universitatea gata gata proiect info

Click here to load reader

Post on 24-Jul-2015

72 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

CUPRINS:Introducerepag2

CAP I Definirea unor notiuni si parametrii economici care intervin in studiulproblemelor de personal si salarizarepag3 1.1 Angajarea angajator,angajat - contractul de muncapag31.2 Analiza sistemului de calcul, evidenta si controlul salariatilor..pag 4 1.3 Salariul de baza...pag6 1.4 Determinarea salariului brut.pag7 1.5 Sporuri la salariul de baza.pag7 1.6 Indemnizatii de conducere.pag9 1.7 Contributia de asigurarile sociale CAS.pag10 1.8 Contributia de asigurari sociale de sanatate CASS..pag10 1.9 Fondul de somaj..pag11 1.10 Venit neimpozabil Venit impozabilpag11 1.11 Alte datorii...pag12

CAP II Studiu de caz Evidenta personalului si calculul salariilor la Scoala ANDREI MURESANUBrasov..pag 14 2.1 Analiza detaliata a sistemului economic utilizat Descrierea structurilor de date si a legaturilor dintre elepag 14

2.2. Editari de situatii pentru evidenta personalului si a salarizariipag 18 BIBLIOGRAFIEpag 31

1

INTRODUCEREMotivatia alegerii temeiAm ales aceasta tema tinand cont de importanta pe care o are compartimentul Personalsalarizare intr-o societate comerciala sau institutie. In Capitolul I am prezentat notiuni si parametrii economici privind studiul problemelor de personal si salarizare :contractul individual de munca(angajarea cadrelor didactice),analiza sistemului de calcul,evidenta si controlul salariatiilor,salariul de baza,determinarea salariului brut,sporurile la salariu de baza(lucru in timpul noptii ,spor pentru ore suplimentare,spor predare simultana,spor conditii vatamatoare,spor conditii grele de munca.Indemnizatii de conducere,contributia la CAS,CASS,fondul de somaj ,venituri neimpozabile si alte datorii Am studiat in acest sens activitatea Compartimentului Personal-salarizare de la scoala :Andrei Muresanu din orasul Brasov , sistemul informatic pentru evidenta personalului si salarizarii, pe care l-am descris in cap. 2.1. In ceea ce priveste aportul meu la imbunatatirea activitatii de evidenta a personalului am creat o baza de date care cuprinde mai multe obiecte precum :tabele, rapoarte, interogari, pe care o voi descrie in capitolul 2.2.

2

CAP I DEFINIREA UNOR NOTIUNI SI PARAMETRII ECONOMICI CARE INTERVIN IN STUDIUL PROBLEMELOR DE PERSONAL SI SALARIZARE1.1 Angajarea angajator,angajat - contractul de muncaPrin angajator se intelege persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca. Angajarea se face in urma completarii contractului individual de munca (vezi Anexa 1) conform contractului colectiv de munca existent in unitatea respective pe ramura,in acest referat in cadrul Scolii Andrei Muresanu Brasov . Fiecarui contract i se da un numar din regsitrul de evidenta.Astfel,fiecare salariat are alt numar de inregistrare in registrul de evidenta. n vederea stabilirii drepturilor si obligatiilor salariatilor, angajarea se face prin incheierea contractului individual de munca. Incheierea contractului individual de munca se face pe baza conditiilor stabilite de lege, cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului si numai pe criteriul aptitudinilor si competentei profesionale. Contractul individual de munca se ncheie n scris, n doua exemplare, cte unul pentru fiecare parte ( angajator si salariat), n maxim 60 de zile de la data angajarii. Angajarea cadrelor didactice asociate se va realize pe baza Tabelului de acoperire a orelor prin plata cu ora si cumul elaborate de catedra. Acest document confirma desfasurarea concursului nominalizand persoanele declarate reusite si care vor acoperi posturile didactice vacante prin cumul si plata cu ora. Angajarea se va realiza. dupa caz, prin contract individual de munca pe durata determinata sau prin contract de munca pe durata determinata si timp partial de munca. Angajarea personalului didactic titular se realizeaza prin ncheierea unui contract de munca pe perioada nedeterminata, cu norma de baza, completa, ntrega ntre institutie si titular. La angajare fiecarie persoane I se intocmeste un carnet de munca,in cazul in care nu a mai lucrat in alte unitati. Incadrarea se face in conformitate cu grilele. Orice contract sinalagmatic conduce la nasterea de drepturi si obligatii reciproce ale partilor, a caror interdependenta intemeiaza, de altfel, specificitatea acestei categorii de contracte. Cum contractul individual de munca face parte din categoria contractelor sinalagmatice, si in cazul acestuia pot fi intalnite drepturi si obligatii reciproce ale partilor care, in ansamblu, formeaza efectele contractului individual de munca.

