strategija za pametno, trajnostno in vkljuujoo rast

Download Strategija za pametno, trajnostno in vkljuujoo rast

Post on 08-Feb-2017

221 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SL SL

  SL

 • SL SL

  EVROPSKA KOMISIJA

  Bruselj, 3.3.2010 COM(2010) 2020 kon.

  SPOROILO KOMISIJE

  EVROPA 2020

  Strategija za pametno, trajnostno in vkljuujoo rast

 • SL 2 SL

  Uvod

  Leto 2010 mora pomeniti nov zaetek. elim, da Evropa iz gospodarske in finanne krize izide moneja.

  Gospodarska stvarnost se spreminja hitreje od politine, kar je pokazal globalni uinek finanne krize. Priznati moramo, da vse veja soodvisnost gospodarstev zahteva tudi odloneji in bolj usklajen odziv na politini ravni.

  V zadnjih dveh letih je zaposlitev izgubilo ve milijonov ljudi. Dolgovi so se poveali v taki meri, da se jih ve let ne bomo reili. Vse to je e dodatno obremenilo nao socialno kohezijo. Razkrilo je tudi nekatere temeljne resnice o teavah, v katerih se je znalo evropsko gospodarstvo. Medtem pa svetovno gospodarstvo napreduje. Evropa si bo s svojim odzivom tlakovala pot v prihodnost.

  Kriza je opozorilni klic, trenutek, v katerem si moramo priznati, da bi se z ravnanjem po starem obsodili na postopen propad in se morali zadovoljiti s slabim poloajem na novi svetovni lestvici. Je trenutek resnice za Evropo. Pa tudi pravi as za neustraen in daljnoseen odziv.

  Naa takojnja prednostna naloga je, da se uspeno izvleemo iz krize. V zaetku bo naporno, vendar to zmoremo. Pri reevanju slabih bank smo e precej napredovali, popravili smo finanne trge in priznali potrebe po monem usklajevanju politik v euroobmoju.

  Na poti proti vzdrni prihodnosti pa moramo pogled upreti preko kratkoronih reitev. Evropa se mora vrniti na pravo pot. In vztrajati na njej. To je namen strategije Evropa 2020. Priskrbela nam bo ve delovnih mest in bolje ivljenje. V njej je potrjena sposobnost Evrope, da vzdruje pametno, trajnostno in vkljuujoo rast, poie nain za oblikovanje novih delovnih mest in naim drubam vlije smisel za napredovanje v pravi smeri.

  Evropski voditelji se strinjajo glede tega, esar smo se nauili iz krize. Vsi se tudi zavedamo resnosti teav, ki so e pred nami. Skupaj se jim moramo postaviti po robu. Evropa ima tevilne prednosti. Ponaamo se z nadarjeno delovno silo ter mono tehnoloko in industrijsko osnovo. Z notranjim trgom in enotno valuto smo se uspeno ubranili najhujega. Nae socialno trno gospodarstvo je preizkueno in zanesljivo. Zaupati moramo v lastno sposobnost, da si zastavimo daljnoseen program in nato vpreemo vse svoje moi za njegovo uresniitev.

 • SL 3 SL

  Komisija predlaga pet merljivih ciljev EU za leto 2020, po katerih se bomo ravnali in ki jih bo treba vkljuiti v nacionalne cilje: nanaajo se na zaposlovanje; na raziskave in inovacije; na podnebne spremembe in energijo; na izobraevanje; in na boj proti revini. Pomagali nam bodo pri usmeritvi ukrepanja, z njimi pa bomo lahko tudi merili svojo uspenost.

  So daljnoseni, a dosegljivi. Da bi jih resnino lahko dosegli, jih spremljajo konkretni predlogi ukrepov. Vodilne pobude, opisane v tem sporoilu, kaejo, kako lahko EU odloilno prispeva k napredku. Razpolagamo z monimi orodji v obliki novega naina upravljanja gospodarstva, ki se opira na notranji trg, naega prorauna, nae trgovinske in zunanje gospodarske politike ter meril in podpore ekonomske in monetarne unije.

  Uspeh strategije je odvisen od pripravljenosti evropskih voditeljev in institucij, da prevzamejo odgovornost zanjo. Za na novi program se mora usklajeno zavzeti vsa Evropa, vkljuno s socialnimi partnerji in civilno drubo. e zdruimo moi, bomo lahko ubranili ta udarec in iz krize izli moneji. Poseemo lahko po novih orodjih in se pustimo voditi novemu poletu. Zdaj gre zares.

  Jos Manuel BARROSO

 • SL 4 SL

  KAZALO

  Povzetek ..................................................................................................................................... 5

  1. as preobrazbe ............................................................................................................. 7

  2. Pametna, trajnostna in vkljuujoa rast...................................................................... 10

  3. Vrzeli in ovire ............................................................................................................ 20

  4. Izhod iz krize: prvi koraki na poti k ciljem za leto 2020 ........................................... 24

  5. Doseganje rezultatov: trdneja struktura upravljanja................................................. 27

  6. Sklepi za Evropski svet .............................................................................................. 30

  Priloge .................................................................................................................................. 32

 • SL 5 SL

  STRATEGIJA EVROPA 2020 POVZETEK

  Za Evropo je nastopil as preobrazbe. Kriza je izniila leta gospodarskega in drubenega napredka in razkrila strukturne pomanjkljivosti evropskega gospodarstva. Svet pa medtem hitro napreduje in dolgorone teave globalizacija, pritiski na vire, staranje prebivalstva se zaostrujejo. EU se mora takoj zavzeti za svojo prihodnost.

