predstavitev študijske usmeritve mednarodni management

Download Predstavitev študijske usmeritve MEDNARODNI MANAGEMENT

Post on 18-Nov-2014

112 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MEDNARODNI MANAGEMENTModul 1: Mednarodno poslovanje Modul 2: Poslovna logistika(Visoko olski strokovni tudij) Doc. dr. Romana Korez Vide

Kaj imajo skupnega

Usmeritev Mednarodni management

skupni so:visoka vklju enost v mednarodni prostor (mednarodna menjava, neposredne nalo be) dobro poznavanje tujega okolja in tr i ocenjevanje mednarodnih tveganj)

(raziskovanje tujih tr i ,

strate ki in operativni management mednarodnih aktivnosti (mednarodno tr enje, mednarodne finance, mednarodna logistika) visoka konkuren nost doma in na tujem visoka rastUsmeritev Mednarodni management Usmeritev Mednarodni management

ZAKAJ izbrati usmeritev Mednarodni management?KLJU NA OBJEKTIVNA DEJSTVA: Slovenija je vse bolj mednarodno integrirana (vstop v EU, liberalizacija svetovnega gospodarstva, visok dele zunanjetrgovinske menjave, pri emer se pove uje dele izvoza v izvenevropske dr ave) Vstop Slovenije v EU intenzivira konkurenco doma in pove uje potrebo po iskanju prilo nosti na tujih tr i ih S ciljem obstoja, razvoja in rasti so danes mednarodne aktivnosti toliko bolj nujne, e posebej za majhne dr ave Podjetja in posamezniki so vse bolj izpostavljeni procesom mednarodnega povezovanjaUsmeritev Mednarodni management Usmeritev Mednarodni management

ZAKAJ izbrati usmeritev Mednarodni management?KLJU NI SUBJEKTIVNI RAZLOGI: interes za mednarodne dimenzije (tuje dr ave in gospodarstva, mednarodna podjetja, komunikacija v tujih jezikih) interes za posebnosti in razse nosti mednarodnega poslovanja v primerjavi z doma im interes za posebnosti operativnega poslovanja s tujino po vstopu Slovenije v EU interes za zaposlitev v institucijah in podjetjih v Sloveniji, ki so mednarodno aktivna interes za zaposlitev v institucijah in podjetjih v tujiniUsmeritev Mednarodni management Usmeritev Mednarodni management

KJE se lahko ZAPOSLI zaposli diplomantusmeritve Mednarodni management? industrijska podjetja trgovina banke, zavarovalnice, borzno-posredni ke hi e prevozna, pedicijska in druga logisti na podjetja javna uprava Za KATERE POSLE posle je usposobljen diplomant usmeritve Mednarodni management? posli znotrajskupnostne prodaje in nabave (EU) izvozni in uvozni posli mednarodni marketin ki, finan ni in logisti ni posli aktivnosti mednarodnega sodelovanjaUsmeritev Mednarodni management Usmeritev Mednarodni management

KAK EN je TUDIJSKI PROGRAMusmeritve Mednarodni management?

Usmeritev Mednarodni management

MODUL 1: Mednarodno poslovanje - predmetnik 2. letnikMednarodni gospodarski sistem Izbirni predmet usmeritve I -Ekonomika turizma -Embala a -Nabava -Sodelovanje j. in zas. sektorja Ekonomska politika Poslovna statistika Pravo EU Izvozno tr enje Osnove str. in posl. ra unovodstva Izbirni predmet 1 (nabor 7 predmetov) Izbirni predmet strokovnega razvoja 1/I. in II (nabor 7 predmetov)

3. letnikMednarodni finan ni in trumenti Izbirni predmet usmeritve II (enak nabor kot v 2. letniku) E-poslovanje Management kadrov Politika podjetja in strate ki management Mednarodno podjetni ko poslovanje Izbirni predmet 2 (nabor 17 predmetov) Izbirni predmet strokovnega razvoja 2/I. in II.

Usmeritev Mednarodni management Usmeritev Mednarodni management

MODUL 2: Poslovna logistika - predmetnik

2. letnikTransportni sistemi in politika Izbirni predmet usmeritve I -Ekonomika turizma -Mednarodni finan ni in trumenti -Nabava -Sodelovanje j. in zas. sektorja Ekonomska politika Poslovna statistika I Pravo EU Ekonomika logisti nih sistemov Osnove stro . in posl. ra unovodstva Izbirni predmet 1 Izbirni predmet strokovnega razvoja 1/I. in II.

3. letnikEmbala a Izbirni predmet usmeritve II Ekonomika turizma Nabava Mednarodni finan ni in trumenti Sodelovanje j. in zas. sektorja E-poslovanje Management kadrov Politika podjetja in strate ki management Mednarodno podjetni ko poslovanje Izbirni predmet 2 Izbirni predmet strokovnega razvoja 2/I. in II

KAJ e ponuja usmeritev Mednarodni management ?Pedago ki proces:obravnava tudijskih primerov iz mednarodne prakse vklju evanje gostujo ih predavateljev in strokovnjakov z mednarodnimi poslovnimi izku njami gradnja odsko ne deske za nadaljevanje tudija v tujini, pridobitve tudijske prakse v tujini in priprave diplome v sodelovanju s tujo izobra evalno institucijo

Ostalo: Sodelovanje s tudenti pri iskanju poslovne prakse Predstavitev mo nosti iskanja in pridobitve zaposlitve preko Urada EU za zaposlovanje EURES Predstavitev programov in razpisov za pove anje mednarodne mobilnosti posameznikov in institucij (CMEPIUS) Strokovne ekskurzije

Vabljeni predavatelji in gostujo i strokovnjakitudijsko leto 2008/2009 mag. Gorazd Justinek, Javna agencija Republike Slovenije za podjetni tvo in tuje investicije, Ljubljana Roman Rojc, Slovenska izvozna in razvojna banka d.d., Ljubljana Simona Vi intin, Droga Kolinska d.d., Ljubljana Matja Ko ir, Poteza Skupina d.d., Ljubljana tudijsko leto 2009/2010 Ale Borko, Ilirika BPH d.d., Ljubljana Mag. Rudolf Germ, samostojni svetovalec

Strokovna ekskurzija 2008, Dolenjska, 9. maj 2008

petek, 9. maj 20087.30 10.30 12.30

podjetje KRKA d.d., Novo mesto

odhod iz Maribora (izpred lokomotive ( el. Postaja))

13.30 14.30

podjetje TRIMO d.d., Trebnje

15.00 16.30

kosilo (Gostilna Javornik,

entrupert)

17.00 18.30

z Rudolfovim splavom po reki Krki, Novo mesto

19.00 20.30

ogled Matja eve doma ije, Oto ec (zgodovina pridelovanja cvi ka, degustacija vina)

Strokovna ekskurzija v enevo, vica, 2009, 21. 23. maj 2009

Svetovna trgovinska organizacija

Organizacija Zdru enih narodov

Sprejem pri veleposlaniku RS

Kontaktni podatki: Doc. dr. Romana Korez Vide Univerza v Mariboru Ekonomsko-poslovna fakulteta Katedra za mednarodno menjavo blaga in storitev Razlagova ulica 14 2000 Maribor T: 02 22 90 211 F: 02 25 10 461 E: romana.korez-vide@uni-mb.si K: 211-EI-II

Dalj a predstavitev usmeritve Mednarodni management Sreda, 12. 5. 2010 ob 10.00 v PB VABLJENI!

Recommended

View more >