temel kaynak 4 genel de¤erlendirmeler - …sinifogretmenim.com/uniteler/mat/4.gds.pdf · temel...

of 25 /25
Temel Kaynak 4 170 Genel De¤erlendirmeler 21 308 say›s›ndaki rakamlar›n yerleri de¤ifltirilerek oluflturulacak befl basamakl› say›lar küçükten büyü¤e do¤ru s›ralan›rsa bafltan dördüncü say› afla¤›dakilerden hangisi olur? a. 10 283 b. 12 038 c. 12 308 d. 10 382 Afla¤›daki s›ralamalardan hangisi do¤rudur? a. 12 562 > 12 563 > 12 464 b. 33 444 < 33 400 < 33 540 c. 21 235 < 21 236 < 21 237 d. 17 050 < 17 500 < 17 005 7, 2, 0, 6, 4 rakamlar›n› birer kez kullanarak yaz›lan befl basamakl› say›lar›n en büyü¤ü ve en küçü¤ü aras›ndaki fark kaçt›r? a. 55 953 b. 59 953 c. 59 960 d. 59 967 72 x 25 iflleminin sonucu ile afla¤›dakilerden hangisinin sonucu eflittir? a. (42 x 5) x 4 b. (72 ÷ 4) x 100 c. (72 x 10) ÷ 4 d. (72 ÷ 2) x 10 Say› do¤rusunda, 18 say›s›na ayn› uzakl›kta bulunan iki do¤al say›n›n toplam› kaçt›r? a. 28 b. 34 c. 36 d. 42 Yandaki çarpma iflleminde ve birer rakam oldu¤una göre ifllemin sonucu kaçt›r? a. 11 456 b. 10 326 c. 12 045 d. 17 376 ab 0ab ab iflleminde bölüm kaçt›r? a. 1001 b. 1010 c. 101 d. 11 Yukar›da ayn› büyüklükteki 4 bütün farkl› parçalara ayr›lm›flt›r. Bu bütünlerin boyal› k›s›mlar›na karfl›l›k gelen kesirler de altlar›ndaki harflerle gösterilmifltir. Buna göre afla¤›daki s›ralamalardan hangisi do¤rudur? a. A < B < C < D b. B < C < D < A c. C > D > A > B d. D > B > A > C 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 7▲■ x ▲■ 2896 + • ••• ••••• GENEL DE⁄ERLEND‹RME 1 A B C D

Author: lynhan

Post on 18-Sep-2018

215 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Temel Kaynak 4

  117700

  Genel Deerlendirmeler

  21 308 saysndaki rakamlarn yerleri deifltirilerek oluflturulacak befl basamaklsaylar kkten bye doru sralanrsa bafltan drdnc sayafladakilerden hangisi olur?aa.. 10 283 bb.. 12 038 cc.. 12 308 dd.. 10 382

  Afladaki sralamalardan hangisi dorudur?aa.. 12 562 > 12 563 > 12 464 bb.. 33 444 < 33 400 < 33 540cc.. 21 235 < 21 236 < 21 237 dd.. 17 050 < 17 500 < 17 005

  7, 2, 0, 6, 4 rakamlarn birer kez kullanarak yazlan befl basamakl saylarn enby ve en k arasndaki fark katr?aa.. 55 953 bb.. 59 953 cc.. 59 960 dd.. 59 967

  72 x 25 iflleminin sonucu ile afladakilerden hangisinin sonucu eflittir?aa.. (42 x 5) x 4 bb.. (72 4) x 100 cc.. (72 x 10) 4 dd.. (72 2) x 10

  Say dorusunda, 18 saysna ayn uzaklkta bulunan iki doal saynn toplamkatr?aa.. 28 bb.. 34 cc.. 36 dd.. 42

  Yandaki arpma iflleminde ve birer rakam olduuna greifllemin sonucu katr?aa.. 11 456bb.. 10 326cc.. 12 045dd.. 17 376

  ab 0ab ab iflleminde blm katr?

  aa.. 1001 bb.. 1010 cc.. 101 dd.. 11

  Yukarda ayn byklkteki 4 btn farkl paralara ayrlmfltr. Bu btnlerinboyal ksmlarna karfllk gelen kesirler de altlarndaki harflerle gsterilmifltir.Buna gre afladaki sralamalardan hangisi dorudur?aa.. A < B < C < D bb.. B < C < D < A cc.. C > D > A > B dd.. D > B > A > C

  8.

  7.

  6.

  5.

  4.

  3.

  2.

  1.

