pravilnik o stjecanju zvanja vozaa

Download Pravilnik o stjecanju zvanja vozaa

Post on 28-Jan-2017

228 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Na osnovu lana 252. taka 12. a u vezi sa lanom 181. stav 2. Zakona o osnovama sigurnosti saobraaja na cestama u Bosni i Hercegovini ("Slubeni glasnik BiH", broj 6/06), ministar komunikacija i prometa, u suradnji sa tijelom nadlenim za obrazovanje, donosi

  PRAVILNIK

  O STJECANJU ZVANJA VOZAA-INSTRUKTORA MOTORNIH VOZILA

  I. OPE ODREDBE

  lan 1.

  (Predmet)

  Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i nain stjecanje zvanja voza-instruktor, plan i program osposobljavanja i polaganja ispita, vrsta, izgled, postupak izdavanja, vaenje i zamjene dozvole vozaa-instruktora i nain voenja evidencije o polaganju ispita i izdatim dozvolama za vozaa- instruktora.

  lan 2.

  (Nadlenost)

  Organiziranje ispita za polaganje ispita za stjecanje zvanja voza-instruktor obavlja tijelo entiteta, nadleno za obrazovanje u skladu sa jedinstvenim planom i programom za Bosnu i Hercegovinu, koji je prilog broj 1. i ini sastavni dio ovog Pravilnika.

  II. OSPOSOBLJAVANJE ZA DOBIJANJE DOZVOLE

  lan 3.

  (Pristup osposobljavanju)

  Pravo osposobljavanja i polaganja ispita za stjecanje zvanja voza-instruktor ima osoba koja ispunjava sljedee uvjete:

  1. ima najmanje srednju strunu spremu;

  2. ima, najmanje tri godine, vozaku dozvolu one kategorije za koju polae ispit;

  3. ima ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od 12 mjeseci;

  4. da u posljednjih pet godina nije joj izreena mjera sigurnosti ili zatitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.

  lan 4.

  (Osposobljavanje i trokovi)

  (1) Osposobljavanje kandidata za stjecanje zvanja vozaa-instruktora obavlja organ entiteta, kantona i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine, nadlean za obrazovanje (u daljnjem tekstu: nadleni organ) po planu i programu iz lana 2. Pravilnika i obuhvata teoretsku i praktinu obuku.

  (2) Osposobljavanje traje ukupno 45 sati, i to:

 • a) poznavanje propisa o sigurnosti saobraaja na cestama 15 sati;

  b) saobraajna psihologija 10 sati;

  c) pedagogija-metodika vonje 10 sati;

  d) poznavanje motornih vozila, ureaja i opreme 10 sati.

  (3) Diplomirani ininjer saobraaja, cestovni smjer, nije obavezan obavljati osposobljavanje ni polaganje ispita iz lana 4. stav 2. ta.b), d).

  (4) O zavrenom osposobljavanju nadleno tijelo obrazovanja izdaje potvrdu na obrascu koji je prilog broj 3. i ini sastavni dio ovog Pravilnika.

  lan 5.

  (Naknade)

  (1) Visinu naknade trokova osposobljavanja i polaganja ispita za vozaa-instruktora utvruje tijelo nadleno za obrazovanje.

  (2) Tijelo iz stava 1. ovog lana utvruje i visinu naknade za ispitnu komisiju iz lana 16. ovog Pravilnika.

  III. ISPIT ZA DOBIJANJE DOZVOLE

  lan 6.

  (Prijava ispita)

  (1) Prijava za polaganje ispita podnosi se nadlenom tijelu na obrascu koji je prilog broj 4. i ini sastavni dio ovog Pravilnika.

  (2) Uz prijavu se prilae:

  a) dokaz o ispunjavanju uvjeta iz lana 3. ovog Pravilnika;

  b) potvrda iz lana 4. stav 4. Pravilnika;

  c) dokaz o plaenim trokovima iz lana 5. ovog Pravilnika.

  lan 7.

  (Mjesto i vrijeme odravanja ispita)

  (1) Nadleno tijelo iz lana 2. Pravilnika utvruje da li kandidat ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovim Pravilnikom te odreuje mjesto i vrijeme polaganja ispita, o emu obavjetava kandidata i ispitnu komisiju najkasnije 30 dana prije datuma polaganja ispita.

  (2) Kandidatu koji nije ispunio sve propisane uvjete za polaganje ispita, nee se odobriti polaganje ispita.

  (3) Ispiti se odravaju u mjesecu martu, junu i septembru.

  lan 8.

 • (Tok ispita)

  (1) Prije poetka ispita komisija utvruje identitet kandidata na osnovu linih dokumenata i daje detaljno uputstvo o nainu rjeavanja testova i drugim uvjetima ispita.

  (2) Tokom ispita komisija utvruje da li je kandidat za vozaa-instruktora stekao potrebno znanje i vjetine za upravljanje vozilom u datim saobraajnim uvjetima.

  lan 9.

  (Ispitne cjeline)

  (1) Ispit za vozaa-instruktora obuhvata polaganje iz:

  a) poznavanja propisa o sigurnosti saobraaja na cestama, polae se pismeno i usmeno,

  b) saobraajna psihologija, polae se usmeno,

  c) pedagogija-metodika vonje, polae se usmeno i praktino,

  d) poznavanja motornih vozila, polae se usmeno,

  e) upravljanje motornim vozilom, polae se praktino.

  (2) Kandidat koji ima dozvolu vozaa-instruktora odreene kategorije prilikom polaganja ispita za vozaa-instruktora za drugu kategoriju, ne polae ispit iz saobraajne psihologije i pedagogije.

