pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja

of 27 /27
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU TE UPOTPUNJAVANJU I USAVRŠAVANJU ZNANJA OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuje se program, uvjeti i način polaganja stručnog ispita, te upotpunjavanja, usavršavanja i provjere znanja osoba koje su položile stručni ispit. Članak 2. Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje: – stručni ispit jest ispit kojega prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji moraju položiti određene osobe za obavljanje poslova prostornog uređenja, odnosno graditeljstva, – vrste poslova su stručni poslovi prostornog uređenja, poslovi sudionika u gradnji, poslovi ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu i upravni poslovi prostornog uređenja i gradnje, – stručni poslovi prostornog uređenja obuhvaćaju poslove izrade nacrta prostornih planova te nacrta izvješćao stanju u prostoru. – poslovi sudionika u gradnji obuhvaćaju poslove projektiranja, poslove građenja i poslove stručnog nadzora građenja, – poslovi ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu obuhvaćaju poslove ocjenjivanja sukladnosti, izdavanja certifikata sukladnosti i druge poslove u vezi s uporabljivošću građevnih proizvoda te poslove izdavanja autoriziranih podataka o prethodnim istraživanjima i ispitivanju građevina, – upravni poslovi prostornog uređenja i gradnje obuhvaćaju poslove izdavanja lokacijske dozvole, potvrde parcelacijskog elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, građevinske dozvole, rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju i potvrde izvedenog stanja, – strukovna područja (struke) su područje arhitekture, područje građevinarstva, područje elektrotehnike i područje strojarstva, – tehnička regulativa su važeći propisi iz područja koja uređuje Zakon o prostornom uređenju i gradnji i posebni propisi značajni za primjenu toga Zakona, – obveznik polaganja je osoba koja je prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji dužna položiti stručni ispit, – kandidat je obveznik polaganja koji pristupa polaganju stručnog ispita, – ispitno povjerenstvo jest povjerenstvo koje provodi stručni ispit, – stručno usavršavanje jest upotpunjavanje i usavršavanje znanja za obavljanje poslova prostornog uređenja, graditeljstva, – obveznik stručnog usavršavanja jest osoba koja je u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji dužna upotpunjavati i usavršavati znanje za obavljanje poslova prostornog uređenja, odnosno graditeljstva, – voditelj evidencije stručnog usavršavanja je nositelj programa stručnog usavršavanja koji je dobio suglasnost Ministarstva na petogodišnji program stručnog usavršavanja, – ministrica jest ministrica nadležna za poslove prostornog uređenja i graditeljstva, – Ministarstvo jest ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenje i graditeljstva. Članak 3. Osoba koja je položila stručni ispit može obavljati poslove prostornog uređenja, odnosno graditeljstva u okviru vrste poslova, strukovnog područja i stručne spreme, odnosno razine visokog obrazovanja za koju ima uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno. Osoba koja je položila stručni ispit za stručne poslove prostornog uređenja ili poslove sudionika u gradnji može obavljati i upravne poslove prostornog uređenja i gradnje.

Author: hathuy

Post on 05-Feb-2017

223 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MINISTARSTVOZATITEOKOLIA,PROSTORNOGUREENJAIGRADITELJSTVANatemeljulanka5.stavka4.Zakonaoprostornomureenjuigradnji(Narodnenovinebr.76/07)ministricazatiteokolia,prostornogureenjaigraditeljstvadonosi

  PRAVILNIKOSTRUNOMISPITUTEUPOTPUNJAVANJUIUSAVRAVANJUZNANJAOSOBAKOJEOBAVLJAJUPOSLOVE

  PROSTORNOGUREENJAIGRADITELJSTVA

  I.OPEODREDBE

  lanak1.Ovim Pravilnikom propisuje se program, uvjeti i nain polaganja strunog ispita, te upotpunjavanja,usavravanjaiprovjereznanjaosobakojesupoloilestruniispit.

  lanak2.PojmoviuporabljeniuovomPravilnikuimajusljedeeznaenje:struniispitjestispitkojegapremaZakonuoprostornomureenjuigradnjimorajupoloitiodreeneosobezaobavljanjeposlovaprostornogureenja,odnosnograditeljstva,vrsteposlovasustruniposloviprostornogureenja,poslovisudionikaugradnji,posloviispitivanjaipotvrivanjasukladnostiugraditeljstvuiupravniposloviprostornogureenjaigradnje,struniposloviprostornogureenjaobuhvaajuposloveizradenacrtaprostornihplanovatenacrtaizvjeaostanjuuprostoru.poslovisudionikaugradnjiobuhvaajuposloveprojektiranja,poslovegraenjaiposlovestrunognadzoragraenja,posloviispitivanjaipotvrivanjasukladnostiugraditeljstvuobuhvaajuposloveocjenjivanjasukladnosti,izdavanjacertifikatasukladnostiidrugeposloveuvezisuporabljivougraevnihproizvodateposloveizdavanjaautoriziranihpodatakaoprethodnimistraivanjimaiispitivanjugraevina,upravniposloviprostornogureenjaigradnjeobuhvaajuposloveizdavanjalokacijskedozvole,potvrdeparcelacijskogelaborata,rjeenjaoutvrivanjugraevneestice,graevinskedozvole,rjeenjaouvjetimagraenja,potvrdeglavnogprojekta,rjeenjaoizvedenomstanjuipotvrdeizvedenogstanja,strukovnapodruja(struke)supodrujearhitekture,podrujegraevinarstva,podrujeelektrotehnikeipodrujestrojarstva,tehnikaregulativasuvaeipropisiizpodrujakojaureujeZakonoprostornomureenjuigradnjiiposebnipropisiznaajnizaprimjenutogaZakona,obveznikpolaganjajeosobakojajepremaZakonuoprostornomureenjuigradnjidunapoloitistruniispit,kandidatjeobveznikpolaganjakojipristupapolaganjustrunogispita,ispitnopovjerenstvojestpovjerenstvokojeprovodistruniispit,strunousavravanjejestupotpunjavanjeiusavravanjeznanjazaobavljanjeposlovaprostornogureenja,graditeljstva,obveznikstrunogusavravanjajestosobakojajeuskladusaZakonomoprostornomureenjuigradnjidunaupotpunjavatiiusavravatiznanjezaobavljanjeposlovaprostornogureenja,odnosnograditeljstva,voditeljevidencijestrunogusavravanjajenositeljprogramastrunogusavravanjakojijedobiosuglasnostMinistarstvanapetogodinjiprogramstrunogusavravanja,ministricajestministricanadlenazaposloveprostornogureenjaigraditeljstva,Ministarstvojestministarstvonadlenozaposloveprostornogureenjeigraditeljstva.

  lanak3.Osobakojajepoloilastruniispitmoeobavljatiposloveprostornogureenja,odnosnograditeljstvauokviruvrsteposlova,strukovnogpodrujaistrunespreme,odnosnorazinevisokogobrazovanjazakojuimauvjerenjeo poloenom strunom ispitu, ako ovim Pravilnikom nije drugaije odreeno.Osobakojajepoloilastruniispitzastruneposloveprostornogureenjailiposlovesudionikaugradnjimoeobavljatiiupravneposloveprostornogureenjaigradnje.

