pohybov‰ schopnosti

Download POHYBOV‰ SCHOPNOSTI

Post on 06-Jan-2016

48 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POHYBOVÉ SCHOPNOSTI. KONDIČNÍ SCHOPNOSTI podmíněny metabolickými procesy, dominantně souvisejí se získáním a přenosem energie pro vykonání pohybu SMÍŠENÉ-HYBRIDNÍ SCHOPNOSTI souvisejí s procesy metabolickými i s procesy regulace a řízení pohybu CNS KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • POHYBOV SCHOPNOSTI

 • KONDIN SCHOPNOSTIpodmnny metabolickmi procesy, dominantn souvisej se zsknm a penosem energie pro vykonn pohybu

  SMEN-HYBRIDN SCHOPNOSTIsouvisej s procesy metabolickmi i s procesy regulace a zen pohybu CNS

  KOORDINAN SCHOPNOSTIsouvisej s procesy regulace a zen pohybu v CNS, schopnost organismu konat asoprostorov pohybov vzorce

 • Kondin schopnostiVytrvalostn schopnostiSilov schopnostiRychlostn schopnosti - sten

 • Vytrvalostn schopnostiKomplex pedpoklad provdt innost poadovanou intenzitou co nejdle nebo co nejvy intenzitou ve stanovenm ase (odolvat nav)Zvis pedevm na adaptaci obhovho a dchacho systm a na zven jednodue dostupnch energetickch zsob, dc roli sehrv CNS.Aerobn a anaerobn procesy

  Zkladn pedpoklady pro vytrvalostn innost - somatick (vka, hmotnost, dlka konetin,zastoupen svalovch vlken) - fyziologick (VO2max, LA, mnostv .krvinek a plazmy, velikost min. srdenho objemu, utilizace O2) - psychologick osobnostn, voln vlastnosti, - technick ekonomika provdn pohybRozdlen vytrvalosti - obecn - speciln

 • Dlen vytrvalostnch vkonRozdlen vytrvalosti: - dlouhodob - od asi 8 10 min do.. ( do 35, 35-90,90-6 hod., nad 6 hod) - stedndob - od 2-3 min. do 8 10 min. - krtkodob od 20s. do 2-3 min. - (rychlostn)- do 20s.

  Dlouhodob vytrvalost Vytrvalost s aerobnm zkladem, m krat tm se podl anaerobnho metabolismu zvyujeAerobn vkon Aerobn kapacita Stedndob vytrvalost Vytrvalost s aerobnm zkladem, potebou kvalitn rovn anaerobn vytrvalosti. astji dosahovan tzv. kritick intenzita.

 • Krtkodob vytrvalost Zkladem je vysok anaerobn kapacita, schopnost prce pi vysok hladin krevnho LA a tak vysok kvalita innosti enzym neoxidativnho odbourvn energie. - kyslkov dluh nepm ukazatel anaerobn kapacity Rychlostn vytrvalost Charakterizovna dobou udren maximln intenzity pohybu. Energetick zabezpeen pouze ATP-KP systm.

 • Rozvoj (stimulace) vytrvalostnch schopnostMetody neperuovan - peruovan - fartlek Neperuovan rovnomrn - stdav Peruovan intervalov metoda - klasick 90 s. krtk, intenzivn, rychl (do 20s.) - stedn, (2 4(5)min. - dlouh , extenzivn, pomal (nad 5 min)Pro intervalov metody je spolenm znakem nepln zotaven pi zahjen dalho seku.Opakovan metoda stedn a dlouh seky (nad 3-4min), spolen znak je vysok rove zotavenVhodn vk pro rozvoj vytrvalosti

 • Silov schopnostiSchopnost lovka pekonvat nebo udrovat vnj odpor svalovou kontrakc.

  Piny odporu: - gravitace - reakce opory - odpor vnjho prosted - hmotnost bemene - odpor soupee, partnera - setrvanost jinch tles

 • Druhy silovch schopnostPodle pevldajcho zpsobu innosti, tedy podle druhukontrakce zapojench svalovch skupin lze provst zkladn rozdlen sly na slu statickou a dynamickou.Statick sla je schopnost vyvinout slu vizometrick kontrakci, svalov innost nezpsobuje pohyb, tlo i bemeno udruje ve statick poloze.Dynamick sla je silov schopnost projevujc se pohybem tla i jeho segment, jeho podstatou je koncentrick i excentrick svalov kontrakce.