  Evropa lahko uspe, e ukrepa skupno, kot Unija. Zasnovati moramo strategijo, ki nam bo pomagala, da bomo ob izhodu iz krize moneji in bomo sposobni EU preoblikovati v pametno, trajnostno in vkljuujoe gospodarstvo, ki ga bo odlikovala visoka stopnja zaposlenosti, produktivnosti in socialne kohezije. Strategija EVROPA 2020 vsebuje vizijo socialnega trnega gospodarstva Evrope za 21. stoletje.

  V njenem ospredju so tri prednostne prvine, ki se medsebojno krepijo:

  Pametna rast: razvoj gospodarstva, ki temelji na znanju in inovacijah. Trajnostna rast: spodbujanje bolj konkurennega in zelenega gospodarstva, ki

  gospodarneje izkoria vire.

  Vkljuujoa rast: utrjevanje gospodarstva z visoko stopnjo zaposlenosti, ki krepi socialno in teritorialno kohezijo.

  EU mora opredeliti, kako se eli razviti do leta 2020. Zato Komisija predlaga naslednje krovne cilje EU:

  75 % prebivalstva v starosti od 20 do 64 let mora imeti zaposlitev, 3 % BDP EU je treba nameniti raziskavam in razvoju, cilje 20/20/20 na podroju podnebja in energetike je treba dosei (vkljuno z zmanjanjem

  emisij za 30 % pod ugodnimi pogoji),

  dele mladih, ki se odloijo za zgodnjo opustitev olanja, mora biti pod 10 % in vsaj 40 % mladih mora uspeno zakljuiti terciarno izobraevanje,

  revina naj bi ogroala 20 milijonov ljudi manj kot danes.

  Ti cilji so med seboj povezani in so odloilni za na uspeh. Komisija predlaga, da bi drave lanice pri prilagajanju strategije Evropa 2020 lastnemu poloaju te cilje EU vkljuile v nacionalne cilje in nartovano ukrepanje.

  Cilji zajemajo vsa tri prednostna podroja, in sicer pametno, trajnostno in vkljuujoo rast, vendar pa niso izrpni: na nacionalni, evropski in globalni ravni jih bo treba podpreti z vrsto ukrepov. Komisija predlaga sedem vodilnih pobud, s katerimi eli spodbuditi napredek na vsakem od prednostnih podroij:

  Unija inovacij za izboljanje okvirnih pogojev in dostopa do financiranja raziskav in inovacij, da bi lahko inovativne zamisli pretvorili v proizvode in storitve, ki ustvarjajo rast in delovna mesta.

  Mladi in mobilnost za poveanje uspenosti izobraevalnih sistemov in olajanje vstopa mladih na trg dela.

 • SL 6 SL

  Evropski program za digitalne tehnologije za hitrejo vzpostavitev hitrega interneta in izkorianje prednosti enotnega digitalnega trga v gospodinjstvih in podjetjih.

  Evropa, gospodarna z viri za prekinitev vezi med gospodarsko rastjo in porabo virov, podporo prehodu v nizkoogljino gospodarstvo, poveanje uporabe obnovljivih virov energije, posodobitev prometnega sektorja in spodbujanje energetske uinkovitosti.

  Industrijska politika za dobo globalizacije za izboljanje poslovnega okolja, zlasti za mala in srednja podjetja, in podporo razvoju mone in vzdrne industrijske osnove, s katero bo mogoe konkurirati na svetovnih trgih.

  Program za nova znanja in spretnosti in nova delovna mesta za posodobitev trgov dela ter okrepitev vloge in poloaja ljudi z razvijanjem njihovih znanj in spretnosti v vsem ivljenjskem obdobju, da bi poveali vkljuevanje delavcev in bolje uskladili povpraevanje po delovni sili in njeno ponudbo, tudi z mobilnostjo delavcev.

  Evropska platforma za boj proti revini za zagotovitev socialne in teritorialne kohezije, tako da bodo imeli od rasti in novih delovnih mest korist vsi ljudje in da bodo ljudje, ki se spopadajo z revino in socialno izkljunostjo, lahko dostojno iveli in se aktivno vkljuevali v drubo.

  Teh sedem vodilnih pobud bo zavezujoih tako za EU kot za drave lanice. Instrumenti na ravni EU, zlasti enotni trg, finanni vzvodi in orodja zunanje politike, se bodo v polnosti uporabljali za odpravljanje ovir in izpolnjevanje ciljev strategije Evropa 2020. Komisija prednostno doloa, kaj je treba storiti, da bi oblikovali izvedljivo strategijo izhoda, nadaljevali reformo finannega sistema, zagotovili konsolidacijo prorauna za dolgorono rast in okrepili usklajevanje v Ekonomski in monetarni uniji.

  e elimo dosegati rezultate, moramo okrepiti upravljanje gospodarstva. Strategija Evropa 2020 se bo oprla na dva stebra: zgoraj predstavljeni vsebinski pristop, ki zdruuje prednostne naloge in krovne cilje, ter poroanje o dravah, ki bo dravam lanicam pomagalo pri razvoju lastnih strategij za vrnitev na pot trajnostne rasti in ureditev javnih financ. Na ravni EU bodo sprejete integrirane smernice, v katerih bodo zajeti vse prednostne naloge in cilji EU. Drave lanice bodo prejele priporoila, pripravljena glede na posamezno dravo. Ob neustreznem odzivu se lahko izdajo opozorila glede politik. Poroanje v zvezi s strategijo Evropa 2020 in ocenjevanje Pakta za stabilnost in rast se bo opravljalo soasno, pri emer bosta instrumenta ostal