pravilnik o pripravnikom sta¾u i strunom ispitu

Download Pravilnik o pripravnikom sta¾u i strunom ispitu

Post on 29-Jan-2017

229 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PRAVILNIK

  O PRIPRAVNIKOM STAU I STRUNOM ISPITU ZDRAVSTVENIH RADNIKA I ZDRAVSTVENIH

  SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2006)

  lan 1

  Ovim pravilnikom propisuju se plan i program pripravnikog staa za pripravnike zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, blii uslovi koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove i drugi oblici zdravstvene slube (u daljem tekstu: privatna praksa) u kojima se moe obavljati pripravniki sta, obrazac pripravnike knjiice, nain voenja pripravnike knjiice, program, sadrina, nain i postupak polaganja strunog ispita, kao i obrazac uverenja o poloenom strunom ispitu.

  lan 2

  Pripravniki sta je praktian rad pod nadzorom ovlaenog zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika - mentora, kojim se zdravstveni radnik i zdravstveni saradnik (u daljem tekstu: pripravnik) osposobljava za samostalan rad, u skladu sa zakonom.

  Pripravniki sta se obavlja u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi pod neposrednim nadzorom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika koji ima najmanje pet godina radnog iskustva nakon poloenog strunog ispita, u skladu sa zakonom.

  lan 3

  Pripravniki sta se obavlja u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi koja ispunjava sledee uslove, i to:

  1) da obavlja odreene poslove zdravstvene delatnosti prema zahtevima pojedinog dela plana i programa pripravnikog staa za pripravnike zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike;

  2) da u obavljanju odreenih poslova zdravstvene delatnosti iz take 1) ovog stava uestvuje zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik koji ima najmanje pet godina radnog iskustva nakon poloenog strunog ispita;

 • 3) da ima potrebnu medicinsku i tehniku opremu za uspeno sprovoenje programom predvienog osposobljavanja prema zahtevima savremene medicine.

  Ako zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa u kojoj pripravnik obavlja pripravniki sta ne ispunjava uslove propisane u stavu 1. ovog lana, a prema propisanom planu i programu za odreenu oblast, moe ga uputiti u drugu zdravstvenu ustanovu, odnosno privatnu praksu u kojoj se taj deo staa moe obaviti.

  lan 4

  Pripravniki sta se obavlja po planu i programu kojim su utvrene preventivne, dijagnostike, terapijske i rehabilitacione procedure i vetine koje pripravnik treba da savlada u toku pripravnikog staa.

  Plan i program pripravnikog staa odtampan je uz ovaj pravilnik i ini njegov sastavni deo.

  lan 5

  Struni ispit sastoji se iz opteg i posebnog dela.

  U okviru opteg dela vri se provera:

  1) osnovnih znanja o ustavnom ureenju i propisima o zdravstvenoj zatiti, zdravstvenom osiguranju, lekovima i medicinskim sredstvima, penzijskom i invalidskom osiguranju i radnim odnosima.

  U okviru posebnog dela vri se provera:

  2) osposobljenosti zdravstvenih radnika, odnosno zdravstvenih saradnika za samostalno preduzimanje i obavljanje struno-medicinskih mera, postupaka i aktivnosti u vrenju poslova zdravstvene delatnosti predvienih planom i programom pripravnikog staa iz lana 4. ovog pravilnika.

  lan 6

  Pripravniki sta obavlja se u radno vreme u trajanju od 40 sati nedeljno.

  Pripravniki sta obavlja se po pravilu bez prekida.

  Pod opravdanim prekidom pripravnikog staa smatra se bolest, porodiljsko odsustvo i vojna obaveza.

  Ukoliko je dolo do opravdanog prekida pripravnikog staa u sluajevima iz stava 3. ovog lana, pripravniki sta se produava za onoliko vremena koliko je prekid trajao.

  lan 7

 • O obavljanju pripravnikog staa vodi se Pripravnika knjiica za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike na Obrascu 1 koji je odtampan uz ovaj pravilnik i ini njegov sastavni deo.

  Pripravniku knjiicu izdaje zdravstvena ustanova i privatna praksa u kojoj je pripravnik zaposlen, odnosno sa kojim je zakljuen ugovor o volonterskom radu radi obavljanja pripravnikog staa.

  Zdravstveni radnik, odnosno zdravstveni saradnik koji u skladu sa zakonom vri neposredan nadzor nad obavljanjem pripravnikog staa upisuje u pripravniku knjiicu deo pripravnikog staa i overava ga svojim potpisom i faksimilom.

  Poetak i zavretak pripravnikog staa overava svojim potpisom i peatom direktor zdravstvene ustanove, odnosno osniva privatne prakse, u kojoj je zapoet, odnosno zavren pripravniki sta.

  lan 8

  Po zavrenom pripravnikom stau zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici sa visokom kolskom spremom podnose pismenu prijavu za polaganje strunog ispita ispitnoj komisiji koju ministar nadlean za poslove zdravlja obrazuje pri ministarstvu nadlenom za poslove zdravlja, zajedno sa overenim prepisom diplome o zavrenom fakultetu i overenom pripravnikom knjiicom.

  Zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici sa viom i srednjom kolskom spremom podnose pismenu prijavu za polaganje strunog ispita ispitnoj komisiji koju ministar nadlean za poslove zdravlja obrazuje pri zavodu za javno zdravlje, zajedno sa overenim prepisom diplome o zavrenoj odgovarajuoj koli i overenom pripravnikom knjiicom.

