transportul containerelor

Download transportul containerelor

Post on 07-Apr-2018

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/6/2019 transportul containerelor

  1/37

  TRANSPOR TUL MARITIM DE MARFURI N CONTAINERE

  n anii ce au urmat celui de al doilea razboi mondial, a avut loc o divcrsificare si o modernizare abazei tehnico-materiale a transportului naval n ntreaga lume.Alaturi de alte mijloacc moderncdc transport au aparut containerele si navele port-container.Statisticile ntocmite de I.M.O. si

  majoritatea specialistilor considcra ca transporturile containerizate vor continua cursa lorprogresiva in detrimcntul cclorlalte categorii dc transport maritim.

  1. Caracteristicile transportului de marfuri n containere. Avantaje si dezavantajc.

  nca din anul 1931 un raport ntocmit de Royal Comision of transport din Anglia arata ca,,Folosirca containerelor este o directie n care se spcra ca se vor realiza progrese. Marileavantajc ale transportului

  de marfuri n containere, cu un minim de risc la avarii si reduccrea costului manipularii. snt attde evidentc, ca este o mare surpriza pentru noi ca ele nu snt folosite ndeajuns.n comparatie cu

  metodcle obisnuite de transport, trarisportul de marfuri n containere prezinta urrnatoareleavantajc:

  -asigura integritatca cantitativa si calitativa a marfurilor transportate;

  -elimina ambajele obisnuite n transport, de obicei costisitoarc si grcle, n special cele din lemn;

  -micsoreaza timpul de stationare a navelor la opcratiunilc de ncarcare si descarcare;

  -elimina muncile manuale grele prin asigurarea unei mecanizari complexe a operatiunilor dencarcare/descarcare a marfurilor (reducnd concomitent numarul de muncitori afectati pentru

  aceste operatiuni);-accelereaza ritmu] de transport;

  -asigura transportul de marfuri de la magazia producatorului la magazia cumparatorului (gate togate), fara reformarea unitatilor de marfa (alte asezari), ceea ce simplifica si accelereazaoperatiile dc primire si predare a marfurilor;

  -se evita cntarirea marfurilor n etapele de transport;

  -ducc 1a reduccrea fondului de investitii pentru constructia de magazii acopcrite, containerul

  putnd fi depozitat si n aer liber si fo]osit ca atare drept depozit temporar;- asigura simplificarea formalitatilor calculelor, evidentelor si documentatiei necesare Iaoperatiunile normale si de predare/primire a marfurilor;

  - determina posibilitatea introducerii pe calculator a evidentei si circulatiei containere]or.

 • 8/6/2019 transportul containerelor

  2/37

  Din datele publicate de Biroul lnternational de Containere (B.I.C.) rezulta ca, datorita folosiriicontainerelor, n tarile europene se obtine, printre altele, o diminuarc a cheltuielilor demanipulare cu 30-40% si o reducere cu 50-70%a timpului irosit cu formalitatile vamale,anchete, documentatii si acte]e neccsare n operatiunile efectuate n sistemul traditional detransport.Trecerea de la sistemul clasic de transport la cel containerizat ridica o serie de

  prob]eme de natura economica, tehnica, comerciala, juridica, cum ar fi:- neuniformitatea transportului n ambele sensuri;

  - volumul mare de investitii pentru constructia containerelor si a navelor port containere;

  - necesitatea introducerii n reparatii a cel putin 20%din parcu1 de containere;

  - pentru activitatea nentrerupta a navelor port-container se considera a fi necesar un numar detrei ori mai mare de containere dect cel cc poate fi ncarcat de nava;

  2. Conventia Internationala pentru Securitatea Containerelor (CSC)Avnd n vedere folosirea tot mai frecventa a containerelor pentru transportu] marfurilor pe mare,precum si dezvoltarea productiei de nave specializate port-container, I.M.O., nca din anul 1967,a luat n evidenta n lucrarile sale identificarea formelor de securitate a containerelor ntransportul maritim.

  n 1972, sub egida I.M.O., a avut loc o Conferinta intemationala care a adoptat ConventiaInternationala pentru Securitatea Containerelor (International Convention for Safe Containers -C.S.C.1972).Conventia a intrat n vigoare la 6 septembrie 1977 si la 1 septembrie 1981 eraratiflcata de catre treizeci si trei de state.Tara noastra a aderat la aceasta Conventie prin Decretul

  nr.92/1975.Prevederile Conventiei prezinta o deosebita importanta pentru constructorii decontainere, registre navalc, personalul anbarcat,. armatori, proprietari dc containcre, capitanii dcport, etc.C.S.C se aplca contalncrtlordcstinatetransportului naval, tbrovlat sau auto sitransportulul combinal ntre accstia.

  Conventia nusc aplca containerelor destinate transportului aerian si containeitlor destinateincarcaturilor periculoase.n urrna controversatclor discutii pentru dcfrnirea notiunii decontainer1 s-a ajuns Ia urmatoarea forrnulare:

  Containerul este un utilaj de transport avnd caracter pcrmanent si, n consecinta, suficient derezistent pentru o utilizare repetata. E1 este special conceput pcntru a facilita transportul de

  rnarfuri printr-unul sau mai multc moduri de transport, fara rencarcari intermediare, pentru aputea fi fixat si/sau manipulat cu usurinta, fiind prevazut cu piese de colt pentru aceste scopuri, sidc astfel de dirnensiuni nct suprafata deterrninata de cele patru colturi exterioare inferioare safie de cel putin 14 m2 (daca nu exista piese de colt supcrioare) sau de ceI putin 7 rn2 (daca existaaceste piese de colt).Termenul container nu se refera nici la vehicule si nic 12112g616m i laambalaje, totusi se aplica si containerelor transportatc pe sasiuri.

