scriptie jelmer staal

Click here to load reader

Post on 25-Jul-2015

862 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De gemeente Súdwest Fryslân is een fusiegemeente van vijf in 2011 gefuseerde gemeenten. In de voormalige gemeenten was de afstand tussen burger en bestuur (fysiek) klein. De nieuwe gemeente is in oppervlakte de grootste van Nederland. Mede daardoor was al voor het officiële ontstaan van de gemeente het doel van de gemeente om de “Mienskip” (gemeenschap) centraal te stellen met behulp van een wijk dorpsgerichte aanpak.De kwaliteit en beleving van wijken en dorpen wordt voor een groot deel bepaald door het onderhoud van het gemeentelijk bezit, de kapitaalgoederen. Het past dan ook bij de visie van de nieuwe gemeente om de Mienskip hierover zeggenschap te geven. Hoe kan dat?

TRANSCRIPT

}elmei Staal Bet kapitaal van Suwest FiyslnSciiptie ovei buigeipaiticipatie bij het onueihouu van ue kapitaalgoeueien in ue gemeente Suwest Fiysln 1

HetkapitaalvanSdwestFryslnScriptieoverburgerparticipatiebijhetonderhoudvandekapitaalgoederenindegemeenteSdwestFrysln.

JelmerStaal88328Bestuurskunde&Overheidsmanagement

SdwestFryslnAfdelingDorpenenStedenTeamDorpenenWijkencordinatieI.R.WagenaarM.deVriesMA

