teknofest 2020

Click here to load reader

Post on 26-Oct-2021

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MBK KOU SPACE ROKET TAKIMI Ata Hazrlk Raporu (AHR)
131 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIMASI ATIA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
Herkese Açk | Public
Takm Yaps
231 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIMASI ATIA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
Herkese Açk | Public
KTR’den Deiimler
331 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIMASI ATIA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
KTR’den Deiimler
Birincil ve Faydal yük paraütünün yeri Paraütlerin burunun içerisine tanmasna karar verilmitir. Büyük paraütün içerisine rahat sabilmesi için kabnn uzatlmas karar
alnp dier paraütlerinde buruna tanmasnn daha salkl olaca hesaplanmtr.
Paraüt Rengi Krmz, sar yerine; turuncu,sar ve yeil renginde paraütler kullanlmtr. Tedarii daha kolay olduu için deiiklie gidilmitir.
GPS Deiimi Adafruit Ultimate GPS Breakout yerine Beitian bn-880 GPS modülü kullanlmtr. Adafruit Ultimate GPS Breakout modülünün pandemiden dolay tedarii zor
olduu için deiiklie gidilmitir.
nedeniyle ve maliyet açsndan uygun olan Polyester Perlon kullanmna karar verildi.
Kurtarma Sistemi Kurtarma sisteminde yayn skaca alan ksaltl p, paraütün içine girecei yaya bal
olan kabn boyutu uzatld. Totalde kurtarma sisteminin boyu uzatlm oldu. Yayn skaca alann ksaltarak frlatma kuvvetini arttrmak ve kabn boyunu
uzatarak paraütün içerisine saca alan oluturmak.
Üst Kanatçk Konumu Gövdelerin birleim noktasndan 16cm yukarsndayken 24,5cm yukarsna alnmtr. Gövde boyutlarnn deiiminden dolay statik marjinin istenilen deerde
tutulabilmesi için deiiklie gidilmitir.
Faydal yükün kapsülün açlma mekanizmas Faydal yükün kapsülünün açlma mekanizmas için 2 tane çubuk ve dili yerine 1'er
taneye düürülmütür. Faydal yükün kapsülün kapana tek yönde daha çok kuvvet uygulayarak
daha kolay açabilmesini salamaktadr.
aviyonik olmasna karar verildi.
Basnç sensörünün GPS'e kyasla daha hassas irtifa verisi vermesi ve irtifann karlatrlarak alndnda daha salkl sonuçlar elde edilmesinden dolay bu
deiiklik tercih edildi.
Herkese Açk | Public
KTR’den Deiimler
431 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIMASI ATIA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
KTR’den Deiimler
Burun boyutu Burunun gövdeye geçtii ksm
12cm'den 9 cm'ye düürülmütür. Birincil ve yük paraütünün buruna tama karar alnd ve paraütlerin burundan daha rahat çkabilmesi için
denemeler yaplarak bu 3cm burunu ksaltmaya karar verilmitir.
Gövde Boyutlar Üst gövdenin boyutu 80 cm'den 91 cm'e çkarlm olup alt gövdenin boyutu ise
100 cm'den 89 cm'e düürülmütür.
Roket tasarlama aamasnda yedek motor olarak tercih ettiimiz M2150 ticari motorunun atanma olasl üzerine roketimizde minimum deiiklie gitmek için alt gövdeyi uzun tasarlanmt. Atanan motorun M1675
olmasndan dolay alt gövdede boluk kalmtr. Statik marjinin istenilen seviyede tutulmas için gövde boyutlarnda deiime gidilip uçu analiz verileri aadaki gibi tekrar hesaplanm olup grafik sonuçlar
sonucunda uçuun daha stabil gerçekletii öngörülmütür.