  7x

  2 8 9 6+

  GENEL DEERLENDRME 1

  A B C D

 • Genel Deerlendirmeler MATEMATK

  117711

  Yukardaki say dorusunda 0 ile 1, 1 ile 2 ve 2 ile 3 aras 4 efl parayablnmfltr. Buna gre say dorusu zerinde gsterilen ifllem hangisidir?

  aa.. + = bb.. 1 + 1 = 2

  cc.. 1 + 2 = 3 dd.. + =

  = ise yerine gelecek say katr?

  aa.. 17 bb.. 12 cc.. 9 dd.. 8

  32,33 < ise yerine afladakilerden hangisi yazlabilir?aa.. 32,36 bb.. 32,330cc.. 32,303 dd.. 32,300

  Aflada verilen eflitliklerden hangisi yanlfltr?

  aa.. 2054 cm = 2 m 54 cmbb.. 1300 cm = 1 m 300 cmcc.. 4 m 60 cm = 4600 cmdd.. 8 m 40 cm = 840 cm

  Ecenin boyu Glinden 40 cm uzun, Edadan 15 cm ksadr. Eda ise zlemden20 cm ksadr. zlemin boyu 137 cm ise Glinin boyu ka santimetredir?aa.. 102 bb.. 84 cc.. 62 dd.. 58

  6 km + 500 cm + 70 m iflleminin sonucu ka metredir?aa.. 65 700 bb.. 60 570 cc.. 6570 dd.. 6075

  Afladaki harflerden hangisinde a vardr?aa.. S bb.. D cc.. P dd.. V

  15.

  14.

  13.

  12.

  11.

  10.

  9.0 1 2 3

  14

  14

  24

  14

  14

  24

  54

  34

  84

  14

  24

  34

  2634

  1734

  34

 • Temel Kaynak 4

  117722

  Genel Deerlendirmeler

  (16 ve 17. sorular yukardaki flekillere gre cevaplaynz.)

  Yandaki flekil verilen kareden 1, dikdrtgenden 1, genden2 tane kullanlarak oluflturulmufltur. fieklin evresi kasantimetredir?aa.. 73bb.. 60cc.. 51dd.. 42

  Yandaki flekil verilen dikdrtgenden 2, genden 4 tane kullanlarak oluflturulmufltur. fieklin evresi ka santimetredir?aa.. 70bb.. 60cc.. 50dd.. 40

  i dolu olan bir kaba 9 L su eklendiinde bunun 1 Lsi taflyor. Bu kabn

  tamam ka litre su almaktadr?aa.. 18 bb.. 24 cc.. 36 dd.. 64

  200 mLlik 225 flifle zeytinya toplam ka litre eder?aa.. 45 bb.. 405 cc.. 415 dd.. 450

  Bir meyve suyu fabrikasnda retilen 8000 L viflne suyu 250 mLlik kutularadoldurulmufltur. Bunun iin ka kutu kullanlmfltr?aa.. 1600 bb.. 2000 cc.. 20 000 dd.. 32 000

  20.

  19.

  18.

  17.

  16.

  9 cm

  4 cm

  4 cm 4 cm

  4 cm4 cm

  812

 • Genel Deerlendirmeler MATEMATK

  117733

  289 503 saysnda 5 rakam ile 8 rakamnn basamak deerleri fark katr?aa.. 30 000 bb.. 79 500 cc.. 80 500 dd.. 799 400

  26 x (12 + 59) iflleminin sonucu afladakilerden hangisinin sonucuna eflittir?aa.. 710 26 bb.. 26 + 1259 cc.. 7100 26 dd.. 71 x 26

  28 854 < 28 858 < 28 860 < 28 809 < 28 890Afladaki saylardan hangisi verilen sralamada yanlfl yerlefltirilmifltir?aa.. 28 860 bb.. 28 866 cc.. 28 809 dd.. 28 854

  Yandaki toplama iflleminde ve birer rakam gsterdiine gre + iflleminin sonucu katr?aa.. 11 bb.. 10cc.. 9 dd.. 8

  a 7 Yandaki kalanl blme iflleminde c yerine ka farkl rakam gelebilir? 6

  caa.. 8 bb.. 7 cc.. 6 dd.. 5

  (27 9) < < (29 + 8) sralamasnda yerine afladaki saylardan hangisiyazlrsa sralama yanlfl olur?aa.. 28 bb.. 32 cc.. 35 dd.. 37

  Ayta, hikye kitaplarnn sini okul ktphanesine, ini snf

  ktphanesine gtryor. Geriye 9 kitab kaldna gre, Aytan ka hikye kitab vard?aa.. 12 bb.. 15 cc.. 18 dd.. 21

  Yukardaki say dorusunda 0 ile 1, 1 ile 2 ve 2 ile 3 aras 3 eflit parayablnmfl ve baz noktalar harflerle isimlendirilmifltir. Buna gre hangi ikinoktaya karfllk gelen kesirlerin toplam 3tr?aa.. E - T bb.. E - H cc.. H - T dd.. H - A

  8.

  7.

  6.

  5.

  4.

  3.

  2.

  1.

