wetgeving in vogelvlucht terugblik modernisering ziektewet •wat houdt de wet in? •consequenties...

Download Wetgeving in vogelvlucht Terugblik Modernisering Ziektewet •Wat houdt de wet in? •Consequenties proces •Consequenties financieel Vooruitblik

Post on 13-May-2015

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Dia 1
 • Wetgeving in vogelvlucht Terugblik Modernisering Ziektewet Wat houdt de wet in? Consequenties proces Consequenties financieel Vooruitblik
 • Dia 2
 • Terugblik 1929: Invoering Ziektewet 1967: Invoering WAO 1990: Lubbers: Nederland is ziek 1994: Verplichte aansluiting bij Arbodienst 1996: WULBZ, doorbetaling van loon bij ziekte 52 weken 2002: Wet verbetering poortwachter 2004: VLZ: loondoorbetaling bij ziekte naar 104 weken 2005: Invoering WIA 2013: Modernisering Ziektewet Hoge WIA instroom van vangnetters (flexwerkers) Overheid wil kosten van uitkeringen reduceren: vervuiler betaalt Financile prikkels voor werkgever n werknemer
 • Dia 3
 • Modernisering Ziektewet Wat verandert er? Ziektewetcriterium Financile prikkels Organisatie eigenrisicodragerschap ZW Wat blijft het hetzelfde? Wet verbetering Poortwachter Regeling procesgang eerste en tweede Ziektejaar Beleidsregels Poortwachter
 • Dia 4
 • Om welke wet gaat het? Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters = Wet BeZaVa Van kracht vanaf 01-01-2013 Modernisering Ziektewet Wet BeZaVa =
 • Dia 5
 • Wat zijn vangnetters? Vangnetters zijn werknemers die buiten de WULBZ vallen. Twee groepen: Groep 1 werknemers (zonder werkgever) Arbeidsovereenkomst loopt af en ziek uit dienst (ook na n dag werken in proeftijd) Ziek en stoppen met werk uit fictieve dienstbetrekking (thuiswerkers, stagiaires, uitzendkrachten) Uit dienst (niet ziek) binnen 28 kalenderdagen ziek (op dat moment geen WW of werk = nawerking) Voor deze groep geldt de modernisering Ziektewet
 • Dia 6
 • Wat zijn vangnetters? Vangnetters zijn werknemers die buiten de WULBZ vallen. Twee groepen: Groep 2 werknemers (met werkgever) Ziek door zwangerschap of bevalling Ziek door orgaandonatie No risk polis via gemeenten, UWV, Sociale Verzekeringsbank Regres definitief vastgesteld Voor deze groep ziek uit dienst geldt de modernisering Ziektewet niet. UWV begeleidt en betaalt de ZW uitkering
 • Dia 7
 • Modernisering Ziektewet Consequentie voor al uw instroom van Ziek uit dienst personeel vanaf 01-01-2012 Doel: Instroom beperken van flexwerkers in de Ziektewet en Wet WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Boodschap: Aandacht voor verzuimbegeleiding ook belangrijk voor werknemers met een aflopend dienstverband
 • Dia 8
 • De wereld van verzuim. Wat gaat u zelf doen?
 • Dia 9
 • Het wettelijke proces verzuimbegeleiding
 • Dia 10
 • Hoe verder na twee jaar verzuim? Vangnetters die na twee jaar Ziektewetuitkering in de WGA komen, noemen we WGA-flex De uitkering voor de WGA-flex verschilt niet van de WGA-vast De kosten voor de werkgever en herverzekeraar zijn dus ook niet anders De verschillen tussen vast en ziek uit dienst werknemers zijn er nauwelijks meer
 • Dia 11
 • De wereld van verzuim. Wat gaat u zelf doen?
 • Dia 12
 • Financile consequenties voor werkgever Geen eigenrisicodrager Nieuwe ZW-flex premie + WGA-flex premie betalen afhankelijk van instroom en grootte van bedrijf Eigenrisicodrager Organiseren eigenrisicodragerschap ZW flex: berekenen en betaling Ziektewetuitkering + re-integratie + Poortwachter + sanctioneren Kosten dragen voor uitvoering + ZW uitkeringen
