pravilnik o strunom ispitu te upotpunjavanju i usavravanju znanja

Download Pravilnik o strunom ispitu te upotpunjavanju i usavravanju znanja

Post on 05-Feb-2017

220 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MINISTARSTVOZATITEOKOLIA,PROSTORNOGUREENJAIGRADITELJSTVANatemeljulanka5.stavka4.Zakonaoprostornomureenjuigradnji(Narodnenovinebr.76/07)ministricazatiteokolia,prostornogureenjaigraditeljstvadonosi

  PRAVILNIKOSTRUNOMISPITUTEUPOTPUNJAVANJUIUSAVRAVANJUZNANJAOSOBAKOJEOBAVLJAJUPOSLOVE

  PROSTORNOGUREENJAIGRADITELJSTVA

  I.OPEODREDBE

  lanak1.Ovim Pravilnikom propisuje se program, uvjeti i nain polaganja strunog ispita, te upotpunjavanja,usavravanjaiprovjereznanjaosobakojesupoloilestruniispit.

  lanak2.PojmoviuporabljeniuovomPravilnikuimajusljedeeznaenje:struniispitjestispitkojegapremaZakonuoprostornomureenjuigradnjimorajupoloitiodreeneosobezaobavljanjeposlovaprostornogureenja,odnosnograditeljstva,vrsteposlovasustruniposloviprostornogureenja,poslovisudionikaugradnji,posloviispitivanjaipotvrivanjasukladnostiugraditeljstvuiupravniposloviprostornogureenjaigradnje,struniposloviprostornogureenjaobuhvaajuposloveizradenacrtaprostornihplanovatenacrtaizvjeaostanjuuprostoru.poslovisudionikaugradnjiobuhvaajuposloveprojektiranja,poslovegraenjaiposlovestrunognadzoragraenja,posloviispitivanjaipotvrivanjasukladnostiugraditeljstvuobuhvaajuposloveocjenjivanjasukladnosti,izdavanjacertifikatasukladnostiidrugeposloveuvezisuporabljivougraevnihproizvodateposloveizdavanjaautoriziranihpodatakaoprethodnimistraivanjimaiispitivanjugraevina,upravniposloviprostornogureenjaigradnjeobuhvaajuposloveizdavanjalokacijskedozvole,potvrdeparcelacijskogelaborata,rjeenjaoutvrivanjugraevneestice,graevinskedozvole,rjeenjaouvjetimagraenja,potvrdeglavnogprojekta,rjeenjaoizvedenomstanjuipotvrdeizvedenogstanja,strukovnapodruja(struke)supodrujearhitekture,podrujegraevinarstva,podrujeelektrotehnikeipodrujestrojarstva,tehnikaregulativasuvaeipropisiizpodrujakojaureujeZakonoprostornomureenjuigradnjiiposebnipropisiznaajnizaprimjenutogaZakona,obveznikpolaganjajeosobakojajepremaZakonuoprostornomureenjuigradnjidunapoloitistruniispit,kandidatjeobveznikpolaganjakojipristupapolaganjustrunogispita,ispitnopovjerenstvojestpovjerenstvokojeprovodistruniispit,strunousavravanjejestupotpunjavanjeiusavravanjeznanjazaobavljanjeposlovaprostornogureenja,graditeljstva,obveznikstrunogusavravanjajestosobakojajeuskladusaZakonomoprostornomureenjuigradnjidunaupotpunjavatiiusavravatiznanjezaobavljanjeposlovaprostornogureenja,odnosnograditeljstva,voditeljevidencijestrunogusavravanjajenositeljprogramastrunogusavravanjakojijedobiosuglasnostMinistarstvanapetogodinjiprogramstrunogusavravanja,ministricajestministricanadlenazaposloveprostornogureenjaigraditeljstva,Ministarstvojestministarstvonadlenozaposloveprostornogureenjeigraditeljstva.

  lanak3.Osobakojajepoloilastruniispitmoeobavljatiposloveprostornogureenja,odnosnograditeljstvauokviruvrsteposlova,strukovnogpodrujaistrunespreme,odnosnorazinevisokogobrazovanjazakojuimauvjerenjeo poloenom strunom ispitu, ako ovim Pravilnikom nije drugaije odreeno.Osobakojajepoloilastruniispitzastruneposloveprostornogureenjailiposlovesudionikaugradnjimoeobavljatiiupravneposloveprostornogureenjaigradnje.

