razvojni plan za razdoblje od 2016. do 2019....

of 17/17
Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Đakovo Razvojni plan za razdoblje od 2016. do 2019. godine Đakovo, studeni 2016.

Post on 01-Sep-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Osnovna kola Vladimir Nazor akovo

  Razvojni plan

  za razdoblje od 2016. do 2019. godine

  akovo, studeni 2016.

 • Osnovna kola Vladimir Nazor akovo

  2

  SADRAJ:

  1. Vizija kole ............................................................................................................................ 3

  2. Misija kole ........................................................................................................................... 3

  3. Strateki ciljevi ..................................................................................................................... 3

  4. Prioritetna podruja unaprjeenja .................................................................................... 4

  4.1. Obrazovna postignua uenika ........................................................................................ 4

  4.1.1. Obrazovna postignua uenika razredne i predmetne nastave.................................. 4

  4.1.2. Vrednovanje uenikog napretka i postignua ......................................................... 5

  4.1.3. Planiranje nastave, pouavanja i uenja (integracija nastavnih sadraja/ ................. 6

  meupredmetna korelacija) ................................................................................................. 6

  4.2. Procesi unutar kole ......................................................................................................... 7

  4.2.1. Odnos uenika prema drugim uenicima u koli ...................................................... 7

  4.2.2. Odnos uenika i uitelja ............................................................................................ 8

  4.2.3. Odnos uitelja, roditelja i kole ................................................................................ 9

  4.2.4. Radno ozraje .......................................................................................................... 10

  4.3. Organizacija rada kole ................................................................................................. 11

  4.3.1. Osiguranje i unaprjeivanje kvalitete kole ............................................................ 11

  4.3.2. Materijalni uvjeti rada i opremljenost kole ........................................................... 12

  4.3.3. Higijensko zdravstvene i sigurnosne mjere ......................................................... 13

  4.3.4. Struna sluba ......................................................................................................... 14

  4.3.5. Podrka uenicima .................................................................................................. 15

  5. Evaluacija Razvojnog plana kole .................................................................................... 16

 • Osnovna kola Vladimir Nazor akovo

  3

  1. Vizija kole

  Nastojimo biti kola inkluzivnih vrijednosti, jezine raznolikosti i uspjeha za sve.

  2. Misija kole

  Prihvaanjem razliitosti, njegovanjem suosjeajnosti i suradnikih odnosa poticati

  interakciju meu svim uenicima koja e osigurati sredinu u kojoj e se uenici osjeati

  prihvaeno i sigurno, to e pozitivno djelovati na cjelovit razvoj svakog uenika.

  3. Strateki ciljevi

  omoguiti uspjeh svakom ueniku sukladno njegovim sposobnostima

  razvijati temeljne kompetencije uenika s naglaskom na razvoj komunikacije na

  materinjem i stranim jezicima

  razvijati inkluzivne vrijednosti, samopouzdanje, kritiko miljenje, socijalne i

  komunikacijske vjetine svih dionika kole

  njegovati temeljne pedagoke vrijednosti

  poticati slobodu izraavanja vlastitog miljenja uenika, uitelja i roditelja

  unaprijediti suradnju roditelja i kole

  iskoristiti sve resurse lokalne zajednice i upanije kako bi odgojno obrazovni proces

  bio kvalitetniji, a ivot i rad u koli ugodniji

  posvetiti pozornost profesionalnom razvoju i napredovanju uitelja

  povezati uitelje razredne i predmetne nastave u podrujima meusobne komunikacije,

  suradnje na projektima te u podruju planiranja i organizacije nastavnog procesa

  koristiti informacijsko komunikacijsku tehnologiju u svim podrujima rada kole

  transparentno i motivirajue pratiti i kontrolirati rezultate i postignua

 • Osnovna kola Vladimir Nazor akovo

  4

  4. Prioritetna podruja unaprjeenja

  4.1. Obrazovna postignua uenika

  4.1.1. Obrazovna postignua uenika razredne i predmetne nastave

  Razvojni ciljevi:

  izraditi jedinstvene kriterije ocjenjivanja za sve nastavne predmete

  izraditi standardizirane ispite znanja za sve obrazovne predmete.

