Pla de Mobilitat Urbana del municipi de Vic ?· Pla de Mobilitat Urbana del municipi de Vic Annex a…

Download Pla de Mobilitat Urbana del municipi de Vic ?· Pla de Mobilitat Urbana del municipi de Vic Annex a…

Post on 23-Dec-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Pla de Mobilitat Urbana del municipi de Vic </p> <p>Annex a lInforme de Sostenibilitat </p> <p>Ambiental del Pla de Mobilitat Urbana de Vic (Osona) </p> <p>Novembre de 2013 </p> <p>CRDITS </p> <p>Direcci facultativa </p> <p>Diputaci de Barcelona Gerncia de Serveis dInfraestructures Viries i Mobilitat Oficina Tcnica de Mobilitat i Seguretat Viria Local Paloma Snchez-Contador Escudero Enginyera de Camins, Canals i Ports Cap de lOficina Tcnica de Mobilitat i Seguretat Viria Local Hugo Moreno Moreno Enginyer Tcnic dObres Pbliques Cap de la Secci de Mobilitat i Seguretat Viria Carmelo Rivero Ojeda Llicenciat en Geografia Tcnic de la Secci de Mobilitat i Seguretat Viria </p> <p>Ajuntament de Vic </p> <p>Departament d'Urbanisme, Habitatge, Mn Rural i Medi Ambient Departament de Mobilitat </p> <p>Equip redactor </p> <p>Advanced Logistics Group Jordi Singla Obiols Enginyer de Camins, Canals i Ports Cap de lrea de Mobilitat i Territori Marc Vila Recio Gegraf i Tcnic en GIS </p> <p> Carles Garcia Brull Gegraf i Tcnic Urbanista </p> <p> Guillem Martnez Bell Enginyer de Camins, Canals i Ports Marc Prez Arag Llicenciat en Geografia Beatriu Tenas Torres Biloga i especialista en intervenci ambiental </p> <p>NDEX </p> <p>1. OBJECTIU .................................................................................................................... 3 </p> <p>2. DIAGNOSI AMBIENTAL ............................................................................................... 4 2.1. Contaminaci atmosfrica .......................................................................................... 6 </p> <p>2.2. Contaminaci acstica................................................................................................ 8 </p> <p>3. COMUNICACI I SENSIBILITZACI ......................................................................... 18 3.1. La setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2013 ............................................... 18 </p> <p>3.2. El Programa educatiu pel medi ambient 2013-2014 ................................................. 20 </p> <p>3.2.1. El soroll ens envolta ......................................................................................................... 21 </p> <p>3.2.2. Activitat 36 de la Guia Hbitat: Circuleu, si us plau! .......................................................... 22 </p> <p>3.2.3. Deixem-nos portar. s el ms intelligent ICAEN- ........................................................... 23 </p> <p>3.3. Compartir cotxe ........................................................................................................ 24 </p> <p>3.4. Els vehicles elctrics................................................................................................. 25 </p> <p>3.5. Mobilitat amb bicicleta .............................................................................................. 26 </p> <p>4. CONCLUSIONS .......................................................................................................... 28 </p> <p>ndex de Figures </p> <p>Figura 1. Mapa de capacitat acstica del nucli urb de Vic 2011 .................................................. 8 </p> <p>Figura 2. Mapa de capacitat acstica del nucli urb de Vic Vic Centre 2013 ............................ 9 </p> <p>Figura 3. Mapa de capacitat acstica del nucli urb de Vic Vic Sud 2013 ............................... 10 </p> <p>Figura 4. Mapa de capacitat acstica del nucli urb de Vic Vic Nord 2013 ............................. 11 </p> <p>Figura 5. Mapa de situaci acstica existent (dirn) Vic Centre 2013 ..................................... 