Motor Kapa Malzemesi
Alüminyumun erime scakl ve özkütle düüklüünden dolay hafif olmas uçu statik marjini olumsuz etkilemekteydi. Yaplan hesaplamalara göre motor kapann daha ar olmasna karar verildi
Statik marjin - Zaman Mach number - Zaman Mach number – YükseklikUçu Grafii Statik marjin - Yükseklik
Herkese Açk | Public
Roket Alt Sistemleri
531 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIMASI ATIA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
Roket Alt Bileenleri Üretim ve Tedarik Durumlar
Burun Üretimi Tamamland.
Gövdeler Üretimi Tamamland.
Kurtarma Sistemi Üretimi Tamamland.
Herkese Açk | Public
6
Roket Genel Görünümü
31 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIMASI ATIA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
OpenRocket Görseli Üretim Görseli CAD Görseli
Herkese Açk | Public
Roket Alt Sistemleri
Mekanik Görünümleri ve Detaylar
731 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIMASI ATIA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
Herkese Açk | Public
Burun ve Faydal Yük Mekanik Görünüm
831 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIMASI ATIA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
Herkese Açk | Public
Burun konisi optimum aerodinamik özellikleri salamak için Ogive ekilde üretilmitir. Hafif ve salam olduu için üretim malzemesi olarak karbon fiber tercih edilmitir.
Karbon fiber burunu, karbon elyaf yatrp reçine sürme yöntemi ile üretilmitir.
Burun gövdeye sk ekilde deil, normal – serbest aras geçme ile geçecektir. Bu sayede yay gücü ile kolayca gövdeden dar frlamayacak, yukar çkarken motor kuvveti sayesinde gövdeden ayrlmayacaktr.
Burun konisi gövdeye içeriden salam bir ip ile bal olup frladktan sonra farkl bir yere gitmeyecektir. çerisine hafif ekilde yerletirilmi olacak olan paraütler yükün arl sayesinde içerisinden düecek ve roket
dümeye balad anda açlmaya balayacaktr.
TEKNOFEST 2020 ROKET YARIMASI ATIA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
Roket Alt Sistem Ürün Yap Malzemesi Üretim Arl ( g )
Burun Konisi Karbonfiber 434 g
Herkese Açk | Public
1031 Temmuz 2020 Cuma
Faydal yük yere güvenli ve salam bir ekilde ulaabilmesi amacyla kapsül eklinde tasarlanmtr.Kapsül oval iki kapak ve bir silindirik gövde olmak üzere üç parçadan olumaktadr.Parçalarn her biri 3B yazcdan PLA+ (mor renkli) kullanlarak üretilmitir.Kapsülün içinde bir adet insansz kara arac bulunmaktadr.insansz kara arac arazinin izohips haritasn oluturmak amacyla kapsül içerisinden üzerindeki kremayer mekanizmas(bir tane çubuk ve bir tane çarktan oluan sistem) sayesinde kapsülden çkp görevini gerçekletirecektir.nsansz kara aracnn arazide ilerleyebilmesi için palet,rulman,pla parçalar ve motordan oluan sistem kullanlmtr.Kapsülün içinde ayrca kapsülün pozisyonuna göre aracn düz kalmas için d PLA+'dan içi ise 3.5 mm demir bilyelerden oluan rulman(2 adet) kullanlmtr.Kapsülün arl 4 kg yapmak için kapsülün içine arlk yerletirildi.
TEKNOFEST 2020 ROKET YARIMASI ATIA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
NSANSIZ KARA ARACININ ÇNDE KULLANILAN MALZEMELER
Arduino nano
Buzzer
KAPSÜLÜN UZUNLUU 14,5 cm
KAPSÜLÜN MALZEMES PLA
KAPSÜLÜN KABUK AIRLII
PALET BOYUTU 10 cm
NSANSIZ HAVA ARACI BOYUTU
Kurtarma Sistemi Mekanik Görünüm
1131 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIMASI ATIA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
Herkese Açk | Public
Ayrlma Sistemi – Detay
1231 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIMASI ATIA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
Kurtarma sistemi yayl bir sistemdir.
