komentar novog zpp

Download KOMENTAR NOVOG ZPP

Post on 17-Jul-2015

4.994 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

14.2.2012

Struni komentar

NOVINE U ZAKONU O PARNINOM POSTUPKU - "Sl. glasnik RS", br. 72/2011Zakon o parninom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - dalje: novi ZPP), donela je Narodna skuptina na sednici 26.9.2011. Istog dana ga je Ukazom proglasio predsednik Republike, i stupio je na snagu 1.2.2012. godine. Novi ZPP sadri bitne novine znaajne za ubrzanje postupka, potovanje prava stranaka u sporu, poveanje procesne discipline i ostvarenje pravne sigurnosti. Tako e je bilo nuno da se propie ili uskladi postupanje u postupku sa novim materijalno-pravnim propisima. U Zakon su ugra ene Preporuke Saveta Evrope i reenja iz uporednog zakonodavstva modernih demokratskih drava. U ovom radu bie izloene izmene i dopune polaznog Zakona o parninom postupku ("Sl. glasnik RS", 125/2004 od 22.11.2004. godine) i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o parninom postupku ("Sl. glasnik RS", 111/2009 od 29.12.2009. godine) - dalje: ZPP iz 2004 - , ali i vi enje autora u odnosu na nova reenja i njihov znaaj za poloaj stranaka u sporu i obavezu sudova prilikom postupanja u postupku. lanovi Osnovnih odredbi (prvi deo) su u tekstu koji sledi obra eni svaki pojedinano sa ukazivanjem na sve izmene, ukljuujui gramatike ispravke i jeziko doterivanje normi. Drugi deo (tok postupka), trei deo (posebni postupci) i etvrti deo (prelazne i zavrne odredbe) su predstavljeni sa izmenama koje se tiu novih zakonskih reenja, ali bez tako detaljnog uoavanja svih razlika budui da je ceo tekst popravljan (terminoloki, gramatiki, stilski) u odnosu na polazni ZPP iz 2004.godine i Novele iz 2009.godine. Prema tome, nakon lana 14. su navedeni (obra eni) samo oni lanovi novog ZPP-a u kojima ima izmena ili dopuna u odnosu na ZPP iz 2004.

OPTE ODREDBEOSNOVNE ODREDBEOsnovne odredbe ure uju naela postupka. Novi ZPP je zadrao naela iz ZPP-a iz 2004, ali su neka od njih detaljnije razra ena. lan 1. Ovim zakonom ure uju se pravila postupka za pruanje sudske pravne zatite po kojima se postupa i odluuje u parnicama za reavanje sporova nastalih povodom povrede prava linosti i sporova iz porodinih, radnih, privrednih, imovinskopravnih i drugih gra anskopravnih odnosa, osim sporova za koje je posebnim zakonom propisana druga vrsta postupka. Napomena: prvim lanom je propisano naelo zakonskog regulisanja pravila postupka. U ZPP-u iz 2004. je umesto dela reenice koji je istaknut crnim slovima stajao tekst: prilikom reavanja gra anskopravnih sporova iz linih, porodinih itd. Na ovaj nain su prvi put sporovi nastali povodom povrede prava linosti jasno i pravilno oznaeni. lan 2. Stranke imaju pravo na zakonitu, jednaku i pravinu zatitu svojih prava. Sud ne moe da odbije odluivanje o zahtevu za koji je nadlean. Napomena: Stav 2. je gramatiki popravljen utoliko to je re odbiti (u infinitivu) zamenjena reima da odbije.