  (3) Ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraaja na cestama ne polae kandidat za vozaa-instruktora koji:

  a) polae ispit za vozaa-instruktora motornih vozila kategorije "A", a ima dozvolu za vozaa-instruktora "B" kategorije;

  b) polae ispit za vozaa-instruktora motornih vozila "D1" ili "D" kategorije/potkategorije, a posjeduje dozvolu za vozaa-instruktora "C1" ili "C" kategorije/potkategorije.

  (4) Ispit iz poznavanja motornih vozila ne polae kandidat za vozaa-instruktora D1 ili D kategorije/potkategorije ako posjeduje dozvolu za vozaa-instruktora C1 ili C kategorije/potkategorije.

  (5) Kandidat koji ima poloen ispit za vozaa-instruktora iz upravljanja motornim vozilom za:

  a) potkategoriju C1 ne polae ispit za kategoriju B;

  b) kategoriju C ne polae ispit za kategoriju/potkategoriju C1, B;

  c) potkategoriju D1 ne polae ispit za kategoriju/potkategoriju C1, C, B;

  d) kategoriju D ne polae ispit za kategoriju/potkategoriju D1, C, C1, B.

  (6) Kandidat za vozaa-instruktora koji polae ispit za D1E, DE, C1E, CE, BE ispit polae posebno za svaku kategoriju/potkategoriju.

  (7) Osoba koja ima dozvolu vozaa-instruktora kategorije B vri i obuku kandidata iz upravljanja motornim vozilom za potkategoriju B1.

 • (8) Osoba koja ima dozvolu vozaa-instruktora kategorije A vri i obuku kandidata iz upravljanja motornim vozilom za potkategoriju A1.

  lan 10.

  (Uvjeti u kojima se obavlja ispit)

  (1) Za vrijeme ispita kandidat ne moe na testovnom listiu vriti bilo kakve ispravke.

  (2) U sluaju potrebe, na zahtjev kandidata moe se dati novi listi, to se konstatira zapisniki i ulae u dokumentaciju kandidata.

  (3) Osim testa i testovnog listia, kandidat na stolu za vrijeme ispita moe imati samo sredstvo za pisanje i naoale.

  lan 11.

  (Zapisnik)

  (1) O polaganju ispita vodi se zapisnik koji sadri:

  Redni broj registra o polaganju ispita, ime i prezime kandidata, ime i prezime predsjednika i lanova ispitne komisije, datum i mjesto polaganja ispita, broj testa i pitanja, ocjenu komisije iz pojedinih oblasti programa i opu ocjenu da li je kandidat poloio ispit ili nije.

  (2) Zapisnik potpisuje predsjednik i lanovi ispitne komisije koji su uestvovali na ispitu.

  (3) U zapisnik se prilau rjeenja testova i testovni listii sa usmenog dijela ispita koje je kandidat imao na ispitu.

  lan 12.

  (Nepristupanje, odustajanje i udaljavanje sa ispita)

  (1) Kandidat ima pravo najkasnije 24 sata prije poetka ispita, iz opravdanih razloga, odgoditi ispit bez plaanja nove naknade i pristupiti polaganju ispita u narednom roku.

  (2) Ukoliko kandidat na vrijeme ne odjavi ispit ili odustane od ve zapoetog ispita, smatrat e se da ispit nije poloio.

  (3) Kandidata koji se, u toku ispita, slui nedozvoljenim sredstvima komisija e udaljiti sa ispita i smatrat e se da nije poloio ispit, to se konstatira zapisniki i ulae u dokumentaciju kandidata.

  (4) Ukoliko kandidat odustane od ve zapoetog ispita smatrat e se da ispit nije poloio.

  (5) Ukoliko se utvrdi da je kandidat stekao pravo polaganja ispita na osnovu lane isprave ili na osnovu neistinitih navoda iz prijave, eventualno poloeni ispit e se ponititi i izdata dozvola oduzeti.

  lan 13.

  (Ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraaja na cestama)

  (1) Testove za polaganje ispita, priprema i izdaje tijelo entiteta, kantona i Brko Distrikta Bosne i Hercegovine, nadleno za obrazovanje, u suradnji sa Ministarstvom komunikacija i prometa, i jedinstveni su za cijelo podruje Bosne i Hercegovine,

 • (2) Ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraaja na cestama polae se pismeno, putem testa ili koritenjem raunara i usmeno.

  (3) Test na ispitu iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraaja na cestama za vozaa-instruktora "A" i "B" kategorije sadri 70 pitanja i traje maksimalno 70 minuta.

  (4) Test na ispitu iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraaja na cestama za vozaa-instruktora za ostale kategorije sadri 90 pitanja i traje maksimalno 90 minuta.

  (5) Kandidat koji je na pismenom dijelu ispita, na osnovu tanih odgovora postigao najmanje 90% od ukupnog broja moguih bodova stekao je uvjete za polaganje usmenog dijela ispita.

  lan 14.

  (Usmeni dio ispita)

  (1) Na ispitu koji se polae usmeno kandidat izvlai listi sa odgovarajuim brojem pitanja.

  (2) Listi iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraaja na cestama sadri etiri pitanja.

  (3) Listii iz saobraajne psihologije, pedagogije i poznavanja motornih vozila sadre po tri pitanja.

  (4) Listii sa pitanjima za usmeni dio ispita i testovi za polaganje predstavljaju slubenu tajnu.

  lan 15.

  (Druge ispitne cjeline)

  (1) Kandidat koji ne poloi ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraaja

Recommended

View more >