zvanja iia

Download Zvanja Iia

Post on 03-Dec-2015

20 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zvanja IIa

TRANSCRIPT

 • Profesionalna zvanja Instituta internih revizora (The IIA)

  CIA, CGAP, CFSA, CCSA, CRMA

 • Svrha IIA programa sertifikacije

  IIA prua mogunost sticanja sertifikata za profesionalna zvanja u internoj reviziji koja mogu da vam pomognu da otvorite nova vrata u oblasti profesije, da poveaju va kredibilitet i poboljaju reference u vaoj profesionalnoj biografiji.

  IIA sertifikacija izdvaja vas od drugih profesionalaca, aktivira va pun potencijal i daje mogunost za va dalji uspean napredak u profesionalnoj karijeri.

 • Prestina profesionalna zvanja u internoj reviziji koja prua IIA

  Sticanjem nekog od sledeih zvanja: Sertifikovani interni revizor / Certified Internal Auditor (CIA), Sertifikovani profesionalac za reviziju dravne uprave / Certified

  Government Auditing Professional (CGAP), Sertifikovani revizor za finansijske usluge / Certified Financial

  Services Auditor (CFSA), Sertifikacija za samo-ocenu kontrola / Certification in Control

  Self-Assessment (CCSA), i Sertifikacija za ocenu upravljanja rizikom / Certification in Risk

  Management Assurance (CRMA) certification,

  korisnicima vaih usluga i vaem poslodavcu dajete na znanje da ste, kao visoko motivisan, dobro obuen i u svakom poslu posveen obezbeenju kvaliteta, dragoceni lan njihovog tima.

 • Certified Internal Auditor (CIA) / Sertifikovani interni revizor

  Zvanje CIA je jedino globalno priznato zvanje za interne revizore i predstavlja standard za kompetencije i profesionalizam lica koja se bave internom revizijom.

  Od 1973. godine kada je program uveden, pruio je praktiarima irom sveta nove mogunosti, jer ukazuje na njihove sposobnosti da budu kljuni igrai u ostvarenju uspeha organizacije za koju rade.

  Po zavretku programa kandidati postaju bogatiji za steeno znanje i poslovne alate, koji mogu da doprinesu pozitivnom uinku svake organizacije ili poslovnog okruenja.

 • Korist od zvanja CIA?

  Zvanje CIA ini vas razliitim od drugih revizora.

  Govori o vaoj profesionalnosti u radu sa osobljem interne revizije i spoljnim klijentima.

  Omoguuje sticanje najbolje prakse u delatnosti u kojoj radite.

  Govori o vaoj vinosti i profesionalizmu.

  Postavlja temelj za kontinuirano usavravanje i napredovanje.

  Sticanje CIA zvanja dragoceno je dostignue i profesionalna prednost za revizore u svim fazama njihovog profesionalnog razvoja, ukljuujui glavne izvrne revizore, rukovodioce revizije, revizorsko osoblje, osoblje upravljanja rizicima, kao i studente na smerovima za raunovodstvo ili druge poslovne ili finansijske smerove.

 • est koraka do sertifikacije

  Ako vam je potrebna pomo da biste poeli, pogledajte uputstva na https://na.theiia.org/certification/new/Pages/Six-Steps-to-Certification.aspx (six steps to certification ) koje interni revizor treba da razmotri pre nego to odlui da stekne sertifikat za profesionalno zvanje.

 • Zahtevi za podobnost za zvanje Certified Internal Auditor (CIA)

  Kandidati za CIA program slau se sa tim da prihvate uslove programa, ukljuujui zahteve za podobnost, tajnost ispita, Etikog kodeksa i Kontinuiranog profesionaog obrazovanja (CPE), zajedno sa drugim uslovima koje postavi Odbor IIA za profesionalna zvanja. Prethodno obrazovanje: Kandidati za CIA zvanje moraju imati diplomu sa etvorogodinjih studija (ili vie od toga) ili ekvivalent tog obrazovanja na akreditovanom univerzitetu. Za kandidate koji nemaju zvanje beelora, Globalni odbor direktora utvrdio je alternativni put ka CIA zvanju. Radno iskustvo: Kandidati za zvanje CIA i etvorogodinjim obrazovanjem na univerzitetu moraju imati najmanje 24 meseci iskustva na poslovima interne revizije ili ekvivalnento iskustvo. Zvanje mastera moe da zameni 12 od predvienih 24 meseca. Kandidati mogu da se prijave na program i da polau ispite pre nego to steknu odgovarajue radno iskustvo, ali nee stei zvanje pre nego to ga ostvare. Karakterne osobine: Kandidati moraju pokazati visoke moralne i profesionalne karakterne osobine i moraju dostaviti Obrazac sa referencama o karakteru potpisan od strane lica koje ima neko od zvaja CIA, CGAP, CCSA, CFSA, CRMA, ili od osobe koja je nadreena kandidatu. Tajnost: CIA ispit je ispit za koji se ispitna pitanja ne objavljuju. Kandidati na programu slau se da uvaju sadraj ispita u tajnosti i stoga ne smeju da diskutuju o sadraju pojednih pitanja sa bilo kim, izuzev sa Odelenjem za sertifikaciju IIA. Neovlaeno obelodanjivanje ispitnog materijala smatrae se krenjem Etikog kodeksa i moglo bi da rezultira diskvalifikacijom kandidata ili drugim odgovarajuim merama. Etiki kodeks: Kandidati za CIA zvanje prihvataju obavezu potovanja Etikog kodeksa IIA. Kontinuirano profesionalno obrazovanje (CPE): Nakon sticanja sertifikacije, lice sa CIA zvanjem ima obavezu da odrava svoje znanje i vetine i ostane u toku sa aktulenim deavanjima i poboljanjima, to e pokazati ispunjavanjem CPE zahteva. lanstvo u IIA: U optem sluaju, nije neophodno da budete lan IIA da biste postali CIA, ali vas ohrabrujemo da razmislite o prednostima ovog lanstva. lanovi IIA imaju pravo popusta na udbeniki materijal za CIA programe i kurseve, imaju pristup najnovijim izvorima za pripremu ispita, mogunosti za umreavanje, i aktulene novosti i informacije.