Altndaki servo motorlarn pim balantlar sayesinde yükün frlatlmasn ve paraütlerin
frlatlmasn kontrol etmektedir. Sistemin
üretilmitir. 40 mm yay içerisine gömülü kalacak ekilde paraüt kab üretilmitir. Paraüt kabnn
toplam uzunluu ise 290 mm olacak ekilde üretilmitir.
Sistemin alt ksmnda bulunan ilk servo roket dümeye balad anda çalarak sistemin ortasndaki yay
serbest brakacak, yay ise faydal yükü, yükün önünde bulunan faydal yükün ve roketin küçük paraütünü ve
burunu gövdeden ayracak ekilde frlatacaktr.
Roket küçük paraüt açk halde düüte iken, 600 m yükseklie geldiinde ikinci servo çalarak büyük paraütün
çkmasn engelleyen pimi serbest brakacak ve büyük paraütün açlmasn salayacaktr.
Büyük paraüt yay kuvveti ile çkmayacak ekilde kap içerisinde yumuak bir kapak mukavva malzeme) sayesinde frlamayacaktr. Küçük paraütün büyük paraütü açmasna
engel olan pim açld anda küçük paraüt gerilip büyük paraütü çekecek ve büyük paraütün kapann kuvvetini
yenerek büyük paraütün dar çkmasn salayacaktr.
Herkese Açk | Public
Paraütler – Detay
1331 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIMASI ATIA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
• Paraüt kuma olarak en büyük özellii yrtlmazlk olan ripstop kuma kullanlmtr. • Paraütlerin eklinin; dierlerine göre daha hzl açlabilen, kontrolünün daha kolay olduu ve büyük yükleri tek seferde indirebilme özelliinden dolay yuvarlak olmasna ayrca paraütün havada salnmn azaltmas
amacyla ortasnda paraütün çapnn %10’u orannda bir delik açlmtr. • Paraütlerin mantar eklini oluturabilmesi için yarm portakal dilimi gibi kesilip dikilmitir. • Dilimlerin birletii noktalara lup ad verilen balantlar dikilmitir bu luplar iplerin balanmasn kolaylatrmaktadr. • Dayanm 400 kilograma kadar çkabilen %100 polyester perlon ok kordonu kullanlmtr. • Paraüt iplerini içerisinde kevlar maddesi bulunmas sebebiyle 4 milimetre çapnda olan paracord ipini tercih ettik.
ÜTLERN LEV VE ÖZELLKLER
Roketin sürüklenmesini kontrol edebilmek için paraütün düü hznn 27,235 m/s olacak ekilde çap 800mm üretilmitir. Paraüt alt adet dilimin birlemesiyle üretilmitir. Luplardan inen iplerin her birinin uzunluu 920mm'dir. Tayc ipler , ortadaki delikten inen ana (apex) iple birleip 1,50m olan ok kordonuna balanacaktr. Kordonu rokete kurtarma sisteminin altnda büyük paraütün açlmn engelleyen bir yüzük yardmyla tutulmaktadr. Birincil paraüt ,zarfn içerisinde burunda bulunacaktr. Yayn frlamasyla paraüt burundan çkacaktr. Paraütün rengi sar, turuncu ve yeil olarak üretilmitir ama büyük paraütten ayrt edilebilmesi içi boyanacaktr.
Yükün Paraütü Burunda bir zarfn içerisinde faydal yüke 1,5m olan bir ok kordonuyla balanmtr. Düü annda yayn frlamasyla serbest kalacaktr. Düü hz 6,945m/s olabilmesi için 1,5m çapnda üretilmitir. Paraüt sekiz adet dilimi birletirilerek dikilmitir. Dikim yerlerindeki lup bölgelerine balanan iplerin her birinin uzunluu 1,72m'dir. Yükün roketten ayrlp açldn gözlemlemek için rengini sar ve turuncu olarak ürettik.