ParagrafLex

Strana 1.(od 34)

14.2.2012lan 3. U parninom postupku sud odluuje u granicama zahteva koji su postavljeni u postupku. Stranke mogu slobodno da raspolau zahtevima koje su postavile u toku postupka. Stranke mogu da se odreknu svog zahteva, priznaju zahtev protivne stranke i da se poravnaju. Sud nee da dozvoli raspolaganja stranaka koja su u suprotnosti sa prinudnim propisima, javnim poretkom, pravilima morala i dobrim obiajima. Napomena: U stavu 1. je re stavljeni zamenjena reima postavljeni. Stav 2. je gramatiki popravljen utoliko to je re raspolagati zamenjena reima da raspolau, a to je uinjeno i sa rei odrei. U stavu 3. je nedozvoljeno raspolaganje dopunjeno i dobrim obiajima. Dobri obiaji u modernom pravu, mada nisu izvor prava, su znaajni za njegovu primenu. Jedna od definicija dobrih obiaja je: To su pravila drutvene zajednice koja su nastala i koja nastaju stalnim i dugotrajnim ponavljanjem istog naina ponaanja u sluajevima pojave istih drutvenih odnosa u okviru ue ili ire drutvene zajednice u zavisnosti od ekonomsko-politikih, istorijskih, kulturnih, socijalnih, etnikih i drugih uslova. Naroiti znaaj imaju u privrednim odnosima i trgovinskom pravu. Prema tome, procena nedozvoljenog raspolaganja stranaka treba da bude merena i prema dobrim obiajima. lan 4. Sud odluuje o tubenom zahtevu po pravilu na osnovu usmenog, neposrednog i javnog raspravljanja, ako ovim zakonom nije drugaije propisano. Sud moe da iskljui javnost samo u sluajevima propisanim zakonom. Napomena: U stavu 2. je propisano da sud moe da iskljui javnost, a u ZPP-u iz 2004. je propisano da e sud iskljuiti javnost (samo u sluajevima propisanim zakonom). Odluka suda je sada diskrecione prirode, umesto obavezne prirode. Raspravno naelo sadrano u prvom stavu je ostalo nepromenjeno. lan 5. Sud e svakoj stranci da prui mogunost da se izjasni o zahtevima, predlozima i navodima protivne stranke. Umesto stava 2. ZPP-a iz 2004. su sada propisani st. 2. i 3. koji glase: Sud je ovlaen da odlui o zahtevu o kome protivnoj stranci nije bila pruena mogunost da se izjasni, samo ako je to zakonom propisano. Sud ne moe svoju odluku da zasnuje na injenicama o kojima strankama nije pruena mogunost da se izjasne osim ako zakonom nije drugaije propisano. Napomena: Ovim se jo vie naglaava naelo kontradiktornog postupka kao i pravilo o obaveznom ueu stranaka u postupku. lan 6. U parninom postupku u slubenoj upotrebi je srpski jezik i iriliko pismo. Drugi jezici i pisma slubeno se upotrebljavaju u skladu sa zakonom. U sudovima na ijim podrujima ive pripadnici nacionalnih manjina, u slubenoj upotrebi su i njihovi jezici i pisma, u

ParagrafLex

Strana 2.(od 34)

