consequenties van dialoog op organisatieniveau

Download Consequenties van dialoog op organisatieniveau

Post on 01-Jul-2015

567 views

Category:

Business

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De manier waarop we samenwerken, zowel intern als extern verandert. En dat vraagt om op een goede manier met elkaar in dialoog te gaan. Makkelijker gezegd dan gedaan! Want op welk niveau steek je de dialoog in? En hoe wordt je een dialogische organisatie?

TRANSCRIPT

  • 1. DialoogDialoog en de consequenties oporganisatieniveauFor Your Co-creative Business Experience

2. Gellustreerd met eenburgerparticipatie voorbeeldIk woon dus in Laren. Samen met Blaricum en Eemnes vormen zij deBEL gemeenten. Vorige jaar participeerde ik zelf in een burgerinitiatiefvan onze gemeente en raakte gefascineerd door de dialoog die erinomging. Burgerparticipatie zie ik als een van de belangrijkste trendsvan 2013 en ik schreef erover in Zes lessen in burgerparticipatie.Omdat mijn gemeente bewust bezig is met het steeds verderprofessionaliseren van burgerparticipatie en de daarbij behorendedialoog neem ik hun als illustratief voorbeeld om de consequentiesvan dialoog op organisatie niveau toe te lichten.Lets connect!MariekeMarieke SchoenmakerDirecteur GamechangerEven voorstellen .......Mijn energie krijg ik van mensen dieergens voor willen gaan. Om samenimpact te maken. Ik houd van sterkeverbindingen, inspirerendegesprekken en persoonlijke,professionele samenwerkingen diealtijd leiden tot een betekenisvolresultaat. We ontmoeten elkaarregelmatig in t Bonte Paard in Laren,al Vier Eeuwen Gastvrijheid.For Your Co-creative Business Experience 3. DialoogBelangrijke co-creatiebouwsteenDialoog vormt samen mettoegang, risico-inschatting entransparantie de vier essentilebouwstenen van co-creatie.Dialoog is een middel ommensen tot betere samenwerkingmet anderen te laten komen enconcrete doelen te realiseren.Het voeren van dialoog kan oporganisatie-, merk- encommunicatieniveau wordentoegepast.For Your Co-creative Business Experience 4. DialoogConsequenties oporganisatieniveau1.Bouw de organisatie rondom de klant2.Werk aan een mentaliteit dieklantgericht is3.Maak in de bedrijfsprocessen ruimtevoor de input van de klant4.Creer de mogelijkheid om in dialoogte gaan en stem de kanalen op elkaaraf5.Ontwikkel een geheugen6.Beoordeel de waarde van de dialoogFor Your Co-creative Business Experience 5. Bouw de organisatierondom de klantCreer meer vrijheid van denken en handelen enzorg ervoor dat je minder afhankelijk wordt vaninterne (proces) belemmeringen.Hoe vullen de BEL gemeenten dat in?De rol van de burger (inwoners, organisaties, instellingen enbedrijven) staat uiteraard centraal bij burgerparticipatie. Deinhoud van die rol en de mate van invloed varieert vantoehoorder, geconsulteerde, adviseur,samenwerkingspartner tot meebeslisser.Elke rol gaat gepaard met een bijpassende stijl van handelendoor het bestuur: hoe meer invloed van de burger, hoeminder vrijheid van het bestuur om voorbij te gaan aan deinbreng van de burger.Bron: Burgerparticipatie in de BEL-gemeentenFor Your Co-creative Business Experience 6. Werk aan een mentaliteitdie klantgericht isDe stijl van leidinggeven, bedrijfscultuur, internecommunicatie en HRM zijn belangrijk om tekomen tot een organisatie die in staat is totgoede dialoog.Hoe vullen de BEL gemeenten dat in?Participatie kan plaatsvinden in verschillende fasen van hetbeleidsproces: bij de voorbereiding, bepaling, uitvoering ofevaluatie van beleid. De inbreng van de burger kan daardoordiverse vormen aannemen. Niet alle onderwerpen lenen zichvoor een aanpak met participatie. In algemene zin isburgerparticipatie goed toepasbaar in de volgende situaties: Met het onderwerp zijn grote belangen van burgersgemoeid Het onderwerp ligt maatschappelijk gevoelig Het onderwerp speelt zich in de directe leefomgevingvan