 • Dal dlen silovch projevVbun (explozivn)Absolutn (maximln)RychlPomalVytrvalostn

 • Hybridn schopnostiRychlostn schopnosti Zvisl od zen a regulace pohybov innosti CNS a souasn od kvality innosti energetickch systm. Vysoce ddin zvisl schopnost, tedy je obtn trnovateln. Rychlostn schopnosti chpeme jako:jako vnitn pedpoklady proveden pohybu vysokou a maximln rychlost,jako schopnost zahjit a uskutenit pohyb v co nejkratm ase.

 • rove rychlostnch schopnostJe dna mj: - vysokou rovn techniky specifickho pohybu - svalovm systmem, tj. vysokm podlem rychlch FG vlken ve svalech (u sprinter a 90 %), schopnost souasn aktivace velkho potu motorickch jednotek, rychlho stdn svalovho napt, stah a uvolnn jak synergist,tak antagonist, elasticitou sval, nervovm systmem, tzn. rychlost veden vzruch, kvalitou a rychlost penosu informac pi nervosvalov innosti, energetickm systmem tj. vysokou zsobou kreatinofosftu, rychlou resyntzou ATP,psychickmi pedpoklady, tj. rychlm a pesnm vytvoenm pedstavy o pohybu, koncentrac, emon stabilitou.

 • lenn rychlostnch schopnostRychlost reakn je schopnost reagovat v co nejkratm ase na urit podnt.Rychlost akn akn rychlost pohybu (cyklick i acyklick) je vsledkem rychlosti svalov kontrakce a innosti nervosvalovho systmu. Podle prbhu jednotlivch fz pohybu rozliujeme cyklickou a acyklickou pohybovou innost a j odpovdajc typ rychlostn schopnosti:rychlost acyklick rychlost startovn, odrazov, vrhask, hrsk, jednorzovch pohyb (kop, der, hod, vrh aj.),rychlost cyklick rychlost akceleran, maximln (beck), se zmnami smru, hrsk (veden me), frekvenn, kombinac.

 • Rozvoj (stimulace) rychlostnch schopnostObtn trnovatelnJejich zmna je dlouhodobou zleitost Pzniv podmnky pro rozvoj rychlostnch schopnost se vyskytuj u v dtskm vku, kdy se ve 12 -13 letech formuje nervov zklad rychlostnch projev, tj. pedevm pohyblivost, labilita a rychlost nervovch proces.Po 14. a 15. roce se pirozen dispozice zvyovn "ist" rychlosti - pedevm frekvence pohyb - ponkud sniuje.Maxima rozvoje rychlostnch schopnost se vtinou dosahuje v 18 -21 letech (silov schopnosti)

  Rozvoj rychlosti Rychlostn zaten stimulujc rozvoj je udvno jako celek tmito parametry:Intenzita cvien: maximln Doba cvien: do 10 -15 sInterval odpoinku: 2 - 5 minutPoet opakovn: 10 - 15Zpsob odpoinku: aktivn Aktivace CNS: velmi vysok, hranin

 • Rychlostn kontrastObmovn odporu za elem stdn rychlosti pohybu Zaten ve zlehench podmnkchDosahovn nadmaximln rychlostiSnen odporu prosted, vnj dopomoc, ni hmotnost nad, nin, prava sportovnho nin,

  Role pohyblivosti a koordinanch schopnost Dleit pro techniku, kter je pro rychlost vznamnZkrcen sval psob kontraproduktivn

 • Pohybov obsah cvienU vrcholovho sportu i vkonnostnho mus odpovdat potebm danho sportu (cyklick, acyklicky atd.) U vkonnostnho, dt a mldee: - Bez ohledu na specializaci stimulovat vechny druhy rychlostnch schopnost. - Rychlostn zatovat ir spektrum svalovch skupin, tj. nohy, pae, trup. - Pouvat ir okruh cvien, zaloench na pohybech cyklickch, acyklickch Rychlost a sla Zven rychlosti zven frekvence pohybu - zven hybn sly

 • Reakn rychlost a jej stimulaceReakn rychlost se ve sportu rozum schopnost reagovat pohybem na urit podnt, vyjaduje se dobou reakce mezi potkem psoben podntu a zahjenm pohybu, podle tto doby se schopnost hodnot.