 • II.ISPITNIPROGRAM

  lanak4.Struniispitsepolaepremaispitnomprogramuuobuhvatuisadrajukojiovisiovrstiposlovakojeobveznikpolaganja obavlja, te njegovoj struci i strunoj spremi, odnosno razini visokog obrazovanja.Osobakoja jepoloila struni ispit zaodreenuvrstuposlova, strukovnogpodruja i strune spreme, razinevisokogobrazovanjau sluajupolaganja strunog ispita zadrugu vrstuposlova, strukovnogpodruja ili viustrunu spremu, odnosno viu razinu visokog obrazovanja, polae samo razliku ispitnih predmeta i ispitnogprograma.

  lanak5.Ispitniprogramobuhvaasljedeeispitnepredmete:OsnovetehnikeregulativeRegulativazatiteosoba,okolia,kulturnihidrugihmaterijalnihdobaraTehnikaregulativaprostornogureenjaTehnikaregulativagradnjeTehnikaregulativaispitivanjaipotvrivanjasukladnostiugraditeljstvu.SvakikandidatpolaeispitizpredmetaOsnovetehnikeregulativeipredmetaRegulativazatiteosoba,okolia,kulturnihidrugihmaterijalnihdobara,teovisnoovrstiposlovakojeobavljajedanodispitaizstavka1.alineje3.,4.,odnosno5.ovogalanka.Kandidat koji radi na upravnim poslovima prostornog ureenja i gradnje polae ispit iz predmeta OsnovetehnikeregulativeipredmetaRegulativazatiteosoba,okolia,kulturnihidrugihmaterijalnihdobara.

  lanak6.GradivoispitnogpredmetaOsnovetehnikeregulativeobuhvaapoznavanjevaeihpropisailidijelovavaeihpropisakojiureuju:prostornoureenje,gradnjugraevina,komunalnogospodarstvo,normizaciju,obavljanjeposlovauprostornomureenjuigradnji,obvezneodnoseugraditeljstvuiupravnopostupanjeiuredskoposlovanje.Zakandidatekojisupoloilidravnistruniispitpremaposebnompropisugradivoispitnogpredmetaizstavka1. ovoga lanka ne obuhvaa poznavanje vaeih propisa ili dijelova vaeih propisa koji ureuju upravnopostupanjeiuredskoposlovanje.

  lanak7.GradivopredmetaRegulativa zatiteosoba,okolia, kulturnih idrugihmaterijalnihdobaraobuhvaa vaeepropise,odnosnodijelovevaeihpropisakojiureuju:zatituodpoara,zatitunaradutedrugihzahtjevasigurnostiukoritenju,zatituodionizirajuihineionizirajuihzraenjaidrugihzahtjevahigijene,zdravljaizatiteokolia,zatituokoliaizatituiouvanjekulturnihdobara.

  lanak8.GradivopredmetaTehnikaregulativaprostornogureenjaobuhvaavaeepropise,odnosnodijelovevaeihpropisa koji ureuju prostorno ureenje i posebna pravna podruja znaajna za prostorno ureenje i toposebice:zatituokolia,zatituiouvanjeprirodeikulturnihdobara,promet,telekomunikacijskeiopskrbnemree.

  lanak9.

 • GradivopredmetaTehnikaregulativagradnjeobuhvaavaeepropise,odnosnodijelovevaeihpropisakojiureujugradnju,graevneproizvodeiposebnapravnapodrujakojaureujuilisuodutjecajana:bitnezahtjevezagraevinu,nesmetanpristupikretanjeugraevinamaidrugetehnikeuvjetezagraevine.Osobe koje polau struni ispit samo za obavljanje poslova graenja ispitni program obuhvaa one vaeepropise ilidijelove vaeihpropisa iz stavka 1.ovoga lanka koji seodnosena izvoenje graevina idrugepropiseuvezisposlovimavoenjapojedinihradovazakojesepolaestruniispit.

  lanak10.Gradivopredmeta Tehnika regulativa ispitivanja ipotvrivanja sukladnostiu graditeljstvuobuhvaa vaeepropise, odnosno dijelove vaeih propisa koji ureuju graevne proizvode, normizaciju, akreditaciju,mjeriteljstvo i temeljne zahtjeve i sigurnost proizvoda, te posebna pravna podruja koja ureuju ili su odutjecajana:uporabljivostgraevnihproizvoda,bitnezahtjevezagraevinu,utvrivanjeuporabljivosti,ocjenjivanjesukladnostiicertificiranjesukladnostigraevnihproizvoda,uporabljivostgraevine,prethodnaistraivanjanalokacijigraevine,ispitivanjegraevina,izdavanjeautoriziranihpodatakaiispitivanjaipotvrivanjasukladnosti.

  lanak11.Tehniku regulativu koju obuhvaa i sadri ispitni program utvruje Ministrica posebnom odlukom.Odlukaizstavka1.ovogalankaobjavljujesenaslubenimwebstranicamaMinistarstva.

