za studente socijalnoga rada - hukzp.pravo.hr1).… · katedra za građansko procesno pravo....

of 24/24
Osnove građanskoga procesnog prava za studente socijalnoga rada - I. dio - Marko Bratković, mag. iur. Zagreb, 24. siječnja 2018. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Katedra za građansko procesno pravo

Post on 19-Oct-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Osnove građanskoga procesnog pravaza studente socijalnoga rada

  - I. dio -

  Marko Bratković, mag. iur.

  Zagreb, 24. siječnja 2018.

  Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  Katedra za građansko procesno pravo

 • Sadržaj izlaganja

  • Građanski sudski postupci

  • Pravo na pravično suđenje

  • Parnični postupak• Sud u parničnom postupku

  • Pravna zaštita u parničnom postupku

  • Stranke u parničnom postupku

  • Pravni silogizam

  • Načela parničnog postupka

  • Načelo dispozicije i oficijelnosti

  • Raspravno i istražno načelo

  • Načelo javnosti

  • Načelo socijalnosti

  • Izvanparnični postupak

 • i

  sudski

  kazneni

  građanski

  upravni

  ostali

  arbitraža

  mirenje

  Vrste postupaka

 • parnični

  redovni

  posebni

  obiteljski sporovi

  radni sporovi

  trgovački sporovi

  sporovi male vrijednosti

  platni nalozi

  smetanje posjeda

  izvanparnični

  (u širem smislu)

  ovršni

  stečajni

  izvanparnični

  (u užem smislu)

  Građanski sudski postupci

 • Pravo na pravično suđenje

  Svatko ima pravo da o njegovim građanskim pravima i obvezama ioptužbi za kazneno djelo odluči nepristran i nezavisan sud u javnom i

  pravičnom postupku i u razumnom roku.

  (čl. 6., st. 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda)

  Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sudpravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama, ili

  o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela.

  (čl. 29., st. 1. Ustava RH)

 • i

  redovni

  posebni

  obiteljski sporovi

  radni sporovi

  trgovački sporovi

  sporovi male vrijednosti

  platni nalozi

  smetanje posjeda

  Parnični postupak• opća i redovna metoda pružanja pravne zaštite u građanskom

  sudskom postupku

  • za rješavanje svih sporova,

  ako zakon ne propisuje drugu vrstu postupka

  • sedes materiae: Zakon o parničnom postupku

  neki posebni parnični postupci uređeni su i u

  posebnim zakonima (Obiteljski zakon, Zakon o radu, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)

 • Parnični postupak – osnovna svojstva

  • dvostranački postupak

  • ravnopravnost stranaka

  • kognicijski postupak

  • stroga pravila postupanjasud

  tuženiktužitelj

  tužbeni zahtjev

 • Sud u parničnom postupku sud

  tuženiktužitelj

  tužbeni zahtjev

  Vrhovni sud

  županijski sudovi

  općinski sudovi

  Općinski radni sud u

  Zagrebu

  Visoki trgovački

  sud

  trgovački sudovi

  Visoki prekršajni

  sud

  prekršajni sudovi

  Visoki upravni sud

  upravni sudovi

  Organizacijska struktura hrvatskih sudova

 • Pravna zaštita u parničnom postupku

  sud

  tuženiktužitelj

  tužbeni zahtjev

  • tužbeni zahtjev (petitum)• zahtjev tužitelja za pružanjem pravne zaštite

  određenog sadržaja

  • povod tužbenom zahtjevu• tvrdnja tužitelja da su njegova prava u odnosu

  na tuženika ugrožena ili povrijeđena

  • predmet spora, meritum• (ne)osnovanost tužbenog zahtjeva

  • priroda pravne zaštite • kondemnatorni zahtjevi: činjenje, trpljenje, propuštanje• konstitutivni zahtjevi: uspostava ili promjena pravnog odnosa• deklaratorni zahtjevi: utvrđivanje postojanja prava ili pravnog

  odnosa

 • parnična sposobnostposlovna sposobnost

  Tužitelj i tuženik u parničnom postupkusud

  tuženiktužitelj

  tužbeni zahtjev

  stranačka sposobnostpravna sposobnost

  materijalno pravo procesno pravo

  sposobnost osobe da vlastitomvoljom stječe prava i obveze

  sposobnost osobe bitinositeljem MATERIJALNIH

  prava i obveza

  sposobnost osobe biti nositeljem PROCESNIH

  prava

  sposobnost osobe da U POSTUPKU vlastitom voljom

  poduzima radnje

  =?

  =?

 • Stranačka sposobnostsud

  tuženiktužitelj

  tužbeni zahtjev

  stranačka sposobnostpravna sposobnost

  materijalno pravo procesno pravo

  sposobnost osobe bitinositeljem MATERIJALNIH

  prava i obveza

  fizičke i pravne osobe

  sposobnost osobe biti nositeljem PROCESNIH

  prava

  ius standi in iudicio

  imaju je sve fizičke i pravne osobe, a iznimno se može

  priznati i oblicima organiziranja koji nemaju pravnu osobnost

 • parnična sposobnostposlovna sposobnost

  Parnična sposobnostsud

  tuženiktužitelj

  tužbeni zahtjev

  materijalno pravo procesno pravo

  sposobnost osobe da vlastitomvoljom stječe prava i obveze

  sposobnost osobe da U POSTUPKU vlastitom voljom

  poduzima radnje

  imaju jesve fizičke punoljetne poslovno

  sposobne osobe i sve pravne osobe

  razlika poslovne i parnične sposobnosti:

  - nema mogućnosti poduzimanja “šepavihprocesnih radnji” (radnji koje naknadnoodobri zakonski zastupnik)