3

Aceste efecte ale contractului individual de munca pot fi: principale, cuprinzand obligatia salariatului de a presta munca si obligatia angajatorului de a plati salariul; derivate, cuprinzand toate celelalte obligatii ale partilor. Distinctia este relevanta in ceea ce priveste ipoteza suspendarii contractului individual de munca: ceea ce se suspenda sunt numai efectele principale ale acestuia, in timp ce, in principiu, efectele derivate subzista. Astfel, potrivit art. 49 alin. 2 si 3 din Codul muncii, suspendarea contractului individual de munca are drept efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator. Pe durata suspendarii, pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor, daca prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contractele individuale de munca sau prin regulamentele interne nu se prevede altfel. Potrivit art. 37 din Codul muncii, drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, in cadrul contractelor colective de munca si al contractelor individuale de munca. Tot astfel, efectele contractului individual de munca se pot produce: intre parti; in raport cu tertii. In aceasta categorie intra, spre exemplu, obligatia angajatorului de plata a contributiilor si impozitelor aflate in sarcina sa, obligatie la care este tinut in raport cu statul, nu cu salariatul. Unele obligatii ce decurg din contractul individual de munca revin ambelor parti, la momente diferite si cu sanctiuni diferite, dar cu un continut asemanator. Un exemplu in acest sens il constituie obligatia de informare, care le revine, deopotriva, ambelor parti contractante.

1.2 Analiza sistemului de calcul, evidenta si controlul salariatilorDrepturile de personal reprezinta drepturile banesti si n natura cuvenite personalului pentru munca prestata. Marimea salariilor se stabileste prin negocieri colective sau,dupa caz, individuale ntre persoanele juridice sau fizice. Fiecare unitate patrimoniala si stabileste prin contract colectiv de munca propriul sistem de salarizare care include: sistemul tarifar, sistemul de sporuri, formele de salarizare , formele de premiere, alte elemente de salarizare. Salariile individuale se stabilesc prin contract individual de munca, aplicnd sistemul de salarizare fixat n contractul colectiv de munca. Persoanele fizice si juridice care angajeaza personal salariat nu pot negocia si stabilii salariul tarifar prin contractul individual de munca sub salariul tarifar minim pe tara, care este fixat prin norme legale pentru un program de lucru de 170 de ore, n medie, pe luna, caruia i corespunde un anumit nivel de salariu tarifar orar minim pe tara.

4

Codul muncii Editura Press 2006

Formele de salarizare practicate de o unitate patrimoniala care foloseste personal salariat pot fi: acordul direct, acordul indirect, salarizarea pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate. Acordul direct sau indirect se aplica individual sau colectiv. Forma de salarizare care se utilizeaza la fiecare loc de munca este cea prevazuta n contractul colectiv de munca ncheiat la nivelul fiecarei unitati. Salariul cuprinde salariul de baza, sporurile si adaosurile la acestea. Sistemul de sporuri la salariul de baza este format din: Sporuri pentru conditii grele de munca cum sunt: sporuri pentru conditii grele , periculoase, nocive sau penibile de munca; Sporuri pentru orele lucrate peste programul normal de lucru si lucrul n zilele libere si sarbatorile legale. Prin contractul colectiv de munca sau contractul individual de munca se nominalizeaza fiecare fel de spor si se mentioneaza daca face parte sau nu din salariul de baza. Sporuri pentru vechime n munca , Sporuri pentru lucrul n timpul noptii; Sporuri pentru exercitarea unei functii suplimentare; Prin contractul colectiv de munca se poate preciza si acordarea sporului de fidelitate fata de intreprindere n functie de vechimea n aceeasi unitate si rezultatele obtinute n munca. In contractul colectiv de munca sau in contractul individual de munca se nominalizeaza fiecare spor si se mentioneaza daca face parte sau nu din salariul de baza. Ca adaosuri la salariul de baza sunt considerate: Premiile acordate din fondul de premiere constituit pe seama fondului de salarii; Cota parte din profit ce se repartizeaza salariilor; Alte adaosuri. Fiecare societate comerciala isi stabileste sistemul propriu de norme de munca si normative de personal. Normele de munca pot fi exprimate si sub forma de norme de timp, norme de productie, sfera de atributii sau alte forme corespunzatoare specificului activitatii. In afara drepturilor pentru munca prestata (salarii), salariatii beneficiaza si de alte drepturi de personal acordate in baza normelor legale si a contractelor de munca , cum sunt indemnizatii pentru concediul de odihna, stimulente si premii de orice fel, care se platesc din fondul de salarii; indemnizatii de asigurari sociale suportate de unitati din fondul de salarii sau din bugetul asigurarilor sociale; alte drepturi de personal. Salariul reprezinta dreptul cuvenit personalului ca plata a muncii prestate. Salariile acordate personalului constituie pentru unitatea care efectueaza plata o cheltuiala de exploatare la nivelul salariilor brute impozabile. Salariul brut impozabil cuprinde salariul brut de baza la care se adauga sporurile;indemnizatiile si alte adaosuri de acest fel, compensarile si indexarile primite ca urmare a cresterii preturilor si tarifelor; avantajele in natura. Indexarea reprezinta suma rezultata din aplicarea unui procent la salariu de baza;5

compensarea reprezinta o suma fixa ce se acorda indiferent de marimea salariului Avantajele in natura reprezinta o parte a remuneratiei care nu este varsata sub forma baneasca ci sub forma de bunuri si servicii. Principalele retineri din salariu sunt: impozitul pe salariu; contributia salariatilor pentru pensia suplimentara; contributia personalului la asigurarile sociale si de sanatate , avansurile banesti si avantajele in natura acordate; retineri din valori datorate tertilor sub forma de chirii; cumparari cu plata in rate, alte retineri din salariu. Retinerile din salariile personalului reprezantand chirii; cumparari cu plata in rate sau alte obligatii opozabile salariatilor si datorate tertilor se efectueaza ca urmare a existentei unor relatii contractuale sau a unor titluri executorii.