  METODE I AKTIVNOSTI

  ZA OSTVARIVANJE

  CILJEVA

  predavanje na uiteljskom vijeu o kriterijima ocjenjivanja

  predavanje na uiteljskom vijeu o standardiziranim ispitima znanja

  izrada jedinstvenih kriterija ocjenjivanja na kolskim strunim vijeima (na etiri SV-a)

  izrada standardiziranih ispita znanja na kolskim strunim vijeima (na etiri SV-a)

  NUNI RESURSI

  struna literatura

  struna znanja uitelja

  struna znanja struno razvojne slube

  VREMENSKI PERIOD U

  KOJEM E SE CILJ

  OSTVARITI

  prvo polugodite kolske godine 2017./2018.

  do kraja kolske godine 2018./2019.

  OSOBE ODGOVORNE ZA

  PROVEDBU AKTIVNOSTI

  voditelji kolskih strunih vijea

  struno razvojna sluba

  MJERLJIVI

  POKAZATELJI

  OSTVARIVANJA

  CILJEVA

  broj odranih predavanja na uiteljskom vijeu

  broj odranih kolskih strunih vijea

  izraeni jedinstveni kriteriji ocjenjivanja za sve predmete i razreda

  izraena najmanje dva standardizirana ispita znanja po obrazovnom predmetu i razredu

 • Osnovna kola Vladimir Nazor akovo

  5

  4.1.2. Vrednovanje uenikog napretka i postignua

  Razvojni ciljevi:

  poticanje redovitog uenja uenika putem formativnog vrednovanja postignua.

  METODE I AKTIVNOSTI

  ZA OSTVARIVANJE

  CILJEVA

  izraditi kvalitetni vremenik pisanih provjera (uvoenje vie kraih pisanih provjera)

  kvantitativno i kvalitativno analiziranje ispita znanja tijekom cijele nastavne godine

  svakodnevna provjera ishoda na nastavi (naglasiti provjeravanje kao artikulacijski dio nastavnog sata)

  vrednovanje rada u skupini

  kvalitetnije vrednovanje samostalnog rada uenika

  6 didaktikih praktikuma na temu vrednovanje

  NUNI RESURSI

  struna literatura

  struna znanja uitelja

  struna znanja struno razvojne slube

  obrasci za kvalitativno i kvantitativno analiziranje ispita

  pisane pripreme uitelja za nastavni sat

  listii za provjeru ishoda na nastavnom satu

  listii s kriterijima za vrednovanje rada u skupini

  listii s kriterijima za vrednovanje samostalnog rada uenika

  VREMENSKI PERIOD U

  KOJEM E SE CILJ

  OSTVARITI

  do kraja treeg tjedna nastave u svakom polugoditu do kolske godine 2018./2019.

  dva puta u svakom polugoditu do kraja kolske godine 2018./2019. u svim obrazovnim predmetima i razredima

  najmanje jednom godinje hospitacije struno razvojne slube nastavi svakog uitelja do kraja 2018./2019.

  kolske godine

  najmanje 4 puta godinje u svakoj nastavnoj godini do kraja kolske godine 2018./2019.

  do kraja kolske godine 2018./2019.