  7+

  116

  GENEL DEERLENDRME 2

  26

  16

  0 1 2 3E H T A

 • Birler basamanda 7, onlar basamanda 2, onda birler basamanda 3,yzde birler basamanda 6 olan ondalk kesir afladakilerden hangisidir?aa.. 27,36 bb.. 72,63 cc.. 63,721 dd.. 36,27

  Yukardaki flekilde boyal ksma karfllk gelen kesrin virglle yazlfl hangisidir?aa.. 2,38 bb.. 0,238 cc.. 23,8 dd.. 2,308

  2,09 ondalk saysnn onda birler basama 4, birler basama 2 artrlrsaafladaki ondalk saylardan hangisi oluflur?aa.. 6,29 bb.. 6,013 cc.. 4,49 dd.. 4,013

  Tam ksmnda 205, ondalk ksmnda 21 olan ondalk say afladakilerdenhangisidir?aa.. 21,205 bb.. 210,205 cc.. 205,21 dd.. 20,521

  fiekilde; a, k, r, h, s dorular verilmifltir.Buna gre afladakilerden hangisidorudur?aa.. s dorusu ile h dorusu kesiflir.bb.. r dorusu a dorusuna diktir.cc.. s dorusu ile a dorusu paraleldir.dd.. h dorusu a dorusuna diktir.

  Yandaki flekle gre verilenlerden hangisi kflegendir?

  aa.. [CD]bb.. [FC]cc.. [DB]dd.. [CB]

  14.

  13.

  12.

  11.

  10.

  9.

  Temel Kaynak 4

  117744

  Genel Deerlendirmeler

  s hk

  a

  r

  A B

  D C

  E F

 • Genel Deerlendirmeler MATEMATK

  117755

  Afladakilerden hangisine simetri dorusu izilemez?a. b. c. d.

  Yandaki flekilde [FI] = 6 cm ve [MI] = 4cmdir. FGHI karesinin evresine K, MIHNdikdrtgeninin evresine D ve RIH eflkenargeninin evresine denmifltir. Bu fleklinevreleriyle ilgili verilen sralamalardanhangisi dorudur?a. D > K > b. K > > Dc. K > D > d. D > > R

  Yandaki flekil birbirine efl karelerden oluflmaktadr.Buna gre fleklin evresinin uzunluu karelerdenbirinin evre uzunluunun ka katdr?a. 6b. 8c. 10d. 12

  Yandaki dikdrtgenin alan ka birim karedir?a. 32 b. 36c. 42 d. 48

  Yandaki flekilde i ie yerlefltirilmifl iki karebulunmaktadr. Bu karelerin alanlar fark ka birimkaredir?a. 28b. 32c. 122d. 160

  evre uzunluu 40 birim olan bir dikdrtgenin ksa kenar 4 birim ise alan kabirim karedir?a. 144 b. 128 c. 64 d. 36

  20.

  19.

  18.

  17.

  16.

  15.

  F

  G

  I

  H

  R

  M

  N

  12 birim

  4 bi

  rim

  6 birim

  8 bi

  rim

 • Temel Kaynak 4

  117766

  Genel Deerlendirmeler

  Aflada okunufllar verilen saylardan en by hangisidir?aa.. Sekiz bin elli iki b. Sekiz bin drt yz beflc. Sekiz yz bin elli d. Sekiz yz bin dokuz

  a x b = 54 ve a ile b birer doal say olduuna gre a + b en fazla ka olabilir?a. 15 b. 21 c. 29 d. 55

  46 92 94 188 200 ?Yukardaki say rntsnde ? yerine ka gelmelidir?a. 202 b. 280 c. 294 d. 400

  Yandaki toplama ifllemlerinde , ve yerine gelecek saylar hangileridir?a. = 11 b. = 13

  = 20 = 18 = 6 = 9

  c. = 12 d. = 16 = 19 = 15 = 10 = 7

  Yandaki karma ifllemine gre ve yerine gelecek rakamlarntoplam katr?a. 9b. 10c. 11d. 12

  kesrinin bir basit kesir olabilmesi iin payda en az ka olmaldr?

  a. 4 b. 5 c. 6 d. 7

  + < 1 karfllafltrmasnda yerine gelebilecek en byk say katr?

  a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

  7.

  6.

  5.

  4.

  3.

  2.

  1.

  + = 31 + = 22 + = 18

  6 80 48 3

  1 8 3 7

  GENEL DEERLENDRME 3

  6

  911

  11

 • Genel Deerlendirmeler MATEMATK

  117777

  , , , ,

  Yukardaki kesirler kkten bye doru sralandnda bafltan nc kesirhangisi olur?

  a. b. c. d.