 • II.ISPITNIPROGRAM

  lanak4.Struniispitsepolaepremaispitnomprogramuuobuhvatuisadrajukojiovisiovrstiposlovakojeobveznikpolaganja obavlja, te njegovoj struci i strunoj spremi, odnosno razini visokog obrazovanja.Osobakoja jepoloila struni ispit zaodreenuvrstuposlova, strukovnogpodruja i strune spreme, razinevisokogobrazovanjau sluajupolaganja strunog ispita zadrugu vrstuposlova, strukovnogpodruja ili viustrunu spremu, odnosno viu razinu visokog obrazovanja, polae samo razliku ispitnih predmeta i ispitnogprograma.

  lanak5.Ispitniprogramobuhvaasljedeeispitnepredmete:OsnovetehnikeregulativeRegulativazatiteosoba,okolia,kulturnihidrugihmaterijalnihdobaraTehnikaregulativaprostornogureenjaTehnikaregulativagradnjeTehnikaregulativaispitivanjaipotvrivanjasukladnostiugraditeljstvu.SvakikandidatpolaeispitizpredmetaOsnovetehnikeregulativeipredmetaRegulativazatiteosoba,okolia,kulturnihidrugihmaterijalnihdobara,teovisnoovrstiposlovakojeobavljajedanodispitaizstavka1.alineje3.,4.,odnosno5.ovogalanka.Kandidat koji radi na upravnim poslovima prostornog ureenja i gradnje polae ispit iz predmeta OsnovetehnikeregulativeipredmetaRegulativazatiteosoba,okolia,kulturnihidrugihmaterijalnihdobara.

  lanak6.GradivoispitnogpredmetaOsnovetehnikeregulativeobuhvaapoznavanjevaeihpropisailidijelovavaeihpropisakojiureuju:prostornoureenje,gradnjugraevina,komunalnogospodarstvo,normizaciju,obavljanjeposlovauprostornomureenjuigradnji,obvezneodnoseugraditeljstvuiupravnopostupanjeiuredskoposlovanje.Zakandidatekojisupoloilidravnistruniispitpremaposebnompropisugradivoispitnogpredmetaizstavka1. ovoga lanka ne obuhvaa poznavanje vaeih propisa ili dijelova vaeih propisa koji ureuju upravnopostupanjeiuredskoposlovanje.

  lanak7.GradivopredmetaRegulativa zatiteosoba,okolia, kulturnih idrugihmaterijalnihdobaraobuhvaa vaeepropise,odnosnodijelovevaeihpropisakojiureuju:zatituodpoara,zatitunaradutedrugihzahtjevasigurnostiukoritenju,zatituodionizirajuihineionizirajuihzraenjaidrugihzahtjevahigijene,zdravljaizatiteokolia,zatituokoliaizatituiouvanjekulturnihdobara.

  lanak8.GradivopredmetaTehnikaregulativaprostornogureenjaobuhvaavaeepropise,odnosnodijelovevaeihpropisa koji ureuju prostorno ureenje i posebna pravna podruja znaajna za prostorno ureenje i toposebice:zatituokolia,zatituiouvanjeprirodeikulturnihdobara,promet,telekomunikacijskeiopskrbnemree.

  lanak9.

 • GradivopredmetaTehnikaregulativagradnjeobuhvaavaeepropise,odnosnodijelovevaeihpropisakojiureujugradnju,graevneproizvodeiposebnapravnapodrujakojaureujuilisuodutjecajana:bitnezahtjevezagraevinu,nesmetanpristupikretanjeugraevinamaidrugetehnikeuvjetezagraevine.Osobe koje polau struni ispit samo za obavljanje poslova graenja ispitni program obuhvaa one vaeepropise ilidijelove vaeihpropisa iz stavka 1.ovoga lanka koji seodnosena izvoenje graevina idrugepropiseuvezisposlovimavoenjapojedinihradovazakojesepolaestruniispit.

  lanak10.Gradivopredmeta Tehnika regulativa ispitivanja ipotvrivanja sukladnostiu graditeljstvuobuhvaa vaeepropise, odnosno dijelove vaeih propisa koji ureuju graevne proizvode, normizaciju, akreditaciju,mjeriteljstvo i temeljne zahtjeve i sigurnost proizvoda, te posebna pravna podruja koja ureuju ili su odutjecajana:uporabljivostgraevnihproizvoda,bitnezahtjevezagraevinu,utvrivanjeuporabljivosti,ocjenjivanjesukladnostiicertificiranjesukladnostigraevnihproizvoda,uporabljivostgraevine,prethodnaistraivanjanalokacijigraevine,ispitivanjegraevina,izdavanjeautoriziranihpodatakaiispitivanjaipotvrivanjasukladnosti.

  lanak11.Tehniku regulativu koju obuhvaa i sadri ispitni program utvruje Ministrica posebnom odlukom.Odlukaizstavka1.ovogalankaobjavljujesenaslubenimwebstranicamaMinistarstva.

  III.UVJETIZAPOLAGANJESTRUNOGISPITA

  lanak12.Pravonapolaganjestrunogispitaobveznikpolaganjastjeenakontoje,pozavrenomkolovanjuistjecanjustrune spreme,odnosno zavrenom studiju i stjecanju strunog,odnosnoakademskognazivaodgovarajuestruke,propisaneovimPravilnikom,stekaodvijegodineradnogiskustvanaodgovarajuimposlovimaustruciilinadrugimodgovarajuimposlovima.Pravonapolaganjestrunogispitazaobavljanjeposlovasudionikaugradnjiiposlovaispitivanjaipotvrivanjasukladnostiugraditeljstvu imajuobveznicipolaganjaarhitektonske,graevinske,elektrotehnike i strojarskestruke.Pravonapolaganjestrunog ispitazaposloveprostornog iurbanistikogplaniranja imaosobaarhitektonskestruke.Pravonapolaganjestrunogispitazaupravneposloveprostornogureenjaigradnjeimaosobaarhitektonskeigraevinskestruke.

  lanak13.Pravonapolaganjestrunog ispita imajuobveznicipolaganja,koji,osimuvjeta izlanka12.ovogaPravilnika,ispunjavajuiuvjetdasuuRepubliciHrvatskojzavrili:

  srednjukoluprogramatehniara(IV.stupanj,SSS), strunistudijkojimsestjeestruninazivpristupnikiliprvostupnik(baccalaureus)inenjer,

  preddiplomskisveuilinistudijkojimsestjeeakademskinazivsveuiliniprvostupnik(baccalaureus)inenjerili

  preddiplomskiidiplomskisveuilinistudijiliintegriranipreddiplomskiidiplomskisveuilinistudijkojimsestjeeakademskinazivmagistarinenjer.

  Pravonapolaganje strunog ispita imaju iobveznicipolaganjakoji su zavrili kolu ili studij izvanRepublikeHrvatske, koji odgovara uvjetima iz stavka 1. ovoga lanka, ako dokau priznavanje istovjetnosti stranesvjedodbe, odnosno diplome sukladno posebnim propisima i ispunjavanje uvjeta iz lanka 12. ovogaPravilnika.

  lanak14.

 • Pravonapolaganjestrunog ispitazaobavljanjeposlova ispitivanja ipotvrivanjasukladnostiugraditeljstvuima iobveznikpolaganjasrednjestrunespreme teobveznikpolaganjakoji jezavriostudij istekaostruni,odnosnoakademskinazivodgovarajuestruke,akojenastavniprogrampremakojemjezavriokolu,odnosnostudijprimjerenobavljanjuspecijaliziranihposlovauvezisocjenjivanjemsukladnosti, izdavanjemcertifikata iuporabljivou graevnih proizvoda te izdavanja autoriziranih podataka o prethodnim istraivanjima iispitivanjugraevinaakodokauispunjavanjeuvjetaizlanka12.ovogaPravilnika.Pravo na polaganje strunog ispita samo za obavljanje poslova graenja u okviru ispitnog programa zaobavljanjeposlovasudionikaugradnjiimaiobveznikpolaganjakojijestekaoakademskinazivmagistarinenjerodgovarajue struke, ako je nastavni program prema kojem je zavrio studij primjeren obavljanju poslovavoenjapojedinihradovaiakodokaeispunjavanjeuvjetaizlanka12.ovogaPravilnika.

  IV.NAINPOLAGANJASTRUNOGISPITA

  Ispitnopovjerenstvo

  lanak15.StruniispitpolaesepredispitnimpovjerenstvomMinistarstva.

  lanak16.Ispitnopovjerenstvoosnivase za svako strukovnopodrujepredvieno ispitnimprogramom,a sastoji seodpredsjednika i najmanje dva lana, ovisno o strukovnom podruju, te tajnika ispitnog povjerenstva.Predsjedniku,lanovimaitajnikuispitnogpovjerenstvaimenujusezamjenici.Ispitnopovjerenstvoradidoopoziva.

  lanak17.