1.3 Salariul de bazaSalariul de baza poate fi stabilit pe ora, zi sau luna, pentru personalul din sectorul bugetar, salariile de baza , potrivit legii, sunt lunare. In cazul in care o persoana nu a lucrat intreaga luna , salariul corespunzator perioadei lucrate se calculeaza prin inmultirea salariului de baza ce revine pentru o zi lucratoare din acea luna (calculat prin impartirea salariului de baza lunar la numarul de zile lucratoare din luna respectiva , stabilite potrivit legii) cu numarul de zile lucrate. Trecerea de la salariile lunare la cele orare sau zilnice se face prin utilizarea duratei medii anuale, in ore sau in zile ale unei luni. Durata medie pentru anul 1999 este de 21,5 zile lucratoare/luna, respectiv 172 ore/luna. Personalul, pentru care salariul lunar se calculeaza pe baza salariului orar zilnic, nu mai primeste in toate lunile acelasi salariu, intrucat numarul de zile lucratoare si respectiv numarul de ore lucratoare variaza de la luna la luna, dar se asigura o legatura mai buna intre cheltuielile de personal si volumul de munca prestat.SALARIUL DE BAZA=SALARIUL DE INCADRARE+ INDEMNIZATIA DE CONDUCERE+SALARIUL DE MERIT (pt.personalul didactic)INV.SPEC (GRADATIA DE MERIT)+INDEMNIZATIA DE DIRIGINTE+INDEMNIZATIA DE

SALARIUL DE BAZA=SALARIUL DE INCADRARE+INDEMNIZATIA DE CONDUCERE+SALARIUL DE MERIT (PT.PERSONALUL AUXILIAR)INV.SPEC (GRADATIA DE MERIT)+SPORUL DE STABILITATE+INDEMNIZATIA DE

SALARIUL DE BAZA=SALARIUL DE INCADRARE+INDEMNIZATIA DE CONDUCERE+ SALARIUL DE MERIT (pt. personalul nedidactic)

6

1.4 Determinarea salariului brutSalariul este expresia baneasca a partii din venitul national destinat consumului individual si repartizata celor ce muncesc, proportional cu cantitatea si calitatea muncii depuse. Salariile se platesc angajatilor n doua transe: chenzina I (avans) si chenzina a II-a (lichidare). Plata chenzinei I se face pe baza Listei de avans chenzinal, iar plata chenzinei a II-a pe baza Statului de plata al salariilor. Venitul reprezinta sumele sau valorile ncasate sau de ncasat din: livrari de bunuri, executari de lucrari, prestari de servicii, executari de obligatii legale sau contractuale. Potrivit Codului fiscal, sunt considerate venituri din salarii toate veniturile n bani si/sau natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate n baza unui contract de individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate de munca. Potrivit noii reglementari, sunt asimilate salariilor, pe lnga veniturile prevazute n Ordonanta Guvernului nr. 7/2001, si sumele acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii n alta localitate, n tara si n strainatate, n interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice. Veniturile salariale obtinute de angajati se compun din: Salariu de baza + Alte drepturi salariale = Venit brut Sau Salariul realizat + Adaosurile la salariu = Venitul brut realizat

1.5 Sporuri la salariul de bazaSporurile se utilizeaza pentru diferentierea salariilor in raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, cu vechimea in munca sau in raport cu alte elemente. Angajatii din invatamint(personal didactic,didactic auxiliar si nedidactic) beneficiaza la

functia de baza de un spor de vechime in munca de pina la 25% diferentiat in functie de vechimea in munca.(art 7 din HG.281/1993)

intre 3-5 ani vechime in munca = 5% intre 5-10 ani vechime in munca = 10% intre 10-15 ani vechime in munca =15% din SALARIUL DE BAZA intre 15-20 ani vechime in munca = 20% peste 20 de ani vechime in munca = 25% Pentru acordarea sporului de vechime in munca,angajatorul va lua in considerare toate perioadele lucrate de catre salariat indiferent de locurile de munca.7

