pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika

Download Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika

Post on 22-Jun-2015

2.903 views

Category:

Education

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika

TRANSCRIPT

  • 1. PRAVILNIK O STALNOM STRUNOM USAVRAVANJU ISTICANJU ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAA ISTRUNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2012) I OSNOVNE ODREDBE lan 1Ovim pravilnikom utvruju se: oblici strunog usavravanja, prioritetne oblasti za strunousavravanje za period od tri godine, programi i nain organizovanja stalnog strunogusavravanja; uslovi, organ koji odluuje o sticanju zvanja i postupak napredovanja utoku usavravanja nastavnika, vaspitaa i strunih saradnika; obrazac uverenja opohaanom strunom usavravanju i druga pitanja od znaaja za razvoj sistemastrunog usavravanja. lan 2Profesionalni razvoj je sloen proces koji podrazumeva stalno razvijanje kompetencijanastavnika, vaspitaa i strunog saradnika radi kvalitetnijeg obavljanja posla iunapreivanja razvoja dece i uenika i nivoa postignua uenika.Sastavni i obavezni deo profesionalnog razvoja je struno usavravanje kojepodrazumeva sticanje novih i usavravanje postojeih kompetencija vanih zaunapreivanje vaspitno-obrazovnog, obrazovno-vaspitnog, vaspitnog, strunog rada inege dece (u daljem tekstu: obrazovno-vaspitni rad).Sastavni deo profesionalnog razvoja jeste i razvoj karijere napredovanjem u odreenozvanje. lan 3Struno usavravanje nastavnika, vaspitaa i strunih saradnika ustanova planira uskladu sa potrebama i prioritetima obrazovanja i vaspitanja dece i uenika, prioritetnimoblastima koje utvruje ministar nadlean za poslove obrazovanja (u daljem tekstu:ministar) i na osnovu sagledavanja nivoa razvijenosti svih kompetencija za profesijunastavnika, vaspitaa i strunog saradnika u ustanovi.Potrebe i prioritete strunog usavravanja ustanova planira na osnovu iskazanih linihplanova profesionalnog razvoja nastavnika, vaspitaa i strunih saradnika, rezultatasamovrednovanja i vrednovanja kvaliteta rada ustanove, izvetaja o ostvarenostistandarda postignua, zadovoljstva uenika i roditelja, odnosno staratelja dece i uenikai drugih pokazatelja kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada.

