pravilnik o sticanju zvanja nastavnika... prei†en tekst

Download Pravilnik o Sticanju Zvanja Nastavnika... Prei‡en Tekst

Post on 07-Aug-2018

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 Pravilnik o Sticanju Zvanja Nastavnika... Prečišćen Tekst

  1/38

   

  ПРАВИЛНИК

  О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И СТИЦАЊУ ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА

  И СТРУЧНИХ САРАДНИКА

  ("Сл. гласник РС", бр. 85/2013 и 86/2015 - др. правилник  )

  I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

  Члан 1

  Овим правилником утврђују се: облици стручног усаврава!а" приоритетне области #а стручно усаврава!е #а перио$ о$ три го$ине" програми и начин органи#ова!а сталног стручног усаврава!а% услови" орган који о$лучује о стица!у #ва!а и поступак напре$ова!а" стица!е #ва!а у току усаврава!а наставника" васпитача и стручни& сара$ника% обра#ац увере!а о савла$аном програму и $руга пита!а о$ #начаја #а ра#вој система стручног усаврава!а'

  Чл. 2-28*

  (Пресал! да ваи)

  ( )С*ОВ+ + ,ОС-),./ Н.,РЕДОВ.0. + С-+1.0. 2В.0.

  Члан 2

  Наставник" васпитач и стручни сара$ник мо3е током ра$а и про4есионалног ра#воја $а напре$ује стица!ем #ва!а: пе$агоки саветник" самостални пе$агоки саветник" вии пе$агоки саветник и високи пе$агоки саветник по$ условима и по поступку утврђеним овим правилником'

  2ва!а и# става 5' овог члана стичу се" по правилу" поступно'

  ) установи #ва!а и# става 5' овог члана мо3е $а стекне $о 67 о$сто о$ укупног броја #апослени& наставника" васпитача и стручни& сара$ника" и то: #ва!е пе$агоког саветника $о 57 о$сто" самосталног пе$агоког саветника 8 $о пет о$сто" виег пе$агоког саветника 8 $о три о$сто и високог пе$агоког саветника 8 $о $ва о$сто'

   .ко постоји потреба #а и#бор у #ва!а ве9ег броја наставника" васпитача и стручни& сара$ника о$ броја и# става ' овог члана" и#бор у установи мо3е $а се и#ври након $обијене сагласности ;инистарства $а су #а то обе#беђена сре$ства у бу

 • 8/19/2019 Pravilnik o Sticanju Zvanja Nastavnika... Prečišćen Tekst

  2/38

  2ва!е пе$агоког саветника мо3е $а стекне наставник" васпитач и стручни сара$ник који" осим $о#воле #а ра$ наставника васпитача и стручног сара$ника =у $а>ем тексту: лиценца?:

  5? има најма!е осам го$ина ра$ног искуства у обав>а!у обра#овно8васпитног ра$а у установи%

  6? пока#ује висок степен компетентности у обра#овно8васпитном" ра$у" а васпитач и стручни сара$ник 8 висок степен остварености обра#овно8васпитни& ци>ева у о$носу на почетно ста!е и услове ра$а%

  ? истиче се у свим активностима стручног усаврава!а које органи#ује установа%

  @? иницира и учествује у по$и#а!у квалитета обра#овно8васпитног ра$а%

  7? оствари" осим стручног усаврава!а и# члана 6A' овог правилника" $о$атни& 7B бо$ова стручног усаврава!а%

  C? #на страни је#ик: енглески" руски" 4ранцуски" немачки" пански или италијански је#ик  =у $а>ем тексту: страни је#ик? на нивоу .6 2аје$ничког европског је#ичког оквира%

  D? користи рачунар у ра$у'

  /ори9е!е рачунара у ра$у" у смислу овог правилника по$ра#умева употребу је$ног о$ програма #а обра$у текста" #а табеларна и#рачунава!а" #а и#ра$у пре#ентација и кори9е!е интернета у 4ункцији обра#овно8васпитног ра$а'

  Члан !1

  2ва!е самосталног пе$агоког саветника мо3е $а стекне наставник" васпитач и стручни сара$ник који" осим лиценце и оствареног стручног усаврава!а и# члана 6A' овог правилника:

  5? има најма!е 5B го$ина ра$ног искуства у обав>а!у обра#овно8васпитног ра$а у установи и најма!е $ве го$ине ра$а у #ва!у пе$агоког саветника%

  6? пока#ује висок степен компетентности у обра#овно8васпитном ра$у" а васпитач и стручни сара$ник 8 висок степен остварености обра#овно8васпитни& ци>ева у о$носу на почетно ста!е и услове ра$а%

  ? иницира и учествује у по$и#а!у квалитета обра#овно8васпитног ра$а%

  @? савла$а програм #а ментора приправнику о$ DB бо$ова или о$обрене програме којима стиче компетенције #а обучава!е $руги& наставника" васпитача и стручни& сара$ника" о$ најма!е DB бо$ова%

  7? #на страни је#ик на нивоу .6 2аје$ничког европског је#ичког оквира%

  C? користи рачунар у ра$у'

  Члан !2

 • 8/19/2019 Pravilnik o Sticanju Zvanja Nastavnika... Prečišćen Tekst

  3/38

  2ва!е виег пе$агоког саветника мо3е $а стекне наставник" васпитач и стручни сара$ник који" осим лиценце:

  5? има најма!е 56 го$ина ра$ног искуства у обав>а!у обра#овно8васпитног ра$а у установи и најма!е $ве го$ине ра$а у #ва!у самосталног пе$агоког саветника%

  6? пока#ује на$просечан степен компетентности у обра#овно8васпитном ра$у" а васпитач и стручни сара$ник 8 на$просечан степен остварености обра#овно8васпитни& ци>ева у о$носу на почетно ста!е и услове ра$а%

  ? иницира и учествује у по$и#а!у квалитета обра#овно8васпитног ра$а%

  @? оствари ра#личите о$обрене програме и#вође!ем обуке у траја!у о$ најма!е 5BB сати у својству реали#атора програма или пре$авача%

  7? #на страни је#ик на нивоу Б5 2аје$ничког европског је#ичког оквира%

  C? користи рачунар у ра$у'

  Члан !!

  2ва!е високог пе$агоког саветника мо3е $а стекне наставник" васпитач и стручни сара$ник који" осим лиценце:

  5? има најма!е 57 го$ина ра$ног искуства у обав>а!у обра#овно8васпитног ра$а и најма!е три го$ине ра$а у #ва!у виег пе$агоког саветника%

  6? оствари ра#личите о$обрене програме и#вође!ем обуке у траја!у о$ преко 56B сати

  у својству реали#атора програма или пре$авача%

  ? пости3е на$просечан степен компетентности у обра#овно8васпитном ра$у" а васпитач и стручни сара$ник 8 на$просечан степен остварености обра#овно8васпитни& ци>ева у о$носу на почетно ста!е и услове ра$а%

  @? иницира и учествује у по$и#а!у квалитета обра#овно8васпитног ра$а%

  7? аутор је или коаутор о$обреног програма који се остварује%

  C? #на је$ан страни је#ик на нивоу .6" а $руги на нивоу Б5 2аје$ничког европског

   је#ичког оквира%

  D? користи рачунар у ра$у%

  A? креира и остварује ис