  OSOBE ODGOVORNE ZA

  PROVEDBU AKTIVNOSTI

  svaki uitelj

  struno razvojna sluba

 • Osnovna kola Vladimir Nazor akovo

  6

  4.1.3. Planiranje nastave, pouavanja i uenja (integracija nastavnih sadraja/

  meupredmetna korelacija)

  Razvojni ciljevi:

  kvalitetnije planiranje za novu kolsku godinu (integracijsko korelacijsko i tematsko planiranje)

  METODE I AKTIVNOSTI

  ZA OSTVARIVANJE

  CILJEVA

  izrada izvjea uitelja o predmetu na polugoditu i na kraju nastavne godine

  analiza izvjea na kolskim strunim vijeima

  integracijsko korelacijsko i tematsko planiranje na kolskim strunim vijeima i razrednim vijeima na

  poetku svake nastavne godine

  NUNI RESURSI

  upitnici za izradu izvjea

  godinji planovi rada po predmetima

  VREMENSKI PERIOD U

  KOJEM E SE CILJ

  OSTVARITI

  polugodite i kraj nastavne godine 2016./17., 2017./18. i 2018./19.

  zadnje kolsko struno vijee u nastavnoj godini 2016./17., 2017./18. i 2018./19.

  prva struna i razredna vijea u nastavnim godinama 2016./17., 2017./18. i 2018./19.

  OSOBE ODGOVORNE ZA

  PROVEDBU AKTIVNOSTI

  svaki uitelj

  voditelj SV

  struno razvojna sluba

  razrednici

  MJERLJIVI

  POKAZATELJI

  OSTVARIVANJA

  CILJEVA

  izvjea uitelja

  analiza izvjea uitelja

  zapisnici sjednica kolskih strunih vijea

  zapisnici sjednica razrednih vijea

  MJERLJIVI

  POKAZATELJI

  OSTVARIVANJA

  CILJEVA

  izraen vremenik pisanih provjera

  tromjesena kvantitativna i kvalitativna analiza ispita znanja iz obrazovnih predmeta

  ocjene po predmetima

  broj odranih didaktikih praktikuma

  uvid u pripremanje uitelja i uspjenost izvedenih nastanih sati s naglaskom na provjeravanje ishoda

 • Osnovna kola Vladimir Nazor akovo

  7

  4.2. Procesi unutar kole

  4.2.1. Odnos uenika prema drugim uenicima u koli

  Razvojni ciljevi:

  prihvaanje svih uenika u razredu te njihova meusobna interakcija

  METODE I AKTIVNOSTI

  ZA OSTVARIVANJE

  CILJEVA

  najmanje 4 puta svake nastavne godine u svakom razredu odrati radionice na temu meusobnog prihvaanja

  provesti inicijalni i finalni upitnik

  provesti sociometrijska istraivanja

  NUNI RESURSI

  inicijalni upitnik o meusobnim odnosima uenika na poetku svake nastavne godine

  finalni upitnik na kraju svake nastavne godine

  listi za sociometrijsko istraivanje

  kolski preventivni program

  plan rada razrednog odjela

  plan rada razrednika

  materijal potreban za provedbu radionica

  struna literatura vezana za pojedine teme radionice

  struno znanje razrednika

  struno znanje struno razvojne slubeno izvoenju radionica

  VREMENSKI PERIOD U

  KOJEM E SE CILJ

  OSTVARITI

  na poetku svake nastavne godine

  na kraju svake nastavne godine

  prema potrebi

  na poetku svake nastavne godine do kraja kolske godine 2018./2019.

  OSOBE ODGOVORNE ZA

  PROVEDBU AKTIVNOSTI

  razrednici

  svaki uitelj

  struno razvojna sluba

  Vijee uenika

  uenici

  MJERLJIVI

  POKAZATELJI

  OSTVARIVANJA

  CILJEVA

  rezultati inicijalnog i finalnog upitnika

  rezultati sociometrijskih istraivanja

  evaluacijski listii uenika

  izvjea o ostvarenom

  upitnici i skale procjene za uenike

 • Osnovna kola Vladimir Nazor akovo

  8

  4.2.2. Odnos uenika i uitelja

  Razvojni ciljevi:

  sloboda izraavanja vlastitog miljenja uenika

  METODE I AKTIVNOSTI

  ZA OSTVARIVANJE

  CILJEVA

  utvrivanje stupnja slobode izraavanja vlastitog miljenja uenika

  dva puta godinje edukacija za uitelje

  poticati uitelje na razvijanje otvorenog i povjerljivog odnosa s uenicima kroz nastavu (posebnu pozornost