12 </p> <p>Figura 6. Mapa de situaci acstica existent (nocturn) Vic Centre 2013 ................................. 13 </p> <p>Figura 7. Mapa de situaci acstica existent (dirn) Vic Sud 2013 ......................................... 14 </p> <p>Figura 8. Mapa de situaci acstica existent (nocturn) Vic Sud 2013 ..................................... 15 </p> <p>Figura 9. Mapa de situaci acstica existent (dirn) Vic Nord 2013 ........................................ 16 </p> <p>Figura 10. Mapa de situaci acstica existent (nocturn) Vic Nord 2013 .................................. 17 </p> <p>Figura 11. Imatge dels materials didctics de la setmana de Mobilitat Sostenible i Segura ........ 19 </p> <p>Figura 12. Detall de lanunci elaborat per lAjuntament de Vic en relaci amb la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura ...................................................................................................... 19 </p> <p>Figura 13. Imatge del Programa Educatiu de medi ambient de Vic............................................. 20 </p> <p>Figura 14. Carrils de bicicleta, carrers amb prioritat invertida i bicicentres escolars .................... 27 </p> <p>Pla de Mobilitat Urbana de Vic: Annex a lInforme de Sostenibilitat Ambiental 1 </p> <p>ANNEX A LINFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL </p> <p>2 Pla de Mobilitat Urbana de Vic: Annex a lInforme de Sostenibilitat Ambiental </p> <p>Pla de Mobilitat Urbana de Vic: Annex a lInforme de Sostenibilitat Ambiental 3 </p> <p>1. OBJECTIU </p> <p>Aquest document Annex a lInforme de Sostenibilitat Ambiental (ISA) es formula en el marc dels treballs delaboraci del Pla de Mobilitat Urbana de Vic. La voluntat i la importncia que el PMU de Vic sigui un document de referncia en la gesti de la mobilitat de la ciutat i el llarg procs de consens entre tots els agents implicats fa que, sovint les dades inicials de les diagnosis presentades shagin dactualitzar per tal que el punt de partida sadapti a la situaci real. </p> <p>Comentar que lISA es desenvolupa en el marc de la Llei estatal 9/2006, de 28 dabril, relativa a lavaluaci dels efectes de determinats plans i programes sobre el medi ambient que est vinculada a la Directiva 2001/42 (CE del PE i del CE, relativa a l'avaluaci dels efectes de determinats plans i programes sobre medi ambient). </p> <p>Lobjectiu de lavaluaci ambiental s garantir que les repercussions sobre el medi ambient dels plans i programes siguin considerades i integrades adequadament des de linici, durant tot el procs davaluaci, tramitaci, execuci i desenvolupament. Des daquest punt de vista el treball multidisciplinar dALG permet incorporar la dimensi ambiental de forma transversal en tots els treballs que es realitzen, no obstant aix en el procediment establert per a determinats plans i programes es necessari realitzar la documentaci ambiental relativa a aquesta avaluaci. </p> <p>LInforme de Sostenibilitat Ambiental entregat amb data doctubre de 2011 respon al Document de Referncia (DR) ems pel Departament de Medi Ambient i Habitatge (actual Departament de Territori i Sostenibilitat) amb data 7 de juliol de 2010. </p> <p>Lannex que aqu es presenta complementa aquest Informe de Sostenibilitat Ambiental per tal de poder continuar amb el procediment daprovaci del Pla de Mobilitat Urbana de Vic. Els mbits que es complementen sn: les emissions de contaminants i PM10 aix com les immissions, el mapa acstic de la Ciutat de Vic i les activitats que tindran lloc durant la setmana de la mobilitat sostenible i segura (setembre 2013) com a accions de suport vinculades a la posada en marxa del Pla. </p> <p>4 Pla de Mobilitat Urbana de Vic: Annex a lInforme de Sostenibilitat Ambiental </p> <p>2. DIAGNOSI AMBIENTAL </p> <p>Un aspecte rellevant des del punt de vista de la diagnosi ambiental presentada a loctubre del 2011 respecte a aquest Annex amb data setembre 2013 s el refermament de la comunitat internacional i