2. Lini plan profesionalnog razvoja nastavnika, vaspitaa i strunog saradnika sainjavase na osnovu samoprocene nivoa razvijenosti svih kompetencija za profesiju nastavnika,vaspitaa i strunog saradnika (u daljem tekstu: kompetencije).lan 4Stalno struno usavravanje ostvaruje se aktivnostima koje:1) preduzima ustanova u okviru svojih razvojnih aktivnosti, i to:(1) izvoenjem uglednih asova, odnosno aktivnosti sa diskusijom i analizom;(2) izlaganjem na sastancima strunih organa i tela koje se odnosi nasavladan program strunog usavravanja ili drugi oblik strunog usavravanjavan ustanove, prikaz knjige, prirunika, didaktikog materijala, strunoglanka, razliite vrste istraivanja, studijsko putovanje i strunu posetu i dr. saobaveznom diskusijom i analizom;(3) ostvarivanjem:- istraivanja (nauna, akciona, ad hoc i dr.);- projekta obrazovno-vaspitnog karaktera u ustanovi;- programa od nacionalnog znaaja u ustanovi;- programa ogleda, model centar;- oblika strunog usavravanja koji je pripremljen i ostvaren u ustanovi uskladu sa potrebama zaposlenih;2) se sprovode po odobrenim programima obuka i strunih skupova, u skladu sa ovimpravilnikom;3) preduzima ministarstvo nadleno za poslove obrazovanja (u daljem tekstu:Ministarstvo), Zavod za unapreivanje obrazovanja i vaspitanja i Zavod za vrednovanjekvaliteta obrazovanja i vaspitanja po postupku utvrenom ovim pravilnikom, i to kroz:(1) programe obuka;(2) strune skupove;(3) letnje i zimske kole;(4) struna i studijska putovanja;4) ostvaruju visokokolske ustanove na osnovu akreditovanih programa u okviruceloivotnog uenja; 3. 5) se organizuju na meunarodnom nivou, a od znaaja su za obrazovanje i vaspitanje,odnosno ueem na meunarodnim seminarima i skupovima;6) preduzima nastavnik, vaspita i struni saradnik u skladu sa linim planomprofesionalnog razvoja, i to aktivnostima koje nisu navedene u ta. 1) do 5) ovog lana. lan 5Struno usavravanje iz lana 4. ta. 1) i 2) ovog pravilnika jeste obavezna aktivnostnastavnika, vaspitaa i strunog saradnika utvrena pedagokom normom, u okviru 40-asovne radne nedelje.Za struno usavravanje iz lana 4. ta. 2) do 5) ovog pravilnika nastavnik, vaspita istruni saradnik ima pravo na plaeno odsustvo u skladu sa Zakonom o osnovamasistema obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: Zakon) i Posebnim kolektivnimugovorom za zaposlene u osnovnim i srednjim kolama i domovima uenika ("Slubeniglasnik RS", br. 12/09 i 67/11). II OBLICI STALNOG STRUNOG USAVRAVANJA lan 6Oblici stalnog strunog usavravanja nastavnika, vaspitaa i strunog saradnika, a kojenadleni organ ili organizacija odobri po utvrenoj proceduri, jesu:1) programi stalnog strunog usavravanja koji se ostvaruju izvoenjem obuke;2) akreditovani programi visokokolskih ustanova kao oblika celoivotnog uenja;3) struni skupovi:(1) kongres;(2) sabor, susreti i dani;(3) konferencija;(4) savetovanje;(5) simpozijum;(6) okrugli sto;(7) tribina;4) letnje i zimske kole;5) struna i studijska putovanja. 4. Oblici stalnog strunog usavravanja iz stava 1. ovog lana ostvaruju se, odnosnoorganizuju se kao domai ili meunarodni.Ovim pravilnikom ureuje se vrednovanje uea na meunarodnim oblicima strunogusavravanja iz stava 1. ovog lana.1. Programi i prioritetne oblasti stalnog strunog usavravanjalan 7Program stalnog strunog usavravanja iz lana 6. stav 1. taka 1) ovog pravilnika, uskladu sa Zakonom odobrava Zavod za unapreivanje obrazovanja i vaspitanja (udaljem tekstu: Zavod) na osnovu konkursa, u skladu sa ovim pravilnikom, a za programena jezicima nacionalnih manjina na kojima se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad uAutonomnoj pokrajini Vojvodini - Pedagoki zavod Vojvodine.Izuzetno, program iz stava 1. ovog lana koji je od javnog interesa donosi ministar iodreuje izvoaa obuke.Program iz st. 1. i 2. ovog lana sadri: naziv, cilj, kompetencije koje program razvija iunapreuje, sadraj, oblike rada, ciljne grupe, trajanje programa i vremenski rasporedaktivnosti; nain provere primene steenih znanja i vetina.Program iz st. 1. i 2. ovog lana moe da sadri module.Modul, u smislu ovog pravilnika, jeste