14.2.2012skladu sa Ustavom i zakonom. Stranke i drugi uesnici u postupku imaju pravo da se slue svojim jezikom i pismom, u skladu sa odredbama ovog zakona. Napomena: Ovaj lan u potpunosti odgovara lanu 6. ZPP-a iz 2004. (nakon izmena Novelama iz 2009.). lan 7. Stranke su dune da iznesu sve injenice na kojima zasnivaju svoje zahteve i da predloe dokaze kojima se utvr uju te injenice. Izmene su u stavovima 2, 3. i 4. ZPP iz 2004. tako da je sada pravilo propisano u dva stava. St. 2. i 3. glase: Sud e da razmotri i utvrdi samo injenice koje su stranke iznele i da izvede samo dokaze koje su stranke predloile, ako zakonom nije drugaije propisano. Sud je ovlaen da utvrdi i injenice koje stranke nisu iznele i izvede dokaze koje stranke nisu predloile, ako iz rezultata raspravljanja i dokazivanja proizlazi da stranke raspolau zahtevima kojima ne mogu da raspolau (lan 3. stav 3). Napomena: Naelo dispozicije je pretrpelo znatne izmene. Ovo naelo inae predstavlja osnovno procesno naelo i ispoljava se povodom pokretanja postupka, odravanja postupka u toku, raspolaganja predmetom parnice i raspolaganjem procesnim materijalom. Posebno je naglaeno. Stranke iznose stanje stvari i nude sudu dokaze. Afirmisan je i naglaen raspravni princip jer stranke i dalje dominiraju u stvaranju injenine podloge odluke. Sud injeninu gra u po pravilu, ne prikuplja sam ve je dobija od stranaka i podlogu za odluku obrazuje od injeninog materijala koji su stranke iznele. Dokazi se izvode na predlog stranaka, a sud i dalje odluuje koji e se dokazi izvesti. Sud tako e ima odre enu ulogu iako je domet istranog naela suen (st. 2). Naime, suena su procesna ovlaenja suda. Sud samo izuzetno samoinicijativno prikuplja procesnu gra u. Sud ima ovlaenja da utvrdi i injenice koje stranke nisu iznele i izvede dokaze koje stranke nisu predloile samo kada se radi o nedoputenim dispozicijama stranaka (i kad je to posebnim propisima predvi eno). Umesto nekadanjeg naela materijalne istine koje je u praksi bilo pogreno interpretirano sada je formulisan princip prikupljanja procesne gra e, kao nuna radna metoda koja obezbe uje zakonitost odluke. Sud je duan da utvrdi samo injenice koje su stranke iznele i izvede dokaze koje su stranke predloile. Princip prikupljanja procesne gra e konkretizovan je kroz pravilo: - o dunosti stranaka da iznesu procesni materijal, - da se potpuno izjasne o svim injenicama koje su od znaaja za reenje spora, - o obaveznom odgovoru na tubu, - o staranju suda da se stanje stvari utvrdi pravilno, - o tome da sud nije vezan za dispozitivne parnine radnje kojima se prekorauju granice slobode - da sud moe da naredi da se stranka informativno saslua, - da sud postavlja pitanja itd. lan 8. Sud odluuje po svom uverenju, na osnovu savesne i briljive ocene svakog dokaza zasebno, svih dokaza kao celine (ranije: zajedno) i na osnovu rezultata celokupnog postupka, koje e injenice da uzme kao dokazane. Ovaj je lan samo jeziki ure en i prekomponovan, a sutina je ista raspolaganja,

ParagrafLex

Strana 3.(od 34)

14.2.2012lan 9. Stranke su dune da savesno koriste prava koja su im priznata ovim zakonom. Sud je duan da sprei i kazni svaku zloupotrebu prava koje imaju stranke u postupku. Napomena: Izbrisan je stav 2. iz ZPP-a iz 2004. koji je propisivao da su stranke, umeai i njihovi zastupnici duni da govore istinu pred sudom. Ovim je naelo savesnosti sueno. Stranke, umeai i njihovi zastupnici nee se ponaati savesno ukoliko ne govore istinu i takvo ponaanje e sud ceniti prilikom ocene dokaza. Budui da ZPP-om iz 2004. nije propisana sankcija ukoliko ne govore istinu takvo ponaanje nije ocenjivano kao zloupotreba prava. lan 10. Stranka ima pravo da sud odlui o njenim zahtevima i predlozima u razumnom roku. Stav 2. ZPP iz 2004. je promenjen utoliko to su propisana dva stava koja glase: Sud je duan da postupak sprovede bez odugovlaenja, u skladu sa prethodno odre enim vremenskim okvirom za preduzimanje parninih radnji (dalje: vremenski okvir) i sa to manje trokova. Nepostupanje sudije u vremenskom okviru je osnov za pokretanje disciplinskog postupka u skladu sa odredbama Zakona o sudijama. Napomena: Ovim lanom je propisano naelo su enja u razumnom roku (u teoriji ranije poznato kao naelo procesne ekonomije i naelo efikasnosti). Stavom 1. je proklamovano pravilo o su enju u razumnom roku. Standardi: deija prava i radni sporovi, imaju prioritet. Inae, ova naela su ZPP-om iz 2004. ve konkretizovana kroz: - nova