  Ispitno povjerenstvo osniva ministrica posebnom odlukom. Odlukom iz stavka 1. ovoga lanka ministricaimenujepredsjednika,lanoveitajnikaispitnogpovjerenstvatenjihovezamjenike.Odlukomizstavka1.ovogalankaministricaodreujeikojeepredmeteispitivatiosobeimenovaneuispitnopovjerenstvo.

  lanak18.Za strukovno podruje arhitekture i strukovno podruje graevinarstva predsjednik i zamjenik predsjednikaispitnogpovjerenstvaimenujeseosobaizredadravnihslubenikaMinistarstva.Predsjednikom i lanovima ispitnogpovjerenstva, tenjihovim zamjenicima,mogu se imenovati samoosobekoje imajunajmanje akademski nazivmagistra i odgovarajue radno iskustvo naposlovima izrade, nadzoraprimjeneiliprovedbepropisaizpredmetakojeispituju.Osobeizstavka2.ovogalankamorajuimatipoloenstruniispitzaobavljanjeposlovagraditeljstva,odnosnoodgovarajuiispitpremaposebnimpropisimazauepodrujekojeispitujuakojetakavispitpropisan.

  lanak19.IspitnopovjerenstvoobveznojestruniispitprovoditiuskladusodredbamaovogaPravilnika.Predsjednikispitnogpovjerenstvainjegovzamjenik,kadagazamjenjuje,odgovornisuzazakonitoprovoenjestrunogispita.

  lanak20.AdministrativneposloveuvezispolaganjemstrunogispitaobavljaMinistarstvo.Tajnik ispitnog povjerenstva obavlja administrativne poslove vezano uz spis za polaganje strunog ispitapojedinogpristupnika iupisuvjerenjaopoloenomstrunom ispituuRegistar izdanihuvjerenjaopoloenimstrunimispitima.

  lanak21.Osobe koje ine ispitno povjerenstvo i osobe koje su imenovane njihovim zamjenicima, kada sudjeluju uodravanju strunog ispita, imaju pravo na naknadu. Visinu naknade iz stavka 1. ovoga lanka odreujeministricaposebnomodlukom.

  Postupakpolaganjastrunogispita

  lanak22.

 • KandidatMinistarstvupodnosizahtjevzapolaganjestrunogispitanaobrascuSIG1,dimenzije210297mm,poblieodreenomuPrilogu1.kojijesastavnidioovogaPravilnika.Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga lanka kandidat obvezno prilae dokaze o ispunjavanju uvjeta za polaganjestrunogispitaitoo:steenomoradnomiskustvuistrunojspremi,odnosnosteenomstrunom,odnosnoakademskomnazivuuokvirupropisanestruke.Osimdokazaizstavka2.ovogalanka,uzzahtjevzapolaganjestrunogispitakandidatprilaeidrugedokazeakojetopotrebnosobziromnaodredbelanka13.stavka2.i3.ilanka10.ovogaPravilnika.Dokaziizstavka2.ovogalankaosobitosu: original, odnosno ovjerena preslika svjedodbe o zavrenoj koli, odnosno diplome o zavrenom studiju,originalnapotvrda(osteenomradnom iskustvu)poslodavcakodkojega jekandidatstekaoradno iskustvo,odnosnodrugaispravaposlodavca(npr.rjeenjeorasporedunaradnomjestoisl.)i/iliovjerenapreslikaradneknjiicekandidata.

  lanak23.KandidatkojizahtjevomzapolaganjestrunogispitaiprilozimauztajzahtjevnedokaedaispunjavauvjetezapolaganjestrunogispitapropisaneovimPravilnikom,nemapravopristupitipolaganjustrunogispita,oemuebitiobavijetenpisanomobavijesti.Protivobavijesti izstavka1.ovoga lankakandidatmoeurokuod8danaodnjezinaprimitka izjavitipisaniprigovorministrici.Oprigovoruizstavka1.ovogalankaministricaodluujeodgovarajuomprimjenomodredbiZakonaoopemupravnompostupkuiuskladusovimPravilnikom.

  lanak24.O mjestu i vremenu polaganja strunog ispita kandidatu se dostavlja pisana obavijest, s informacijom oispitnomprogramupokojemsepolaestruniispit.Obavijestizstavka1.ovogalankamorabitidostavljenakandidatunajmanje30danaprijedanaodreenogzapolaganjestrunogispita.Iznimnoododredbe stavka1.ovoga lanka, kandidatmoepisanimpodneskompredloitidamu seodobripolaganjestrunogispitaiprijeistekarokaizstavka2.ovogalanka.Oprijedloguizstavka3.ovogalankaodluujepredsjednikispitnogpovjerenstva.Akojeprijedloguudovoljeno,kandidatusedostavljaobavijestonovomvremenuodravanjastrunogispita.

  lanak25.KandidatmoepisanimpodneskomMinistarstvuodgoditipolaganjestrunogispitanajkasnije3danaprijedanaodreenogzapolaganje.Akosekandidatudogodenepredvienirazlozi3danaprijedanaodreenogzapolaganje ispitazbogkojihnemoepristupitipolaganjustrunogispita,onpolaganjeispitamoeodgoditipisanimpodneskomiliusmeno,uzuvjetdarazlogeopravdaodgovarajuimdokazom.Usluajevimaizstavka1.i2.ovogalankasmatrasedakandidatstruniispitnijepolagao.

  lanak26.Prijepoetkapolaganjastrunogispitatajnikispitnogpovjerenstvazasvakogkandidataobveznoutvruje:identitet,jesuliuzahtjevuzapolaganjestrunogispitanavedenisvipodacipropisaniobrascemzahtjeva,ispunjavalikandidatuvjetezapolaganjestrunogispitapropisaneovimPravilnikom,jesuliplaenitrokovipolaganjastrunogispita.Tajnikispitnogpovjerenstvaobvezanjeupoznatikandidatasnjegovimpravimaiobvezamapripolaganjustrunogispita.

  lanak27.Struniispitsepolaeusmeno.Oprovoenjustrunogispitavodisezapisnik.ZapisnikostrunomispituvodisenaobrascuSIG2,listovadimenzije210297mm,pobliepropisanomuPrilogu2.kojijesastavnidioovogaPravilnika.

  lanak28.

 • Uspjeh kandidata na strunom ispitu ocjenjuje se ocjenom: poloio, odnosno nije poloio.Za svaki ispitni predmet koji kandidat polae upisuje se ocjena zadovoljio, odnosno nije zadovoljio.Kandidatdobivaocjenuzadovoljioako jedaoodgovore kojima jedokazaodaupropisanojmjeripoznajevaeutehnikuregulativuobuhvaenuispitnimpredmetom.Kandidat dobiva ocjenu poloio ako je iz svih ispitnih predmeta ocijenjen ocjenom zadovoljio.Ocjenustrunogispitakandidatuzakljuujeiobjavljujepredsjednikispitnogpovjerenstvanatemeljuocjenaizsvihispitnihpredmetasadranihuzapisnikuostrunomispitu.

  lanak29.Smatrat seda struni ispitnijepoloiokandidatkojinijepristupionjegovupolaganju,apolaganje ispitanijeodgodiouskladusovimPravilnikom.Smatratsedastruniispitnijepoloiokandidatkojitijekomispitaodustaneodpolaganja.

  lanak30.Iznimnood lanka29. stavka2.ovogaPravilnika ako kandidat tijekom strunog ispitaodustaneodnjegovapolaganja iz zdravstvenih ilidrugihopravdanih razloga, ispitnopovjerenstvomoedonijetiodlukuoprekidupolaganjastrunog ispitazatogakandidata.Ovaodlukaseupisujeuzapisnikostrunom ispituuznavoenjerazlogazbogkojihjeoprekiduispitaodlueno.Kandidatkojemu jeprekinutopolaganjestrunog ispitamoenastavitipolaganje ispitaurokuod90danaoddanadonoenjaodlukeoprekidu.Ako kandidat kojemu je prekinuto polaganje strunog ispita ne pristupi polaganju, odnosno ne nastavi spolaganjemstrunogispitaurokuizstavka1.ovogalankasmatratesedastruniispitnijepoloio.

  lanak31.Kandidatkojijepolagaostruniispit,anijepoloionajviejedanispitnipredmet,moepolagatipopravniispitiztogaispitnogpredmeta(udaljnjemtekstu:popravniispit).Rokukojem sepolaepopravni ispitnemoebitikraiod30dananitiduiod60danaoddanapolaganjastrunog ispita na kojem kandidat nije zadovoljio u ispitnom predmetu iz kojeg polae popravni ispit.Odredbe ovoga Pravilnika kojima je ureen postupak polaganja strunog ispita na odgovarajui se nainprimjenjujenapopravniispit.Podaciopolaganjupopravnogispitaupisujuseuzapisnikostrunomispitu

  lanak32.Kandidatkojinijepoloiostruniispitmoeponovopristupitipolaganjustrunogispitanajranijeprotekomrokaod30danaoddanaprethodnogpolaganja.