  Conform acestei definitii snt cuprinse:

 • 8/6/2019 transportul containerelor

  3/37

  a) toate containerele cu o Iungirne mai mare de 10 picioare;

  b) containerele platforrna (flats) de Ia 20 de picioare Iungime, n masura in care dispun de colturisuperioare si cele de la 10 picioare lungirne;

  c)suprastructuri cu o suprafata de baza mai mare de 14 m

  2

  asa cum snt folosite n transportulrutier, cnd dispun de colturi inferioare.Prevederile Convcntiei se aplica unui transportinternational care este definitca:

  - un transport ntre doua porturi de plecare si destinatie situate n teritoriul a doua tari, din carecel putin una este. rnernbra a Conventiei.

  Conventia a mai stabilit urmatoarele definitii:

  -masa bruta maxima (R) = rnasa totala maxima adinisibila a containerului si a ncarcaturii sale;

  - tara (T) = masa containerului gol, inclusiv accesoriile pernanentfixate;- incarcatura utila maxirna admisibila (P) = diferenta dintre rnasa bruta si tara (P=R-T);

  - piesa de colt = detaliu constructiv de la colturile inferloare si/sau supcrioare ale containerului,avnd fortele cu deschizaturi servind la manipulare, stivuire si/sau fixare.

  1 ,,HANSN Harnburg nr.3/1973 p.345-348.

  A.Placuta de securitate C.S.C.

  Conventia a stabilit ca flccare dintre containerel e construi te conform cerintelor Conventiei vapurta flxata permanent, ntr-un loc vi,ibil si neexpus deteriorarilor o placuta denumita placuta desccuritate conformC.S.C.

  P]acuta de sccuritate este rectangulara cu dimensi uni de rninimum 200 x 100 mm, conformurmatorului modcl:

 • 8/6/2019 transportul containerelor

  4/37

  C.S.C. SAFETY APROVAL

  1

  2 DATE MANFACTURED

  3 IDENTIFICARION NR.

  4 MAXIMUM GROSS WEGHT FOR KG LB

  5 ALLOWABLE STACCKING WEGHT FOR 1,8 g KG LB

  6 RACKING TEST LOAD VALUE KG LB

  7 END WALL STRENGHT KG LB

  8 SID

  E WAL STRENGTH KG LB

  9 EXAMINAION DATES KG LB

  1-Tara si indicatorul asteptarii;

  2 - Data constructiei (sc marcheaza iuna si anul);

  3 -Numarul de identificarc (se mareheaza prin numarul dat de constructor containeruluircspecliv;

  4-Masa bruta maxima(R, n );

  5- Sarcina admisibila la stivuire pentru 1,8 g ( si );

  6 Sarcina pentm proba de rigiditate transversala ( si );

  7 -Rezistenta peretilor frontali (n kg si lb, numai daca peretii snt conceputi sa suporte o sarcinadiferita de 0, 4 P)

  8 -Rezistcnta peretilor laterali (n , numai daca peretii snt conceputi sa suporte o sarcina diferitade O, 6 P);

  9 -Datele inspcctiilor ulterioare (se marcheaza luna si anul pcntru prima inspcctare - dupa 5ani)a containerului nou, de asemeni pentru celelalte inspectii ulterioare.Datele inspectiilor efectuatevor fl gravate n re[ief sau n.scrise printr-unalt procedeu, vor fi durabile si usor de citit.Denumirea placutei se scrie cu o naltime a literelor de mlnimum 8 rnm, iar restul textului sicifrele cu o naltime de minirnum 5mm.

  B.Inspectii la containere

 • 8/6/2019 transportul containerelor

  5/37

  Inspectiile containcrelor se efectucaza Ia cererea scrisa a proprietarului, a administratiei portuare,a ntreprinderilor unitatilor cate exccuta reparatii de containere sau a altor organizatii interesate.Pentru toate felurile de inscriptii, containerele vor fi pregatite corespunzator pentru examinare,asigurndu-se accesul, dcschiderea sau demontarea elcmcntelor necesare.Registrul Naval Romnefectueaza urrnatoarele feluri de inspectii ale containerelor n exploatare:

  1) inspectii initiale - la containerele fabricate fara supravegherea R.N.R. sau a altui organmputernicit sa-1 nlocuiasca;

  2) inspectii conform Conventiei - la containerele de uz general, izoterme si cisterne, laurmatoarele intervale de limp:

  -prima inspcctie - Ia cel mult 5ani de la data fabricarii;

  -inspectiile urmatoare - la intcrvale de ccl mult 2 ani;

  3) inspectii intermediare - la intervale de cel mull un an (numai la containere izoterme);4) inspectii ocazionale la:

  -avarii mari suferite la containcre;

  -ncarcarea pe nava a containerelor izoterme prevazute cu agregat frigorific si/sau caloric;

  -necesitatea stabilirii starii tehnice a containerelor n toatc cazurile neprevazute.

  Comitetul LM.O. pentru siguranta maritima, la a 48-a sa sesiune2 tinuta ntre 6-17 iunie 1983, a

  adoptat, un al doilea set d