technika, technologia i infrastruktura logistyczna

of 48 /48
TECHNIKA, TECHNOLOGIA I INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA PIOTR LUBIŃSKI Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania ul. Strzelecka 11 pok.312 www.fem.put.poznan.pl [email protected]

Author: alta

Post on 22-Feb-2016

96 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PIOTR LUBIŃSKI Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania ul. Strzelecka 11 pok.312 www.fem.put.poznan.pl [email protected]PUT.Poznan.PL. TECHNIKA, TECHNOLOGIA i INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA. WIADOMOŚCI WSTĘPNE. LITERATURA: Fijałkowski Janusz - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

TECHNIKA, TECHNOLOGIAi INFRASTRUKTURA LOGISTYCZNA

PIOTR LUBISKIPolitechnika PoznaskaWydzia Inynierii Zarzdzaniaul. Strzelecka 11 [email protected]

WIADOMOCI WSTPNELITERATURA: Fijakowski JanuszTransport wewntrzny w systemach logistycznychWyd. Politechniki Warszawskiej 2003 (tylko czytelnia 1 egzemplarz)Polaski AlojzyMechanizacja wewntrznego transportuPWN W-wa 1978 (Wilda?)Wojciechowski Krystyn Transport wewntrzzakadowy Wyd. PP 1979

WIADOMOCI WSTPNEKorzeniowski A., Skrzypek M., Szyszka G.Opakowania w systemach logistycznychWyd. ILiM 2001Pr. zbiorowaZarzdzanie gospodark magazynowWyd. PWE 1997Mat. dydaktyczne ILiM Zarzdzanie transportemWyd. ILiM 1994Rybarczyk R.rodki transportu bliskiego i magazynowaniaWyd. PP 2009 (Ksigarnie)

WIADOMOCI WSTPNEKorze Zb. Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania tom 1 i 2 Wyd. ILiM 1998Fechner I.Centra logistyczne cel-realizacja-przyszoWyd. ILiM Pozna 2004 Dzieo zbiorowePoradnik techniczny Mechanik tom IV i VPWT W-wa 1957 (!)Katalogi branowe (np. PROMAG S.A.)

WIADOMOCI WSTPNEOtoczenie wspczesnego przedsibiorstwa

- rosnca konkurencja - niepewno zamwie (co bdziemy produkowa?) - nowych - realizowanych obecnie - niepewno terminw (kiedy bdziemy produkowa?) - niepewno oglna (czy cokolwiek bdziemy produkowa?) - brak zamwie niepewno odbiorcy czy bdzie klient? - nadprodukcja - cena minimalna (wymagania - jako maksymalna Klientw) - sytuacja ekonomiczna ostatecznego odbiorcy - zagroenie bezrobociem / brak fachowcw - brak stabilnoci (w tym: na jakim etapie kryzysu jestemy?) - zachwiana hierarchia wartoci - brak zaufania do rzdu - drogie i trudne w uzyskaniu kredyty spadek konsumpcjiWIADOMOCI WSTPNECharakterystyka przedsibiorstwa

- nadmiar mocy produkcyjnych / nadmiar zamwie- zobowizania i kredyty do spacenia, podatki- niewspczesna technologia i struktura produkcyjna - niewydolny system zarzdzania i sterowania- zbyt due zatrudnienie (administracja) / brak fachowcw na produkcji- ogromna bezwadno systemu (+ dua niestabilno otoczenia)- dugie czasy realizacji zlecenia produkcyjnego - rozbudowane struktury - przepyw kompletnego zlecenia (zakupy - produkcja - monta - sprzeda)- rozbudowany system magazynowy (liczne i due magazyny) / dugie terminy realizacji zamwie (niedotrzymywanie obietnic jako nowy standard)

WIADOMOCI WSTPNECharakterystyka Klienta

- wierny klient abstrakcyjne pojecie stosowane w teorii marketingu

- cige poszukiwanie okazji tanich zakupw (np. internet)

- wysokie wymagania jakociowe jako nowy standard

- wysokie wymagania terminowe (krtkie cykle dostaw)

- dominujca postawa duych przedsibiorstw (czsto grup przedsibiorstw)

- denie do niezobowizujcych ustale (zamiast szczegowych kontraktw)

- ceny rwnanie do najniszych

- wymagania rzetelnoci (czsto przy wasnej arogancji)

- dua liczba drobnych zlece zastpuje due zlecenia

WIADOMOCI WSTPNECo zrobi, aby przetrwa?