Sporul corespunzator vechimii in munca se plateste cu incepere de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca prevazuta in transa respectiva. Sporul de vechime in munca se acorda si personalului pensionat pentru limita de virsta corespunzator vechimii in munca dobindita in intreaga activitate,numai daca acesta este angajat in baza unui nou contract de munca. Daca un angajat are doua sau mai multe norme in aceeasi unitate sau in unitati diferite ,acesta beneficiaza de spor de vechime numai o singura data la unitatea unde are functia de baza. Pensionarii pentru limita de virsta care se angajeaza pe baza unui contract individual de munca ,beneficiaza de sporul de vechime corespunzator vechimii in munca dobindite in intreaga activitate. Sporul pentru lucru in timpul noptii . Potrivit art. 115 din Codul muncii, se considera

munca in timpul noptii aceea care se presteaza in intervalul cuprins intre orele 22:00 6:00, cu posibilitatea abaterii in cazuri justificate, cu o ora in minus sau in plus fata de aceste limite.Persoanele al caror program de lucru se desfasoara in timpul noptii, durata timpului de munca este mai mica cu o ora decat durata muncii prestata in timpul zilei, fara ca acesta sa aduca o scadere a remunerarii. In contractul colectiv de munca unic national s-a prevazut ca unitatile unde procesul muncii este neintrerupt sau conditiile specifice ale muncii o impun, programul de lucru din timpul noptii poate fi egal cu cel al zilei. Munca prestata in timpul noptii se plateste un spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul de lucru. De acest spor beneficiaza si salariatii care lucreaza in conditii deosebite , unde Durata timpului de munca este mai mica de 8 ore pe zi. Sporul pentru ore suplimentare. In contractul colectiv de munca se prevede ca orele prestate la solicitarea patronului peste programul normal de lucru stabilit in unitate sunt suplimentare .Salariatii pot fi chemati sa presteze ore suplimentare numai cu consimtamantul lor, dar pentru prevenirea sau inlaturarea unor calamitati naturale ori altor cazuri de forta majora, salariatii au obligatia de a presta munca suplimentara ceruta de cel ce angajeaza. Orele suplimentare se compenseaza cu timpul liber corespunzator, iar cele care nu au putut fi compensat pana la sfarsitul lunii se platesc cu un spor fata de tariful pentru orele normale. Potrivit art.120 din Codul muncii, sporul este de : 50% din salariul de baza pentru primele 2 ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru 100% din salariu de baza pentru orele ce depasesc primele 2 ore pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal, zilele de sarbatori legale si in celelalte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza. Aceste cuantumuri de sporuri pentru orele suplimentare sunt prevazute si pentru unitatile bugetare. Numarul de ore suplimentare nu trebuie sa depaseasca anual 120 ore. Spor predare simultana(art 8b din HG 281/1993)-se acorda personalului didactic care asigura predarea simultana la doua ,trei sau patru clase de elevi si reprezinta 7%,10%,15% din salariul de baza.8

. Spor conditii vatamatoare(art.8a din HG 281/1993,art.14 din OG 3/2006)-se acorda

personalului didactic,didactic auxiliar si nedidactic care isi desfasoara activitatea in conditii periculoase,vatamatoare,nedorite si dificile si este de pina la 10% din salariul de baza.(proportional cu timpul lucrat).

Locurile de munca,categoriile de personal,marimea concreta a sporului se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Spor conditii grele de munca(art 8c din HG 281/1993)-se acorda personalului

didactic,didactic auxiliar si nedidactic care isi desfasoara activitatea in conditii grele de munca, si este de pina la 15% din salariul de baza.

Locurile de munca,categoriile de personal,marimea concreta a sporului si conditiile de acordare se stabilesc de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii. Spor pentru control financiar preventiv(art.13 alin 7 din Legea 84/2003)-se acorda

persoanelor desemnate sa efectueze controlul financiar preventiv propriu dintr-o unitate si este de pina la 25% din salariul de baza.La unitatile unde se numesc doua sau mai multe persoane care sa exercite activitatea de control financiar preventiv propriu sporul de 25% se imparte la numarul persoanelor.

1.6 Indemnizatii de conducereExista INDEMNIZATIA DE CONDUCERE: - directorul are un spor intre 25%-35% - directorul adjunct are un intre 20%-25% - secretarul sef are un spor intre 8%-15% INDEMNIZATIA DE CONDUCERE: se acorda in raport cu functia de conducere indeplinita,marimea unitatii de invatamint si compexitatea activitatii.Este o indemnizatie care face parte din salariul de baza si se calculeaza ca procent la salariul de incadrare. Indemnizatiile de conducere pentru contabili sefi - maxim 40% din salariul de incadrare(OG 3/2006) pentru secretari sefi - maxim 20% din salariul de incadrare(OG 4/2006) Nota pentru judetele pilot: pentru directori - maxim 50% din salariul de incadrare pentru directori adj. - maxim 40% din salariul de incadrare pentru contabili sefi - maxim 40% din salariul de incadrare9