  Say dorusunda 0 ile 1 aras ve 1 ile 2 aras 10 efl paraya blnmfltr.A noktasna karfllk gelen ondalk kesir afladakilerden hangisidir?a. 0,06 b. 1,6 c. 2,6 d. 0,6

  Afladaki ondalk kesirlerden hangisi 12,3 ondalk kesri ile 12,08 ondalk kesriarasndadr?a. 12,1 b. 12,4 c. 12,07 d. 12,05

  Bir sepetteki incirlerin si tketiliyor. 3 kg daha incir yenseydi geriye

  sepetteki incirlerin kalacakt. Sepette ka kilogram incir vard?

  a. 14 b. 16 c. 18 d. 20

  Yukardaki drt genin ortak zellii hangisidir?a. Genifl aldrlar. b. kizkenar genlerdir.c. eflitkenar genlerdir. d. Dik aldrlar.

  Aflada verilen lmlerden hangisi bir genin alar olamaz?a. 45 - 90 - 45 b. 58 - 40 - 82c. 110 - 50 - 20 d. 120 - 50 - 20

  13.

  12.

  11.

  10.

  9.

  8. 1618

  1618

  1618

  1621

  1614

  1624

  1614

  1621

  1626

  A

  0 1 2

  26

  36

 • Temel Kaynak 4

  117788

  Genel Deerlendirmeler

  Yandaki ABC gen ikizkenar gendir. [AB] = [BC]olduuna gre A as ka derecedir?a. 90 b. 80c. 70 d. 60

  Yandaki yap ka birim kpten oluflmufltur?a. 8 b. 9c. 10 d. 11

  Yandaki flekil bir tanesinin evresi 28 cm olan 8 eflkareden oluflmufltur. Buna gre fleklin evresi kasantimetredir?a. 126b. 146c. 224d. 226

  Arda, evresi 24 cm olan farkl dikdrtgenler izdi. Bunlardan alan en bykolann uzun kenar ka santimetredir?a. 11 b. 10 c. 9 d. 7

  fiekildeki ABCD dikdrtgeninin uzun kenar 22 cm,ksa kenar 16 cmdir. Buna gre boyal blgeninevresinin uzunluu ka santimetredir?a. 76 b. 64c. 60 d. 58

  Yandaki dikdrtgen, bir tanesinin alan 16 birim kareolan 8 efl kareden oluflmufltur. Buna gre ABCDdikdrtgeninin alan ka birim karedir?a. 64 b. 108c. 128 d. 144

  Yandaki flekil evresi 32 cm olan bir kare ve 4 eflkenargenden oluflmufltur. Buna gre boyal blgenin evreuzunluu ka santimetredir?a. 64 b. 48c. 32 d. 26

  20.

  19.

  18.

  17.

  16.

  15.

  14.A

  C

  B 40

  A B

  D C

  A B

  D C

 • Genel Deerlendirmeler MATEMATK

  117799

  Okunuflu krk bin iki yz drt olan say afladakilerden hangisidir?a. 4204 b. 40 204 c. 400 204 d. 400 214

  369 126 saysnda binler blndeki rakamlarn basamak deerleri toplamkatr?a. yz altmfl dokuz b. alt yz doksan birc. dokuz yz on iki bin d. yz altmfl dokuz bin

  Afladaki saylardan hangisi en yakn yzle yuvarlanmfltr?a. 4275 4200 b. 5667 5600c. 8443 8500 c. 7846 7800

  Yukardaki rntnn saysal ifadesi verilenlerden hangisidir?a. 0 + 1 2 + 2 3 + 3 4 + 4 b. 0 x 2 2 x 3 3 x 3 4 x 3c. 1 x 1 2 x 2 3 x 3 4 x 4 d. 1 + 1 3 + 1 5 + 1 7 + 11

  306 + 204 = ABC ise A + B + C katr?a. 5 b. 6 c. 9 d. 15

  Yandaki karma iflleminde B + C = 86, fark 29dur.Buna gre kan katr?a. 14 b. 49c. 57 d. 115

  Arda, 4 kurflun kalem ve 3 defter iin 9 YTL 50 YKr demifltir. 8 kurflun kaleminfiyat 4 YTL ise bir defterin fiyat nedir?a. 1 YTL 50 YKr b. 3 YTLc. 2 YTL 50 YKr d. 1 YTL 75 YKr

  Afladaki arpma ifllemlerinden hangisinde arpmn birler basamandakirakam 7dir?a. 270 x 77 b. 371 x 16 c. 702 x 37 d. 401 x 47

  8.

  7.

  6.

  5.

  4.

  3.

  2.

  1.

  GENEL DEERLENDRME 4

  A B

  C

 • Yukardaki say dorusunda 1 ile 2 ve 2 ile 3 aras birbirine efl paralaraayrlmfltr. Buna gre A ve B noktalarna karfllk gelen kesirlerin toplam katr?

  a. 3 b. c. 2 d.

  Afladaki eflitliklerden hangileri dorudur?