 • SADRAJ PROGRAMA za sticanje profesionalnog zvanja CIA

  Predmet 1 Osnove interne revizije

  Predmet 2 Praksa interne revizije

  Predmet 3 Znanja koja su potrebna za internu reviziju

 • Predmet 1 Osnove interne revizije

  Vremensko trajanje ispita: 2.5 sata

  Broj pitanja: 125

  GLAVNE OBLASTI ISPITNOG GRADIVA

  Obavezne smernice (35-45%)

  Interna kontrola / Rizik (25-35%)

  Izvoenje interne revizije revizorske alatke i tehnike (28-38%)

 • Predmet 2 Praksa interne revizije

  Vremensko trajanje ispita: 2 sata

  Broj pitanja: 100

  GLAVNE OBLASTI ISPITNOG GRADIVA

  Upravljanje funkcijom interne revizije (40-50%)

  Upravljanje pojedinanim angamanom (40-50%)

  Rizik prevare i kontrole (5-15%)

 • Predmet 3 Znanja koja su potrebna za internu reviziju

  Vremensko trajanje ispita: 2 sata Broj pitanja: 100 GLAVNE OBLASTI ISPITNOG GRADIVA Korporativno upravljanje / Poslovna etika (5-15%) Upravljanje rizikom (10-20%) Organizaciona struktura / Poslovni procesi i rizici (15-25%) Komunikacija (5-10%) Menadment / Liderstvo (10-20%) IT / Kontinuitet poslovanja (15-25%) Finansijski menadment (13-23%) Globalno poslovno okruenje (0-10%)

 • Nain za pripremu ispita

  Ispit za CIA zvanje zasniva se na pristupu samo-uenja i zato nema propisani nastavni plan rada (kurikulum).

  Svaki kandidat moe da izabere za sebe najpogodniji nain pripreme ispita.

 • Prirunici i softver za pripremu ispita

  Postoji mnotvo prirunika i softvera za pripremu CIA ispita, koji se mogu naruiti preko Knjiare istraivake fondacije IIA (The IIA Research Foundation Bookstore) na: http://www.theiia.org/bookstore/department/cia-10010.cfm?

  Veliki broj nezavisnih treih lica takoe organizuju kurseve za pripremu CIA ispita. https://na.theiia.org/certification/CIA-Certification/Pages/Exam-Review-Courses.aspx

 • Sertifikacija za samo-ocenu kontrola / Certification in Control Self-

  Assessment (CCSA)

  CCSA je prestino zvanje za praktiare u oblasti samo-ocene kontrola. Ono meri znanje kandidata o vanim CSA osnovama, procesima i povezanim temama kao to su rizik, kontrole i poslovni ciljevi. To je standard putem kojeg pojedinac pokazuje svoj sveobuhvatni profesionalizam u ovom polju.

 • Sertifikovani revizor za finansijske usluge / Certified Financial Services

  Auditor (CFSA)

  CFSA meri znanje pojedinca o revizorskim principima i praksama u okviru delatnosti bankarstva, osiguranja i finansijskih usluga. Kandidat moe da bira bilo koju od tih disciplina pri polaganju ispita, nezavisno od toga kojim se poslom bavi. Ovo je ugledno zvanje za praktiare u reviziji finansijskih usluga.

 • Setifikovani profesionalac za reviziju dravne uprave/Certified Government

  Auditing Professional (CGAP)

  CGAP je program dizajniran posebno za revizore koji radi u javnom sektoru, na bilo kom nivou vlasti saveznom, republikom, pokrajinskom, lokalnom, za kvazi-vladine institucije ili organa krune.

  Ovo zvanje govori o izvanrednom profesionalnom kredibilitetu osobe koja je pripremljen i osposobljen praktiar za suoavanje sa brojnim izazovima u ovoj zahtevnoj oblasti.

 • Sertifikacija za ocenu upravljanja rizikom / Certification in Risk

  Management Assurance (CRMA)

  Program je dizajniran tako do omogui praktiarima u reviziji i drugim licima koja su zainteresovana za uveravanje u upravljanje rizicima da pokau svoju sposobnost pruanja saveta i uveravanja revizorskom odboru i izvrnom rukovodstvu o tome da su proces upravljanja kljunim rizicima i proces korporativnog upravljanja u njihovoj organizaciji dobro postavljeni i da su efektivni.

 • Testiranje preko kompjutera

  Ispit za sticanje zvanja CIA obavlja se testiranjem preko kompjutera, to vam daje mogunost da pristupite testu tokom cele godine.

  Kandidati mogu da polau ispiti u bilo kojem Pearson VUE centru za testiranje na vie od 500 lokacija irom sveta.

  Lista centara za testiranje data je na internet stranici Pearson VUE http://pearsonvue.com/iia/.

  Pre nego to prijavite termin za ispit kod morate se registrovati na Certification Candidate Management System (CCMS) www kod IIA.

 • Pearson VUE Test centar u Beogradu

  Test centar se nalazi u Breza Software Engineering, Kraljice Natalije 23a, 11000 Beograd, Srbija

  381 11 3613874

  381 11 3613