  obratiti na afektivne i psihomotorike vjetine) i radionice

  NUNI RESURSI

  upitnik za utvrivanje stupnja slobode izraavanja vlastitog miljena uenika

  struna znanja uitelja

  struna literatura

  struna znanja struno razvojne slube

  materijal potreban za provedbu radionica

  VREMENSKI PERIOD U

  KOJEM E SE CILJ

  OSTVARITI

  na poetku svake nastavne godine provesti upitnik

  jedan puta u polugoditu odrati edukaciju uitelja

  do kraja kolske godine 2018./2019.

  OSOBE ODGOVORNE ZA

  PROVEDBU

  AKTIVNOSTI

  svaki razrednik

  svaki uitelj

  struno razvojna sluba

  ravnatelj

  uenici

  MJERLJIVI

  POKAZATELJI

  OSTVARIVANJA

  CILJEVA

  rezultati upitnika

  evaluacijski listii uenika s nastave i radionica

  ostvarenost afektivnih i psihomotorikih ishoda (uvid u pisane pripreme i analiza posjeta nastavi)

 • Osnovna kola Vladimir Nazor akovo

  9

  4.2.3. Odnos uitelja, roditelja i kole

  Razvojni ciljevi:

  unaprijediti suradnju roditelja i kole

  METODE I AKTIVNOSTI

  ZA OSTVARIVANJE

  CILJEVA

  upitnik stavova roditelja o suradnji roditelja i kole

  informiranje roditelja o radu kole

  informiranje svih zainteresiranih korisnika o suradnji sa struno razvojnom slubom info kutak za roditelje

  dva puta godinje edukacija roditelja na roditeljskim sastancima

  dva puta godinje razredniki praktikum

  najmanje tri puta godinje odrati sjednice Vijea roditelja

  NUNI RESURSI

  upitnik stavova roditelja o suradnji roditelja i kole

  mrena stranica kole

  struna literatura za pripremanje edukacija

  struno znanje razrednika

  struno znanje struno razvojne slube

  VREMENSKI PERIOD U

  KOJEM E SE CILJ

  OSTVARITI

  na kraju svake nastavne godine do kolske godine 2018./2019.

  trajno do kraja kolske godine 2018./2019.

  dva puta godinje svake nastavne godine do kraja kolske godine 2018./2019.

  tri puta godinje svake nastavne godine do kraja kolske godine 2018./2019.

  OSOBE ODGOVORNE ZA

  PROVEDBU

  AKTIVNOSTI

  svaki uitelj

  svaki razrednik

  struno - razvojna sluba

  roditelji

  MJERLJIVI

  POKAZATELJI

  OSTVARIVANJA

  CILJEVA

  rezultati upitnika

  evaluacijski listii za roditelje

  broj odranih edukacija za roditelje na roditeljskim sastancima

  broj odranih razrednikih praktikuma

  broj odranih sjednica Vijea roditelja

  broj informacija za roditelje na mrenoj stranici kole za roditelje i uenike

  broj izraenih informativnih materijala za roditelja

 • Osnovna kola Vladimir Nazor akovo

  10

  4.2.4. Radno ozraje

  Razvojni ciljevi:

  povezanost uitelja razredne i predmetne nastave u podrujima meusobne komunikacije, suradnje na projektima te u podruju organizacije nastavnog procesa

  (pouavanje, praenje uenika, vrednovanje)

  METODE I AKTIVNOSTI

  ZA OSTVARIVANJE

  CILJEVA

  ispitati radno ozraje u koli

  organizirati radionice i predavanja zajednika razrednoj i predmetnoj nastavi

  povezati kolska struna vijea razredne nastave s predmetnom nastavom

  edukacija uitelja putem uiteljskog vijea i didaktikih praktikuma

  NUNI RESURSI

  upitnik o radnom ozraju u koli

  struna znanja uitelja

  struna literatura

  struna znanja struno razvojne slube

  materijal potreban za provedbu radionica i zajednikih projekata

  plan rada kolskih strunih vijea

  VREMENSKI PERIOD U

  KOJEM E SE CILJ

  OSTVARITI

  na poetku i na kraju svake nastavne godine

  jedan do dva puta u kolskoj godini organizirati zajednike edukacije uitelja razredne i predmetne

  nastave do kraja kolske godine 2018./2019.