nacional en relaci a la lluita contra el canvi climtic. </p> <p>Les Poltiques, els Plans, el Programes i les eines desenvolupades per a minimitzar limpacte sobre el canvi climtic son els punts ms destacats de tot lengranatge que sha posat en marxa per a determinar les causes i les afectacions, els impactes i les vulnerabilitats, la implantaci daccions i la valoraci dels resultats, ladaptaci. </p> <p>Tot plegat per realitzar una gesti ms eficient dels diversos sectors, inclosa la mobilitat, i assolir lobjectiu de reducci dels gasos amb efecte d hivernacle (GEH) proposat per lhoritz de lany 2020. </p> <p>En aquest marc cal destacar que el novembre de 2012 es va presentar lESCACC 2013-2020, lEstratgica Catalana dAdapctaci al Canvi Climtic per a lhoritz de 2013 fins al 2020. Lobjectiu estratgic de lESCACC s esdevenir menys vulnerables als impactes del canvi climtic i per aix es concreten dos objectius operatius per assolir-ho: </p> <p> Generar i transferir tot el coneixement sobre dadaptaci al canvi climtic </p> <p> Augmentar la capacitat adaptativa dels sectors i/o sistemes a partir del refor de la capacitat de resilincia i de la disminuci de lexposici dels sistemes i dels sectors sota premisses de sostenibilitat. </p> <p>A ms, lestratgia planteja sis objectius transversals agrupats en tres tipologies en funci de les conclusions realitzades en la diagnosi sobre ladaptaci del canvi climtic a Catalunya: normatius, doportunitat i RDI (Recerca, Desenvolupament i Innovaci) </p> <p>Font: ESCACC 2013-2020. www.gencat.cat </p> <p>http://www.gencat.cat/</p> <p>Pla de Mobilitat Urbana de Vic: Annex a lInforme de Sostenibilitat Ambiental 5 </p> <p>De forma esquemtica en lESCACC es descriuen els objectius amb lesquema segent: </p> <p>Font: ESCACC 2013-2020. www.gencat.cat </p> <p>Complementant lEstratgia Catalana dAdaptaci al Canvi Climtic enguany (2013) ha sortit publicat el tercer informe de progrs sobre els objectius de compliment del Protocol de Kyoto: Catalunya i els objectius de reducci demissions de gasos amb efecte dhivernacle. </p> <p>En aquest informe es posen de manifest els avenos realitzats en el marc la mitigaci de les emissions del GEH en els diferents sectors entre els quals destaca el sector del transport. </p> <p>Al llarg de linforme sobserven diverses illustracions que mostren levoluci que ha tingut el transport en relaci a lemissi de contaminants i, on destaca la tendncia a la baixa en els darrers anys. </p> <p>Font: Tercer informe de progrs sobre els objectius de compliment del Protocol de Kyoto </p> <p>http://www.gencat.cat/</p> <p>6 Pla de Mobilitat Urbana de Vic: Annex a lInforme de Sostenibilitat Ambiental </p> <p>Pel que fa al tipus de transport es referma que el transport per carretera s el que, amb diferncia, produeix ms tones de CO2 equivalent respecte a la resta (ferrocarril, martim, aviaci i altres). </p> <p>Font: Tercer informe de progrs sobre els objectius de compliment del Protocol de Kyoto </p> <p>En aquest sentit, els Plans de Mobilitat Urbana esdevenen una eina clau per a la millora del medi ambient atmosfric i com a element de consecuci dobjectius de mitigaci del canvi climtic a Catalunya. </p> <p>2.1. Contaminaci atmosfrica </p> <p>Tal i com es va exposar en lISA, la Ciutat de Vic es troba inclosa en la Zona de Qualitat de laire 6 (Plana de Vic).Pel que fa a noves dades de contaminants, tant demissi com dimmissi no se nhan trobat excepte pel que fa a les mesures de loz que sn les que, principalment, tenen un risc potencial sobre la poblaci. </p> <p>Concretament a mitjan setembre la qualitat de laire respecte a aquest gas amb efecte dhivernacle era bona. Com es pot observar en aquests semfors que sexposen a continuaci, per a la resta de contaminants no es realitzen mesures i, per tant no hi ha noves dades de referncia a excepci feta de les incloses en linforme de sostenibilitat. </p> <p>Font: www.mediambient.gencat.cat </p> <p>Segons les