  III.UVJETIZAPOLAGANJESTRUNOGISPITA

  lanak12.Pravonapolaganjestrunogispitaobveznikpolaganjastjeenakontoje,pozavrenomkolovanjuistjecanjustrune spreme,odnosno zavrenom studiju i stjecanju strunog,odnosnoakademskognazivaodgovarajuestruke,propisaneovimPravilnikom,stekaodvijegodineradnogiskustvanaodgovarajuimposlovimaustruciilinadrugimodgovarajuimposlovima.Pravonapolaganjestrunogispitazaobavljanjeposlovasudionikaugradnjiiposlovaispitivanjaipotvrivanjasukladnostiugraditeljstvu imajuobveznicipolaganjaarhitektonske,graevinske,elektrotehnike i strojarskestruke.Pravonapolaganjestrunog ispitazaposloveprostornog iurbanistikogplaniranja imaosobaarhitektonskestruke.Pravonapolaganjestrunogispitazaupravneposloveprostornogureenjaigradnjeimaosobaarhitektonskeigraevinskestruke.

  lanak13.Pravonapolaganjestrunog ispita imajuobveznicipolaganja,koji,osimuvjeta izlanka12.ovogaPravilnika,ispunjavajuiuvjetdasuuRepubliciHrvatskojzavrili:

  srednjukoluprogramatehniara(IV.stupanj,SSS), strunistudijkojimsestjeestruninazivpristupnikiliprvostupnik(baccalaureus)inenjer,

  preddiplomskisveuilinistudijkojimsestjeeakademskinazivsveuiliniprvostupnik(baccalaureus)inenjerili

  preddiplomskiidiplomskisveuilinistudijiliintegriranipreddiplomskiidiplomskisveuilinistudijkojimsestjeeakademskinazivmagistarinenjer.

  Pravonapolaganje strunog ispita imaju iobveznicipolaganjakoji su zavrili kolu ili studij izvanRepublikeHrvatske, koji odgovara uvjetima iz stavka 1. ovoga lanka, ako dokau priznavanje istovjetnosti stranesvjedodbe, odnosno diplome sukladno posebnim propisima i ispunjavanje uvjeta iz lanka 12. ovogaPravilnika.

  lanak14.

 • Pravonapolaganjestrunog ispitazaobavljanjeposlova ispitivanja ipotvrivanjasukladnostiugraditeljstvuima iobveznikpolaganjasrednjestrunespreme teobveznikpolaganjakoji jezavriostudij istekaostruni,odnosnoakademskinazivodgovarajuestruke,akojenastavniprogrampremakojemjezavriokolu,odnosnostudijprimjerenobavljanjuspecijaliziranihposlovauvezisocjenjivanjemsukladnosti, izdavanjemcertifikata iuporabljivou graevnih proizvoda te izdavanja autoriziranih podataka o prethodnim istraivanjima iispitivanjugraevinaakodokauispunjavanjeuvjetaizlanka12.ovogaPravilnika.Pravo na polaganje strunog ispita samo za obavljanje poslova graenja u okviru ispitnog programa zaobavljanjeposlovasudionikaugradnjiimaiobveznikpolaganjakojijestekaoakademskinazivmagistarinenjerodgovarajue struke, ako je nastavni program prema kojem je zavrio studij primjeren obavljanju poslovavoenjapojedinihradovaiakodokaeispunjavanjeuvjetaizlanka12.ovogaPravilnika.

  IV.NAINPOLAGANJASTRUNOGISPITA

  Ispitnopovjerenstvo

  lanak15.StruniispitpolaesepredispitnimpovjerenstvomMinistarstva.

  lanak16.Ispitnopovjerenstvoosnivase za svako strukovnopodrujepredvieno ispitnimprogramom,a sastoji seodpredsjednika i najmanje dva lana, ovisno o strukovnom podruju, te tajnika ispitnog povjerenstva.Predsjedniku,lanovimaitajnikuispitnogpovjerenstvaimenujusezamjenici.Ispitnopovjerenstvoradidoopoziva.

  lanak17.

  Ispitno povjerenstvo osniva ministrica posebnom odlukom. Odlukom iz stavka 1. ovoga lanka ministricaimenujepredsjednika,lanoveitajnikaispitnogpovjerenstvatenjihovezamjenike.Odlukomizstavka1.o