- restrukturyzacja: - podzia na samodzielne jednostki biznesu - zintensyfikowanie wysikw (gospodarno) - moliwo likwidacji deficytowych obszarw - wprowadzenie nowych koncepcji zarzdzania / sterowania: - JiT technika i strategia - MRP II (o ile jest czas, finanse i MRP) - kanban odwrcenie tradycyjnej koncepcji (istotna wada: stabilny, powtarzalny asortyment)

- przejcia i fuzje (oraz inne zrzeszenia)

- wsplne inwestowanie (czsto konkurentw)

PODSTAWOWE DEFINICJEInfrastruktura podstawowe urzdzenia i instytucje wiadczce usugi niezbdne do funkcjonowania dziau gospodarki i zapewniajce odpowiednie warunki bytu ludnociBankowo Marketing ZarzdzanieFinanse Ekonomia - Sownik ekonomiczny

Infrastruktura procesw logistycznych rodki techniczne wykorzystywane w procesach fizycznego przepywu i magazynowania produktw oraz w procesach informacyjnych logistyki, sposoby ich uycia i systemy ich wykorzystania Skowronek Cz., Saryusz-Wolski Zdz. Logistyka w przedsibiorstwie, PWE 1999 s.63

PODSTAWOWE DEFINICJEInfrastruktura logistyczna (jako element zasobw) drogi ldowe (drogi i linie kolejowe) i wodne, porty lotnicze i morskie oraz sieci telekomunikacyjne znajdujce si na terenie kraju; infrastruktura logistyczna jest w czci wasnoci pastwa, w czci naley do jej uytkownikw (przedsibiorstw)Materiay dydaktyczne PP, Fertsch M.

Technologia caoksztat wiedzy dotyczcej konkretnej metody wytworzenia jakiego dobra lub uzyskania okrelonego efektu przemysowego lub usugowego; inne znaczenie, technologie to produkty dziaalnoci inynieryjnej

Wiele produktw wymaga zastosowania lub moe by wytworzonych w rnych technologiach (np. aparat fotograficzny tradycyjny i cyfrowy), a o ich wyborze decyduje wiele czynnikw technicznych, ekonomicznych, spoecznych czy kulturowych, jak np. koszt, czas, obwarowania prawne, bezpieczestwo, wygoda itp.Wikipedia(?!)Technika - ... PROJEKTOWANIE PROJEKTOWANIE - metodyMetody prowadzenia prac projektowych w zakresie organizacji gospodarki transportowej

- wybr najwaciwszej technologii przemieszczenia adunkw oraz ustalenie rodzaju transportu do specyfiki przedsibiorstwa- pene zharmonizowanie wykonawstwa operacji produkcyjnych i pomocniczych z przebiegiem wyrobu przez stanowiska robocze, oddziay, wydziay itp.- dostosowanie rodkw transportowych i pomocniczych urzdze transportowych do danego wyrobu- dostosowanie pomieszcze do potrzeb transportu i skadowania + wykres Sankeya- waciwe ustawienie maszyn i urzdze uwzgldniajc konieczno (patrz kolejny slajd)

PROJEKTOWANIE - metodyMetody prowadzenia prac projektowych w zakresie organizacji gospodarki transportowej

waciwe ustawienie maszyn i urzdze uwzgldniajc konieczno: a. zmniejszenia wielkoci przemieszcze adunkw przez stworzenie (gdzie jest to moliwe) cigw technologicznych lub skrcenie odlegoci pomidzy stanowiskami majcymi due powizanie technologiczne b. dogodnego dostpu rodkw transportowych do stanowisk roboczych i miejsc skadowania c. zastosowanie pomidzy stanowiskami rodkw uatwiajcych transport bliski d. dokadnego ustalenia nakadw na utrzymanie gospodarki transportowej i kosztw przemieszczania jednostki adunku (szt., kg), co pozwala na uwzgldnienie kryterium ekono-micznego przy wyborze techniki przemieszczania adunkwPROJEKTOWANIE - metodyMetody prowadzenia prac projektowych w zakresie organizacji gospodarki transportowej

Czynniki ksztatujce rozwizania organizacyjne transportu wewntrznego:- stopie rnorodnoci przewoonych adunkw- stan skupienia adunkw- ksztat, ilo, ciar adunku- typ i wielko produkcji- rozmieszczenie magazynw i wydziaw przedsibiorstwa oraz rozmieszczenie maszyn i urzdze w wydziale- czstotliwo dostaw materiaowych- konstrukcja budynku

