stapanul inelelor fratia inelului - cdn4. inelelor fratia inelului - j. r. r...آ  j.r.r. tolkien...

Download Stapanul inelelor Fratia inelului - cdn4. inelelor Fratia inelului - J. R. R...آ  J.R.R. Tolkien T.NATNINELULIJI)

Post on 07-Sep-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • J.R.R. Tolkien

  T.NATNINELULIJI )

  Prima parte a trilogiei VA

  STAPANUL INELELOR

  Edilie revizuitd 9i addugita

  L,I

  -rili editura rao

 • Cuprins

  Cuvdnt-inainte 7

  l5

  CARTEA 1NTAT I O petrecere mult aqteptat[...................... II Umbra trecutului III Al treilea nu-i de prisos IV O scurtitur[ spre ciuperci...... V O conspiralie demascati ........................ VI Pddurea Bdtrdn[...... VII in casa lui Tom Bombadil..................... VIII Cea!6 pe Gruiurile-gorgane IX La Poneiul tn doud picioare.................. X Pas Mare .......... XI Un pumnal in be2n6..................... :......... XII Fuga spre Vad

  4t 73

  109 140 159 t76 t97 216 238 2s9 278 309

 • VIII Rdmas-bun, L6rien ............ 569 IX RAul cel Mare .................... 5g9 X Frifia se destrami ............... 613

 • I

  O petrecere mult agteptata

  Cdnd domnul Bilbo Baggins din Funddtura a anun\at cd, :n curdnd igi va celebra a o suta unsprezecea zi de nagtere cu ,1 petrecere de o mlre{ie nemaiintAlniti, s-au st6rnit multe :isculii qi mare agitatie in Hobbiton.

  Bilbo era foarte bogat qi foarte aparte, qi fusese minunea :-:iutului timp de qaizeci de ani, de la acea extraordinard dis- ::ntie qi neaqteptati intoarcere a lui. Bog5liile pe care le =Cusese cu sine din cilitorie deveniseri de-acum o legendi a : cului qi toatd lumea credea, indiferent ce spuneau cei

  :.trdni, cd, la Funddtura, Migura erabrdzdatd, de tuneluri

  :,.itru a-i aduce faima, de mirare era gi indelungata lui vi- -.rre. Timpul micina totul, dar, dupi cAt se pirea, nu acelaqi -::u fEcea cu domnul Baggins. Lanoudzeci de ani ardtase la '.. .-a la cincizeci. La nortdzeci gi noud, lumea incepuse sd . : ! despre el cd se linea bine; dar mai exact ar fi fost sd spund -', ::a neschimbat. Se giseau qi dintre aceia care cl[tinau din -:: >i se g6ndeau cd prea le avea pe toate; pdrea nedrept ca - -i'.a sd se bucure de (chipurile) tinerele veqnic[ qi, in -,-: :;i timp, de o avere nesecatd (lucru qtiut de toat[ lumea).

  Odatd qi odatd tot va p15ti, ziceat ei. E lucru necurat, qi " - :sta i se va trage.

  ).r pAnd acum nici unrrecaz nu se abdtuse asupra lui qi, ':_. cd domnul Baggins era generos cu banii lui, cei mai

 • 42 J.R.R. TOLKIDN

  mulli se ardtalu dispuqi s6-i ierte ciud5leniile qi norocul. Con- tinua si seviziteze cu rudele (bineinfeles, cu excepfiafami- liei Sackville-Baggins) qi avea mulli admiratori devotali printre hobbilii din familii slrace qi neimportante. Dar nici un prieten apropiat, p6ni cAnd unii dintre verii lui mai tineri au inceput sd creascS mai mari.

  Cel mai in vdrstd dintre aceqtia qi favoritul lui Bilbo era tAndrul Frodo Baggins. Cdnd Bilbo a implinit nouizeci qi noui de ari,l-aadoptat pe Frodo ca moqtenitor al s[u gi l-a adus si locuiascd la Funddtura; qi speranlele familiei Sackville- Baggins s-au niruit in cele din urm6. Din intAmplare, Bilbo gi Frodo aveau aceeagi zi de nagtere, 22 septembrie.

  - Mai bine ai veni s6locuieqti aici, Frodo, biiete, i-a spus Bilbo intr-o bundzi, gi atunci o s[ ne putem s[rbitori frumos zilele de nagtere impreuni.