  I. = 0,8 II. = 1,8 III. = 0,880 IV. = 0,18

  a. I ve II b. I ve III c. II ve IV d. III ve IV

  Afladaki flekillerin hangisinde a vardr?a. b.

  c. d.

  Yukardaki alardan hangileri genifl adr?a. I ve II b. II ve IV c. I ve III d. III ve IV

  Yandaki dikdrtgen afladakilerden hangisi gibi adlandrlamaz?a. SYNAb. AYSNc. NAYSd. YSNA

  13.

  12.

  11.

  10.

  9.0 1 2 3

  A B

  Temel Kaynak 4

  118800

  Genel Deerlendirmeler

  65

  8100

  1810

  881000

  1801000

  75

  75

  235

  A

  S

  N

  Y

  I II III IV

 • Afladaki genlerden hangisi genifl al gendir?a. b. c. d.

  Yandaki yap ka efl kpten oluflmufltur?a. 10b. 12c. 14d. 16

  Afladaki dzlemsel flekillerin hangisinin simetri dorusu yoktur?a. b. c. d.

  Ahmet 900 cm ipin 4 m 50 cmsini uurtmas iin kullanmfltr. pten geriye nekadar kalmfltr?a. 5 m b. 450 cm c. 5 m 5 cm d. 4 m 45 cm

  Ece ve Tubann doum tarihleri arasnda 25 gn vardr. Ece doum gnnTubadan sonra kutlamaktadr. Ecenin doum gn 2 Austos olduuna greTubann doum gn ne zamandr?a. 27 Austos b. 8 Temmuzc. 28 Austos d. 6 Temmuz

  20 litre sirke 1 llik ve yarm litrelik toplam 30 flifleye dolduruluyor. Ka taneyarm litrelik flifle kullanlmfltr?a. 10 b. 15 c. 20 d. 25

  Bir kuru yemifli 5 kg fstn 2 kgn 250 glk pofletlere, 3 kgn da 750 glkpaketlere doldurdu. Toplam ka poflet kullanmfltr?a. 8 b. 10 c. 12 d. 14

  20.

  19.

  18.

  17.

  16.

  15.

  14.

  Genel Deerlendirmeler MATEMATK

  118811

  60

  60

  45

  40

  75

  25

  30

 • Temel Kaynak 4

  118822

  Genel Deerlendirmeler

  21 896 saysnda basamak deeri en byk olan rakam ile basamak deeri enkk olan rakamn toplam katr?a. 11 b. 10 c. 8 d. 7

  (3 x 10 000) + (6 x 1000) + (4 x 100) + (2 x 1)Yukardaki zmlenmifl flekli verilen say hangisidir?a. 36 420 b. 36 402 c. 36 042 d. 30 642

  201 673 saysndaki 6 rakam hangi blktedir?a. birler b. onlar c. yzler d. binler

  Yandaki toplama iflleminde a, b ve c yerine gelecek rakamlarn 246a3toplam katr? 7040ba. 13 4c249b. 16 + 6817c. 17 142127d. 18

  Bir karma iflleminde eksilene 10 ekleyip kandan 5 karrsak fark nasldeiflir?a. 15 artar. b. 5 azalr. c. 15 azalr. d. 5 artar.

  Yandaki arpma iflleminde arpm katr?a. 13 500b. 13 628c. 13 716d. 13 824

  Bir blme iflleminde blen 46, blm 18 ve kalan 6dr. Buna gre blnen katr?a. 608 b. 614 c. 828 d. 834

  Verilen say dorusunda 2 ile 3 aras 4 efl paraya blnmfltr. Buna gre Anoktasna karfllk gelen kesir says hangisidir?

  a. b. 2 c. d. 2

  8.

  7.

  6.

  5.

  4.

  3.

  2.

  1.

  x 54

  x 1280

  GENEL DEERLENDRME 5

  0 1 2 3

  A

  43

  14

  114

  23

 • Genel Deerlendirmeler MATEMATK

  118833

  Afladakilerden hangisinde verilen kesirlerden her ikisi de bileflik kesirdir?

  a. , b. ,

  c. , d. ,

  Bir tarlann sekizde ikisine msr, sekizde birine fasulye geri kalanna da nohutekiliyor. Nohut ekilen ksm tarlann kata kadr?a. beflte b. onda ikisic. sekizde befli d. te biri

  Aflaaki ondalk saylarn en k hangisidir?a. 0,14 b. 1,4 c. 0,014 d. 0,140

  Sekiz tam yzde iki saysnn rakamlarla yazlfl afladakilerden hangisidir?a. 8,02 b. 0,82 c. 8,20 d. 0,802

  136,72 saysnn onda birler basamandaki rakam katr?a. 2 b. 3 c. 6 d. 7

  Yandaki flekilde M as dik adr. Verilenlere grea as ka derecedir?a. 40b. 50c. 60d. 130

  Yandaki gende verilenlere gre B as kaderecedir?a. 90 b. 85c. 80 d. 75

  15.