Ana Paraüt Yaya bal bir kap içerisinde bulunan ana paraüt 600m'de servonun küçük paraütün yüzüünü serbest brakmasyla açlacaktr. Roket ini hznn 6,832m/s olacak ekilde 2,80m olarak üretilmitir. Paraütü on adet dilimin birleimiyle ve her bir dilimdeki lupa bal iplerin uzunluu 3,22m'dir. Paraütün rengi; birincil paraütten ayrt edilmesini salayan iki adet yeil dilim, sar ve turuncudur. Ayrca ok kordonunun 6m olmasndan dolay küçük paraütün üstünde kalacaktr.
Herkese Açk | Public
Aviyonik Sistem Mekanik Görünüm
1431 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIMASI ATIA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
Üretilen Aviyonik SitemCAD Görünümü Aviyonik Sitem
Herkese Açk | Public
Aviyonik Sistem – Detay
Aviyonik sistem roketin üst gövdesinde, üzerinde bulkhead, altnda gövde balant parças kalacak ekilde sabitlenmitir. Avi yonik sistem için silindirik iki kapak arasna iki tarafl bir levha olacak ekilde parça üretilmitir. çine haval poete sarlm halde iki adet li-po piller sabitlenmitir. Parçann iki yüzüne, yedek ve ana olacak ekilde iki aviyonik sabitlenmitir. Aviyonik sistem hem frlatma sistemini otonom kontrol edecek hem de konum ve yükseklik verilerini uzaktan yer istasyonuna iletecek ekilde tasarlanp üretilmitir. Algoritma; roketin yüksekliini sürekli ölçerek son yükseklikten bir önceki yükseklii çkartmakta ve böylelikle sonucun pozitif ya da negatif çkmas durumuna göre roketin yükseldii veya dütüü sonucuna varmaktadr. Roket, düme durumuna geçtiinde frlatma-kurtarma sisteminde bulunan servo motorlar kontrol edip düzgünce çaltrmaktadr. Ana aviyonie bal servo motorlarn tetiklenememesi, birlikte hem GPS balantsnn kopmashem de basnç sensöründen yükseklik verisi alnamamas veya gücün tamamen kesilmesi(kartn yanmas veya pilin bitmesi) durumlarnda yedek aviyonie giden tetikleme sinyali kesilerek yedek aviyonie geçi yaplacaktr. Gövdenin yüzeyine uzaktan iletiimi salayacak anten, BME 280 basnç sensörü ve aviyonii açp kapatmay salayacak olan switch için delik açlmtr.
Ana aviyonikten yedek aviyonie bir adet kablo ile sürekli "HIGH" sinyali gönderilmektedir. Yedek aviyonik balangçta bu sinyali gördüü sürece hiçbir ilem yapmamaktadr fakat ana aviyonikte oluabilecek bir aksaklk durumunda(GPS balantsnn kopmas ve basnç sensöründen veri alnamamas, servo motorlarn gerektiinde tetiklenmemesi, aviyonie giden gücün herhangi bir sebepten dolay kesilmesi, kartn yanmas) "HIGH" sinyali "LOW" sinyaline dönüerek yedek aviyoniin aktif hale gelmesi salanmtr. Böyle bir durumda ise ana aviyonik pasif duruma geçmektedir. Ana aviyonii besleyen pilin bitmesi ya da balantsnn kopmas sebebiyle yedek aviyonie geçi yapldysa böyle bir durumda yedek aviyonie giden sinyal yazlmsal olarak "LOW" deerine dümedii için servo motorlarn VCC ve toprak hatlar üzerinden dolayl olarak ana aviyoniiaz da olsa beslemekte ve bu da servolara giden sinyallerin çakmasna neden olmakla beraber çalmamasna sebep olmaktayd. Bunun önüne geçebilmek için hem ana hem de yedek aviyoniin servo uçlarna diyot eklenmitir.(Testleri KTR aamasnda yaplm olup baarl olduu video ile gösterilmitir.)
