otkrovenja ljudima novog veka

Download Otkrovenja Ljudima Novog Veka

Post on 03-Jan-2016

115 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tkrovenja ljudima NOVOG VIJEKAd Svevinjegoskva 2005, L. I. slovPrevod sa ruskog jezika: avrina Olga, Lazi Milica, 2012

TRANSCRIPT

 • 1

 • 2

  tkrovenja ljudima NOVOG VIJEKA d Svevinjeg

  oskva 2005, L. I. slov Prevod sa ruskog jezika: avrina Olga, Lazi Milica, 2012

  va Knjiga diktirana d strane Vrhovnog Kosmikog Razuma

  Izabranom Licu u Rusiji

  Predgovor Svevinjeg Radi olakavanja opstanka ovjeka u Materijalnom svijetu, radi objanjenja

  njegovih zadataka u ovom Svijetu i pripremanja ga za susret sa mnom, Ja predajem savremenu interpretaciju stvaranja strukture Svijeta u kojoj se nalaze ljudi danas i stvaranja strukture Duhovnog svijeta u kojem e se oni nai na kraju zemaljskog ivotnog puta.

  U Otkrovenjima koje Ja Gospod Bog po prvi put u ljudskoj istoriji, kroz ovijeka kojeg sam izabrao u Rusiji kao Mog Pomonika, na savremenom jeziku predajem informaciju svim ljudima Zemlje o njihovim mogunostima i drutvenim uslovima na Zemlji.

  upozoravam na mogui kolaps i objanjavam ljudima perspektive izgradnje pravednih drutvenih odnosa i strukturu Piramide vlasti na bazi Poznavanja Zakona Duhovnog Svijeta.

  tkrovenja izloena u obliku optenja sa Izabranim ima za cilj postepeno otvaranje Mog prtljaga Znanja irokom krugu ljudi koji su u sutini kovai svoje sree.

  Smisao ljudskog ivota i njegovih mogunosti postaje jasan tek kad ovek shvati i razumije svoju predodreenost u Materijalnom svijetu.

  U relativno kratkom vremenu svaki ovijek koji je proitao Otkrovenja puni asu svog Razuma i dobija podsticaj za samousavravanje i razvoj linosti, koji olakavaju njegov boravak u Materijalnom svijetu i pripremaju ga za susret samnom na pragu Duhovnog svijeta!

  Ispunjenje bar neke od preporuka i primjene Znanja s kojim se ovijek upozna itajui Otkrovenja, omoguie mu da izabere pravi put i razumije smisao svog kratkog ivota na Zemlji!

 • 3

  Predgovor pisca Prestupna godina uvijek ima neki smisao za ovjeanstvo i esto se deavaju

  dogaaji koji mijenjaju ivotni ciklus svakog od nas koji ivimo na Zemlji. U prestupnoj godini polau se temelji za budunost koji su nevidljivi za nas, ali su

  podinjeni Svevinjemu, Ocu Nebeskom. U jesen 2004., sasvim neoekivano za mene, moja svijest je poela da prima misli

  koje su formirale tekstove sa meni nepoznatom tematikom. Ovi tekstovi su primljeni u roku od etiri mjeseca i stvorili su ovu divnu Knjigu u kojoj se, prvi put u ljudskoj istoriji, Svevinji direktno obraa nama, ljudima koji ive na Zemlji na poetku novog milenijuma.

  Sve to se moe rei o ovoj knjizi sadrano je u njenom tekstu. Ja sam pripremio njeno izdavanje i ispunio elju Tvorca da je nazovem

  Otkrovenja ljudima novog veka. Prilikom pripreme teksta za tampu, na preporuku Stvoritelja, izuzete su Njegove

  rijei ke se odnose na mene lino i vezane su za proces linog usavravanja. Mogunost potpunijeg razumijevanja poretka Svijeta i kontakt sa Svevinjim,

  pojavili su mi se nakon uea na seminaru koji je sproveo (sada pokojni) Valentin V. Karelin, kojem dugujem veliku zahvalnost.

  pisao: Leonid Maslov, Doktor tehnikih nauka, profesor kademik Akademije tehnolokih nauka Rusije. Autor vie od 200 publikacija u ruskim i stranim asopisima o pitanjima fizike vrstog stanja, kao i finansijske i bankarske tehnologije lan nacionalnog komiteta Meunarodne trgovinske komore lan evropskog biznis Kongresa

 • 4

  I DIO 26.08.04

  Danas Ja sam Gospod Bog va i Stvaralac svega poinjem govoriti vama o Religiji, o njenim Osnovima, o stvaranju Svetova i o budunosti oveanstva.

