usmeritve za trajnostno rabo habitatov

Download Usmeritve za trajnostno rabo habitatov

Post on 30-Jan-2016

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Usmeritve za trajnostno rabo habitatov kvalifikacijskih vrst mravljiščarjev in habitatnih tipov Natura 2000 v Krajinskem parku Goričko Kartiranje habitatnih tipov in inventarizacija dnevnih metuljev

TRANSCRIPT

 • Usmeritve za trajnostno rabo habitatov kvalifikacijskih vrst mravljiarjev in habitatnih tipov Natura 2000 v Krajinskem parku Goriko

  Kartiranje habitatnih tipov in inventarizacija dnevnih metuljev

  Miklav na Dravskem polju

  September 2012

 • Projekt:

  Usmeritve za trajnostno rabo habitatov kvalifikacijskih vrst mravljiarjev in habitatnih tipov Natura 2000 v Krajinskem parku Goriko

  Projekt: Trajnostna raba Natura 2000 habitatov vzdol slovensko-madarske meje z akronimom

  Krajina v harmoniji, v okviru operacije sofinancirane iz sredstev Evropskega sklada za regionalni

  razvoj (ESSR) v Operativnem programu SlovenijaMadarska 20072013 (t. pogodbe SI-HU-1-2-012)

  in sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter sredstev Javnega zavoda Krajinski park

  Goriko.

  Izvajalec: Center za kartografijo favne in flore Antoliieva 1 SI-2204 Miklav na Dravskem polju Vodja projekta: Marijan Govedi, univ. dipl. biol. Naronik: Javni zavod Krajinski park Goriko Grad 191 SI-9264 Grad t. pogodbe: KVH 2/2010-pog

  V okviru ezmejnega projekta Krajina v harmoniji (Teritorialno sodelovanje, SLO-HU 20072013)

  Center za kartografijo favne in flore Datum: 28.09.2012 Direktor Mladen Kotarac, univ. dipl. biol.

 • Govedi, M., B. Trak, B. Zakek & R. Verovnik 2012. Usmeritve za trajnostno rabo habitatov kvalifikacijskih vrst mravljiarjev in habitatnih tipov Natura 2000 v Krajinskem parku Goriko.

  Center za kartografijo favne in flore, Miklav na Dravskem polju, september 2012.

  2

  SEZNAM DELOVNE SKUPINE

  Center za kartografijo favne in flore Antoliieva 1, SI-2204 Miklav na Dravskem polju

  Marijan Govedi, univ. dipl. biol. Branka Trak, univ. dipl. biol. Barbrara Zakek, univ. dipl. biol.

  Univerza v Ljubljani, Biotehnika fakulteta, Oddelek za biologijo Vena pot 111 , SI-1000 Ljubljana

  dr. Rudi Verovnik, univ. dipl. biol.

  Priporoen nain citiranja:

  Govedi, M., B. Trak, B. Zakek & R. Verovnik, 2012. Usmeritve za trajnostno rabo habitatov kvalifikacijskih vrst mravljiarjev in habitatnih tipov Natura 2000 v Krajinskem parku Goriko. Naronik: Javni zavod Krajinski park Goriko. Center za kartografijo favne in flore, Miklav na Dravskem polju. 41 str.

 • Govedi, M., B. Trak, B. Zakek & R. Verovnik 2012. Usmeritve za trajnostno rabo habitatov kvalifikacijskih vrst mravljiarjev in habitatnih tipov Natura 2000 v Krajinskem parku Goriko.

  Center za kartografijo favne in flore, Miklav na Dravskem polju, september 2012.