PROJEKTOWANIE - metodyMetody prowadzenia prac projektowych w zakresie organizacji gospodarki transportowej

Rozwizania organizacyjne dla zapewnienia prawidowej organizacji transportu:- maksymalne ograniczenie liczby manipulacji transportowych- skracanie drg transportowych- zapewnienie jednokierunkowoci przepywu adunkw- zabezpieczenie przed cofaniem si adunkw po tej samej linii i przed krzyowaniem si linii transportowych- zapewnienie koordynacji procesu transportu z procesem technologicznym- skanianie do stosowania waciwych rodkw transportowych- zapewnienie elastycznoci transportu, dziki czemu zmiana asortymentu i rozmiarw produkcji nie stwarzaaby koniecznoci wprowadzenia radykalnych zmian w organizacji transportu

STRUKTURYStruktura zasobw w procesach logistycznych

Infrastruktura logistycznaliniowa:drogi i ich elementy (mosty, tunele, nasypy..)- ldowe (utwardzone i nieutwardzone)- linie kolejowe (zamknite i otwarte)- szlaki wodne (rdldowe i morskie)sieci telekomunikacyjne- kablowe- bezkablowe (zazwyczaj moduowe)

punktowa:porty - lotnicze- morskie i wodne rdldowe- kolejowe centra przeadunkowebudynki i budowle specjalne towarzyszce drogom luzy, podnonie, stacje zasilajce sieci elektroenergetyczne, stacje paliwowe, parkingi, terminale poboru opat, centra obrbki informacji , stacje przekanikowe)Struktura zasobw w procesach logistycznych

rodki transportu

pojazdy (bez napdu, z napdem rcznym, z napdem mechanicznym...) ldowe (drogowe, szynowe, specjalne) wodne (z napdem i bez napdu wasnego, wypornociowe i lizgowe..) transport powietrzny (samoloty, helikoptery)specjalne (poduszkowce, latajce odzie, sterowce, wiatrakowce..) przenoniki (bardzo wiele rozwiza konstrukcyjnych) rurocigi (rodzaj przenonika - cinieniowe i grawitacyjne, ciecze, materiay sypkie) lokalne wieloetapowe

Struktura zasobw w procesach logistycznych

Jednostki adunkowe

- adunki uformowane zazwyczaj z pojedynczych produktw lub opakowa jednostkowych- zabezpieczone przed przypadkowym rozformowaniem

- przystosowane do manipulacji i transportu

- przystosowane do pitrzenia i skadowania

- formowane zazwyczaj w oparciu o standardowe opakowania (wymiary)- sprawnie i jednoznacznie identyfikowalne

TRANSPORT DALEKITRANSPORT DALEKIZestawienie podstawowych rodzajw transportuDROGOWYKOLEJOWYWODNYLOTNICZYRUROCIGPRDKOkm/godz.wysoka(malejca)0-95 wysoka

0-80niska

0-35bardzowysoka0-960zalena odczynnika0-8-900CZSTOTLIWObardzowysokaograniczonawysokaograniczonawarunek pracy cigejNIEZAWODNOwysoka(malejca)wysokawysoka(w Polsce ograniczona)bardzo wysokabardzowysokaDOSTPNObardzowysokarednianiska(w Polsce bardzo niska)ograniczonawedugpotrzebKOSZTtonokilometrywysokiredniniskibardzowysokiniskiOBCIENIERODOWISKAbardzowysokieredniebardzoniskiebardzowysokieniskieTRANSPORT DALEKISzacunkowy udzia procentowy gwnych rodzajw transportu towarowego w caoci przewozw w wybranych pastwachDROGOWYKOLEJOWYWODNYRDLDOWYBELGIA641620FRANCJA85114HOLANDIA59338NIEMCY81118POLSKA70290,4WIELKA BRYTANIA85132WOCHY9550TRANSPORT DALEKIWybr rodzaju rodka transportu

Podczas wyboru rodka transportu naley uwzgldni nie tylko - prdko - niezawodno - koszt ale rwnie inne informacje z obszarw: - klient- produkt- przedsibiorstwo - otoczenieTRANSPORT DALEKI Wybr rodzaju rodka transportu Klient

Pooenie geograficznegdzie znajduj si Odbiorcy usugi transportowej?