dades mitjanes horries enregistrades (pendents de validaci) la concentraci mxima doz g/m era de 83 g/m, la mitjana de 43 g/m i la mnima de 16 g/m. </p> <p>Pel que fa a les emissions de gasos amb efecte dhivernacle procedents del transport al municipi de Vic actualment ens trobem amb dues eines complementaries: </p> <p>Pla de Mobilitat Urbana de Vic: Annex a lInforme de Sostenibilitat Ambiental 7 </p> <p> De forma general, per una banda, hi ha els Plans de Mobilitat Urbana (PMU) que inclouen Informes de Sostenibilitat Ambiental on el clcul demissions es realitza a travs de lAMBIMOB-U, una eina de lany 2009, generalitzada a nivell de Catalunya, amb la finalitat que els resultats obtinguts fossin comparables. </p> <p> Daltra banda, els PAES (Plans dAcci per a lEnergia Sostenible) que shan anat desenvolupant de forma parallela als PMUs per que el clcul demissions sha realitzat amb altres criteris i parmetres de clcul diferents. Una eina especfica per a la gesti municipal i que est vinculada especficament al clcul demissions. </p> <p>Font: www.diba.cat </p> <p>Aix fa que, des del punt de vista de la gesti municipal hi ha dues eines que calculen els mateixos indicadors per que donen resultats diferents perqu parteixen de supsits i de dades tamb diferents. </p> <p>Cal tenir en compte leficincia en la gesti i en la simplificaci de la gesti de dades que alimenten aquestes eines. En aquest sentit es recomana, atenent a qu el PAES es un programa europeu, que marca directrius, que est pensat per a una gesti integral municipal de lenergia, utilitzar-lo com una eina de referncia que, de forma transversal, intervindr en la resta dmbits sectorials municipals. </p> <p>Aix representa un repte important, en tant que, necessriament cal establir noves estructures tant per a lobtenci de dades com de tractament aix com els fluxos de comunicaci per a qu aquestes dades serveixin per al clcul dels indicadors en cadascun dels sectors dintervenci. </p> <p>Finalment, en relaci a noves accions realitzades en aquests darrers dos anys, cal destacar el Distintiu de garantia de qualitat ambiental, una etiqueta ecolgica per a flotes de vehicles i t en compte aspectes com: la gesti de la flora, la conducci eficient, tipus i estat dels vehicles i altres accions de comproms ambiental, totes enfocades a una millora en leficincia i la minimitzaci de les emissions de GEH a les ciutats, principalment NOx i partcules en suspensi PM10. </p> <p>8 Pla de Mobilitat Urbana de Vic: Annex a lInforme de Sostenibilitat Ambiental </p> <p>2.2. Contaminaci acstica </p> <p>En lISA presentat al 2011 sincloia un mapa de capacitat acstica de Vic, que mostrava que les zones amb sensibilitat acstica ms baixes eren les vies de comunicaci principals, tals com el Passeig de la Generalitat, lAvinguda dels Pasos Catalans, la Carretera de Roda, el Carrer de Montserrat, la Carretera de Gurb, la Carretera de Manlleu i els Carrers del polgon industrial de Mas Beul. Tamb es destacava la zona de soroll que es localitzava als entorns de la Carretera de Barcelona. </p> <p>Els carrers amb sensibilitat acstica moderada eren, entre altres, lavinguda dOlmpia, carrer de Gurb, carrer de Jaume el Conqueridor, carrer Nou, carrer Manuel de Pedrolo, carrer de la industria i carrer de Gurb. La majoria de vies del centre histric de Vic estaven categoritzades com a vies de sensibilitat acstica alta i, per tant, es considerava que requerien una protecci alta contra el soroll. </p> <p>Al llarg daquests gaireb dos anys, des de lAjuntament de Vic amb el suport de la Diputaci de Barcelona, sha treballat per disposar dinformaci ms detallada en relaci al soroll i a la millora de la qualitat de vida de les persones que viuen i passegen per la ciutat de Vic i shan desenvolupat diversos mapes de capacitat acstica que permeten veure els canvis de la ciutat respecte a la seva vulnerabilitat acstica. </p> <p>A continuac...</p>

Recommended

View more >