 • Dia 13
 • Financile gevolgen: geen eigenrisicodrager Per loonaansluitnummer
 • Dia 14
 • Financile gevolgen: geen eigenrisicodrager Per loonaansluitnummer Gedifferentieerde premie voor ZW flex en WGA flex Loonsom < 302.000 Sectorpremie Loonsom > 302.000 < 3.020.000 Sectorpremie + individuele premie Loonsom > 3.020.000 Individuele premie Minimum en maximum
 • Dia 15
 • Financile consequenties Modernisering Ziektewet Premie ZW-flex, WGA-vast/flex Werkgever is geen uitzendorganisatie 2014: Bij loonsom groter dan 3.070.000 per miljoen euro loonsom betalen Minimum*Maximum* MinimaalMaximaal Gedifferentieerde WGA vast premie0,12%1,96% 1.200 19.600 Gedifferentieerde WGA flex premie0,04%0,68% 400 6.800 Gedifferentieerde ZW flex premie0,07%1,24% 700 12.400 Basispremie WIA/WAO4,65% 46.500 Totale premies WGA, ZW per miljoen euro loonsom 48.800 85.300 * Minimum en maximum wordt bepaald door UWV op basis van daadwerkelijke instroom vanuit uw organisatie
 • Dia 16
 • Financile consequenties modernisering Ziektewet voor ex-werknemer Dezelfde re-integratie verplichtingen als werknemers met dienstverband Aanvaarden passend werk vanaf eerste dag Actief meewerken aan re-integratie, interventies en behandeling Sanctioneren bij niet houden aan afspraken Versnelde uitstroom uit de Ziektewet door: Nieuwe 1 e jaars ZW beoordeling UWV Mogelijkheid herbeoordeling belastbaarheid UWV in tweede jaar Geschiktheid voor GANGBARE ARBEID en verdienvermogen > 65%
 • Dia 17
 • Begrippen Bedongen arbeid = het eigen werk, c.q. wat in het algemeen gebruikelijk is voor de functie Passende arbeid = arbeid die aansluit bij beperkingen, mogelijkheden en bekwaamheden; hierbij gelden billijkheid en redelijkheid (glijdende schaal in de tijd) Gangbare arbeid = arbeid die beschikbaar is op de arbeidsmarkt
 • Dia 18
 • Passende arbeid en gangbare arbeid 1-6 maanden6-12 maanden12-24 maanden Zelfde opleidingsniveauLager opleidingsniveau Alle gangbare arbeid (voorbeelden worden geduid met eerstejaars ZW beoordeling UWV) Zelfde ervaringMinder ervaring Zelfde loonLager loon Lager loon evt. ook lager dan ZW Reistijd 2 uur per dag Reistijd 3 uur per dag Ook tijdelijk werk is passend
 • Dia 19
 • Gevolgen eigenrisicodrager Ziektewet (flex) Checklijst Verzuim en re-integratie beleid Berekenen en betalen ZW uitkering Aparte verzuimadministratie Verzuimprotocol (ziek uit dienst melding bij < 3 dagen bij UWV) ZW uitkering en begeleiding stoppen of voortzetten n.a.v. (1) Eerstejaars ZW beoordeling UWV (2) Optionele toetsing herbeoordeling belastbaarheid in het 2 e jaar UWV Begeleiding ex werknemer 2 jaar (Wet Verbetering Poortwachter, Procesgang 1 e en 2 e ziektejaar) Inzetten re-integratie-instrumenten Deskundigenoordeel; Loonsanctie; Bezwaar- en beroep Maatregelen nemen/ sanctionerenUWV om beschikking vragen Gecertificeerde arbodienst/ Bedrijfsarts inschakelen Audit door UWV 1x per 2 jaar
 • Dia 20
 • Vooruitblik Ontslagwetgeving aangepast en versoberd (2016) Snellere verhoging van AOW leeftijd Werkgevers verplicht arbeidsgehandicapten in dienst te nemen (2020) WGA vast en WGA flex gaan samen (2016) Wetsvoorstel Werk en zekerheid Betere rechtspositie flexwerker WW versoberd. Werkhervatting loont