Yedek aviyonik, ana aviyoniin üstlendii tüm görevleri yapabilecek ekilde tasarlanp üretilmitir. Sadece ana aviyonikten farklolarak yükseklik ölçümü için basnç sensörü kullanmayp bu ilemi yalnzca GPS ile yapmaktadr. Yedek aviyonik GPS vastasyla aldyükseklik verileri ileana aviyonikteki dümealgoritmasnn aynsnkullanmaktadr.
Not: Üretim ve test sürecinde BME 280 basnç sensöründen alnan yükseklik verilerinin GPS'ten alnan yükseklik verilerine kyasladaha hassas olmas ve ana aviyonikte yükseklik verilerinin iki farkl alglayc tarafndan kyaslanmasnn daha iyi sonuçlar vereceini düünmemiz nedeniyle yedek bilgisayar olarak kullanlmas planlanarak tasarlanp üretilmi elektronik kartnn ana bilgisayar, ana bilgisayar olarak kullanlmas planlanarak tasarlanp üretilmi elektronik kartn ise yedek bilgisayar olarak kullanlmasna karar verilmitir. Kartlarn tasarmnda herhangi bir deiiklik olmayp sadece kartlarn görevleri deimitir. Bu yüzden KTR aamasnda yaplan testler yeterli bulunup ayrca test yapmaya gerek duyulmamtr.
Ana, yedek ve faydal yükten yer bilgisayarna XBEE araclyla gönderilen verilerin banda üç haneli karakter kodlar bulunmakta ve yazdmz arayüz bu kodlar gördüü durumlarda bizim verilerimiz olduunu anlayp arayüz üzerinde ayrlanyerlere verileri yazdrmaktadr. Bu sayede dier takmlarn gönderdii veriler ile bizim verilerimizin karmas önlenmektedir. Verilerin bana koyulan karakter kodlarnn üç haneli olmas sayesinde verilerin karma ihtimali oldukça azaltlmtr.(4.5'e-5'den daha düük ihtimal)
Roket ve faydalyükün bulunmasn kolaylatrmak amacyla ana aviyonik, yedek aviyonik ve faydalyükün devrelerinebuzzer koyulmutur. Bu sayede kurtarma ekibinin iikolaylatrlmtr.
TEKNOFEST 2020 ROKET YARIMASI ATIA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
Herkese Açk | Public
31 Temmuz 2020 Cuma 2018 TEKNOFEST ROKET YARIMASI ÖNCÜL TASARIM RAPORU
(ÖTR) 16
Arayüz python ile yazlm olup gövde ve yükün; yükseklik ve konum verilerini gösterebilmektedir. Her iki parçann konum verilerini biigisayarda oluturduu .txt dosyasna kaydetmektedir. Daha sonrasnda bu dosyalar manuel olarak "GPS Visualizer" adl siteye aktarlp rota bilgisi alnabilmektedir. Bu sayede kurtarma ekibinin ii kolaylatrlmtr. Ayrca uçu srasnda arayüz üzerine eklenen ekran sayesinde roketin hangi yöne(Dou-Bat-Kuzey-Güney) doru gittii görülebilmektedir.(Bu özellik için çalmalar sürmekte ve 10 Austos tarihine kadar tamamlanmas öngörülmektedir.) Ayrca roketin ve yükün, alnan yükseklik verileri kullanllarak arayüz üzerindeki ayrlm ekranlarda yükselme ve alçalma durumlar iki boyutlu olarak görülebilmektedir. Bunlarn dnda motorlarn tetiklenme durumu, hangi aviyoniin aktif olduu ve zaman bilgileri de arayüz üzerinden görülebilmektedir. Aynzamanda arayüzün yannda açlan seri ekran ile de yer bilgisayarna gelen tüm veriler görülebilmektedir.
Ana aviyonik ve faydalyük güçverildiianda direkt veri gönderimi yapmayp sadece arayüz üzerinde bulunan "Balat" butonuna basldktan sonra veri aktarm yapmaya balamaktadrlar. Bu, yer bilgisayarndan aviyoniklere sistemibalatmak amacyla yaplm tek kontrol olaydr. Bunun dnda yer bigisayarndan baka veri gönderimiyaplmamaktadr.