 • Zakonski zastupnici

  • imaju ih pravne osobe• uprava trgovačkog društva;

  direktori; ravnatelji

  Zastupnici na temelju zakona ili statuta

  • imaju ih samo parnično nesposobne stranke

  • roditelji i skrbnici

  sud

  tuženiktužitelj

  tužbeni zahtjev

 • Punomoćnici u parničnom postupku

  • profesionalni zastupnici – odvjetnici

  • krvni srodnici stranaka u pravoj liniji, brat, sestra i bračni drug

  • zaposlenici

  sud

  tuženiktužitelj

  tužbeni zahtjev

 • Pravni silogizam

  premissamaior

  • pravna norma

  premissaminor

  • utvrđeno činjenično stanje

  conclusio • izreka presude

  Sud će razvesti brak ako je od prestanka bračne zajednice protekla

  godina dana.

  Bračna zajednica Ane i Martina Ivić

  prestala je pred dvije godine.

  Razvodi se brak Ane i Martina Ivić.

 • Načela parničnog postupka

  načelo ustavnosti i zakonitosti

  načelo dispozicije i oficijelnosti

  raspravno i istražno načelo

  načelo pravnog interesa

  načelo javnosti

  načelo saslušanja stranaka

  načelo ekonomičnosti

  načelo traženja istine

  načelo neposrednosti

  načelo usmenosti i pismenosti

  načelo koncentracije postupka i jedinstva glavne rasprave

  načelo pružanja pomoći neukim strankama

  načelo savjesnog korištenja procesnih ovlaštenja

  (pravo na suđenje u razumnom roku)

  posebna načela obiteljskog prava: načelo socijalnosti

 • Načela dispozicije i oficijelnosti

  pokretanje, održavanje

  u tijeku i

  okončanje parničnog postupka

  · nemo iudex sine actore

  · nemo iudex ultra et extra petita partium

  - određuju tko ima inicijativu za

  načelo oficioznosti

  sud

  načelo dispozicije

  stranke

 • Raspravno i istražno načelo

  prikupljanje procesnog materijala

  = sve ono što je sudu potrebno za meritorno suđenje

  - određuju tko ima inicijativu za

  istražno načelo

  sud

  raspravno načelo

  stranke

  činjenice, dokazi, pravna pravila, pravila iskustva

  U statusnim stvarima, stvarima u kojima se odlučuje o roditeljskoj skrbi, osobnimodnosima i mjerama za zaštitu prava i dobrobiti djeteta sud je ovlašten utvrđivati ičinjenice koje stranke nisu iznijele, a može odlučiti da se dokazuju i činjenice koje sustranke priznale u postupku.

 • Načelo javnostijavnost je isključena ex lege u postupku u kojem se odlučuje

  •o statusnim stvarima (bračne stvari, paternitetski i maternitetski sporovi, stvari lišenja i vraćanja poslovne sposobnosti),

  •stvarima o roditeljskoj skrbi, osobnim odnosima i mjerama za zaštitu prava idobrobiti djeteta te

  •uzdržavanju djeteta

  javnost se može isključiti odlukom suda u mjeri u kojoj je to bezuvjetno potrebno

  •radi interesa morala

  •radi javnog reda ili državne sigurnosti

  •radi čuvanja vojne, službene ili poslovne tajne

  •radi zaštite privatnosti (privatnog života stranaka)

  •radi održanja reda u sudnici

 • Načelo socijalnosti

  Sud je dužan tijekom postupka osobito paziti da se zaštite prava iinteresi djece, osoba s invaliditetom, odnosno osoba koje se izdrugih razloga nisu sposobne same brinuti o sebi i o svojim pravimai interesima.

  Ako sud tijekom postupka posumnja da stranka nije sposobna samase brinuti o svojim pravima i interesima i da bi je zbog toga trebalolišiti poslovne sposobnosti i imenovati joj skrbnika, izvijestit će o tome centar za socijalnu skrb radi pokretanja postupka.

 • iizvanparnični

  (u širem smislu)

  ovršni

  stečajni

  izvanparnični

  (u užem smislu)

  Izvanparnični postupak

  • u širem smislu svi sudski postupci različiti od parničnog postupka

  • u odnosu na parnični postupak elastičniji procesni instituti prilagođeni specifičnostima stvari o kojoj se odlučuje

  • mogućnost njihova pokretanja i ex officio

  • uređeni brojnim posebnim propisima i općim propisom Zakonom o vanparničnom postupku iz 1934. (uz podrednu primjenu Zakona o parničnom postupku)

 • i

  izvanparnični

  (u širem smislu)

  ovršni stečajniizvanparnični

  (u užem smislu)

  npr. sporazumni razvod braka,

  davanje dopuštenja za sklapanje braka,

  lišenje i vraćanje poslovne sposobnosti,

  nadomještanje pristanka za posvojenje djeteta,

  postupak za proglašenje nestale osobe umrlom

  npr. ostavinskipostupak,

  zemljišnoknjižnipostupak,

  postupak zauređenje međa

  Izvanparnični postupak

 • Razgraničenje parničnog i izvanparničnog postupka

  parnični izvanparnični

  kriterij: spornost stvari

  rješavanje spornih stvari rješavanje nespornih stvari

  ALI: uređenje međa

  kriterij: stranke

  dvije stranke s antagonističkim interesima

  osobe čiji su interesi paralelni ili se barem ne

  isključuju

  kriterij: bit odlučivanja

  konačno rješavanje stvari administriranje u dinamičnim pravnim

  odnosima

  pragmatički, legalni kriterij !

 • Hvala na pozornosti!