  UvjerenjeopoloenomstrunomispituiRegistarizdanihuvjerenja

  lanak33.OpoloenomstrunomispituMinistarstvoizdajeuvjerenje.UvjerenjeopoloenomstrunomispituizdajesenaobrascuSIG3,dimenzije210297mm,pobliepropisanomuPrilogu3.kojijesastavnidioovogaPravilnika.Podaciuobrascuuvjerenjaopoloenomstrunomispituispunjavajuseelektroniki.Uvjerenjeopoloenomstrunomispitupotpisujepredsjednikispitnogpovjerenstva.

  lanak34.Ministarstvo vodi Registar izdanih uvjerenja o poloenom strunom ispitu (u daljnjem tekstu: Registar).Registar se vodipremaobrascuSIG4,pobliepropisanomuPrilogu4. koji je sastavnidioovogaPravilnika.Registarsesastojiod listovadimenzija210297mm,kojisuoznaenirednimbrojem imorajubitiuvezani.URegistarseupisujuiinjeniceizlanka55.iuvjerenjaizlanka56.ovogaPravilnika.U registru se vodi i evidencija o strunom usavravanju obveznika strunog usavravanja.Izvod iz Registra izdanih uvjerenja osoba koje ispunjavanjem obveze strunog usavravanja u skladu sodredbamaovogaPravilnikadokazujupoznavanjevaeetehnikeregulativeobjavljujesenaslubenojwebstraniciMinistarstva.

 • Trokovipolaganjastrunogispita

  lanak35.Trokove za polaganje strunog ispita snosi kandidat ili njegov poslodavac. Iznos trokova polaganja strunog ispita iz stavka 1. ovoga lanka, te nain uplate tih trokova odreuje ministrica posebnom odlukom. Kandidatu koji je odgodio polaganje strunog ispita u skladu s odredbama ovoga Pravilnika uplaeni iznos trokova iz stavka 1. ovoga lanka priznaje se za idue polaganje strunog ispita, ako u meuvremenu trokovi polaganja strunog ispita nisu utvreni u viem iznosu. Kada su trokovi strunog ispita utvreni u viem iznosu od uplaenog iznosa iz stavka 3. ovoga lanka kandidat, odnosno njegov poslodavac nadoplauju razliku trokova. Trokovi popravnog ispita plaaju se u iznosu od 30% trokova utvrenih za polaganje strunog ispita, a snosi ih pristupnik ili njegov poslodavac.

  V.STRUNOUSAVRAVANJE

  Obveznicistrunogusavravanjainainprovjere

  lanak36.Obveznikstrunogusavravanjaduan jeupotpunjavati iusavravatisvojeznanjenakonpoloenogstrunogispitauskladusodredbamaovogaPravilnika.O strunom usavravanju obveznika strunog usavravanja vodi se evidencija sukladno odredbama ovogaPravilnika.Struno usavravanje obveznika strunog usavravanja prati se u petogodinjim razdobljima, na nain daobvezazaprvopetogodinjerazdobljepoinjeteiodprvogsljedeegdananakonpoloenogstrunogispita(udaljnjemtekstu:petogodinjerazdoblje).Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, od obveze strunog usavravanjapo ovom Pravilniku izuzeti su dravnislubenicikojiradenaposlovimaizrade,nadzoraprimjeneiliprovedbetehnikeregulative.

  lanak37.Obveznik strunog usavravanja struno usavravanje tijekom petogodinjeg razdoblja ostvaruje vlastitimodabirom odgovarajueg oblika imogunosti usavravanja ili prema programu za koji je dana suglasnost uskladusovimPravilnikom,odnosnokombinacijomtihdvajunaina.Obveznikstrunogusavravanjaduan jeupetogodinjemrazdobljustrunimusavravanjemuskladusovimPravilnikomostvaritinajmanje100bodova,odeganajmanje20bodova izpoznavanjatehnikeregulative izpodrujaobuhvaenogispitnimprogramomstrunogispitakojegjepoloio.Ostvarenibodoviu jednompetogodinjemrazdobljunemoguseprenositi ievidentiratiudrugopetogodinjerazdobljestrunogusavravanja.

  lanak38.Obveznikstrunogusavravanjaobvezanjeodabrativoditeljaevidencijestrunogusavravanjazapetogodinjerazdoblje.Usvrhuvoenjaevidencijestrunogusavravanjaobveznikstrunogusavravanjaduanjevoditeljuevidencijestrunogusavravanjadostavljati:podatkeoobjavljenojknjizi,prirunikuililanku,potvrduoodranompredavanjupopozivuiliaktivnom/pasivnomsudjelovanjunastrunomilistrunoznanstvenomskupupotvrduoodranompredavanjuiliopohaanjuteajailiprisustvovanjaskupustrunogusavravanjauokvirupetogodinjegprogramastrunogusavravanja,originaliliovjerenukopijudiplomeosteenomstrunom,odnosnoakademskomnazivu,potvrduoaktivnomraduupovjerenstvuMinistarstva,odnosnoTehnikomodboruHrvatskogzavodazanorme,drugedokazevezanezaaktivnostiusavravanjaiupotpunjavanjaznanjaizpodrujaprostornogureenjailigraditeljstva.

 • lanak39.Obveznikstrunogusavravanjakoji izopravdanihrazloga(npr.zbog:bolesti,porodiljskogdopusta,rada u inozemstvu, nezaposlenosti i sl.) nije bio u mogunosti kontinuirano u petogodinjemrazdobljuobavljatistrunousavravanjepremaodredbamaovogaPravilnika,tezbogtoganijeuspiosteipropisanibrojbodovazatorazdoblje,moeministricipodnijetizahtjevzaproduenjerazdobljastrunogusavravanja.Zahtjevmorapotkrijepitiodgovarajuimdokazima.Ozahtjevuizstavka1.ovogalankaMinistricaodluujerjeenjem.

  Oblicistrunogusavravanjaievidencija

  lanak40.

  Strunousavravanjeobuhvaarazliiteoblikeusavravanjastjecanjemiunaprjeivanjemstrunogznanja,itoosobito:objavljivanjemknjiga,prirunikatestrunihiznanstvenihradovaizpodrujaprostornogureenjaigraditeljstva,odravanjempredavanjailiaktivnom/pasivnomsudjelovanjunastrunomilistrunoznanstvenomskupupohaanjemteajacijeloivotnoguenjakojeorganizirajusveuilitaiveleuilitailiodravanjempredavanjanatomteaju,pohaanjemteajevastrunogusavravanjadrugihorganizatorailiodravanjempredavanjanatomteaju,sudjelovanjemuradustrunihistrunoznanstvenihskupova,okruglihstolova,radionicaisl.iliodravanjempredavanjananjima,poslijediplomskimstudijem,aktivnimradomupovjerenstvimaMinistarstva,odnosnoIspitnompovjerenstvu,aktivnimradomuTehnikimodborimaHrvatskogzavodazanormeizpodrujagraditeljstva,sudjelovanjemuradumeunarodnihtijelavezanihzatehnikozakonodavstvoizpodrujagraditeljstva,drugihvrstadjelovanjakojimaosobadokazujesvojnapredakiusavravanjeustruci.Strunousavravanjenanainpropisanstavkom1.ovogalankabodujeseuskladusTablicomuPrilogu5.kojijesastavnidioovogaPravilnika.

  lanak41.Pohaanje teajeva isudjelovanjenaskupovima iz lanka40.stavka1.ovogaPravilnika,odnosnoodravanjepredavanjananjima,smatrasestrunimusavravanjemakoseoniprovodepremapetogodinjemprogramuzakojegjedanasuglasnostMinistarstva.

  Petogodinjiprogramstrunogusavravanja

  lanak42.