  La acea dati, Frodo era incd doudzecist, cum numeau hobbifii acea v6rst[ iresponsabili trecuti de douSzeci de ani, intre copilSrie qi apropiata v6rsti de treizeci gi trei de ani.

  $i au mai trecut doisprezece ani. in fiecare an, cei doi Baggins diduserl petreceri comune foarte ?nsuflefite la FundStura; dar acum toatb lumea inlelesese cI se punea la cale ceva foarte special pentru acea toamn6. Bilbo urma sl implineasc[ unsprezece zeci Si unu, adicd 111, o cifri destul de ciudati qi o vdrstd foarte respectabild pentru un hobbit (bdtr6nul Took insuqi nu ajunsese decAt p6n[ 1a 130); iar Frodo implinea treizeci qi trei,33, o cifri importantd: virsta ,,mat:urizdriioo sale.

  Gurile nu mai ticeau o clip[ in Hobbiton qi Ldngd Ape, qi vestea evenimentului ce se apropia se rispdndise in intregul Comitat. Trecutul qi personalitatea domnului Bilbo Baggins deveniser[ incd o dati subiectul principal al conversaliilor; 9i bitrdnii s-au pomenit deodati cd erau rugali s6-gi depene amintirile.

 • i

  t

  I

  i

  i

  I

  l

  FRATIA INELULUI 43

  Nici un altul nu avea un public mai atent ca bdtrAnul Ham Gamgee, cunoscut indeobqte ca Unchiaqul. Locul unde-qi depdna el amintirile se numea La iedera, un han mic pe dru- mul spre localitatea LAngd Ape; 9i povestea cdt de c6t in cunogtin![ de cauzd., cici fusese grddinar la Funddtura timp de patruzeci de ani qi inainte de asta il ajutase pe bltr6nul Holman la aceeaqi -treabd,. Acum ci el insuqi incepuse si imbdtrdneascd qi incheieturile si-i infepeneasc5, indeletni- cirea aceasta era indepliniti mai mult de fiul s5u mai mic, Sam Gamgee. AtAt tatdl, cdt 9i fiul aveau relalii foarte pri- eteneqti cu Bilbo qi Frodo. Locuiau chiar pe Migur[, la Putc6-n-traistd numirul 3, imediat sub Funddtura.

  - Un gentlehobbitt tare de treabd qi cu darul vorbirii e domnu' Bilbo, ?ntotdeauna amzis asta, declari Unchiaqul.

  $i adevlr grdia: cdci Bilbo se purta cu multi politele fa15 de el, ,,Meqtere indem0natic"2, aqa i se adresa, qi mereu ii cerea sfatul despre cum trebuia ingrijitl ba una, ba alta rlintre legume - in materie de riddcinoase, mai ales cartofi, Lnchiagului ii mersese vestea ca fiind cel mai priceput dintre lo-ti din imprejurimi (gtia mai multe chiar dec0t Bilbo insuqi).

  - Dar cum e Frodo ista care sti cu el? il intrebd Bdtr6nul \oakes din Ling[ Ape. Dupd nume o fi el Baggins, dar zice-se c5-i un Brandybuck mai mult de jumltate. Nici in ruptul capului nu pot pricepe de ce sd se ducd un Baggins din Hobbiton s[-gi caute nevastd taman in Jara Iedului, unde hmea e atAt de ciudatS.

  - Nu-i de mirare c[-i ciudati, igi didu cu pdrerea Tdticu' Dou6 Picioare (vecinul Unchiagului), dacd locuiesc pe malul cere nu trebuie al R6ului Viniac, qi chiar sub poala P[durii BirrAne. Ala-i un loc riu qi intunecos, dacd-i ceva adevdr in re Se SpUne.

  - A$a e, Tdticu'! ii didu dreptate Unchiaqul. Nu numai ei aceia din neamul Brandybuck din fara Iedului trdiesc tn

  _ Frta"t compus dilr gentle (man) gihobbit. (n.fi.)' n aiglnal Hamfast, format prin antonimie cu lram -fistd - ,,stAngaci". (n.t )

 • 44 J.K.R. TOLKIEN

  P[durea BitrAnS; dar sunt qi un soi ciudat, a$a se pare' Da',

  oricum ar fi, domnu' Frodo e un hobbit tAn6r, cum nu se poate

  mai de Ireabd. Tare mai seam[nd cu domnu' Bilbo, qi nu numai la chip. La urma urmei, tatdl lui a fost un Baggins' Un

  hobbit cumsecade qi preacinstit, aqa a fost domnu' Drogo Baggins; nu s-a prea vorbit despre el pinS cind a murit inecat'

  - inecat? intrebard mai multe voci in acelaqi timp' Auziser[ ei zvonuri qi mai urite decdt acesta, de buni

  seam6; dar hobbililor le plac tare mult istoriile de familie, astfel c5 erau dispugi s-o mai audd inci o datd.