  14.

  13.

  12.

  11.

  10.

  9.

  66

  36

  2613

  148

  102101

  86100

  1212

  917

  2030

  ?a

  M

  A

  B C

  65

  35

 • Temel Kaynak 4

  118844

  Genel Deerlendirmeler

  Afladaki yaplarn hepsi ayn efl kplerden oluflturulmufltur. Buna grehangisinin birim kp says yanlfl verilmifltir?a. b.

  c. d.

  1 saat 45 dakika koflan bir kifli toplam ka dakika koflmufltur?a. 165 b. 145 c. 105 d. 95

  Yandaki flekil krmz bir dikdrtgen ve mavi birkareden oluflmufltur. Dikdrtgenin ksa kenar 3 cm,uzun kenar 8 cm olduuna gre fleklin evresi kasantimetredir?a. 80 b. 46c. 38 d. 36

  Yandaki dikdrtgen her birimin evre uzunluu 12 cm olan 8 eflkareye blnmfltr. Dikdrtgenin evre uzunluu ka santimetredir?a. 24b. 32c. 33d. 36

  Afladaki yllardan hangisi artk yldr?a. 2008 b. 2009 c. 2010 d. 2011

  20.

  19.

  18.

  17.

  16.

  68

  85

  3 cm

  8 cm

 • Genel Deerlendirmeler MATEMATK

  118855

  Befl basamakl rakamlar birbirinden farkl en byk doal saynn binlerblnn binler basamandaki rakam ka olur?a. 9 b. 8 c. 7 d. 0

  = 17 + = 33Yukardaki ifllemlere gre x katr?a. 561 b. 422 c. 200 d. 160

  Afladaki saylar belli bir kurala gre dizilmifltir. Bu kurala gre soru iflaretininyerine hangi say gelmelidir?5 12 26 54 ?a. 56 b. 108 c. 110 d. 112

  Bir sayya kendisinin 5 kat eklendiinde 36 ediyor. Bu saynn i katr?

  a. 6 b. 5 c. 4 d. 3

  Ka tane i toplarsak 10 elde ederiz?

  a. 10 b. 100 c. 1000 d. 10 000

  Gnde 0,5 L st ien Ali, hafta sonu hi st imedi. Ali bir haftada toplam kalitre st imifltir?a. 2,5 L b. 3 L c. 3,5 L d. 4 L

  1,25 saysnn kesir olarak ifadesi afladakilerden hangisidir?

  a. b. c. d. 10

  21.30da uyuyan Aylin, 07.15te uyand. Aylin ka saat ka dakika uyumufltur?a. 9 sa. 45 dk. b. 9 sa. 15 dk.c. 8 sa. 45 dk. d. 7 sa. 45 dk.

  8.

  7.

  6.

  5.

  4.

  3.

  2.

  1.

  12

  110

  GENEL DEERLENDRME 6

  125100

  25100

  100125

  25100

 • fiekildeki ABD geninde A as ka derecedir?a. 10b. 20c. 40d. 60

  Yandaki dikdrtgen iki eflit kareden oluflmaktadr. Karelerinalanlar toplam 32 birim kare olduuna gre dikdrtgeninevresi ka birimdir?a. 30 b. 24c. 18 d. 16

  Yandaki fleklin tamamnn alan ka birim karedir?a. 40b. 37c. 36d. 32

  Efl karelerden oluflan yandaki fleklin evresi ka birimdir?a. 27b. 18c. 16d. 14

  150 mLlik fliflelerden ka tanesi 1800 mL eder?a. 14 b. 13 c. 12 d. 11

  5, 2, 1, 3 saylar ile oluflturulan en byk ondalk say hangisi olur?a. 523,1 b. 532,1c. 5,321 d. 53,21

  Afladaki eflitliklerden hangisi yanlfltr?a. 21,03 + 12,05 = 33,08 b. 52,25 + 25,52 = 77,77c. 17,73 + 71,37 = 88,90 d. 98,01 + 2,10 = 100,11

  15.

  14.

  13.

  12.

  11.

  10.

  9.A

  B C40

  ?

  60

  A E C

  D F C

  4

  2

  3

  2

  Temel Kaynak 4

  118866

  Genel Deerlendirmeler

  2

  2

 • Genel Deerlendirmeler MATEMATK

  118877

  Yandaki flekil birbirine efl karelerden oluflmufltur.Karenin bir kenarnn uzunluu 2 cmdir. Buna greboyal ksmn evresi ka santimetredir?a. 26b. 22c. 20d. 18

  Yukardaki rntnn devam hangisidir?a. b.

  c. d.