pentru secretari sefi - maxim 20% din salariul de incadrare

1.7 Contributia de asigurarile sociale CASPersoanele fizice si juridice care angajeaza personal salariat au obligatie platii contributiei la sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, n functie de conditiile de munca n care este ncadrat personalul angajat, n contabilitatea agentului economic angajator, contributia acestuia la asigurarile sociale se nregistreaza: Pe de o parte, n cheltuielile agentului economic angajator, reflectate cu ajutorul contului 6451 Contributia unitatii la asigurarile sociale Pe de alta parte, n obligatiile agentului economic angajator fata de bugetul sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, nregistrate n creditul contului 4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale. Din contextul reglementarilor n vigoare, rezulta ca baza de calcul a contributiei agentului economic angajator la sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale este fondul total de salarii. n aceasta baza de calcul intra: Drepturile salariale brute ale persoanelor care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca; Drepturile salariale brute ale persoanelor care si desfasoara activitatea n functiile colective sau care sunt numite n cadrul activitatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori din organizatiile cooperatiei mestesugaresti; Drepturile salariale brute ale persoanelor care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventii civile de prestari servicii si care realizeaza un venit salarial brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin trei salarii medii brute pe economie.

1.8 Contributia de asigurari sociale de sanatate CASSPersoanele fizice si juridice care angajeaza personal salariat si nesalariat au obligatia sa contribuie la fondul special pentru asigurarile sociale de sanatate ntr-o cota de 7% aplicata asupra fondului de salarii. Prin fondul de salarii asupra caruia se aplica cota de 7% se ntelege suma veniturilor n bani si/sau natura obtinute de o persoana fizica pentru munca prestata n baza unui contract individual de munca sau a unei conventii civile de prestari de servicii, ncheiate potrivit legii, indiferent de perioada la care se refera. Potrivit acestor norme reglementare, sunt asimilate veniturilor care fac parte din fondul de salarii si urmatoarele drepturi: Indemnizatiile pentru plata concediilor medicale n caz de boala, prevenirea mbolnavirilor, ntarirea si refacerea sanatatii, pentru primele 10 zile lucratoare, care, potrivit legii, se suporta din fondul de salarii al angajatorului; Indemnizatiile din activitatile desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii; Drepturi de solda lunara, indemnizatii, prime, premii, sporuri si alte drepturi ale cadrelor militare, acordate potrivit legii; Indemnizatia lunara bruta cuvenita administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;10

Sumele primite de reprezentanti n comisiile tripartite, conform legii; Alte drepturi si indemnizatii de natura salariala, acordate n bani si n natura de catre angajator. Termenul limita de virare a contributiei angajatorului la bugetul asigurarilor sociale de sanatate este data platii pentru chenzina a II-a, dar nu mai trziu de 25 ale lunii urmatoare pentru luna expirata. Pentru perioada de ntrziere se datoreaza majorari aferente ntrzierii achitarii impozitelor. Dca datoria nu se achita n termen de o luna de la data scadenta, Casa de Asigurari de Sanatate va introduce dispozitia de ncasare silita.

1.9 Fondul de somajPersoanele fizice si juridice romne si straine, cu sediul n Romnia, care angajeaza personal salariat romn, sunt obligate sa contribuie la bugetul asigurarilor pentru somaj, ntr-o cota de 2,5 % aplicata asupra fondului total de salarii brute realizate de urmatoarele categorii de asigurati: Persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau persoanele care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventie civila de prestari servicii si care realizeaza un venit salarial brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe tara; Functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati pe baza actului de numire; Persoanele care si desfasoara activitatea n functii elective sau care sunt numite n cadrul autoritatii executive, legislative, ori judecatoresti pe durata mandatului; Militarii angajati pe baza de contract; Persoanele care au raport de munca n calitate de membru cooperator; Alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit unor legi speciale; n contabilitatea agentului economic angajator, obligat sa conduca contabilitatea n partida dubla, contributia acestuia la fondul de somaj se nregistreaza: Pe de o parte, n cheltuielile agentului economic angajator reflectate cu ajutorul contului 6452 Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj. Pe de alta parte, n obligatiile agentului economic angajator fata de bugetul asigurarilor pentru somaj, reflectate n creditul contului 4371 Contributia unitatii la fondul de somaj. Contributia angajatului la bugetul asigurarilor pentru somaj este n valoare de 1%, cota aplicata venitului brut.

1.10 Venit neimpozabil Venit impozabilVenituri neimpozabile: -ajutoarele de inmormintare -bursele scolare -premiile acordate sportivilor si antrenorilor -alocatia zilnica de hrana pentru sportivi -alimentatia de efort acordata sportivilor -prima de instalare -indemnizatia de risc maternal,indemnizatia de maternitate -indemnizatia pentru cresterea copilului pina la virsta de 2 ani11

-indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav -indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca(boala obisnuita) Venituri impozabile: -salarii de baza -sporuri,indemnizatii si adaosuri de orice fel -premii lunare 2% si premiile anuale-salariul 13 -indemnizatiile de concediu de odihna -plata cu ora,ore suplimentare VENITUL IMPOZABIL-se determina la locul unde angajatul are functia de baza prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net. VENITUL NET= Venitul brut - 1% - 9,5% - 6,5% - Deducerea personala cotizatia de sindicat contributia la schemele facultative de pensii pina la 200 de Euro pe an. Un angajat care are norma didactica in mai multe unitati scolare va beneficia de deducerea personala si va fi impozitat pentru intreaga norma la unitatea unde are functia de baza. Un angajat care cumuleaza doua norme in aceeasi unitate va beneficia de deducerea personala numai la functia de baza,iar veniturile obtinute din cele doua norme se vor cumula si se vor impozita o singura data. Un angajat care cumuleaza doua norme in unitati diferite,va beneficia de deducerea personala numai la unitatea unde are functia de baza,iar impozitarea se va face la fiecare din cele doua unitati. Un angajat care are o norma didactica intr-o unitate si are si plata cu ora in aceeasi unitate,veniturile acestuia se vor cumula,se va acorda o singura deducere personala,iar impozitarea se va face la venitul total cumulat. Un angajat care are o norma didactica intr-o unitate si plata cu ora in alta unitate,va beneficia de deducerea personala o singura data la unitatea unde are norma intreaga,iar impozitarea veniturilor se va face de fiecare din cele doua unitati.

1.11 Alte datoriia. Contributia pentru accidente de munca si boli profesionale se plateste in exclusivitate de catre angajatori si este variabila, in functie de nivelul de risc cuantificat pe baza indicatorilor de morbiditate si imbolnavire profesionala. Limitele minima si maxima intre care variaza contributia sunt de 0,5 % si 4%, aplicate asupra fondului brut de salarii. Potrivit art.5, modificat, sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi: Persoanele care desfasoara activitati pe baza unui contract individual de munca, indiferent de durata acestuia, precum si functionarii publici; Persoanele care si desfasoara activitatea n functii elective sau care sunt numite n cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, n conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la 1); somerii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale n cadrul cursurilor organizate potrivit legii; Ucenicii, elevii si studentii, pe toata durata practicii profesionale. Prevederile prezentei legi nu se aplica personalului militar si civil angajat pe baza de contract si personalului asigurat n sistemul propriu al Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Romn de Informatii, Serviciului de Informatii Externe,12

Serviciului de Protectie si Paza, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum si celui din structurile militarizate ale Ministerului Justitiei. Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca reprezinta 80% din media veniturilor salariale brute realizate n ultimele 6 luni. n cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, beneficiaza de despagubire n caz de deces o singura persoana, care poate fi, dupa caz: sotul supravietuitor, copilul, parintele, tutorele, curatorul, mostenitorul, n conditiile dreptului comun, sau, n lipsa acesteia, persoana care dovedeste ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Cuantumul despagubirii n caz de deces este de 4 salarii medii brute pe economie, comunicate de Institutul National de Statistica. b. Comisionul datorat Casei Nationale de Pensii calculat astfel: 0,75 % din fondul de salarii realizat pentru completare carnetelor de munca sau 0,25 % din fondul de salarii realizat pentru verificarea si certificarea legalitatii nregistrarilor; ntreprinderile cu capital de stat sau privat pot efectua anual, n limita unei cote de pna la 1,5 % aplicata asupra fondului de salarii realizat anual, cheltuieli sociale care sunt deductibile fiscal, avnd ca destinatii principale: Functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate n administrarea ntreprinderilor, cum ar fi: gradinite, crese, dispensare, cabinete medicale, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, scoli; Acoperirea partiala a cheltuielilor ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariatilor. Acoperirea partiala a cheltuielilor ocazionate de transportul salariatilor la si de la locul de munca. Acoperirea partiala a cheltuielilor privind biletele de tratament si odihna pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora. Acordarea de ajutoare unor salariati care au suferit pierderi n gospodarie proprii, ca urmare a unor calamitati naturale. Acordarea de ajutoare pentru nmormntare sau pentru acoperirea unei parti din cheltuieli n cazul unor boli grave sau incurabile. c. Contributia pentru concedii si indemnizatii conform Ordinului 269/2006 se introduce contributia pentru concedii si indemnizatii incepnd cu data de 1 ianuarie 2006.Cota de destinata platii indemnizatiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2006 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, este de 0,75% aplicata la fondul de salarii sau, dupa caz, la drepturile reprezentnd indemnizatie de somaj ori asupra veniturilor supuse impozitului pe venit si se achita la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

13

CAP II Studiu de caz Evidenta personalului si calculul salariilor la scoala ANDREI MURESANU BRASOV 2.1 Analiza detaliata a sistemului informatic; Descrierea structurilor de date si alegaturilor dintre eleSistemul informatic in discutie este : -specializat pentru a rezolva probleme dintr-un anumit domeniu- acel al evidentei personalului si a salarizarii ; - local- programele necesare pentru prelucrarea datelor si datele se afla pe un singur sistem de calcul.; -este un sistem de baze de date (tinand cont de domeniul in care funtioneaza).