  OSOBE ODGOVORNE ZA

  PROVEDBU

  AKTIVNOSTI

  svaki uitelj

  voditelji kolskih strunih vijea

  struno razvojna sluba

  ravnatelj

  MJERLJIVI

  POKAZATELJI

  OSTVARIVANJA

  CILJEVA

  rezultati upitnika

  izvjea o zajedniki provedenim projektima i ostalom suradnikom radu

  broj odranih edukacija

 • Osnovna kola Vladimir Nazor akovo

  11

  4.3. Organizacija rada kole

  4.3.1. Osiguranje i unaprjeivanje kvalitete kole

  Razvojni ciljevi:

  digitalizirati svu pedagoku dokumentaciju

  METODE I AKTIVNOSTI

  ZA OSTVARIVANJE

  CILJEVA

  uvesti LAN ianu mreu u cijelu kolu

  osigurati raunala za uitelje razredne nastave

  uvesti e-Dnevnike u razrednu nastavu

  NUNI RESURSI

  materijalna sredstva

  VREMENSKI PERIOD U

  KOJEM E SE CILJ

  OSTVARITI

  tijekom kolske godine 2016./2017. te do kraja kolske godine 2018./2019.

  OSOBE ODGOVORNE ZA

  PROVEDBU

  AKTIVNOSTI

  ravnatelj

  struna sluba

  uitelji

  MJERLJIVI

  POKAZATELJI

  OSTVARIVANJA

  CILJEVA

  ostvarenje dogovorenog

  izvjetaj o ostvarenom

 • Osnovna kola Vladimir Nazor akovo

  12

  4.3.2. Materijalni uvjeti rada i opremljenost kole

  Razvojni ciljevi:

  rekonstrukcija i dogradnja matine kole: krilo kole za uenike s tekoama, igralite za uenike s tekoama, rekonstrukcija grijanja, rekonstrukcija parketa i zidova,

  opremanje uionica adekvatnim namjetajem

  nabavka AVG ureaja

  METODE I AKTIVNOSTI

  ZA OSTVARIVANJE

  CILJEVA

  NUNI RESURSI

  materijalna sredstva

  uenici

  uitelji

  ideje

  plan rada

  VREMENSKI PERIOD U

  KOJEM E SE CILJ

  OSTVARITI

  do kraja kolske godine 2018./2019

  OSOBE ODGOVORNE ZA

  PROVEDBU

  AKTIVNOSTI

  ravnatelj

  struno razvojna sluba

  uitelji

  MJERLJIVI

  POKAZATELJI

  OSTVARIVANJA

  CILJEVA

  ostvarenje dogovorenog

  izvjetaj o ostvarenom

  objava na mrenoj stranici kole

  pohvala marljivim pojedincima i razrednim odjelima

 • Osnovna kola Vladimir Nazor akovo

  13

  4.3.3. Higijensko zdravstvene i sigurnosne mjere

  Razvojni ciljevi:

  formirati Tim za izradu jelovnika prehrane uenika u kolskoj kuhinji zaposliti medicinsku sestru/njegovatelji-cu

  METODE I AKTIVNOSTI

  ZA OSTVARIVANJE

  CILJEVA

  ispitati prehrambene potrebe uenika

  izraditi jelovnik prehrane uenika u kolskoj kuhinji

  na temelju izdvojenih realnih potreba traiti zapoljavanje medicinske sestre/njegovatelji-ce

  NUNI RESURSI

  upitnik o prehrambenim potrebama uenika

  Tim za izradu jelovnika

  tajnik

  uitelji

  uenici

  kolske kuharice

  broj uenika s veim tekoama u razvoju

  VREMENSKI PERIOD U

  KOJEM E SE CILJ

  OSTVARITI

  kraj prvog polugodita kolske godine 2016./2017.

  u kolskoj godini 2016./2017.

  prvi zahtjev uputiti tijekom kolske godine 2016./2017.

  krajnja realizacija do kraja kolske godine 2018./2019.

