v erbinden en vernieuwen op de 3d’s

Download V erbinden  en vernieuwen op de  3D’s

Post on 24-Feb-2016

31 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kosten- en risicoverdeling binnen gemeentelijke samenwerkingsverbanden . V erbinden en vernieuwen op de 3D’s . Wat is het doel voor vandaag ?. Het herkennen van kansen en risico’s bij regionale samenwerking Het managen van kansen en risico’s bij regionale samenwerking - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Dia 1

Verbinden en vernieuwen op de 3Ds Kosten- en risicoverdeling binnen gemeentelijke samenwerkingsverbanden Gemeenten van de Toekomst | 17 februari 2014Workshop Provincie Noord-Brabant

1Wat is het doel voor vandaag?2Het herkennen van kansen en risicos bij regionale samenwerking

Het managen van kansen en risicos bij regionale samenwerking

De rol voor de financieel expert in relatie tot de drie decentralisaties en regionale samenwerkingVerevening kosten en risicosGemeenten van de Toekomst

Op welke manier willen wij het doel bereiken?3Inhoudelijke toelichting SpiegelvragenKorte terugkoppeling spiegeling

Spelregels:Actief deelnemen draagt bij aan succesRespect voor elkaars meningenConstructieve insteek: wat kan vooral wel?Telefoons uit

Verevening kosten en risicosGemeenten van de Toekomst

Inhoudelijke toelichting4Waarom is de regio van belang?Op welke schaal organiseren?Budgetverdeling in de regioModellen voor verevening kosten en risicosRol van de financial

Verevening kosten en risicosGemeenten van de Toekomst

Waarom is de regio van belang?5

Verevening kosten en risicosGemeenten van de Toekomst

Op welke schaal organiseren?6Samenwerken op beleidskeuzes, uitvoering en inkoop in het voorzieningenaanbod van de Wmo-, Jeugd- en Participatiedomeinen kan op verschillende niveaus.

taken lokaal uit te voeren door elke gemeente: gemeentelijke eerstelijnszorg en het bieden van een loketfunctietaken die beter in een samenwerkingsverband van ten minste 100.000+ inwoners kunnen worden opgepakttaken die bovenregionaal, of zelfs provinciaal of landelijk dienen te worden georganiseerd

Checkvraag: Heeft jouw gemeente en regio helder hoe de verdeling lokaal regionaal wordt op de taken van de 3 Ds?Verevening kosten en risicosGemeenten van de Toekomst

Regionale financile keuzes.. waar begin je? Handige startvragen

Wat is ons historisch verbruik als kleine/middelgrote/grote (100.000+) gemeente? Zijn er schaalvoordelen te behalen bij samenwerking met andere gemeenten?Wat is de gewenste schaal bij het aangaan van inkooprelaties met aanbieders?Wat is de prikkel rond verschillende bekostigingsmodellen?

7Verevening kosten en risicosGemeenten van de Toekomst

Samen inkopen.. heeft invloed op de afweging rond risico-en kostenverevening8Verschillende varianten inkoopmodellen:Beleidsarm Stipter veilingmodelBuurtzorg modellen Indicatie integreren met uitvoeringWijkgericht inkopenMaatschappelijk en bestuurlijk aanbestedenRegisseursmodelVerevening kosten en risicosGemeenten van de Toekomst

BeleidsarmGemeenten houden vast aan huidige bestaande producten en huidige contracten. Stipter veilingmodelDe burger bepaalt in overleg met de gemeente welk plan/maatwerk zij willen uitvoeren / het beste past bij hun situatie.

Buurtzorg modellen: indicatie integreren met uitvoeringWijs per clint een aanbieder aan, die samen met de clint bepaalt wat er nodig is, waarbij het uitgangspunt is dat aanbieders / professionals beter weten wat er nodig is.

Wijkgericht inkopenPer wijk / buurt / stadsdeel, budget overhevelen, geven aan n bepaalde aanbieder, die vervolgens moet zorgen dat in die buurt voor alle burgers ondersteuning wordt geleverd binnen het budget. De aanbieder heeft binnen het budget de vrijheid om de zorg te regelen.

Maatschappelijk en bestuurlijk aanbestedenDe gemeente treedt in overleg met alle aanbieders die voldoen aan vooraf vastgestelde selectiecriteria. In een onderhandelingsproces bepalen gemeente en aanbieders de voorwaarden voor prijs en kwaliteit. Op basis van die afspraken komt de overeenkomst tot stand.

RegisseursmodelIn gesprek met aanbieders komen tot producten die kunnen worden geleverd ter ondersteuning van de burger.

8Hoe dan het voorzieningenaanbod bekostigen bij gezamenlijke inkoop? 9Voorbeelden bekostigingsmodellen

In het model van Productiebekostiging bepaalt de gemeente samen met een aanbieder vooraf de prijs van aparte of een verzameling van diensten, activiteiten of trajecten

Het model van populatiegerichte bekostiging houdt in dat de gemeente met een aanbieder voor een afgebakende groep burgers een maatschappelijke taak of opdracht overeenkomt. Betaling gebeurt bij het behalen van een (meetbaar) resultaat

In functiegerichte bekostigingsmodel betaalt de gemeente voor de beschikbaarheid van een met een aanbieder overeengekomen functieVerevening kosten en risicosGemeenten van de Toekomst

Voorbeelden bekostigingsmodellen

ProductiebekostigingEen vorm van bekostiging waarbij de gemeente met een aanbieder vooraf diensten, activiteiten of trajecten definieert. De betaling vindt plaats overeenkomstig de per dienst, activiteit of traject overeenkomen prijs. Dit kan ook een verzameling van diensten, activiteiten of trajecten zijn.