RESURSE UMANETOTAL CADRE DIDACTICE: 102, dup cum urmeaz: - 23 de nvtori, 14 institutori, 63 profesori. - CALIFICATI: 102 - GRAD DIDACTIC I: 80 (78,43 %), - GRAD DIDACTIC II: 12 - GRAD DEFINITIV: 10 Ponderea ca vrst a cadrelor didactice : - sub 30 de ani 31 - ntre 30 ani 50 ani 58 - peste 50 de ani 13 Numrul cadrelor didactice cu performane n activitatea didactic / tiinific: 70 (68,62 %) PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR: Total personal didactic auxiliar: 8 din care calificat pentru postul ocupat 8 . Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform normativelor in vigoare: 100% PERSONALUL NEDIDACTIC ( ADMINISTRATIV ) Total personal nedidactic angajat: 13 din care calificat pentru postul ocupat 13. Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal nedidactic, conform normativelor in vigoare: 100%

14

INFORMAII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI: Nivel de Clasa Numr de clase Numr de Forma de Limba de nvm elevi nvmn predare nt t Primar cl. I 7 208 zi romna din care: cl. a II -a cl. a IIIa cl. a IVa Total Secundar Inferior Gimnaziu din care: cl. a V- a cl. a VI a cl. a VII a cl. a VIII -a Total 34 9 9 9 9 36 9 9 9 216 225 200 849 193 220 237 236 886 zi zi zi zi zi zi zi zi zi romna romna romna romna romna romna romna romna romana

Voi descrie in continuare fluxul informational legat de evidenta angajatilor si a salarizarii :achizitioanarea de informatii,completarea documentelor si transferul acestora intre compartimente. La angajarea unei persoane se intocmeste un Contract colectiv de munca care cuprinde datele personale ale angajatului, pe baza caruia persoana este introdusa in baza de date Personal de catre secretara scolii, cea care creaza si actualizeaza bazele de date si care editeaza situatiile de personal si salarizare, intrucat intro scoala nu exista un Compartiment de Personal si Salarizare separate In fisierul PERSONAL (cu personalul institutiei ) se regasesc datele fiecarui angajat: -Marca ( un cod numeric asociat ficarui angajat, dat automat de aplicatie la introducerea unei noi persoane); -C.N.P.-ul persoanei; -Numele; -Prenumele; -Functia; -Specializarea; -Gradul didactic;15

-Data incadrarii; -Data incetarii activitatii; -Tip pers.(angajat, conventie, suspendat, demnitar, functionar public) -Vechime la incadrare; -Vechime in domeniu -Salar de baza(cf. studiilor, gradelor, vechimii-din grila de salarizare); -Tarif orar; -sporuride baza si alte sporuri; -Grupa de munca,; -Coeficient deduceri personale Orele de noapte sunt platite pentru paznicii care presteaza ore de noapte si sunt platite cu 25% din salariul de incadrare pentru orele prestate in aceste conditii. Sporurile acordate in aceasta unitate sunt: sporuri de stabilitate - care la persoanele didactice sunt incluse in salar;acesta e evidentiat separate numai la persoanele didactice auxiliare; sporul privind gradatia de merit sau salariul de merit - care este de 20% respective 15%; sporul de stres - care se aplica numai la persoanele didactice auxiliare,la persoanele didactice e inclus in salar; dirigentia - in procent de 10% care se acorda profesorilor diriginti si invatatori sau institutorilor; sporul de vechime se acorda tuturor persoanelor care audepasit vechimea de 3 ani. alte sporuri sporul de bibliotecar,spor de clase simultane(la aceasta scoala nu este cazul). Incadrarea persoanelor se face conform normelor fiecarei persoane.In catedra fiecare persoana are 16 sau 18 ore(16 ore/sapt-cadreele didactice cu gradul I si o vechime mai mare de 25 de ani). Orele peste norma se considera ore suplimentare si se retribuie la plata cu ora. Plata cu ora inseamna salariul tarifar de incadrare impartit la numarul de ore total(16 sau 18ore/sapt si 64 sau 72 ore/luna). Rezultatul impartirii se inmulteste cu numarul de ore din saptamana/luna respective. Evidenta personalului se editeaza atat la fiecare ordonanta de guvern privind modificarea salariilor precum si la trecerea intr-o alta transa de salarizare a unuia dintre angajati. Transele de salarizare sunt: cu vechime pana la 2 ani intre 2 6 ani intre 6 10 ani intre 10 14 ani intre 14 18 ani intre 18 22 ani intre 22 25 ani intre 25 30 ani intre 30 35 ani intre 35 40 ani peste 40 ani