  3

  KAZALO

  KAZALO SLIK .................................................................................................................. 5

  KAZALO TABEL ............................................................................................................... 5

  1. UVOD .......................................................................................................................... 6

  2. HABITATNI TIPI ......................................................................................................... 7

  2.1 Polnaravna suha travia in grmine faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (* pomembna rastia kukavievk) 6210(*) in vrstno bogata travia s prevladujoim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope) 6230*.......................................................................... 8 2.1.1 Stanje habitatnih tipov na Gorikem ..................................................................................... 8 2.1.2 Cilji ..................................................................................................................................... 8 2.1.3 Ukrepi ................................................................................................................................. 8 2.1.3.1 Sploni napotki za vzdrevanje travi s kodo FFH 6210(*) in 6230*: ................................................. 8 2.1.3.2 Napotki za vzpostavitev ugodnega stanja travi s kodo FFH 6210(*) in 6230*: .................................. 9 2.1.3.3 Napotki za vzpostavljanje travi s kodo FFH 6210(*) in 6230* ........................................................ 10

  2.2 Travniki s prevladujoo stoko (Molinia spp.) na karbonatnih, otnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae) 6410 ................................................................................. 10 2.2.1 Stanje habitatnega tipa na Gorikem .................................................................................. 10 2.2.2 Cilji ................................................................................................................................... 10 2.2.3 Ukrepi ............................................................................................................................... 11 2.2.3.1 Sploni napotki za vzdrevanje travnikov s prevladujoo stoko........................................................ 11 2.2.3.2 Napotki za vzpostavitev ugodnega stanja travnikov s prevladujoo stoko (FFH 6410) ....................... 11 2.2.3.3 Napotki za vzpostavljanje travnikov s prevladujoo stoko ............................................................... 12

  2.3 Niinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 651012 2.3.1 Stanje na Gorikem ........................................................................................................... 12 2.3.2 Cilji ................................................................................................................................... 12 2.3.3 Ukrepi ............................................................................................................................... 13 2.3.3.1 Sploni napotki za vzdrevanje niinskih ekstenzivno obdelanih travnikov (FFH 6510) ........................ 13 2.3.3.2 Napotki za vzpostavitev ugodnega stanja niinskih ekstenzivno obdelanih travnikov (FFH 6510) ......... 14 2.3.3.3 Napotki za vzpostavljanje niinskih ekstenzivno obdelanih travnikov ................................................. 14

  2.4 Nizka barja s rnim aem (NBK2; Physis 54.42) ......................................................... 15 2.4.1 Stanje na Gorikem ........................................................................................................... 15 2.4.2 Cilji ................................................................................................................................... 15 2.4.3 Ukrepi ............................................................................................................................... 15

  2.5 Movirska vegetacija in drugi mokrotni travniki ........................................................... 17 2.5.1 Stanje na Gorikem ........................................................................................................... 17 2.5.2 Cilji ................................................................................................................................... 17 2.5.3 Ukrepi ............................................................................................................................... 18 2.5.3.1 Sploni napotki za vzdrevanje movirske vegetacije in mokrotnih travnikov ..................................... 18 2.5.3.2 Napotki za vzpostavitev ugodnega stanja movirske vegetacije in mokrotnih travnikov ....................... 18 2.5.3.3 Napotki za vzpostavljanje movirske vegetacije in mokrotnih travnikov ............................................. 18

 • Govedi, M., B. Trak, B. Zakek & R. Verovnik 2012. Usmeritve za trajnostno rabo habitatov kvalifikacijskih vrst mravljiarjev in habitatnih tipov Natura 2000 v Krajinskem parku Goriko.

  Center za kartografijo favne in flore, Miklav na Dravskem polju, september 2012.

  4

  2.6 Sploni ukrepi, ki so primerni za vzdrevanje ugodnega stanja naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov ........................................................................................ 18

  3. METULJI ................................................................................................................... 20

  3.1 Straniin (Phengaris teleius) in temni mravljiar (Phengaris nausithous) ..................... 20 3.1.1 Ekologija ........................................................................................................................... 20 3.1.2 Stanje na Gorikem ........................................................................................................... 20 3.1.3 Nart upravljanja ............................................................................................................... 23 3.1.3.1 Pregled literature ......................................................................................................................... 23 3.1.3.2 Napotki za upravljanje .................................................................................................................. 24

  4. MONITORING ........................................................................................................... 26

  4.1 Habitatni tipi in flora ................................................................................................. 26 4.1.1 Monitoring redkih habitatnih tipov ...................................................................................... 26 4.1.2. Sploni monitoring habitatnih tipov .................................................................................... 26 4.1.3 Monitoring stanja naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov ........................................... 27 4.1.3.1 Polnaravna suha travia in grmine faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) .........