  OSOBE ODGOVORNE ZA

  PROVEDBU

  AKTIVNOSTI

  Tim za izradu jelovnika

  ravnatelj

  tajnik

  uitelji defektolozi

  struno razvojna sluba

  MJERLJIVI

  POKAZATELJI

  OSTVARIVANJA

  CILJEVA

  rezultati upitnika

  novi jelovnik prehrane uenika u kolskoj kuhinji

  poveanje broja uenika koji se hrane u kolskoj kuhinji

  upitnik zadovoljstva uenika kolskom prehranom

  zaposlena medicinska sestra/njegovatelji-ca

 • Osnovna kola Vladimir Nazor akovo

  14

  4.3.4. Struna sluba

  Razvojni ciljevi:

  zaposliti strunog suradnika logopeda

  METODE I AKTIVNOSTI

  ZA OSTVARIVANJE

  CILJEVA

  na temelju izdvojenih realnih potreba traiti zapoljavanje strunog suradnika logopeda

  NUNI RESURSI

  broj uenika sa specifinim tekoama u uenju

  VREMENSKI PERIOD U

  KOJEM E SE CILJ

  OSTVARITI

  do kraja kolske godine 2018./2019.

  OSOBE ODGOVORNE ZA

  PROVEDBU

  AKTIVNOSTI

  ravnatelj

  struno razvojna sluba

  MJERLJIVI

  POKAZATELJI

  OSTVARIVANJA

  CILJEVA

  zaposleni struni suradnik logoped

 • Osnovna kola Vladimir Nazor akovo

  15

  4.3.5. Podrka uenicima

  Razvojni ciljevi:

  poboljati funkciju Vijea uenika

  METODE I AKTIVNOSTI

  ZA OSTVARIVANJE

  CILJEVA

  postaviti voditelja Vijea (uitelj)

  organizirati aktivnosti za lanove VU

  NUNI RESURSI

  lanovi Vijea uenika

  voditelj

  VREMENSKI PERIOD U

  KOJEM E SE CILJ

  OSTVARITI

  u kolskoj godini 2016./2017.

  OSOBE ODGOVORNE ZA

  PROVEDBU

  AKTIVNOSTI

  voditelj Vijea uenika (uitelj)

  voditelj Vijea uenika (uenik)

  ravnatelj

  struno - razvojna sluba

  MJERLJIVI

  POKAZATELJI

  OSTVARIVANJA

  CILJEVA

  izvjetaj o radu Vijea uenika

 • Osnovna kola Vladimir Nazor akovo

  16

  5. Evaluacija Razvojnog plana kole

  kolski tim za kvalitetu prati ostvarenje Razvojnog plana kole dva puta godinje, na

  polugoditu i na kraju kolske godine, na temelju mjerljivih pokazatelja ostvarivanja ciljeva za

  svako prioritetno podruje koji su iskazani u tablicama.

 • Osnovna kola Vladimir Nazor akovo

  17

  Razvojni plan kole prihvatio je kolski odbor na prijedlog Uiteljskog vijea 28. studenoga

  2016. godine. Razvojni plan kole bit e dostupan svim zainteresiranima na mrenoj stranici

  kole.

  U akovu, 28. studenog 2016.

  Predsjednik

  kolskog obora: Ravnatelj:

  _______________________ _________________________

  Sanja Vidovi Andrija uak, prof.