skup funkcionalno povezanih sadraja i oblikarada u okviru osnovne teme programa i moe da se ostvaruje kao posebna celina.lan 8Prioritetne oblasti strunog usavravanja od znaaja za razvoj obrazovanja i vaspitanjajesu:1) prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja;2) prevencija diskriminacije;3) inkluzija dece i uenika sa smetnjama u razvoju i iz drutveno marginalizovanihgrupa;4) komunikacijske vetine;5) uenje da se ui i razvijanje motivacije za uenje;6) jaanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naroito u oblasti inovativnih metodanastave i upravljanja odeljenjem;7) saradnja sa roditeljima, uenicima i uenikim parlamentima; 5. 8) informaciono-komunikacione tehnologije. lan 9Zavod raspisuje konkurs za odobravanje programa stalnog strunog usavravanja svakedruge godine.Konkurs se objavljuje u javnom glasilu "Prosvetni pregled" i na veb stranici Zavoda i trajeod 1. do 31. oktobra.Pravo uea na konkursu imaju: predkolska ustanova, osnovna i srednja kola, domuenika, visokokolska ustanova i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja ivaspitanja (u daljem tekstu: ustanova), centar za struno usavravanje, struno drutvo,odnosno udruenje registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti obrazovanja ivaspitanja i koji to dokazuju izvodom iz statuta i odgovarajueg registra.U prijavi na konkurs dostavlja se program stalnog strunog usavravanja, u kome se,osim sadraja iz lana 7. stav 5. ovog pravilnika, navode i:1) naziv i reference podnosioca programa u vezi sa temom programa;2) reference autora u vezi sa temom programa;3) reference izvoaa obuke u vezi sa temom programa i u vezi sa vetinama iiskustvom u izvoenju obuka;4) prioritetne oblasti koje utvrdi Ministarstvo, a na koje se program odnosi;5) rezultate istraivanja (naunih, akcionih, ad hoc i dr.) koja ukazuju na problem koji jemogue prevazii predloenim programom i procenu oekivanih efekata obuke;6) specifikacija cene.Program stalnog strunog usavravanja ostvaruje se kroz obuku koja moe da trajenajkrae osam, a najdue 24 sata. Ako je program strukturisan kroz module, svakimodul moe da traje najdue 24 sata.Obuka moe da traje najdue osam sati dnevno.Najvei broj uesnika po grupi jeste 30.Obuku izvode najmanje dva voditelja.Isti izvoa moe da bude prijavljen za najvie pet programa. lan 10Prilikom odobravanja programa stalnog strunog usavravanja procenjuje se ispunjenostsledeih zahteva: 6. 1) da program doprinosi razvijanju kompetencija nastavnika, vaspitaa i strunihsaradnika;2) da program doprinosi ostvarivanju ciljeva obrazovanja i vaspitanja utvrenihZakonom, unapreivanja razvoja dece i uenika i nivoa postignua uenika i odraslih,odnosno unapreivanja obrazovno-vaspitnog rada;3) da su delovi opisa programa meusobno logino povezani i usaglaeni;4) reference iz lana 9. stav 4. ta. 1) do 3) ovog pravilnika.Procenjivanje ispunjenosti zahteva iz stava 1. ta. 1) i 2) ovog lana vri se na osnovudokaza iz lana 9. stav 4. taka 5) ovog pravilnika.lan 11Komisiju za pripremu predloga za odobravanje programa stalnog strunog usavravanjaobrazuje direktor Zavoda, odnosno Pedagokog zavoda. Rad komisije ureuje se optimaktom Zavoda, odnosno Pedagokog zavoda.Na predlog komisije iz stava 1. ovog lana direktor Zavoda, odnosno Pedagokogzavoda odobrava programe.Odobreni programi stalnog strunog usavravanja nastavnika, vaspitaa i strunogsaradnika, ukljuujui i listu Pedagokog zavoda, objavljuju se u katalogu na veb straniciZavoda, do 15. maja kolske godine u kojoj je objavljen konkurs.lan 12Program se odobrava za primenu u trajanju od dve godine.Izuzetno, program koji je odobravan i ostvarivan tri godine uzastopno i za koji se dokauempirijskim putem utvreni odlini efekti u primeni programa, moe da bude odobren ina etiri godine.Program koji nije primenjivan moe da bude odobren kao ogledni u trajanju od godinudana.Po isteku ogleda Zavod, odnosno Pedagoki zavod odobrava program na rok od jo dvegodine ili ga ne odobrava za dalju primenu, na osnovu vrednovanja ostvarenosti: ciljeva izadataka, naina primene prog

Recommended

View more >