  Petogodinji program strunog usavravanja (u daljnjem tekstu: program) provode, u pravilu, strukovneorganizacije,tesveuilitaiveleuilita,(udaljnjemtekstu:nositeljprograma).NositeljprogramaduanjezaprogramdobitisuglasnostMinistarstva(udaljnjemtekstu:suglasnost).Suglasnou se odreuje i bodovna vrijednost pojedinih dijelova programa te, po potrebi nainprovjereznanjasteenihprogramom,kaoiobvezenositeljaprograma,osobitoglede:nainaprovedbeprograma,osiguranjadostupnostiprogramauskladuspodrunimpotrebama,voenjaevidencijestrunogusavravanja.

  Suglasnostnijeupravniakt

  lanak43.Uz zahtjev za davanje suglasnosti nositelj programa prilae dokaze da program, nositelj programa i osobaodgovornazaprovedbuprogramaispunjavajuuvjetepropisaneovimPravilnikom.

  lanak44.

 • Suglasnost sedaje zaprogrampo kojem e seodravati teaj,odnosnoniz strunih ili strunoznanstvenihskupova koji sadrepredavanja,okrugle stolove i/ili radionicena kojimapolaznici teaja,odnosno sudioniciskupausvajajunovaznanjaznaajnazaobavljanjestrunihposlovaprostornogureenja,poslovasudionikaugradnji,poslovaispitivanjaipotvrivanjasukladnostiugraditeljstvuiliupravnihposlovaprostornogureenjaigradnje,uobuhvatukojiobveznikustrunogusavravanjaosiguravaprikupljanjeminimalnopropisanogbrojabodovaupetogodinjemrazdoblju.

  lanak45.Programusemoedatisuglasnostakosuispunjenisljedeiuvjeti:sadrajprogramamorabitiutemeljennasuvremenimspoznajamaiznanjimaznanostiistruketestanjuirazvojutehnikeregulative,sadrajprogramamoraosiguratiprijenossuvremenihspoznajaiznanjaradiosposobljavanjaosobazauinkovitradueuropskomgospodarskomprostoru,predavaiukljueniurealizacijuprogramamorajubitiosobekojeimajunajmanjeakademskinazivmagistra,odnosnomagistrainenjeraikojisupriznatistrunjaciizstrunogpodrujaprograma,teosobekojetrajnoradenaizradi,nadzoruprimjeneiliprovedbitehnikeregulativeukljueneuprogram,programmorasadravatikategorijestrunogusavravanja(unaprjeivanjaiusavravanjaznanja)uskladusbodovnimsustavomodreenimTablicomizPriloga5.ovogaPravilnika.

  lanak46.Program za kojeg je dana suglasnost moe se uz suglasnost Ministarstva mijenjati jednom godinje.Nadavanjesuglasnostiizstavka1.ovogalankanaodgovarajuisenainprimjenjujuodredbelanka42.ovogaPravilnika.

  lanak47.Nositeljprogramaobvezanjeuprovedbiprograma:provjeritiidentitetiprisutnostosobekojapohaateajilisudjelujenaskupukrozsvevrijemeodravanjateajailiskupa,voditievidencijustrunogusavravanjakodnjegaprijavljenogobveznikastrunogusavravanjazasveoblikestrunogusavravanja,neovisnoradiliseostrunomusavravanjuiznjegovogprogramailine,bezposebnenaknade,izvjetavatiMinistarstvonajmanjejednomgodinje,anazahtjevMinistarstvaiee,oprovedbiprograma,opodacimaizevidencijakojevoditeodrugimpitanjimaznaajnimzastrunousavravanjeobveznikastrunogusavravanja,izvijestitiMinistarstvoorezultatimastrunogusavravanjaupetogodinjemrazdoblju,kodnjegaprijavljenihobveznikastrunogusavravanja,omoguitiMinistarstvunadzornadprovedbomprogramaidrugimobvezamanositeljaprogramakojeimauskladusovimPravilnikomtenaddokumentimanatemeljukojihsevodievidencijastrunogusavravanjaobveznikastrunogusavravanja.Podgodinjimizvjetajnimrazdobljemizstavka1.podstavka3.ovogalankapodrazumijevaserazdobljeod1.listopadaprethodnegodinedo30.rujnatekuegodine,a izvjetajzaprethodno izvjetajnorazdobljepredajesedo31.listopadatekuegodine.Rezultatistrunogusavravanjaizstavka1.podstavka4.ovogalankaupisujuseuRegistar.Obveznik strunog usavravanja, na temelju odgovarajuih dokumenata, moe odMinistarstva zahtijevatiispravak u Registru upisanog broja bodova ako nae da upisani broj bodova strunog usavravanja nijeistovjetanstvarnosteenombrojubodova.Nositeljprogramaduan jeutvrditi iuinitidostupnimnaprikladannainpisanapravilaonainuprovedbeprogramaidrugihobvezauskladusodredbamaovogaPravilnikaidobivenomsuglasnostinaprogram.

  lanak48.AkoseutvrdinepravilnostuprovedbiprogramaMinistarstvonositeljuprogramarjeenjemodreujeprimjerenirokukojemsenepravilnostmoraotkloniti.Akonositeljprogramanepravilnostuprovedbiprogramaneotkloniurokuodreenomrjeenjem izstavka1.ovogalanka,Ministarstvoerjeenjemukinutisuglasnostzaprovoenjeprograma.Rjeenjem izstavka2.ovogalankaujednoseodreujenoviobveznikvoenjaevidencijeobveznikastrunogusavravanjakojisubilievidentiranikodnositeljaprogramakojemjesuglasnostukinuta.

 • lanak49.Nositeljprogramaduan jeobveznikustrunogusavravanjakoji jepohaaoteaj ilisudjelovaonastrunom,odnosnostrunoznanstvenomskupuizdatiispravuozavrenomteaju,odnosnopohaanjuskupakojasadri:nazivnositeljaprogramaimeiprezimepolaznikadatumimjestoroenjapolaznikanazivprogramatedatumodravanjainazivteajailiskupakojegjeosobapohaala,vrijednostteajailiskupaizraenuubodovimauskladusTablicomizPriloga5.ovogaPravilnika,brojispraveidatumizdavanja,potpisosobeodgovornezaprovedbuprogramaipeatnositeljaprograma.

  Pripremniprogram

  lanak50.

  U svrhu pripreme kandidata za polaganje strunog ispitamogu se provoditi pripremni programi. PripremniprogrammoeseprovoditiakojenanjegadanasuglasnostMinistarstva.Sadrajpripremnogprograma zapolaganje strunog ispitamoraodgovarati ispitnomprogramupropisanomovimPravilnikom.Odredbe ovoga Pravilnika kojima je propisano davanje suglasnosti na program strunog usavravanja naodgovarajuisenainprimjenjujuinadavanjesuglasnostinapripremniprogram.PohaanjempripremnogprogramazapolaganjestrunogispitanestjeusebodovipropisaniovimPravilnikomzastrunousavravanje.

  VI.PRIJELAZNEIZAVRNEODREDBE

  lanak51.

  OsobekojesuprijavilestruniispitdodanastupanjanasnaguovogaPravilnika,polagatestruniispitpremaPravilnikuostrunomispituteupotpunjavanjuiusavravanjuznanjaosobakojeobavljajuposlovegraditeljstva(Narodnenovine,br.82/05).Ispitna povjerenstva osnovana prema Pravilniku o strunom ispitu te upotpunjavanju i usavravanju znanjaosoba koje obavljaju poslove graditeljstva (Narodne novine, br. 82/05) nastavljaju s radom kao IspitnapovjerenstvaosnovanapremaovomePravilniku.

  lanak52.Registar izdanih uvjerenja o poloenom strunom ispitu koji se vodi prema Pravilniku o strunom ispitu teupotpunjavanjuiusavravanjuznanjaosobakojeobavljajuposlovegraditeljstva(Narodnenovine,br.82/05)nastavljasevoditikaoRegistarpremaovomePravilniku.

  lanak53.Suglasnost na petogodinji program usavravanja dana na temelju Pravilnika o strunom ispitu teupotpunjavanjuiusavravanjuznanjaosobakojeobavljajuposlovegraditeljstva(Narodnenovine,br.82/05)smatrasesuglasnouusmisluovogaPravilnika.NakonstupanjanasnaguovogaPravilnikanastavljaseprovoenjeprogramausavravanja izstavka1.ovogalanka.Bodovi koje je obveznik strunog usavravanja ostvario u skladu s Pravilnikom o strunom ispitu teupotpunjavanjuiusavravanjuznanjaosobakojeobavljajuposlovegraditeljstva(Narodnenovine,br.82/05)smatrajusebodovimausmisluovogaPravilnika.