ThorbeckeAcademieNHLHogeschoolMr.Dr.A.HaanKammingaDrs.L.E.Bos

Workum,8maart2012 2 SamenvattingDe gemeente Sdwest Frysln is een fusiegemeente van vijf in 2011 gefuseerde gemeenten. In devoormaligegemeentenwasdeafstandtussenburgerenbestuur(fysiek)klein.Denieuwegemeenteis in oppervlakte de grootste van Nederland. Mede daardoor was al voor het officile ontstaan vande gemeente het doel van de gemeente om de Mienskip (gemeenschap) centraal te stellen metbehulpvaneenwijk/dorpsgerichteaanpak.De kwaliteit en beleving van wijken en dorpen wordt voor een groot deel bepaald door hetonderhoud van het gemeentelijk bezit, de kapitaalgoederen. Het past dan ook bij de visie van denieuwegemeenteomdeMienskiphieroverzeggenschaptegeven.Hoekandat?Omdezevraagtebeantwoordenisdevolgendecentralevraaggeformuleerd:xIn welke rol, bij welke kapitaalgoederen en op welke manier kan de Mienskip (viaburgerparticipatie)zeggenschapkrijgenoverhetonderhoudvandekapitaalgoederen?Er is onderzocht in welke rol de Mienskip zeggenschap kan krijgen. De rol wordt bepaald door eenmetelkaarovereenkomendetredevandeparticipatieladdervoordeMienskipenbestuursstijlvoorde gemeente. Om te onderzoeken op welke trede van de participatieladder de Mienskip kan en wilparticiperen zijn zes dorpsbelangen en twee (stads)wijkverenigingen genterviewd. Hier is uitgebleken dat de Mienskip als adviseur kan en wil optreden. Om te onderzoeken welke bestuursstijlde gemeente kan en wil hanteren zijn vijf ambtenaren en bestuurders genterviewd. Hier is uitgeblekendatdegemeenteeenparticiperendebestuursstijlwilhanteren.DerolvanadviseurvoordeMienskip en een participerende bestuursstijl sluiten op elkaar aan. De zeggenschap is dat deMienskipkanadviseren.Erisonderzochtbijwelkonderhoudvandekapitaalgoederende Mienskipzeggenschap kankrijgen.Hiervoor is gekeken naar de theorie over burgerparticipatie en de bedrijfsvoering. De theorie vanburgerparticipatie geeft aan dat de problematiek niet te technisch voor de participant moet zijn endeaanpaknietvolledigbekendmagzijn.Voordebedrijfsvoeringzijnbeleidsnotasgeanalyseerdennegenspecialistenenteamleidersgenterviewd.Erzijndriemogelijkhedenvoorzeggenschap:xAdviseren over het werk van de serviceteams. Deze voeren onderhoud aan het openbaargroenuitendoenkleinereinigingstaken;xAdviseren bij groot, herinrichtend onderhoud. Dit is bijvoorbeeld adviseren over opnieuwbestraten;xAdviseren bij het prioriteren van achterstallig onderhoud. Dit is bijvoorbeeld adviseren ofeersteenwegopnieuwgeasfalteerdmoetwordenofdehavenuitgebaggerd.Voorgesteld wordt om aan te sluiten bij werkvormen die de gemeente als onderdeel van haarkernenbeleid in zet: thematische conferenties met de dorpen en wijken, dorpsvisitaties enwijkschouwenenoverlegtussenhetbestuurvandegemeenteenhetdorpofdewijk.Naast het antwoord op de centrale vraag zijn er nog een aantal aanbevelingen, onder andere omrekeningtehoudenmetdebelastingvanvrijwilligersindedorpenenwijken,omdorpenenwijkenteinformeren over aanstaand onderhoud in hun gebied en om beleid te ontwikkelen overzelfwerkzaamheid. 3 VoorwoordNogvoordegemeenteSdwestFryslnbestond,wouikerstagelopen.Vijf gemeentendie,naeenbijzonder proces, fuseren tot n. Een unieke ontwikkeling. Op nationaal niveau, maar zeker inFriesland. De impact was enorm. Bij elke provinciale discussie over herindeling wordt de gemeentegenoemd, en niet zelden als schrikbeeld. De gemeente is in inwonertal na Leeuwarden de grootstevanFriesland,quaoppervlakhoeftdegemeenteinNederlandzelfsniemandvoorzichtedulden.Vijfambtelijke organisaties zijn n geworden. Kortom; een fantastische omgeving voor iedereen metinteresseinhetopenbaarbestuur.Toenikmochtafstuderenwistik:SdwestFrysln,ikbenerklaarvoor.HelaaswasSdwestFryslnnognietklaarvoormij.Deeerstemaandenvanznofficilebestaanhaddeorganisatiehet te drukvooreenstagiair.Ikging naarDenHaag,maardat wasgelukkiggeengroot succes. Al snel besloot ik het daar voor gezien te laten en het nogmaals te proberen bij mijneerstekeuze.Korte tijd later zat ik bij de adjunctgemeentesecretaris om tafel, gewapend met een batterijcontainerbegrippenalsmogelijkeonderwerpen.Bijhetwoordburgerparticipatieveerdenwebeidenop.Nu, een absurde tijd later, is het eindproduct officieel af voor de Thorbecke Academie. In degemeente Sdwest Frysln al veel eerder gepresenteerd, maar door de baan die het veroorzaakteliephetproductvoordeopleidingenigevertragingop.Maarnuishetmomentgekomenommensentebedanken.Om te beginnen wil ik het team Dorpen en Wijkencordinatie hartelijk bedanken voor de warmeontvangst.Vanafhetbeginhebikhetgevoelgehadnietalleenechtwelkomtezijn,maarookdatikerbijhoorde.AlsteamleiderheeftIngridWagenaardaareenbelangrijkebijdrageaangeleverd,maarikwilhaarookgraag enorm bedanken voor haar doorpakmentaliteit. Op momenten dat het een en ander watdreigdetevertragen,wistzemealtijdopeenergprettigemanierweervoorwaartstebewegen.DebegeleidingvanMarcodeVrieshebikalsvoorrechtbeschouwd.Meteenverrassendecombinatievanvriendelijkebescheidenheideneenonvoorstelbaaruitgebreidekennisoverdekapitaalgoederenhebikdesamenwerkingalsbijzonderprettigervaren.Hetiseengenoegendathijnumijnbaasis.De begeleiding van Avelien Haan heb ik als buitengewoon ervaren. Feilloos herkende ze waar mijnredeneringentekortkomingenvertoonden,omvervolgenspreciesdejuistetipstegeven.Bovendiengingdatmeteensnelheiddieuniekis.Mijn vriendin Tanya van Dijk wil ik graag heel erg bedanken. Niet voor inhoudelijke begeleiding,alhoewel we daar na enige tussenproducten wel van verdacht werden. Nee, ik wil haar bedankenvoorallemomentendatikchagrijnigopdebankzatomdatmijndoelhetzelfdeabsurdecijferalszijheeftgehaalddooromstandighedenverbuitenbereikleek.Tochwistzemealtijdweerenthousiasttekrijgen.Bedanktlieverd.Tot slot wil ik graag dorpsbelangen, wijkverenigingen, ambtenaren en wethouders bedanken. Eengemleerdgezelschap,maarallenmeteengroteinzetvoorhetpubliekebelang. 4 InhoudsopgaveSamenvatting...........................................................................................................................................21.0Inleiding.............................................................................................................................................71.1SdwestFrysln.............................................................................................................................71.2Aanleidingvoorhetonderzoek.....................................................................................................71.3Afbakening.....................................................................................................................................81.4Doelstelling....................................................................................................................................81.5Centralevraag...............................................................................................................................81.6Leeswijzer......................................................................................................................................82.0Theorie..............................................................................................................................................92.1Watisburgerparticipatie?.............................................................................................................92.2Doelenvanburgerparticipatie....................................................................................................102.3Risicos.........................................................................................................................................112.4Rolvandeburger........................................................................................................................122.5Bestuursstijlen.............................................................................................................................132.6CLEAR...........................................................................................................................................142.7Vormenvanburgerparticipatie...................................................................................................142.8Conceptueelmodel.....................................................................................................................152.9Volgendhoofdstuk......................................................................................................................153.Onderzoeksstrategie&informatieverzameling................................................................................173.1Vraagstelling................................................................................................................................173.2Strategie......................................................................................................................................173.3Methoden....................................................................................................................................183.3.1Literatuuronderzoekendocumentenstudie............................................................................183.3.2Interview...................................................................................................................................193.3.3Deskresearch............................................................................................................................203.4Betrouwbaarheidenvaliditeit...................................................................................................