burgers af Het onderwerp is niet (wettelijk) dichtgetimmerd,maar laat ruimte voor meerdereuitwerkingsrichtingen en creativiteit van participantenBron: Burgerparticipatie in de BEL-gemeentenFor Your Co-creative Business Experience 7. Maak in debedrijfsprocessen ruimtevoor de input van de klantVan echte dialoog is er pas sprake als er naastrespect ook interesse is voor klanten, als erwordt geluisterd en als de input van de klantserieus genomen wordt.Hoe vullen de BEL gemeenten dat in?De manier waarop het gemeentebestuur metburgerparticipatie omgaat en dat toepast wordt in dezebeleidsnota beschreven. Daarmee wordt burgerparticipatietot een vast onderdeel gemaakt van het gemeentelijkebeleidsproces en is het voor alle betrokkenen duidelijk watdit inhoudt: voor de burgers, de raad, het college en deambtenaren.Bron: Burgerparticipatie in de BEL-gemeentenFor Your Co-creative Business Experience 8. Creer de mogelijkheid omin dialoog te gaan en stemde kanalen op elkaar afDe klant wil gewoon via zijn gekozen ingang zijnzaken direct kunnen regelen.Hoe vullen de BEL gemeenten dat in?Inspelen op nieuwe instrumenten en technieken, zoals diebijvoorbeeld op digitaal gebied worden geboden, kan steedsen actueel plaatsvinden bij het opstellen van de betreffendeCommunicatie- en participatieparagraaf in burgerparticipatieprojecten.Bron: Burgerparticipatie in de BEL-gemeentenFor Your Co-creative Business Experience 9. Ontwikkel eengeheugenDe klant beter leren kennen betekent dat jeonthoudt wat je hebt geleerd en dat er openheidwordt gegeven waarvoor de gegevens gebruiktworden.Hoe vullen de BEL gemeenten dat in?De inbreng van burgers gedurende het traject wordtschriftelijk vastgelegd en expliciet verwerkt en afgewogen inhet uiteindelijke advies dat aan het college of de raad terbesluitvorming wordt aangeboden. Na besluitvorming wordtdoor het gemeentebestuur gemotiveerd teruggekoppeld aandegenen die aan het participatieproces hebbendeelgenomen wat er met hun inbreng is gedaan en viapublicatie wordt dit aan iedereen kenbaar gemaakt.Bron: Burgerparticipatie in de BEL-gemeentenFor Your Co-creative Business Experience 10. Beoordeel de waardevan de dialoogDialoog is een middel om concrete doelen terealiseren. Je moet er geld, tijd en moeite instoppen.Daar tegenover staat dat je er waarde uithaalt dieanders niet tot stand zou zijn gekomen.Wat dragen de BEL gemeenten bij? Duidelijkheid over het proces, de rolverdeling en het prikkelenvan burger tot participatie activiteiten; Maatwerk en volledige informatieverstrekking om te kunnenparticiperen; Constructieve houding en belangenbehartiger van iedereen.Wat dragen de burgers bij? Concrete vragen en zienswijzen; Ideen of bijdrage aan oplossingen; Klachten of complimenten.Wat halen de BEL gemeenten eruit? De kwaliteit van het beleid wordt verhoogd; Vergroot draagvlak voor het beleid; Verbeterde relatie tussen burgers en bestuur.Wat halen de burgers eruit? Betere aansluiting bij de lokale situatie en de wensen vaninwoners; De inwoners voelen zich meer gehoord; Een goed gevoel en meer vertrouwen.For Your Co-creative Business Experience 11. Met dialoog aan deslag?Wil je een organisatie bouwen waarin dialoog totin de haarvaten wordt doorgevoerd dan dien jede 8 volgende vragen te beantwoorden:1. Welke doelen dient de dialoog?2.Met welke inhoudelijke onderwerpen zetten we de dialoogwel of niet in?3. Met welke intentie zit je er als organisatie in?4. In welke bedrijfsprocessen laat je dialoog wel of niet toe?5. Hoe ontwerp je het dialoogproces?6. Welke rollen vertegenwoordigen de diverse spelers in dedialoog?7. Welke expertise heb je op welk moment nodig?8. Welke houding en gedrag dien je te ontwikkelen?Meer leren over hoe jedialoog in co-creatieworkshops toepast?Download hier deGRATIS audiocursusover Co-creatieMarieke SchoenmakerDirecteur GamechangerFor Your Co-creative Business Experience