Ana Aviyonik: Kullanlan Komponentler
Yer istasyonu modüler bir yapya sahiptir. Arayaüz ise .exe formatna çevrilerek bir masaüstü program haline getirilmitir. Bu sayede alanda bulunan herhangi bir takm üyesinin bilgisayarnda yer istasyonu kolayca çaltrlabilecektir. Bu sayede yer istasyonunun baland bilgisayarda sorun çkmas durumunda bir dier bilgisayarda yer istasyonu hzl bir ekilde çaltrlabilecei için bu özellik bize hz ve kurtarma görevinde ciddi avantaj salamaktadr.
Aviyonik Sistem – Detay
Herkese Açk | Public
Kanatçklar Mekanik Görünüm
1731 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIMASI ATIA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
Ön (küçük) Kanatçklar
Arka (büyük) Kanatçklar
Herkese Açk | Public
Kanatçklar – Detay
1831 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIMASI ATIA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
Rokette kullanlacak kanatçk tipleri statikmarjin ve basnç merkezi dikkate alnarak istenilen deerlerin ayarlanabilmesi için free form eklinde üretilmitir.
Yaplan ak analizinde tasarlanan roketin kanatçklargerekli koullarda baarl bir ekilde dayanm salamtr.
Kanatçklar roket gövdesine açlan oyuklara taban kenarnn geçirilmesi ile balantnn daha güçlü olmasn ve montaj kolayl salamtr.
Fiberglass kanatçklar; karmak ekillere kolayca dönüebilen, hafif, güçlü, krlganl az olan aerodinamik açdan roketimize optimum uygunluk salayan cam elyafn yatrlp reçinelenmesi ile üretilmitir.
Kanatçk says olarak 4 üst gövdede 4 alt gövde de olmak üzere 8 kanat kullanlmas uygun görülmütür. Bunun en büyük sebebi ise rüzgara göre rokete istenilen hareket kabiliyetini salamasdr.
Herkese Açk | Public
Roket Genel Montaj
1931 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIMASI ATIA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
• Montaj yaplm parçalar: 1) Alt ve üst kanatçklar. 2) Motor bloun ringleri. 3) Bulkhead’a mapann montaj.
• Montaj için yaplacaklar: Üst Gövde; 1) Burun-gövde balants yaplr. 2) Üst gövdenin alttaki ringi vidalanr. 3) Paraütlerin ipleri, iki parça arasna dikilmi lup bölümlerine denizci düümüyle balanr.
4) Paraütlerin ortasndaki delikten inen ana tayc ip (apex ipi), yardmc tayc iplerin boyuna göre ayarlanp salam bir
düüm atlarak birletirilir. Düümün altnda devam etmekte olan apex ipi, ok kordonunda braktmz yüzüe salam bir ekilde balanr.
Üretilen GövdeMotor Blou Paraüt
Herkese Açk | Public
Roket Genel Montaj
2031 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIMASI ATIA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
7) Sabitleme ilemi yapldktan sonra kordonun 3.5m’si paraüt kabnn içerisinde en altta, üzerine ana paraüt, paraüt ipleri ve en üstte 2.5m ok kordonu olacak ekilde yerletirilir.
5) Katlanp navlakasna yerletirilmi olan yük paraütünün kordonu karabina yardmyla yüke sabitlenir.
6) Kurtarma sisteminin altnda bulunan 1cm derinliinde fiberglassdan üretilmi olan bulkhead’in üzerindeki mapaya ana paraütün ok kordonu karabina yardmyla sabitlenir.
8) Kordonlarn balant yapt yüzük kabn üst ksmnda kalacak ekilde braklr. 9) Sürükleme paraütünün ipleri ve ok kordonu takldktan sonra kordonun ucunatektardan parakord ipi balants yaplarak kurtarma sisteminde ikinci servo kontrolünü salayan mekanizmadaki pimden geçerek ana paraütün üst ksmndaki kordonun yüzüüne balanarak rokete sabitlenir. Katlama ilemi gerçekletirilereknavkasnn içerisine konulur. 10) Kurtarma sisteminin yay sktrlarak pim’i birinci servo’ya sabitlenir.