  Bir blme iflleminde blm 16, blen 13 ise blnen en fazla ka olur?a. 207 b. 208 c. 212 d. 220

  Afladaki kesirlerden hangisi en byktr?

  a. b. c. d.

  135,75 saysnn onda birler basamana iki tane onda 1 eklenirse say ka olur?a. 135,77 b. 135,85c. 13,95 d. 157,75

  20.

  19.

  18.

  17.

  16.

  2020

  2220

  120

  201

 • Temel Kaynak 4

  118888

  Genel Deerlendirmeler

  I. Rakamlar birbirinden farkl befl basamakl bir saydr.II. Binler basamandaki rakam ift saydr.III. On binler basamandaki rakam yzler basamandaki rakamdan kktr.Yukarda zellikler verilen saylardan hangisine aittir?a. 60 431 b. 71 862 c. 80 790 d. 42 831

  2 onluk, 3 yz binlik, 6 yzlkten oluflan say afladakilerden hangisidir?a. 300 026 b. 300 620 c. 360 200 d. 362 000

  3084 > 1206 ise afladakilerden hangisi olamaz?a. 1878 b. 1877 c. 1876 d. 1875

  Yukardaki saylar belli bir kurala gre sralanmfltr. Buna gre ? olan kutuyahangi say yazlmaldr?a. 20 016 b. 12 960 c. 7776 d. 7096

  Yukardaki flekilde gsterilen toplama ifllemi verilenlerden hangisidir?

  a. b. c. d.

  Tunayn kumbarasndaki parann s 24 YTLdir. Tunayn kumbarasndaki

  parann tamam ka YTLdir?a. 28 b. 32 c. 36 d. 40

  0,46 < a < 0,6 sralamasnda a yerine yazlabilecek en byk ondalk sayafladakilerden hangisidir?a. 0,610 b. 0,469c. 0,599 d. 0,600

  7.

  6.

  5.

  4.

  3.

  2.

  1.

  6 36 216 1296 ?

  GENEL DEERLENDRME 7

  69

  915

  + =1115

  2015

  915

  + =815

  1715

  615

  + =715

  1315

  1715

  + =1515

  3215

 • Genel Deerlendirmeler MATEMATK

  118899

  Yandaki flekilde ka dik gen vardr?a. 4b. 6c. 8d. 10

  Murat, flekildeki birim kpleri kullanarak farkl byklktekpler oluflturmaktadr. Murat bu birim kplerden afladakisaylardan hangisi kadar kullandnda yeni bir kp oluflturur?a. 8 b. 9c. 10 d. 12

  Yandaki yap 8 efl kpten oluflmufltur ve yeflil okynnden bakan bir kiflinin grd flekil verilmifltir.Yapya, arka taraftan bakan bir kiflinin (krmz okynnden) grd flekil afladakilerden hangisi olur?a. b.

  c. d.

  Yandaki fleklin b dorusuna gre simetrii afladakilerdenhangisinde verilmifltir?a. b.

  c. d.

  Nazmi Bey ifle gitmek iin sabah saat 08.05te evden kmfltr. Nazmi Bey evedndnde saat 19.15i gsterdiine gre ka saat sonra eve dnmfltr?a. 7 sa. 10 dk b. 10 sa. 20 dk c. 11 sa. 10 dk d. 12 sa. 20 dk

  Bir adm yaklaflk 48 cm olan Zeynep, evden okula 75 admda varyor. Bunagre Zeynepin evi ile okulu aras yaklaflk ka metredir?a. 36 b. 33 c. 32 d. 31

  13.

  12.

  11.

  10.

  9.

  8.

  a

  ba

  b

  a

  b

  a

  b

  a

  b

 • 600 mL suya 240 mL limon suyu karfltrlarak limonata yaplyor. Limonata 120mLlik bardaklara doldurulduunda ka bardak kullanlr?a. 5 b. 6 c. 7 d. 8

  Ali Bey litresi 12 YTL olan kolonyadan 225 mL ve 275 mLlik flifleleri doldurmakistiyor. Bunun iin ka YTL der?a. 4 b. 5 c. 6 d. 7

  998 kg kiraz 24 kilogramlk kasalara doldurulduunda ka kasa tam olarak dolar?a. 40 b. 41 c. 42 d. 43

  11 000 kg + 2 t + 102 000 g ka kilogram eder?a. 13 102 b. 115 000 c. 23 200 d. 12 100

  Yukardaki grafik bir okulda yaplan kurslara katlan renci saysgsterilmektedir. 18, 19 ve 20. sorular grafie gre yantlaynz.

  Satran ve resim kursuna toplam ka kifli katlmaktadr?a. 65 b. 55 c. 45 d. 35

  Keman kursuna katlan renci says, gitar kursuna katlan renci saysnnka katdr?a. 2 b. 3 c. 4 d. 5

  Dans kursuna katlan rencilerin 4 tanesi resim kursuna getiinde resimkursunun renci says ka olur?a. 34 b. 29 c. 24 d. 19

  20.

