de FEADR şi FEP ............................................................................................................................................ 125

  4. PLANUL FINANCIAR ......................................................................................................................................... 129

  5. IMPLEMENTAREA ............................................................................................................................................. 133

  5.1 Managementul............................................................................................................................................. 133

  5.2 Monitorizare şi Evaluare ............................................................................................................................. 138

  5.3 Management financiar şi control ................................................................................................................. 144

  5.4 Informarea şi publicitatea............................................................................................................................ 151

  5.5 Sistemul Unic de Management al InformaŃiei............................................................................................. 152

  6. PARTNERIATUL ................................................................................................................................................. 154

  ANEXE......................................................................................................................................................................... 157

 • Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 România

  1

  Abrevieri

  API Audit Public Intern

  AM Autoritate de Management

  AMIGO Ancheta ForŃei de Muncă în Gospodării

  ANIMMC Agentia NaŃională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi CooperaŃie

  ACIS Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale

  ANOFM AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă

  ANPDC Autoritatea NaŃională pentru ProtecŃia Drepturilor Copilului

  ANPH Autoritatea NaŃională pentru Persoane cu Handicap ANRMAP Autoritatea NaŃională pentru Reglementarea şi Monitorizarea AchiziŃiilor Publice

  AT AsistenŃă Tehnică

  AP Axa Prioritară

  CNC Cadrul National al Calificarilor

  CCAC Cadrului Comun de Asigurare a CalităŃii CD Cercetare-Dezvoltare

  CASPIS Comisia Anti – Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale CNDIPT Centrul NaŃional pentru Dezvoltarea ÎnvăŃământului Profesional şi Tehnic

  CDI Cercetare, Dezvoltare şi Inovare

  CE Comisia Europeană

  CES CerinŃe EducaŃionale Speciale

  CSNR Cadrul Strategic NaŃional de ReferinŃă

  DCA Dezvoltarea CapacităŃii Administrative

  EFP EducaŃie şi Formare Profesională

  DMI Domeniu Major de IntervenŃie

  DRU Dezvoltarea Resurselor Umane

  EDIS Sistemul Extins de Implementare Descentralizată

  FC Fondul de Coeziune

  FEADR Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală

  FEP Fondul European pentru Pescuit

  FEDR Fondul European pentru Dezvoltare Regională

  FEFP FundaŃia Europeană pentru Formare Profesională

  FPC Formare Profesională Continuă

  FSE Fondul Social European

  HG Hotărâre de Guvern

  IDD ÎnvăŃământ Deschis la DistanŃă

  IMM Întreprinderi Mici şi Mijlocii

  INS Institutul NaŃional de Statistică

  IPT ÎnvăŃământ Profesional şi Tehnic

  IPV ÎnvăŃarea pe tot parcursul vieŃii

  JAP Documentul Comun de Evaluare a Politicii de Ocupare a ForŃei de Muncă

  JIM Memorandumul Comun privind Incluziunea Socială

  MAO Măsuri Active de Ocupare

  MECT Ministerul EducaŃiei, Cercetării si Tineretului

  MEF Ministerul Economiei si FinanŃelor

 • Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 România

  2

  MMFES Ministerul Muncii, Familiei si EgalitaŃii de Şanse

  NMS Noile State Membre

  NUTS Nomenclator de unitati teritroriale statistice

  OCDE OrganizaŃia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

  OI Organism Intermediar

  ONG OrganizaŃie Non–Guvernamentală

  OSCC Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea

  OUG OrdonanŃă de UrgenŃă a Guvernului

  PAS Planul de AcŃiune Şcolară

  PLAI Planul Local de AcŃiune privind ÎnvăŃământul Profesional şi Tehnic

  PNAO Planul NaŃional de AcŃiune pentru Ocupare

  PND Planul NaŃional de Dezvoltare

  PNDR Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală

  PO Program OperaŃional

  POAT Programul OperaŃional de AsistenŃă Tehnică

  POR Programul OperaŃional Regional

  POS Programul OperaŃional Sectorial POS CCE Programul Operational Sectorial pentru Creşterea CompetivităŃii Economice PRAI Planul Regional de AcŃiune pentru Dezvoltarea ÎnvăŃământul Profesional şi Tehnic

  RO România

  RU Resurse Umane

  SAM Şcoala de Arte şi Meserii

  SEO Strategia Europeană de Ocupare a ForŃei de Muncă

  SPO Serviciul Public de Ocupare

  SWOT Puncte tari, Puncte slabe, OportunităŃi, AmeninŃări

  TI Tehnologia InformaŃiei

  TIC Tehnologia InformaŃiei şi ComunicaŃiilor

  TVET Invatamant profesional si tehnic (prescurtare din limba engleza)

  UE

View more >