  Prijava sa dokumentacijom iz stava 1. ovog lana podnosi se najkasnije 30 dana pre polaganja strunog ispita.

  Mesto polaganja strunog ispita odreuje ministarstvo nadleno za poslove zdravlja.

  lan 9

  Struni ispit polae se javno, istovremeno pred svim lanovima ispitne komisije.

  Ispitnu komisiju imenuje ministar nadlean za poslove zdravlja za sve oblasti.

  Ispitna komisija sastoji se od predsednika i drugih lanova komisije.

  Predsednik i drugi lanovi ispitne komisije imaju najmanje isti stepen kolske spreme kao i pripravnik koji polae struni ispit, kao i poloen struni ispit i pet godina rada u struci.

  U ispitnu komisiju imenuju se strunjaci odgovarajue kolske spreme koji se bave odgovarajuim poslovima zdravstvene delatnosti.

 • Poseban deo strunog ispita za doktore medicine, doktore stomatologije, diplomirane farmaceute i diplomirane farmaceute - medicinske biohemiare ispituju ispitivai koji su dobili naziv primarijus.

  lan 10

  Ispitne komisije za polaganje strunog ispita posebno se obrazuju za:

  1) doktore medicine;

  2) doktore stomatologije;

  3) diplomirane farmaceute;

  4) diplomirane farmaceute medicinske biohemiare;

  5) zdravstvene saradnike sa visokom kolskom spremom;

  6) zdravstvene radnike sa viom i srednjom kolskom spremom;

  7) zdravstvene saradnike sa viom i srednjom kolskom spremom.

  lan 11

  Po zavrenom strunom ispitu komisija ocenjuje celokupan uspeh pripravnika.

  Ocena uspeha na strunom ispitu glasi "poloio" i "nije poloio" i donosi se veinom glasova lanova ispitne komisije.

  lan 12

  Pripravnik koji ne poloi struni ispit moe da polae taj ispit u roku koji ne moe biti krai od 60 dana od dana polaganja strunog ispita.

  lan 13

  O toku ispita vodi se Zapisnik o polaganju strunog ispita na Obrascu 2 koji je odtampan uz ovaj pravilnik i ini njegov sastavni deo.

  lan 14

  Zdravstvenom radniku, odnosno zdravstvenom saradniku sa visokom strunom spremom koji je poloio struni ispit izdaje se Uverenje o poloenom strunom ispitu na Obrascu 3 koji je odtampan uz ovaj pravilnik i ini njegov sastavni deo.

  Zdravstvenom radniku, odnosno zdravstvenom saradniku sa viom i srednjom strunom spremom koji je poloio struni ispit izdaje se Uverenje o poloenom strunom ispitu na Obrascu 4 koji je odtampan uz ovaj pravilnik i ini njegov sastavni deo.

 • lan 15

  Pripravnik je duan da obavesti ispitnu komisiju pri ministarstvu nadlenom za poslove zdravlja, odnosno pri zavodu za javno zdravlje ako je iz opravdanih razloga spreen da pristupi ispitu u roku odreenom za polaganje strunog ispita najmanje tri dana pre dana odreenog za polaganje ispita.

  Ukoliko pripravnik ne obavesti ispitnu komisiju pri ministarstvu nadlenom za poslove zdravlja, odnosno pri zavodu za javno zdravlje u roku predvienom u stavu 1. ovog lana ili je razlog odustajanja od polaganja ispita neopravdan, smatra se da ispitu nije pristupio.

  lan 16

  Administrativno-tehnike poslove za ispitnu komisiju obavlja sekretar koji se imenuje aktom o obrazovanju ispitne komisije.

  Sekretar je duan da tokom polaganja strunog ispita vodi zapisnik.

  lan 17

  Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da vai Pravilnik o pripravnikom stau i strunom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika ("Slubeni glasnik RS", broj 89/93).

  lan 18

  Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije".

  PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIKOG STAA

  I PLAN I PROGRAM PRIPRAVNIKOG STAA ZA DOKTORE MEDICINE IJE OSNOVNE STUDIJE TRAJU

  EST GODINA

  a) Plan pripravnikog staa:

  1. Primarna zdravstvena zatita sa organizacijom zdravstvenog sistema i aktuelnim zakonodavstvom 3 meseca2. Interna medicina 1 mesec3. Pedijatrija 1 mesec4. Ginekologija 15 dana5. Hirurgija 15 dana

 • b) Program pripravnikog staa obuhvata znanja i vetine koje doktor medicine treba da savlada u toku pripravnikog staa iz gore navedenih oblasti medicine.

  Predlog programa obuhvata nivoe znanja i vetina prema sadraju rada, koji su oznaeni na sledei nain:

  1. Znanja - reprodukuje (oznaeno sa R); 2. Vetine - posmatra (oznaeno sa P); - izvodi (oznaeno sa I); koliko puta (oznaeno brojem uz odgovarajuu skraenicu).

  1. Primarna zdravstvena zatita sa organizacijom zdravstvenog sistema i aktuelnim zakonodavstvom (3 meseca)

  Znanja: R - reprodukuje

  Poznavanje raznovrsnih nalaza drugih specijalista i njihovo pravilno interpretiranje R

  Poznavanje prednosti kunog leenja i nege RPrincipi palijativne nege RPoznavanje pravnih okvira svog delovanja RPoznavanje uloge i znaaja primarne zdravstvene zatite u sistemu zdravstvene zatite Srbije R

  Poznavanje programa unapreenja zdravlj

View more