  lanak54.Osobekojesudo1.listopada2005.godinepoloilestruniispitpremaranijevaeimpropisimazaobavljanjeodreenih poslova u graditeljstvu, odnosno prostornom ureenju, nastavljaju obavljati poslove sudionika ugradnji,poslove ispitivanja ipotvrivanja sukladnostiugraditeljstvu,odnosnoposloveprostornogureenja,bezpolaganjarazlikeispitnihpredmetaispitnogprogramapropisaneovimPravilnikom.

  lanak55.SmatratesedajepoloilastruniispitzaobavljanjeupravnihposlovaprostornogureenjaigradnjeuskladusodredbamaovogaPravilnikaosobaarhitektonske,odnosnograevinskestrukekoja:

 • dodanastupanjanasnaguovogaPravilnikaimanajmanje10godinaradnogiskustvanaobavljanjuupravnihposlovaprostornogureenjaigradnje,jepoloiladravnistruniispitpremaposebnomzakonu,preslikuuvjerenjaopoloenomdravnomstrunomispituipreslikuradneknjiice,ovjereneodjavnogbiljenika,dostaviMinistarstvuradiupisauRegistar.Smatraseda jeosoba izstavka1.ovogalankapoloilastruni ispitzaonustrunuspremu,odnosnorazinuvisokogobrazovanjazakojujepoloiladravnistruniispitpremaposebnomzakonu.

  lanak56.SmatratesedajepoloilastruniispituskladusodredbamaovogaPravilnikaosobageodetskestrukekoja:jepoloilastruniispitsukladnopropisimakojimaseureujuposlovidravneizmjereikatastranekretnina,posjedujeuvjerenjeopoloenomstrunomispituizpodstavka1.ovogalankaukojemje,akojetotimpropisomureeno,utvrenodajestruniispitobuhvatioipoznavanjepropisaizpodrujagraditeljstva,preslikuuvjerenjaopoloenomstrunomispituizpodstavka1.ovogalanka,ovjerenuodjavnogbiljenika,dostaviMinistarstvuradiupisauRegistar.Osobe iz stavka 1. ovoga lanka dune su se struno usavravati i obavjetavatiMinistarstvo o steenimbodovimauskladusodredbamaposebnogpropisakojimseureujestrunousavravanjeizpodrujadravneizmjereikatastranekretnina.Odredbestavka1.podstavka2.,testavka2.ovogalankaprimjenjujuseoddanastupanjanasnagupropisaostrunom ispitu iz podruja dravne izmjere i katastra nekretnina, kojim se propisuje i obveza poznavanjapropisaizpodrujagraditeljstvateobvezastrunogusavravanja.

  lanak57.Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vaiti Pravilnik o strunom ispitu te upotpunjavanju iusavravanjuznanjaosobakojeobavljajuposlovegraditeljstva(Narodnenovine,br.82/05).

  lanak58.OvajPravilnikstupanasnaguosmogdanaoddanaobjaveuNarodnimnovinama.Klasa:36001/0804/1Urbroj:53101081Zagreb,21.veljae2008.MinistricaMarinaMatuloviDropuli,dipl.ing.arh.,v.r.

  PRILOG1.

 • PRILOG2.

 • PRILOG3.

 • PRILOG4.

 • PRILOG5.

 • MINISTARSTVOZATITEOKOLIA,PROSTORNOGUREENJAIGRADITELJSTVANatemeljulanka5.stavka4.Zakonaoprostornomureenju igradnji(Narodnenovine,br.76/07 i38/09)ministricazatiteokolia,prostornogureenjaigraditeljstvadonosi

  PRAVILNIKOIZMJENAMAIDOPUNAMAPRAVILNIKAOSTRUNOMISPITUTEUPOTPUNJAVANJUIUSAVRAVANJUZNANJAOSOBAKOJEOBAVLJAJUPOSLOVEPROSTORNOGUREENJAIGRADITELJSTVA

  [NN141/09;27.11.2009.]

  lanak1.U Pravilniku o strunom ispitu te upotpunjavanju i usavravanju znanja osoba koje obavljaju posloveprostornogureenjaigraditeljstva(Narodnenovine,br.24/08)u...

  PRIJELAZNEIZAVRNEODREDBE

  lanak13.PostupcizapoetipoodredbamaPravilnikaostrunom ispitu teupotpunjavanju iusavravanjuznanjaosobakoje obavljaju poslove prostornog ureenja i graditeljstva (Narodne novine, br. 24/08), osim postupkadavanja suglasnosti za provedbu pripremnih programa za pripremu kandidata za polaganje strunog ispita,postupakadavanja suglasnostinapetogodinjiprogram strunogusavravanja,postupkapolaganja strunogispitaiupisauregistre,dovritesepoodredbamatogPravilnika.Postupakdavanjasuglasnostizaprovedbupripremnihprogramazapripremukandidatazapolaganjestrunogispita, postupak davanja suglasnosti na petogodinji program strunog usavravanja, postupak polaganjastrunog ispita i upisi u registre zapoeti po odredbama Pravilnika o strunom ispitu te upotpunjavanju iusavravanjuznanjaosobakojeobavljajuposloveprostornogureenja igraditeljstva (Narodnenovine,br.24/08)dovritesepoodredbamaovogaPravilnika.

  lanak14.DanomstupanjanasnaguovogaPravilnikaprestajuvaitisuglasnostiizdanezaprovedbupripremnihprogramaza pripremu kandidata za polaganje strunog ispita izdane na temelju Pravilnika o strunom ispitu teupotpunjavanju i usavravanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog ureenja i graditeljstva(Narodnenovine,br.24/08).

  lanak15.ObrazacSIG1,SIG2,SIG3iSIG4kojijepodrobnijeopisanuprilogu1.,2.,3.,odnosno4.Pravilnikaostrunom ispitu teupotpunjavanju iusavravanjuznanjaosobakojeobavljajuposloveprostornogureenja igraditeljstva(Narodnenovine,br.24/08)zamjenjujeseObrascemSIG1,SIG2,SIG3iSIG4pobliepropisanomuPrilogu1.,2.,3.,odnosno4.kojijesastavnidioovogaPravilnika.Tablica izPriloga5.Pravilnikaostrunom ispituteupotpunjavanju iusavravanjuznanjaosobakojeobavljajuposloveprostornogureenja igraditeljstva (Narodnenovine,br.24/08) zamjenjuje seTablicom izpriloga5.kojijesastavnidioovogaPravilnika.

  lanak16.Uvjerenja o poloenom strunom ispitu za obavljanje poslova u izgradnji objekata i druga odgovarajuauvjerenjaopoloenomstrunom ispitusteenanapodrujubive Jugoslavijeprije8. listopada1991.godineizjednaenasupopravnojsnazisodgovarajuimuvjerenjimasteenimauRepubliciHrvatskoj.

  lanak17.Osobe i podatci o osobama za koje se prema lanku 55. Pravilnika o strunom ispitu te upotpunjavanju iusavravanjuznanjaosobakojeobavljajuposloveprostornogureenja igraditeljstva (Narodnenovine,br.24/08) smatrada supoloile struni ispit zaobavljanjeupravnihposlovaprostornogureenja igraditeljstvaupisuju sepoduvjetimapropisanim tim lankomuRegistarpriznatih strunih ispita zaobavljanjeupravnihposlovaprostornogureenjaigraditeljstva.RegistarpriznatihstrunihispitazaobavljanjeupravnihposlovaprostornogureenjaigraditeljstvavoditajnikispitnogpovjerenstvanaObrascuSIG5pobliepropisanomuPrilogu6.kojijesastavnidioovogaPravilnika.

  lanak18.

 • OvajPravilnikstupanasnaguosmogdanaoddanaobjaveuNarodnimnovinama.Klasa:36001/0904/23Ur.broj:53101091Zagreb,19.studenoga2009.MinistricaMarinaMatuloviDropuli,dipl.ing.arh.,v.r.