  19.

  18.

  17.

  16.

  15.

  14.

  10

  15

  20

  25

  30

  Keman Gitar Satran Resim Dans

  Temel Kaynak 4

  119900

  Genel Deerlendirmeler

 • Genel Deerlendirmeler MATEMATK

  119911

  8173 saysnn binler blndeki rakamlarn toplam 17dir. Buna gre afladakilerden hangisidir?a. 5 b. 7c. 8 d. 9

  Yandaki toplama iflleminde a + b + c + d = 24 ise iflleminsonucu katr?a. 24 444b. 26 664c. 28 664d. 30 442

  a ve b doal saylarnn arpm 72 ise a + bnin alabilecei en byk deerkatr?a. 17 b. 38c. 73 d. 82

  Bir snfta 40 renci vardr. rencilerin erkek rencidir. Kz

  rencilerin says katr?a. 15 b. 20c. 25 d. 30

  Serap bir gnn n uykuda geiriyor. Uyuyarak geen zaman 2 saat

  eksiini de okulda geiriyor. Serap bir gnde okulda ka saat kalmaktadr?a. 5 b. 6c. 7 d. 8

  5.

  4.

  3.

  2.

  1.

  abcdbcdacdab

  + dabc

  38

  38

  GENEL DEERLENDRME 8

 • Afladaki ondalk kesirlerden en by hangisidir?a. 7,11 b. 7,101c. 7,01 d. 7,011

  Afladaki genlerden hangisi kenar zellikleri bakmndan dierlerinden farkldr?a. b.

  c. d.

  Afladaki kesir iftlerinden hangisinin fark tr?

  a. , b. , c. , d. ,

  Yandaki flekilde harflerle gsterilen alardanhangileri genifl adr?a. D, Eb. A, Bc. D, Cd. A, C

  zometrik kt zerine izilmifl yapnn boyalyzeyinin kare olabilmesi iin en az ka birimkp daha eklenmelidir?a. 2b. 5c. 7d. 9

  10.

  9.

  8.

  7.

  6.

  A

  C

  BD

  E

  Temel Kaynak 4

  119922

  Genel Deerlendirmeler

  46

  76

  16

  66

  36

  96

  36

  56

  16

 • Genel Deerlendirmeler MATEMATK

  119933

  Afladakilerden hangisi 2105 cmye eflittir?a. 21 m 5 cm b. 2 m 105 cmc. 2 m 15 cm d. 21 m 105 cm

  Yandaki dikdrtgenin alan ka birim karedir?a. 24b. 22c. 20d. 28

  Yandaki boyal flekil, evreleri 15 cm olan

  eflkenar genlerden oluflmufltur.

  Buna gre AB doru parasnn uzunluu

  ka santimetredir?

  a. 15 b. 20

  c. 25 d. 30

  Bir bidonun i su doludur. Bidona 14 L su eklendiinde tamam doluyor.

  Buna gre bidon ka litre su alr?

  a. 20 b. 24

  c. 28 d. 32

  56 L zeytinya 250 mLlik fliflelere dolduruluyor. Bunun iin ka flifle kullanlr?

  a. 14 b. 28

  c. 128 d. 224

  250 mL stn fiyat 50 YKr ise 6 L st ka YTLdir?

  a. 8 b. 10

  c. 12 d. 14

  16.

  15.

  14.

  13.

  12.

  11.

  6 birim

  4 birim

  A B

  512

 • Temel Kaynak 4

  119944

  Genel Deerlendirmeler

  Yukardaki grafikte bir yaynevinin yllara gre kartt ocuk kitab saysgsterilmektedir. 17, 18, 19 ve 20. sorular grafie gre yantlaynz.

  Grafie gre afladaki bilgilerden hangisi yanlfltr?a. 2003 ylndan sonraki her ylda kartlan ocuk kitaplar says artmfltr.b. kartlan kitap saysnda artfl en fazla 2006 ylnda olmufltur.c. 2003 ylnda kartlan kitap saysnda dflfl olmufltur.d. 2006 ylnda 7000 ocuk kitab kartlmfltr.

  2004 ylnda kartlan ocuk kitab says 2003 ylndakinden ka fazladr?a. 1000 b. 2000c. 3000 d. 4000

  Hangi iki ylda kartlan ocuk kitab says eflittir?a. 2005 - 2006 b. 2004 - 2002c. 2003 - 2004 d. 2002 - 2005

  Son ylda toplam ka ocuk kitab kartlmfltr?a. 10 000 b. 15 000c. 16 000 d. 17 000

  20.

  19.

  18.

  17.

  Yllar2002 2003 2004 2005 2006

  7000

  6000

  5000

  4000

  3000

  2000

  1000