  Put upoznavanja Religije e bie trnovit, li uspean za one koji su stalno u pokretu u shvatanju Istina Mojih Venih, koji ne sjede skrtenih ruku i ne ive raskalano ivot koji je darovan od Mene!

  Obiljeiu nekoliko glavnih momenata na poetnom stadijumu shvatanja Mojih Vjenih Znanja.

  Prije svega, ovo je Vjera u Boga i jo jednom Vjera u Boga , to je Osnov osnova ivota ovjeka u Materijalnom svijetu!...

  Drugo ovo je predodreenost puta ovjeka u Svijetli svijet Vjenosti Moje. ree neophodnost stalnog usavravanja linosti ovjeka, neophodnost razvoja

  navie po spirali Vijenosti. etvrto nema povratka nazad, samo naprijed. Peto ovo su rijeci Boije, shvatanje njih, shvatanje Uenja Boijega. Ovo je

  vano za jaanje puta ovijeka, nema povratka nazad. esto Nada u uspjeh i Vjera u mogunost usavravanja Linosti, Due ovjeka.

  Sada u kratko nabrojati pitanja koja e biti podrobno izloena u Otkrovenjima i koja treba da se upoznaju i naue.

  Ponimo sa definicijom Bia ta je to? Kod vas u Materijalnom svijetu smatra se da bie odreuje saznanj, ovo je u

  sutini pogrena definicija. definicija je drugaija Saznanje dreuje bi! Tokom duge istorije razvoja ovjeanstva ljudi su tako zamrsili, tako izokrenuli

  Moju definiciju, koja je tako izopaena dovela drutvo do orsokaka razvoja, iza kojeg je praznina i trule.

  Ljudi su se uvijek obraali i nastavljaju da Mi se obraaju za pomo, ali kakvu pomo ljudi oekujete od Mene?

  Prvo morate shvatiti to ste stvorili, u kojem drutvu ivite i to vas oekuje u budunosti.

  Na kraju krajeva, kod vas ne samo da su poremeene sve moralne vrijednosti, nego najvanije, nisu sasvim definisani osnovni zakoni Svijeta vaega.

  Ve ste mnogo vijekova pokuavali bez Moje pomoi nai samostalni put razvoja drutva, drutvenih odnosa, ali rezultat ovih samostalnih traganja za Vjenim Istinama i putevima izgradnje pravednijeg drutva je uvek isti - neuspjeh!

  Svaki put kada pokuate graditi nove drutvene odnose vi ignoriete neophodnost sopstvenog usavravanja (kako naznaeno u Zapovestima) do nivoa slinosti Meni.

  Ja vas elim vidjeti slinim Meni u Materijalnom svetu. Sada Bogu! sam J? Ja - Bog, Svemogui i Velik, sam va Stvoritelj, i sve ide od Mene. Ja rjeavam sudbine ljudi i vremena. Meni je sve podreeno. Ja znam od put svakog od vas i ako je neophodno Ja korigujem vae ivotne

  puteve.

 • 5

  27.08.04 to je to Duh, o kojem vi esto govorite? Duh je Sila Moja Boanska i Vlast Moja nad Svjetovima. Od Duha ide definisanje Moje: Saznanje odreuje bie!. Duh je Sila Moja, koja obezbjeuje razvoj ivota na Zemlji. Od Duha proizilazi kontinuiran razvoj ivota navie po spirali Vjenosti. Sutina Svijeta Mojega je u Harmoniji Sila Mojih i upuivanju njihovoj primjeni. Balans ovih Sila je odreen i on obezbjeuje mogunost progresa i razvoja

  ovjeanstva. Za realni progres razvoja drutva ljudima je potrebno samo da razumiju ove Sile,

  nau i prdravaju se balansa Sila Mojih spoljanjih i unutranjih. On je izraunat i odreen, ali ljudi umjesto toga, da bi razumjeli i nali ovaj balans

  Sila Mojih, sve vrijeme trae nove izvore energije, zbog ega na to troe cio svoj intelektualni i materijalni potencijal.