Herkese Açk | Public
Roket Genel Montaj
2131 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIMASI ATIA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
11) Bulkhead, servolarn kablolarn haberletirecek ekilde aviyonik sistemini ve kurtarma sistemini birletirir. Sürükleme paraütünün ipleri kurtarma sisteminin kenarnda olmas dikkate alnarak rokete yerletirilir. Bulkhead rokete vidalanr.
12) Faydal yük, kurtarma sisteminin üzerine yerletirilir. Kordon balantlarna dikkat edilerek yük paraütü ardndan sürük leme paraütü buruna yerletirilir ve burun kapatlr.
Alt Gövde;
Üst ve alt gövde ara parça ile birletirilir.
Motor kapa yerletirilir.
Herkese Açk | Public
Roket Motoru Montaj
2231 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIMASI ATIA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
Fiberglasstan üretilmi olan motor blou ringlerle birlikte alt gövdeye yerletirilir. Sonra motorun itki gücünü karlayacak olan yine fiberglasstan üretilmi 20 mm kalnlnda olan engineblockun montaj vidalarla yaplr. Daha sonra motor, gövdenin alt tarafndan yerine konulur ve motor kapa kapatlr.
Montaj Video Linki : https://youtu.be/Ao-ozu_e3qQ
Üretilen Motor Kapa Üretilen Motor Blou Montaj yaplm Motor Blou ve Motor Kapa
Herkese Açk | Public
At Hazrlk Videosu
2331 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIMASI ATIA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
• At günü roketimizin tüm montaj yaplm ve sistemleri çalabilir durumda olacaktr. Altimetre gövde balant noktasnn içerisinde strafor bir yuvaya yerletirilerek titreimden korunur bir ekilde sabitlemi olacaz. Ayn zamanda gövde balant noktasnn kolay ulalabilir bir yer olmas bize kolaylk salayacaktr. Altimetre montajndan sonra gövdenin darsndan aviyonik sistemi switch yardm ile aktifletirilecektir ve ata hazr hale gelecektir.
Video Linki : https://youtu.be/FGd1Q0XtDLo
Gövdeyi ürettiimiz malzeme olan karbobfiberden test için plaka ürettik. Bu plaka ile dayankllk testi yaptk.
Gövde Yapsal Testi: https://www.youtube.com/watch?v=P_FlEpCaMZs&feature=youtu.be
Mekanik Vibrasyon: https://www.youtube.com/watch?v=U1B5D8IylJQ&feature=youtu.be
Yayl kurtarma sistemimizi roketimizin montaj yaplm bir ekilde test ettik. Ayrlma testi faydal yükün dar atlmas ve paraütlerin çkmasyla baarl bir ekilde gerçekleti.
Ayrlma Testi: https://www.youtube.com/watch?v=lnw2QSA02RE&feature=youtu.be
Paraüt: https://www.youtube.com/watch?v=dONdtskiFE8&feature=youtu.be
Paraüt Açlma Testi: https://www.youtube.com/watch?v=t--XMf9jjnY&feature=youtu.be
Paraüt Zarf:https://www.youtube.com/watch?v=bx1-azXuXhM&feature=youtu.be
Faydal Yük: https://www.youtube.com/watch?v=ktSmbzmxjK4&feature=youtu.be
TEKNOFEST 2020 ROKET YARIMASI ATIA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
Aviyonikler Aras Geçi Testi:https://www.youtube.com/watch?v=dONdtskiFE8&feature=youtu.be
GPS rtifa Testi: https://www.youtube.com/watch?v=fKJgqQE0CMA&feature=youtu.be
Faydal Yük Mesafe Sensörü: https://www.youtube.com/watch?v=f3-zE6jPYGs&feature=youtu.be
Basnç Sensörü Testi: https://www.youtube.com/watch?v=ixvf1p1vKH8&feature=youtu.be
• Telekominikasyon Testleri
Gps ile haberleme testini araç ile uzaklaarak test ettik. Gps gittiimiz konumu bize çizerek baarl bir sonuç verdi.