16

Alte sume:pot fi cuprinse diferentele de salarii din luniile precedente neacordate din anumite motive. Tot in acest program se tine evidenta venitului brut,venitului net,deducerilor care reprezinta o suma care se scade fiecarui angajat nefiind impozabil,aceasta variaza in functie de salar si in functie de persoanele care se afla in intretinerea angajatiilor respective. Exista un venit neimpozabil de care beneficiaza persoanele care se afla in concedii de lehuzie sau persoanele care sufera de boli incurabile. Retinerile : contributii asigurari sociale CAS 6,5 % din salariul brut ajutorul de somaj reprezinta 1 % din salariul brut sise retine tuturor angajatiilor in afara persoanelor angajate cu cumul de functii adica a pensionariilor fondul de sanatate reprezinta 6 % din salariul brut cotizatia de sindicat reprezinta 1 % din salariul de incadrare si se retine tuturor membriilor de sindicat impozitul reprezinta 16 % pentru toate persoanele in afara de cele scutite de impozit alte retineri. Legatura dintre cele doua baze de date se realizeaza prin campul MARCA angajatului, care este cheie unica. Odata creata baza de date se pot edita o serie de situatii, unele la cerere ( de cite ori este nevoie), iar altele periodic ( lunar / anual), la efectuarea platii salariilor angajatilor/ la incheierea anului fiscal. Din program se poate executa una dintre urmatoarele comenzi: listare personal, listare fise personal, listare fise fiscala, registrul electronic salariati, centralizator stat functiuni, stat de functiuni, dispozitii salarizare, putandu-se edita astfel una dintre urmatoarele situatii: -Stat de functii; -Situatia incadrarii- cu necesarul pentru buget- situatie prezentata compartimentului Contabilitate- care la data de 1 a fiecarei luni prezinta Trezoreriei Situatia necesarului pentru plata salariilor; -Lista personalului; -Stat de virament drepturi banesti-se editeaza lunar pentru banca ; -Fluturasii de salarizare-care se distribuie fiecarui salariat pentru a lua la cunostinta drepturile sale salariale-se editeaza lunar -Fisa fiscala-editata anual pentru fiecare angajat la incheierea anului fiscal -Fisa de evidenta a salariilor unui angajat pe anul.-document editat la cererea angajatului In acest program se pot efectua urmatoarele operatiuni:indexarea salariilor, modificarea impozitelor,formule salarii,formule particulare,preluare formule, recalculare, formule carduri., sarbatori legale,recalculare salar tarifar. Se intocmesc dispozitii de salarizare la fiecare modificare de salar care se fac conform ordinului guvernului sau la fiecare crestere salariala acordata in urma trecerii unei noi transe.

17

Viramentele de la banca sunt insotite de un stat de virament drepturi banesti si o discheta cu datele privind repartizarea pe fiecare angajat a drepturilor.Viramentele la banca se fac printr-un Ordin de plata. Se intocmesc state de salarii care se indosariaza in fiecare luna. Acestea nu mai sunt semnate de salariat pentru ca sunt virate direct in conturile de la banca. Exista un registru in care se evidentiaza fiecare persoana cu datele personale inclusiv cartea de munca (vezi Anexa 4). La fiecare modificare de salar se intocmeste un stat de functiuni. Acesta cuprinde numele si prenumele, Functia si studiile, specializarea, gradul didactic, vechime in munca, norma saptamanala, transa vechime, etc(este la Anexa).

2.2.

Editari de situatii pentru evidenta personalului si a salarizarii

In descrierea aplicatiei de evidenta automatizata a personalului si salarizarii utilizata la Scoala Andrei Muresanu Brasov am facut referire la documentul Situatia incadrarii cu personal la data... , (numita si stat de functii care se editeaza in vederea calculului necesarului bugetar in data de 1 a lunii si se repartizeaza compartimentului Contabilitate pentru aprobari). Am creat cu datele din aceasta situatie tabela Statfunctii in Access, cu urmatoarele campuri : Macheta1

18

Unde : Retributia =salariul de baza. suma reprezinta suma corespunzatoare sporului de vechime si se calculeazaca : Suma=sporvechime%*(retributia+ indemnizcond+salarmerit) Totalbrut=retributia + indemnizcond + salarmerit +suma+spornoapte) Platacuora reprezinta numarul de ore suplimentare Retriblunarareprezinta suma pentru orele suplimentare sau cadrele platite cu ora si se calculeaza dupa formula :retributia/64*4*platacuora ; retributia/64-reprezinta tariful orar pt. Plata cu ora ; Totaldrepturi=retriblunara+totalbrut. Campul Marca este cheie unica ; tipul fiecarui camp se vede mai sus. Macheta 2

19

Macheta3

20

Macheta4

21

Macheta5

22

Macheta6

Macheta7

23

Macheta8

24

Macheta9

Macheta 10Situatia editata are forma;

25

In scopul editarii unei liste cu numele tuturor salariatilor, adresele si numerele lor de telefon(foarte utila dealtfel si nu exista la secretariat o astfel de lista) am creat o tabela numita AGENDA care contine doar marca, adresa si telefonul angajatilor, numele si prenumele preluindu-l din tabela STATFUNCTII ( se putea si din tabela DATE SALARIATI) Structura acestei tabele este:

Macheta11

26

Situatia editata are forma: Macheta 12

Macheta13

27

Macheta14

Macheta15

28

Macheta 16

Macheta 1729

Macheta 18

Macheta1930

Macheta2031

32

Macheta 21

Figura 1 organigrama scolii :Andrei Muresanu Brasov

33

34

Bibliografie:Codul muncii Editura Press 2006 http://www.dsclex .ro/contracte/cim.html http://www.topavocat.ro

35