Cechy punktu dostawyograniczony dostp; przez czas lub/i ciar

Wielko zamwieniawielko pojedynczej dostawy, powtarzalno i regularno dostaw

Dostpno adunkw powrotnychmoliwo ograniczenia kosztw pustych przebiegw

Wymagany poziom obsugiw cigu 24 godzin czy w cigu tygodnia

Moralno patnicza odbiorcyewentualne przedpaty lub kredytowanie odbiorcy, ryzyko utraty rodka transportu lub/i towarw

TRANSPORT DALEKI Wybr rodzaju rodka transportu Produkt

Wielko/ksztatpojemno pojazdu, charakterystyka drogi (mosty, tunele, zakrty Waganono pojazdu, nono drogi Wartowymagane/dostpne zabezpieczenia Kruchopakowanie/ostrono w transporcie i przeadunkach Starzenie si/utrata wartociograniczony okres trwaoci Zagroeniasubstancje toksyczne, wybuchowe, promieniotwrcze

TRANSPORT DALEKI Wybr rodzaju rodka transportu Przedsibiorstwo

Pooenie miejsc wytwarzaniagdzie znajduje si produkcja Pooenie magazynwgdzie s magazynowane materiay i produkty Centra rynkowegdzie realizowana jest sprzeda Rozproszenie rynku i polityka segmentacji Istniejcy system dostawjakie systemy s ju wdroone, jaka jest ich przydatno

TRANSPORT DALEKI Wybr rodzaju rodka transportu Otoczenie

Infrastrukturadostpno drg, kanaw, bocznic kolejowych, urzdze przeadunkowych Dostpno metod dystrybucjiistniejce systemy i doki przeadunkowe Uwarunkowania prawne i podatkowezachty i ograniczenia Dostpno siy roboczej i kapitau, wiedza specjalistw, wsparcie finansowe Technologiajak technologi dysponuje odbiorca (np. przeadunek) Warunki klimatycznernicowanie zastosowania paliw w rnych strefach klimatycznych; systemy ogrzewania i klimatyzacji pojazdw (w tym przestrzeni adunkowej)

TRANSPORT BLISKI (WEWNTRZNY)

TRANSPORT BLISKI / WEWNTRZNYwiadomoci wstpneTransport wewntrzny to przemieszczanie, pakowanie i magazynowanie materiaw w kadej postaci w obszarze zakadu;dziki tym czynnoci tworzone s w materiale walory uytkowe w sensie miejsca i czasu.

Technologia transportu wewntrznego to sposb realizacji programu transportu i magazynowania wynikajcego z zadania logistycznego w zakadzieTRANSPORT BLISKI / WEWNTRZNYwiadomoci wstpneTechnologia transportu wewntrznego uwzgldnia relacje zachodzce pomidzy:

strumieniami adunkw opisanymi ze wzgldu na przedmiot, ilo, punkty nadani i odbioru, czas dysponowany i miejsca buforowania (odpowiedzi: co, ile, skd, dokd i kiedy?)strumieniami informacji zwizanych z przepywem materiawwydajnociami elementw ukadu transportowo-magazynowego (odpowiedzi: jak i za ile?)jednostkowymi kosztami eksploatacyjnymi zastosowanych rodkwzakadem i otoczeniem

TRANSPORT BLISKI / WEWNTRZNYurzdzenia transportoweDwignicedwigniki: zbatkowe, rubowe , hydrauliczne i pneumatycznecigniki: przycigarki rczne, wycigarki, przecigarki, wycigisuwnice: lekkiego/redniego udwigu, typu cikiego, o budowie specjalnejurawie: stae, przejezdne,dwignice specjalne: wspornice, obrotnice, wywrotnice, przesuwnice, bramownice, dwignice linowe, suwnice masztowe z widowym uchwytem, suwnice bramowe kontenerowedwignice zoone: suwnica bramowa i uraw natorowy, suwnica pomostowa i uraw podwieszany

TRANSPORT BLISKI / WEWNTRZNYurzdzenia transportoweWzki i wozywzki (transport bliski)toroweJezdniowewozy (transport daleki)doczepne beznapdowez napdem mechanicznym i nieruchom platformz uchyln skrzyni samowyadowczez uchwytem widowymokraczajce przedsibiernespecjalnenaczepy kontenerowe