  Zkladn stimulace - metoda opakovn navozen situace - reakce jednoduch nebo vbrov Signly, podnty: signl optick (pohyb, situaci nebo jej zmnu, svtlo), signl akustick, taktiln (dotek)Pklady reakn rychlosti: - na taktiln podnt - reakn as 0,14-0,16 s- na akustick podnt - reakn as 0,15-0,16 s, u sportovc 0,07-0,10 s.- na optick podnt - reakn as 0,19-0,21s (kolektivn sporty)

 • Rychlostn barira a jej pekonvn Zlepovn adaptace poadavek astho opakovnVyhasnnPoteba variability podnt Dal podmnky inn stimulace Psychick stav sportovce, stav CNS RozcvienKlimatick podmnky, prostedRychlostn zaten se m zaazovat po dostatenm odpoinku a spe v prvn polovin trninkov jednotky

 • Stimulace rychlostnch schopnost v RTCZleitost kadho sportuNutnost rozvjet po zkladn kondin pprav (sla, vytrvalost)To znamen asi a do 1/3 PORychlostn trnink pedstavuje zaten vysok intenzity, proto neme bt objemov pli rozshl, u rychlostnch a rychlostn silovch sport max. 15-20% objemu.Metodick problematika zaazen silovch a rychlostnch TJ

 • Pohyblivostn schopnosti (Flexibilita)Schopnost realizovat pohyb v nleitm rozsahu o pln amplitud. Dobr rove je podmnna: - konstitunmi pedpoklady - kondin energetickmi pedpoklady - koordinanmi schopnostmi - trnovanost Stimulace pohyblivosti spov v zmrnm potlaen initel, kter omezuj kloubn rozsah, to znamen: usilovat o potebn uvolnn svalzvyovat prunost sval vaz protahovnmusmrovat reflexn aktivitu svalposilovat odpovdajcm zpsobem agonisty, tj. svaly, kter se podlej na dosaen kraj polohy, krajnho rozsahu vkloubuPohyblivost lze zlepovat kombinac uvolovacch , protahovacch a posilovacch cvien.

 • Metody rozvoje uvolnnosti sval,vaz: 1. Podle aktivity jedince pi proveden - aktivn - pasivn 2. Podle dynamiky proveden - dynamick - statick

 • Jsou podmnny funkcemi a procesy pohybov koordinace, jsou spjaty pedevm s zenm a regulac pohybov innosti, kladou zven nroky na jednotliv analyztory a CNS - men nroky na energetick systm.

  Definice: autoi nejsou jednotniFarfel(1975): schopnost lovka vykonvat jednoduch a integrovan pohyby rychle a pesn vmncch se podmnkch.Hirtz(1985) :Komplexn, relativn samostatn pedpoklady vkonov regulace, kter se utv vpohybovch innostech a na zklad dominantn genetickch ,ale ovlivnitelnch neurofyziologickch funknch mechanizm umouj uen(pohybov) a daj se trninkem rozvjet. Choutka: Schopnost eit rychle a eln pohybov koly rznho stupn sloitosti, nkdy se sem ad i schopnost se rychle uit novm pohybm. Dovalil: ji definici neuvd, - ir komplex schopnost, ale souasn o jistou specifinost jednotlivch schopnost

 • Hlavn oblasti innosti CNS dleitch pro koordinaci pohybuMezi hlavn oblasti pat: innost analyztor (zrakovho, sluchovho, proprioreceptor-analyztor ve svalech a lachch), innost jednotlivch funknch systm (obhovho, dchacho aj.) zabezpeujc psun energetickch zdroj do sval a bunk v konkrtnm pohybu, nervosvalov koordinace, psychologick procesy (nap. vle, pozornost, motivace).

  Dlen koordinace:ObecnSpecifick(speciln)

 • Projevy kvality koordinanch schopnost

  rychl a sprvn reakce na podnty zahjen, zmn i ukonen innosti prostednictvm koordinace jednotlivch dlch pohyb (nap. st tla) a jejich integrace do sladnch pohybovch celk,osvojovn novch pohyb v krtk dob a v pimen kvalit,kontrola vlastn pohybov innosti ve smyslu pimenho vynakldn svalov sly, vyuit prostoru a nleitho naasovn pohybov innosti,adaptace (pizp