  Ali, samostalno nai balans Sila Mojih bez religije i bez Moje pomoi, za ljude je ne samo teko, nego i praktino nemogue.

  Pojam Znanje-Sila je Moj termin, nije zastareo, ve svaki put potvruje da ovjek mora imati temeljno poznavanje strukture Mog svjetskog poretka gdje se sve nalazi u Harmoniji Sila i ravnotei njihove primjene, kako bi razumjeli svoju predodreenost i svoje mjesto u Univerzumu.

  Snaga mog Duha je glavna Sila na Zemlji i ona ide od Mene odreuje mogunost ovjeka-tvorca.

  Samo sa Mojom Snagom, s Mojom pomoi ovjek moe neto stvoriti, ali tu Silu koja pomae ovjeku da dosegne vrhunac svog razvoja, Ja doziram i ne dajem svakome nego biram dostojne imati jeiI vladati njom.

  Sila Moja je Vjenost kretanja Svjetova i odreena je Duhom Mojim. Ova Sila moe da se materijalizuje u energiju na Zemlji koja je razumljiva ovjeku i

  koja se moe mjeriti fizikim istrumentima. Vano je da ljudi uvjek imaju na umu da je energija koju mogu izmeriti Sila Moja I

  da dolazi od Mene I sugerisanje rjeenja dajem ljudima Ja. Zbog toga o svim pitanjima o Silama Mojim i o mogunostima njihovog korienja

  za ovjeka, potrebno se obratiti Meni. Ali, Moj glavni uslov je da ovjek, prije nego to se obrati Meni, mora poznavati

  sebe, otvoriti svoje mogunosti i sposobnosti ijim upoznavanjem ovjek razumije Svijet Moj i nee biti ogranieno ostvarivanje mogunosti ovjeka da upravlja Zemljom i Vjenou.

  Sledee pitanje koje mui ljude vjekovima:

  Vjenost, to je to? Vjenost - proticanje vremena, koje niko ne moe zaustaviti! Sve se nalazi u spokoju Vjenog kretanja! Za Mene ne postoji vrijeme (u vaem smislu), nema zaustavljanja razvoja, samo

  kretanje naprijed, samo napredak, samo poetak, nema i ne moe biti kraja. Sve se kree sinhronizovano, izbalansirano, pod Mojom kontrolom je cio sistem

  planeta, ukljuujui i Zemlju. Kretanje ne moe zaustaviti niko i nikad, Snaga je samo u kretanju i u tom smislu

  Snaga Duha.

 • 6

  31.08.04 ovijek mora da shvati vrhunac razvoja svoje Linosti da bi upravljao Zemljom i

  bio namjesnik Boga na njoj! Osnova razvoja i usavravanje linosti ovjeka je Vjera u Boga, u Tvorca u

  Njegovom Sistemu vjenog, neprekidnog kretanja! vo je Moj osnovni Zakon i za Zemlju i za planetarni sistem. Vjera-to je prihvatanje Mog ustrojstva Svijeta, prihvatanje Sistema vjenog

  kretanja i prihvatanja Harmonije meusobnih Sila Mojih! Poetak Novog vijeka otvara nove mogunosti za ovjeanstvo. Sada ono mora

  da ide pravilnim putem da bi izgradio pravedno drutvo pravednih ljudi. Ovaj progresivan proces mora biti bez graanskih ratova, Ja vie neu dozvoliti

  krvoprolie. U dugoj istoriji ovjeanstva bilo je dosta ratova, bilo je mnogo krvi, ali nije se

  desio razvoj ljudskog drutva onakav kakav treba da bude. Ljudi se kreu u zatvorenom krugu, tapkaju u mjestu. Koliko vjekova ste pokuavali bez Moje pomoi izgraditi pravedno drutvo, ali u

  najboljem sluaju rezultat je tranje u mestu, pa Ja mislim da je vae tranje - tranje po silaznoj spirali.

  Ja vas elim preokrenuti na put harmoninog razvoja drutva, do vrhunca progresa i svestranog razvoja Linosti.

  Sada u vam objas