TRANSPORT BLISKI / WEWNTRZNYurzdzenia transportowePrzenonikicignowe: tamowe, czonowe, koleje linowebezcignowe: grawitacyjne (lizgi), wakowe, rolkowe, wstrzsowe, rubowe (spirala Archimedesa, wyrzutniki, wzkowe montaoweprzemieszczajce za pomoc czynnika poredniego: hydrauliczne, pneumatyczneprzenoniki zoone: wakowo-acuchowe, rubowo-tamowe, kubekowo-tamowe, zgarniakowo-rubowo-pneumatyczny, zgarniakowo-tamowyTRANSPORT BLISKI / WEWNTRZNY

(PLIK FOTO) ELEMENTY RODKW TRANSPORTU

TRANSPORTelementy skadowe rodkw transportuCigna nonelinywkienne (naturalne i syntetyczne)staloweacuchyogniwowesworzniowe (Galla)pasypaskiewowezawiesialinoweacuchowepasowe

TRANSPORTelementy skadowe rodkw transportuKrki i koa linowekrki linowekrek stay i wielokreklinowy zacisk samohamownykabestan

Krki i koa acuchowegniazdowe koa acuchoweuzbione koa acuchoweTRANSPORTelementy skadowe rodkw transportuHaki i inne uchwytyhaki jednorone /dwuronezblocza hakowe i porzeczka hakowachwytaki linowekleszcze zaciskowechwytaki upinowechwytaki magnetyczne i elektromagnetyczne

Bbny cignowe gadkie rowkowaneTRANSPORTelementy skadowe rodkw transportuZapadkizbatkowa/cierna

Zabezpieczeniakokowe/sworzniowecierne/sprynowe

Szyny i koa jezdneszyny zwyke i ze stopkoa jezdnez jednym/dwoma obrzeami/bez obrzeyczynne i biernerednica koa jezdnegoTRANSPORTelementy skadowe rodkw transportuSprzgastae i sterowanesuche i mokremechaniczne, hydrodynamiczne, elektromagnetyczne, zespoy sprzgie (tarczowe+kowe)..sztywnetulejowetarczowestokowekowepodatne elastyczne (guma, poli..)kierunkowe (bendix)zabezpieczajce (koek, stoek..)przeguby napdowe (rwnobiene, rnobiene)

TRANSPORTelementy skadowe rodkw transportuPrzekadniemechanicznedwigniowejednostronnedwustronnezbatelistwa-kookoo-koociernesuchemokrehydrauliczne/pneumatyczneTRANSPORTelementy skadowe rodkw transporturda mocy/momentu obrotowegoelektryczneprdu staegoprdu zmiennegospalinowe/cieplnepaliwo staepaliwo ciekepaliwo gazowehybrydowe i inne (np. wiatrowe)odzyskiwanie energii kinetycznejsprone powietrzeakumulatory i kondensatory

TRANSPORTelementy skadowe rodkw transportuSiownikiczynnik roboczydwignia mechanicznapyn hydraulicznysprone powietrze/prniapole elektryczne/magnetycznerodzaj ruchuliniowyobrotowyjednokierunkowy i dwukierunkowyTRANSPORTelementy skadowe rodkw transportuHamulceelementy wykonawcze:klockowetamoweszczkowetarczowebbnowo-tarczowe (klinowe)inne- NIE-cierne (elektryczne, hydrauliczne..)

systemy sterujce:mechanicznehydraulicznepneumatyczneelektryczneTRANSPORTelementy skadowe rodkw transportuoyskawzdune , poprzeczne, sworznie (trzpieniowe i kulowe)wymagajce smarowania i samosmarowne (tworzywa, guma-woda, stopy oyskowe..)lizgowe (naprawiane czsto lepsze od nowych)tocznejedno i wielorzdowekulkowe, stokowe, barykowe..precyzyjne, w wykonaniu normalnym, wzmocnione..parametry oysk (wymiary, nono, prdko obrotowa..)

tuleje metalowo gumowe tasza alternatywa oysk?

Technika, technologia i infrastruktura logistyczna

UJCIE SYSTEMOWETechnika, technologia i infrastruktura logistycznaUJCIE SYSTEMOWESYSTEMY LOGISTYCZNE

INFORMATYCZNETRANSPORTU BLISKIEGOMAGAZYNOWANIATRANSPORTU DALEKIEGO Dzikujc za uwag..

..ycz Pastwu wielu Sukcesw