Populatiegerichte bekostigingEen vorm van bekostiging waarbij de gemeente met een aanbieder voor een afgebakende groep burgers (deelpopulatie of geografische afbakening) een maatschappelijke taak of opdracht overeenkomt en deze betaalt voor het behaalde (meetbare) resultaat bij deze maatschappelijke taak of opdracht voor deze groep.

Functiegerichte bekostigingEen vorm van bekostiging waarbij een gemeente betaalt voor de beschikbaarheid van een met een aanbieder overeengekomen functie.

9Keuzes gemaakt? Hoe gaan we de budgetten verdelen in de regio? 10Aandachtspunten regionale budgetverdelingIs er een budgetverdeling tot stand is gekomen, die:Duidelijk is over de verdeling over verschillende typen zorg en diensten die moeten worden georganiseerdRekening houdt met verschillende type aanbieders: instellingen/middelgrote aanbieders/groep van vrijgevestigdenRekening houdt met de uitvoeringskosten voor de regionale takenOnderschreven wordt door alle deelnemende gemeenten

Mogelijke knelpunten voor regionale budgetafsprakenLandelijke onduidelijkheid over budgettenOnduidelijkheid over gegevens over zorggebruik/doelgroepen in de regio Verschillende typen gegevensverzameling in het sociaal domeinOnduidelijkheid over inrichting en operationele bedrijfsvoering van de regionale uitvoeringVerevening kosten en risicosGemeenten van de Toekomst

Houden we bij de budgetverdeling nog rekening met de verevening van kosten en risicos? 11

Prikkels organiserenzie de kansen! De keuze voor modellen en systematiek voor kostenverdeling en risicoverevening is meteen een keuze voor het invoeren van bepaalde prikkels.

Deze prikkels hebben bijvoorbeeld invloed op:

Het volume (aantallen clinten)Toegankelijkheid van de functie (prikkel om clinten zo min mogelijk door te verwijzen bijvoorbeeld)Kwaliteit Inzet van middelen (levert het model een besparing of stijgen de kosten juist?)

12Verevening kosten en risicosGemeenten van de Toekomst

Rol van de financial13Ken het beleid en de keuzes die tot nu toe zijn gemaakt in je eigen gemeente en regioVind iets van wat er nu ligt vanuit bedrijfsvoeringsperspectief en breng je eigen aandachtspunten in (om je eigen rol goed te kunnen vervullen)Ken de mensen die vanuit de inhoud hiermee aan de slag zijn en zorg dat ze jou kennen, versterk elkaarMaak een ontwikkelagenda/plan van aanpak voor 2014+doorkijk:Wat zijn cruciale momenten en besluiten komende maanden?Wie en wat hebben we nodig om dat goed voor te bereiden? (beleid, inkoop, control, marktpartijen..)Wanneer moeten we wat doen? (contracten afsluiten, inrichtingsplan opstellen, verordeningen maken/aanpassen etc.)

Blijf niet ronddraaien in je eigen discipline, maar zoek de inhoudelijk projectleiders opVerevening kosten en risicosGemeenten van de Toekomst

Oefening spiegelvragen14Er worden maximaal 4 groepen samengesteldPer groep wordt jullie een spiegelvraag gesteldDiscussieer per groep wat een mogelijk beantwoording kan zijn van de spiegelvraagEr is geen goed of fout, het is de argumentatie die telt!U heeft hiervoor ## minutenNadien wordt per groep een terugkoppeling verwacht waarin wordt ingegaan op de beantwoording van de spiegelvraag en welke eventuele dillemas daarbij een rol speeldeEr wordt feedback aan elkaar gegeven.

## minutenVerevening kosten en risicosGemeenten van de Toekomst

Maximaal aantal groepen op basis van het aantal deelnemers. In principe 6 vragen beschikbaar, liefst 4 behandelen.Maximaal tijd voor de voorbereiding afhankelijk van duur workshopTerugkoppeling vanuit de groepen afhankelijk van duur workshopPlenair een terugkoppeling.Vanuit de workshopleiders actie om de plenaire discussie en eventuele feedback te faciliteren als ook te activeren voor zover het stil blijft bij een presentatie

Vragen Deloitte:Wanneer is naar jouw idee sprake van good governance bij een samenwerkingsverband op het gebied van de 3Ds?Welke lessen op het gebied van andere samenwerkingsverbanden zijn toepasbaar op samenwerking met betrekking tot de 3Ds?Welke rol dient de financieel expert in jouw ogen te vervullen op het gebied van samenwerking op de 3Ds?1415VragenVerevening kosten en risicosGemeenten van de Toekomst

Inhoudelijke vragen (resterende tijd, koersen op minimaal 15 minuten)

15Blad1Omdat het voor onderdelen wettelijk verplicht is regionaal samen te werken:Jeugdbescherming Jeugdreclassering AMHKOmdat de regio beleidsmatig het uitgangspunt is:ArbeidsregiosWerkvoorziening wajongers en sw-gendiceerden door 35 Werkbedrijven Omdat het huidige aanbod sterk regionaal georganiseerd is:Jeugdzorgaanbieders, onderwijsinstellingenSociale diensten, sociale werkplaatsen, werkpleinenAanbieders van huishoudelijke zorg en individuele hulpmiddelenOmdat het vanuit de inhoud nodig is regionaal te organiserenSommige behandelspecialismen zijn schaars (specialisten, Jeugdzorg Plus)Continue bereikbaarheid en beschikbaarheid zijn soms nodig (Kindertelefoon, pleeg