  PRILOG1.ObrazacSIG1_______________________________________________Imeiprezime_______________________________________________MjestoidatumpodnoenjazahtjevaMINISTARSTVOZATITEOKOLIA,PROSTORNOGUREENJAIGRADITELJSTVA10000Zagreb,UlicaRepublikeAustrije20Na temeljuodredbe lanka5. stavka1. i2.Zakonaoprostornomureenju igradnji (Narodnenovine,br.76/07 i38/09) i lanka22.Pravilnikao strunom ispitu teupotpunjavanju iusavravanju znanjaosobakojeobavljajuposloveprostornogureenjaigraditeljstva(Narodnenovine,br24/08i141/09),podnosimsljedei

  ZAHTJEVzapolaganjestrunogispitazaobavljanjeposlovaprostornogureenjaigraditeljstva

  1. Imeiprezime:

  2. Dan,mjesec,godina,mjestoidravaroenja:

  3. Brojosobneiskaznice,tkojujeizdaoigdje,OIB:

  4. Adresastanovanjaitelefon:

  5. Strunaspremasteenakolovanjem,odnosnostruniiliakademskinazivsteenstudiranjem,struka:

  6. Podacioradnomiskustvuustruci:

  7. Strukovnopodrujeivrstaposlovazakojesepodnosizahtjevzapolaganjestrunogispita:

  strukovnopodruje________________________________vrstaposlova________________________________uepodrujestruke________________________________

  8. Posebnanapomena:kandidatimavepoloenstruniispit(navestipojedinosti)

  Priloeno(navesti):________________________________Potpiskandidata

 • PRILOG2.ObrazacSIG2

  REPUBLIKAHRVATSKAMINISTARSTVOZATITEOKOLIA,PROSTORNOGUREENJAIGRADITELJSTVAISPITNOPOVJERENSTVOZASTRUNIISPITZAOBAVLJANJEPOSLOVAPROSTORNOGUREENJAIGRADITELJSTVASTRUKOVNOISPITNOPODRUJE_______________________KLASA:UR.BROJ:Zagreb,

  ZAPISNIKOpolaganjustrunogispitazaobavljanjeposlovaprostornogureenjaigraditeljstvapredispitnimpovjerenstvomMinistarstvazatiteokolia,prostornogureenjaigraditeljstvaosnovanimodlukomministriceklasa:_________________,ur.broj:___________,od____________usastavu:1.__________________________predsjednikispitnogpovjerenstva,2.__________________________lanispitnogpovjerenstva,3.__________________________lanispitnogpovjerenstva___________________________________________________________________________________________(imeiprezimekandidata,struniiliakademskinaslovsteenkolovanjem)roen/roena___________________________________________________________________________________________(datumimjestoroenja)OIB________________________________________________polaedana___________________________________________(datum)struniispitustrukovnompodruju____________________________________________________________zaobavljanjeposlova(arhitekture,graevinarstva,elektrotehnike,strojarstva)___________________________________________________________________________________________(struniposloviprostornogureenja,poslovisudionikaugradnji,posloviispitivanjaipotvrivanjasukladnostiugraditeljstvu,upravniposloviprostornogureenjaigradnje)poispitnomprogramuoznake:___________________________________,za___________________________________________________________________________________________(strunaspremakandidata,odnosnostruniiliakademskinazivsteenstudiranjem)stranicazapisnika:1/nPodaciotijekustrunogispita:

  Ispitnipredmet Pitanja Zabiljekaispitivaaiocjena(zadovoljio/nijezadovoljio)

  Imeiprezime,potpisispitivaa

  PODACIOPOPRAVNOMISPITU:Kandidatpolae___________________________________popravniispitizpredmeta:____________________________________Podaciotijekupopravnogispita:

  Ispitnipredmet Pitanja Zabiljekaispitivaaiocjena(zadovoljio/nijezadovoljio)

  Imeiprezime,potpisispitivaa

 • Nakonzavrenogispita,ispitnopovjerenstvoutvrujedakandidat:struniispitustrukovnompodruju____________________________________________________________zaobavljanjeposlova(arhitekture,graevinarstva,elektrotehnike,strojarstva)_________________________________________________________________________________________________________(struniposloviprostornogureenja,poslovisudionikaugradnji,posloviispitivanjaipotvrivanjasukladnostiugraditeljstvu,upravniposloviprostornogureenjaigradnje)poispitnomprogramuoznake:________________,za_______________________________________________________________________________________________________________________________________(strunaspremaodnosnostruniiliakademskinazivkandidata)_____________________________________________________________________(jepoloio/nijepoloio)tokandidatutemeljemovogazapisnika,odmahpoodranomispituusmenoobjavljujepredsjednikispitnogpovjerenstva,akandidatobjavunavedenihrezultatastrunogispitapotvrujevlastorunimpotpisomovogazapisnikaKandidat:_________________________________Tajnikispitnogpovjerenstva:_____________________lanoviispitnogpovjerenstva:__________________________________________Predsjednikispitnogpovjerenstva:_____________________stranicazapisnika:n/n

 • PRILOG3.Obrazac:SIG3

  REPUBLIKAHRVATSKAMINISTARSTVOZATITEOKOLIA,PROSTORNOGUREENJAIGRADITELJSTVANatemeljulanka30.stavka1.Pravilnikaostrunomispituteupotpunjavanjuiusavravanjuznanjaosobakojeobavljajuposlovegraditeljstva(Narodnenovine,br.24/08i141/09)Ministarstvozatiteokolia,prostornogureenjaigraditeljstvaizdaje

  UVJERENJEopoloenomstrunomispituzaobavljanjeposlovaprostornogureenjaigraditeljstva

  __________________________________________________________________________________________(imeiprezimekandidata,strunaspremasteenakolovanjem,odnosnostruniiliakademskinazivsteenstudiranjem)roen/roena__________________________________________________________________________________________,(datumimjestoroenja)OIB________________________________________poloio/poloilajedana___________________________________________(datum)struniispitustrukovnompodruju____________________________________________________________zaobavljanjeposlova(arhitekture,graevinarstva,elektrotehnike,strojarstva)___________________________________________________________________________________________(struniposloviprostornogureenja,poslovisudionikaugradnji,posloviispitivanjaipotvrivanjasukladnostiugraditeljstvu,upravniposloviprostornogureenjaigradnje)za___________________________________________________________________________________________(strunaspremaodnosnostruniiliakademskinazivkandidata)..00001KLASA:UR.BROJ:UZagrebu,________________PREDSJEDNIKISPITNOGPOVJERENSTVA_________________________________

 • PRILOG4.ObrazacSIG4Stranicabr.1

  REPUBLIKAHRVATSKAMINISTARSTVOZATITEOKOLIA,PROSTORNOGUREENJAIGRADITELJSTVAREGISTARIZDANIHUVJERENJAOPOLOENIMSTRUNIMISPITIMAZAOBAVLJANJEPOSLOVAPROSTORNOG

  UREENJAIGRADITELJSTVAObrazacSIG4Stranicabr.__

  Rednibroj

  Klasifikacijskaoznaka,urudbenibrojidatumizdavanjaUvjerenja

  Imeiprezimekandidatabr.os.isk.imj.izd.,OIB*

  Dan,mjesec,god.,mjestoidravaroenjakandidat

  Strukovnopodruje

  Posloviiuiopis

  Datumpolaganjastrunogispita,oznakaispitnogprograma,strunasprema,odnosnostruniiliakademskinazivsteenstudiranjem

  Podaciostrunomusavravanju

  Napomene

  Razdobljestrunogusavravanja

  Kumulativnizbrojgodinjeostvarenihbodovazarazdobljestrunogusavravanja

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  *PodatakoOIB,akojesadranuUvjerenjuopoloenomstrunomispitu,odnosnokojemdrugomdokumentudostavljenomuzzahtjevzapolaganjestrunogispita.