  - Pei, aqa zice lumea, continu6 Unchiagul' Vedeli, dom- niile voastre: domnu' Drogo, prin urmare, s-a insurat cu s6raca

  domniqoari Primula Brandybuck. Ea era veriqoara primard a

  domnului Bilbo al nostru, dupl mami (mama ei fiind cea mai micd dintre fetele Bitrdnului Took); iar domnu' Drogo era v5ru1 lui de-al doilea. Astfel, domnu' Frodo este v6r pri- mar gi de-al doilea cu domnia sa, o dati din partea mamei qi-o

  datd din partea tatilui, cum s-ar zice, dacd md-nlelegefi. Iar domnu' Drogo st[tea la Conacul Coniac cu socrul siu, bdtrA- nul Jupdn Gorbadoc, a$a cum fficuse adesea dup[ insur[toare (avea o mare slSbiciune pentru mdncare, iar bdtr6nu' Gor- badoc intindea mese imbelqugate); qi ieqea cu barca pe RAul

  Viniac; gi intr-o b:und zi el qi nevasta lui s-au inecat, iar bietu' domnu' Frodo era doar un copil pe vremea aia'

  - Am a:uzit c-at ieqit pe rAu dupl cind, la lumina lunii, zise Bitr6nul Noakes, qi barca s-a scufundat din pricinl ci Drogo era prea greu.

  - Iar eu am a.uzit cd ea l-a impins in apd qi el a tras-o dupi sine, spuse Roqcovanul, un morar din Hobbiton.

  - N-ar trebui s-asculli la tot ce se zice, Rogcovane, il sfr- tui Unchiaqul, care nu-l prea aveala suflet pe morar. Pricini nu sunt si mergi cu vorba despre care-a-mpins qi care-a tras' Bircile sunt destul de parqive gi c6nd stai liniqtit, ca sd mai f,re nevoie sd cdutdm alte ldmuriri. Oricum, domnu' Frodo, cI de el era vorba, a rdmas orfan qi abandonat, s-ar putea

 • ;

  FRATIA INDLULUI

  zice, printre toli ciudalii dia din Tara Iedului, dar gi p6nd atunci crescuse la Conacul Coniac. Un loc deocheat, locul dla.zdra aga! De c6nd se qtie, Jupdn Gorbadoc sI tot fi avut rreo c6teva sute de leg5turi, nici mai mult, nici mai pufin, in Easa aia. Domnu' Bilbo nici c-a fEcut fapti mai bund la viala Iui atunci c6nd l-a adus pe biiat si triiasci printre suflete cumsecade.

  - Da' socotesc eu c-a fost o lovituri tare urAt[ pentru [ia din neamul Sackville-Baggins. Chiteau ei c-or si puni m6na pe Funditura, atunci cdnd Bilbo a pornit-o in lume gi dus a fost, de l-au crezut mort. $i numa' ce se-ntoarce gi le zice F;i ia tllpdqila; qi de-atunci tot tr[iegte qi n-arat5 nici c-o zi nai bdtrdn, fie binecuv0ntat! $i pe nepusd mas[ scoate de ndede neunde un moqtenitor, qi cu hdrtii in reguld. Neamul S,.ckville-Baggins n-o sd mai calce pragul Funditurii in veci gr mdcar a$a tragem n[dejde.

  - Am atzit c-ar fi nigte bdniqori frumoqi pitifi acolo Lfr.rntru, se bdgl in vorbl un striin, un oaspete venit cu tre- hi tocmai din Michel Delving, din Meleagul de la Ris6rit. Ta virful migurii domniilor voastre e brdzdat de tuneluri Sdora de cufere pline cu aur gi argint, qi giuvaiericale, aqa I artzit.

  - Atunci ai atzit mai multe decdt am eu de unde