Gps ile irtifa testini olta yardm ile balkondan test ettik.
TEKNOFEST 2020 ROKET YARIMASI ATIA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
Araç ile Haberleme Testi: https://www.youtube.com/watch?v=Ers_YeIyXa8&feature=youtu.be
Xbee Range Testi:https://www.youtube.com/watch?v=dmqssjfETD0&feature=youtu.be
Olta le Haberleme Testi: https://www.youtube.com/watch?v=fKJgqQE0CMA&feature=youtu.be
Herkese Açk | Public
Yarma Alan Planlamas
2831 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIMASI ATIA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
MONTAJ GÜNÜ
TAKIM ÜYES DEPARTMAN PLANI
Mehmet Emin SEZER Mekanik Tasarm Montaj için gerekli tüm malzemelerin kontrolü
Altan Anl Sipahi AR- GE Aviyonik sistemin kontrolü
Mehmet Emin SEZER – Melisa GÜLPINAR Mekanik Tasarm - Kurtarma Sistemleri Paraütlerin katlanmas ve montaj için uygun hale getirilmesi
Ömer Faruk Kahraman Mekanik Tasarm Üst gövde alt bileenlerinin montaj
Berk Can Asatekin Aviyonik Motor blounun alt gövdeye sabitlenmesi
Mehmet Emin SEZER Meknaik Tasarm Motor Kapann kapatlmas
Mehmet Emin SEZER Mekanik Tasarm Genel Detayl Montaj Kontrolü
ATI GÜNÜ
TAKIM ÜYES DEPARTMAN PLANI
Al tan Anl Sipahi AR- GE Sis temlerin çalabilir durum kontrolü
Ömer Faruk Kahraman-Berk Can Asatekin Meknaik Tasarm Roket kurtarma planlamas tatbikat
Mehmet Emin Sezer Meknaik Tasarm Altimetre Yerletirilmesi
Al tan Anl Sipahi AR-GE Motorun motor blouna yerletirilmesi
Mehmet Emin Sezer Meknaik Tasarm At için detayl genel kontrolün yaplmas
Berkcen ASATEKN -Mehmet Emin SEZER Aviyonik - Meknaik Tasarm Roketin rampaya yerletirilmesi ve Aviyonik sistemlerin çaltrlmas
Ömer Faruk Kahraman Meknaik Tasarm At sonras düen roketin kurtarlmas
Herkese Açk | Public
Yarma Alan Planlamas
2931 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIMASI ATIA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
ACL DURUM EYLEM PLANI
ACL DURUM Roket Sistem Bölümü Zarar Azalma ve snrlayc tedbirler Müdahale
Yöntemleri
Pilin ini annda patlamas Aviyonik Pil yuvasyla sabitleyip darbeye kar
korumak. Yangn tüpü kullanarak müdahale
Aviyonik Sistem Bozulmas Aviyonik Yedek Kompanetler Yedeklerin Montelenmesi
Herkese Açk | Public
Yarma Alan Planlamas
3031 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIMASI ATIA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
RSK ANALZ TABLOSU
ARDUNO veya SENSÖRLERN YANMASI/BOZULMASI Aviyonik Arduino ve sensörlerin yedekleri yanmzda getirilerek sorun
çözülecektir.
BASKI DEVRE YOLLARINDA KOPUKLUK YAANMASI Aviyonik Havya ve lehim getirilerek olas sorun çözülecektir.
PLN PATLAMASI Aviyonik Pil yerleim noktalarnda pilin sarsnt veya çarpma sonucu zarar görmemesi için pil yuvalar imal edip yuvalara güvenli
bir ekilde sabitledik.
getirilecektir.