  PRILOG5.Tablicabodovnihvrijednostikategorijaunapreivanjaiusavravanjaznanja

  Rednibroj

  Kategorijeunapreivanjaiusavravanjaznanja Mjera Brojbodova

  Objavljenistruniradoviidrugestruneiznanstvenepublikacije brojobjavljenihradova

  1 Knjiga(samostalniautor) 1 20

  2 Knjiga(viekoautora) 1 8

  3 Prirunik 1 8

  4 Struniiliznanstvenilanakuasopisu 1 8

  5 Popularizacijskilanak 1 2

  Pojedinanistruniistrunoznanstveniskupovi

  6 Pozvanipredavanaskupuuinozemstvu 10

  7 Pozvanipredavanaskupuuzemlji 5

 • 8 Strunii/ilistrunoznanstveniskupuinozemstvu aktivnosudjelovanjeslankomuzbornikuiliposterom

  5

  9 Strunii/ilistrunoznanstveniskupuzemlji aktivnosudjelovanjeslankomuzbornikuiliposterom

  4

  10 Strunii/ilistrunoznanstveniskupuinozemstvu pasivnosudjelovanje 3

  11 Strunii/ilistrunoznanstveniskupuzemlji pasivnosudjelovanje 2

  Petogodinjiprogramistrunogusavravanja satiilibrojskupova

  12 Teajuorganizacijiobrazovneustanoveilidrugogorganizatora 1akademskisat polaznik1

  predava5

  13 Nizovistrunihistrunoznanstvenihskupova 1predavanje(dvaakad.sata)

  polaznik2

  predava10

  1okruglistol polaznik2

  uvodniar5

  1radionica polaznik2

  voditelj5

  14 Strunoputovanje(1)podstrunimvodstvom 1putovanje sudioniknajvie8

  strunivoditeljnajvie16

  Ostalo

  15 Obrazovanjenaspecijalistikomiliznanstvenomposlijediplomskomstudijuupodrujukojejezastupljenouprostornomureenjuiligraditeljstvu

  tijekomstudija,zasvakitestiranisemestar

  15

  pozavretkustudija,zastjecanjeakademskognaziva

  m(2)x15

  16 AktivanradupovjerenstvimaMinistarstvavezanimzaregulativu,popovjerenstvu,jednokratno

  20

  17 AktivanraduTehnikomodboruHrvatskogzavodazanorme,potehnikomodboru,jednokratno

  20

  18 Sudjelovanjeuradumeunarodnihtijelavezanihzatehnikozakonodavstvoizpodrujagraditeljstva,potijelu,jednokratno

  10

  19 Prihvaenpatent 1 10

  20 Predavanajavnompredavanju 1 2

  21 OsposobljavanjepoProgramuizobrazbezaosobekojeprovodeenergetskepregledeienergetskocertificiranjezgrada(3)

  Modul1Modul2

  Program polaznik40

  1akademskisat predava5

  usavravanje 1akademskisat polaznik1

  predava5

  (1) Strunoputovanjemoe sebodovati samo ako seprovodipod strunim vodstvom i ako je sastavnidioodobrenog petogodinjeg programa; na strune voditelje odgovarajue se primjenjuju uvjeti propisani zapredavae; vrednovanje strunogputovanjapredlaenositeljpetogodinjegprograma,anajviibrojbodovamoebiti8zasudionikaputovanjai16zastrunogvoditelja

 • (2)mjeukupanbrojtestiranihsemestarapotrebnihzastjecanjeviegposlijediplomskogspecijalistikogiliznanstvenogstupnja(3)svibodoviraunajuseupoznavanjetehnikeregulative

  PRILOG6.ObrazacSIG5

  Stranicabr.1

  REPUBLIKAHRVATSKA

  MINISTARSTVOZATITEOKOLIA,PROSTORNOG

  UREENJAIGRADITELJSTVA

  REGISTARPRIZNATIHSTRUNIHISPITAZAOBAVLJANJEUPRAVNIHPOSLOVAPROSTORNOGUREENJAIGRADITELJSTVA

  Obrazac SIG5Stranicabr.__

  Rednibroj

  Klasifikacijskaoznaka,urudbenibrojidatumupisauRegistar

  Imeiprezime,br.os.isk.imj.izd.,OIB*

  Dan,mjesec,god.,mjestoidravaroenja

  Strukovnopodruje

  KlasifikacijskaoznakaiurudbenibrojUvjerenjaopoloenomdravnomstrunomispituidatumpolaganja

  Strunasprema,odnosnostruniiliakademskinazivsteenstudiranjem

  Napomene

  1 2 3 4 5 6 7 8

  *PodatakoOIB,akojesadranukojemdokumentudostavljenomradiupisauovajRegistar.

 • MINISTARZATITEOKOLIA,PROSTORNOGUREENJAIGRADITELJSTVANatemeljulanka5.stavka4.Zakonaoprostornomureenjuigradnji(Narodnenovine,br.76/07i38/09)ministarzatiteokolia,prostornogureenjaigraditeljstvadonosi

  PRAVILNIKOIZMJENIIDOPUNAMAPRAVILNIKAOSTRUNOMISPITUTEUPOTPUNJAVANJUIUSAVRAVANJU

  ZNANJAOSOBAKOJEOBAVLJAJUPOSLOVEPROSTORNOGUREENJAIGRADITELJSTVA[NN23/11;21.2.2011.]

  lanak1.

  U Pravilniku o strunom ispitu te upotpunjavanju i usavravanju znanja osoba koje obavljaju posloveprostornogureenjaigraditeljstva(Narodnenovine,br.24/08i141/09)...

  lanak2.OvajPravilnikstupanasnaguosmogdanaoddanaobjaveuNarodnimnovinama.Klasa:36001/1104/1Urbroj:53101111Zagreb,3.veljae2011.MinistarBrankoBai,dipl.ing.geod.,v.r.

  MINISTARSTVOZATITEOKOLIA,PROSTORNOGUREENJAIGRADITELJSTVANa temelju lanka5.stavka6.Zakonaoprostornomureenju igradnji (Narodnenovinebr.76/07,38/09,55/11i90/11)ministarzatiteokolia,prostornogureenjaigraditeljstvadonosi

  PRAVILNIKOIZMJENAMAIDOPUNAMAPRAVILNIKAOSTRUNOMISPITUTEUPOTPUNJAVANJUI

  USAVRAVANJUZNANJAOSOBAKOJEOBAVLJAJUPOSLOVEPROSTORNOGUREENJAIGRADITELJSTVA[NN129/11;14.11.2011.]

  lanak1.

  U Pravilniku o strunom ispitu te upotpunjavanju i usavravanju znanja osoba koje obavljaju posloveprostornogureenjaigraditeljstva(Narodnenovinebr.24/08,141/09i23/11)...

  PRIJELAZNEIZAVRNEODREDBE

  lanak3.Postupciproduenja razdoblja strunogusavravanja zapoetipoodredbamaPravilnikao strunom ispitu teupotpunjavanju i usavravanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog ureenja i graditeljstva(Narodnenovinebr.24/08,141/09i23/11)dovritesepoodredbamaovogaPravilnika.

  lanak4.OvajPravilnikstupanasnaguosmogdanaoddanaobjaveuNarodnimnovinama.Klasa:36001/1104/17Ur.broj:53101111Zagreb,9.studenoga2011.MinistarBrankoBai,dipl.ing.,v.r.

 • MINISTARSTVOGRADITELJSTVAIPROSTORNOGAUREENJANa temelju lanka5.stavka6.Zakonaoprostornomureenju igradnji (Narodnenovinebr.76/07,38/09,55/11,90/11i50/12)ministargraditeljstvaiprostornogaureenjadonosi

  PRAVILNIKOIZMJENAMAIDOPUNAMAPRAVILNIKAOSTRUNOMISPITUTEUPOTPUNJAVANJUIUSAVRAVANJUZNANJAOSOBAKOJEOBAVLJAJUPOSLOVEPROSTORNOGUREENJAIGRADITELJSTVA

  [NN109/12;3.10.2012.]

  lanak1.U Pravilniku o strunom ispitu te upotpunjavanju i usavravanju znanja osoba koje obavljaju posloveprostornogureenjaigraditeljstva(Narodnenovinebr.24/08,141/09,23/11,129/11i55/12)...

  lanak6.Petogodinje razdobljepraenjastrunogusavravanjakoje jedostupanjanasnaguovogaPravilnikapoeloteiutijekugodine,odnosnooddananakonpoloenogstrunog ispita,stupanjemnasnaguovogaPravilnikaproduujesedokrajakalendarskegodineukojojistietopetogodinjerazdoblje.

  lanak7.OvajPravilnikstupanasnaguosmogdanaoddanaobjaveuNarodnimnovinama.Klasa:36001/1204/13Ur.broj:53101121Zagreb,25.rujna2012.MinistarIvanVrdoljak,dipl.ing.el.,v.r.